Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Davranışlarınız
vegörünüşünüz
sizi ele veriyor!Yeni biriyle tanıştığınızda onu etkilemek için sadece 10
saniyeniz var. “Bu...
9
3percent,i.e.thelion'sshareof the
impressionwemakeonsomeone
wehavejustmetconsistsofthe
spacethatcanbecalledasthe
"outerw...
do.Itisbecausenomatterhowmuch
knowledgeyouhave,ordresswelland
haveself-confidence,itisour"behaviors",
cultureandrootsthatg...
nothandshakeforonereasonoranother.
Itisabitdifficulttoinitiateaconversation
withsomeoneyouhavejustmet.What
wouldbeyourreco...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Athens Bagel Presentation
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Simit Sarayı MAG / Mart 2015 Sayısı

Download to read offline

Davranışlarınız ve görünüşünüz sizi ele veriyor.

Simit Sarayı MAG / Mart 2015 Sayısı

  1. 1. Davranışlarınız vegörünüşünüz sizi ele veriyor!Yeni biriyle tanıştığınızda onu etkilemek için sadece 10 saniyeniz var. “Bu 10 saniye de ne söyleyebilirim ki?” diye boşuna düşünmeyin çünkü yüzde 93 oranında nasıl göründüğünüzevedavrandığınızabakılarakkodlanıyorsunuz. Giyim konusunu bir yıldır bu köşeye taşıyan İmaj Danışmanı Güneş Tulga ile bu sefer görgü kurallarını konuştuk… Your behaviors and appearance give you away! You have only 10 seconds to impress someone you have just met. Let us save you the trouble of thinking “what you can possibly say in 10 seconds” as you are coded by how you look and behave at 93 percent. In an effort to talk over manners, we sat down with the Image Maker Güneş Tulga who had previously brought up fashion to the agenda on this column... 120 121 STİL STYLE
  2. 2. 9 3percent,i.e.thelion'sshareof the impressionwemakeonsomeone wehavejustmetconsistsofthe spacethatcanbecalledasthe "outerworld".Let'slearnhowtomanage thisspacefromtheImageMakerGüneş Tulgawhohasseenherarticlesfeatured inthismagazinealmostforayearnow. GüneşTulganevergivesupontakingpart intrainingsessionsonthissubject,and keepingtabsonglobaldevelopments.In fact,sherecentlytookpartinatraining sessioninGermanywithacomprehensive contentunderlininghowimportantitis to complywithmannerstoimpresssomeone wehavejustmet.Whenshewasback in Turkey,sheincorporatedthissubjectinto hertrainingprogramsthatshehasbeen holdingforyears.Shehasembarkedon holdinga"TrainingProgramforModern Manners"nowadays.Theprogramisfor twodaysandaboutinformationyoucan makeuseofforlifeinvarioussubjects rangingfrommakingapositivefirst impression,dresscodesandgeneralrules to tablemanners,and codes of behaviors invariouscultures.Formoreinformation: info@gunestulga.com However,we recommend youto initiallytakea lookat the interviewheld with Güneş Tulga since youwillfind outimportanttips to makeuse of... Youcovernewsfromthe"design"worldin eachissueofSimitSarayımagazine,and sharevaluableinformationabouthowto dressright.Couldyoutellalittlebitabout yourself? Ihavebeenservingas animagemaker withinthevisualworld almostfor20 years, keepingtabsoninnovationsinfashion and communicationdesign,takingpartin trainingprograms aboutthesubjectona regularbasis,and sharingmyknowledge with others.Ihold a varietyof training programs to contributeto institutions and individuals to lookmoresuccessfulintheir business lifeand moreimpressiveintheir privatelife. Younowholdanewtrainingprogram: "Propriety",namelymanners...Howdidyou comeupwiththeideaofholdingatraining programaboutthissubject? Overtheyears,Ihaveseenhowfamily educationand manners feed societies,and Irecentlytook partintrainingprogramsin Germany,theland of Freiherr vonKnigge,themasterof "propriety",and had a chance to gaininsightinto thesubject. Irealized thatwhatyouare ontheinsidereflectonwhat youareontheoutside.The importanceand benefits of manners aretoo numerous to count.Infact,itis beneficialfor everyoneto havea command of this art. Generalknowledgeused to bea coursein schools and Ithinkitshould beagain.Itis becausewebeginto getto knowourselves inchildhood... Whatmessagesdoourbehaviorsgiveto peopleaboutus?Isitpossibletomakesure thatpeoplehaveapositiveopinionaboutus? If weareawareof messages wegiveto peoplearound us,thenwecanmanage and turnthem into positiveones,and besuccessful&happyineverythingwe K arşımızdakikişiüzerindebıraktığımız izleniminyüzde93’lükoranıyaniaslanpayı “dışdünya”olarakdaadlandırabileceğimiz alanımız.Bualanınasılyöneteceğimizi, yaklaşıkbiryıldırdergimizdeyayınlananyazılarıile İmajDanışmanıGüneşTulga’danöğreniyoruz.Güneş Hanım,bualandaeğitimlerekatılmaktanvedünyayı takipetmektenvazgeçmiyor.Nitekimsonolarak Almanya’dagörgükurallarınauymanınkarşımızdaki kişiyietkilemedenekadarönemliolduğunavurgu yapanvebukonudakapsamlıiçeriksunanbireğitime katıldı.Türkiye’yedöndüğündeuzunyıllardırverdiği eğitimlerarasınabukonuyudaekledi.Şimdilerde, “ModernGörgüKurallarıEğitimi”devermeyebaşladı. Bueğitimlerikigünsürüyorveolumlubirilkizlenim oluşturmadan,giyimkodlarıvegenelkurallarına,sofra kurallarındanfarklıkültürlerdegörgüvedavranış kurallarınakadarçeşitlibaşlıklardayaşamboyuişinize yarayacakbilgileraktarıyor.Bilgiiçininfo@gunestulga. comadresiüzerindeniletişimkurabilirsiniz.Amaönce GüneşHanım’layaptığımızsöyleşiyebirgözgezdirmenizi tavsiyederiz,çünküişinizeyarayacakönemliipuçları bulacaksınız… SimitSarayıMagazindergimizdehersayı“tasarım” dünyasındanhaberlerveriyor,doğrugiyinme konusundadeğerlibilgileraktarıyorsunuz.Bizebiraz kendinizdenbahsedermisiniz? Yaklaşık20yıldırgörseldünyanıniçindedanışmanolarak yeralıyor,modaveiletişimtasarımcılığıalanlarında yenilikleritakipediyor,bukonudasüreklieğitimgörüyor veöğrendiklerimibaşkalarıylapaylaşıyorum.Kurumların vebireylerinişhayatlarındadahabaşarılı,özel hayatlarındadahaetkiligörünmelerinekatkısağlamak içinçeşitlieğitimlerdüzenliyorum. Şimdiyenibireğitimlekarşımızdasınız:“Adab-ı muaşeret”yanigörgükuralları…Bukonudaeğitim vermefikrinasılortayaçıktı? Yıllariçindeailedengeleneğitimlerin,görgükurallarının toplumlarınasılbeslediğinigördümvegeçtiğimiz günlerdebaşımıalıp“adab-ımuaşeret”konusununüstadı olanFreiherrvonKnigge'ninmemleketiAlmanya’dabu konudakieğitimlerekatılarakkonuyuderinlemesine incelemefırsatıbuldum.Farkettimkiiçimiznasılsa dışımızadaoyansıyor.Aslındagörgükurallarınınönemi vefaydalarısaymaklabitmiyor.Doğrusubusanatahâkim olmakherkesiçinfaydalı.Olmazsaolmazgenelkültür bilgisinineskidenokullarımızdadersolarakokutulurmuş, bencekesinlikletekrarokutulmalı.Çünkükendimizi tanımayadahaçocukkenbaşlıyoruz… Davranışlarımızkarşımızdakikişiyebizimleilgiline Tanıştığınız kişi ilk 10 saniye- de, giyiminiz, beden diliniz ve görgü kural- larına uyup uymadığınıza bakarak sizinle ilgili önemli bir kanıya varır. Bu 10 saniyeyi iyi değerlendirme- lisiniz. A person you have just met forms an opi- nion about you within the first 10 seconds by looking at how you dress, your body language and compliance with manners. You have to make the best of those 10 seconds. Erkekler yolun kenarında yürürken kadınlar iç tarafta kalırlar. Bir restorana girerken de erkek kadından önce yürür, bunun amacı ortamın kadına uygun olup olmadığını kontrol etmektir. Men walk on the outside of a sidewalk while women remain on the inside. Men walk into a restaurant first. The purpose is to check whether the restaurant is convenient for women or not. GüneşTULGA İmajDanışmanı info@gunestulga.com www.gunestulga.com GunesTulga ImageConsultant info@gunestulga.com www.gunestulga.com 122 123 STİL STYLE
  3. 3. do.Itisbecausenomatterhowmuch knowledgeyouhave,ordresswelland haveself-confidence,itisour"behaviors", cultureandrootsthatgiveusaway.No matterhowmuchyoupretend,youget yourselfuncoveredwithafewactions.We communicatewithvariouspeopleona daily basisinourbusinessorprivatelife.We meet newpeopleandcarryonourrelations with peoplewealreadyknow. Impressions wemakeonpeoplewehave justmetarecrucial.Wecanalwaysmake positiveimpressionsonpeoplearoundus providedthatwemaketherightmoves. Thatishowpeopleregardusassuccessful, reliable, coherent,energetic,sincereand influential.Theyhititoffwithusinashort periodoftime,feelliketheyknowusfor yearsandrespectuswithoutknowingwhy. Infact,suchknowledgeenablesustokeep theperceptioninmindsofothersunder control. Weknowthatallsocietieshavemanners to complywithinadditiontolegalobligations. TurkeyisablendofEasternandWestern cultures.Whydonotwecombinesucha diversityandcontributetothesocietyto bemoretolerantandblissful?Itwould bea loteasiertoputitintopracticeifwerealize somelong-establishedbehavioralpatterns tobebeloved,respectedandinfluential withinthesociety,andgettotherootof them,andunderstandthelogicbehind.For instance,wemayhavesomehesitations abouthowtotreatsomeonewehavejust metorwhattotalkabout.Riddingofsuch hesitationscallsforbeingknowledgeable withmanners. Willyougivesomeexamples?Forinstance, whatshouldbeattentivetowhenwemeet peopleorareintroducedtopeople? Themostimportantintroductionrule:you introducejuniors to seniors,youngsters to elders and mento women.Thefirstmove is expected to bemadebywomenwhen itcomes to handshaking.Menshould not extend hands first.Hosts aresupposed to extend hands to guests first.You stand up atthemomentof introduction and handshakingwhileyoushould not handshakewhilesittingdown.Cracking a smileorhandshakingwith eyecontact creates a positiveimage.Youshould properlygrasp thehand of theperson youhandshakewith,and notpress ittoo hard ortoo loose.Youshould makea good analysis of thepersonto handshakewith, and bowa littlebitand notextend your hand if thereis a possibilitythathe/shewill türmesajlariletiyor?Karşımızdakikişininbizimle ilgiliolumlubirfikresahipolmasınısağlamamız mümkünmü? Çevremizeverdiğimizmesajlarınfarkındaolursak, onlarıyönetip,olumluyaçeviriponlarıhayatımızınher alanındabaşarılıvemutluolabiliyoruz.Çünküistediğimiz kadarbilgiliolalım,doğrukıyafetlerigiyip,özgüvenli duralım;“davranışlarımız”,kültürümüzveköklerimiz hakkımızdadoğrudanbilgiveriyor.İstediğimizkadar rolyapalımbirkaçhareketleanındadeşifreoluyoruz.İş yadaözelhayatımızdahergünfarklıinsanlarlailetişim kuruyoruz.Yeniinsanlarlatanışıyor,biryandandaeski tanıdıklarımızlailişkilerimizisürdürüyoruz. Özellikleyenitanıştığımızinsanlarınüzerinde bıraktığımızetkilerçokönemli.Doğruşekilde kullanırsak,çevremizdeherzamanolumluizlenimler bırakabiliyoruz.Böylecekarşımızdakiinsanbizi başarılı,güvenilir,tutarlı,enerjik,samimi,etkiliolarak algılayabiliyor.Kısazamandakanıısınıp,yıllardır tanıyormuşgibihissediyorvesebebinibilmedensaygı duyuyor.Aslındabueğitimlerlebaşkalarınınkafasındaki algıyıdakontroletmeyiöğreniyoruz. Biliyoruzkitümtoplumlardayasalzorunluluklar dışındauyulmasıgerekengörgükurallarıvar.Ülkemiz doğuvebatıkültürününbirharmanı.Buzenginliği sentezleyipnedentoplumundahaanlayışlıvemutlu olmasınakatkısağlamayalım?Toplumdasevilen,sayılan vesözüdinlenenbiriolmakiçinbazıyerleşmişdavranış kalıplarınınfarkınavarıp,kökenineinervesebeplerini anlarsak,uygulamakçokdahakolayolur.Mesela,yeni tanıştığınızbirinsananasıldavranmanızgerektiğini veyanelerhakkındakonuşulmasıgerektiğikonusunda tereddütlerimizolabilir.Butereddütlerigidermenin yollarıdaadab-ımuaşeretkurallarınıbilmekleoluyor aslında. Bizeörneklerverseniz…Meselainsanlarlatanışırken/ tanıştırılırkenneleredikkatetmemizgerektiği söyleyebilirmisiniz? Enönemlitanıştırılmakuralı:küçükbüyüğe,gençyaşlıya, astüste,erkekkadınatanıştırılır.Tokalaşmadailk hareketgenelliklekadınlardanbeklenir.Erkekönceelini uzatmamalıdır.Evsahibikonumundakikişilerkonuklara önceeluzatır.Tanışmavetokalaşmaanındaayağa kalkılır,otururkentokalaşılmaz.Hafifbirgülümseme vebirgöztemasıiletokalaşmakolumlubirimajyaratır. Karşınızdakikişininelinitamkavramalısınız,çok sıkmamalıçokdagevşekbırakmamalısınız.Karşıtarafı iyitahliletmelisiniz,birsebeptenelinizisıkmamaihtimali varsahafifçebaşınızlaselamlayın,hiçeliniziuzatmayın. Yenitanıştığımızkişilerlesohbetebaşlamakbiraz Görgü kurallarını modern hayata ve yaşadığınız topluma uyarlamanız da gerekli elbette. It is also a requisite to put manners into modern life and the society you live in. Tokalaşırken karşınızdaki kişinin elini tam kavramalısınız, çok sıkmamalı çok da gevşek bırakmamalı- sınız. You should properly grasp the hand of the person you handshake with, and not press it too hard or too loose. 124 125 STİL STYLE
  4. 4. nothandshakeforonereasonoranother. Itisabitdifficulttoinitiateaconversation withsomeoneyouhavejustmet.What wouldbeyourrecommendationabout "conversationstarters"and"topicsto avoid"? Youcantalkaboutweather,food,hobbies, internetandmusic.Thesearefuntotalk about.Oryoucanasktheoppositesideto tellabouthis/herjob.Andtherearesome topicstoavoidifpossible.Whatarethey? Diseases,religion,privatelife...Andmake surenottogossipeither.Thiswouldnotgive apositivemessageatall. Youtalkaboutimagebreakersinyour articles.Let'stouchuponthemwhileweare atit.Let'ssayweareinasocialenvironment andmeetorgetintroducedtosomeone. Whatareimagebreakers? Lookingpoorlygroomedorputtingontoo muchmake-up...Puttingonwhitesocks withpants,orshowingtoomuchcleavage orflashing...Wearingwrinkledclothes... Puttingontoomanyaccessories...Theyall canbeimagebreakers. Howdo"manners"workbetweenmenand women? Itisanextremelybroadsubject.I,however, cangivesomeexamplesaboutbasics. A manshouldbeinfrontofawomanwhen walkingintoarestaurant.Itisatradition inheritedfrompasttopresent.Theman walksintoitinfrontandcheckssecurity andconvenienceoftherestaurant.This is basedonanintentiontotakeawomanto somewheresafeandconvenient.Women standontherightofmen.Whenitcomes totakingstairs,womengofirstwhilemen followthesuitwhengoingdownstairs.Men walkonthecurbsideofasidewalk.Itis due tosafetyaswell.Alloftheseapplytoprivate life.Womenaremenareequalinbusiness life. Iwonderwhocantakepartinthe"Training forManners"forthosewhowouldliketo knowmoreaboutit... Iexpecteveryonewillingtobemore influentialinprofessionalandprivate lifetotakepartinthetraining.Everyone iswelcomedregardlessofbeingatop executive, frequenttravelersandemployees interactingwithvariouscultures,and thosewhoattachimportancetomodern communicationandcodesofbehavior insociallife.Thetrainingprogram offers adiversified contentincludingmanners from pastto present,manners and codes of behaviors invarious cultures, makinga positivefirstimpression, socialcommunicationrules, non-verbal communicationand bodylanguage, greeting,introduction,handshaking, business etiquette, dress codes, table manners,andmanners forrelationship. Giventhefactthatpeopledecideon whethertheylikeus ornotwithin10 seconds afterwemeet,itis of paramount importanceto makeuseof those10 seconds...Thoseinterested intrainingare welcomed to contactatinfo@gunestulga. com.Inaddition,theycanfollowmeon socialnetworks whereIsharethelatest news aboutactivities:facebook.com/ gunestulga,intagram/gunestulga, twitter/gunestulga zordur.Olumlubiralgıoluşturulmakiçinbize“şu konularbaşlangıçiçiniyidir”,“şukonularımümkünse açmayın”diyecekleriniznelerolur? Hava,yemek,hobi,internetvemüzikhakkında konuşabilirsiniz.Bunlareğlencelikonulardır.Yada karşınızdakikişidenişinianlatmasınıisteyebilirsiniz. Birdeelbettezıttıolanlaravar,yanimümkünse konuşmamanızgerekenler.Nedirbunlar?Hastalıklar, din,özelhayat…Dedikoduyapmamayadaözengösterin. Bukarşınızdakinehiçdeolumlubirmesajvermez. Sizyazılarınızdaimajkırıcılardanda bahsediyorsunuz.Yerigelmişkenbunadadeğinelim. Birtopluluktayız,ilkkezbiriyletanışacağız, tanıştırılacağız.İmajkırıcılarnelerdir? Bakımsızgörünmekveyakadınlardatersişekildeaşırı makyajlıolmak…Kumaşpantalonaltınabeyazçorap giymek,fazladekoltevefrikikvermek…Kıyafetlerin buruşukolması...Çokfazlatakıptakıştırmak…Bunların hepsiimajkırıcıolabilir. Kadın-erkekilişkilerinde“görgükuralları”nasıl işliyor? Busonderecegenişbirkonu.Amatemelkonularda örneklerverebilirim.Birrestoranagirerkenerkeğin kadındanöndeyürümesigerekir.Bugeçmişten günümüzeulaşanbirgelenek.Erkeköndengirer, mekânıngüvenilirliğini,uygunolupolmadığınıkontrol eder.Temelindekadınıgüvenliveuygunbiryeregötürme isteğivardır.Kadınlarerkeklerinsağındadururlar. Merdivençıkarkenöndenkadınçıkarken,inerkenerkek öndedir.Kaldırımdadayoltarafındaerkekyürür.Buda yinegüvenliksebebiyledir.Busöylediklerimözelhayatta geçerli.İşhayatındakadın-erkekeşitliğivardır. Çokdahafazlasınıöğrenmekisteyenleriçin,“Görgü KurallarıEğitimi”nekimlerkatılabilirdiyesoralım… Profesyonelveözelyaşamındadahaetkiliolmak isteyenherkesiverdiğimbueğitimebekliyorum.Çok ulusluşirketlerdeçalışanüstdüzeyyöneticiler,sık seyahatedenvefarklıkültürlerleiletişimiçindeolan çalışanlar,sosyalhayatındamoderniletişimvedavranış kurallarınıönemseyenherkesdavetli.Eğitimler,dünden bugünegörgükuralları,farklıkültürlerdegörgüve davranışkuralları,olumlubirilkizlenimoluşturma, sosyaliletişimkuralları,sözsüziletişimvebedendili, selamlaşma,tanışma,tokalaşma,işetiketi,giyim kodları,sofrakurallarıveilişkilerdegörgükuralları gibizenginbiriçeriğesahip.Karşımızdakiinsanın10 saniyeiçindebizdenhoşlanıphoşlanmadığınakarar verdiğinidüşünecekolursanızbu10saniyeyiçokiyi değerlendirmekgerek…Eğitimleilgilenenlerbana info@gunestulga.commailadresindenulaşabilirler. Ayrıcasosyalmedyahesaplarımdandatakipedebilirler, engünceletkinlikhaberlerinioradanpaylaşıyorum.: facebook.com/gunestulga,intagram/gunestulga, twitter/gunestulga.. Yeni insanlarla tanıştığınızda konuşmamanız gereken konu- lar var. Hasta- lıklardan, din, özel hayat gibi konular yerine müzikten, ha- valardan veya hobilerinizden bahsedebilir- siniz. There are some topics to avoid when you meet new people. You can talk about music, weat- her or hobbies rather than di- seases, religion or private life. Sofra adabı, iş yemeklerinden tutun da sevgilinizle çıktığınız yemeğe kadar hayatınızın hemen her alanında önemlidir. Table manners are of importance in each and every part of your life ranging from business dinner to date nights to have dinner with your loved one. 126 127 STİL STYLE
  • mustafasenturk3576

    Mar. 23, 2015

Davranışlarınız ve görünüşünüz sizi ele veriyor.

Views

Total views

552

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×