Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COMMUNICATION PLANNING
CASE STUDY : DiMC BU
DIGITALENTER >>
Brand Review
DIGITALENTER >>
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ปรัชญา
ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และคุณธรรมมาบรรจบกัน
วิสัยทัศน์
โรง...
SWOT ANALYSIS
DIGITALENTER >>
S
• มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากไทยและต่างประเทศ บุคคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามได้ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากชาวต่...
Core Brand Value
Trust
เป็นที่ยอมรับและได้มาตราฐานสากล
Trust Professional
Quality of Service
Professional
บุคลากรที่มีความ...
Communication Target
Primary
30+ Upper-Middle Income
Bangkok Urban
Social Economic Status (A,B)
Secondary Target
Expat
DIG...
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
Pain Point
1. กังวลเรื่องราคาค่ารักษา
2. กังวลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยง
จากการรักษาหรือผ่าตัด
Customer ...
Customer Journey
DIGITALENTER >>
ผู้ป่วยโรคหัวใจ ญาติ และคนใกล้ชิด
หาข้อมูลเรื่องโรค
หาข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์
ขอคำแนะนำจากเพื่อน
หรือคนใกล้ชิดที่มีประสบการณ์...
Awareness Involvement
Active
Consideration
Purchase
บุคคลทั่วไป
สนใจเรื่องสุขภาพ
ได้รับข่าวสาร Package
การตรวจสุขภาพเบื้อง...
Communication Strategy
DIGITALENTER >>
Communication Strategy
VDO Advertorial
Sponsored
Content
CONTENT
STRATEGY
1
Online Offline @Hospital
MEDIA
STRATEGY
2
DIGIT...
BIG IDEA
หัวใจของคุณ...หัวใจของเรา
DIGITALENTER >>
“เพราะเรื่อง ไม่ใช่เรื่องเล็ก”
อย่าฝากหัวใจไว้กับคนที่คุณไม่มั่นใจ...
Key Message
ผู้ป่วยโรคหัวใจ ญาติ และคนใกล้ชิด
DIGITA...
“เพราะ (คุณ) คือ ของเรา”
ให้เราดูแลหัวใจของคุณ...
Key Message
บุคคลทั่วไป
DIGITALENTER >>
ทุกเรื่อง...เริ่มที่ “ใจ”
CREATIVE SOLUTION
DIGITALENTER >>
EXECUTION
วิดิโอซีรี่ย์ 4 ตอน : ทุกเรื่อง...เริ่มที่ “ใจ”
CONTENT
อุดมการ์ของหมอ คือ
การรักษาอย่างสุดความสามารถ
Profession...
Media Strategy
DIGITALENTER >>
ONLINE
OWNED MEDIA
1. WEBSITE
2. SOCIAL MEDIA ACCOUNT
PAID MEDIA
1. SEARCH : SEM / SEO (Local & International)
2. VDO Ads ...
Involvement
Active
Consideration
PurchaseAwareness
MEDIA & CONTENT
TV - Interview (Tied-in) Eg: DR.Smith - One channel
สัม...
Active
Consideration
PurchaseAwareness Involvement
Viral VDO
“หัวใจของคุณ หัวใจของเรา”
Magazine / Print - Advertorial / In...
PurchaseAwareness Involvement
Active
Consideration
SEM - Leading to landing to see more detail (Target : Local & Internati...
Awareness Involvement
Active
Consideration
Purchase
EDM / SMS - Promotion message to current consumer
ติดตามการรักษา แนะนำ...
SPECIAL THANKS
DIGITALENTER GROUP
DIGITALENTER >>
You’ve finished this document.
Upcoming SlideShare
Facebook Page Analysis : KFC Thailand
Next
Upcoming SlideShare
Facebook Page Analysis : KFC Thailand
Next

Share

Case Study of Digital Communication Planning

A idea to let you know how to develop a plan for digital communication (Sample : Bangkok Heart Hospital)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Case Study of Digital Communication Planning

 1. 1. COMMUNICATION PLANNING CASE STUDY : DiMC BU DIGITALENTER >>
 2. 2. Brand Review DIGITALENTER >>
 3. 3. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ปรัชญา ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และคุณธรรมมาบรรจบกัน วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ ที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากล เพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ พันธกิจ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร นโยบายคุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร นโยบายความปลอดภัย โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง DIGITALENTER >>
 4. 4. SWOT ANALYSIS DIGITALENTER >>
 5. 5. S • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากไทยและต่างประเทศ บุคคลากรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามได้ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากชาวต่างชาติ • มีเครื่องมือในการผ่าตัดที่ทันสมัย เช่น เครื่อง ECMO ที่ใช้เป็นที่แรกในประเทศไทย หรือการผ่าตัดด้วระบบสามมิติ โดยหุ่นยนต์ทางการแพทย์ • มีแหล่งผลิตทั้งยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นของตัวเอง และผ่านมาตรฐานสากลในคุณภาพและการผลิต • ในเครือของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชน (BDMS) ซึ่งเป็นเครือโรงพยาบาลที่มีมตราฐานดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทส และอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิค W • ไม่สามารถผลิตแพทย์ หรือบุุคคลากรเองได้ อย่างเช่น สถานศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลมหิดล โรงพยาบาลจุฬา เป็นต้น • ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจมีราคาสูง • ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในการรักษาสูง • บุคคลกรและเครื่องมือมีราคาสูงเพราะใช้และนำเข้าจากต่างประเทศ O • ปัจจุบันคนป่วยเป็นโรคหัวใจในอัตราที่เพิ่มขึ้นสูง • ความเป็นนานาชาติของยุคสมัยปัจจุบันทำให้ชาวต่างชาติเข้ามารักษาโรคได้ง่ายขึ้น • ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวทำให้คนต่างชาติเข้ามารักษาในประเทศไทยมากขึ้น T • มีความน่าเชื่อถือไม่มากต่างจากโรงพยาบาลที่ก่อนตั้งมานานกว่า • ระบบต่างๆในด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศ • ความเชื่อของลูกค้าที่กลัวการรักษาโรคหัวใจด้วยการผ่าตัด หรือการรักษาแบบใหม่ น่ากลัว และไม่น่าเชื่อถือ • ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศที่เกิดขึ้นบ่อย ทำให้ลูกค้าต่างชาติกังวลที่จะเข้ามารักษาในประเทศ DIGITALENTER >>
 6. 6. Core Brand Value Trust เป็นที่ยอมรับและได้มาตราฐานสากล Trust Professional Quality of Service Professional บุคลากรที่มีความสามารถ Quality of Service คุณภาพการบริการและเทคโนโลยี DIGITALENTER >>
 7. 7. Communication Target Primary 30+ Upper-Middle Income Bangkok Urban Social Economic Status (A,B) Secondary Target Expat DIGITALENTER >>
 8. 8. ผู้ป่วยโรคหัวใจ Pain Point 1. กังวลเรื่องราคาค่ารักษา 2. กังวลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยง จากการรักษาหรือผ่าตัด Customer Insight 1. พิจารณาตัวแพทย์เป็นหลัก มากกว่า พิจารณาที่โรงพยาบาล 2. ศึกษาและต้องการข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน ทั้งค่าใช้จ่าย, เครื่องมิอและวิธีการในการรักษา 3. ต้องการการบริการและดูแลที่ดีทั้งก่อนหลัง การผ่าตัด 4. ต้องการความเชื่อมั่นและความไว้ใจ ญาติและคนใกล้ชิด Customer Insight : 1. หาข้อมูลของโรคและแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อปรึกษาและตัดสินใจ 2. ศึกษาหาข้อมูลและวิธีปฏิบัติเพื่อใช้ในการดูแลผู้ ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด Pain Point 1. กังวลเรื่องราคาค่ารักษา 2. กังวลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงจาก การรักษาหรือผ่าตัด 3. กังวลเรื่องการดูแลหลังผ่าตัด บุคคลทั่วไป Customer Insight : 1. คิดว่าโรคหัวใจเป็นเรื่องไกลตัว เวลาเห็นสื่อ ต่างๆจะไม่มี Relevant กับตัวเอง 2. หากมีการประชาสัมพันธ์หรือมีข้อมูลที่มีความ เกี่ยวพันกับเค้า จะเริ่มเปิดรับและหาข้อมูลมากขึ้น และตระหนักถึงโอกาสเกิดกับตัวเองหรือคนใกล้ชิด Pain Point 1. คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้ตระหนักเรื่องโรค 2. กลุ่มเสี่ยงแต่ไม่เคยตรวจ DIGITALENTER >>
 9. 9. Customer Journey DIGITALENTER >>
 10. 10. ผู้ป่วยโรคหัวใจ ญาติ และคนใกล้ชิด หาข้อมูลเรื่องโรค หาข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ ขอคำแนะนำจากเพื่อน หรือคนใกล้ชิดที่มีประสบการณ์ Awareness Involvement Active Consideration Purchase เห็นสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เคยได้ยินชื่อเสียงของ โรงพยาบาลหรือแพทย์ Booking เข้ามาที่โรงพยาบาล เพื่อทำนัดการตรวจ ตัดสินใจเข้ารับการรักษา หรือผ่าตัด Customer Journey Insights : ต้องการข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความต้องการเพื่อใช้การพิจารณา DIGITALENTER >>
 11. 11. Awareness Involvement Active Consideration Purchase บุคคลทั่วไป สนใจเรื่องสุขภาพ ได้รับข่าวสาร Package การตรวจสุขภาพเบื้องต้น เห็นสื่อโฆษณา ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เคยได้ยินชื่อเสียงของ โรงพยาบาลหรือแพทย์ ได้รับข้อมูลเพื่อให้ตระหนักว่า อาจจะมีภาวะกลุ่มเสี่ยง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบเรื่องราคา ตัดสินใจซื้อ Package ตรวจสุขภาพ Customer Journey Insights : สร้างการตระหนักในเรื่องสุขภาพและให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความต้องการ DIGITALENTER >>
 12. 12. Communication Strategy DIGITALENTER >>
 13. 13. Communication Strategy VDO Advertorial Sponsored Content CONTENT STRATEGY 1 Online Offline @Hospital MEDIA STRATEGY 2 DIGITALENTER >>
 14. 14. BIG IDEA หัวใจของคุณ...หัวใจของเรา DIGITALENTER >>
 15. 15. “เพราะเรื่อง ไม่ใช่เรื่องเล็ก” อย่าฝากหัวใจไว้กับคนที่คุณไม่มั่นใจ... Key Message ผู้ป่วยโรคหัวใจ ญาติ และคนใกล้ชิด DIGITALENTER >>
 16. 16. “เพราะ (คุณ) คือ ของเรา” ให้เราดูแลหัวใจของคุณ... Key Message บุคคลทั่วไป DIGITALENTER >>
 17. 17. ทุกเรื่อง...เริ่มที่ “ใจ” CREATIVE SOLUTION DIGITALENTER >>
 18. 18. EXECUTION วิดิโอซีรี่ย์ 4 ตอน : ทุกเรื่อง...เริ่มที่ “ใจ” CONTENT อุดมการ์ของหมอ คือ การรักษาอย่างสุดความสามารถ Professional “ห้ามถอดใจ” 3 CONTENT การดูแลเอาใจใส่ของญาติ หรือคนใกล้ชิดที่มีต่อผู้ป่วย Care “หัวใจ ใครดูแล” 1 CONTENT ใจคนไข้...ใจหมอ หัวใจของคุณ...หัวใจของเรา Trust “สองใจ” 2 CONTENT การดูแลเอาใจใส่ของ หมอและคนใกล้ชิดที่มีต่อผู้ป่วย Service “ประทับใจ” 4 DIGITALENTER >>
 19. 19. Media Strategy DIGITALENTER >>
 20. 20. ONLINE OWNED MEDIA 1. WEBSITE 2. SOCIAL MEDIA ACCOUNT PAID MEDIA 1. SEARCH : SEM / SEO (Local & International) 2. VDO Ads (YouTube / FB) 3. DISPLAY / BANNER ADS : FB ads / FB PR post / Instreaming Ad - Preroll) 4. DIGITAL MESSAGING : EDM / SMS @HOSPITAL 1. PRINT MATERIAL : Brochure / Flyer / leaflet / POP 2. IN-STORE MEDIA : Screen at Hospital, Signage OFFLINE 1. TV : Prime time (Ch3/Ch7) (TV - interview / Tied in) 2. Digital TV : One / Thairath / Workpoint 3. OOH : Digital LED/ Hello / PlanB CBD / MRT / BTS 4. Magazine : Praew / Dichan / Hiso Party / Thailand Tattler / Women’s heath / Men’s Health / Vogue / L'official) 5. Print : M2F / 247 / A Day / BangkokPost DIGITALENTER >>
 21. 21. Involvement Active Consideration PurchaseAwareness MEDIA & CONTENT TV - Interview (Tied-in) Eg: DR.Smith - One channel สัมภาษณ์กับคุณหมอที่โรงบาลกรุงเทพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรู้ทันโรค โชว์เทคโนโลยีของโรงพยาบาลเรื่องการผ่าตัดหัวใจโดยไม่ต้องให้หัวใจหยุดเต้น (หายเร็วขึ้น) OOH - Utilize TVC ทุกเรื่อง...เริ่มที่ “ใจ” Magazine / Print - Advertorial / Interview scoop บริการทางการแพทย์เชี่ยวชาญด้านหัวใจมาตรฐานระดับสากล มั่นใจ ครบวงจร บริการเหนือระดับ Instream Ad - TVC / Viral VDO FB Photo ad / VDO ad - Support Viral VDO นำเสนอ Key Visual ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และมืออาชีพ ทุกเรื่อง...เริ่มที่ “ใจ” DIGITALENTER >>
 22. 22. Active Consideration PurchaseAwareness Involvement Viral VDO “หัวใจของคุณ หัวใจของเรา” Magazine / Print - Advertorial / Interview scoop สัมภาษณ์กับคุณหมอที่โรงบาลกรุงเทพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรู้ทันโรค SEM - Leading to landing to see more detail (Target : Local & International) บริการทางการแพทย์เชี่ยวชาญด้านหัวใจมาตรฐานระดับสากล มั่นใจ ครบวงจร บริการเหนือระดับ นำเสนอ Package ตรวจรีกษาหัวใจ, เบาใจเหมาจ่าย เป็นต้น MEDIA & CONTENT DIGITALENTER >>
 23. 23. PurchaseAwareness Involvement Active Consideration SEM - Leading to landing to see more detail (Target : Local & International) บริการทางการแพทย์เชี่ยวชาญด้านหัวใจมาตรฐานระดับสากล มั่นใจ ครบวงจร บริการเหนือระดับ Advertorial - Review by User Case Study สัมภาษณ์กับคุณหมอที่โรงบาลกรุงเทพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรู้ทันโรค โชว์เทคโนโลยีของโรงพยาบาลเรื่องการผ่าตัดหัวใจโดยไม่ต้องให้หัวใจหยุดเต้น (หายเร็วขึ้น) Magazine / Print - Advertorial / Interview scoop Package ตรวจรีกษาหัวใจ, เบาใจเหมาจ่าย เป็นต้น In-Store Media @ Hospital VDO สัมภาษณ์กับคุณหมอหรือสัมภาษณ์คนไข้มาฉายในจอของโรงพยาบาล MEDIA & CONTENT DIGITALENTER >>
 24. 24. Awareness Involvement Active Consideration Purchase EDM / SMS - Promotion message to current consumer ติดตามการรักษา แนะนำโปรแกรมการดูแลหรือฟื้นฟูพิเศษ In-Store Media @ Hospital VDO สัมภาษณ์กับคุณหมอหรือสัมภาษณ์คนไข้มาฉายในจอของโรงพยาบาล MEDIA & CONTENT DIGITALENTER >>
 25. 25. SPECIAL THANKS DIGITALENTER GROUP DIGITALENTER >>
 • DuangruthaiMuangwiji1

  Oct. 3, 2021
 • vikashkumar1851

  Sep. 16, 2019
 • JULIETARomeo1

  Jun. 18, 2018
 • peerapatkhotchasawat

  Mar. 4, 2018
 • papawidilokpanyalert

  Feb. 21, 2018
 • palmie793

  Feb. 20, 2018
 • kengsurv

  Feb. 9, 2018
 • piyanuchmind

  Jan. 24, 2018
 • AnuthepLerdsakulthon

  Sep. 29, 2017
 • WutthikraiKaisaeng

  Sep. 20, 2017
 • RatchadaSriudom

  Aug. 4, 2017
 • VerayutPuanglamjiek

  Jul. 17, 2017
 • iizq

  Mar. 25, 2017
 • TaTeeb

  Jan. 13, 2017
 • kokipangjung

  Nov. 3, 2016
 • Phakit

  Nov. 3, 2016
 • nakhinchatanatorn

  Sep. 2, 2016
 • KeeranaNattha

  Apr. 12, 2016
 • banbangrak1

  Mar. 30, 2016
 • chedchan

  Feb. 1, 2016

A idea to let you know how to develop a plan for digital communication (Sample : Bangkok Heart Hospital)

Views

Total views

7,944

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,079

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

22

×