Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สุ่มเ...
2 
ปี 2542 NECTEC เริ่มทำกำรสำรวจกลุ่มผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปี 2553 
ปี 2554 ก่อตั้ง ETDA 
ปี 2556 Interne...
3 
banner 
Survey online 
Social media 
website 
e-mail 
อื่นๆ 
จดหมายเวียน 
สารวจเดือนเม.ย.-พ.ค. 57 
เข้ามาตอบด้วยความสมั...
ผู้ตอบ 16,596 ราย เป็นใคร ?? 
91% ใช้เน็ต มากกว่า 5 ปี 
งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
Hrs/week Hrs/week 
ปี 2556 ปี 2557 
คนใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 56% 
ใช้อินเทอ...
Hrs/week 
Hrs/week 
Hrs/week 
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
สมาร์ตโฟนมีการใช้งานสูงเกือบทั้งวัน 
สังคมยุคนี้ เป็น “สังคมก้มหน้า” 
งานแถลงข่าว 6 ...
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
กิจกรรมยอดฮิต (สาหรับ Mobile Devices) 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2. อ่าน e-News e-Book...
เพศที่สาม > โซเชียลจ๋า > นักช้อปตัวแม่ > ท่องเน็ตผ่านมือถือ 
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2...
Facebook 
สุดฮิต ครองใจผู้ใช้ 
Line & Instagram 
กระแสมาแรง ถูกใจวัยรุ่น 
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
งานแถลงข่า...
13
14 
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สุ่มเสี่ยง 
พฤติกรรมฮิตตามกระแส “สุ่มเสี่ยง” โดยไม่รู้ตัว > ฉลาดใช้เน็ต ทั้ง...
8/6/2014 
15 
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สุ่มเสี่ยง 
เตือนภัย ! ผลการสารวจชี้ 
“วัยเริ่มทางาน” ฮิตเช็คอินบอ...
ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
สพธอ. เตือนภัย ! 
การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทาธุรกรรมฯ โอนเงินผ่านเว็บไซต์ธนาคาร เสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพหลอกหลวงทาหน้าเว็บเลี...
ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
สพธอ. ใส่ใจเตือน ! การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าลืม 
...
ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ เปรียบเทียบตำมช่องทำงกำรร้องเรียน/แสดงควำมคิดเห็น
23 
พบกับเอกสารเผยแพร่อีกมากมายได้ที่ www.etda.or.th
ขอบคุณค่ะ 
ขอบคุณค่ะ
สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557
สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10

Share

Download to read offline

สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557

Download to read offline

สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตอบแบบสารวจครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 16,596 คน

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557

 1. 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สุ่มเสี่ยง ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1 งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 2. 2. 2 ปี 2542 NECTEC เริ่มทำกำรสำรวจกลุ่มผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปี 2553 ปี 2554 ก่อตั้ง ETDA ปี 2556 Internet User Profile โดย ETDA ภำครัฐ - ผลักดันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม - วางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภำคเอกชน และประชำชน - ให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลพฤติกรรม ผู้บริโภคเพื่อใช้วางแผนการตลาด - เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้สนใจ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก้าวสู่ปีที่ ของการสารวจ Thailand Internet User Profile โดย ETDA 2 งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 3. 3. 3 banner Survey online Social media website e-mail อื่นๆ จดหมายเวียน สารวจเดือนเม.ย.-พ.ค. 57 เข้ามาตอบด้วยความสมัครใจ (Self-selection) มีผู้ตอบ 16,596 คน งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 4. 4. ผู้ตอบ 16,596 ราย เป็นใคร ?? 91% ใช้เน็ต มากกว่า 5 ปี งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 5. 5. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต Hrs/week Hrs/week ปี 2556 ปี 2557 คนใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 56% ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7.2 ชั่วโมงต่อวัน (เกือบ 1 ใน 3 ของวัน) เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 6. 6. Hrs/week Hrs/week Hrs/week ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 7. 7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 8. 8. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต สมาร์ตโฟนมีการใช้งานสูงเกือบทั้งวัน สังคมยุคนี้ เป็น “สังคมก้มหน้า” งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 9. 9. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรมยอดฮิต (สาหรับ Mobile Devices) 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2. อ่าน e-News e-Book 3. ค้นหาข้อมูล กิจกรรมยอดฮิต (สาหรับ คอมพิวเตอร์) 1. รับ-ส่งอีเมล์ 2. ค้นหาข้อมูล 3. อ่าน e-News e-Book งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 10. 10. เพศที่สาม > โซเชียลจ๋า > นักช้อปตัวแม่ > ท่องเน็ตผ่านมือถือ ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 11. 11. Facebook สุดฮิต ครองใจผู้ใช้ Line & Instagram กระแสมาแรง ถูกใจวัยรุ่น ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 12. 12. 13
 13. 13. 14 ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สุ่มเสี่ยง พฤติกรรมฮิตตามกระแส “สุ่มเสี่ยง” โดยไม่รู้ตัว > ฉลาดใช้เน็ต ทั้งมีประโยชน์ ทั้งปลอดภัย ร้อยละของการสารวจ ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ เตือนภัย ! ผลการสารวจชี้ “เพศที่สาม” สุ่มเสี่ยงสุด เหตุจาก “โซเชียลจ๋า” งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 14. 14. 8/6/2014 15 ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่สุ่มเสี่ยง เตือนภัย ! ผลการสารวจชี้ “วัยเริ่มทางาน” ฮิตเช็คอินบอกคน อื่น “วัยรุ่น วัยว้าวุ่น” ละเลยการ ตั้งสถานะให้ปลอดภัย แถมชอบ ถ่ายรูป Selfie แชร์ “ผู้สูงอายุ” ไม่สนใจเปลี่ยนรหัสผ่าน อุปกรณ์, การใช้งานอีเมล, โซเชียล มีเดีย เสี่ยงถูก Hack •79.3% (15 - 19 ปี) • 77.8% (น้อยกว่า 15 ปี) • 74.4% (20 - 24 ปี) โพสต์รูปถ่ำย/แชร์รูปส่วนตัว ในสถำนะสำธำรณะ •74.3% (15 - 19 ปี) • 71.5% (น้อยกว่า 15 ปี) • 69.6% (20 - 24 ปี) โชว์สถำนะในสังคมออนไลน์ เป็นสำธำรณะ •53.1% (15 - 19 ปี) • 52.0% (20 - 24 ปี) • 46.5% (25 - 29 ปี) ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์ โดยไม่ตรวจสอบ •83.4% (25 - 29 ปี) • 82.5% (20 - 24 ปี) • 75.6% (30 - 34 ปี) เช็คอินบอกให้คนอื่นรู้ว่ำอยู่ที่ไหน •75.7% (มำกกว่ำ 60 ปี) • 65.3% (น้อยกว่า 15 ปี) • 62.8% (50 - 54 ปี) ไม่เปลี่ยนรหัสผ่ำนทุกๆ 3 เดือน
 15. 15. ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 16. 16. ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 17. 17. ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 18. 18. สพธอ. เตือนภัย ! การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทาธุรกรรมฯ โอนเงินผ่านเว็บไซต์ธนาคาร เสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพหลอกหลวงทาหน้าเว็บเลียนแบบ หรือที่ เรียกว่า “Phishing” แนะนาเรียนรู้สักนิด ใช้แอปพลิเคชันกันดีกว่า
 19. 19. ผลการสารวจพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ สพธอ. ใส่ใจเตือน ! การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าลืม กาหนดรหัสผ่านก่อนเข้าเครื่อง ล้างข้อมูลก่อนขายเครื่อง ติดตั้ง Anti-virus เตือนภัย! กลุ่มผู้สูงอายุ ละเลย ไม่สนใจ นาภัยสู่ตัว งานแถลงข่าว 6 สิงหาคม 2557
 20. 20. ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฯ เปรียบเทียบตำมช่องทำงกำรร้องเรียน/แสดงควำมคิดเห็น
 21. 21. 23 พบกับเอกสารเผยแพร่อีกมากมายได้ที่ www.etda.or.th
 22. 22. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ
 • luckchai

  Dec. 29, 2015
 • pakjirakraithai

  Sep. 3, 2015
 • pichian

  Dec. 29, 2014
 • wuddy

  Oct. 10, 2014
 • Schnichar

  Oct. 10, 2014
 • siroros

  Oct. 10, 2014
 • Jexep

  Oct. 5, 2014
 • yongyuth1

  Oct. 5, 2014
 • angkut

  Oct. 5, 2014
 • JimmySoftware

  Oct. 5, 2014

สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตอบแบบสารวจครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 16,596 คน

Views

Total views

1,098

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

17

Actions

Downloads

22

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×