Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Artmarine Brokerage Bulletin

Download to read offline

Artmarine Brokerage Bulletin

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Artmarine Brokerage Bulletin

 1. 1. ART BULLETIN ;şİğKQİ/llß 44"# %315" r / ` ' îî , .- . , _kv *. . E _ fx; ' -a , - »j J, * f _ . v " a '/ v" _ _ - i_ »ak/ll &YANINA MVAWYAGEIMIEIİII * 'IACIİII VIA!! ÃQRVIICIE MYAKIIİIE PRO T ş î E F1. ı 5. (İ. UAE Bahrain Oman Qatar Egypt
 2. 2. ART N/î /'-` R" Nlr PEIWER IS EIPEN 'IAXCIE i Hâlâ? ' 'IACİEIT ĞLHRVÂICÃE ' LVIVARIIİYA IVIVAWYAXGIEMIŞİIF ' 'İAXCİEII' 'MIN HERVIICİEİ MYAİRIİIEÃ PRO PEREI-/IFIG .LLcLrı-u::. @fav-a î BERTRAM MocHı CRAFT U.A.E. &c Qatar: Exciusive Dealer of Riva, Itama & Wıilıarns Tenders Bahrain & Oman: Exclusive Deaier of Riva, itama, Pershing, Mochi Craft, Ferretti Yachts, Bertram & Wiliiams Tenders U.A.E., Qatar, Bahrain & Oman: Authorized Dealer of Custom Line 84 CRN www.artmarine.ae (İ +971 4 338 89 55 E info@artmarine.ae
 3. 3. ARTMARİNE PRECJVl/N ED SALES BRC_})KERA(;}E You Have Total Peace Of Mind With Our 360° Yachting Solution New Yachts Pre-Owned Yachts Brokerage Yachts Trade In 81 Upgrade After Sales Service Yacht Valet Service lVlarina Management Yacht Management Dubai Bahrain Egypt T: +971 4 338 8955 T: +973 16 021 111 T: +20 2 3838 93 07/12 F: +971 4 338 4470 F: +973 17 910 492 F: +20 2 2735 29 46 E: sales@artmarine.ae E: sa|es@artmarine.bh E: info@artmarine.ae
 4. 4. Yacht Sales 2 ,Jtv/İgı T/ 'I ~ 9' 12;:- g; _ Riva 33 Aquariva 435,000 E 2009, 33 feet, l cabin Looking For A Dream Yacht We Are Your Solution î ~ “ - w Atlantis 35 220,000 $ 2009, 35 feet, 2 cabins .. A_ j 4 f!' Riva Rivarama Super 44 820,000 E 2008, 44 feet, l cabin a' g, 'in -, v J// . ı- ltama 45 201445 feet, 2 cabins 650,000 ê Fiart 47 2014, 47 feet, 3 cabins 750,000 ê Fiart 44 700,000 ê 2012, 44 feet, 3 cabins (- â; x. 7 3532;?.. . - T"`5 __ 34,_ Azimut45 995,000 $ 2013, 45 feet, 3 cabins l _ Q r 7 r .'; LT& .TL ıu` ı ğ”- : g of A ý-'rî Ferretti 510 600,000 $ 2008, 5l feet, 3 cabins
 5. 5. Yacht Sales Riva Rivale 52 2008, 52 feet, 3 cabins 850,000 E www.artmarineae/brokerage i! _, **Em ,- ı_ I: 'ı é -ım - ' Fairline Squadron 55 950,000 $ 2009, 55 feet, 3 cabins v› ,- -~ 7'i_- 1,150,000 E Riva Sport Riva 56 2009, 56 feet, 3 cabins Pershing 58 2012, 59 feet, 3 cabins Ferretti 570 2012, 57 feet, 3 cabins Sunseeker manhattan 60 2009, 62 feet, 3 cabins 799,000 E 1,695,000 é Mochi Craft Dolphin 64 Fly 2011, 64 feet, 3 cabins Azimut 62 2009, 65 feet, 3 cabins 1,200,000 é
 6. 6. .orıkğiırıg For' A Dreaırrı Iâîlllikli M1 e: Ara: Yirıiır İı<jıİLlİİi<jıi1 #aıııaııiı 810 iaıcıtıicıtıc› Si& İÃCICEi, &fi halt,, ?wtiîlbûlß Aîıîıııııt 61 İÄCIIL 016› tara; Stcialbnıı: Rlivıaı ago› :îiııpıaır ğCICICLCICIC> 5% 2010.21, ö:: taa; yasanın. L :-<" ~" 7SICICICIC1 ?%1 âıııııiaıaıkaır "[2 Püaıitaırcır ÄCICW, ?:1 fasit,, *t-cisıbnııa Eîaııiıaıııi 700 12'i( XCLCICIO S:) ZC1C51İÃ1 llaıaıL, 41 cıalbnıı:: Aîıîıııııt "Q ZCIIL, F› haıtvßinalbfllw EtŞHCıÇICıC› S . 'e- " . ` ` ~ ı.' :r n' . ' - ~ '* __ ., ,._ , _ -A _~İf=r-. , -° . " 1._ u - r-.gw .- “*' 2 v -7- -_, ;Râ ~. _:0 ,_ g." e- 1.3 a ?aııraıiîi ?il 22;( XCICÄCICXO il› 1112106411 'îaıaIL, 41 :hımm ;ÇHCXCXC XO ea_ Rûrıaı ”lîwfaıııaııa jlCllCl, 75155131,, 41 Ililhîllß
 7. 7. 3 www.artmarineae/brokerage ..ı ,_~1_3aî=.=a::3; 5_- _ - ğ; l - _~-" _ _ * ` * u - - - - r" - W: -_, 7:_ .%5 ' ~ " -- _ l . -*_'.*_ î. kfxzîwwûêıî -.çfçâıe T' - _ _ ., Canados 76 2500000 $ Ferretti780 1,650,000 é 2008, 78 feet 4 cabins 2007, 79 feet, 4 cabins Ferretti 800 2,690,000 ê Ferretti 830 HT 3,250,000 ê 2010, 81 feet, 4 cabins 2011, 83 feet, 4 cabins Riva 85 Opera 2,700,000 $ Riva Domino 86 4,900,000 ê 2008, 85 feet, 4 cabins 2012, 86 feet, 4 cabins Ferretti 880 call for price Pershing 90 2,150,000 é 2005, 88 feet, 4 cabins 2006, 90 feet, 4 cabins
 8. 8. 1,311,535; _rıırîıkiırıgg For' A İ !Karam laiîriıt Ni e: a e: “frıiırt .î`ı<jıiı,lifiijırı !İlmi 92. [iııirihıaxxui 41311( LCICIC) 5% Aiılıııııtfß 'îİ/CIQCXCIC› il; jlCllCl, 92% hair,, 41 caıbnın ZCICI& 9 » hit, 41cialhlıie› ' ,i -xé-ıllîk_ -- _ ,__` Açýjğ" 5.1.x Ä ü r , f: - 37-”- **rssı - ~ 4' ı ,_ reef', L `1__: .M | ı 'l ı › -4 _ _ _ ' -,,.ı_-r:'-._. . en,, '› ı b.. J 1/ 3. ›_.'-İ.-" K ~ :t ı/ğ T CIRİNİ 91'i 3151011( ICIO il› Pcxiîlllpic› 91'› ğ4ICIQÇICIC1 5%_ ZCXC): '10 ıllâliîll, “camın ZÃCICIGI, 'JCIIO ıııaım; #ciaıbıiıw ?aiıraiiil 9160 r. 'İîıizfıcıııı Line S1/ ?iAliİICıCîC 10 *â XCI& 916› halt,, 41 aialinıı:: ZCICISl, !Where #camın _ ;ı 0 ' - :1 'J :45 v" İ* İ 'var' *ı ıı ` e r _ ı _ 7 _ _ _ __r 'ı (v , _ .. ,ş,- ~ Ar?.. . . --- -- ı_ ;A2 -_ - - -- _aya gü' V _ ___. 1 _ .u iaıkczcııı (CKO Liziciicıcıc› ee_ Taıınib› (Ol ;TYİICILCICIO i:) İÃCXCICl, [CIO IaiaL,:"›«d:lbIIıL ÄÃCICISK, ICII [ait, 41 filmi&
 9. 9. 3 www.artmarineae/brokerage * `ğ` “ta” îf- “I _ Ar.! t.: ı- Numarine102 call for price Tecnomar 2,400,000 ê 2010, 102 feet, 4 cabins 2009, 30.48 meter, 5 cabins 1 ~ 3 t* .. 4 Culf Craft Majesty105 call for price Custom Line Navetta 33 call for price 2013, 105 feet, 5 cabins 2011, 106 feet, 5 cabins T`I_`”ı(ü ,r .a f" 1 .ß Riva 115 Athena 4,900,000 é M/Y That's Life 8,900,00 ê 2008, 115 feet, 4 cabins 2009, 127 feet, 5 cabins ...o "ı 4;: uîê-:ı Ii ıiııiı` ;azı-rf Broward Marine 130 3,750,000 ê CRN 12,950,000 ê 1992 full refıt in 2009, 39.62 meter, 5 cabins 2008, 43 meter, 5 cabins
 10. 10. ıiarivirıiaırıa, 1ii;~91(-iliı=ıtvışıii;nıi;ıi~9ıFiillilliziiıiıw îşliıoilşli-fab -llşllîgiiitşioil ”w =_i'ııı 'ılIlêI iii-a :ııninıl ıiı' ğşiııiitşiii. 'lira 'ıır 'l|.İİ=.lIİİ!lİ;Ii`_1!l-îîl -ışı-iiı-.rl îIİi ;K-riîiıiş; ııiizışitşii' mlîliı 'iiiéa hııııiıiiı çil' 'ılêlll/ ;jşiçıiiîşiiı muş-Le› =.Ill 'şlnnllêllêlil İ-v/ iii-a lilililşiilv-Ãêhlinilşi, 51: ı"'{(!İi=.)I(:;l'ı}şI1'ılêl~î.. !İêlsngılêlihlşîîlılýlülîîlılşl şişıiîgıııınııiırşı iiorığ,, .iıliIi-Iiıî-rışImii, îşırvıızii-.ııritmıi sır'vnıkşiiiçnııéliıış, iii:: :işinin-gi: iıl1ll inme img:: eşler-nil = 'ıı ;iiziıioiizıiçııişı êiçnitşııı, '-191 vur-all :ß -İllîiil ş mw :ıcın İl? 'jpiııiIlşiiî-Illliliüliııhlkêlîiß vivnıiiıil-ıilşliii .rji îiiişı-ıbiıiıi. ını.: ,miîdii9ıviir1ıı1!l_l:l, İli :ı ıişıiii/ ııiııvışı bir :the ırşıııışiziiıu, :lira êışiçiiilşii: 41:19› will ?anıtın-a iii-a :(-ı'r.›:<±.LII_=(Cîî_l-10l,t;iî 'ırıişıııbit-ııı avm-arı * lgşcaiıiıihııv/ 'Komik ALIIIÇLai-,iiişış-i 13 vrşıır-Jşııihşiıil :Lıçııia-ıiı" ilmin-şti. tıiişitşieiî: ;malum iii 'lila îıi-Zlıişiiııu, simit-inna; ,i-.ııiîıııiııniıiır-a, :iıışi-.ınıir 'ıizııiıilliıig îlllil işw/ _ T _Izzl -ızlsı-*rı/şzr 4/ Aviv ^ l ;' _i F* l 1 Willréırr 3ı'léii*i<ý:1eii':x İkéiy 1716110 To Cihat ;ıtıitjieii 'ıihllliîêlir-_lil-(a, îlıf› iivı-.ill 'Illelêiîîila :iii: diiliıg-Iilî :ama Ekim*ılliınntpivııışıiıitıftıııışihıiiö ' .İIırâlİIiİİİİ!l'ıl, QVMIIGIİNİ ni fiil-şi 'ıişwı ;jgiııinêii İ-işıılşiı. îmıı 'anlamına, ı :ı :iııll 'inme-amir' `I'ıiaı Şişman-at İ.: :vhlilr-_lîlle iı› îıiııi' (Hit-alani: :ml »îllilêlıilêl-J/ 'ıliiii _ıiiıitçıııişııx f-ışıiıiş, :if-ita ”o *ßllêllli ?ışını iii; :ilâ-Elit ”ışııi-.iapıfiiia ßlqşiiıiıişwcirav/ıir 52:51:11? siler-its, çı',oii”=fçir =iiışınışiçııiğv/'iliçiııiışnsllıra,.çinıiışnitşııışnikşiiaiıiihçıııi*hilmi*lira !ir-mai :GI-Illıioilx. ılilıii :mm: !ii iii; ?attım-ici !I'll isnıiıil ilk: 'ıişw/ aşiqıinşii. llldlljqlêl -..› huge: éiğlâlıii-S şıl-..iihııı İêFJ› içi: 'ınî-..iıliıia 'şi-ım l!ıI_lı};{=›ı-1êl'-.İi~3, ıavışıısilfııişuîıiziıltıışişi. 131!! . iiinıışpîyıloûnıig İlêlllil viiii› 'ınıiıil-:Iitt-ıl-îl, ?için !Isik :feıviivışıll ;fi 'plhiiüllill, -..ı 1211;: &tanışma İçi-iksir' îçiıvnıiıil :iıı :iıîlıillîtçııiaıl dtçınışßı İHIIIGIr' i' ılêl İlêlliil. ± 'ilnililıîllîf-l-II), .ım yolla, 'ımvngzıit-iı› ligin: . ' :w ;Hair-ila 1 'until qyiîlçliir-.ll azim-r› _ ayıızıv/ -îtgiqlgşiı, chıiıııilıwıiiraııii:.gıl-iırşıwêğıi Iıııîtıiıııııııîiıısxipitşıııi. gi: :dün/gr ^ İ ' T:: iTçr 1 ) Poıvivrşııeidl İOLV/ “Iiieı kegreıııoîlaırý/ am» Ik LIG -ıao eiıunıisi, “Iiia ıieıvlv/ êıpıeıiiteii Iaıııgre› Isı :i pıaihiııi İoıtaıioîl 01'i' vivısıeıkeiıioîl :iıııi ıııaıoıiılıia› :ııııîl :ıpıııiğv/ ,vıaıııiıi ”tanıtan FEVAIIIIHEİĞ* IİIOİLJI!!! açılım-i biaıoıhnisii aiıııı tııııııgiai i #taşır *îaıonııgı .apıııii :tanık: i Fteıııioıvıeıîoıla emi pioılş› i Laura sitemap !Malkara Avıalllalîoıla› Iıı îoiııi :ıxoiiilııgı oroıtoıııi :ioıiisıııisieı: Şiiler-ili ;itemli * alemine› ;line › NGIQİİIIIE› Giray * Lama Heidi OIFIIOIİLÜ 191 HOIMFLEIIEà ISI? Pİ/AOIKVACJEİ Siiıınııl i êlkffßvlvıaltmîcioıaiıdl hıoıiotisıi i LEID ltgıilleı › Mlıiato :nasılsın :ııidl Cliiaııiipitoiiîsıi..
 11. 11. ._ 'I mg, __ ,us _î 'V __fm i 'J'..vf*""'7 {.â",1' . . 4.2.4 *ay âu-;wcktâê/-fz i” I z ı--JM fwßıf YACHT SALES - YACHT SERVICE - MARINA MANAGEMENT - YACHT VALET SERVICE - MARINE PRODUCTS - z :m: ÂtEEL-ııL-.EL 395.”, _/< " 1 ^ ' 42- ' ' ` CRIV › ' .al - V4) E. , .Al 515:" ?JAVA ı . Vılzlsülpstlıîaı İMAM! Alııßlşilsıııixıılımvıaıılxaıslkanııilmim, .lısııııaıßlıillllkııııdfaıııitaıs :nliıııllıırß-IııınıııiBxılllınluaılıaıslleııoilillw liaııııag, .Elaııniîlııgy .mlııılilîiniîl, .::IIIEİİİFIĞIİİİİL .El-diinııınüflmllhıııwrülaııûlau IHAMR., -Qhllııı, .;halilnnıır&ılııınıııııaıIllııımaillxallanılqııııtıııııllııußıdîiil
 12. 12. Leisure Yachting Expertise . 'İT _./' r ,_ .. g' ,_ . ı- .;ad»%-<Ş,_`;5',' L _ ı «ıztxgıf°›e'.-aeâı°f'~f~_,~_-a v› "'”": ,. ' *ı-v-*A-&iaasıwißıg-“TN ` ' xık YACHT SALES - YACHT SERVICE - MARINA MANAGEMENT - YACHT VALET SERVICE - MARINE PRODUCTS - = :n: ı14E.5.^_ıIIL-2L ;Saten Ji '7 4 ^ ' ~`_ _/- "' CRN › i' ,ağ-l, ..T-l s54› .. tü& LÜl5l5i:I11!l:!±V=ir ilk& .lfıqmiaııı5x1lıwmulıwltaıııııIwmjrııınımfflllllsıııizdlaıııûlaııa :HİİİGİİIL -İlıllslıııßıığaijpiüißdlllillıallêilhııii“HapİİEIIım,.HalI-'Iiîlllg,.HIIIİİIİCSIİı,.İHIIâİİİIYEIIHI-3, .ßıaıiiaıııırßwllllhıııımlaııifzın Iıısıı, -Qlsiitınltslllııllış .ıııınıııuaaiiıııııısıııiiı-ımasıııaııtuıııııııaııııııııııaaıqıııi
 • Artmarine

  Jan. 17, 2016

Artmarine Brokerage Bulletin

Views

Total views

387

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×