Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Si Te Hartojme Nje Plan Marketing
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6

Share

Download to read offline

Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj

Download to read offline

Shembull i një plan marketingu

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj

 1. 1. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 1 Lënda: Plani I Marketingut Drejtimi: Marketing dhe Menaxhment Bartës i Lëndës: Prof. Dr. Bardhyl Ceku Kandidati: Bekim Përgjegjaj
 2. 2. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 2 Përmbajtja: Hyrja ......................................................................................................3 KREU I Përbërja e mundshme e një Plani Marketingu ...............................4 KREU II Shembull i një Plani Marketingu ......................................................5 KREU III Përfundimi ............................................................................................14 Literatura .............................................................................................15
 3. 3. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 3 Hyrje - Shumë njerëz mendojnë se marketingu është vetëm shitje dhe reklamim. Por sot, marketingut nuk duhet të kuptohet në kuptimin e vjetër për ta bëre një shitje siç është " Shpjegimi dhe Shitja", por marketingu duhet të kuptohet si “Plotësimi i nevojave të konsumatorëve”. - Marketingu është një proces menaxherial dhe social nga i cili individët dhe organizatat marrin atë që u nevojitet dhe e dëshirojnë, nëpërmjet krijimit dhe shkëmbimit të vlerave me tjerët. Marketingu është procesi nga i cili kompanitë krijojnë vlera për konsumatorët dhe të ndërtojnë marrëdhënie të forta me konsumatorët në mënyrë që të kapin vlerën nga konsumatorët. - Për marketingun ekzistojnë përkufizime të shumta.1Nëse i përmbahemi atij të dhënë nga Kotler:”Marketingu është mekanizmi ekonomik dhe social përmes të cilit individët dhe grupet kënaqin nevojat dhe dëshirat e tyre në procesin e krijimit dhe të shkëmbimit të produkteve si dhe përbërësve të tjerë të vlerës”. Ky përkufizim mbështetet mbi gjashtë koncepte: 1. Nevojat, dëshirat dhe kërkesat. 2. Vlera , kostoja dhe kënaqësia. 3. Produktet. 4. Shkëmbimi , transaksionet dhe marrëdhëniet. 5. Tregu. 6. Marketingu - Plani I Marketingut është “hartë rrugore” i cili tregon drejtimet e të gjitha aktiviteteve të ndërmarrjes. Plani i Marketingut përcakton qëllimet dhe objektivat e ndërmarrjes në mënyrë distinktive dhe të kuantifikuar. - Në përpilimin e Planit të Marketingut duhet të kemi një qasje të avancuar ashtu që çdo gjë fillon duke analizuar veprimtarinë e ndërmarrjes me fokus të posaçëm të produkteve, klientëve, konkurrencës si dhe rrethit në të cilin ndërmarrja zhvillon aktivitetet. 1 Drejtim Marketingu, Ceku B., Tiranë 2007
 4. 4. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 4 KREU I Përbërja e mundshme e një Plani te Marketingut Përmbledhja e përgjithshme  Paraqet një përmbledhje të shkurtër të qëllimeve dhe rekomandimeve të planit për rishikim të menaxhimit, i cili u ndihmon top menaxherëve që ti gjejnë më shpejtë pikat kryesore të planit.  Tabela e përmbajtjes duhet të përcjell përmbledhjen e përgjithshme Situata aktuale në treg  Përshkruan tregun cak dhe pozicionin e ndërmarrjes në atë treg, përfshirë edhe informacionet rreth tregut, produktit, konkurrencës dhe distribucionit.  Ky seksion përfshinë:  Përshkrimin e tregut që definon segmentet kryesore të tregut pastaj rishikon nevojat e konsumatorëve dhe faktorëve në mjedisin e marketingut që mund të kenë efekt tek konsumatorët.  Rishikimi i produktit që tregon shitjen, çmimet dhe shpenzimet e prodhimit për produktet.  Rishikimi i konkurrencës, i cili identifikon konkurrentët kryesor dhe vlerëson pozitën e tyre në atë treg si dhe vlerëson strategjitë për produkte, kualitet, politikë të çmimeve, distribucion dhe promocion.  Rishikimi i distribucionit i cili vlerëson trendet e fundit të shitjes dhe zhvillimet e tjera në kanalet kryesore te distribuimit. Analiza e mundësive dhe rreziqeve  Vlerëson rreziqet kryesore dhe mundësitë me të cilat mund të ballafaqohet produkti dhe ndërmarrja në tërësi, duke i ndihmuar në këtë mënyrë menaxhmentit të ndërmarrjes që ti parasheh zhvillimet e rëndësishme pozitive apo negative që mund të kenë ndikim në zhvillimin e ndërmarrjes dhe strategjitë e saja. Synimet dhe qellimet  Paraqet synimet e tregut që ndërmarrja dëshiron ti arrij gjatë afatit të planit dhe diskuton çështjet kyqe që mund të ndikojnë në arritjen e atyre synimeve. Për shembull nëse synimi është që të rritet pjesëmarrja e ndërmarrjes në treg në 15%, ky seksion duhet të mirret me atë se si mund të arrihet ky synim.
 5. 5. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 5 Strategjia e marketingut  Definon logjikën e gjerë të marketingut përmes së cilës ndërmarrja shpreson ti arrij synimet e saja të marketingut dhe planet e tjera specifike mbi tregun cak, pozicionimin në trëg dhe nivelin e shpenzimeve për marketing. 2Definon strategjitë specifike për çdo instrument të veçant të marketing miksit dhe spjegon mënyrën se si secili instrument u përgjigjet rreziqeve, mundësive dhe çështjeve kritike që cekën më herët në plan. Plani i Aktiviteteve  Definon mënyrën se si strategjitë e marketingut do të shëndrrohen në plane specifike të aktiviteteve, që jep përgjegje në pyetjet në vijim:  Çka do të punohet ?  Kur do të punohet ?  Kush është përgjegjës të bëjë atë ?  Sa do të kushtoj ? Buxheti  Jep detale të buxhetit të marketingut që është një raport esencial i projektit në të cilin jepen qartazi shifrat mbi profitin apo humbjet. Tregon profitin e pritur(duke parashikuar numrin e njësive të shitura dhe çmimin mesatar për njësi) dhe shpenzimet e pritura(të prodhimit, distribuimit dhe marketingut). Diferenca në mes të këtyre paraqet profitin e planifikuar.  Pasi të aprovohet nga niveli më i lartë i menaxhmentit, buxheti paraqet bazën për blerjen e materialit, skematizimin e prodhimit, planifikimin e personelit dhe veprimeve të marketingut. Promovimi i Shitjeve  Ky promovim përbëhet nga stimulime afatshkurtra për të nxitur shitjet ose blerjet. Ashtu si kuponat, konkurimet, lotaritë etj. Promovimi i shitjeve përfshin një shumëllojshmëri të instrumenteve të promovimit të dizajnuara për të stimuluar përgjigjje të mëhershme. Marrëdhëniet me Publikun  Ndërtimi i marrëdhënieve të mira me publikun e ndryshëm të kompanisë, ndërtimi imazhit të mirë të kompanisë, heqjën e historive dhe thashethemeve jo të favorshme për kompaninë. 2 BSC (Trajnim I autorizuar per marketing)- Mr. Venet shala
 6. 6. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 6 Konkurruesit  Sipas konceptit të marketingut, një kompani duhet t’ua jap vlera dhe kënaqësi konsumatorëve më shumë se konkurruesit tjerë. Prandaj menaxherët e marketingut duhet të pozicionohen më shumë në atë çfarë ofrojnë konkurrentët Kontrolli  Definon kontrollin që do të përdoret të monitoroj progresin dhe do ti lejoj menaxhmentit më të lartë të rishikoj rezultatet nga implementimi dhe të monitoroi produktet të cilat nuk i kanë arritur qëllimet e tyre. Vizioni dhe Misioni  Të jetë kompani e cila do të udhëheqë tregun Kosovar, duke e rritur pjesën e tregut dhe rritur shitjet e sidomos vrenda 2 viteve të ardhshme dhe me anë të kënaqjes se konsumarorve, profesionalizmit, kualitetit dhe inovacioneve.  Duhet të jetë e vendosur të punoj në bashkëpunim me klientët që të shton vlerat në mënyrë të konsiderueshme
 7. 7. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 7 KREU II Shembull i një Plani Marketingu Kompania: Atlantida Adresa: Prishtinë Linja e prodhimit: Prodhim i shamponëve Pershkrimi: Prodhim i shamponëve për larjen e enëve dhe flokëve FOKUSIMI NË KLIENT Nevojat e konsumatorit Nevoja për pastrim të enëve. Nevoja për pastrim të flokëve. Dëshira për enë të pastra me shkelqim. Dëshira për flokë të pastruara mirë dhe me shkelqim. Tiparet e produktit Produkt me cilësi të lartë të lëndës së parë të importuar nga Perëndimi, i qendrueshëm ndaj kushteve atmosferike dhe me afat të gjatë qëndrimi, shampon që i përmbahet rregulles së Ph neutralitetit 5.5. Tre lloje të shamponëve: 1. Për shkëlqim të flokëvë, 2. Kundër zbokthit, 3. Për flokë të thata; Deterxhenti për larjen e enëve i cili nuk e than lekuren dhe i shkëlçen enët. Karakteristikat e produktit Shampon familjar për të gjitha qëllimet, produkt me vlerë(çmim i pranueshëm dhe kualitet i mirë). Përparesitë Unike Konkurruese Përmbajtje sipas rregullave dhe standardeve të përbërjes kimike të shamponit, ruajtja e pH neutralitetit. Çmim konkurrues dhe i përshtatshëm për tregun kosovar Përshkrimi i Konsumatorit Kanalet e shpërndarjes Territori i tërë Kosovës, përkatesisht nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat. Ndermarrjet me shumicë dhe pakicë, e deri tek konsumatori i fundit. Shfrytëzuesi i fundit Konsumuesi , spitalet dhe institucionet tjera te medha, si psh. shkollat,hotelet e keshtu me rradhë.
 8. 8. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 8 ANALIZA E KONKURRENCES Emri i konkurrentit dhe lokacioni Tiparet kryesore te produktit (Pse konsumatorët blejnë prej tyre e jo prej neve?) Çmimet e tyre (më të larta, më të ulëta ose të njëjta) Prodhuesit perëndimor Kualitet i lartë, emër i njohur, shampone për të gjitha kategoritë e njerëzve / të gjitha kategoritë e flokëve, deterxhentet per enë me koncetrim te madhë e të ndryshëm. Më të larta OHIS – Shkup(Maqedoni) Traditë dhe teknologji si dhe të njohur për shampone familjare. Më të larta SAPONIA – Osijek(Kroaci) Njëjtë si më lartë Më të larta Prodhuesit nga Serbia Prodhim serik, jokualitativ, me permbajtje jo konsistente te Ph neutralitetit. Të njëjtë Prodhuesit ngaTurqia Si me lartë. Më e ulët DEFINIMI I POZICIONIT Pozicioni alktual Pozicioni i dëshiruar Prodhues vendor me kualitet të lartë Prodhues me kualitet të lartë dhe asortiment të madh të produkteve me pH neutralitet për lëkurë të shëndoshë, me formula të ndryshme për tipe të ndryshme flokesh(kunder zbokthit, për shkelqim dhe për flokë të thara). STRATEGJIA E MARKETINGUT Vizioni Objektivat Qeshtjet strategjike te marketingut -Te jemi kompani e cila do te jetë më e madhja në Kosovë për prodhimin e shamponëve për flokë, duar dhe enë, duke e rritur pjesën tonë të tregut në Kosovë dhe rritjen e shitjes për 5% brenda viteve të ardhshme. -Rritja e shitjes për 15% deri në fund të vitit 2010. -Rritja e numrit të klientëve për 5% deri në fund të vitit 2010. -Rritja e shitjes për 30% deri në fund të vitit 2012. -Rritja e pjesës së tregut për 15% deri ne fund të vitit 2012. -Mungesa e përvojes për marketing dhe shitje. -Mos pervoja e ekspozimit në panaire, stafi i dobët i shitjes me qasje joaktive.
 9. 9. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 9 STRATEGJIA E MARKETINGUT Caktimi i një apo ma shumë personi/ave për marketing. Zhvillimi i qasjes proaktive dhe agressive të shitjes. Përpilimi i strategjisë për promovimin që përfshin:  Ekspozimin në panairet vendore.  Promovimin në shitoret me pakicë.  Reklama ne media.  Promovimin në ngjarjet me rëndësi.  Përpilimin e katalogut nga ndonje dizajnues professional.  Shpërndarja e mostrave në sasi te vogla. PARASHIKIMI I SHITJES Kanali i Distribuimit P r a r a s h i k i m i p ë r k ë t ë vit(2010) Prarashikimi për vitin e ardhshëm 2011 Shitja me pakicë Shitja me shumicë Direkt shfrytëzuesit të fundit Te tjera(përmes agjentëve). Shitja ne vend. Eksporti Shitja totale(vendase + eksporti). Pjesa e tregut(Kosovë). Vlera e përafert e tregut vendas. Hisja e përafert e tregut vendas(%). KLIENTËT KYQ Emri i klientit Lokacioni Shitja e këtij viti Ylli Prishtinë Shqiponja Pejë Seadi Gjakovë Marigona Gjilan Klientet Potencial(te cilët presim ti kemi vitin e ardhshëm) Emri i klientit Lokacioni Parashikimi i shitjes për vitin e ardhshëm Bernardi Mitrovicë Besiani Prizren
 10. 10. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 10 BUXHETI I MARKETINGUT DHE I SHITJES Kategori e shpenzimeve Buxheti i këtij viti(2010) Buxheti i vitit të ardhshëm(2011) Rrogat e stafit të Marketigut Dizajni dhe identiteti Katalogjet Reklama dhe promovimet Panairet Të tjera(p.sh. hulumtimi i tregut, marrëdhëniet me publikun) BUXHETI I MARKETINGUT SHITJA Pagat e stafit të shitjes Shpenzimet e shitjes Shpenzimet e ndryshme të shitjes BUXHETI I SHITJES TOTALI I BUXHETIT TË MARKETINGUT DHE SHITJES BUXHETI I MARKETINGUT DHE SHITJES SI % E SHITJES SWOT ANALIZA DHE PLANI AKSIONAL I MARKETINGUT ÇMIMI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Çmime të arsyeshme Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? Nuk kam plane aksioni. PAKETIMI Përparësit Dobësitë Shansat Kërcënimet Paketim sipas standardeve Paketime të vogla evopiane. I qëndrueshëm ndaj (200ml.) për kushteve atmosferike, shamponë për lojllojshmëri e paketimeve. larje të duarve. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? Duke Aplikuar paketimin prej 200ml për shamponet për larjen e duarve. Menaxheri Nëntor 2010
 11. 11. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 PRODUKTI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet -Produkt me cilësi të lartë. -Përpjekje e realizuar që konsumuesve të ju ofrojë sa më shumë kënaqësi. U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 11 Mos arritja e përmushjes se kënaqësive të konsumatorëve. Mund të ketë edhe produkte të tjera, formula që do të shiteshin mirë në treg, p.sh. shamponët për flokë të yndyrshme. Shumë konkurrent nga Perëndimi kanë hyrë në terg me produkte që targetojnë një kategori të caktuar të njerëzve. Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? Hulumto nëse ka ndonjë produkt që kërkohet nga tregu. Menaxheri Shtator 2010 PROMOVIMI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Kam pergaditur dhe emetuar Porosia Promovimi reklama në RTK, RTV 21 dhe në reklamuese jo përmes billboard-ve, TV-të lokale, të cilat kanë shumë e qartë reklamave ndikuar ne rritjen e shitjes. nëpër gazeta. Konkurrenca reklamohet shpesh në TV dhe në gazeta. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur?  1. Përpuno një porosi të qartë reklamuese.  2. Emeto reklama në TV me porosi të re dhe të qartë duke shprehur diferencimin nga konkurrenca. Marketingu Marketingu Shtator 2010 Nentor 2010 PANAIRET Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Kam ekspozuar në panairet vendore Nuk kam përvojë për rregullim të stendës dhe ekspozimit jashtë Kosovës. Panairet në Kosovë dhe vendet fqinje. Konkurrenca(perëndimore) rregullisht ekspozon në panaire. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur?  1. Ekspozo në panairet vendore dhe kërko ndihmë profesionale, nëse ka nevojë.  2. Blej pajimet e nevojshme për stendë dhe përgaditë fotot për ekspozim. Marketingu Marketingu Tetor 2010 Tetor 2010
 12. 12. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 12 AKTIVITETET TJERA PROMOVUESE Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Promovimin e bëjmë edhe përmes shpërndarjes së etiketave vetëngjitëse, shpërndarjes së lapsave, fletoreve, shkrepsave etj. Nuk kam bërë ndonjë shitje promovuese gjatë festave apo gjatë organizimit te ndonjë ngjarje. Revytë e ndryshme të modës, sponzorimet e ngjarjeve me rëndësi. Konkurrenca(perëndimore) rregullisht ekspozon në panaire. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur?  1. Apliko plan të shitjes promovuese(blej dy, dhe një e ke gratis)  2. Sponzoro ndonje ngjarje me rëndësi që ka të bëjë me kozmetikën dhe prodhimet kemikale.  3. Bëjë mostra të vogla(30ml.) dhe shpërndarje në shitoret me pakicë me çmime që mbulojn vetëm shpenzimet e prodhimit Shitja Marketingu Marketingu Shtator 2010 Dhjetor 2010 Dhjetor 2010 DISTRIBUIMI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet E kam mbuluar një pjesë të Nuk kam hapur Tregjet e reja për madhe të tregut kosovar(60%), pika shitjes në kompaninë tonë. përmes rrjetit të shitjes me asnjë vend në shumicë dhe agjentve tregtar Kosovë Konkurrenca e ka shumë të zhvilluar distribuimin. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? Cakto agjentë shitje për territorin e Dukagjinit Drejtori Gusht 2010 SHITJA Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Shitje e motivuar mirë dhe me përqindje sipas shitjes. Nuk kam personel me eksperiencë brenda kompanisë për shitje. Person shitje i trajnuar mirë, do te rriste shitjen. Konkurrentët që kanë shitje agresive mund të përfitojnë tregun. Aksionet (Veprimet) Kush? Kur? Punëso për një kohë agjent të shitjes me eksperiencë dhe të besueshëm. Drejtori Gusht 2010
 13. 13. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 IDENTITETI Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet - Kam identitet të mirë në treg. - Emër të njohur marke”Atlantida”, lehtë për t’u identifikuar. U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 13 Nuk bërë shumë në forcimin e identitetit tim në vendet rurale. Konkurrenca ka identitet të lartë në treg dhe ka imixh të mirë (perëndimor.) Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? Merr aksion për forcimin e identitetit në tregjet rurale Marketingu Shtator 2010 INFORMATAT PER TREGUN Përparësitë Dobësitë Shansat Kërcënimet Kam informata shumë të mira për Informimi jo i Mundësia e tregun Kosovar dhe atë të mirë për tregun.. hulumtimit për vendeve fqinje. Poashtu kam produkte të reja që informata edhe për lëvizjet e do të kërkonte konkurrencës tregu. Aksinet (Veprimet) Kush? Kur? Determino se mos ka ndonjë tip shamponi për të cilin tregu është i interesuar Drejtori Tetor 2010
 14. 14. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 14 KREU III Përfundimi  Në përpilimin e Planit të Marketingut duhet të kemi një qasje të avancuar ashtu që çdo gjë fillon duke analizuar veprimtarinë e ndërmarrjes me fokus të posaçëm të produkteve, klientëve, konkurrencës si dhe rrethit në të cilin ndërmarrja zhvillon aktivitetet.  Analiza është signifikante ku në fushat e përmendura më lartë do të elaborohen dhe do te definohen qartë konceptet si pozicionimi, diferencimi, përparsitë konkuruese, segmentimi, targetimi si dhe marketing miksi apo 4P (Product, Place, Promotion, Price).  Plani i Marketingut karakterizohet gjithashtu edhe me aplikimin e teknikave bashkëkohore si: Ansoff, SWOT, BCM etc. Secili Plan i Marketingut i përpiluar mire dhe me kujdes përmban një plan të detajizuar të aksioneve që duhet të ndërmerren e që janë garancë e pakontestuar se implementimi i tyre do të përmirësojë afarizmin e ndërmarrjes përkatëse. - Një Plan i marketingut është një udhëzues i cili duhet të ketë informata të nevojshme dhe të mjaftueshme: Përshkrimin e produktit(cilësinë, ngjyrën, madhësinë, paketimin etj., Prespektivat e tregut.Kërkesa(klientët).Oferta(konkurrenca).Grupit,kujt i dedikohet produkti.Tregun potencijal.Pjesen e tregut,Pozicionimin ne treg. Lokacionin(përshkrimin e vendit ku kemi planifikuar vendosjen).Strategjin dhe planin e shitjeve. Parashikimin e shitjes.Strategjin rreth përkufizimit të çmimit shitës, arsyen për vendosjen e këtij çmimi, duhet krahasuar me çmimet e konkurentëve(të larta, mesatare apo të ulëta), sa janë të gatshëm të paguajnë konsumatorët. Politikat komercijale/strategjin e marketingut. Planin e promocionit, publicitetit dhe reklames, e kështu me rradhë... - Poashtu patjetër duhet të kemi edhe: SWOT - Analizen S: Përparësitë W : Dobësitë - Fuqia e aftë punëore -Shkathtësitë e pamjaftueshme menaxheriale - Lokacioni i mirë - Mungesa e përvojes - Shpezimet e ulta - Dizajni i dobët - Partneret strategjik - Motivimi i dobët - Sherbimet për konsumatorët - Konfliktet e brendshme midis të punësuarve . - Tradita ... - Çmime më të larta se konkurrentët O: (Mundësitë, shansat) T ( kërcnimet, rreziqet) - - Rritja e nivelit të konsumit dhe e GDP - - Rritja e taksave - - Ndërtimi i infrastrukturës - - Inflacioni - - Marrveshjet e tregtisë së lirë - - Pasiguria - - Veprimi i shtetit ligjor ... - - Tensionet sociale e politke - - Rritje e numrit të konsumatorëve - - Kriza /recesioni ekonomik - - Person shitje i trajnuar mirë, do te rriste shitj. - - Ulja e çmimeve nga konkurrentët
 15. 15. -SHEMBULL I NJË PLANI MARKETINGU- përgaditur nga Bekim Përgjegjaj Qershor, 2010 U n i v e r s i t e t i S h t e t ë r o r i T e t o v ë s Faqe 15 Literatura Ceku,Bardhyl-Abazi, Arjan. Drejtim Marketingu. Tiranë 2007 BSC(Business Support Centre),Kosovo /Business Skills Trainings 2009 info@bsckosovo.org, WWW.Scribd
 • LirenaDemaj

  Feb. 17, 2021
 • ErmelaLime1

  Jan. 4, 2018
 • redianbogdani

  Nov. 19, 2017
 • JasminaPonari

  Jan. 7, 2017
 • Hajrie123

  Feb. 15, 2016
 • FatbardhBalla

  Jan. 20, 2016

Shembull i një plan marketingu

Views

Total views

15,706

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

180

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×