Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
The National Flag of
INDIA
Group 5Group 5
Present Case StudyPresent Case Study
สมาชิกสมาชิก
1.1.นสนส..ชัชมนต์ อุทัยเก่า รหัสชัชมนต์ อุทัยเก่า รหัส 5750026857500268
2.2.นสนส..จุฑามาศ สุเกษม รหัสจุฑามาศ ...
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
ตลาดระหว่างประเทศ บริษัท เถ้าแก่น้อย
ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)
S STRENGTHSSTRENGTHS
บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำาตลาด
ระหว่างประเทศที่เปิดตลาดสาหร่ายไปแล้วกว่า 30
ประเทศ
มีการ...
W WEAKNESSESWEAKNESSES
เสียเวลาการสร้างแบรนด์ เถ้าแก่น้อยนานเกินไป
ใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนาน
พึ่งพารายได้จา...
O
OPPORTUNITIESOPPORTUNITIES
การนำาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์จะทำาให้มี
ความแข็งแกร่งด้านเงินลงทุน
ตลาดสแนค เช่นข้าวโพดข้า...
S W
O T
T
THREATSTHREATS
สถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
การขนส่งสินค้าไปยัง...
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่าง
ประเทศในตลาดใหม่
ประเทศอินเดีย
BRICS
126,790 ล้านรูปี และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 25%
(ในปี 2556)
อินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของโลก ...
“JOINT VENTURE” กิจการร่วมค้า เป็น
กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดอินเดีย
เนื่องจากสภาพการเมืองของอินเดียยังมี
ปัญหาอยู่บ้าง วิธีน...
การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายตาม
หลัก STP MARKETING
ประเทศอินเดีย
SS : MARKET SSEGMENTATION
TT : MARKET TTARGETING
PP : MARKET PPOSITIONING
STP Marketing
SS : MARKET
SSEGMENTATION
STP Marketing
 เจาะกลุ่มเมืองด้านเศรษฐกิจ คือเมืองที่มี
ขนาด GDP ใหญ่มากที่สุด 5 อันดับแรก ประก...
BAGMAME TECH PARK
Bangalore India
 เมืองแห่งเทคโนโลยีซอฟแวร์ใน อินเดีย ตั้ง
 อยู่ที่ เซอร์ CV  รามันปติใน บังกาลอร์ สถาน
ท...
กลุ่มเป้าหมายหลัก อยู่ในช่วงอายุ 17-25 ปี ทั้งชาย
และหญิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริโภคขนมขบเคี้ยว และเป็นก
ลุ่มที่มีอำานาจซื้อส...
PP : MARKET
PPOSITIONING
STP Marketing
 ต๊อบคอร์น ขนมที่ให้คุณได้มากกว่า
ความอร่อย
 รสชาติเข้มข้น มีหลากหลาย
รส สด ใหม่
...
ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด
ระหว่างประเทศ
ประเทศอินเดียประเทศอินเดีย
ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด
ระหว่างประเทศ
ประเทศอินเดียประเทศอินเดีย
กลยุทธ์ด้านกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ด้านราค...
 พัฒนารสชาติพิเศษเฉพาะประเทศอินเดีย เช่น แกงกระหรี่ แกงกรุหม่าไก่
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย
 เพิ่มขนาดของสินค้าให้มีข...
 จำำหน่ำยสินค้ำรำคำสูงสุดในตลำด เพื่อตอกยำ้ำควำมเป็นพรีจำำหน่ำยสินค้ำรำคำสูงสุดในตลำด เพื่อตอกยำ้ำควำมเป็นพรี
เมี่ยมของสิ...
 ใช้วิธีกำรฝำกขำยในห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ ในชั้นวำงแผนก
ซุปเปอร์มำร์เก็ต
 จำำหน่ำยผ่ำนตู้จำำหน่ำยอัตโนมัติในโรงเรียน มหำ...
งกลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศงกลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศ
 ใช้ Presenter ดำรำไทย ที่มีชื่อเสียงในอินเดีย โดยใช้สื่อโทรทัศน...
The National Flag of
INDIA
Q & AQ & A
Thank YouThank You
กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย
กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9

Share

Download to read offline

กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย

Download to read offline

กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย สู่ BRICS

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย

 1. 1. The National Flag of INDIA Group 5Group 5 Present Case StudyPresent Case Study
 2. 2. สมาชิกสมาชิก 1.1.นสนส..ชัชมนต์ อุทัยเก่า รหัสชัชมนต์ อุทัยเก่า รหัส 5750026857500268 2.2.นสนส..จุฑามาศ สุเกษม รหัสจุฑามาศ สุเกษม รหัส 5750155457501554 3.3.ว่าที่ รว่าที่ ร..ตต. (. (หญิงหญิง)) ลักษณ์นารา บวรลักษณ์นารา บวร รัตนเมธี รหัสรัตนเมธี รหัส 5750220657502206 4.4.นสนส..อัจฉริยา ปรีเปรม รหัสอัจฉริยา ปรีเปรม รหัส 5750116757501167
 3. 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ ตลาดระหว่างประเทศ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)
 4. 4. S STRENGTHSSTRENGTHS บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำาตลาด ระหว่างประเทศที่เปิดตลาดสาหร่ายไปแล้วกว่า 30 ประเทศ มีการเพิ่มประเภทสินค้า ทั้งเถ้าแก่น้อย, โทบิ และต๊ อบคอน มีพันธมิตรในประเทศ และต่างประเทศที่มีความ แข็งแกร่งหลายบริษัทฯ เช่น พัฒน์พลัส และดร.โทบิ ความเป็นผู้นำาในประเทศ ส่งผลถึงความเชื่อถือใน ตราสินค้าต่อตลาดต่างประเทศ มีแหล่งวัตถุดิบในประเทศ สามารถช่วยลดต้นทุน การผลิตได้ สาหร่ายเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ตลอดทั้งปี S W O T
 5. 5. W WEAKNESSESWEAKNESSES เสียเวลาการสร้างแบรนด์ เถ้าแก่น้อยนานเกินไป ใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนาน พึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์เดียวเป็นหลัก คือ สาหร่าย ยังไม่มีการทำาตลาดเครื่องดื่มอย่างจริงจัง ไม่มีโรงงานผลิตสินค้าในต่างประเทศ ทำาให้ต้องเสียค่า ใช้จ่ายและเวลาในการขนส่ง S W O T
 6. 6. O OPPORTUNITIESOPPORTUNITIES การนำาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์จะทำาให้มี ความแข็งแกร่งด้านเงินลงทุน ตลาดสแนค เช่นข้าวโพดข้าวมีอัตราการ เติบโตสูง ข้าวโพดข้าวเป็นสแนคที่ทั่วโลกยอมรับและ คุ้นเคย สาหร่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของผู้ บริโภคในตลาดแถบเอเชีย ตลาดธุรกิจสาหร่าย ในต่างประเทศสามารถ เติบโตได้อีก ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำาคัญกับการ เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 7. 7. S W O T T THREATSTHREATS สถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกมีผล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค การขนส่งสินค้าไปยังตลาดเป้าหมายยังมี ปัญหาทั้งระยะทาง และอัตราค่าบริการที่ไม่คงที่ ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในประเทศนั้น ๆ ระบบการค้าแบบตลาดเสรีทำาให้ภาวการณ์ แข่งขันรุนแรงขึ้น สภาวะแวดล้อมมีผลกระทบต่อสาหร่ายที่เป็น วัตถุดิบ
 8. 8. กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่าง ประเทศในตลาดใหม่ ประเทศอินเดีย
 9. 9. BRICS 126,790 ล้านรูปี และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 25% (ในปี 2556) อินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็น อันดับ 5 ของโลก (1.88 ล้านล้าน USD) กล่าวคือ เป็นรองเพียงประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน และจีน มี GDP เป็นอันดับ 3 ของทวีป เอเชีย อินเดีย – ไทย มีความร่วมมือกันทั้งทางด้าน การเมืองด้านการค้าและด้านการพัฒนา รวมทั้ง มีข้อตกลง FTA  ตลาดสินค้าอาหารของอินเดียให้ความสำาคัญ กับอาหารประเภทมังสวิรัติ เนื่องจากประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู (หากนับถืออย่าง เคร่งครัดจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์และไข่) ขบเคี้ยวนับเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำาวัน ของคนอินเดีย เพราะโดยปกติคนอินเดียจะ บริโภคขนมขบเคี้ยวแทบตลอดวัน สืบเนื่องมา จากคนอินเดียได้ยึดถือธรรมเนียมอังกฤษที่ต้อง ดื่มชาร้อน 2-3 ครั้งต่อวัน จึงนิยมบริโภคขนม ขบเคี้ยวในช่วงเวลาดังกล่าว INDIA แหล่งที่มาของข้อมูล : ธนาคารโลก, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 10. 10. “JOINT VENTURE” กิจการร่วมค้า เป็น กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดอินเดีย เนื่องจากสภาพการเมืองของอินเดียยังมี ปัญหาอยู่บ้าง วิธีนี้จะทำาให้เกิดความคล่อง ตัวในการบริหารงาน ลดต้นทุนด้านการ ขนส่งสินค้า และลดระยะเวลาในการเข้าสู่ ตลาด นอกจากนี้ยังได้กลุ่มลูกค้าเดิมของ กิจการที่ไปร่วมลงทุนด้วย กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดประเทศอินเดียกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดประเทศอินเดีย
 11. 11. การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายตาม หลัก STP MARKETING ประเทศอินเดีย
 12. 12. SS : MARKET SSEGMENTATION TT : MARKET TTARGETING PP : MARKET PPOSITIONING STP Marketing
 13. 13. SS : MARKET SSEGMENTATION STP Marketing  เจาะกลุ่มเมืองด้านเศรษฐกิจ คือเมืองที่มี ขนาด GDP ใหญ่มากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบ ด้วย มุมไบ นิวเดลี โกลกัตตา บังคาลอุ้บริโร์ และเจนไน เนื่องจากในเมืองเหล่านี้ผู้บริโภคจะ มีกำาลังซื้อสูงกว่าเมืองอื่นทั่วไป  เน้นวางขายในเขตเศรษฐกิจของเมืองเป้า หมาย หรือจุดเศรษฐกิจใหม่ เช่น เมืองบังกลอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ BAGMAME TECH PARK
 14. 14. BAGMAME TECH PARK Bangalore India  เมืองแห่งเทคโนโลยีซอฟแวร์ใน อินเดีย ตั้ง  อยู่ที่ เซอร์ CV  รามันปติใน บังกาลอร์ สถาน ที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดย Bagmane อยู่ใกล้กับสนามบินฮาล  ซึ่งภายในสถานที่ แห่งนี้มีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ทันสมัย ​​และ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบใกล้ประตูทาง เข้า นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้ามากมาย และมีทะเลสาบขนาด 4.7 เฮกตาร์อยู่ใน ใจกลางของเมือง ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของบริษัท ที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุดในโลก  เช่น Netsery Technology, Informatica, Cypress Semiconductor, โมโตโรล่า, โดเวอร์ คอร์ปอเรชั่น, Yahoo!, ออราเคิล, Juniper Networks, เลอโนโว, Texas Instrunents, Linkedin, MphasiS, ซาส เคน, Novell, โอกิลวี่, วอลโว่, Dell, Tecnotree สถานที่แห่งนี้ยังประกอบด้วย 1
 15. 15. กลุ่มเป้าหมายหลัก อยู่ในช่วงอายุ 17-25 ปี ทั้งชาย และหญิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริโภคขนมขบเคี้ยว และเป็นก ลุ่มที่มีอำานาจซื้อสูง ตัดสินใจซื้อสินค้าจากความรู้สึก มากกว่าเหตุผล กลุ่มนี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และ พนักงานบริษัท TT : MARKET TTARGETING STP MarketingSTP Marketing กลุ่มเป้าหมายรอง อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี ทั้ง ชาย และหญิง กลุ่มนี้มีอำานาจการซื้อสูงที่สุด แต่ ก็ใช้เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่ากลุ่มเป้า หมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรายย่อย อยู่ในช่วงอายุ 10-15 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนการตัดสินใจซื้อบางครั้งต้อง ผ่านผุ้ปกครอง แต่ก็มีอำานาจการซื้อที่สูงพอ สมควร กลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวชนชั้นกลางที่มีราย
 16. 16. PP : MARKET PPOSITIONING STP Marketing  ต๊อบคอร์น ขนมที่ให้คุณได้มากกว่า ความอร่อย  รสชาติเข้มข้น มีหลากหลาย รส สด ใหม่  มีคุณค่าทางอาหาร ให้ ประโยชน์กับร่างกาย  ราคาสูงแต่ คุ้มค่ากับคุณภาพ และปริมาณ
 17. 17. ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด ระหว่างประเทศ ประเทศอินเดียประเทศอินเดีย
 18. 18. ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด ระหว่างประเทศ ประเทศอินเดียประเทศอินเดีย กลยุทธ์ด้านกลยุทธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคากลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์การจัดกลยุทธ์การจัด จำาหน่ายจำาหน่าย
 19. 19.  พัฒนารสชาติพิเศษเฉพาะประเทศอินเดีย เช่น แกงกระหรี่ แกงกรุหม่าไก่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย  เพิ่มขนาดของสินค้าให้มีขนาด xs, s, m, l, xl, xxxl เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้า หมายสามารถซื้อได้ตามอำานาจการซื้อ  ปรับโลโก้ให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกค้าอ่าน และจดจำาได้ง่าย  ปรับบรรจุภัณฑ์เป็นถุงซิปล็อค สำาหรับขนาดกลาย เพิ่อถนอมรสชาติของ ขนม เมื่อเปิดถุงแล้ว สำาหรับขนาดใหญ่ ใช้กระป๋องบรรจุแทนถุง เพื่อเพิ่ม มูลค่าให้กับสินค้าได้อีกทาง งกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศงกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
 20. 20.  จำำหน่ำยสินค้ำรำคำสูงสุดในตลำด เพื่อตอกยำ้ำควำมเป็นพรีจำำหน่ำยสินค้ำรำคำสูงสุดในตลำด เพื่อตอกยำ้ำควำมเป็นพรี เมี่ยมของสินค้ำ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำเมี่ยมของสินค้ำ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำ  จำกที่สินค้ำมีหลำยขนำด ดังนี้ รำคำจึงเป็นไปตำมขนำดจำกที่สินค้ำมีหลำยขนำด ดังนี้ รำคำจึงเป็นไปตำมขนำด บรรจุ เพื่อให้ทุกกลุ่มมีโอกำสได้ชิมรสชำติของสินค้ำบรรจุ เพื่อให้ทุกกลุ่มมีโอกำสได้ชิมรสชำติของสินค้ำ งกลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศงกลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กลยุทธ์ด้ำนรำคำกลยุทธ์ด้ำนรำคำ
 21. 21.  ใช้วิธีกำรฝำกขำยในห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ ในชั้นวำงแผนก ซุปเปอร์มำร์เก็ต  จำำหน่ำยผ่ำนตู้จำำหน่ำยอัตโนมัติในโรงเรียน มหำวิทยำลัย และตึก สำำนักงำน  เปิดเป็นบูธคั่วข้ำวโพดสด จำำหน่ำยหน้ำโรงภำพยนต์  จำำหน่ำยผ่ำนทำงตัวแทนร้ำนค้ำส่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นฐำนลูกค้ำเดิม ของพันธมิตรร่วมทุน งกลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศงกลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กลยุทธ์กำรจัดจำำหน่ำยกลยุทธ์กำรจัดจำำหน่ำย
 22. 22. งกลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศงกลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศ  ใช้ Presenter ดำรำไทย ที่มีชื่อเสียงในอินเดีย โดยใช้สื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ ซึ่งในอินเดีย สื่อสิ่งพิมพ์เข้ำถึงคนได้จำำนวน และครบทุก กลุ่ม  เดินสำย Road show ในตักสำำนักงำน ห้ำงสรรพสินค้ำ เพื่อให้กลุ่ม เป้ำหมำยได้ทดลองชิมสินค้ำ พร้อมทั้งจำำหน่ำยสินค้ำในรำคำพิเศษ ด้วย  แจกตัวอย่ำงขนม ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์เดิมของพันธมิตร ที่มี จำำหน่ำยในตลำดมำก่อนแล้ว  จัดโปรโมชั่น กำรขำยคู่กันระหว่ำงผลิตภัณฑ์เดิมของพันธมิตร กับต๊ อบคอน กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรขำยกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรขำย
 23. 23. The National Flag of INDIA Q & AQ & A Thank YouThank You
 • IngVarichalangkarn

  Aug. 13, 2019
 • ssuser0df5c2

  Apr. 21, 2018
 • ThanaratWangsombat

  Mar. 23, 2017
 • ratha2627

  Dec. 13, 2016
 • areeyaboonsit

  Nov. 4, 2016
 • NutchanardLaotaeo

  Jul. 29, 2016
 • PalmyPorntiwa1

  Dec. 23, 2015
 • PhornjetSangnoi

  Aug. 16, 2015
 • PoppyIbm

  Jul. 15, 2015

กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย สู่ BRICS

Views

Total views

53,934

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

42

Actions

Downloads

345

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×