Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AAHHDDSS AAnnnnuuaall CCoonnffeerreennccee 
22001144 
TTeeaacchhiinngg SSccoottllaanndd’’ss FFuuttuurree 
TTaacckklliinngg...
SSttaarrtteerr ffoorr 1100 
• OOppeenn ddoooorrss 
– WWhhaatt mmaakkeess aa ddiiffffeerreennccee 
• BBaarrrriieerrss 
– WW...
CCrreeaattiinngg mmaannaaggeemmeenntt ccaappaacciittyy 
• OOppeennss ddoooorrss 
– PPoossiittiivvee rreellaattiioonnsshhii...
BBaacckkggrroouunndd –– iissssuueess 
• OOvveerr ddeettaaiilleedd ppllaannnniinngg 
• PPrroocceedduurreess nnoott ffiitt f...
KKeeyy mmeessssaaggeess 
• PPrrooffeessssiioonnaall ddiiaalloogguuee iiss ccrruucciiaall 
• PPllaannnniinngg iiss aa ttooo...
WWhhaatt iiss ccoolllleeggiiaalliittyy?? 
• RReellaattiioonnsshhiippss 
• CCooooppeerraattiioonn 
• IInntteerraaccttiioonn...
WWoorrkksshhoopp aaiimmss 
• HHooww ddoo wwee ttaacckkllee bbuurreeaauuccrraaccyy?? 
– EEnnssuurree aa ccoolllleeggiiaatte...
CCoolllleeggiiaattee vv AAttoommiisseedd 
• PPrrooff RRiicchhaarrdd EEllmmoorree 
• EEtthhooss –– nnoo bbllaammee ccuulltt...
HHooww ddoo wwee ccrreeaattee aa ccoolllleeggiiaattee 
ssttaaffff?? 
• SSeellff eevvaalluuaattiioonn 
• PPrrooffeessssiioo...
SSeellff EEvvaalluuaattiioonn -- EEsssseennttiiaall 
EElleemmeennttss 
• VViissiioonn,, vvaalluueess aanndd aaiimmss 
• LL...
CCuullttuurree ooff ccoolllleeggiiaattee sscchhooooll 
iimmpprroovveemmeenntt 
• AAllll ppllaayy aa ppaarrtt 
• SShhoouull...
EEffffeeccttiivvee ppllaannnniinngg:: 
• iiss bbaasseedd oonn tthhee eevviiddeennccee ooff oonnggooiinngg sseellff-- 
eevv...
WWhhaatt mmaakkeess aa ccoolllleeggiiaattee 
sscchhooooll?? 
• WWhhaatt wwoouulldd iitt 
– LLooookk lliikkee?? 
– SSoouunn...
PPrrooffeessssiioonnaall ddiiaalloogguuee 
• PPllaannnniinngg –– ssttaaggee ppllaannnniinngg//lleevveell ppllaannnniinngg ...
WWoorrkkiinngg TTiimmee AAggrreeeemmeennttss 
• CCrreeaattiinngg ttiimmee 
• NNeeeedd ttoo rreedduuccee rreeppoorrttss 
• ...
DDiissttrriibbuuttiivvee LLeeaaddeerrsshhiipp 
• WWhhaatt iiss tthhiiss?? 
• HHooww ddoo wwee sseeee iitt iinn aaccttiioon...
DDeelleeggaattiioonn 
• NNoott aabbssoolluuttiioonn oorr aabbddiiccaattiioonn 
• VViiccaarriioouuss rreessppoonnssiibbiill...
MMoovviinngg FFoorrwwaarrdd 
• SSttrreennggtthhss 
• WWeeaakknneesssseess 
• AArreeaass ffoorr ddeevveellooppmmeenntt 
• B...
WWhhaatt ccaann yyoouu ddoo nneexxtt?? 
• LLooookk ffoorr ooppppoorrttuunniittiieess 
• CCuullttuurree && EEtthhooss 
• CC...
Identifying ssttrreennggtthhss aanndd 
iimmpprroovveemmeenntt pprriioorriittiieess 
HHooww?? 
WWhheenn?? 
WWhhoo?? 
WWhhyy...
SShhaarriinngg pprraaccttiiccee 
• IInn yyoouurr ggrroouuppss sshhaarree aatt lleeaasstt oonnee iiddeeaa tthhaatt 
hhaass ...
FFiinnaall rreemmaarrkkss 
• OOnnee bbooddyy,, mmaannyy ppaarrttss 
• DDeessiirree ttoo aaddddrreessss iissssuueess 
• CCo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Keynote4.mike carroll
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

AHDS Conference Nov 2014: Creating management capacity

Download to read offline

AHDS Annual Conference 2014 workshop: Greating Management Capacity and Building a Collegiate Culture, Pam Nesbitt, AHDS Past President

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

AHDS Conference Nov 2014: Creating management capacity

 1. 1. AAHHDDSS AAnnnnuuaall CCoonnffeerreennccee 22001144 TTeeaacchhiinngg SSccoottllaanndd’’ss FFuuttuurree TTaacckklliinngg BBuurreeaauuccrraaccyy CCrreeaattiinngg mmaannaaggeemmeenntt ccaappaacciittyy aanndd bbuuiillddiinngg aa ccoolllleeggiiaattee ccuullttuurree 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 11
 2. 2. SSttaarrtteerr ffoorr 1100 • OOppeenn ddoooorrss – WWhhaatt mmaakkeess aa ddiiffffeerreennccee • BBaarrrriieerrss – WWhhaatt oobbssttaacclleess aarree iinn tthhee wwaayy
 3. 3. CCrreeaattiinngg mmaannaaggeemmeenntt ccaappaacciittyy • OOppeennss ddoooorrss – PPoossiittiivvee rreellaattiioonnsshhiippss – TTeeaammwwoorrkk – SSuuppppoorrtt – CCuullttuurree • BBaarrrriieerrss – MMaannaaggeemmeenntt ttiimmee//ssttrruuccttuurreess – SSttaaffffiinngg iissssuueess//aabbsseennccee – RRCCTT//WWTTAA – CCuullttuurree
 4. 4. BBaacckkggrroouunndd –– iissssuueess • OOvveerr ddeettaaiilleedd ppllaannnniinngg • PPrroocceedduurreess nnoott ffiitt ffoorr ppuurrppoossee • AAddooppttiinngg rraatthheerr tthhaann aaddaappttiinngg • AAuuddiittiinngg aanndd aaccccoouunnttaabbiilliittyy • LLaacckk ooff ccoonnffiiddeennccee • UUnncclleeaarr eexxppeeccttaattiioonnss 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 44
 5. 5. KKeeyy mmeessssaaggeess • PPrrooffeessssiioonnaall ddiiaalloogguuee iiss ccrruucciiaall • PPllaannnniinngg iiss aa ttooooll ttoo ddeelliivveerr LLeeaarrnniinngg aanndd TTeeaacchhiinngg • IImmpprroovveedd lleeaaddeerrsshhiipp • RReessppoonnssiibbiilliittyy ooff aallll 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 55
 6. 6. WWhhaatt iiss ccoolllleeggiiaalliittyy?? • RReellaattiioonnsshhiippss • CCooooppeerraattiioonn • IInntteerraaccttiioonn • SShhaarriinngg iiddeeaass aanndd rreessppoonnssiibbiilliittiieess wwiitthh ccoolllleeaagguueess • IItt iiss NNOOTT ccoonnsseennssuuss –– ddoonn’’tt aallll nneeeedd ttoo aaggrreeee ttoo bbee ccoolllleeggiiaattee 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 66
 7. 7. WWoorrkksshhoopp aaiimmss • HHooww ddoo wwee ttaacckkllee bbuurreeaauuccrraaccyy?? – EEnnssuurree aa ccoolllleeggiiaattee aapppprrooaacchh – EEnnssuurree rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff aallll – CCrreeaattee ttiimmee ffoorr pprrooffeessssiioonnaall ddiiaalloogguuee – BBuuiilldd lleeaaddeerrsshhiipp ccaappaacciittyy – PPaarrttnneerrsshhiipp wwoorrkkiinngg – SShhaarree! 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 77
 8. 8. CCoolllleeggiiaattee vv AAttoommiisseedd • PPrrooff RRiicchhaarrdd EEllmmoorree • EEtthhooss –– nnoo bbllaammee ccuullttuurree • AApppprrooaacchheess • CCoonnvveerrssaattiioonnss • SSoolluuttiioonn FFooccuusseedd • SSuuppppoorrttiivvee • RReeaalliissttiicc 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 88
 9. 9. HHooww ddoo wwee ccrreeaattee aa ccoolllleeggiiaattee ssttaaffff?? • SSeellff eevvaalluuaattiioonn • PPrrooffeessssiioonnaall ddiiaalloogguuee • OOppeenn ccoonnvveerrssaattiioonnss • SSoolluuttiioonnss ssoouugghhtt • UUssee ooff ttoooollss ssuucchh aass SSWWOOTT • TTaakkeess ttiimmee! • VVaalluueedd,, lliisstteenneedd ttoo aanndd rreessppeecctteedd 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 99
 10. 10. SSeellff EEvvaalluuaattiioonn -- EEsssseennttiiaall EElleemmeennttss • VViissiioonn,, vvaalluueess aanndd aaiimmss • LLeeaaddeerrsshhiipp aanndd ddiirreeccttiioonn • DDeevveellooppiinngg ppeeooppllee aanndd ppaarrttnneerrsshhiippss • LLeeaaddeerrsshhiipp ooff iimmpprroovveemmeenntt aanndd cchhaannggee ""WWhheerree tthheerree iiss nnoo vviissiioonn tthhee ppeeooppllee ppeerriisshh..““ ""TThhee ggrreeaatteesstt ddaannggeerr ffoorr mmoosstt ooff uuss iiss nnoott tthhaatt oouurr aaiimm iiss ttoooo hhiigghh aanndd wwee mmiissss iitt,, bbuutt tthhaatt iitt iiss ttoooo llooww aanndd wwee rreeaacchh iitt.."" ""DDiissssaattiissffaaccttiioonn aanndd ddiissccoouurraaggeemmeenntt aarree nnoott ccaauusseedd bbyy tthhee aabbsseennccee ooff tthhiinnggss bbuutt tthhee aabbsseennccee ooff vviissiioonn.."" 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1100
 11. 11. CCuullttuurree ooff ccoolllleeggiiaattee sscchhooooll iimmpprroovveemmeenntt • AAllll ppllaayy aa ppaarrtt • SShhoouullddnn’’tt bbee lliinnkkeedd ttoo oonnee ppeerrssoonn//oonnee ggrroouupp ooff ppeeooppllee • NNoott iinnssuullaarr • AAwwaarree ooff lleeaaddeerrsshhiipp rroolleess && nneeeedd ttoo ddiissttrriibbuuttee lleeaaddeerrsshhiipp • RRaaiissee pprrooffiillee ooff sscchhooooll • IImmppoorrttaannccee ooff pprrooffeessssiioonnaall ddeevveellooppmmeenntt • BBeelliieeff iinn aallll ooff yyoouu –– tthhee ccoolllleeccttiivvee! PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 AAHHDDSS 1111
 12. 12. EEffffeeccttiivvee ppllaannnniinngg:: • iiss bbaasseedd oonn tthhee eevviiddeennccee ooff oonnggooiinngg sseellff-- eevvaalluuaattiioonn • bbuuiillddss oonn iiddeennttiiffiieedd ssttrreennggtthhss • eemmpphhaassiisseess aaccttiioonn nnoott bbuurreeaauuccrraaccyy • ffooccuusseess oonn ddeelliivveerryy aanndd iimmppaacctt • iinnvvoollvveess tthhee wwhhoollee sscchhooooll ccoommmmuunniittyy • iiss fflleexxiibbllee aanndd rreessppoonnssiivvee 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1122
 13. 13. WWhhaatt mmaakkeess aa ccoolllleeggiiaattee sscchhooooll?? • WWhhaatt wwoouulldd iitt – LLooookk lliikkee?? – SSoouunndd lliikkee?? – FFeeeell lliikkee?? SShhaarree yyoouurr iiddeeaass wwiitthh tthhee ggrroouupp aanndd iiddeennttiiffyy tthhee 33 ttoopp aaccttiioonnss ttoo bbuuiilldd ccoolllleeggiiaalliittyy 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1133
 14. 14. PPrrooffeessssiioonnaall ddiiaalloogguuee • PPllaannnniinngg –– ssttaaggee ppllaannnniinngg//lleevveell ppllaannnniinngg • FFoorrwwaarrdd PPllaann DDiissccuussssiioonnss • OObbsseerrvviinngg LLeeaarrnniinngg aanndd TTeeaacchhiinngg • FFeeeeddbbaacckk sseessssiioonnss • LLeeaarrnniinngg lluunncchheess 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1144
 15. 15. WWoorrkkiinngg TTiimmee AAggrreeeemmeennttss • CCrreeaattiinngg ttiimmee • NNeeeedd ttoo rreedduuccee rreeppoorrttss • CCoonnnneecctt ccoolllleeggiiaalliittyy wwiitthh mmaakkiinngg ttiimmee ffoorr pprrooffeessssiioonnaall ddiiaalloogguuee • SSttrroonngg lleeaaddeerrsshhiipp • CCuullttuurree ooff RRCCTT –– ffiinndd ccrreeaattiivvee wwaayyss • SSttaattee tthhee iissssuueess aanndd ppoossssiibbllee ssoolluuttiioonnss 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1155
 16. 16. DDiissttrriibbuuttiivvee LLeeaaddeerrsshhiipp • WWhhaatt iiss tthhiiss?? • HHooww ddoo wwee sseeee iitt iinn aaccttiioonn?? • LLeeaaddeerrss aatt aallll lleevveellss • PPrrooaaccttiivviittyy && IInniittiiaattiivvee • PPrrooffeessssiioonnaall ddeevveellooppmmeenntt 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1166
 17. 17. DDeelleeggaattiioonn • NNoott aabbssoolluuttiioonn oorr aabbddiiccaattiioonn • VViiccaarriioouuss rreessppoonnssiibbiilliittyy • AAccccoouunnttaabbiilliittyy • NNeeeeddss ffeeeeddbbaacckk • SSuuppppoorrttiinngg ddeecciissiioonnss • AAtt aallll lleevveellss • OOppeerraattiioonnaall && ssttrraatteeggiicc 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1177
 18. 18. MMoovviinngg FFoorrwwaarrdd • SSttrreennggtthhss • WWeeaakknneesssseess • AArreeaass ffoorr ddeevveellooppmmeenntt • BBaarrrriieerrss AAllll nneeeedd ttoo bbee aaddddrreesssseedd –– tthhiinnkk aabboouutt tthheessee qquueessttiioonnss iinn yyoouurr ggrroouuppss 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1188
 19. 19. WWhhaatt ccaann yyoouu ddoo nneexxtt?? • LLooookk ffoorr ooppppoorrttuunniittiieess • CCuullttuurree && EEtthhooss • CCoorree bbuussiinneessss iiss lleeaarrnniinngg aanndd tteeaacchhiinngg • HHoonneessttyy && ooppeennnneessss • CCoommmmiittmmeenntt 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 1199
 20. 20. Identifying ssttrreennggtthhss aanndd iimmpprroovveemmeenntt pprriioorriittiieess HHooww?? WWhheenn?? WWhhoo?? WWhhyy?? WWhhaatt tthheenn…………?? GGaatthheerriinngg vviieewwss iiss oonnllyy tthhee ssttaarrttiinngg ppooiinntt.. TThheerree iiss aa nneeeedd ffoorr cclleeaarr ccoommmmuunniiccaattiioonn ooff ffiinnddiinnggss aanndd aaccttiioonn ttoo bbee ttaakkeenn ffrroomm ssuurrvveeyyss oorr ccoonnssuullttaattiioonnss.. RReegguullaarr pprrooggrreessss uuppddaatteess aarree eesssseennttiiaall.. PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 AAHHDDSS 2200
 21. 21. SShhaarriinngg pprraaccttiiccee • IInn yyoouurr ggrroouuppss sshhaarree aatt lleeaasstt oonnee iiddeeaa tthhaatt hhaass wwoorrkkeedd iinn yyoouurr sscchhooooll • DDoonn’’tt kkeeeepp rree--iinnvveennttiinngg tthhee wwhheeeell.. 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 2211
 22. 22. FFiinnaall rreemmaarrkkss • OOnnee bbooddyy,, mmaannyy ppaarrttss • DDeessiirree ttoo aaddddrreessss iissssuueess • CCoommmmiittmmeenntt ttoo iimmpprroovvee • SShhaarreedd rreessppoonnssiibbiilliittyy • CClleeaarr lleeaaddeerrsshhiipp 77 NNoovveemmbbeerr 22001144 PPaamm NNeessbbiitttt,, PPaasstt PPrreessiiddeenntt,, AAHHDDSS 2222

AHDS Annual Conference 2014 workshop: Greating Management Capacity and Building a Collegiate Culture, Pam Nesbitt, AHDS Past President

Views

Total views

532

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×