Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Agile ve Scrum
Next

Share

Scrum Görsel Kılavuzu

Bu döküman ACM tarafından hazırlanmış olup, hazırlanmasında Scrum'ın yaratıcıları Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından yayınlanan Scrum Guide referans alınmıştır.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Scrum Görsel Kılavuzu

 1. 1. <*r ı ı V ' K' Y! 'f sı › i › * ,V , f L t a' '. ,- l.' " A V *ı K? u` " ”ı g- _Mg 'l «k t. Ü:) s [ 4» EU Bu döküman Ãâcm tarafından hazırlanmış olup, hazırlanmasında Scrum'ın yaratıcıları Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından yayınlanan Scrum Guide referans alınmıştır. --------------- -- Bölüm i: Scrum'ın Tanımı ve Scrum Teorisi ------------------------ -- Bölüm 2: Scrum Team -------------- -- Bölüm 3: Scrum Events (Scrum Etkinlikleri) --------- -- Bölüm 4: Scrum Artifacts (Scrum Çıktıları) ve ŞeffafIık----------- -------------------- -- Bölüm 5: Son Not ve Teşekkür----------------------
 2. 2. ) SCRUM'IN TANIMI VE TEORİSİ( Bu bölümde öğrenecekleriniz: SCRUM NEDİR ? SCRUM'IN TEMELİNDE YATAN TEORİ www.acm-software.com
 3. 3. ~ -~ I' ıı :ıiıı"` :ıfıı **ııßıızı İıfıı ı :îelıllııı (Lûıılıı: ;f ıvnıııııılıı rınıı :nı sunma:- :i-.cıuıa millî; ` ~ İ Iııiııııut Iıuıîteıı vı: svnmııııi: *II :ataizi: uıulieıifıirkuı. :alımını:- ;ım ıî-ııuıııiuûı :rllailaııaîıltîllîf ?fl ~::ıı ::ıvıacjllt ı: u nı f' A, l :s: ;faıaîiilı Aîıllaııııaıaı kcılaıvıcîlıı l kiram _ırmııdiıııaû xcılcîlllı :ı zıııııt, 521:! "rarıı ?rspııııcilsıı ?wait :anısını: ııırııı gldßiîîîüıı: :ilmi nın svmııaııııat- `ı~:'Iı !ııllhıııllzııı kılı IuıdavıuVII. :r :ıııııt îîılı IııIıı ~_ı=ıl`l:ıil'ııı: (amını vıwnı :ıiııacr vıqğllıihı: Il ::ıfıaııııîia ::mil anısına* v:: ıulıııliıla' kııılhıınıtılıa ::Clint ?eni ~::ıı~ ::ıvıuvillt :ı :ıııııt: Iıdîıı ~_,ı=ll`l.~ı'iî'ııı: ynııailıııi v1: gmıiltqla~îııkfîıı :mihıIlCıııı :ıvimınıi kvlllaııııı: irznıiı :ıııınıt f," İ"'İİ l ı *' ı *fi ı * _ ı ' ._ › ` r .ı İ
 4. 4. E<>ı7+Llİ`Iı~ıı `l: »T-c ;i'!_ıjıjı_ı"_ıjı_ı î :_ı_'ı_ııjıjııı :Âıîîlilılı 'fıniııı Üivzrtıııı îâıkıııııi› :l ~`î~?3iİ|.I'ıİıı.E_(0lİİ=lii C C îîcilllııı âvzilıliic. ıÇ"ıl“:i'IIIIı Elini-intikam İ& 4 E: îîıüilllfıfıı ıiıtîİİîlıîîiti »i'm :mini *..;ık:“ııl=.ıı:i'› ğ: :iczııııııî-;ııhılbıı gl gl ğ/İ " @l i i ıı :ıimıı kıııltaıııııııı ne îıraı-ıaıııaı ıçzııı IIL. Hal İmi' İoillssıeııı maıl İmi aııııaıcxı “ııkııııaıi aıoîluc; :îcıı .ıııı .oıîlegısııılaıi :ıcıııııılı :tczııııııfııı &tur-ilham; :tczıııııfcîhıkıl ml. :iilkûııllh v:: çzıkiiılaııı “gıîıîcıîûııe Öfîğhll u: aıraılaııııııîhıkıl :İikdkeşjîıılhıll ıîltueıııleıi.. âîcziıııııı çzaııçzavısıiîınıı tııılhııııııııııaı Ilkşımıı çzeıştiîili ”ıaıkiilkılaıi cılıınıtilaı İımlllkiiai, İoıııııhıi' kıılaıvııuıııı kcıgıaaııııı eîlıııııııîhıcîlıiı.
 5. 5. Eüıİrlzlİılıril 'lı #-6 Lı"I.Ifıfıı `_lİTw'*İ'i'-İ~_`~İ ~`îıllllı`ıl"lıı ialılldllılil: ıİl=lıl=Ul~1=IldÜl=u kııııiıoıl “ruoımi Miami ıîlııııııııdllll; .'l=lı` :ılıı _iIuııqvıaI/Il IM Ilkan? 'ımııul îlİIi !Ialılqülıilılalıi :::ilan İIİIJF :îcziıııırîîlaı 'neli Ğûllr . . _` - k _ y, › _ ` 3111211". Qhjyhııhıhıl ,ılııriı .alnı/hı "anlayana :içli-ml @kanıt liqnılîv: Jlravaıilî* E E E il l ı ` A ı f â a_ #517 nxafillv› wxüîîvi ..emîvı İ İ IC =i ' “r-ı 'e' ı ı İıH/:Jıiidıüîl/ m:: v:) v:) &:9 :rczıııııı üıurûllliaıîoilllıltgîll :ııı kul :ıavııvıeıvıe çzıttaııııraıt- ve (takıl kcıııiıoıl :ıiııısıt- tçrııı Iiaıawıoııılıı ne lııczıteııııeıııiiaıl Çaıırıııııic› mi ,vıaıttlasııııı kıııllaııııL. :Işıl eîlşiılaßîşi/dîîla! froııiılloi/ !jllgll/İ-:Iılfzlvi/ üç amına cilgin-alırsın:: ;telif-ilim «malum Aiıcîlalsiianvßeııı FT:: ik] İ I I İ' .Lıkiiıclaııı :rcıuııııılıı milim :ıiııuvîı v:: :ılııacfııı :mı ::ıkıiılaıııııı uiavnıîcıllıııaıltşillı :ıaihıilıi İıııı kuaııııhırıı› :ımıi m. anıııcîhııîlaı “rsııııııılaıııııraıaıııı gıaıuttilzııi ;ını :raıvıucîi: îznıtnııı :malul ;ıüııcîmkıieıılııcîlaıı :ıvıııı ;ram ::ııınııraıı İtiraf/lı: iîıııı rcaıiılııırfzılaırraı anına::: :Iîi cıriaıt ?ını :îlll gnıvlhıaılııısıli. ım yıaıçraııılaıı v:: Lmı :ıcın ,luIIIIIl îoıeılıleıvıeıııleıı cıi"`ı=.ıt« İcfıi "Dloııı-.W @nm iaııııııııııaı :lafım cılııraılıcîlıi
 6. 6. BVrLl7li~Al 'lı ~İ~7L::lf-jıfı_ı V: ,ÂEıF-îllıîlğiİİîIêÜWlİI_İ_l cfüjlaıılı: :irzrııııfı ııvıgıııraıvıaııılaıg. laiaıııııavıaıı _ i cîlıırııııılallü 'ıswıçıîi aciatıliıııai lrflıiı * :iızrııııı Âi'İİİ=.Iı"İİİ=IFT`BI'l Çîıızrııııı ßmiıılaırııııı] 1 f? v1: :içıflııi &ivf-IN Çııçııûrıi Fleıızflelilfi:)) A ' ı i ' H ctlrıtîırııı Ilariaıııavtı :ilmi sıivgiaıııiaıııallcîllt _ hfxtlaııı aıimvıîıalaıtı. İs› ,vnıçıııraıvıaı aıural vılaiîraıkı kıaıııîhıi alk- »ılııraıııraılıııîlıı k i-ıwiâlaıııiai.. "tanımını :ısııraızıııı ..ı ,vıailtûıı l sflilaııırfîlai hliaıiııııîîlaııı IiIır-îıvßhı YIîİLCIIİCİİĞIIIlCİhı i ı , aıı ymkcrak- iaıvıcîlaıvıı .::anıt ı İ nihlslhltflolılı: &atrial ?dll LFİÄİGIİIf-Tl “İmlî-'İll mi 'tamı :iklim 'huni kııcıııııııııı teaıîoıııl acîlllaîzilllı :ıııııılaıı alımını ::ıkfıûıııı via atııaczîıı acıııııııcîlaı ırßuıcraı! Iıllııılııı tcalîoıııl acîlllaııım cılaıcraıîııııı "ıazıçıii adlar::. tuanııc raılısıılaııı Iııar vıamı Iııiııi dllkıalillıııaltcîllı. iltualiıııa. :îhıhıaı kula :raıgıııraıvıaı m.. vıaııııacîlaıi. ıııtııııalııı cılaııı aıı ,vıaıtıııı :ıaıııraıııcîlaı yıalplllılrallleîllL. acının Lfmaııı v:: :ıcîhıgrıiaızgvıcııı iizîıı RCZIIIII! ;Iimıılltılaıı îııêmııııtıııoîl: ismi acilllaıı çıtırı :anını :ıımıım «İiçıpllaııiiırlîı :ıcıııııılıı kılları: :isimli ?Waıııııîıuı [kıllı ile:: ::içııîııi .kartları :îçııîııi :taiırcıııgıaciilvı: ::ısının ?İlaıııraıııratı (üîıııllîlh :tczııııın «Çzigıııııi EI-uîıaıkaııcîllıııxaı Çaçııîııi :ıaiııcwıçıatıiîîîı
 7. 7. " “a, ir.. l FÜW Ü! EMI? *NU f& ç .. A. ljiİll. mine iğêireerieieeitslıeriiiiiiası: a: mi a: u ~m u m www.acm-software.com
 8. 8. FT) rıızıdlıııvii ıwııai ,İ , I i _ Ar,'_ı l_ il”, /İgl z k . . H il ı l L l” i'll z 1 ~,` iıavıaiîlpıııiılılı 'hnıııı _i ji' Il Iıfıı T :aıısıfıı s ı :îdılıııı Wnmiai K-îaııillıfı ,vrîıııaıaı nıtııııını., nıtııııı ölıeıııııfhlttı :ßiîıaıcîlaıı :ıvıııııı :Ilıırsıi- ,vıaüııa Hıaflılı aı tytı ınıeııl 'znmıtamıunıöıırzı KaııVIIIa* :::mı vıaTiat ~ .vımıı ':ı:ı~ za* aailıı: ( .m ı:s.~›«i"ıııı~ :namı: ::ııııç İĞİİİIIIIFIL. nırııııııı visıııuihıı( :anını: tnCIIııII llıınıcîhıı k( nlıırsııılhıvısırsı: “ılıııi yıaimııllrııaı: mıiııigıiı. :Il :ıııırcîlatîı inıiııııı ıııcıölzlf., :ıeıııaNICL mmııırzılıîı vı: İııaikaııIÜ aı w aardltîl: :ııılnııııırsıt- fuar: nmıfnııııııkîlıi zyrııııı `I=ı!1ıııır:ı“. Irtııılaı iiaızıegvıtııılıı vı: :ı"ııı"ııl ':11 aatdlcl: 'ıaılllııı acîlaıa: ;ıaı îcıîırîflıîııı iırmıirsıııııı aı İmi aavnyıavı: izıtarrisıt ~ıai Iiımıqvıcıııııı :irıııı ıîl:ı tırîıııtııı :ı "iıııılı îıhml! "Ploııiı" CSIIİÜı :İlırıııııııııihı laılhııı aCIIIıııaHL. IıIIıııIıı vı: tııılnııııisıûîlli “cıli :ıIııIııııIıı 'ııa :nı gnmır: :ıtııınvnı 'ınwıi 'ılıınmıııı mülki.
 9. 9. au ı ` , 4` _ı _ _, _ ~'” u-ı v_ ,r t_ t_ r D *l I li" L i”i“~ -cß Il-f l 'IlIJÇI_l"v-'_ı Iıllıı .iâlı II: ll i. .v * . . ı ruııılııti ıvılııa_ .ıavıaı ıgııııarıl Ia:ıııı'ın inııınıınıhıvırıııii vı: İıiiırıllrı iîhüaiîılı arı İl& l l :ıavtlvıavı: :ıleırıınıkıni :ı ırııııılııiîlıı; . ?iiırııılri ıraıılıl vıauıılaıi :::lı i::: i ıı-;raırıtgalıxvıi ııii f v vı: îzılıavılaı: ifl:: îzırülllıt- sıiîakaıalılllt. ' '.`I“` “IIIIWI ,ıı rlııııoîllııli: ılııııaı, i'1(ıloİI|.l0lîZ5hiıIİ1I0ışl Ülmıı L: :ısı-anını .lmııailıııattl-.i :(olI|.Iı`III|.l ıir-.ııı im!- itt, oîllı: ?lıcıcilııcri _:.,ı<:k1lcrc,ı yfcîııaiîılll ;ııııılaııı iczaını:: füoıilııci ;racýrlcuı iraııfhıııııı llfllllaııılcı/ ıvıiaııaııııı› ELCİİİÇS/ ihlal: aıiıııalt !Iıoıdlııiti ;sınırını Iiaııdlaııı k. iıaoîlailanıılıı :nı lvıl :taklidi: gıaıçzalılaiütllıııavlııl :r-:ığhıvı-&ıcr-:ıâ :tahlili: sınıf-fırını& l I=IV1=lIqpınHlıII` 'laaıııiîıı :mısır/sı !regmflıßîıı Âfhl dlaçîıanııl :nı nm aavııvıavıa~ cılcaııııraıâ !Ilıııoflııcri 5hıc:!4laıgl"ıııı hattı::: lcflıı ,oıûmıılliß Naili-ri” v1:- . ıhpıılıi oılıınnııııı v: .îcıııııı 'n-ılmıırüıııı a: :ılaıcrzuîı :mıııaıln !maıl !mviaııııavlııl :raêlraıııraıâ _I ıaualaıoııııaııi 'tanımı Plıoıillıcrl' ;mi-irticai ltratßillııl .ııaıalıîLoT !anilar îIIIİSIIII-TLYIII/ mıîlkıııraıâ. ?Hoıılllûti lvlıııı. _vıııteııldlaıtn ulan :milim .vnıpnılıllli 'rain, *m mami İhlglllııhlülılil? ııallıllılglıılılıl. 'r-.nıııvai-.ııi ami-ı: :ıhıbıllii »ıılsıeıı- .xıııııııılıılııl “ıı-.ıi vıaıımııi rlıoııîllı-ll ıvlııai"ıîl-.ıı“lıl, Huııslııicl ıvlvıııai 'etli :mısın bni kıııııîi: _ :mumu ?Iuıiilı ' ıvlvıııa”. İıfıi ktoııııîiaıflıi v l I hıiamaıııın Pıui-tıııß =T=lİİİİİLgAîl ,vnıııuıısıfoılnt ”f ?alimi ?Iuıılı :lzıişîttlııgi öîııitzalßllııl dlmîlnilııııal laiavıaı 'ııai kanına _ `. !ueıfllli ıvivıııaßsi “ırawıııııırzılıdllt rlıizıılııi::: v ıvıvıııai"ıı. bnmıııll ıınıöillıııa( lîîîıi ` İalraıllsıılıılı :ııgısııfınııvıaııi 'ısııaıiııııîlsııi ı mıvßıl gûııııasii ;tanımı ?Iıııılııixl 'ıvıvıııa/"ıı !cıısıılsııııı gmııııat- lulavıaılla; Puoııîlııi::: ?birikimi ham-İli vı: :ımılbıııraıelıır: 'onıtcaıîoılnı i: I imIOııTİIlCİI ıvıvıııaWcîlsııı İongıı* : mııma, I ğıavıaıcıpııııaııi Tanım: hıımı .on L- Iıwiasıl inanır. - :::ılıııııraıaıııı :ûvllavıaııım İıavıaloıpııııaııi `l:r:ıııi &numai İolîi mııpıaılaı t: :ılııraıııraılııııt ,.
 10. 10. Ef~Ll"lı~ıl ;:2 ,Wf-'Y/*f-Wl"'JİılIêHIlîI îraaıýıýıı Fırıalitıiîırıcrıaılêıl-:ıırııy Elavıaicıgııııaııî îaatıııı Çzoıhlıl ?cı-cani âîczıııııı, [layıakeıgııııaııi Tar ııı âlczıııııi, Eıavıatoııııı aııi Ya: E ıavıalcıgıı' zçıııctıı kaıpîlll- ıjııl ,vfcîııailrlaı. Hiç alnına, ;tc-nı ?Iıcııîlııcîi _Bqıcialcıgfıııııı gıcıiaı' ûvıal oılaııs* !Iavıalolpııııaılî Yazım. iıaı tılı îîçııînıiîıı :ırıııııırîlsı l _ _, Iıitıııtııı "pıoıııa" ızrımı “ıaıııııııııraı ııvıaıı v:: ,x "l ,cıcıiaııızılvıal cılsıısıi Iııailııı: gıaczaîcıllavzat- ::nı ' ' ` ,craıırunıaıııı “ımllııı aiııııatciaıı :ıcııııııılıı cıhııı _i b› çırıiaıvuıııaliaıcîlaıı CİİİEİIİL k 4 ,r ı mr ^ y. r _ı Iıı-ldaıııaıIM tüm.. ?hlımdßîııllı :acilan: ' [ıavıalcıçııııaııi `I=raıııı İmalat gıallailrît lıavıalcıçııııaııi îaaııi, !taııcîlı kıtanın cîlluaıılaıııa! v1: ymııaiıııa:- lczııı ıııghlııknııvıvııı “nıızıiıııııîlâııı Kıııııılaııı v:: yıaiidlaııcîllrîlaıı takılı' lıavıalcıçııııaııi “Iaaıı L ~ ıßıaıvısı »zıteııı ınııalfîi. ıı icıçılaıııı vıaıîıııllltîjlın v:: :ıimııltîllım aıı İmi aavtıvıqvı: *İIİĞİVİL _navıaıioışıııı-.ıııı 'rır-.ııırüıı-Ğııııllltliaııl ı'ı ?Alanlar ıîl=`ıı1L Eıavıalcıgııııaıi 'tanım' , . ._ !ışığına gta:: aaa: llıcliailıallî' aa ıraıaı ct c ıîtıaiiııaczauflîııi . c u avıaıııarı- aa' n: ::İıîııilıış ?elli ıqıcıaıııaııi cılısiiııııııaı! lcnıı gta/la.! , maca' tar: m. ingıilt. !ıvıa all (çnıı ”hıtııııı gvışıfûıçlaıı 'İaıiıfııı lçzaılaıîııcla Nm! 1;, Elâıvlalcıpıat, ` anlar u “oraıslkrı “ııtcüft .ıııvıaıııı lıaııııııazı.. iii. ml :ıvııııııı mıgıılıııan .ıııı 'lçîİltc' fu' . sılîorı &ya ım ıaııllıb. î . l m.. yıaııııvr; ”gani vıswaı b› :ıııaılkll İçzallaıîıı . .lıııılıııııııat.. ar vıwıaı cıcîhlh ııaıit 'laaıııi ıuııgııılsısfıtltaııı İııalh îoıaczalln ıı “ısı ıaııııı aeıııı. Iı. ,lııL
 11. 11. :1 l' 'â-"üwl"'ßiıfıııırırii` İlıeıııfıfıı E”-Ti,"İlİ:.İ 'Tığıfı _ıııwalııgııııaııf `ra=ıııı (nallaihıııı: `hlîtııııı~ aı ııvuıııı ıîtılwllıqlicılı, 'ıırgı vhıvınıınrzıîıana:- :::viral :alınt- vı: :ıl :ışınıfı: :ıııhııııı *II 1.1 îtıiîlıaaıllaeai› mıırthı ::ılıvınt :ıııııaıırîlıt safi 'o, , ı lıcıtaıı :n: “ınıîııııı tivıwn 2 n... _ ` :ıikdlzışlııi :mıiiıı u: lııaikaııll:- :ırııaıııı :ııııvraıt :incil:- lıavıaı ıgııııaııl `I:r:ııır'la., Zîgmıı: iıııvııııır: :ıa za* !ııcııinırıvını :craıhımınıt- ;ı ınıııalyıal ;mısır F_ ,vnıvııılnıınıtıîllı :nı lııvzıaıııaır? ısının :ıııııatu: ı ı Haıratılllt K,, l w l ını n g L !kur i; L l Y ' n , n o . _ . . l ı . . ~ _ . . _îloıîtltıoîlzııı amı tmm .ım l - - ı - l . . îîı'l. “nııııııı ta: vrvı:- kula İ ' ' l r l ' :cırııvilîınıqvıcıını I'ııivı:ı~ öluvnıt ll ;I l "l l ;tunik Iıavıaırıçııııaııî. îaaııflat l ` ,vfîııalatılıa:amanııcîiaıı :îhıını k ?ama tcrıııaıaııttlıîı: ııacîlaıı :Iıılk ı 70
 12. 12. rııjığıı _i'4l-=._C~_`îiîf-5ı" :lczıııııı Vilaniia., :ıvzıııııfııı :ııllatßlllııraıaıııı vr: ıvlulılhııınıaııı ::Clnııınlltlaı acııııııllırîîlııt :tzıııııı lvlanlaüalı İîlll w-v' a:ııııııılıılıılıhıııııı :ıcıııııı îaaııiîıi :rvzııııııı îacıılınııa. ` ı gınıillılanıı: vr: lııınıllaııııını uvıIlIIInHIIIIl Y] :nclnıvnınıl- ,vra1ıı: cıailıît 0 r › x F"` .ş ı ` ~ ı . - . ı › › .« .« Z I I ` İ mıııııı Pılamat, w .ııııııı Iaaııı lıtlıı .cilı ııkııııailta* «llulaıullt . _ :lqıııııı Whniia., îıv :ıııııı îaaııı Il: vılcııı aildlailııılaüıilı., i l " , ' ll v î , hıvrjlal cılııg cıııırarlcııııı :ıııbııınınııı lvıııımııııclbı ı 3 :trzıııııı 'hıluıııı ~rîlınıııcîl=ılfı ltklllaı: :il: ,vnıflıııı avlat :lizıııııı Vmlßllêlc, acıııııı I:r:ııır“r'l: Iııaillaıı rflaîıaûıı aıı Im; aavlkvravr: :Iltıınwr ıaıı human: îııı aildlwllııllaiı r gıalinilııııala* :rvıııııaııııcîl: ,vnııcîllıııc ırılııt :fırının ıihıaraıwıı :uoıilırırl cııuıraße/ :Ibııraii acııııııı Nlamkaı amiııoîlaml koııllllaıli lçzaıaczal aaldloîla, iaıılılı ,vroıllaıılaı ?Iroıclııcıi Vıvıvrııarßı “ımıııai adlar P ^ :rıclNloL-;Fıl :Iiîflll bili aalqllql-ı vlûııakşlblîlıııwll lcflıı ` . g ;tel ııı ffııûa Ilît-*Illıı vr: lıİlcllll Flim, esi Sfaıetltlwi İiaııiilallııı ır-.Hlll ai. İolîl alaldloîla ltılllaıııllaıîo lacnißın aıılaııınılızıı .ı vız, ııaı şoılıırqıl.. ?Iıoıqlııai çıvrvrıı- ı dlaııavßıal . ı :ıllıaç kraımıı tııtııı 'gılaııIhIIIraıVAi ;ııılaıııısıeııını oîlaıiial ıılııraıl. ?lloıoîllıçii fıvrvıııaı^ııı ılajêıaıl aıı !ısıl :ıavtlvravr: çıılcaıııııaıeıı lçilıı ?Iıoıqlııqi ;mem ou( ıı ınısııi oîltzraıılavmugßzııni ğlyîlııı- *Iıııl mğlhıııpjla. Vzavlllı 0 :ııı .ııırql- vr: ımlıılaıı. l, 'Mimarı, oîlııvıı, o. I. n ı.ı vravr-:ı hıiaııoî 0A iaıkoîllıa, :lcııııııı ailûıılllclaıîııl vmııaiıııal. ~YıIılIı`ıi ıihıeılaßııl _DI=l'1=JIı]3iıiı:Jıiı" 'tarıma :Ikmıaii :lrzıııııı ?Ilanlar amıîııoîlaılcl koııııllaııı lçxaıaczal- aaltlloîla, 'îaıılılı ,vıoıllaııhı _Elavıal ' ııaııi 'nrııııla hfuıııaî adlar: ıoîlaı loıçilııl :Iİıııuİ-c ı aiıııal.. 'IIGIIIÇI oıiiaıoîlalıı ltîlloîlllıllalb.. ğıavraloıpııııaııi Taaıııil:- kaııoîllıll ,vmııaiıııa vr: czoıltlıı İııaczali :ıail loııııl [ıavraloıpl aııl İlaaııııl: ,vmlıaal o fıaıll Ilılııılaıi oılı_ ` ıı . t . Eli “tamı 'ıoîla, acmıııı ailûıı lılalıııi İııilvı-.ıc ııvıııloî ı.ı vravm ısıtan ,vrûııaııııal, gzavıl şııılaıı ..ıl- vr: ııvgııiılsıııraıl. :rcıı ıaıı i: ..ııaıl İuaıllilmaılıııaoîltğî vr: aııılaıaılıııaıoîlcéîı oııçıaıııkıaınvroııılaııoîlaı Çravraloıpııııaııı "Ia:.ıııi: «ııçilııl vraııııal-c sîıııııııi ıihıxrla/"ııı cırpnııılnıdrroıını :Ilrıırail acıııııı nlaniaı, asraîııoîlaılıl koııııllalıı lqraıaczal ,akalin 'iaıılılı .vıııllaıılaı ıııçıaıııtıanıvıoıııaı 'ımıııal :Mali: Çııgıaııtknmvroıııaı şoıııııfııı îoıaınııızıaıııııaiıı a Ilojlaılll- vr: koıqılııl :ıiıııalc , Çııgnııfııamvıoıııoîlaıltl :lc qvrçıııl: ıraılaıııııı ,oılaıılaıııraıl, ijîallsrşıııla ,ı vra 'gıaıvıojlaııjila a, :lc ıi`ı vra otlaııavmal [ııtııı gıallaıilııııavıl aııılaıııraılaııııııîlaı vr: Il: n] lsı .'51 :ı ııa... _ !mııırlîıı nıaikaııIt-Şllııl ;ııiınıçraıl oııgnıııtı: vromal ıibêllınııı: öîııcılfllql- :ıqıııan “İle” .ıııtıaıavroıııoîlaı :lrcııııııı ııvrgııılaııınılaıııııııı ailnıı 9 ıIl aıaiiıııııaıl- fuara, ıjltğıar :lcıııııııı wlaızıiaflaıılaı ı tıııı lık: eraılsıııraıl ii
 13. 13. > S C R U M E V E N T S < (SCRUM ETKİNLİKLERİ) Bu bölümde öğrenecekleriniz: SPRINT NEDİR? SPRINT PLANNING (PLANLAMA) NEDİR? DAILY SCRUM (GÜNLÜKSCRUM) NEDİR ? SPRINT RETROSPECTIVE (SPRINTRETROSPEKT/FI) NEDİR? www.acm-software.com
 14. 14. El-*İvl ”l i” * Eı;li"l`;lİ ”lzıılı :ivrıı: Eigmııı ırııı :s ::ml "Il ı ve , İ ' , .. , ı ı ...m * ' c I ı.ı” 'li ı".lîı uıııilııiılıırrııa Iıaırzll-ııııııaıiı tar-ıııı Ifıçılaıılıııııı I. liımîıclııı L EbVbİİF-.l-İhli NHIIIı ~ıl=ııı "Etnik" lıleıııılını ~ Ivrvıııaı teıillıınıt ınıııırrl: cîlaîllıih :ıııinıl ıllaıcılhıîîılllı :ılıınllıvîllt 1 i'll fıiıı E. "f-iır iİ-T l l ıırıı ,g ,.ı . ılıı; III:: «İr:›:(a~ 4 #r L/ q -îııııııııirlwiu :'ı_;:ı_i".İ]ı_lîZ .ir-_ır/lııııı/ l aıvılıt- :ismini m.. Al :tahıl 'Ilıııaaşrzxraıîl rıııııîlııııi ıurrııaı ,Iravralııgııııaııi 'raaıııı :.; ıriııi ;raw nılıawfivı: :ıvıllt :ıçııîııi lîllıı '^ :mal İlilı“ıı:›a_:t:›z(a~“ rııııilıı-i Oıurııaı Iıavrııt-ışııııaıiı l-.nıııı -î-ııııııı arma ~ 4x 4 î ı: ı1lv l ı : sflıııml il' :îluldlcı `I'Iııı:›-:ri.›:(a~:îl n ı ııavrzllqşıııı-ııiı I-rııı aıııııııınhıitaı izl-:lrılllzlaıl l e. ı i &'13 -îııııııııülııııaı zrrıııı» rılcıniat, lnıîıv 1.» :ııııır':ı ttaıılıınıl xcııııııvîlıı ?tajllillt Zarflar:: lnılly :ıvzıııııfıı iıaı gılıı ,vrsıçıııflıîııııcîlaıı aııılıı rılııraaı Jaıam.
 15. 15. V, , Q .. ş-x i'll jıýıı ;i Y/'fuvfıiîîîşi Et" »L l l i" lğîılîîi'l.li`iı :tl-:lrılİl-:laii ı~ “ırczııırı Elit. rılllüaıt, ”ıvzrziıııvvîlaı “ıaırııııılı vılıınıvıaırı “ıvıçılaırıtı İılılîiıvıaıvzırıı ar vîlîfıııill :ıavflvravr: lrıvîllrıııat vr: vîllîırarıi :raıîllaıııraıl 'irili ltpıllaırıılıt. `llıııı :ıimıılllılat, `l`ıııı:r~.=c›:(a›:îl“i:îlıı *gaıııaıı tıııııllıcîlıfr, *ııaı îtılı aimııltllıı ıınılsilıııııııı :ılııam îêıâlndlullılllıîilt, :aşının :ayırım :ayırım rllcıııııîıuı :tavtlavıı :talıroı-'ıpıaccilvra ı; ıfli il. ii; i" ` n :nı1lv ~ :tanımı cîaßiilıııı: İnfaz? ;ili aıııııııi İcrasllaıoîltğııııcîlaı :Illreıali :raıîoıîiilc: lıuraıiiıılaıııraa vravıaı ımıiılaıııravr- `I`I.ıııı ailnıılltılaı `IIIIıa~<5lcm ”ıaıııraıııılaııııîlcêjııııclsı :tanı İmıılııı vr: fııûvılac:: :ılııraçii: İßlfîiîîl ıııavroîlaııı vraııııavraczat aatıllcîla. :ıaııınııı ııvrgııııı aatdlıîl: tıııllaıııılıt. :Isııiıııiîıı yıaıııı ana, tçfıııoîl: İoraıııııoîlıreîlcğıı oîllğıaı aimıılltılaı oil: grcxtlaııı vr: aııîlaıpıhıavreııı tçîlıı m. îııaraıiiıt. ;ııı :ıitûıılltılat, fııııvrtlt- êtııaııı: :raııııgı cılaııı aaiiailığıı vr: grcxilaıııi ıııtııııtıtııı lıılııraıl tçzııı mal cılamıt ”ıaHraıIraııııIIı-ŞIİIL. ;ııı aimıılltılarlıı İıılcıııi faili: tııılhııııııaııınıt- aaihıilğıı :milim srêulaııı vr: ae .egıiawrcııı tczîıı ?eni iıraaiiıııı leavıêeıaıîlllıııaffı 'eııılaııııııraı gıallt.
 16. 16. lıııllaıııılaıltıîlıı vr: Çlıî ' ..ıııakvral cılamıt yıaıvrııılaıııaıîoıîllı İcılı lırrzraıııaııiîıı ıtılısliııdıllcîl îirzlllıliîıı leaıllııtcîllt _Etli ıırtıııtııı gıalıniııdlıııaıarı :ıtıııacfıııdl: :ıçııfıııflafııı ımıııılııtılaıııııııı :raıîcıîl cılıııamı ûııalîlîi :ııı grmlaııılaııaîcılllılßı vr: ,vmııaillaîcılllııltîıı !Qolhıvllsmilln ıîııczaltı iipmııi îoıîiaı foıîiııııaa ,vraııl îismııl İOP-'Flhll, î,;.'ıi'7ırı'”'laı' abfîüırrîfaılrîlaaf lirraßııratetaiınlî ıJ -LLİİ İ ” İİ !külli :îıllllııı .. ` Ti .ir/I _l/,I çı/ı îîşıflıiî ?İhlılılîılsl Cîılllêlilldııı: *İİHİEIİIIFLİI ligıflıiî, :taınauıl 119ll1ılî` ttairımgıaoihır-a üpııllııl: _Hııuııııoıaı ı: .varmi !raıpnraııııııı/ tahıl/iran: aııtraıcraıl iıtczöıl/ 61497111505 ,vraıpıılıınza !fal/ita iradlailad illlufııırsş.. _Craıiraı îazıraı 5111917 alllııliıîllcm› !Iııııflırcii (ıvrvııra/ v: _Cravralojgıııraıif 'laraıııı a tanımlar !caıpmaıııı ııailaııiIIlIaöıIII/ı' vr: ,vaııtdlaıı ııılkcaıtraıaı atlllaöılllr: Hal zâpıınııi,, ûııııtı .mı aıvrcîlaııı ımııı cılııraıvıaııı İonraı çıırcıt: cılaıraıt cîllsılıııtllaîoıîllr. ?Ircıtalaı gıîlııi, :Igıılııiüaı cîl- mı ;tavrı bnm-anına!! lişîlıı tıılllaıııılıt Hâli lifli :ışırlıırîıı ııavtııı tııaillaczmîııı: Ilkılnıı .mı "raıııııııl, tıraiıııı: ıaııîcıaılll aclaczat rılı vr: :::mal faili ;eılaıııL tamı kaııcjllzrı vr: :rcııııııçiiıaı cırıaıvıaı cııltaıcraıt »tılaııı tııtııılı vnIICİIIL “ıraııraııııııı !tçıtıııiüaı ıııaılıalııııııııı İon.' 'iraılıvnııı aıvrıvrlaı :IIIIIIIICİİIL :lgırîııîüıı :ılıman IÇZCIE ıuıııı cılıııraaı Iııaillaczat- :avını “ıaıııııııı ıîlaîllaaîcılllı, ltaımıratziıltlıt vr: nail aıı .ıîoılllc :içııîııiüaı zraıvrafıııcîla, ::aılıaaııı va!. ııııııı ;ıaiiaıi ?ını aıaldlcîl: :ıtııalqm grêxtlaııılaıııııaım Il: êııuûmlatılnıllt îİi/İİİL. Avrııcraı :taçırîııı"lat. mn İcıîı iaıtıvnııı aıvrıııııı ııraıllvranvrl: :lIIIIIİîIL
 17. 17. Lvl-i i m' .ITYTİİ iıı l ~° v? iıaıl f 9.7 ~l ”l i” m. :gııûııi "`l`ıı'ııı:»«_:tr›:-" raıııraıııılaıııııraıcîlaııı vîlaı Iğıüall adIIlatıİIIL 1m~îla~ :: i'm ııtîlııı: Ivrvrrıaı $ıÇli”I«“Il"l lgıisll aiııı: vraîlßilrı: :raıiılçıîlı "ııı ?ait ;ı:vri:İl=.I.ill:.IL, Lıavralı ıçııııaııl ?aslını vravraı lı» :rııııı Wlaıefıat, "ri ıcîlıı :i ıvrvrııaı"ı îrııı ltaııarı :ılııranıı vfîırılırıcîl: :ıildlavraîîılllt :ııı zjgnııl_ :.;ıı1:.ır'ııi :ııııaıvzıcraı ıılaıaııraıl :ıııılaıııııııı lfîlVlîîlâliğmlllılİlâ 'Iglîîîll ::CİİİİHİTIİİİL :ııı ~"`.ll.li'ııı'ıl, :uırııııı ,ını-ı rihßîkllîlivcîliîllııcîla, ;ınmıı 'tavla “ralııııı ılvjîl t( ıaııllaıi' :îlaîllnîtîllrırîl: :û lnıııızııı lhIiîIİİİL maırai »ılaııaıt lıni zıçırıııl,, ıııavrzııi le ıaıııllaırvîhı aıviııl îcılı :ııılaıııı Iiaıcîl: :ıiıııılıvr ıvır: ıgılaıl :ıcîlllıııalıvîllt Faıltaıi :ı;ıı*'ırıl"laı tm: :ıtıralı ılcîlııEııı 'rilrı Igliaıi leaııaıvı ımıcîllrarı lzılı aııılaıııı ihlâl: :ıLîİlaL v . ı Wrıcîlııctl ıîıvrvrııaı' İcııııııı sıaııallltıl: .ıaıîcıııi :ıcîlaL: cîlrıiaıvrıaıvrlaı :ııtıiılılaı .vraınctlaıı iıaııııııııı =ICİİİİIII=IİICİIL, ı :tczrııııı Taaıııı lgilıı "IİaIIIİ(İIi' vr: ııaıcîllraıı gıarişzatılajlt, ııvas-“l ılıiıiılllitı ıllılillîill _Elliıııaıııta “ıtıııı Fwıtıtîlltcîi ;faıcilılrıtgı Ikaıırhıt. Ylaıflcîlaıı 'iaıiııııîıı acîlllarat l Flrcıclııcîi âfacztılcrşgraı ;rafı RCIIIIIİIIL, 'laırıııı lcallaıı çraılısııııaılaıı “ııradlaı clağjıar ttaıvrfcıacîlaîcılllı, :ıçıılııi lcıiaıllaıl, ,vraın İcılı" :ıçııııır: İcıasıhıııııraıaıı tcjzîıı ,vraıılclaıı İcıli :içırlııi Pllaıııııîıuı ”ıcıçılaıııiııaıı cîlaıııaı vraıçıılıııasıı gıairaldEnııcîlaıı tavrını! inkaillr. :ıçırîııl ıçııaıllari «ýzrğııııılııtılaı ı›. LP aıı :içırlııl “ıçıiaıl acîlllcjlrğnııcîla. [ıcın: cîlıırıııııııııclaıtıi ?Ircıcîlııctl ;ıaıctqlctgı Iiaıırlaıi .çıfırcilaıı graçzmllt. ağlar Lvnıı İcni luaıııı ,vraıvrııılaııııııaı çıcııaıııalvrallıı: aaıinçıııa,
 18. 18. s::. -rl jır i i 'laıjııjıı .ı ıvşı Cİ .ş ıiliıi: :İİ-EİİİİİEİİİİİİTÜİ, ~ ~ î.;ıfııı“"ı: ,vıaıçıltaınıt k., îiigıllıı rlnıııııııaı l -ji , , & ,ı “ıcışzılaııııaıııflaı çılaıııhııııt 'Ilıııi aşımı ;ınııı uııı › ş: _` :tcırııııı `I:r:ıııı Il: ':ıI'İİt1"ı: cııııaııırıılııt j j îıgıfîııi llıaııııılıı,, ?:11 :ıvıııt ;ıçıtııı irııı :~ :umit: ı , :ıııırııfııt lr.ıır: tıızraı :.;ıı1ııı”'la tfıı “ııı :::tûııllt l İ ;ıaııalllttla olalim tilmıcîlı. l :v :ıııııı rrhıaiat :ıitûııltjllıı ,vıaıgıılıııaıaıııı vr: :cıızılııııvzıraıvııi :ıitılııltllıı :ııııaıaıııı :ıııraıııraııııııı .YGCİPSL :l z-ııııı vrlaıaka_ :ırzıııııı `I:r:ııır': lııııı :ıımıııcnı "lııı:› -:t~ x?" :ıeıııraııınını gıaıatıißllıti ?Cıra flt :tgıiıııi Plaıııınııgı ;ııı aoıııılaııaı :::ıvıaıgı vraılıt ;kavramı-ııı .ııııııırmı :rcıııııırilaı Iırrüıaııraııi !İİ-WHM ır: "rant/Itır aıİİIIaöıIİl/T Iırt-:raııraııfl 'raw/ini adIaöıI/ıırat. ıravıı/ _ör-TLY-?ıılhrcfî :llıllııcf Iwoııııı-ı ' -ll w, Iı Iı i; l ,nriêrı vülj -lti: -ll ~ lvavralı ıgıııııaııl lavaıııi, Zı;ıı'ırııi"`ı: ,ıaIL1ifIı1tai :at- ilıııtsilvr» ırılaıii *ırgıîıııat 'ıfı' TâlİlğllL W» ırîlıı :l ıvrvrııat. ıı~,ıı1ıı”": l:r.ı_:nıı*ılıır:ı:ıı ,ıarakaı :ıııraı »İzıgıßırıi e. ::ı'm vr: îîııı vîl cıııliırîla 1ı;ı1aıı“': :ılııraı :ait Sır ırîlııv: ?nı :tıl ıgı Ikaııi'l:ıı Il: İLIİİ ?ılUı vrafıc Ilıııl :ı :rııııı Taaıııt, 1ı;ıı*lıııl“'t: ,vıaıgııla-ı» ?ait m :ırılaıııraıt- Iıxar: lılvlllîı: »raılıaıt :ıgırlıi ”laırıirııruı “ı ıgılaııizıaıııı* ;rı-villlaıt ê-r ıcîlıızl :nıetıl u :ı ırı alttan lııvzıraıııaııı, i vavral ışııııarıi "laraıııiîrı z.;ı'ııır'^ı: `r~raırvraıvraı~ ::Cıı tcaışramîı: lmılrıııılrıı vr: Iıavral ıgııııaııl îaaııııîrı ;ra :ıııl: ;ıavi IFIIRIFIHICİIIL W ıcîlıı :t ;fa :tıl grrîlaıı rı: tcavîlaıi tala :'ı;ıi1ııı"': aılııiıaı» ::Cııııraı İravraı» ıgııııarıl 'laaıııı namı vrafıt :aırîlavz: lıavralvıgııııarıı laraıııı ?îrılırıcîlattı :ı;ıı*'ı^ıl"`(: ıı: tcaıcîlaıı İ; ,vlîlıiraıtıîlavzatîllıfı tıalltavıaiılhL lravral» ıgııııaııi îaaıııı îıgııîııimı: “ıaıeıhııı avîlavzagî i'm ıîîlıı» :l :taıîtıl u Iiaııfıarı ;ılaırılraıeîilıtıaaırı avını:: :ırzrııııı Ianıııt. 1ı:ıı'ı'ıi nıvraı"l.ı vılıısıtıı. ..Ik îıgıîrıl srraıl. îışıßırıi :ı ıııııııcîl: ıılaıcıılaıraıt “ıacîlaîı “ıaıııaîl :ıvîlaı vr: lravraı ıgııııaııi Taaıııca, ırıvzraıııarıiî nıaıîtaw çlâlnnîlfıîİtfßvllâ Ihlîll ralıılıallt :ıcîlat
 19. 19. E-:ıw-Llîlıvı 7;: ?ağı-,flfırîiî oî'_lıî_ı_'ı_ı_'ı,ıl ıışı l:?ığİll"Il`İİİ lıkll`llêlli`lfîtıl izııımı :oııııı: :ı lıe-.rı tfgle-.ı lwlatzı ı*aı«;*ıılıaıı<“.aıl- :içııfıııl &tanımı İcıahrlaııaıı v:: :ıçırıııre :ılıııaırraık Pırıcîlıııti ;is-ısrarcı l'ı=ııır'l:,ırı ::xıjzuıı Eıavıalrıçııııeıııi îsraıııtı tırlırıtııı İcııı kıkavtıırı :içınııi arıııııııcîhı "Duııı-J" cîlıırıııııııııcitaım :ııı Iıır.:'ı:ıı'ıı:ııı'i": ınıaııl cîhııtsıiıtııreıczegmrı: teaıraıı vıemı .. *iklim I`ı=ııır'l:.ıı u: İcıııııhırı ”ıadllııı anını& lafını İEVÂWhIİHIIl ;ılaııraı :çmııı ;hır-:kılrxçı «zzıçıııııı İ: Ljniauit› cıaıııt. aşının; bılıı :ııı-,ıltıııı l IJ ;ıııııhıııı “ııımllııı »ı ;Mut ;hlqmwl rııoıoîlııııî' Ehıeınloıgı n [J El. :ıiııısıb m.. ı aman: 1;. 3.1140› Iiııııınlr-.ııı T 'ıruııhıınııı gıhııı [IGIVIGIİİIÇIIIIHIİİ `I=raıııı şıuııallltcla, îîçlflıırßı :Ilııraııı iurrıcîlııczi Biaıcikılıtıgı l`ı=ıııı'l=,ırı ıiraılıaaııı îcııı Iııczıraıııeııırßı cîhııtuıiıtırıııeıt hşzıısı gıuıakill «fılaııı kıl u: :ııeıisııııl iamırlaıvıaııaık îcıasılaıt kılar hırmı îcıtıutlhmhie› vıqvıaı Miami rıalîıılıııamı tçzııı iraıırrraısıaıcraık- :ıîrfırlaıı îaırkılı hıiııııîıı :ıcîlllıııîgı cıtaıîzılllt. !namık Eıavısılrıçııııeıııi 'tanrım, :ıçırıııı FWaIıIıIIıLe-:Fcîl: «îîıılıııcîleım :“.;ırııır'ı= ýlîlğlîltilkaczeßmııeı Irıaııııcîluğıı tcaıcîlaıı ışrı liaıiııınıı :ıcthıırat- mami: :ılıL 'kıçılaıııiııııııı acıııııııcîhı :ıçırııırwıı II! gıtııılunııcît: yraıçıllılraızıı Çıhıılhııraııı 1:, aıurıııiılı .mı ;amma Iîaıcîle :ıcîllllı v1: «îzrnîııı :ıaııımıı Tcfıı sılııı vıavıaı cîlaıiıaı &mai :ıtııaczeık çıaııçraılaııaı Ğııiîlîlllîlt. [ıavıeılırıçııııaııi `l':r:,ıııt, iıeıııı :içırîni Füaıııııîııçfcilq, `ıı=ıııı Cİ: :ıçırıııı İcır-yıııııcraı gıamıtılı CIİCİİIIKCEL. :ıçırıııı Lıctkılcııgfcîhııı Işıl :ılıııaık- İÇİİIl kaıııcîlı keıııcîllıı: ıîıışraııîhe› ıİIİIIL. ?Iıııgıcjlıırii anını-at. :ı-.ıçzlleııı Flıırrıcîlııczi ;iaıtîhlcıçı Ii-.ıııfhırırıı :ııılaıaılııramıııaı u: cjlrgcğırıı :::ıçııııfııı yıaıçıılııraıaıııraı yıaılclıılı eıcîleıİcilllt, ğğıaı [Iavıaıkcıçııııeıııi 'leraıııı «jzıiıb :ı vıavıaı lîîıîlk* :hafta kıl rılcîlıığîııııııı cîliıatıııtıraa, aaçıîlıırg. cıhııı FWCıcİlIICfi ;Tîlfîmrgl ııaııvıgırt, Pımıcîllıcîi Vıvıvıııaıı Il: :içırıııi îcıtıvıııııırraı “takımı ıııtmıkaııaı :::kutulu EI-.ıvıaılrıçııııeıııi Tanım, ”ıcıçıbaııılııvrı 'katının 'iaıvıûyıe vıquaı [gıırgıılnk 'hıuafguaşi vıgmıı-,ıı Emu: İcraıalteaı mallar& Claıvıai eıcîlaıîcılllL. [ıavıalcıçııııeıııi `l'=ı:.ıııı., :içıırlııi Uhıııınııçı :ırıerıııımıcîhtsıçımııi Ğîızraıißı ııhsıııraık v:: İcıeıkılaıııaııı lııczıreııııaıııtî cılısıiııı 'ııaık lçtııı aaılimfıırgıaııfu: &cm “ıaıkııııı rılaınıt ıraızııl îğfîlilıîîlcrîêllılı rıriraıvıaı KİNEIİCIİİIIIQİİCİİİL.
 20. 20. ~7 ~ liîıtfır ii i-“ıf @ı Çîitîııtrıti Plaıîilaii ı .g ıı “ı ı ll aıı ıı-;ı l :ıgırıııı ııı ıalL »Eııı :ıgmııi t~ı1flıı îııalııüaııaı› v1: W ıcîlımf Lıvîdlı u Iiaııfhııwrı Irıv:ııaıııaı^ır“': cîhrlîmijiııülıııâııûvll: ıııhsııhıtıllavzat İîlîi :ııııaıvzîwzıt vtacîlaıı Im" lıvı-'zıaıııaııîürı gıahniIIav::L-“Igvıt: IUII lıavıalvıgıııııaııl Yazının: ırarıîzıaıülr =IıIİİ=IL Iigmııi Nlcııııllıuı ilğlhlılilzilrıcîhı îııallrlaınt !mlîrıi çtvraıt. [ıavıatrıçııııaııi `I:r:.ıııı*: îıgıfıııfi: ;ıalhîııûarı Irıvzıaıııarıîüıı t-îzaffğnvıl: Itlllı aaıııaktllk :ıııırsıt zıçırıııı ııııvıaıl, :ıavrllaıı llırvıcîlııvzi :faıızkıtıcuı Iiaııflaırııı îzıîrîzıîıûyıl: Ifßlkdll v1: tıtictırıaal îtılı kıtav rıhınıb limit: acîlllıııailcîht :ıgıfııtıî ııvıaıLı [ıavıat ıgııııaııi `I:r:_ııır'ı. îaııülı sflıîîııiıılaı: : tııılııııııru yıaıııı: ıîııvllkıi: vrılıııııraıvıaı :::mı GICİHEZHİ, Icxaıûıııtîl: r:=.ıIı:ıî:ık4hıı'ı ;raıırvraıtaııuıı :ıvııııı izılîîitırı: lrltztıııai aiiiîîîîrü Ihıcîk: acilan îıılı vıacikaiiflt. [ıavıatcıçııııaıii Taaıııı ::aılışıırkaıı ;içınııı @içn-ını aıtılıııcîhııı ÇİİKĞİİİİEE., :iıçırıııi Gtcraıt: ıılaısııııaıt tçfııı sıaıakaıı îcıııtswııtıııbaırı v:: “ıatıııcıitmvßl gßIİI-ŞİİML. @lar :ıçırıııı tçzaiîeııııcîl: is., [ıavıatcıçııııaııl 'Iaaııırîıı êîııgmıtcîlîıîjltıııcîtaıı îaırtılılasııııaıvnı îcrasihırmı, Eravıatcıçııııaııl ”Iaaııı ?Iırcıcilııcti ıîıvıvıııaı Il: Lt. .türlü rßalçramıh .crtıtıusrıııı ktalçımıııııııı ıııtııaıkar: :cikan
 21. 21. E: »L ll i" I l~zıilrl ii'|.l['ı_`ı,ı n;ııİİııılıİİıl« İıczıııııcıy [rzıîlıv ııızvııııt. iıavıat ıçııııarıl Yazıııı Iıvıatarîrıîrt. î'ılı*î"rlı*kaı*ırı:~ ;ııııımr zıtmvıîialaıl ınıtızıııııinı ::ım vıaı-cilı] v1: üıılırıvttaktı ;ııı :zrzıi ısnrı tılı ;ırzın Vılıısıiıllcîlıülıl.. 'F, cîlzıtdtezıvllzı :ıırıırlı Yılını::: )z(a~îîl &ııı :IİMrIİİİCiİIL :Iıı ii ıçılzııılııiîlzı Elli *ııı :aid Üîlnv :ıı :rıııııtîlzııı r-ıafı ,vızutıllzııı i: ;ı-'xtkaııılaınt :v ırırzıttı “ı ıgırzııılzıvızı tczıcîlzıı Yfzıgılbliîıllacat ızıtaı ;ılzırıtzırııt _r ..ıp tn-:nııııı !rzmırzvııltlýı/ zıxzıliıırzı: lıflh/ iıa/ gmıı zıvııı/ ,vızı/ v1: _xrzııırzıııtzfzı cmzlaıılaıılı. 'toıpıfıııiloffzı _Ilavıaleıpııııaııi Yazını llvıalaıl ;ııı «till/hill czavtzıpıfzıt' tıaualrıçııııaııi 'Yazııırîıı, :ıçmııı eıcıaır: ıılzsıııızızıı İçîîıı cîllııı ıı: yızıçılııııt' tıavıatrıçııııaııi 'Yazııırîıı, :ıçırıııi eıcrzıt: ıııtztzııırzıaı ıçzııı îcıııgıtııı ıı: yızıçrzıcıığııııt' Bîaııîııı v1avnı [ıavßıtcıçııııaııi 'Yazılımı, îlçıılııî ctııızıü: ıılzsıııızıcıı lîilıı İcıîı :ıııgıal gmmuırıı ıııııuııııt' r ı_ı ------------------------------------ - tıavıal ıgııııarıi Yazıııt, :ıçmııı ııacîlaiîrn çıarvzatılaaîlıuıııavı: ~:îl<Lî'Iı'ıı ırzıaıl Ilaflacîlltilafınfı v1: Ilgırîmi ;hmm ßi Ialaıûıfırı 'lızıııızıııırzırıııızı “ııraııcîhrfı zııılzııırzıb tazîn iızıîtv Iıtzrıııııî kııılbzırııt İPzIILv zızııııt. ğravıatvıçııııaııi Yzrııııîıı :ıJfIııi ktzışntzıııııııı 'ızııırzıııılzııırzı v1: îıglıîlll rıacîlaîlıı: Ilfzuııırzı Iiıiflıırzlhnfı ;IIl{:İ=Iı'ı~îİIIı1L. ZO
 22. 22. E-mivttilvl 'tı .l Lzııiİlı/ :--xı"!.ıjıjı_ı «iêılîîırıllîîıl- İııizrıırıı› _iıavıatcıçııııaııî Yazını, ııaı” sılııı :tgııîııi îîcrzlP: ııtzsııırzıt v1: tıatılaııaıı lııc:'ııfaı'ııaııi"ı :agıııııırııı :ıcıııııırzı ., :sıvı tezıcîrzıı lııaiııııat lcîlıı İonılltn: aaliucııgızıııtı: ::ııı :ıtııçı ` cılzıızıt ırızııl :rzılızıııızuıı ;ıaıatqiiEnın zIIIlîIıIlîIIıCİIIL iıavıatcıpııııaııt Yazını vıavızı İorzuı Iıvıalaıı tızılkvı :lvzıııııınııı “ııaıııaıı zılcîlıııcîlzııı zıvıııııiılı cılzıızıt izırisııırzıt,, :tgmııîhı tczltzııı [ışıîııl ,v1aııîırjlaıı gılzıılrzıııızıt ı _ Li vıqvızı zıcîlîlêli: aııııat- tcıııı “ıatnzıı tanı zıızıvızı l “l ı gıataîoılllıtat, ı l A î , ' `. « ` 7 / :tcnıııı rılzıaiat. [Iavıaltıpııııaıli Yazınrüıı “ıcıgzılzıııiıvıı ' ' v . . l) vızıçııırzızııııı iaııfııı :ıcîlaı izıtczıı _ _ ' ° ` " l iızıltv îtczııııırı ,vıtımiıııat [Iavıalıııpııııaııi Yazınrüıı _ _ l ' ' l l ı :ıcınıııılıılıığıııııclzıclıt. ı ' ' l ' ı “ . . ı ı İ ` A l v l - ` l :tcrııııııı rılzıaiat. iıavıatcıçııııaııî Yazını& ş ` ı ' ,` irzılıv src. .ııın l: cîtzıtatczıutzı :ıııııılı “ıııirzılıılııııavıı l ` ı ıîığııailt, Y ` ı ı l ` l :tczıııııı rılzıaıtat. Erzıîtvı :tcıııııırzı azıcîlac:: l l ` l [ıavıatcısııııaııt 'lazınrîıı ttzıiıılııızızıı tıııırzılıııııı 'ııarkaı ` “ızırzıiıııcîlzııı tıaıılııızıaıııııaitııl mêlhlt. _ı ›~.,ı1.l.ı :ı ı.ı;ı;ır'r..ıı A` V O ı x &FIQ l' f f f ` ` ı r x _ g) . x ı s ~ ~ ~ - « v _ ı _ r ltalıalıııl Ehbiîtzı iilpllzlılilhlfzı ct-.ılLmıııı-.ıınıı nıııııı-:ı-.ıtn :Iuhı :timi _nıwqtıışııııqıiî 'rırzııırtııı lııllşillılıû ollzlıı TıİWIzı-lı :ıııgıııltaılıı İzkjgllî zılııny1rt=ıavı1t« :ııilııı İııltşıi «avııv1ı11ırL=_ıiiliıııı. ıııirzıoilzııı trzıloilıııı. ıııîlllıııııilıltarzıîlhıı. :kıllı smıgıııjııı _İtilîîîîı _î-ilı çÜHlılıfıl YI: -._ıi_l'-.Jj:l"-lz_ı~j'1-1;ı_ı3i-1_±l_lz_lj_l l_E~1_l-İ_|_I_l{. 27
 23. 23. ııflßıı i: .i-.tf-*Wlf-ııvtt (İışııiıtıtl i ıeçîeırlaı" ıvillıı ını-e; îıgıîıı* Ltavttavıv., ııa 5:11 :.;ı^°ııı"'Iı acıııııııîlzı İIlVIßIIIßIII luanııîl: ;rxtıanı vızıgııırzıt v1: ;ıaıamvırrazı tuvırflıır: ;tzı~^:tılvu_r"`ıı ıwgııııı :anın: :ıvilzıçıt: airtıııat tatlı cilluaıılaıfl. :ı :ıııııı Yanıııı v1: ;rzıvıcîlzıollzı :ııı ıcıgıızıııiıcîlz 2t,tınıı”'ı: _vızıgııızıı Icf ;ıîılrtat :ııı ırıgırzıııı ızıttııızı* v1: ;ııııııı “ıııvıııııırz l-ırırlıır: 5t:ıı'!t{t~L_"'îİl: ,vızışıırzıı viıaîllşiltıllnıaı: cîlzvızıırzılzlt, ttzılııııııııızılzı vîıaîıa* aı Im? aavnvıavı: ;ıtaıııırzıt :ıölıırzı ıı: vızıjıllzıîtılta~:anlami "ıallıııaıııat tıflı HİIVİU _vızıgrzıılzıt bı _ :ıgıfıııi :tamam 'zil vtırııııı Iacıçiîi rıjırzıııııcı Plajlltillt Iııvzıaıııaıı" :ııııııırzııııı zınrzıı: gta' tıltvîllîııı zıııınıt v1: Hlrıırltllıi :ı*ıı~ııı:ı:1ıı- :il :yılı: :ııı z.;ıı'ıııı tîlıı tııı ı ıgılzıııiııııı :ılııazlı A :umit: :ıııııılıilıt Inıırzı tum 21;ınıı"la ttlıı_ &ııı :ılıı: ;ıaııallltı`t: Hlzıırzı zıızrzıvıı. :ı :ııııııı rıızmıa_ ajmııltffııı ;ıaırzatuaaııııaıfııi v1: .tzııılııııvzırzırıı tııııııııı :ııırzııınıaıııı mclrzı. :tızıııııı ıvızızna ııaıtcm: "ııııa-'cırn traılımııct: tczıııırzıııııı ”ıjııaîtlt 22
 24. 24. au Eş” ı l lul tu -ıtııı %1 .L-ß-:rvit-ııvt Çîışııiıtıij i ıwaıteııcırillııl ını-a :ışıııııı :tavnaıııı ;ııı koııııılzııı tarzına: ı Kâzıiıılııııcılzıt. ?Iıcıdıııı-:ı VHAVÃIİĞİİ "tzılzliıııcîlzııı cîrzıvıat :ıcîlltaıı 'şrıvıcîlzsltzıı v1: :tczııııııı Yazıııncîllt ~ ı ?Wcıeîllıc 'i Vıvıvıııat. ?WCICİİIICİİ ŞQEICINİCU liaııflrzııııı `ıızııL^ıItanıı: "iıcıııa" cîtatîlltıtarîııı, ırzııeıltanıı: ctlaıııacîlltılaıîııi SLCZIİCEIL. "t ıcıııa' ı Eravıatcışııııaııi 'Yazını, açıııııı ?ııcıvıllıııîrzı ııavnıı tvıı gıltilğnıiı. “ırzııurı acıııııılzıtlzı ttzıizıılzsiiıtğııııı v1: ::ııı acıııııılzııı ırzıaıl tanıtımını zııılzıiıt. ı t ıauatcıgııııaııt Yazını "tıoıııa" oîlacîltîîîı kil srêızfıaıîi v1: Iııczıaıııaııi It: mili :ıcııııılzııı ,v1zıııı'ill>zıt. ı ?Iırcıeîlııcit Vıvivıııag, Picıcîllıcîi ;nıctıtagrıı QEKVÂEHİL. ::İmi gıaıatınvma; c› gılııı: tczıcîlzıi cırzııı Itaıtaıııau: cîlzıvnıırzırzıt, tczırzııı Işılaıîıı üııgûmtaıı ,vızıtılzınıt 'ızınrzııııtzııırzı :ılııalaıi koıııııaııııcîrzı hilmi vıant, ~~ Ycışılrzıııiıetzıtdi 'ııaıt(:ı:.. İııııııoîlrzııı aoııırzı ıı: ıızlsıılzıcrztğııvıtzı Itgılll İoılılltn: crzılsıır v1: 'ızımşı :ıoîtaıı :ışınııi yızı :hı :işırîııflaı tczîıı gıaıatdı gnıcîlllaıi :rzuîllzıt - ~~ rbzıızııııı cîlıııııııııııı v1av1zı Iıılııılııı tııııllzııııııı şıcıirzıımıvıallıı: İıızıtıılzıızıt; lırzıvızıızı gıaçfırltcîltrğnııctt: aıı .vıtltsıat ::tat-iran ,vızıızıızıcrzıt !avukatın cîtzığlßllgı otnğııaııııaeâltîll oîlağıailaııoîhdîllt. ı Vlılııılııı atııııııı ,ıılzıııt, bitli::. ;oıoıizııızilual iııızıilzıı v1: ;orzuzıı Claığlallaııcîlliîllt. !ıgıîııi l(avflavıi"llı zıtfııcıt, ıııızıcjlzıt( :ıçıîır m. :::lıarılıa-xa: luvıflııvi :izmirli t, lıan"rzııı tczaıaıı gılıııırzallaıııııt: :en êilıcıcîlııı” :.ı=:t<ıı:ı~_ı"~"lıı. ?Iıcıtîlııvı Btzıîmcçt, vıaıl İırazıilzı' ,vızmzırzıvrzıfılııııat 'tflıı llıııılıvıl: ;ılıııızallaııııılz ıîbıılı :îılzlîılllt
 25. 25. :jgıûıı .Ralıvınşuııilvıa îîrrıııı 'I:r:ıııf'Iı :Gıııcîllıf ;Klflaııılaııııaý v1: :ıınıcîhıuı Eâ;ı.'Iıı:'"`ı: yıaıgnıfncı kvlîlaışiiîüıßlhıt: Ilbımıı :tır çıhıı cııısııırıınızıı izîıı 'eni iıımıâtıt Iı;ı1ıı“ L(:ııı:›:ı;ı:ıv:'il'vı=., :ıçıllııl $-(:ıvn=ıvıv'*~:îl>:ıı :ıcııını v1: :gıllııî ?İnııııûıufcîuıı *îıı z: ynıçıllıt HI. :ıvııııa !ıçıııııl ılrııı 2 :umit: :IIIII^'I(~İ`İI. lnıinı :ms-ı :ı:ı^°ııı~"'ı=ıı mı :ıimııllt- alınası ;ızıııulllzıh #mim ııunıvıı. :il :ıııııı wnmia. :ıîzznııltînıı ;ım ::ıkııaaıııwfıır v1: mııııııııvzıhııııı :ıımıımnı :ııınırzııı: :ııınııınıaıııı mcını. İıVIIIIIIı mhım:: İIGFİGIH: `ı ıçınıııııvıı 'lîıııa-:Kcxl îvzcıınınııîl: ıııiıınmıııı ?Cııaîît znıııııı vıhmıuc :ı :ıııııı .ııımrıırı yrîıııaıııı: :ıvııııııılıııııcııı ::Ibıalfıkvlla 'ııahinııu rfıl ::ızııııı Iıvıazf ;ıltıl ıcıçıhıııııvıa kaııılıt aşının: :taim1gıu-ıhııarüıiıııııııelhııı ;ıııııhıioîlııız › ı :îcııı aşının.. IımıııhıL. Ilkıtdlaıt, atmış v: aıranîüraıı İcraıtııııııııaîlaııı ııaıaıll Qlâlıjîîmlll gûıtlaıııhııııah. j km gıîcîluıı ııcıkfıaılaııi v1: ıııııiıiaıııalaıı MİİGŞİİİIIII: :ılaııılaııııııı &april ::cinsi aııaılaııııaı!.. :tanımı îaraııırüıı 1:. ,mıgısl *itaıcgıııı kullwiilıaczaıt- @ııı ;ıılaııı eılısiiılıılrall. :ı :ıııııı mumu. sınıflar( :.;ı*'ııı"ı :iklimi aim u: .cıvıîill tulıını! mı ~_,ı=ıll~ı'il'ııı= ama :ıırı v1: çınıilnlußîın lvllıaziilüıı: ynııtıııvı: lrîlllııı îarsııır" cumııruiıaııcllî. , Ha îıjûıll :(=ı“ıı~:›q;ı:ıîivı:r'ı :mımülırîhı :ı ?ııııı 'Imıııt, "Iıoııı-J” kııııııııını uvuıııı :ıurdıvi: Iııtıı :cıliıwnın .f :ı "iiınıvraıt- çınıilmuiı çınııını. ' .İş 5;_ ,T ` V ` :ıçıîııl Hair ıaıçı=ı=:î›vı="ıı~ ::ıııııııihı Zıvrııııı `I=r:ıı'ı~_ l , ııınıchık( 2ı;ı*1ıı:“"ı: ııvuııhıvnıscı lvlîlaıaiîüıı: . ` rw. :ııîlııııhırıııı :::asit :ıiıııl: vılıı; :ııı tvıîimzîırııı: ı :ıı:îlıııır=,ıl'ııı gıuıvzuzılwıiııısııub,, :rzıııııı 'ımıımıı kaıııöhıfl Ö ı ;rîxtlaııılavıaıat ,vı:ııı'ı çınıilmıuı' :ıcîhıçıl: aııııamvıl: ::Clkııııt hvtlıacıiluııalal 'ııuıirsııulı îcılı :ıııcilaı ,vnı;ııll=,ıî:ıIL~ı= th., hçırîııl Llaiııvınçıuı :m: ;fxiıuııı v1: :ıvjbıçınızgvıxııraı CICÃHINRIIIIIFI! lvtîıı îîılı iıımıiıı; 24 ~7~î:-.ı'ı5ı.rl: .Lil+.±.r%l:e~cr:.;c-ş-clziıw ıîîişiırlrıtl Raizrcıfıçıai-;tifi ~
 26. 26. > SCRUM ARTIFACT'LERİ < (SCRUM ÇIKTILARI) &ŞEFFAFLIK Bu bölümde öğrenecekleriniz: SCRUM ARTIFACT'LERİ NELERDİR? ARTIFACT'LERİN ŞEFFAFLIĞININ ÖNEMİ www.acm-software.com
 27. 27. &fit Ü ı** Al 1 ~` *i* .-r ;ıîıııjıýıı iîrirzirif” .ie-sü C`İı~îzn .ım hîııl-ztılaıı* l :arzıııııfııı Aıı"ili:ıvzı"l:ıı'ı aaiiaıilfıııı ,vıaıııı amı. :imkanı v:: :ıcîhıoıiraıqvıcııı iırmıihııı :ıııııııraıt kanıt, yıaıçıılaııı tm vıavısı :ikindi gûıîıııiıı kılhıt :ııı Aıfilhıızfl::. human. Avıîihıı:: ı (aıı aıuııı .::w :ııımvıaıîcıîlefııı cîlkvıa, `ı=ıııı=ıl Tcıltçıllaßlıı ::ıiizıilêııııı :ııı İmi :ıaıvmıavı: ynîltcßıliavzat :amma iaızraıclaııııııısıiıt. .F 'jfıî tl *l iı*'îr` 5-::. V .iı..l_..ıî Hğ-'ı rı"ı:..-.l"ı›~ı t; L.t::ı':::.'lı Hanım: Iiınvnır ıîîlııvlılhlîzlîlavzalt- 'ııamavnıı :ıınılsıııcîlıîıı İcılı Ihıiucîht -~ lmıııcîl: YFIMIĞIİSİİ iıuriraııufı İmi cîlmîlşiîtllll ııtııı gıanıksûıılıııhırîıı İ=IK~ :::ıvıırafııcîlıt Plıvıcîlııvti Blaıînlcwıııı lı ::ıFUt :ııtflldîeıîlvltîı v1: zıınıhııııını~ııııcîhııı İ"'IıîııZİİI_l<i'îL ı ıvıvnıuı :ı-:ııııııılııcîlııt 5 ı Pucıcîlııv: ı :kuluna ::iki hıııı chğlllcîht :nıclhıııûîlaı Ilk- îzıîllııaıı v:: :ııı M :ıııhsıılaııı gıaıuteıîıllııllatı ;ûniadlt avııınmıııcîlzı Iııcmııııaıııı v:: Iııcnııııaıııîüıı kıııılhıııaırnuîıı cıcirsııs cîlcgîıiiltc::. ,H .ıcîlllcîi ;fîlıîîdlîßl »zîlaı cîlauîîßîı l"ır~rı~, _ : _Ihııîîhlrßı cîllınıııllliîlı', İVIIıIIIıi tııılhıııısıllt, :::İclbıanfı v1: hwcîlallı ıııhıîcıllııısıal lafını nan: Iiınvnı: cîlııvıılluvıîıraaı îoııııııı yısıııeııiaırrsı! :Kumtel: :Ümmü cîlggıgiît. 5 ı ıımıı vıaıı cılcîlııtçmt Fucıcîlııv:: 5._ıı'îNlcL@l cîhı vıaıı :ılıııt PIOIIİİIICİİ 5faıc:k{kugı,, Illîıııcîlaı., :ıcııllalhi :ılııtıııılaıcîl: Vilsııhıcraık- rztlmîlıeıltıllkqianıı ktaıvıırağı cıiaııı l itıııı mulllkılutt, tutarının, gıuıakeıîınııılaıt, kvnlmilııınılaııl v:: ` ıîllzıuliıııuiall aıııaıhıııcîlııılıııs› ;rakama [çjallît, l l Jel r h _ c İ l . CFF. , ı (ßi CCC K; l İ' ' CFF. , `I*:.ıııı'ıııı 'hıiıııılııl 26
 28. 28. ;hı Iı-Iıı zqıılnııııı~^ııxq;~:ı. ı:'l:Cı:ıı ictnııuîlıt( ::ı vı: ;nmıı Ja' :ılııifl 'îııı vıaııilltç::. Pwrızilıı: ;nıenıruı clsıinı gıaııl: vı: :ıvıııııiııl :ıı rıaıqvı: »rnııtıatıt Cîaıukmîııîıııla' :ıtııuku clqjlııfı.: l'ı~ıv“ııı~: :::male raııılı '7ı°ı »zıtıııilıt İ: ;ı:ıı:ıiıulıflııılafııııîlatît. gramı ıcıeııılnıııııwısıt( vı:ıvr:ı i:ıiıııcıı:ıll:îl:ıi(ı :îl:ı,1l_ı1ııı:ıı:ı. Pırıcflıır: :nııjkqıfgfrîhı îlufllcllnllrıluı: ıı:xc'l:ııı cınHIİI. ^vııı IııIııı Iuuûııßı: ızvıjııııııııtını î:ılı:'l:ıı hmm (V """" :ıcıııııı ham *EIIHLVIİI cıısflîll., hlılııll: ILIIIı ° ° İ' ,_ ,Il ,vnıgıınısız Lila* mil' :ıııııuı m. ka& "ıl _« .H ?Iızıtilıııı :nııîtııru ııııınıııııı. :mm: tfıı *lııııııııclsı 'İ "` 'İ va› **İ ' ~: :::imzam Iı:ıııı'r:ıı ;ııııgınıııölıııhıtıîh. A. ____ __î v: :nıvxııg ı:ıi`ııı:ıııı:ııı srıııîlıııınğt lr-ıcıvııı: :nı ::tı u Iı:ııı"ı:ıı:ı :ıvııııı`ı.. ::ıiııııîıı vı: :m: öıalllmaııı :mıaııı: :ıvII:ıııIİ~"İI. :ııı :ıvıluııt i'm ıVlııvt Ivıvııı:ı vı: İıavıaıçınıııaııi l:r:ııır'lı. Nıcııîlıı: :nı :mu Ii:ıııı'ı:ı~'ıı :ıvrııııınıı (numai: asılı-ncı 'cIİı ıılıı:: :n. i'm ıflıı t :nıvîiıı u Iı:ııı"l=ıı ;Fhrîuıı ;m :îlllîı vı: âılıııvzalıuııît îîcdııııı `I:r:ıı`ıı f(:ıîîıı:ıııı:ıııt"ıı ıı: :nııııaıı v1: ınıııl l ,vnışııhırziııını Kanık( :::mı vı:ı*1. !(:ıiIıı:ıııı:ıııî :Itıilvlîlıi ı_,ı:ııı:IlİI:1ı: Iı:ıvı:ıı:ı;ıııı:ııı` `l:r:ıııı'Iı :cıgnıaîiaîîını "/.`.`l.`*`ıııı~:`l:ıı kuramını :ılıırsß *ıııvtsıt- é-ıcıclıı: îfîlfîülı_ Iı:ıııı'ı:ıı ls-ırıril ıvıvıııaı 'nınıiıııclsııı 'ıı:ıı :ıı ;ıİııı~'::ıIl:ııı:ıîîıIİIt Visit :ııraıcîhı aılaııı ?Iıeıoîlııcii ;kumsal Ii:ıı'ır'l=.ıı gıaııaloîl: cîlaıiraı aıczıtiiıı v:: :ili :ıııaıhııcîhıtdluıcîlaıı oîlaıinı aıvıııııiılııîlıt. Aıczıtılıt v1: :ıvıııııiıı :ıriiıkcmı claıinı Lnıîııain "ıaıı "ınıııaı ,VIEIQIIEIĞIİİIL, amıııııı aıliııını dick; ı.ı Iııcîlltçç:: :ıvıııııiı aııaılı: ;lııııııııı :ııımczı ö°ıııı:ııın @limit kcıııııraıı ııçzııı ::alımını ıaıaıiıııcîıaııı teaıçzııııııaıkıiıt. 27
 29. 29. E->~'”~l_l"Iı~ı 4: vıııýıı gi'iîtîfzvıfîidluıi i' '.ı~vı«:1lııi«*lî zaıf-.iıul-,îlıc-;ı ?lloıoîllıolî ;hııiîiloul :ıııiiıııııııaıli :ıçııııırtıı :ıikdh ;eıbıııhııuıîzıilıııam iriiıı [ıavıultıçııııaııi 'I:r:.ııır'Iıı 432172: * . :lmıcîiîilii :ıçııııııw: ıımtıııl cınıvncıı ışını tuaıûııcîl: :il: vraılsıılı; ıJ lı:ıvı:ılı'ı~,zıııı:ıııi 'I:r:.ııır'ııı İcılı :ıçıfıııiî: "ııııııı" clıııııııııııra gıaiîııııat- inat: îıçınııP: :ılaırrzêıı P-ıcıcilııı; 59:!' Iı:ıı'ıi'l:ıt. :ıçıdiııi Fhıııııîıurtcîi: ::ıvîiııı irflıı "lhulı" İc-'iîsllll ::Clint cıaııaiilmq, vıılktaırıcîhı “namı” :ıciilluıı :Idıııcîlıııını hraıllvıaikvıl: lhlııııiîllır: :nıîkılcgfıııı ::limitli ~:îl:ıı:ır::ı:iı :ıvlııı-ılıı vı: ?Iıcıcilııri ;nııttıicgı Ii:ııır'l:ıı "ik-mı" :îlııcıııııııııaı cıaiiriilt. F-ırııriııır: :ıaıfıııvy Ii:ıı'ıı'l:.ııııı İcıiıvılitıiiıjılıııiııı nıiııııîıılaııııımıiıırîluıt Lil ynıçnını! *ilanı Emma vı=ıırı lı:vı:ıl-:ıçıııı:ıııi `i:ı:ıııı :ıcmıııilııcîlııt Wıcıcîlııv: ıvmıat, lı:vı:ılcıçıııı:ıııi Yazım' ILI1I`ı tamı; :ııllcııınızıı vı: ııvıçııııı i:ııır:1`ııi:ıı vnıçııınızıı İCİİll vmııluııcîllıuîzllllt ,Aıııvraıt- ismi ımzııl vıaıçıılzırnırjııııı il: iLıîh ::ııı :ı.ı lıavıulcıçııııuııi `i:ı=ıı`ıı': :ıîiilt sinirli:: _Eî(4~?1_1fı_'ı_leî_l=i_iîl İ_lı:ı_ı'_l:ıjıýı,ı:vßi İ'_4_l:l_'ı_`ı_l=l_İ: !Csılaııı 1;. ııılkıiaııı *ıı:ıı :ııı 'ıı:ıı~r:.ı;cıl:.ıır:.IİoıiIiL. ı, İ' Plıcıcîlllcîi fıvıvıııaı `ıı:ıı :igmııl :tavtıavıv icıgılaıııiıaıııııîhı ` İ ı-v .ş ı "ıaıkcııııııı 'ılıuvıcllii gıurıioıııınınıııı @iki gıêı ı, êıımııoîl: îııııılııııcîlıııaıraık- gıunvı: kcaıhııı ` 'fl, _İ_İ_İ_İ_İ_İ_İ_İ_İ_İ 'kapılarını Lil sfcxıluııılaı. ı, İ 7 ?Iıroıoîlııcîi Vıvıvıııaı ;oııoıtaluııcîiidlaıı İ l İ ` 1 İ İ İ İ İ İ İ İ İ l îicıgılaıııı lafını kınıııaıı :ıaııııaıııcîlaı l ”ıaıııraıııılaııııiı “ıaııııaıııılaıınıı .ıvıaıcraıîııııı İ f ' _I_I_I_I_I_I_I_I_I_ı aıııhıııraıh lçfııı êıııczakil :ıgıııııı :tavnavıv/ l v' l ”ıeıpılaıııiıeııııcilaı KGIİîIII [gi: @ııı miktarını i” l [ l l | [ l I ı i &av/anıları ;ııı .MEN ”Ilıııı gıaıvıaîlasııaıı tçfııı İ ,şıaiîaıilaısiiıııılıt. Il:ııl:ıııı:ıvıl êıııgrcîııııah tamı Ğlııllıvcîioıvıvılt. .İClIIİIP-'Ilğßl vıavıaı czııııııılaıiivı: iıcıvıv/ gıltırı :ığililııll cıriaıvıaı kmvıaııı :::ş-still uluııı: aı' . , ' &ıııIlaıııılııraıtıiaıclııt ;ııı :ınıçılaııııı lav/dramı KGIIIİİEIIIIIISİİIL. mı& İııııı :ınıdlaıı kıııllaıııılııkeııı cîl-.ıııswcîlilh oil: . ,IİIIEIIIEIİICİIILÂ Kalınır-ıslık cırfiaıııılaııcîhı, ıı: mmo- îııııı leıeıiiınıah ilmi oılıilı. ııııeîlaııt. Ilanvı: cîröıııtlt- kıaııaılhıı .Ilıııaıcîlaı l gıeıçzııılai: ıı: eılcilığııı .oıilgmnııcîlaıı îaıllßoîlaıhııııııaık êıııuıııil İoıiı ,vı:ıı: zraıhıişıilt. 28
 30. 30. Al: :-c;ı'ıı.jıfı_ı .:`ş.ı"iî25liı`;ııı**if`.lıurfl :- E-;ÜL th** îıçıdlııi B-.ıdlüvul îîpınııi Cıcı-:ıP: ııhsıııraı ,oılcıııı ila. :ıgııîııi Ivfııı ::ırîîluıı r-ıcıcîlııızt :nırttqkcıgı Iiaıırîaııı idarî; :ıçmııi ıcjm-:Lı lıavıalvıçııııaııi `l:r.-,ıı'ıı'iıı. lııv:ı=ıı'ıı:ıııı`"= “ııaııurı [alımını Clblîfîğlllrîl vı: T .ı kırım "lıcıııe" ııhııı İcıIı Iııı::ı=ıııı=ıııı'*:~ cilîüıılniıtırıııa! lvzîıı l ` ;ıaıatıtı cıhııı [a: ıîîhlîı êııßfîılızılıcîlîlt :ıgıaîııi Lııîlıkcuı. lıavıaılcıçııııaııt 'Imııırîıt pınıııhııuııı iıucîlai: ııhızııırsır mıı 4:11am ;mıcirııîııı ilıııı kılan gıêıııiııılı. !ııhıt :ıgııûııt ;qıctkılırgı ;tamı :ıcııııı lal Ileıııluıııaııîıı :ıııbsııhıtıllıııaııı hrzîıı yıaıiaılı :yıvıııııiıvıı 'lczußııı m. ;ıkııırîlıı llâlYlâlİlîlğllllâlllî Yazını. :igımıı Cwlllııîîîı :ıçırîııi ;nıdNl-:gşrıı gıtııııîzallavıaîzıîllı: ıısıvıalırıçıııısıııi 'mum :ıgııııııt ıırzailaııııcîh-.l ;ılaıııaı ııvıeııııı rsılıaiıkqrraı vı: ,cılaıııhııııaııı `ıı=ıcîl=ıi= ııhsıııraıt› lrtrııı ;wraith cılsııı M ama::. katkı îIIIİSICİİIİQÇRL. :ıçınııt ;ıIVİİİİıÇßl îııamgnııll! !eminim ı o ' l _ Di_ î a 7 ı Gîzııatdirlkç:: Eıavnılc t' ı=ıııt 'Iaıaıııı :ısının ;ıaıctıtcçrêı ,vıaııi [simli sıkılan ka, yısıgıılcîlıkçraı, ktaıhııı 1.7. ııılkiiaııı ”ıaliııııîııl glllııczdllaıilt. &matem ;romanı 'ııaı Lylgmıav 'gıhıııoîlzııı ı czıktaııılıc. îîaıcilac:: [Iavıakoıpııııaııî ?anını :Igııfıııl İııeıuııııcraı apııîııi _hıcttılegrıı dlmîlkıilnıîııîllt. ı :ıgınııî _hakkını [ıavıatcıeçııııaııî 'tanımı aşımı& îoıcxııııııcsı îoıaızgaııııınıvıı gılaıııhıoilêıı ıaıı. :ıcııı oilaırucza› greüiîııılıı vı: gmııczal mı nıaıııîoîliı' vı: lıavısıkeıpııııaııî `I=raııı :ı :ıîiiIL 29
 31. 31. ßlgıûııi .ııı-:tıkcgrîzîlaı “ıcıgıhıııı kısmını 1:., :ıgıııııîhı iıafiraııgiı ?anı :ıçıfıııi _Iiııcııcîlcıvııııı ~ Iinıfi Il: iıamıçılaıııalîcılllt 'ııuııi îaraııırîıt :ıgııüııt sîcnılîı ::ıaııczeınlawilıcıııavıe ıı: _ _ _ ~:îl=ıı:ıı..^ ynıtıııı rılcîlınîııııııı ;ûıdîîıîlıııafı İcflıı :ııı :uııı-:îlbııı 'ıı=ıı ' ' ' ' ' j ' ' ' ' ' j " ' ' ' j lrallkv :ıgıııııırîcîhı iırıçıiaııjıı Kısıklı› lafı gllıııczallat. lıavßll.. ;ııııuııi îuaıııt. ?ıpınııi 'oıqvııııırraı :amını Lil kilqvnmı! iıçmıır** ,vmııaiaîoılllt liQalmı b' hani! İn., E: ı' l` l& 'A.E%E'.<Ç.AI;l ı fl” İ:) İ: F* .“l"ı;.:l"ı›ıı ı.ı.. ı›.ı tıg. .ııa Iııznııııaııi_ &ını îîçımııt İcıcxvıııııcnı ir-'ııııaııııhıınııı namı: ;ıaıatnıruı Iiaııfhııı vı: 'ılıııı gıaıvzıııl: :ıçımıilanıı Iıı~':ı:ıı'ıı:ıııı”'l:ıûıı cîhûarhııîınıı 'ıcıçıhıııııcîlıt ilanına: Jliuısıiiz” %9” 'ğil û* ,gßeiçl V â* _aıı-î ı Q_”,. *ýîýçı ' _ t" :v ıı-.ıııruııtı/ “ı ` ` lıiıııılý* ,p ı; Ü ı v q İ Y r, :ıgınıırwıı acıııııııclat ıı=ıın lııczı=ıııı=ıııl "puma" cılıınılıcîlıt ,ııaıım tııılhııııtsıîiılllı cîlııvıııııcîhı cılıınılı vı: :ırzıııııııı `I=ı=ııır1ıı "pıoııı-J' `ı=ıııııııııı=ı ııuııraılıazlıt l-ııcıt ıvivmaı cnııılıvıaı :ılıııaı :ısının vı=ıı.~ıııı ,ını cini vıaııııazilıı, tıııllaıııılaıbıîhı :lııııııııcîhı vılııraılıtîlıt 30
 32. 32. “u »l i'll” All ^ i"î'T'ı`=ıı<'"`ı'"l-='i'l'ıı ~`-=ıjiı*ı`=ıı”l7'lı _ lı_'__u_›ı____ ı,,. :ı :eııııı ::ıîkıiıcnı :hınııııt A1 "mu :"'“ı:ıı ıı: :ıııhuıılıvıtırzm :ıını gü:: *lafım :ııı Iızıî :ıavûvıavı: ızltnııııraı vı: "Ismi :ıcıııiııı :ııııı: tczınrlzıı vıwllı. maihıiıcıııı `ı=ıııı vııııısıııı “ırzıllııcîıa, :ııı :cınrhıııı ::ıjlnıııı “rıl tamam rıııı. Aıviihııfıcını. “sını vııaııaı:- ::ıihır ııııırsııınıcı 'ınlllııcîlc ynıııls zammı vı:ı1ı=ıîcıllıt viıaîıa tarım ınılâilllı vı: ı'm :ı'I=I`cıIII. ;J :İİ ljlı. j :ı :'ııııı tüh-ıaıı,, :ı "iîîzı :ı“'l:ı'Iıı nıııı :ıbınıi l aaikı' cııııjo rılıınıVICıııı :ıııhıııısız t îîıı êlırıîlıı: ı Iwııu. Iıavıalcıjtııııaııi `l:r=ıııı vı: ILIII kurallarla tıîılltıı: raııımırsılıclı. :irem ::ıihıiıızinı :::mı :ımmıt ıfıı» 'wall n-, ,'ır:ıi1tiı=ı« mııvlıj :ırııııı ıvhıaiu. aaikıllıýııı. “ :item- ~tııııı=ı:ı inıllııvı: :ıı ııvıcııııı ı .ı ;ınıiitlı ııvgııııı-:ııınıeı mı. makara: ınllıfllıı ` :ılıııallillt , r :tczııııı vınmu. :limit :ı-.ıikıllm :mıîııoîhıtn .ımııkaııııt-.ııla İ(=l;1î:ıdl:l`ol1h;1 z | l ll ı ı ıı ı :ıiiliııowlıııil IhWhlıIF~İf=I|l9ll=lllıll ll-.xfûulııııölfêllııı :ıdîilııııııı 'ı--ııııı-(ıiî- lıııiıılıvuııı::: aı-«rgıııclî- ııilîiııhı: ıııııııızlî- .ıoıııIı-lhıı:ınıaıııélcıiil iııdîihıı `ıı=llldl:ı'ı:ıı=lİ« îîvrıııı vıhıaiafüıı ;ıfııavt A1 "iîhı~"':.“'ı:ıı'ııı :ıaihıiııjıııı :ıvııcıınıb m. :ıvzlııııı îmıııı vı: cırgnıılklîmııcıılbı :iklim: rrsılızııınıııııı. ;ııı ;Flim gıuııulllnla. **Cıuııııııa Itııra vı: uîhcllzıilııııavt 'Iyî:I.1î. :îaihıilıt- tıî alacrcıvî: :ECIIEIIIIIFK :ıııısı r-ıı ,vıcıl~:ıIlıIn"ııı.
 33. 33. 4 "” _l ~v sırt-r" ıHItTKî ~ î :ıiııı iıýıı .ı ,a, :ııı Pıcıcîlııvti B-.ıfîlılcßl Iiaııı vıavn› (Ek, îiılı lııvzıaıııaııi ıiîîıı "!Ioııı-"` cşlaııkvırıraa __"/ iıacka: "pıııııımııı ıı: cıl, ıı :ıııkııırsılıcîlıt _ _ _ _ _ :îırzrııııı îaaıırîîlaıt, :ırrııııı Yapının: hııitılılık- cnıtaııııatıt: altının::. hıkiııııcîkltdla. aaihıilıîıı :kGIk-ıııkıt- lvzîıı. lsfııı ir-'Ilßfl rîlııellıııcîkı îîıîiııll: :ıaıuıkı ::Elimi cîhllı :wııı :J ı 3 vi v..." :ama: mıiıî: *VİİIIFİİICİIM 'h z s 1 j lak: İcııı :ıvzııııııı `Ia:.ıııl'lıı "şuur-ı" l 1 **J İ ' l t l ` ı iaııııııııcîlıı vı: Iıırzıaıııaııi Iuaıııı-:îlam ` tı -_ Ü .` vraılgıııkıııııı cîlajıarlaııcîhıllıııam tîlıı ı ı , j* H: .lı l İGIİGIGIIIHİIL Awııı iraııııııt, ııavıatcıgııııaııl 'Ia=.ııır':~. :ıçıfıııt Nkııııılıgrîrîl: :m: P-ııcıcîlııvu Lıckiıctgı Iiaııı aavza-:::ıjm kcııııızıııııîkı -cîkı ıaiıîiıaııillt acîlat Ha› :ıçıııııfüıı :ıııkırzt :ıcııııııı `I:r:ıııı'lıı "pııııı-J' ::ıııııııııkı uyarısı&- aakdlcîl- ;ırzıraııızıkvıal :ıkınıt ,VISLVAIIIHIIEIÖIİİR *îIİHIı 'Irîllıîlâ Iııı:ıaıııaııı"laı “ıazıllııı aiıııauilt ııauatc, ıaııi 'Iaaıııflaı “ııaı :ı~,:ı^'lııı"`ı: »rsılliliı cîlııııııııııcîkı ::ııı Iııczııaıııaııl “ıaalıııı :::tat lııcxaıııaııt, ?Mcıcîlııı :ı ~ ıvıvnıafııı ıı iıaıııaıı ,vnwıııkııını &Gınııı vıaıatıllıııaııı lîlıı İııılkııııkıtıîllı 'ıkılcîlaırîllt Iîjıaı :ııı Iıızııaıııaııfîıı "Ploııı-.W kıııııııl. ;ıaltailcıııavtı ,vnıgnııı ~.ıı~_,kıııt4:ı:ııı~:.ııııııı tııkıuıaekıvt, :ınıııîkırikıı vı: ;ıaııal l; ıraıçıı: :ıatillııııı îeııı ,onıırrauııvaıat, :ırzıııııı 'Iaaıııflaı İııııııkını ıııîınıııııııı :inıııcikırl cıkııaır ııuııraılıcîlıt ğrzıaı "_Iıoııı-."` kıııııııt. vıçkıııtnısıvıvııııııı L- ynıçısııııııı :ııı çısııcnıaı cîlacîlllzıa. :ıavıatcıpııııaııi ”Iacıııı tüm Iugııııı cıkııı :Elli "pıııııı" r-'ıııııııı İHIÇİİİIIĞIİİCİİL :Eıaı :ııaıaııı vıavkı Iıılııı ,vıaıvııııı taıanıırîl: :SIİLY-'Ilı îîıîıcîlaıı katkı :ıczıııııı Yaaıııı vraırmt “ıîıııı :ıı-:ıııııı 'Iasıııflaıcîlatû lıavıalcıgııııaııi 'Iaaıııılaı vıciaıt- îııll "Dhıııı" `I=ııımıı ;ıaiîııııaltcîllt :lal “ını Iıııııaıııaıığ. mııı îlııaılîil ııı-ıı-.ııııaııM-.ınıı Tanımı: alanı” 'I'- İolllılklllıı îlîlnîıî: mllltıııklklilıll şhlhıılîl :lillıhı =lkıcz=lî' :ıılîflltîl-a (asli :ıoİHİlı :ırzıııııı `I:ı:ııır'taı :ıtııııııkıaıiıtçtnt "pıoııı-.W kıııııııkıııııııı tkıliiavm yıtltswalıaczat- :tamirci: _ ) ;ıaııışıtaıııalaırı îcıatitaıılt Hal İoılı Iııtıııtııı vıavıaı ` g”, :ıkıiaııılıı İnanır:: ,vkıgııkıırrsıt iıarikııuıı .mı kıtaııı _HM ııîflıı aıaııctkırı iraıhıı: ;ıalaıı îoıîı "pı-ııı-.W “nıııııııı zdßîîîßı .. cılımllıcîlı; 32
 34. 34. t i i j “` ..ııı ı ll l İı«i:_ı*ı.ıfrîıı Ülıîîfâîêîlğîflnı” v: «Fııı .k-:ı_l=.ıvı.ıg.~î_kı ;ıLırııllrrr;ıt-ıtzı-îlııî. 'Etli'l._l_t_i_l`_llı ,v«ılla.ı'i,, îlı”lİİ_İ`î_lıİİl7'.l$l_i'l. aî:k~.'_l_r_ı_l_I_k-;la_ıl v: _k«;ı.ıı^=.ı_ll=.ıı*ı ~*1la.«î”ı'ı.~7ıifl,ı'llairı~ra; '.ı«:ı"ı.ı.ı-rr*_ıfrı ?ra-razı _lğ,l~fl_l,iİfllîliîllll ı.ıvşıtıkırîrıaıt, tıaı* n: k-;ıırikır rrılîırıiıkalîırı vıkîıı iki.. Äflflllîj "ı--zıwıırı vılfrrna.. 'ıv:ı*ı.ırırı :ıaıı-ilacı: lılı' lçıiîıtzlîırı «ıkıı*=.ıt« ınıhîlll' v:: "İllıîlâlı" îiıak-;ıı1k«;lat. .rrıaîııi 1'"İ.l<İl.l'İl“l$|.i` v: ıltîlİİlİ-Çlâl' ?igîlıı M ılı jîıarıêıal &If-kıral âÇİGıI.F'âÇİT-“/T-` ;Kırkat/l çlEılTİIft. 33.
 35. 35. 5' İl-til ka* :ı :ı'IIıı":ı :::lilııikı “ıııılllınlıı İıılııial' i: lıımııı =Ir*=ı:1Iııı`l=. :v: ~ııııı'ııı H! 'Il 'illlııik 'I=I"o`lIııI. iloılâl› ınıııkıı' :mı kılı: myııınılvır.. Eıı `ır:ı:,ı`t=ı lafı' mıthaııını İl: ::III-fnııı Iaiı' îıliiiıafhıııdi» Will = :ııııîliı ıı: fiil' Vıkırilıı ik: :::Ilızfnııı îxaıı :ırzıwnıiıa/ vı=ıı"ıjl. :ııııııeıtt vıılkıwik ::oık- ıkıır: katkı ııımııı :mita :::alımlı ıııkıııı vnr-“lııııı ıılıınımı =ı::r'ıııı~ 'llllglİlııîtİı İınıfııı irîlrlıı: ııkımııınvııl. 'îlıfıllıiıı Faaıı :ıziıvıvnıiıa ıı: lai' :îııiııafkıııil :ıczvıııırı il& :tar: ^"'ı'1?ı"ı- m I' Iı":i. .A :uıııiaıeııuıııııkı nl** Ilk-ııı: kııııiııkıı :ıı :1ıııııııı~., :::nıaaıı ?ıaıı vı: taiiîıı hıı :arti vıılkııwl: :ıwıııırı ıvıgıııkıvnııeıt aıiiı› intikal” 'ıılr1lflııılıı iılı tıahıııliil: =ı::^ıııı”ııı `r=ıı1`ıı~,:=ı.-fı ııloilııtıgnı ::amını îıaııaııoilîîl 'ß :Ian-mm il& ııaruaı oırsıreıtış, Iıııiilvnıilınıl, lııı... Makam' lııvıauıiıııaııi: vı: H!" ıaıı :ıııtîı ' - ııılaıiıcxılql :::Wlmıt- :ıa 'artı' :ıı:: *ııııı Fýıkıvııuıı ıaıı' :ıııiliıa 'hlııd vı: txaıı :ıßııvınıiıaßııı !ill vııiı : atçııı :ıfıvaıilr gıatuaıih ı ı vı: :uııwıııîlıımı :ıı:: 'ııııı iıalgldlar. lltğıa tcwıkıtıkıı :n: :ıırııııı İ-:ılıpıkıı: :ıîıraczlıaı vı: 'ııggmrîlıa :ılımlı :ııııırzıı İraittaııiliiı. dlaîıaı', ınınzıııırzılûl H: iiiiikıın aıı İmi :ıavmıaıaw: ~:Il;=,I"Iı^ !- ".:.”'I " :ııı ßûlfßl. vtzlİFîıır: ikatıckıııııütaıı; Auılı: ”ııcuşvlî kaıııcıiiıaıı :ıaktııt Aıhıııikıı `ı=ıı~=ıiıııı`ı=ııı 'l"İ`I".(~::= ıîia'llr'l:ı'l 'hlnlbııı Aıilıııaî .éıkdkğ 'la llılllr 'tltnlı ülrtıilııikııı gfîîıilaı glaçîldliaıı :ıczcııııı Fğluııllaâllııikıı vı=ıı~=ıı"t=ıııılıııı::ı`ıı" @zgiırlgı :ııî:"IIıı..'lı"gl :Iııi :ı~î:"IIııIlıır. liiiarail İııı' İırzaını: Ilııilar Iiı: :ıiııiııııîııııı :iinraaıımta hczaııa: oı' ;renıilııa zıııııııııııu., =ı":*:=ı:ı.-ı1`ııı::=ıi iıiıgııılir:"mıilılatııııııııııııı.ııvgylhczaımı-y* iıwcnıhı.JHlıagkııcoıdl: :Iııd :IL-u dlaa::"1`oıaıil lıı :ıllııııını *' ioırııı :li 'ıliiylırılyiiî"=t=lnll:.ıriıııılıııllııt..Il" gHiıczaııaa-ykııvuauîıt.lı :ıvıı-ıiıı' ıııılııııı :ıınıl- dkıvmıııı;
 36. 36. AFİYET OLSUN 6
 • AhmetAslan56

  Aug. 23, 2020
 • OmerERTUG

  Jul. 13, 2020
 • dincersalih

  May. 21, 2020
 • SuleymanOzay

  Sep. 25, 2019
 • FATIHBASARAN

  Feb. 1, 2019
 • SeilBaka

  Dec. 5, 2018
 • EmincanDemirkaya

  Sep. 25, 2018
 • UFukMuratCAN

  Sep. 24, 2018
 • VeliBLBL

  Aug. 1, 2018
 • okew

  Jul. 6, 2018
 • gizemozen

  May. 26, 2018
 • halukaksoy

  May. 24, 2018
 • TeomanERDOGAN1

  Apr. 22, 2018
 • hibrahimsafak

  Dec. 21, 2017
 • arslantopcu

  Jul. 5, 2017
 • EnesGEN5

  Jun. 28, 2017
 • sahinihat

  Jun. 14, 2017
 • YalcinTosun

  Feb. 8, 2017
 • yakupdurgay

  Feb. 1, 2017
 • BurakKanbak

  Dec. 16, 2016

Bu döküman ACM tarafından hazırlanmış olup, hazırlanmasında Scrum'ın yaratıcıları Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından yayınlanan Scrum Guide referans alınmıştır.

Views

Total views

10,718

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,823

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

61

×