Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Kannada vyakarana (sslc) 1
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

ಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdf

Download to read offline

ಜ್ಞಾನದೀಪ

ಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdf

 1. 1. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® §AUÁgÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ eÁÕ£À¢Ã¥À GwÛÃtð ºÉÆwÛUÉ ¸Á»vÀå gÀZÀ£É : J£ï. D£ÀAzÀ¥Àà, JA.J, ©.Er PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® §AUÁgÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÆèPÀÄ. PÉÆïÁgÀ f¯Éè
 2. 2. ಒಒಂದದದಒಂದದು ವವಾಕಕ್ಯದ ಪಪ್ರಶದಶ್ನೆಗಳಳು ಮತದುತ್ತು ಉತತ್ತುರಗಳಳು ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 1 ಶಬರಿ - ಪಪ. ತ. ನರಸಒಂಹವಾಚವಾರ 1. ಶಪ್ರಶ್ರೀ ರವಾಮನ ತಒಂದದಯ ಹದಸರದಶ್ರೀನದು? ಶಪ್ರಶ್ರೀ ರವಾಮನ ತಒಂದದಯ ಹದಸರದು ದಶರಥ. 2. ಶಪ್ರಶ್ರೀರವಾಮನಿಗದ ಸಮರರ್ಪಿಸಲದು ಶಬರಿ ಏನನದುಶ್ನೆ ಸಒಂಗಪ್ರಹಿಸದದ್ದಳಳು? ಶಪ್ರಶ್ರೀರವಾಮನಿಗದ ಸಮರರ್ಪಿಸಲದು ಶಬರಿ ಪರಿಮಳದ ಹದವಪ, ಮಧದುಪಕರ್ಪಿ ಮತದುತ್ತು ರದುಚಿಕರ ಹಣದುಣ್ಣು ಹಒಂಪಲದುಗಳನದುಶ್ನೆ ಸಒಂಗಪ್ರಹಿಸದದ್ದಳಳು. 3. ಮತಒಂಗವಾಶಪ್ರಮದಲಲ್ಲಿ ವವಾಸವಿದದ್ದ ತಪಸಸ್ವಿನಿ ಯವಾರದು? ಮತಒಂಗವಾಶಪ್ರಮದಲಲ್ಲಿ ವವಾಸವಿದದ್ದ ತಪಸಸ್ವಿನಿ ಶಬರಿ. 4. ರವಾಮಲಕಕ್ಷ್ಮಣರಿಗದ ಮತಒಂಗವಾಶಪ್ರಮಕದಕ್ಕೆ ಹದದಶ್ರೀಗಲದು ಸದಚಿಸದವರದು ಯವಾರದು? ರವಾಮಲಕಕ್ಷ್ಮಣರಿಗದ ಮತಒಂಗವಾಶಪ್ರಮಕದಕ್ಕೆ ಹದದಶ್ರೀಗಲದು ಸದಚಿಸದವರದು ದಒಂಡಕವಾರಣಕ್ಯದಲಲ್ಲಿ ವವಾಸಮವಾಡದುತತ್ತುದದ್ದ ಕಬಒಂಧ ಎಒಂಬ ಹದಸರಿನ ರವಾಕಸ. 5. ಶಬರಿ ಗಶ್ರೀತನವಾಟಕದ ಕತರರ್ಪಿ ಯವಾರದು? ಶಬರಿ ಗಶ್ರೀತನವಾಟಕದ ಕತರರ್ಪಿ ಪಪ. ತ. ನರಸಒಂಹವಾಚವಾಯರ್ಪಿ. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 2. ಅಮೆರಿಕದಲಲ್ಲಿ ಗದದರದರದು – ಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರ 1. ಪವಾಶವಾಶ್ಚಾತಕ್ಯರಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳವಾದಿಯವಾಗ ತಳಿದದುಕದದಒಂಡಿರದುವ ಅಒಂಶಗಳವಾವಪವಪ? ಪವಾಚವಾಶ್ಚಾತಕ್ಯರಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳವಾದಿಯವಾಗ ಎಲಲ್ಲಿರದ ಯವಾಒಂತಪ್ರಶ್ರೀಕರಣ, ವಿದದುಕ್ಯದಿಶ್ರೀಕರಣ, ಔದದದಕ್ಯಶ್ರೀಗಶ್ರೀಕರಣ, ಅಣದುಶಕತ್ತು ಇವಪಗಳಿಒಂದ ಆಗದುವ ಉಪಯಶ್ರೀಗ, ಬಳಸದುವ ವಿಧವಾನ ಹವಾಗದ ಹವಾನಿಗಳ ಬಗದಗ್ಗೆ ತಕಕ್ಕೆಮಟಟ್ಟಿನ ಜವಾನವನದುಶ್ನೆ ಪಡದದದುಕದದಒಂಡಿರದುತವಾತ್ತುರದ. 2. ಅಮೆರಿಕ, ಕದನಡವಾ ದದಶ್ರೀಶಗಳಲಲ್ಲಿ ಬದಒಂಕಯ ಅಪವಾಯ ಹದಚದುಶ್ಚಾ ಏಕದ? ಅಮೆರಿಕ, ಕದನಡವಾ ದದಶ್ರೀಶಗಳಲಲ್ಲಿ ಬದಒಂಕಯ ಅಪವಾಯ ಹದಚದುಶ್ಚಾ ಏಕದಒಂದರದ ಇಲಲ್ಲಿ ಮನದಗಳನದುಶ್ನೆ ಸವಾಧವಾರಣವವಾಗ ಮರದಿಒಂದಲದಶ್ರೀ ಕಟಟ್ಟಿರದುತವಾತ್ತುರದ. 3. ಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರ ಸದಕ್ಕೆಲನತತ್ತು ಹದಜದಜ್ಜೆ ಹವಾಕಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಅಡದುಗದ ಮನದಯ ವಿದದುಕ್ಯತ್ ಒಲದಯಒಂದ ಬರದುತತ್ತುದದ್ದ ಕದದಒಂಬಿನ ಸದದ್ದನದುಶ್ನೆ ನಿಲಲ್ಲಿಸಲದು ತಳಿಯದದ, ಯವಾರನವಾಶ್ನೆದರದ ಕರದಯದುವ ಉದದದ್ದಶ್ರೀಶದಿಒಂದ ಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರ ಅವರದು ಸದಕ್ಕೆಲನತತ್ತು ಹದಜದಜ್ಜೆ ಹವಾಕದರದು. 4. ಅಮೆರಿಕದ ವಿದವಾಕ್ಯರರ್ಪಿಗಳನದುಶ್ನೆ ರಒಂಜಿಸದ ಕನಶ್ನೆಡ ಸವಾಹಿತಕ್ಯ ಭವಾಗಗಳವಾವಪವಪ? ಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರರದು ಹದಶ್ರೀಳಿದ ಕನಶ್ನೆಡನವಾಡಿನ ಅನದಶ್ರೀಕ ಜವಾನಪದ ಹವಾಸಕ್ಯ ಕಥದಗಳಳು, ಗವಾದದಗಳಳು ಮತದುತ್ತು ಪಒಂಚತಒಂತಪ್ರದ ಕಥದಗಳಳು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದವಾಕ್ಯರರ್ಪಿಗಳನದುಶ್ನೆ ರಒಂಜಿಸದ ಕನಶ್ನೆಡ ಸವಾಹಿತಕ್ಯ ಭವಾಗಗಳವಾಗವದ. 5. ಶವಾಲದಗದ ಹದದಶ್ರೀದ ಕದಲಸದ ಬಗದಗ್ಗೆ ಗದದರದರರಿಗದ ಯವಾವವಾಗ ಜವಾನದದಶ್ರೀದಯವವಾಯತದು? ‘ಅವರ ಹದಒಂಡತ ಶವಾಲದಯ ಬವಾಗಲನಿಒಂದ ಒಳಗದ ಬಒಂದದು, ಅವರ ಮದುಒಂದದ ನಿಒಂತವಾಗ ಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರರಿಗದ ಶವಾಲದಗದ ಹದದಶ್ರೀದ ಕದಲಸದ ಬಗದಗ್ಗೆ ಜವಾನದದಶ್ರೀದಯವವಾಯತದು. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 3. ಜಿಶ್ರೀವನದರಷಟ್ಟಿ. - ವಿನವಾಯಕ ಕರಷಣ್ಣು ಗದದಶ್ರೀಕವಾಕ. 1. ಜಿಶ್ರೀವನದಲಲ್ಲಿ ಯವಾವಪದಕದಕ್ಕೆ ಹದಚಿಶ್ಚಾನ ಸವಾಸ್ಥಾನವಿದದ? ನಮಮ್ಮ ಜಿಶ್ರೀವನದಲಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಯರ ದರಷಟ್ಟಿಕದದಶ್ರೀನಕದಕ್ಕೆ ಅನಕ್ಯರ ಜಿಶ್ರೀವನದಲಲ್ಲಿ ನಮಮ್ಮ ದರಷಟ್ಟಿಕದದಶ್ರೀನಕದಕ್ಕೆ ಒಒಂದದು ಹದಚಿಶ್ಚಾನ ಸವಾಸ್ಥಾನವಿದದ. 2. ಅಒಂತರಜಿಶ್ರೀವಿಗದ ಯವಾವಪದದು ದದದಡಡ್ಡ ಸಮಸದಕ್ಯಯವಾಗದುತತ್ತುದದ? ಅಒಂತರಜಿಶ್ರೀವಿಗದ ಉಳಿದವರ ಯಶ್ರೀಗಕದಶ್ರೀಮವನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡಿಕದದಳಳುಳ್ಳುವಪದದು ಒಒಂದದು ದದದಡಡ್ಡ ಸಮಸದಕ್ಯಯವಾಗದುತತ್ತುದದ. 3. ಅಒಂತರಜಿಶ್ರೀವಿಯ ಶಕತ್ತು ಹದಶ್ರೀಗದ ವದಚಶ್ಚಾವವಾಗದುತತ್ತುರದುತತ್ತುದದ? ಅಒಂತರಜಿಶ್ರೀವಿಗದ ತನಶ್ನೆ ಮನದ ಮೊಗಸವಾಲದಯನದುಶ್ನೆ ಓರಣವವಾಗಸದುವಪದರಲಲ್ಲಿಯಶ್ರೀ ಅವನ ಎಲಲ್ಲಿ ಶಕತ್ತುಯದ ವದಚಶ್ಚಾವವಾಗದುತತ್ತುರದುತತ್ತುದದ. 4. ಧಮರ್ಪಿಗಳಳು ಹವಾಕಕದದಟಟ್ಟಿರದುವ ರತಶ್ನೆಪವಾಠ ಏನದು? ಸವಾಧಕನಿಗದ, ಅಒಂತರಜಿಶ್ರೀವಿಗದ ಯವಾವ ತದದಒಂದರದಯದ ಆಗಬವಾರದದಒಂದದು ಅವನನದುಶ್ನೆ ಸಮವಾಜವದಶ್ರೀ ನದದಶ್ರೀಡಿಕದದಳಳ್ಳುಬದಶ್ರೀಕದಒಂಬದುದದು ಧಮರ್ಪಿಗಳಳು ಹವಾಕಕದದಟಟ್ಟಿ ರತಶ್ನೆಪವಾಠ. 5. ಗರಹಸವಾಸ್ಥಾಶಪ್ರಮವಪ ಧನಕ್ಯ ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದವರದು ಯವಾರದು?
 3. 3. ಗರಹಸವಾಸ್ಥಾಶಪ್ರಮವಪ ಧನಕ್ಯವದಒಂದದು ಕವಾಳಿದವಾಸನದು ಕಲಲ್ಪಿಸದ ಒಬಬ್ಬ ಋಷ ಅರಣಕ್ಯಕನದು ಹದಶ್ರೀಳಳುತವಾತ್ತುನದ. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 4 ಧಮರ್ಪಿಸಮದರಷಟ್ಟಿ. - ಶವಾಸನ (ಸಒಂಗಪ್ರಹ) 1. ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನ ಹಿರಿಮೆ ಏನದು? ಅರಿರವಾಯ ವಿಭವಾಡ ಹವಾಗದ ಭವಾಷದಗದ ತಪಪಲ್ಪಿವ ರವಾಯರ ಗಒಂಡ ಎಒಂಬದುದದು ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನ ಹಿರಿಮೆ. 2. ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನ ರವಾಜಕ್ಯಭವಾರ ಕವಾಲದಲಲ್ಲಿ ಯವಾರದದಳಗದ ಸಒಂವವಾದ ನಡದಯತದು? ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನ ರವಾಜಕ್ಯಭವಾರ ಕವಾಲದಲಲ್ಲಿ ಜದಜೈನರಿಗದ ಭಕತ್ತುರಿಗದ (ಶಪ್ರಶ್ರೀವದಜೈಷಣ್ಣುವರಿಗದ) ಸಒಂವವಾದ ನಡದಯತದು. 3. ನವಾಡ ಭವಕ್ಯ ಜನರದು ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನ ಬಳಿ ಏನದಒಂದದು ಬಿನಶ್ನೆಹ ಮವಾಡಿದರದು? ನವಾಡ ಭವಕ್ಯ ಜನರದು ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನ ಬಳಿ ಭಕತ್ತುರದು (ಶಪ್ರಶ್ರೀವದಜೈಷಣ್ಣುವರದು) ಮವಾಡದುವ ಅನವಾಕ್ಯಯಗಳನದುಶ್ನೆ ಬಿನಶ್ನೆಹ ಮವಾಡಿದರದು. 4. ಶಪ್ರಶ್ರೀವದಜೈಷಣ್ಣುವರದದಡನದ ಮಹವಾರವಾಜನದು ಏನದು ಹದಶ್ರೀಳಿದನದು? ಶಪ್ರಶ್ರೀವದಜೈಷಣ್ಣುವರದದಡನದ ಮಹವಾರವಾಜನದು ವದಜೈಷಣ್ಣುವ ದಶರ್ಪಿನಕದಕ್ಕೆ ಜದಜೈನದಶರ್ಪಿನಕದಕ್ಕೆ ಭದಶ್ರೀದವಿಲಲ್ಲಿವದಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದನದು. 5. ರವಾಯನದು ವಿಧಿಸದ ಕಟಟ್ಟಿಳದಯನದುಶ್ನೆ ಮಿಶ್ರೀರಿದರದ ಆಗದುವ ಪರಿಣವಾಮವದಶ್ರೀನದು? ರವಾಯರದು ವಿಧಿಸದ ಕಟಟ್ಟಿಳದಯನದುಶ್ನೆ ಮಿಶ್ರೀರಿದರದ ಅವನದು ರವಾಜದದದಪ್ರಶ್ರೀಹಿ ಎನಿಸದುವನದು. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 5 ಭವಾಗಕ್ಯಶಲಲ್ಪಿ ಸರ. ಎಒಂ. ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ - ಡಿ. ಎಸ. ಜಯಪಲ್ಪಿ ಗಗೌಡ 1. ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯನವರ ಪಪೂವರ್ಪಿಜರದು ಎಲಲ್ಲಿಯವರದು? ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯನವರ ಪಪೂವರ್ಪಿಜರದು ಮದಲತ: ಆಒಂಧಪ್ರಪಪ್ರದದಶ್ರೀಶದ ಕನದರ್ಪಿಲದು ಜಿಲದಲ್ಲಿಯ ಗಡಡ್ಡಲದರದು ತವಾಲದಕನ ‘ಮೊಶ್ರೀಕಗದುಒಂಡಒಂ’ ಅಗಪ್ರಹವಾರಕದಕ್ಕೆ ಸದಶ್ರೀರಿದವರದು. 2. ವದಒಂಕಟಲಕಕ್ಷ್ಮಮಮ್ಮ ಅವರದು ತಮಮ್ಮ ಕದುಟದುಒಂಬವನದುಶ್ನೆ ಚಿಕಕ್ಕೆಬಳವಾಳ್ಳುಪಪರಕದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಥಾಳವಾಒಂತರಿಸದದುದ್ದ ಏಕದ? ವದಒಂಕಟಲಕಕ್ಷ್ಮಮಮ್ಮ ಅವರಿಗದ ಮಕಕ್ಕೆಳಳು ಹದಚದುಶ್ಚಾ ಓದಿ ದದದಡಡ್ಡ ವಕ್ಯಕತ್ತುಗಳವಾಗಬದಶ್ರೀಕದಒಂಬ ಹಒಂಬಲವಿತದುತ್ತು ಆದದ್ದರಿಒಂದ ಅವರದು ತಮಮ್ಮ ಕದುಟದುಒಂಬವನದುಶ್ನೆ ಚಿಕಕ್ಕೆಬಳವಾಳ್ಳುಪಪರಕದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಥಾಳವಾಒಂತರಿಸದರದು. 3. ಬಿಪ್ರಟμï ಸಕವಾರ್ಪಿರ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರಿಗದ ಯವಾವ ಪದವಿಯನದುಶ್ನೆ ನಿಶ್ರೀಡಿ ಗಗೌರವಿಸತದು? ಬಿಪ್ರಟಷ್ ಸಕವಾರ್ಪಿರ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರಿಗದ ‘ಸರ’ ಪದವಿಯನದುಶ್ನೆ ನಿಶ್ರೀಡಿ ಗಗೌರವಿಸತದು. 4. ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರನದುಶ್ನೆ ದಿವವಾನರವಾಗ ನದಶ್ರೀಮಿಸದವರದು ಯವಾರದು? ಮೆಜೈಸದರದು ಸಒಂಸವಾಸ್ಥಾನದ ಮಹವಾರವಾಜರವಾಗದದ್ದ ನವಾಲಸ್ವಿಡಿ ಕರಷಣ್ಣುರವಾಜ ಒಡದಯರದು ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರನದುಶ್ನೆ ದಿವವಾನರವಾಗ ನದಶ್ರೀಮಿಸದರದು. 5. ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರ ಹದುಟದುಟ್ಟಿ ಹಬಬ್ಬದ ನದನರಗವಾಗ ಯವಾವ ದಿನವಾಚರಣದಯನದುಶ್ನೆ ಮವಾಡಲವಾಗದುತತ್ತುದದ? ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರ ಹದುಟದುಟ್ಟಿ ಹಬಬ್ಬದ ನದನರಗವಾಗ ‘ಎಒಂಜನಿಯಸರ್ಪಿ ದಿನವಾಚರಣದ’ ಯನದುಶ್ನೆ ಮವಾಡಲ Á ಗದುತತ್ತುದದ. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 6. ಎದದಗದ ಬಿದದ್ದ ಅಕರ - ದದಶ್ರೀವನದರದು ಮಹವಾದದಶ್ರೀವ 1. ಮನದ ಮಒಂಚಮಮ್ಮ ಯವಾರದು? ಕವಿ ಸದದ್ಧಲಒಂಗಯಕ್ಯ ಅವರದು ದದಶ್ರೀವನದರದು ಮಹವಾದದಶ್ರೀವ ಅವರಿಗದ ಹದಶ್ರೀಳಿದ ಕತದಯಲಲ್ಲಿನ ಗವಾಪ್ರಮದದಶ್ರೀವತದ ಮನದ ಮಒಂಚಮಮ್ಮ. 2. ಮನದಮಒಂಚಮಮ್ಮನ ಕತದ ಹದಶ್ರೀಳಿದ ಕವಿ ಯವಾರದು? ಮನದಮಒಂಚಮಮ್ಮನ ಕತದ ಹದಶ್ರೀಳಿದ ಕವಿ ಸದದ್ಧಲಒಂಗಯಕ್ಯ. 3. ‘ಮಲ É ಗಳ¯್ಲ್ಲಿ ಮದದುಮಗಳಳು’ ಯವಾರದು ಬರದದ ಕವಾದಒಂಬರಿ? ‘ಮಲ É ಗಸ¯್ಲ್ಲಿ ಮದದುಮಗಸದು’ ಕದುವದಒಂಪಪ (ಕದ. ವಿ. ಪಪಟಟ್ಟಿಪಲ್ಪಿ) ಬರದದ ಕವಾದಒಂಬರಿ. 4. ಅಶದಶಶ್ರೀಕ ಪದಜೈ ಅವರ ವರತತ್ತು ಯವಾವಪದದು? ಅಶದಶಶ್ರೀಕ ಪದಜೈ ಅವರದು ಮನದದಶ್ರೀವದಜೈದಕ್ಯರದು. 5. ದದಶ್ರೀವನದರರ ‘ನನಶ್ನೆ ದದಶ್ರೀವರದು’ ಯವಾರದಒಂಬದುದನದುಶ್ನೆ ಸಲ್ಪಿಷಟ್ಟಿಶ್ರೀಕರಿಸ. ಚವಾವಣಿ ಇಲಲ್ಲಿದ ಗದುಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಕವಾರದುಣಕ್ಯ ಸಮತದಯ ಬದುದದ್ಧನನದುಶ್ನೆ ಇಟಟ್ಟಿರದ ಅದದು ದದಶ್ರೀವನದರದು ಮಹವಾದದಶ್ರೀವ ಅವರ ದದಶ್ರೀವರದು ಆಗದುತತ್ತುದದ. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 7 ವರಕಸವಾಕ್ಷಿ - ದದುಗರ್ಪಿಸಒಂಹ 1. ‘ವರಕಸವಾಕ್ಷಿ’ ಕತದಯನದುಶ್ನೆ ಯವಾವ ಕರತಯಒಂದ ಆರಿಸಲವಾಗದದ? ‘ವರಕಸವಾಕ್ಷಿ’ ಕತದಯನದುಶ್ನೆ ದದುಗರ್ಪಿಸಒಂಹನ ‘ಕನವಾರ್ಪಿಟಕ ಪಒಂಚತಒಂತಪ್ರ’ ಕರತಯಒಂದ ಆರಿಸಲವಾಗದದ.
 4. 4. 2. ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ಧಮರ್ಪಿಬದುದಿದ್ಧಯ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಯವಾವ ಆರದದಶ್ರೀಪವನದುಶ್ನೆ ಹದದರಿಸದನದು? ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ಧಮರ್ಪಿಬದುದಿದ್ಧಯ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಹದದನಿಶ್ನೆನ ಕಳಳ್ಳುತನದ ಆರದದಶ್ರೀಪವನದುಶ್ನೆ ಹದದರಿಸದನದು. 3. ಧಮವಾರ್ಪಿಧಿಕರಣರದು ಏಕದ ವಿಸಮ್ಮಯ ಹದದಒಂದಿದರದು? ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ಆ ಸಸ್ಥಾಳದಲಲ್ಲಿ ಹದದನಶ್ನೆನದುಶ್ನೆ ಇಡದುವವಾಗ ಈತ ಮತದುತ್ತು ನವಾನದು ಅಲಲ್ಲಿದದ ಬದಶ್ರೀರದ ಯವಾರದು ಮನದುಷಕ್ಯರದು ಇ ¯್ಲ್ಲಿ. ಆ ಸಸ್ಥಾಳದಲಲ್ಲಿ ಇದದ್ದ ಆದ ಮರವದಶ್ರೀ ಸವಾಕ್ಷಿ ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದದ್ದನದುಶ್ನೆ ಕದಶ್ರೀಳಿ ಧಮವಾರ್ಪಿಧಿಕರಣರದು ವಿಸಮ್ಮಯ ಹದದಒಂದಿದರದು. 4. ಧಮರ್ಪಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ತನಶ್ನೆ ಬದಳಗನ ಹದದತತ್ತುನದುಶ್ನೆ ಹದಶ್ರೀಗದ ಕಳದದನದು? ಧಮರ್ಪಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ತನಶ್ನೆ ಬದಳಗನ ಹದದತತ್ತುನದುಶ್ನೆ ದದಶ್ರೀವರದು, ಗದುರದುಗಳಳು, ವದಶ್ರೀದವಾಧಕ್ಯಯನ ನಿರತರನದುಶ್ನೆ ಪಪೂಜದ ಮವಾಡದುತತ್ತು ಕಳದದನದು. 5. ಧಮವಾರ್ಪಿಧಿಕರಣರದು ವಟವರಕದ ಸಮಿಶ್ರೀಪಕದಕ್ಕೆ ಏಕದ ಬಒಂದರದು? ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧ ಮತದುತ್ತು ಧಮರ್ಪಿಬದುದಿದ್ಧಯ ನಡದುವಿನ ವವಾಕ್ಯಜಕ್ಯವನದುಶ್ನೆ ಪರಿಹರಿಸಲದು, ವರಕಸವಾಕ್ಷಿಯನದುಶ್ನೆ ಕದಶ್ರೀಳಲದು ಧಮವಾರ್ಪಿಧಿಕರಣರದು ವಟವರಕದ ಸಮಿಶ್ರೀಪಕದಕ್ಕೆ ಬಒಂದರದು. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 8. ವವಾಕ್ಯಘಪ್ರಗಶ್ರೀತದ - ಎ. ಎನ. ಮದತರ್ಪಿರವಾವ 1. ಭಗವದಿಗ್ಗೆಶ್ರೀತದಯನದುಶ್ನೆ ರಚಿಸದವರದು ಯವಾರದು? ಭಗವದಿಗ್ಗೆಶ್ರೀತದಯನದುಶ್ನೆ ರಚಿಸದವರದು ಮಹಷರ್ಪಿ ವದಶ್ರೀದವವಾಕ್ಯಸರದು. 2. ಹದುಲಗದ ಪರಮವಾನಒಂದವವಾಗಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರ ದದುಒಂಡದುದದುಒಂಡವಾದ ಶರಿಶ್ರೀರವನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡಿ ಹದುಲಗದ ಪರಮವಾನಒಂದವವಾಯತದು. 3. ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರಿಗದ ತಲದ ಸದುತತ್ತುಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಹದುಲಗದ ತಮಮ್ಮ ಮದುಖದಶರ್ಪಿನವವಾಗದಒಂತದ ತರಲ್ಪಿಸಕದದಳಳುಳ್ಳುವ ದದದಒಂಬರವಾಟದಲಲ್ಲಿ ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರಿಗದ ತಲದ ಸದುತತ್ತುಲವಾರಒಂಭಿಸತದು. 4. ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರ ಬಪ್ರಹವಾಮ್ಮಸಸ್ತ್ರ ಯವಾವಪದದು? ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರ ಬಪ್ರಹವಾಮ್ಮಸಸ್ತ್ರ ಖಿದಿರ್ಪಿ ಪಪಸತ್ತುಕ 5. ಹಸದದು ಮಲಗದದ್ದ ಹದುಲಯದು ಏನದಒಂದದು ಯಶ್ರೀಚಿಸತದು? ಹಸದದು ಮಲಗದದ್ದ ಹದುಲಯದು ವಿಧಿ ಆಹವಾರಕದಕ್ಕೆ ಏನನದುಶ್ನೆ ಒದಗಸದುವಪದದದಶ್ರೀ ಎಒಂದದು ಯಶ್ರೀಚಿಸತದು. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 1. ಎಮಮ್ಮನದುಡಿಗದಶ್ರೀಳ್ - ಆದಿಕವಿ ಪಒಂಪ 1. ಭಿಶ್ರೀಮನಿಗದ ಪವನನಒಂದನನದಒಂದದು ಹದಸರದು ಬರಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಪವನನ (ವವಾಯದುವಿನ) ವರಬಲದಿಒಂದ ಕದುಒಂತಯಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸದದ್ದರಿಒಂದ ಭಿಶ್ರೀಮನಿಗದ ಪವನನಒಂದನ ಎಒಂದದು ಹದಸರದು ಬಒಂದಿತದು. 2. ಘಟ ಸಒಂಭದತ ಯವಾರದು? ಘಟ ಸಒಂಭದತ ಎಒಂದರದ ದದದಪ್ರಶ್ರೀಣವಾಚವಾಯರ್ಪಿ. 3. ಗವಾಒಂಡಿಶ್ರೀವಿ ಎಒಂದದು ಅಜದುರ್ಪಿನನದುಶ್ನೆ ಏಕದ ಕರದಯದುತವಾತ್ತುರದ? ಗವಾಒಂಡಿಶ್ರೀವ ಎಒಂಬ ಬಿಲಲ್ಲಿನದುಶ್ನೆ ಹದದಒಂದಿರದುವಪದರಿಒಂದ ಅಜದುರ್ಪಿನನದುಶ್ನೆ ಗವಾಒಂಡಿಶ್ರೀವಿ ಎಒಂದದು ಕರದಯದುತವಾತ್ತುರದ. 4. ಪಒಂಪ ಭವಾರತದ ಇನದದಶ್ನೆಒಂದದು ಹದಸರದಶ್ರೀನದು? ಪಒಂಪ ಭವಾರತದ ಇನದದಶ್ನೆಒಂದದು ಹದಸರದು ‘ವಿಕಪ್ರಮವಾಜದುರ್ಪಿನ ವಿಜಯ’. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 2 ಹಕಕ್ಕೆ ಹವಾರದುತದದ ನದದಶ್ರೀಡಿದಿರವಾ - ದ. ರವಾ. ಬದಶ್ರೀಒಂದದಪ್ರ 1. ಹಕಕ್ಕೆ ಯವಾವ ವದಶ್ರೀಗದಲಲ್ಲಿ ಹವಾರದುತತ್ತುದದ? ಹಕಕ್ಕೆಯದು ಎವದ ತದರದದಿಕದುಕ್ಕೆವ ಹದದತತ್ತುನದದಳಗದ ಅಒಂದರದ ಕಣದುಣ್ಣು ರದಪದಲ್ಪಿ ಮಿಟಕಸದುವಷದುಟ್ಟಿ ಸಮಯದಲಲ್ಲಿ (ನಿಮಿಷದಲಲ್ಲಿ) ಗವಾವಪದ ಗವಾವಪದ ಗವಾವಪದ ಮದುಒಂದದ ಹವಾರದುತತ್ತುದದ. 2. ಹಕಕ್ಕೆಯ ಗರಿಯಲಲ್ಲಿ ಯವಾವ ಬಣಣ್ಣುಗಳಿವದ? ಹಕಕ್ಕೆಯ ಗರಿಯಲಲ್ಲಿ ಕರಿ, ಬಿಳಿ ಕದಒಂಪಪ, ಹದದನಿಶ್ನೆನ ಹದದಳದಯದುವ ಬಣಣ್ಣುಗಳಿವದ. 3. ಹಕಕ್ಕೆಯದು ಕಣದುಣ್ಣುಗಳಳು ಯವಾವಪವಪ? ಸದಯರ್ಪಿ ಚಒಂದಪ್ರರದು ಹಕಕ್ಕೆಯ ಕಣದುಣ್ಣುಗಳಳು. 4. ಹಕಕ್ಕೆಯದು ಯವಾರ ನದತತ್ತುಯನದುಶ್ನೆ ಕದುಕಕ್ಕೆದದ? ಹಕಕ್ಕೆಯದು ಸವಾವರ್ಪಿಭಗೌಮರ ನದತತ್ತುಯನದುಶ್ನೆ ಕದುಕಕ್ಕೆದದ.
 5. 5. 5. ಹಕಕ್ಕೆ ಯವಾರನದುಶ್ನೆ ಹರಸದದ? ಹಕಕ್ಕೆಯದು ಹದದಸಗವಾಲದ ಹಸದುಮಕಕ್ಕೆಳನದುಶ್ನೆ ಹರಸದದ. 6. ಹಕಕ್ಕೆಯದು ಯವಾವಪದರ ಸಒಂಕದಶ್ರೀತವವಾಗದದ? ಹಕಕ್ಕೆಯದು ಕವಾಲಪಕ್ಷಿಯ ಸಒಂಕದಶ್ರೀತವವಾಗದದ. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 3. ಹಲಗಲ ಬದಶ್ರೀಡರದು - ಜವಾನಪದ (ಸಒಂಗಪ್ರಹ) 1. ಕದುಒಂಪಣಿ ಸಕವಾರ್ಪಿರ ಹದದರಡಿಸದ ಆದದಶ್ರೀಶ ಏನದು? ಕದುಒಂಪಣಿ ಸಕವಾರ್ಪಿರದ ಅನದುಮತ ಇಲಲ್ಲಿದದ ಭವಾರತಶ್ರೀಯರದು ಶಸವಾಸ್ತ್ರಸಸ್ತ್ರಗಳನದುಶ್ನೆ ಹದದಒಂದದುವಒಂತಲಲ್ಲಿ ಮತದುತ್ತು ತಮಮ್ಮಲಲ್ಲಿರದುವ ಆಯದುಧಗಳನದುಶ್ನೆ ಸಕವಾರ್ಪಿರಕದಕ್ಕೆ ಒರಲ್ಪಿಸಬದಶ್ರೀಕದು ಎಒಂಬ ಆದದಶ್ರೀಶ ಹದದರಡಿಸತದು. 2. ಹಲಗಲಯ ನವಾಲಸ್ವಿರದು ಪಪ್ರಮದುಖರದು ಯವಾರದು? ಪಪೂಜದಶ್ರೀರಿ ಹನದುಮ, ಬವಾಕ್ಯಡರ ಬವಾಲ, ಜಡಗ, ರವಾಮ ಈ ನವಾಲಸ್ವಿರದುಹಲಗಲಯ ಪಪ್ರಮದುಖರದು. 3 ಹಲಗಲಯ ಗದುರದುತದು ಉಳಿಯದಒಂತವಾದದದು ಏಕದ? ಹಲಗಲಯ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಬಿಪ್ರಟಷ್ ಸಕವಾರ್ಪಿರದ ದಒಂಡದು ದವಾಳಿ ಮವಾಡಿ, ಬದಒಂಕ ಹಚಿಶ್ಚಾದದ್ದರಿಒಂದ ಹಲಗಲಯ ಗದುರದುತದು ಉಳಿಯದಒಂತವಾಯತದು. 4.ಯವಾವ ಘಟನದ ಹಲಗಲ ಲವಾವಣಿಗದ ಕವಾರಣವವಾಗದದ? ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರ ಹತವಾರ ಕದನ ಘಟನದ ಹಲಗಲ ಲವಾವಣಿಗದ ಕವಾರಣವವಾಗದದ. 5. ಹಲಗಲ ಗವಾಪ್ರಮ ಎಲಲ್ಲಿದದ? ಹಲಗಲ ಮದುಧದದಶ್ರೀಳ ಸಒಂಸವಾಸ್ಥಾನದಲಲ್ಲಿದದುದ್ದ ಇಒಂದಿನ ಬವಾಗಲಕದದಶ್ರೀಟದ ಜಿಲದಲ್ಲಿಗದ ಸದಶ್ರೀರಿದದ. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 4. ವಚನ ಸಗೌರಭ - ಜದಶ್ರೀಡರ ದವಾಸಮಯಕ್ಯ, ಬಸವಣಣ್ಣು 1. ಶವನಿಗದ ಯವಾರ ಭಕತ್ತು ಹಿತವದನಿಸದುತತ್ತುದದ? ಶವನಿಗದ ಸತಪತಗಳಳು ಒಒಂದವಾದ ಭಕತ್ತು ಹಿತವದನಿಸದುತತ್ತುದದ. 2. ನಿಷದಷಯದುಳಳ್ಳು ಭಕತ್ತುನಿಗದ ನಟಟ್ಟಿಡವಿಯದ ಸಹ ಏನದನಿಸದುತತ್ತುದದ? ನಿಷದಷಯದುಳಳ್ಳು ಭಕತ್ತುನಿಗದ ನಟಟ್ಟಿಡವಿಯದ ಸಹ ಪಟಟ್ಟಿಣ ಎನಿಸದುತತ್ತುದದ. 3. ಮವಾನವನ ಸಸ್ವಿಭವಾವವನದುಶ್ನೆ ವಚನಕವಾರರದು ಯವಾವಪದಕದಕ್ಕೆ ಹದದಶ್ರೀಲಸದವಾದ್ದರದ? ಮವಾನವನ ಸಸ್ವಿಭವಾವವನದುಶ್ನೆ ವಚನಕವಾರರದು ಅಒಂದಣವನದುಶ್ನೆ ಏರಿದ ಸದದಣಗನ (ಶದುನಕ) ಸಸ್ವಿಭವಾವಕದಕ್ಕೆ ಹದದಶ್ರೀಲಸದವಾದ್ದರದ. 4. ಕದಡಲ ಸಒಂಗಮದದಶ್ರೀವ ಯವಾವವಾಗ ಒಲಯದುವಪದಿಲಲ್ಲಿ? ಕದಡಲ ಸಒಂಗಮದದಶ್ರೀವ ನದುಡಿಗದ ತಕಕ್ಕೆ ನಡದ ಇಲಲ್ಲಿದಿದದ್ದರದ ಒಲಯದುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 5. ಸಒಂಕಲಲ್ಪಿ ಗಶ್ರೀತದ - ಜಿ. ಎಸ. ಶವರದುದಪ್ರಪಲ್ಪಿ 1. ಯವಾವಪದನದುಶ್ನೆ ಎಚಶ್ಚಾರದಲ ಮದುನಶ್ನೆಡದಸಬದಶ್ರೀಕದು? ಬಿರದುಗವಾಳಿಗದ ಹದದಯವಾದ್ದಡದುವ ಹಡಗನದುಶ್ನೆ ಎಚಶ್ಚಾರದಲಲ್ಲಿ ಮನಶ್ನೆಡದಸಬದಶ್ರೀಕದು. 2. ನದಿಶ್ರೀಜಲಗಳಳು ಏನವಾಗವದ? ನದಿಶ್ರೀಜಲಗಳಳು ಕಲದುಷತವವಾಗವದ. 3. ಯವಾವಪದಕದಕ್ಕೆ ಮದುಒಂಗವಾರಿನ ಮಳದಯವಾಗಬದಶ್ರೀಕದು? ಕಲದುಷತವವಾಗರದುವ ನದಿಶ್ರೀಜಲಗಳಿಗದ ಮದುಒಂಗವಾರಿನ ಮಳದಯವಾಗಬದಶ್ರೀಕದು. 4. ಕವಾಡದುಮೆಶ್ರೀಡದುಗಳ ಸಸ್ಥಾತ ಹದಶ್ರೀಗದದ? ಕವಾಡದುಮೆಶ್ರೀಡದುಗಳಳು ಬರಡವಾಗವದ. 5. ಯವಾವ ಎಚಶ್ಚಾರದದದಳಳು ಬದದುಕಬದಶ್ರೀಕದದ? ಮತಗಳದಲಲ್ಲಿವಪೂ ಪಥಗಳಳು ಎನದುಶ್ನೆವ ಎಚಶ್ಚಾರದದದಳಳು ಬದದುಕಬದಶ್ರೀಕದದ. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 6. ಕಗೌರವದಶ್ರೀಒಂದಪ್ರನ ಕದದಒಂದದ ನಿಶ್ರೀನದು - ಕದುಮವಾರ ವವಾಕ್ಯಸ 1. ಶಪ್ರಶ್ರೀಕರಷಣ್ಣುನದು ಕಣರ್ಪಿನನದುಶ್ನೆ ರಥದಲಲ್ಲಿ ಹದಶ್ರೀಗದ ಕದರಿಸಕದದಒಂಡನದು? ಕರಷಣ್ಣುನದು ಕಣರ್ಪಿನ ಸಒಂಗಡ ಮೆಜೈದದುನತನದ ಸರಸವನದುಶ್ನೆ ಮವಾಡಿ, ಕದಜೈಹಿಡಿದದು ಎಳದದದು ರಥದ ರಶ್ರೀಠದಲಲ್ಲಿ ಕದರಿಸದನದು.
 6. 6. 2. ಕದುಮವಾರ ವವಾಕ್ಯಸನ ಆರವಾಧಕ್ಯ ದದಜೈವ ಯವಾರದು? ಕದುಮವಾರವವಾಕ್ಯಸನ ಆರವಾಧಕ್ಯ ದದಜೈವ ಗದದುಗನ ವಿಶ್ರೀರನವಾರವಾಯಣ. 3. ಅಶಸ್ವಿನಿಶ್ರೀದದಶ್ರೀವತದಗಳ ವರಬಲದಿಒಂದ ಜನಿಸದವರದು ಯವಾರದು? ಅಶಸ್ವಿನಿಶ್ರೀದದಶ್ರೀವತದಗಳ ವರಬಲದಿಒಂದ ಜನಿಸದವರದು ನಕದುಲ ಮತದುತ್ತು ಸಹದದಶ್ರೀವ. 4. ಕದುಮವಾರವವಾಕ್ಯಸನಿಗದ ಇರದುವ ಬಿರದುದದು ಯವಾವಪದದು? ಕದುಮವಾರವವಾಕ್ಯಸನಿಗದ ‘ರದಪಕ ಸವಾಮವಾಪ್ರಜಕ್ಯ ಚಕಪ್ರವತರ್ಪಿ’ ಎಒಂಬ ಬಿರದುದದು ಇದದ. 5. ನವಾರಣಪಲ್ಪಿನಿಗದ ಕದುಮವಾರವವಾಕ್ಯಸ ಎಒಂಬ ಹದಸರದು ಏಕದ ಬಒಂತದು? ನವಾರಣಪಲ್ಪಿನದು ವವಾಕ್ಯಸರ ಸಒಂಸಕ್ಕೆ ø ತ ಮಹವಾಭವಾರತವನದುಶ್ನೆ ಕನಶ್ನೆಡದಲಲ್ಲಿ ಕನವಾರ್ಪಿಟ ಭವಾರತ ಕಥವಾಮಒಂಜರಿ ಎಒಂಬ ಕರತ ರಚಿಸದದ್ದರಿಒಂದ ಕದುಮವಾರವವಾಕ್ಯಸ ಎಒಂಬ ಹದಸರದು ಬಒಂದಿತದು. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 7. ವಿಶ್ರೀರಲವ - ಲಕ್ಷಿಕ್ಷ್ಮಶ್ರೀಶ 1. ‘ಜದಜೈಮಿನಿ ಭವಾರತ’ ಕವಾವಕ್ಯವನದುಶ್ನೆ ಬರದದ ಕವಿ ಯವಾರದು? ಜದಜೈಮಿನಿ ಭವಾರತ ಕವಾವಕ್ಯವನದುಶ್ನೆ ಬರದದ ಕವಿ ಲಕ್ಷಿಕ್ಷ್ಮಶ್ರೀಶ 2. ಯಜವಾಶಸ್ವಿವನದುಶ್ನೆ ಕಟಟ್ಟಿದವರದು ಯವಾರದು? ಯಜವಾಶಸ್ವಿವನದುಶ್ನೆ ಕಟಟ್ಟಿದವರದು ಲವ 3. ಕದುದದುರದಯನದುಶ್ನೆ ಲವನದು ಯವಾವಪದರಿಒಂದ ಕಟಟ್ಟಿದನದು? ಕದುದದುರದಯನದುಶ್ನೆ ಲವನದು ತನಶ್ನೆ ಉತತ್ತುರಿಶ್ರೀಯದಿಒಂದ ಕಟಟ್ಟಿದನದು. 4. ಮದುನಿಸದುತರದು ಹದದರಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಲವನದು ಯಜವಾಶಸ್ವಿವನದುಶ್ನೆ ಕಟಟ್ಟಿ ಹವಾಕದದ್ದರಿಒಂದ ಮದುನಿಸದುತರದು ಹದದರಿದರದು. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 8. ಸವಾಥರ್ಪಿಕತದ - ದದು. ಸರಸಸ್ವಿತ / - ಇಒಂದದುಮತ ಲಮವಾಣಿ ಅ. ಕದದಟಟ್ಟಿರದುವ ಪಪ್ರಶದಶ್ನೆಗಳಿಗದ ಒಒಂದದದಒಂದದು ವವಾಕಕ್ಯದಲಲ್ಲಿ ಉತತ್ತುರಿಸ. 1. ಮವಾನವ ಗಡಿಯನದುಶ್ನೆ ಹದಶ್ರೀಗದ ನಿಮಿರ್ಪಿಸಕದದಒಂಡ? ಮವಾನವ ಗಡಿಯನದುಶ್ನೆ ಮಣಿಣ್ಣುನ (ಭದಮಿಯ) ಮವಾಲಶ್ರೀಕ ಆದದನದಒಂಬ ಅಮಲನಿಒಂದ ಭದಮಿಯ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಗದರದ ಎಳದದದು ನಿಮಿರ್ಪಿಸಕದದಒಂಡ. 2. ಮವಾನವನ ಕವಾದವಾಟಕದಕ್ಕೆ ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಮವಾನವನ ಕವಾದವಾಟಕದಕ್ಕೆ ಕವಾರಣ ಹಮದುಮ್ಮ (ಗವರ್ಪಿ) 3. ‘ಸಒಂಕಟಕದ ಗಡಿ ಇಲಲ್ಲಿ' ಕವಾವಕ್ಯದ ಆಕರಗಪ್ರಒಂಥ ಯವಾವಪದದು? ‘ಸಒಂಕಟಕದ ಗಡಿ ಇಲಲ್ಲಿ’ ಕವಾವಕ್ಯದ ಆಕರಗಪ್ರಒಂಥ ‘ಹದಣದದರದ ಜದಶ್ರೀಡನಒಂತದ’. 4. ಅಜವಾನ ತದದಲಗಸಲದು ಕವಯತಪ್ರ ಏನವಾಗ ಬಯಸದವಾದ್ದರದ? ಮವಾನವನ ಅಜವಾನ ತದದಲಗಸಲದು ಕವಯತಪ್ರ ವವಾಗದದ್ದಶ್ರೀವಿಯ ಕದಜೈಯಲಲ್ಲಿರದುವ ಗಪ್ರಒಂಥವವಾಗಬದಶ್ರೀಕದು ಎಒಂದದು ಬಯಸದವಾದ್ದರದ. 5. ಸದವಾ ಚಿಮದುಮ್ಮವ ಚಿಲದುಮೆಯವಾಗಬದಶ್ರೀಕದು ಏಕದ? ದವಾಹಗದದಒಂಡವರ ತನದುವನದುಶ್ನೆ ತಣಿಸದುವಪದಕವಾಕ್ಕೆಗ ಸದವಾ ಚಿಮದುಮ್ಮವ ಚಿಲದುಮೆ ಆಗಬದಶ್ರೀಕದು. ಮದರದು / ನವಾಲದುಕ್ಕೆ ವವಾಕಕ್ಯಗಳ ಪಪ್ರಶದಶಶ್ನೆಶ್ರೀತತ್ತುರಗಳಳು ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 1 ಶಬರಿ - ಪಪ. ತ. ನರಸಒಂಹವಾಚವಾರ 1. ರವಾಮನದು ಗರಿವನವನದುಶ್ನೆ ಏನದಒಂದದು ಪವಾಪ್ರರರ್ಪಿಸದನದು? ರವಾಮನದು ಗರಿವನಗಳನದುಶ್ನೆ ಕದುರಿತದು‚ ಗರಿವನಗಳದಶ್ರೀ ನವಾನದು ನಿಮಮ್ಮನದುಶ್ನೆ ಬದಶ್ರೀಡಿಕದದಳಳುಳ್ಳುವದನದು. ಹದಶ್ರೀಳಿರಿ ರಪ್ರಶ್ರೀತಯ ರವಾಣಿ ಸಶ್ರೀತದಯದು ನನಗದ ದದದರದಯದುವಳದಶ್ರೀ? ಅವಳಳು ಇರದುವ ಸಸ್ಥಾಳವನದುಶ್ನೆ ನಿಶ್ರೀವಪ ತಳಿದಿರದುವಿರದಶ್ರೀ? ನನಶ್ನೆ ಹರದಯದ ಈ ದದುದುಃಖವಪ ನವಾಶವವಾಗದುತತ್ತುಲಲ್ಲಿ ಎಒಂದದು ಪವಾಪ್ರರರ್ಪಿಸದನದು. 2. ಲಕಕ್ಷ್ಮಣನದು ಅಣಣ್ಣುನನದುಶ್ನೆ ಹದಶ್ರೀಗದ ಸಒಂತದಜೈಸದನದು ತಳಿಸ. ಲಕಕ್ಷ್ಮಣನದು ಸಶ್ರೀತದಗವಾಗ ಪರಿತರಸದುತತ್ತುದದ್ದ ಅಣಣ್ಣುನವಾದ ರವಾಮನನದುಶ್ನೆ ಕದುರಿತದು‚ ತವಾಳಿಕದದಶ್ರೀ ಅಣಣ್ಣು ತವಾಳಿಕದದಶ್ರೀ, ಸದಯರ್ಪಿನದಶ್ರೀ ತದಶ್ರೀಜಗದಡಲದು ಕವಾಒಂತಯನದುಶ್ನೆ ನಿಶ್ರೀಡದುವವರದು ಯವಾರದು? ರವಾಮನದಶ್ರೀ ಧದಜೈಯರ್ಪಿಗದಡಲದು ಲದದಶ್ರೀಕಕದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಥಾಜೈಯರ್ಪಿ ನಿಶ್ರೀಡದುವವರದು ಯವಾರದು? ಎಒಂದದು ಸಒಂತದಜೈಸದನದು.
 7. 7. 3. ರವಾಮನ ಸವಾಸ್ವಿಗತಕವಾಕ್ಕೆಗ ಶಬರಿ ಮವಾಡಿಕದದಒಂಡಿದದ್ದ ಸದದ್ಧತದಗಳದಶ್ರೀನದು? ರವಾಮನ ಸವಾಸ್ವಿಗತಕವಾಕ್ಕೆಗ ಶಬರಿಯದು ಸವಿಯವಾದ ಬಗದಬಗದಯ ಹಣದುಣ್ಣುಗಳನದುಶ್ನೆ, ಜದಶ್ರೀನದುತದುಪಲ್ಪಿ ಅಧಿಕವವಾಗರದುವ ಮಧದುಪಕರ್ಪಿವದಒಂಬ ಪವಾನಿಶ್ರೀಯವನದುಶ್ನೆ, ಸದುವವಾಸನದಯಒಂದ ಕದಡಿದ ಬವಾಡದ ಹದವಪಗಳನದುಶ್ನೆ ಸಒಂಗಪ್ರಹಿಸ ಸದದ್ಧಮವಾಡಿಕದದಒಂಡಿದದ್ದಳಳು. 4. ಶಬರಿಯದು ರವಾಮಲಕಕ್ಷ್ಮಣರನದುಶ್ನೆ ಉಪಚರಿಸದ ರಿಶ್ರೀತಯನದುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸ. ಶಬರಿಯದು ರವಾಮಲಕಕ್ಷ್ಮಣರನದುಶ್ನೆ ಕಒಂಡದು ಬದರಗವಾಗ, ಹತತ್ತುರಕದಕ್ಕೆ ಬಒಂದದು, ಮೆಜೈಯನದುಶ್ನೆ ಮದುಟಟ್ಟಿ, ಕವಾಲಗದ ಬಿದದುದ್ದ ನಮಸಕ್ಕೆರಿಸ, ಕದಜೈಕಣಿಣ್ಣುಗದದತತ್ತುಕದದಒಂಡಳಳು. ಬಗದಬಗದಯ ಸ À್ದುವವಾಸನದಯದುಳಳ್ಳು ಹದಮವಾಲ É ಯನದುಶ್ನೆ ಕದದರಳಿಗದ ಹವಾಕ ಸಒಂತಸಪಟಟ್ಟಿಳಳು. ಜಗದಲಲ್ಲಿ ಇದರಷದುಟ್ಟಿ ರದುಚಿಯವಾದ ಹಣದಣ್ಣುಶ್ರೀ ಇಲಲ್ಲಿ. ನಿಮಗದಒಂದದ ತಒಂದದನದು ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಳುತ À ಸವಿಯವಾದ ಹಣದುಣ್ಣುಗಳ À ನದುಶ್ನೆ ನಿಶ್ರೀಡಿ ಉಪಚರಿಸದಳಳು. 5. ಆತಥಕ್ಯ ಸಸ್ವಿಶ್ರೀಕರಿಸದ ರವಾಮಲಕಕ್ಷ್ಮಣರದು ಶಬರಿಗದ ಏನದು ಹದಶ್ರೀಳಿದಳಳು? ಆತಥಕ್ಯ ಸಸ್ವಿಶ್ರೀಕರಿಸದ ರವಾಮಕಕ್ಷ್ಮಣರದು ಶಬರಿಗದ ‚ ನವಾವಪ ನಿನಶ್ನೆ ರಪ್ರಶ್ರೀತಯ ಸವಾಸ್ವಿಗತದಿಒಂದ ಸಒಂತಸಗದದಒಂಡದವಪ. ನಿನಶ್ನೆ ಸದುಖದಲಲ್ಲಿ ನಮಮ್ಮ ಸದುಖ ಕಒಂಡದವಪ. ಕಣಿಣ್ಣುಗದ ಕವಾಣದ ಆನಒಂದವನದುಶ್ನೆ ಅನದುಭವಿಸದುವ ಪಪಣಕ್ಯ ನಮಮ್ಮದವಾಯತದು. ನವಾವಪ ನಿನಗದ ಎಒಂದದಒಂದಿಗದ ಋಣಿಗಳಳು ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದರದು. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 2. ಅಮೆರಿಕದಲಲ್ಲಿ ಗದದರದರದು. – ಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರ 1. ವಿದವಾಕ್ಯರರ್ಪಿಗಳಳು ಗದದರದರರನದುಶ್ನೆ ಕಒಂಡದು ಭಯಗದದಳಳ್ಳುಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಅಗಲವವಾದ ಎಒಂಟದವರದ ಮೊಳ ಉದದ್ದದ, ನವಾಲದುಕ್ಕೆ ಜರಿ ಗದರದಗಳಳುಳಳ್ಳು ಕದಒಂಪಪ ಕಒಂಬಿಯ ಖವಾದಿ ಕಚದಶ್ಚಾ ಪಒಂಚದ, ಕವಾವಿ ಬಣಣ್ಣುದ ನಿಶ್ರೀಳವವಾದ ಜದುಬಬ್ಬ, ಕದಒಂಪಪ ಉಣದಣ್ಣುಯ ಶವಾಲದು, ಕದದರಳಿನಲಲ್ಲಿ ಜದದಶ್ರೀತವಾಡದುತತ್ತುದದ್ದ ಮಫಫ್ಲರ, ಹಣದಯಲಲ್ಲಿ ಢವಾಳವಾದ ಕದಒಂಪಪ ನವಾಮ, ತಲದಯ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಕದದರಿ ನಿಒಂತದದ್ದ ಬಿಳಿ ಕದದಲದು, ಬಿಳಿಗಡಡ್ಡ, ಮಿಶ್ರೀಸದ, ಕವಾಲಗದ ದಪಲ್ಪಿನವಾದ ಎಕಕ್ಕೆಡ ಇವಪಗಳನದಶ್ನೆಲಲ್ಲಿಧರಿಸದದ್ದಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರ ಅವರನದುಶ್ನೆ ಕಒಂಡದು ವಿದವಾಕ್ಯರರ್ಪಿಗಳಳು ಭಯಗದದಒಂಡರದು. 2. ಶವಾಲದಗದ ಹದದಶ್ರೀದ ಉದದದ್ದಶ್ರೀಶವನದುಶ್ನೆ ಗದದರದರರದು ಮರದತದದುದ್ದ ಏಕದ? ವಿದದುಕ್ಯತ್ ಒಲದಯಒಂದ ಬರದುತತ್ತುದದ್ದ ಸದದ್ದನದುಶ್ನೆ ನಿಲಲ್ಲಿಸಲದು ತಳಿಯದದ, ಯವಾರದವಾದರದ ಸಹವಾಯ ಪಡದಯದುವ ಉದದದ್ದಶ್ರೀಶದಿಒಂದ ಗದದರದರರದು ಸದಕ್ಕೆಲಗದ ಹದದಶ್ರೀದರದು. ಅವರ ವಿಚಿತಪ್ರ ಉಡದುರನಿಒಂದ ವಿದವಾಕ್ಯರರ್ಪಿಗಳಳು ಭಯಗದದಒಂಡರದು. ಆಗ ಅಲಲ್ಲಿನ ಉಪವಾಧವಾಕ್ಯಯರದು ಅವರ ಉಡದುರನ ಬಗದಗ್ಗೆ ವಿಚವಾರಿಸದರದು. ಅವರದದಡನದ ಗದದರದರರದು ತಮಮ್ಮ ಉಡದುರನ ಬಗದಗ್ಗೆ ಮವಾತನವಾಡಲದು ತದದಡಗದರದು . ಈ ಅವವಾಒಂತರದಲಲ್ಲಿ ಗದದರದರರದು ಶವಾಲದಗದ ಬಒಂದ ಉದದದ್ದಶ್ರೀಶವನದಶ್ನೆಶ್ರೀ ಮರದತದುಬಿಟಟ್ಟಿರದು. 3. ಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರರದು ಇದದ್ದ ಮನದಯಲಲ್ಲಿ ಬದಒಂಕ ಹದದತತ್ತುಕದದಒಂಡಿಶ್ರೀತದು ಎಒಂದದು ಆತಒಂಕ ಪಟಟ್ಟಿದದುದ್ದ ಏಕದ? ಗದದರದರದು ರವಾಮಸವಾಸ್ವಿಮಿ ಅಯಕ್ಯಒಂಗವಾರರದು ಇದದ್ದ ಮನದಯ ಅಡದುಗದಯ ಮನದಯ ಎಲಲ್ಲಿ ಸಸ್ವಿಚ್ಗಳಳೂ ಆಫ್ ಆಗದದ್ದರದ ವಿದದುಕ್ಯತ್ ಒಲದಯಒಂದ ಕದದಒಂಬಿನ ಸದದುದ್ದ ಒಒಂದದಶ್ರೀ ಸಮನವಾಗ ಬರದುತತ್ತುತದುತ್ತು. ವಿದದುಕ್ಯತ್ ಒಲದಗಳ ಸಸ್ವಿಚ್ ಜದದಶ್ರೀಡಣದ ಹದದಸ ತರಹದವಾಗದದುದ್ದ ಅಸಒಂಖವಾಕ್ಯತ ಅಒಂಕ, ಗದರದ ಮತದುತ್ತು ಬಣಣ್ಣುಗಳಿಒಂದ ಕದಡಿತದುತ್ತು. ಯವಾವಪದನದುಶ್ನೆ ಮದುಟಟ್ಟಿದರದ ಏನದದಶ್ರೀ ಎಒಂಬ ಭಯದಿಒಂದ ಮನದಯ¯್ಲ್ಲಿ ಬದಒಂಕ ಹದದತತ್ತು ಕದದಒಂಡಿಶ್ರೀತದು ಎಒಂಬ ಆತಒಂಕವನದುಶ್ನೆ ಉಒಂಟದುಮವಾಡಿತದುತ್ತು. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 3. ಜಿಶ್ರೀವನದರಷಟ್ಟಿ. - ವಿನವಾಯಕ ಕರಷಣ್ಣು ಗದದಶ್ರೀಕವಾಕ. 1. ಅಒಂತರಜಿಶ್ರೀವಿಗದ ಸದುಲಭವವಾಗ ರಕತ್ತುಗತವವಾಗದ ಸಒಂಗತ ಯವಾವಪದದು? ಅಒಂತರಜಿಶ್ರೀವಿಗದ ಉಳಿದವರ ಯಶ್ರೀಗಕದಶ್ರೀಮವನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡಿಕದದಳಳುಳ್ಳುವಪದದು ಒಒಂದದು ದದದಡಡ್ಡ ಸಮಸದಕ್ಯಯವಾಗದುತತ್ತುದದ. ತನಶ್ನೆ ಯಶ್ರೀಗಕದಶ್ರೀಮವನದಶ್ನೆಶ್ರೀ ಭಗವಒಂತನ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಹದದರಿಸಲದು ಹದದರಟ ಅವನಿಗದ ಉಳಿದವರ ಯಶ್ರೀಗಕದಶ್ರೀಮವನದುಶ್ನೆ ಹದದರದುವ ಕಲಲ್ಪಿನದಯದು ಧದಕ್ಯಶ್ರೀಯಗಳ ಜಗತತ್ತುನಲಲ್ಲಿ ಹದದಳದಯದುವಪದದು ಸದುಲಭವವಾಗ ರಕತ್ತುಗತವವಾಗದುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಉಳಿದವರನದುಶ್ನೆ ರಪ್ರಶ್ರೀತಯಒಂದ ಅವನದು ಕವಾಣಬಲಲ್ಲಿ. ತನಿಶ್ನೆಒಂದ ಆದಷದುಟ್ಟಿ ಯವಾರಿಗದ ತದದಒಂದರದಯವಾಗಬವಾರದದಒಂದದು ಅವನದು ಎಚಶ್ಚಾರಪಡಬಲಲ್ಲಿ. 2. ಕಲದದಶ್ರೀಪವಾಸಕನ ಕತರ್ಪಿವಕ್ಯ ಏನದು? ಕಲದದಶ್ರೀಪವಾಸಕನದ ಒಬಬ್ಬ ವಕ್ಯಕತ್ತು; ಸಮವಾಜದ-ಮನದುಕದುಲದ-ಒಒಂದದು ಘಟಕ. ಪರವಾಒಂತದುಃಕರಣಪಪ್ರವದಶ್ರೀಶಯವಾಗ ಜನತದಯ ಮನವನದಶ್ನೆ, ಅಒಂತದುಃಕರಣವನದಶ್ನೆ ಅವನದು ತದದ್ದಬಹದುದದು. ಆದರದ ಯವಾವ ವಕ್ಯಕತ್ತುಗಳದಳೂಡನದ ಅವನ ಸಒಂಬಒಂಧ ಬರದುವಪದದದಶ್ರೀ ಅವರ ಅಒಂತದುಃಕರಣವನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಯಸದಒಂತದ ತನಶ್ನೆನದುಶ್ನೆ ಅಲಕ್ಷಿಸಯವಾದರದ ಉಳಿದವರ ಹಿತಚಿಒಂತನದ ಹವಾಗದ ಹಿತಸವಾಧನದಯಲಲ್ಲಿ ತದದಡಗದುವಪದದು ಎಲಲ್ಲಿ ವಕ್ಯಕತ್ತುಗಳಒಂತದ ಅವನ ಕತರ್ಪಿವಕ್ಯವಪೂ ಆಗದದ. 3. ಸವಾಧಕನ ಯಶ್ರೀಗಕದಶ್ರೀಮವನದುಶ್ನೆ ಸಮವಾಜ ಹದಶ್ರೀಗದ ನಿವರ್ಪಿಹಿಸದುತತ್ತುತದುತ್ತು? ಸವಾಧಕನಿಗದ ಯವಾವ ತದದಒಂದರದಯದ ಆಗಬವಾರದದಒಂದದು, ಅವನನದುಶ್ನೆ ಸಮವಾಜವದಶ್ರೀ ನದದಶ್ರೀಡಿಕದದಳಳ್ಳುಬದಶ್ರೀಕದಒಂದದು, ಎಲಲ್ಲಿ ಧವರi ಗಳಳು ಹದಶ್ರೀಳಿವದ. ಆದದ್ದರಿಒಂದ ಸವಾಧಕರ ಯಶ್ರೀಗಕದಶ್ರೀಮವನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡಿಕದದಳಳ್ಳುಲದು ಧಮರ್ಪಿಶವಾಲದಗಳಲಲ್ಲಿ, ವಿಹವಾರಗಳಲಲ್ಲಿ, ಅನಶ್ನೆಛತಪ್ರಗಳಲಲ್ಲಿ, ದದಶ್ರೀವಸವಾಸ್ಥಾನಗಳಲಲ್ಲಿ ಹವಾಗದ ಮಠಗಳಲಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಕ್ಯವಸದಸ್ಥಾಯನದುಶ್ನೆ ಏಪರ್ಪಿಡಿಸಲವಾಗದುತತ್ತುತದುತ್ತು. ಕದಲವರದು ಸವಾಧಕರನದುಶ್ನೆ ಮನದಯಲಲ್ಲಿಟದುಟ್ಟಿಕದದಒಂಡದು ಅವರ ಯಶ್ರೀಗಕದಶ್ರೀಮವನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡಿಕದದಒಂಡಿದದುದ್ದ ಉಒಂಟದು. ಹಿಶ್ರೀಗದ ಸಮವಾಜವಪ ಸವಾಧಕನ ಯಶ್ರೀಗಕದಶ್ರೀಮವನದುಶ್ನೆ ನಿವರ್ಪಿಹಿಸದುತತ್ತುತದುತ್ತು.
 8. 8. 4. ಸಹವಾನದುಭದತಗವಾಗ ಇರಬದಶ್ರೀಕವಾದ ಎರಡದು ಕಣದುಣ್ಣುಗಳವಾವಪವಪ? ಸಹವಾನದುಭದತಗವಾಗ ಇರಬದಶ್ರೀಕವಾದ ಎರಡದು ಕಣದುಣ್ಣುಗಳದಒಂದರದ ಒಒಂದದು ತನಿಶ್ನೆಒಂದ ಹದರವರಿಗದ ಯವಾವ ತದದಒಂದರದಯದ ಮವಾನಸಕ ವಕ್ಯಥದಯದ ಆಗದಒಂತದ ಎಚಶ್ಚಾರಪಡದುವ ಕಣದುಣ್ಣು: ಇನದದಶ್ನೆಒಂದದು ತನಶ್ನೆ ಅಳವಿನಲಲ್ಲಿ ಹದರವರ ಐಹಿಕ, ಮವಾನಸಕ ಇಲಲ್ಲಿವದ ಆತಮ್ಮಕ ಹಿತಚಿಒಂತನದ ಎಲದಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಸವಾಧಕ್ಯ ಎಒಂದದು ಸದವಾ ಆಭಕ್ಯಸಸದುವ ಕಣದುಣ್ಣು. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 4 ಧಮರ್ಪಿಸಮದರಷಟ್ಟಿ. - ಶವಾಸನ (ಸಒಂಗಪ್ರಹ) 1. ‘ಧಮರ್ಪಿಸಮದರಷಟ್ಟಿ’ ಪವಾಠದಲಲ್ಲಿ ರವಾಮವಾನದುಜವಾಚವಾಯರ್ಪಿರ ಗದುಣವಿಶದಶ್ರೀಷತದಯನದುಶ್ನೆ ಹದಶ್ರೀಗದ ಕದದಒಂಡವಾಡಲವಾಗದದ? ‘ಧಮರ್ಪಿಸಮದರಷಟ್ಟಿ ಪವಾಠದಲಲ್ಲಿ ರವಾಮವಾನದುಜವಾಚವಾಯರ್ಪಿರನದುಶ್ನೆ ಪವಾಶಒಂಡ (ನವಾಸತ್ತುಕ) ಸವಾಗರ ಮಹವಾಬಡಬವಾ ಮದುಖವಾಗಶ್ನೆಯಒಂತರದುವವರದು, ಶಪ್ರಶ್ರೀರಒಂಗರವಾಜ ಪವಾದಕಮಲಗಳಲಲ್ಲಿ ಮದಲ ದವಾಸರವಾದವರದು, ಶಪ್ರಶ್ರೀವಿಷದುಣ್ಣುಲದದಶ್ರೀಕ ಮದುನಿಮಒಂಟಪ ಮವಾಗರ್ಪಿದವಾಯಗಳಳು, ಯತರವಾಜರವಾಜರಒಂತರದುವವರದು ಎಒಂದದು ಕದದಒಂಡವಾಡಲವಾಗದದ. 2. ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನದು ನಡದಸದ ಧಮರ್ಪಿಸಭದಗದ ಯವಾರನದಶ್ನೆಲಲ್ಲಿ ಆಹವಾಸ್ವಿನಿಸದನದು? ಕದದಶ್ರೀವಿಲ, ತರದುಮಲದ, ಪದರದುಮವಾಳ್ಕ É್ದೂಶ್ರೀವಿಲ, ತರದು ನವಾರವಾಯಣಪಪರ ಮದುಖಕ್ಯಕದಶ್ರೀತಪ್ರಗಳ ಸಕಲವಾಚವಾಯರ್ಪಿರದು, ಸಕಲ ಧಮವಾರ್ಪಿನದುಯವಾಯಗಳಳು, ಸಕಟ ಸವಾತಸ್ವಿಕರದು, ಮೊಶ್ರೀಷಟ್ಟಿಕರದು, ತರದುಪಣಿ, ತರದುವಿಡಿ, ತಣಿಣ್ಣುಶ್ರೀರವರದು, ನಲವತದತ್ತುಒಂಟದು ಕದುಲದವರದು, ಸವಾವಒಂತ ಸವಾಮಒಂತರವಾದ ಮಲದನವಾಡಿನವರದು, ತರಿಕದುಲ, ಜವಾಒಂಬವಕದುಲ ಒಳಗದದಒಂಡ ಹದಿನದಒಂಟದು ನವಾಡಿನವರನದುಶ್ನೆ ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನದು ನಡದಸದ ಧಮರ್ಪಿಸಭದಗದ ಆಹವಾಸ್ವಿನಿಸದನದು. 3. ಜದಜೈನಧಮರ್ಪಿದ ಸದುಧವಾರಣದಗವಾಗ ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನದು ಕದಜೈಗದದಒಂಡ ಕಪ್ರಮಗಳದಶ್ರೀನದು? ಜದಜೈನಧಮರ್ಪಿದ ಸದುಧವಾರಣದಗವಾಗ ಬದುಕಕ್ಕೆರವಾಯನದು ಸಮಸತ್ತು ರವಾಜಕ್ಯದ ಜದಜೈನಮತದ ಜನಗಳ ಅನದುಮತದಿಒಂದ ‚ಬದಳಳುಗದದಳದ ಪಪಣಕ್ಯ ಕದಶ್ರೀತಪ್ರದಲಲ್ಲಿ ವದಜೈಷಣ್ಣುವ ಅಒಂಗರಕದಗವಾಗ ಸಮಸತ್ತು ರವಾಜಕ್ಯದದದಳಗದ ಇರದುವಒಂತಹ ಜದಜೈನರ ಬವಾಗಲದು ಕಟಟ್ಟಿಳದಯವಾಗ ಮನದಮನದಗದ ವಷರ್ಪಿಕದಕ್ಕೆ ಒಒಂದದು ಹಣ ಕದದಡದುವಪದದು. ಹವಾಗದ ಸಒಂಗಪ್ರಹಿಸದ ಆ ಒಒಂದದು ಹಣದಿಒಂದ ದದಶ್ರೀವರ ಅಒಂಗರಕದಗದ ಇಪಲ್ಪಿತದುತ್ತು ಆಳಳುಗಳನದುಶ್ನೆ ಸಒಂತವಿಟದುಟ್ಟಿ, ಉಳಿದ ಹದದನಿಶ್ನೆನಿಒಂದ ಜಿಶ್ರೀಣವಾರ್ಪಿವಸದಸ್ಥಾಯಲಲ್ಲಿರದುವ ಜಿನವಾಲಯಗಳಿಗದ ಸದುಣಣ್ಣು ಬಳಿಸದುವಪದದು ಎಒಂದದು ಶವಾಸನ ಬರದಸದನದು. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 5 ಭವಾಗಕ್ಯಶಲಲ್ಪಿ ಸರ. ಎಒಂ. ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ - ಡಿ. ಎಸ. ಜಯಪಲ್ಪಿ ಗಗೌಡ 1. ಶಕಣದ ಬಗದಗ್ಗೆ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರದು ಏನದಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದವಾದ್ದರದ? ಶಕಣದ ಬಗದಗ್ಗೆ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರದು ಆಧದುನಿಕ ಶಕಣವದಶ್ರೀ ಎಲಲ್ಲಿ ಸಮಸಕ್ಯಗಳಿಗದ ಪರಮೊಶ್ರೀಚಶ್ಚಾ ಪರಿಹವಾರ. ಶಕಣಕವಾಕ್ಕೆಗ ಶಕಣವಿರಬದಶ್ರೀಕದು. ಅದದು ಕದಲವದಶ್ರೀ ಜನರ ಸಸ್ವಿತವಾತ್ತುಗದದ ಪಪ್ರಗತಪರ ರವಾಜಕ್ಯದಲಲ್ಲಿ ಎಲಲ್ಲಿರ ಆಜನಮ್ಮಸದದ್ಧ ಹಕವಾಕ್ಕೆಗಬದಶ್ರೀಕದು‛ ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದವಾದ್ದರದ. 2. ನದಹರದ ಅವರದು ಸರ. ಎಒಂ. ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರ ಬಗದಗ್ಗೆ ಏನದಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದವಾದ್ದರದ? ನದಹರದ ಅವರದು ಸರ. ಎಒಂ. ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರ ಶತಮವಾನದದಶ್ರೀತತ್ಸವ ಸಮವಾರಒಂಭದಲಲ್ಲಿ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರನದುಶ್ನೆ ಕದುರಿತದು ದದುರದರಷಟ್ಟಿವಶವಾತ್ ಭವಾರತಶ್ರೀಯರವಾದ ನವಾವಪ ಹದಚದುಶ್ಚಾ ಮವಾತನವಾಡದುವವರದು ಮತದುತ್ತು ನದುಡಿದಒಂತದ ನಡದಯಲ Á ರದವರದು ಎಒಂಬ ದದಷಣದಗದ ಒಳಗವಾಗದದದ್ದಶ್ರೀವದ. ತವಾವಪ ಈ ಮವಾತಗದ ಬಹದು ದದದಡಡ್ಡ ರಿಶ್ರೀತಯಲಲ್ಲಿ ಹದದರತವಾಗದಿದ್ದಶ್ರೀರಿ. ತವಾವಪ ಕಡಿಮೆ ಮವಾತನವಾಡಿದಿದ್ದಶ್ರೀರಿ; ಹದಚದುಶ್ಚಾ ಕದಲಸ ಮವಾಡಿದಿದ್ದಶ್ರೀರಿ. ಅದನದುಶ್ನೆ ನವಾವಪ ತಮಿಮ್ಮಒಂದ ಕ¯ಯಶ್ರೀಣ‛ ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದವಾದ್ದರದ. 3. ಹದಜೈದರವಾಬವಾದ್ ನಗರದಲಲ್ಲಿ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರದು ಸಲಲ್ಲಿಸದ ಸದಶ್ರೀವದ ಯವಾವಪದದು? ಹದಜೈದರವಾಬವಾದ್ ನಗರಕದಕ್ಕೆ ಈಸ ಮತದುತ್ತು ಮದಸ ನದಿಗಳ ಪಪ್ರವವಾಹದಿಒಂದ ಅಪವಾರ ನಷಟ್ಟಿ ಸಒಂಭವಿಸದುತತ್ತುತದುತ್ತು ಅದನದುಶ್ನೆ ತಡದಯಲದು ಎರಡದು ನದಿಗಳಿಗದ ಪಪ್ರತದಕ್ಯಶ್ರೀಕ ಜಲವಾಶಯ ನಿಮಿರ್ಪಿಸದುವ ಮದಲಕ ಸಮಸದಕ್ಯಯನದುಶ್ನೆ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿಯಕ್ಯನವರದು ಬಗದಹರಿಸದರದು. ಅವರದು ಹದಜೈದರವಾಬವಾದ್ ನಗರವನದುಶ್ನೆ ಭವಾರತದ ಸದುಯಶ್ರೀಜಿತ ನಗರಗಳ ಸವಾಲಗದ ಸದಶ್ರೀಪರ್ಪಿಡದಯವಾಗದುವಒಂತದ ಮವಾಡಿದರದು. 4. ಎಒಂಜಿನಿಯರಗಳಿಗದ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರದು ಏನದಒಂದದು ಮವಾಗರ್ಪಿದಶರ್ಪಿನ ಮವಾಡಿದರದು? ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರದು ಎಒಂಜಿನಿಯರದುಗಳಿಗದ ನಮಮ್ಮ ನಮಮ್ಮ ಕದಲಸಗಳಳು ಪಪ್ರಮವಾಣದಲಲ್ಲಿ ಚಿಕಕ್ಕೆದಿರಬಹದುದದು, ಆದರದ ಪಪ್ರಪಒಂಚದವಾದಕ್ಯಒಂತ ಯವಾವಪದದಶ್ರೀ ವಗರ್ಪಿದ ಕವಾಮಗವಾರಿಯ ಎಒಂಜಿನಿಯರಿಒಂಗ್ ಗದುಣಲಕಣಗಳಳು ಒಒಂದದಶ್ರೀ ಆಗರದುತತ್ತುವದ ಈ ಕವಾಮಗವಾರಿಗಳನದುಶ್ನೆ ಕದುಶಲತದ ಮತದುತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವದಚಶ್ಚಾದಲಲ್ಲಿ ಕವಾಯರ್ಪಿಗತಗದದಳಿಸಬದಶ್ರೀಕದಒಂದರದ ಇತರ ಯವಾವಪದದಶ್ರೀ ದದಶ್ರೀಶದ ಎಒಂಜಿನಿಯರ ಪಡದಯದುವ μÉ್ೂಟ್ಟಿಶ್ರೀ ತರಬದಶ್ರೀತ ಮತದುತ್ತು ಜವಾನವನದುಶ್ನೆ ಪಡದಯಬದಶ್ರೀಕದು ಮವಾಹಿತಗಳಲವಾಲ್ಲಿಗಲ, ವಿಧವಾನಗಳಲವಾಲ್ಲಿಗಲ ನವಾವಪ ಹಿಒಂದದುಳಿಯದುವಪದದು ಉಚಿತವಲಲ್ಲಿ ಎಒಂದದು ಮವಾಗರ್ಪಿದಶರ್ಪಿನ ಮವಾಡಿದರದು.
 9. 9. 5. ಹಣಕವಾಸದು ನಿಶ್ರೀತಯಲಲ್ಲಿ ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರದು ಮವಾಡಿದ ಮವಾಪವಾರ್ಪಿಡದುಗಳವಾವಪವಪ? ವಿಶದಸ್ವಿಶ್ರೀಶಸ್ವಿರಯಕ್ಯ ಅವರದು ಕಪ್ರ.ಶ. 1913 ರಲಲ್ಲಿ ಮೆಜೈಸದರದು ಬವಾಕ್ಯಒಂಕನದುಶ್ನೆ ಸವಾಸ್ಥಾರಸದರದು. ಕದಜೈಗವಾರಿಕದಗಳ ಅಭಿವರದಿದ್ಧಗದ ಫಶ್ರೀಡರ ಬವಾಕ್ಯಒಂಕ ಹವಾಗದ ಕದಜೈಗವಾರಿಕವಾ ಹದಡಿಕದ ಮತದುತ್ತು ಅಭಿವರದಿದ್ಧ ನಿಧಿಗಳಳು ರಚಿÀ ತಗದದಒಂಡವಪ. ಸವಾವರ್ಪಿಜನಿಕ ಜಿಶ್ರೀವವಿಮವಾ ಯಶ್ರೀಜನದ ಜವಾರಿಗದ ತಒಂದರದು. ರದಜೈತರಿಗದ ಹವಾಗದ ಕರಕದುಶಲ ಕದಲಸಗವಾರರಿಗದ ಸವಾಲದ ಸಗೌಲಭಕ್ಯ ನಿಶ್ರೀಡಲದು ಪವಾಪ್ರಒಂತಶ್ರೀಯ ಸಹಕವಾರಿ ಬವಾಕ್ಯಒಂಕಗಳನದುಶ್ನೆ ಸವಾಸ್ಥಾರಸದರದು. ರವಾಜಕ್ಯದ ಆಸತ್ತುಯನದುಶ್ನೆ ಹದಚಿಶ್ಚಾಸ ಆದವಾಯ ತರದುವಪದರ ಮದಲಕ ಅಭಿವರದಿದ್ಧ ಕವಾಯರ್ಪಿಗಳ ಪಪ್ರಭವಾವವನದುಶ್ನೆ ಅಳದಯಲದು ಅನದುಕದಲವವಾಗದುವಒಂತದ ಆಯವಕ್ಯಯದಲಲ್ಲಿ ಹದದಸ ದರಷಟ್ಟಿಕದದಶ್ರೀನವನದುಶ್ನೆ ಕಒಂಡದುಕದದಒಂಡರದು. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 6. ಎದದಗದ ಬಿದದ್ದ ಅಕರ - ದದಶ್ರೀವನದರದು ಮಹವಾದದಶ್ರೀವ 1. ಅಶದಶಶ್ರೀಕ ಪದಜೈ ಅವರದು ಹದಶ್ರೀಳಿದ ಸಒಂಶದಶಶ್ರೀಧನವಾ ಸತಕ್ಯವದಶ್ರೀನದು? ಕದಲವಪ ಜನ ಒಒಂದದು ಕದದಠಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಕದುಳಿತದು ಟದಲವಿಷನ ನದದಶ್ರೀಡದುತತ್ತುರದುವವಾಗ, ಇನದದಶ್ನೆಒಂದಿಷದುಟ್ಟಿ ಜನ ಇದರ ಅರಿವಿಲಲ್ಲಿದದ ಇನದದಶ್ನೆಒಂದದು ಪಕಕ್ಕೆದ ಕದದಠಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನದದಶ್ರೀ ಮವಾತದುಕತದ ಆಡದುತತ್ತು ತಮಿಮ್ಮಷಟ್ಟಿಕದಕ್ಕೆ ತವಾವಪ ಇರದುವವಾಗ, ಟದಲವಿಷನನಲಲ್ಲಿ ಯವಾವಪದವಾದರದ ಕದದಲದ ದರಶಕ್ಯ ಬಒಂದವಾಗ ಇಲಲ್ಲಿ ಇದನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡದುತತ್ತುದದ್ದವರ ದದುದುಃಖದ ಭವಾವನದಯದು ಇದನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡದದ ಇರದುವ ಪಕಕ್ಕೆದ ಕದದಠಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಇರದುವವರ ಮನಸತ್ಸಗದ ಮದುಟಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನಸದುತ್ಸ ಸಸ್ವಿಲಲ್ಪಿಮಟಟ್ಟಿಗದ ದದುಗದುಡಗದದಳಳುಳ್ಳುತತ್ತುದದ. ಅದದಶ್ರೀ ಟದಲವಿಷನನಲಲ್ಲಿ ಯವಾವಪದವಾರದದಒಂದದು ನರತಕ್ಯ ದರಶಕ್ಯ ಬಒಂದವಾಗ ಅದನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡದುತತ್ತುರದುವವರ ಖದುಷ ಭವಾವನದಯದು ಪಕಕ್ಕೆದ ಕದದಠಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಇದನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಡದದ ತಮಿಮ್ಮಷಟ್ಟಿಕದಕ್ಕೆ ತವಾವದಶ್ರೀ ಇದದ್ದವರ ಮನಸತ್ಸನ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಪರಿಣವಾಮ ಬಿಶ್ರೀರಿ ಸಸ್ವಿಲಲ್ಪಿಮಟಟ್ಟಿಗದ ಸಒಂತದದಶ್ರೀಷದ ಭವಾವನದ ಉಒಂಟವಾಗದುತತ್ತುದದ. ಇದದು ಅಶದಶಶ್ರೀಕ ಪದಜೈ ಅವರದು ಹದಶ್ರೀಳಿದ ಸಒಂಶದಶಶ್ರೀಧನವಾ ಸತಕ್ಯ. 2. ‘ವಚನಧಮರ್ಪಿ’ದ ಬಗದಗದ ದದಶ್ರೀವನದರರ ಅಭಿಪವಾಪ್ರಯ ಏನದು? “ಕನವಾರ್ಪಿಟಕದ ಹನದಶ್ನೆರಡನದಯ ಶತಮವಾನದಲಲ್ಲಿ ನಡದದವಚನ ಆಒಂದದದಶ್ರೀಲನ ಜಗತತ್ತುನಲಲ್ಲಿ ಎಲದಲ್ಲಿ ನಡದದಿಲಲ್ಲಿ. ಈ ವಚನ ಧಮರ್ಪಿವನದುಶ್ನೆ ಜವಾತಯ ಬಚಶ್ಚಾಲನಿಒಂದ ಮೆಶ್ರೀಲದತತ್ತು ರಕ್ಷಿಸದರದ ಜಗತತ್ತುಗದ ಇದದು ಬದಳಕವಾಗಬಹದುದದು. ಇದದು ಜವಾತಯವಾದರದ ಕದಟಟ್ಟಿ ಜವಾತ; ಧಮರ್ಪಿವವಾದರದ ಮಹದದಶ್ರೀನಶ್ನೆತ ಧಮರ್ಪಿ” ಎಒಂಬದುದದು ‘ವಚನ ಧಮರ್ಪಿ’ದ ಬಗದಗದ ದದಶ್ರೀವನದರರ ಅಭಿಪವಾಪ್ರಯವವಾಗದದ. 3. ಪರಮಹಒಂಸರ ವಕ್ಯಕತ್ತುತಸ್ವಿದ ವದಜೈಶಷಟ್ಟಿಷ್ಟ್ಯ ಎಒಂಥದದುದ್ದ? “ಒಒಂದದು ದದಶ್ರೀಹ ಮನಸದುತ್ಸ ಅದದಷದುಟ್ಟಿ ಮವಾಧಕ್ಯಮವವಾಗಬಹದುದದದಶ್ರೀ ಅದಷದಟ್ಟಿ ಒಒಂದದಶ್ರೀ ದದಶ್ರೀಹದಲಲ್ಲಿ ಸಒಂಭವಿಸದ ಒಒಂದದು ಉದವಾಹರಣದ ಪರಮಹಒಂಸ. ಯವಾವಪದನದಶ್ನೆ ಕದದಲಲ್ಲಿದದ, ಒಳಿತದುಗಳನದಶ್ನೆಶ್ರೀ ಕದಡಿಸದುತತ್ತು ಕದಡಿಸದುತವಾತ್ತು ಹದದಶ್ರೀದವರದು ಪರಮಹಒಂಸರದು” ಎಒಂಬದುದದು ದದಶ್ರೀವನದರದು ಮಹವಾದದಶ್ರೀವ ಅವರ ಆಬಿಪವಾಪ್ರಯವವಾಗದದ. 4. ಇಒಂದಲಲ್ಲಿ ನವಾಳದ ಫಲ ಕದದಡದುವ ಅಒಂಶಗಳವಾವಪವಪ? ‘ಭದಮಿಗದ ಬಿದದ್ದ ಬಿಶ್ರೀಜ ಮತದು ಮತದುತ್ತು ಎದದಗದ ಬಿದದ್ದ ಅಕರ’ ಇಒಂದಲಲ್ಲಿ ನವಾಳದ ಫಲ ಕದದಡದುವ ಅಒಂಶಗಳವಾಗವದ. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 7 ವರಕಸವಾಕ್ಷಿ - ದದುಗರ್ಪಿಸಒಂಹ 1. ಧಮರ್ಪಿಬದುದಿದ್ಧಗದ ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ಯವಾವ ಸಲಹದಯತತ್ತುನದು? ಅಧರ್ಪಿರವಾತಪ್ರಯಲಲ್ಲಿ ಧಮರ್ಪಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ದದುಬದುರ್ಪಿದಿದ್ಧಯವಾದ ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧಯನದುಶ್ನೆ ಕರದದದು, “ಚಿನಶ್ನೆವನದುಶ್ನೆ ಹಒಂಚಿಕದದಳದಳೂಳ್ಳುಶ್ರೀಣ” ಎಒಂದವಾಗ ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ಪವಾಪಬದುದಿದ್ಧಯವನವಾಗ “ನವಾವಪ ಈ ಹದದನಶ್ನೆನದುಶ್ನೆ ಹಒಂಚಿಕದದಒಂಡದು ಮನದಯಲಲ್ಲಿ ಸದಸ್ವಿಶ್ರೀಚದಚ್ಛೆಯಒಂದ ಇರದುವವರಲಲ್ಲಿ. ಮತದತ್ತು ವವಾಕ್ಯಪವಾರಕದಕ್ಕೆ ಹದದಶ್ರೀಗಬದಶ್ರೀಕವಾಗದುತತ್ತುದದ. ಆಕವಾರಣದಿಒಂದ ನಿನಗದ ನನಗದ ಖಚಿರ್ಪಿಗದ ಬದಶ್ರೀಕವಾಗದುವಷದುಟ್ಟಿ ಹದದನಶ್ನೆನದುಶ್ನೆ ತದಗದದದುಕದದಒಂಡದು, ಉಳಿದ ಹದದನದಶ್ನೆಲಲ್ಲಿವನದುಶ್ನೆ ಇಲದಲ್ಲಿಯಶ್ರೀ ಇಟದುಟ್ಟಿ ಬಿಡದದಶ್ರೀಣ” ಎಒಂದದು ಸಲಹದಯತತ್ತುನದು. 2. ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ತನಶ್ನೆ ತಒಂದದಗದ ಏಕವಾಒಂತದಲಲ್ಲಿ ಏನದಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದನದು? ದದುಷಟ್ಟಿಬದುದಿದ್ಧಯದು ತನಶ್ನೆ ತಒಂದದಯ ಕದಜೈ ಹಿಡಿದದು, ಏಕವಾಒಂತ ಸಸ್ಥಾಳಕದಕ್ಕೆ ಕರದದದುಕದದಒಂಡದು ಹದದಶ್ರೀಗ “ನಿನಶ್ನೆ ಒಒಂದದು ಮವಾತನಿಒಂದ ನಮಮ್ಮ ಕಷಟ್ಟಿಗಳದಲಲ್ಲಿವಪೂ ಪರಿಹವಾರವವಾಗ, ಹಲವಪ ಕವಾಲ ಹಸಯದದ ಊಟಮವಾಡಿ ಬವಾಳಳುವಒಂತಹ ಸವಾಧನದಯನದುಶ್ನೆ ಮವಾಡಬಹದುದದು. ನಿಶ್ರೀನದು ಆ ಮರದ ಪೊಟರದಯಲಲ್ಲಿ ಅಡಗದದುದ್ದ, ಧಮರ್ಪಿಬದುದಿದ್ಧಯಶ್ರೀ ಹದದನದುಶ್ನೆ ತದಗದದದುಕದದಒಂಡದು ಹದದಶ್ರೀದನದಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಳು” ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದನದು. 3. ಧಮವಾರ್ಪಿಧಿಕರಣರದು ವಟವರಕಕದಕ್ಕೆ ಏನದು ಹದಶ್ರೀಳಿದರದು? ಧಮವಾರ್ಪಿಧಿಕರಣರದು ವಟವರಕಕದಕ್ಕೆ “ನಿಶ್ರೀನವಾದರದದಶ್ರೀ ಯಕವಾದಿ ದಿವಕ್ಯ ದದಶ್ರೀವತದಗಳಳು ವವಾಸ ಮವಾಡದುವಒಂತಹ ಮತದುತ್ತು ಅವರ ಸದಶ್ರೀವದಯನದುಶ್ನೆ ಮವಾಡದುವಒಂತಹವನದು ಆಗದಿದ್ದಶ್ರೀಯವಾ, ಆ ಕವಾರಣದಿಒಂದ ನಿನಶ್ನೆನದುಶ್ನೆ ಸವಾಕ್ಷಿ ಮವಾಡಿ ಕದಶ್ರೀಳಳುತತ್ತುದದದ್ದಶ್ರೀವದ, ನಿಶ್ರೀನದು ತಪಲ್ಪಿದದ ಸವಾಕ್ಷಿಯನದುಶ್ನೆ ನದುಡಿ” ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದರದು.
 10. 10. ಗದಕ್ಯಪವಾಠ – 8. ವವಾಕ್ಯಘಪ್ರಗಶ್ರೀತದ - ಎ. ಎನ. ಮದತರ್ಪಿರವಾವ 1. ಮದಲಒಂಗನ ಕಣಿವದಯಲಲ್ಲಿ ಬರದುವವಾಗ ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರದು ಏನದಒಂದದು ಯಶ್ರೀಚಿಸದರದು? ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರದು ಮದಲಒಂಗನ ಕಣಿವದಯನದುಶ್ನೆ ದವಾಟ ಹದದಶ್ರೀಗಬದಶ್ರೀಕತದುತ್ತು. ಅದದು ಕವಾಡದುದವಾರಿಯವಾಗತದುತ್ತು. ಆದಿನ ಬದಳಳುದಿಒಂಗಳಿನ ರವಾತಪ್ರ. ಅದರದ ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರ ಮನಸತ್ಸನಲಲ್ಲಿ ಭಯ ಆವರಿಸತದುತ್ತು. ಹದದಟದಟ್ಟಿಯದ ಹಸಯದುತತ್ತುತದುತ್ತು. “ಸಸ್ವಿಲಲ್ಪಿ ದದದಡಡ್ಡ ಹದಜದಜ್ಜೆ ಹವಾಕ ಊಟದ ಹದದತತ್ತುಗದ ಊರದು ಸದಶ್ರೀರಿಕದದಳಳ್ಳುಬಹದುದದು” ಎಒಂದದು ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರದು ಯಶ್ರೀಚಿಸದರದು. 2. ಹದುಲಯದು ಹಿಒಂದಿನಿಒಂದ ಹವಾರಿ ಕದದಲಲ್ಲಿದಿರಲದು ಕವಾರಣಗಳದಶ್ರೀನದು? ಭರತಖಒಂಡದ ಹದುಲಗಳಳು ಹಿಒಂದಿನಿಒಂದ ಹವಾರಿ ಕದದಲದುಲ್ಲಿವಪದಿಲಲ್ಲಿ ಏಕದಒಂದರದ ಶತದುಪ್ರಗಳವಾದರದ ಸರಿಯ, ಬದನದುಶ್ನೆ ತರದುಗಸರದುವವಾಗ ಕದದಲದುಲ್ಲಿವಪದದು ಧಮರ್ಪಿವಲಲ್ಲಿ. ಆದದ್ದರಿಒಂದ ಹದುಲಯದು ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರ ಬದನಶ್ನೆ ಹಿಒಂದಿನಿಒಂದ ಹವಾರಿ ಕದದಲಲ್ಲಿಲಲಲ್ಲಿ. 3. ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರದು ಮದರದರ್ಪಿಯಲಲ್ಲಿದವಾದ್ದಗ ನಡದದ ಘಟನದಗಳನದುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸ. ಚಿಕಕ್ಕೆನವಾಯಕನಹಳಿಳ್ಳುಗದ ತದಒಂಗನಕವಾಯ ತದುಒಂಬಿಕದದಒಂಡದು ಹದದಶ್ರೀಗದದ್ದ ರದಜೈತರ ಗವಾಡಿಯ ಎತದುತ್ತುಗಳಳು ಮದುಒಂದದ ಹದದಶ್ರೀಗದದ ನಿಒಂತವಪ. ಹದುಲಯ ಗಜರ್ಪಿನದ ಕದಶ್ರೀಳಿಸತದು. ಎತದುತ್ತುಗಳ ಗಒಂಟದಯ ಸದದ್ದನದುಶ್ನೆ ಕದಶ್ರೀಳಿದ ಹದುಲಯದು ಕದಲವಪ ನಿಮಿಷ ತಡದದದು ರದಜೈತರ ಮವಾತದು ಕದಶ್ರೀಳಿಬಒಂದ ಮೆಶ್ರೀಲದ ನಿರವಾಶದಯಒಂದ ಪಲವಾಯನಮವಾಡಿತದು. ಅನಒಂತರ ರದಜೈತರದು ತಮಮ್ಮಲಲ್ಲಿದದ್ದ ಕದದಶ್ರೀವಿಯಒಂದ ಒಒಂದದರಡದು ತದದಶ್ರೀಟವಾ ಹವಾರಿಸ, ಕದಜೈಲವಾದಷದುಟ್ಟಿ ಗಲಭದ ಮವಾಡದುತವಾತ್ತು ತದಒಂಗನಗರಿಯ ಪಒಂಜದು ಹದದತತ್ತುಸಕದದಒಂಡದು ಜವಾಗರದಕತದಯಒಂದ ಮದುಒಂದದ ಬಒಂದರದು. ಮದರದರ್ಪಿಯಲಲ್ಲಿ ಬಿದಿದ್ದದದ್ದ ಶವಾನದುಭದದಶ್ರೀಗರನದುಶ್ನೆ ಕಒಂಡದು, ಮದುಖದ ಮೆಶ್ರೀಲದ ನಿಶ್ರೀರದರಚಿ ಎಚಶ್ಚಾರಿಸದರದು. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 1. ಎಮಮ್ಮನದುಡಿಗದಶ್ರೀಳ್ - ಆದಿಕವಿ ಪಒಂಪ 1. ಸಒಂಧಿಯಶ್ರೀ ಉಚಿತವದಒಂದದು ಧರತರವಾಷಷ್ಟ್ರನದು ಹದಶ್ರೀಗದ ಸಮರರ್ಪಿಸದನದು? ಧರತರವಾಷಷ್ಟ್ರನದು ದದುಯಶ್ರೀರ್ಪಿಧನನನದುಶ್ನೆ ಕದುರಿತದು “ನನಗದ ಪವಾಒಂಡದುವಿಗದ ವಕ್ಯತವಾಕ್ಯಸವಿಲಲ್ಲಿ (ಭದಶ್ರೀದವಿಲಲ್ಲಿ); ರವಾಜಕ್ಯವನದುಶ್ನೆ ವಿಭವಾಗ ಮವಾಡಿ ಆಳದಳೂಶ್ರೀಣ. ಆ ಪವಾಒಂಡದುವಿನ ಮಕಕ್ಕೆಳಳೂ ನಿನಶ್ನೆಲಲ್ಲಿ ಸರಿಯವಾಗ ಹದದಒಂದಿಕದದಳಳುಳ್ಳುವವರದಶ್ರೀ; ಈ ಯದುದದ್ಧವಪ ನಿನಿಶ್ನೆಒಂದ ಆಯತದು ಎಒಂದರದ ಇನದುಶ್ನೆ ಕದದಶ್ರೀಪಗದದಳಳುಳ್ಳುತತ್ತುಶ್ರೀಯಶ್ರೀ; ಭಿಶ್ರೀಷಮ್ಮನಿಗದ, ದದದಪ್ರಶ್ರೀಣನಿಗದ, ಕಣರ್ಪಿನಿಗದ ಗದಲಲ್ಲಿಲದು ಅಸವಾಧಕ್ಯನವಾದ ಆ ಅಜದುರ್ಪಿನನಲಲ್ಲಿ ಕದದಶ್ರೀರಸ ಯದುದದ್ಧ ಮವಾಡದುವವರದು ಇನದುಶ್ನೆ ಯವಾರದು? ಸಒಂಧಿಯನದುಶ್ನೆ ಮವಾಡದದಶ್ರೀಣ” ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿ ಸಒಂಧಿಯಶ್ರೀ ಉಚಿತವದಒಂದದು ಧರತರವಾಷಷ್ಟ್ರನದು ಸಮರರ್ಪಿಸದನದು. 2. ದದುಯಶ್ರೀರ್ಪಿಧನನಿಗದ ಗವಾಒಂಧವಾರಿ ನಿಶ್ರೀಡಿದ ಉಪದದಶ್ರೀಶವದಶ್ರೀನದು? ಗವಾಒಂಧವಾರಿಯದು ದದುಯಶ್ರೀರ್ಪಿಧನನನದುಶ್ನೆ ಕದುರಿತದು “ಕದುರದುವಒಂಶವದಒಂಬ ತದದಶ್ರೀಟವಪ ಭಿಶ್ರೀಮನದಒಂಬ ಮದದಿಒಂದ ಕದುರದುಡವಾಗ ಸದದಕದಕ್ಕೆಶ್ರೀರಿದ ಆನದಯದು ಕದದಶ್ರೀರಸ ನದುಗಗ್ಗೆಲದು ಧಧಒಂಸವವಾದಒಂತದ ಆಯತದು; ಪಪಣಕ್ಯದಿಒಂದ ಒಒಂದದು ದದದಡಡ್ಡ ಮರವಪ ಉಳಿಯದುವಒಂತದ ನಿಶ್ರೀನದು ಉಳಿದದ; ಇನದುಶ್ನೆ ಯದುದದ್ಧ ಮವಾಡದುವಒಂಥವರದ ಇಲಲ್ಲಿ; ಮಗನದಶ್ರೀ, ಮದುದದುಕರದ ಕದುರದುಡರದ ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳದದ ನಮಮ್ಮ ಮವಾತನದುಶ್ನೆ ಕದಶ್ರೀಳಳು, ಆಲದದಶ್ರೀಚಿಸದು, ತಒಂದದಯ ಮವಾತಗದ ಒರಲ್ಪಿಗದ ಕದದಡದು” ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಳುತವಾತ್ತುಳದ. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 2 ಹಕಕ್ಕೆ ಹವಾರದುತದದ ನದದಶ್ರೀಡಿದಿರವಾ - ದ. ರವಾ. ಬದಶ್ರೀಒಂದದಪ್ರ 1. ಹಕಕ್ಕೆಯ ಹವಾರವಾಟವನದುಶ್ನೆ ಆಕವಾಶಕದಕ್ಕೆ ಹದಶ್ರೀಗದ ಹದದಶ್ರೀಲಸದವಾದ್ದರದ? ತರತಮರಹಿತ ಸಮದರಷಟ್ಟಿಯಒಂದ ಕದಡಿದ ನಿಶ್ರೀಲಮೆಶ್ರೀಘಮಒಂಡಲ - ಸಮಬಣಣ್ಣು ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿ ಕವಾಲದ ದದಜೈತಕ್ಯತದಯನದುಶ್ನೆ ಸಒಂಕದಶ್ರೀತಸದುವ ಕವಿ ಮದುಗಲಗದ ರದಕದಕ್ಕೆಗಳಳು ಮದಡಿ ಇಡಿಶ್ರೀ ಆಕವಾಶವದಶ್ರೀ ಹವಾರಿದಒಂತದ ಆಗದುತತ್ತುದದ ಎನದುಶ್ನೆತವಾತ್ತುರದ. ನಕತಪ್ರ ಮವಾಲದಯನದುಶ್ನೆ ಧರಿಸಕದದಒಂಡದು, ಸದಯರ್ಪಿ ಚಒಂದಪ್ರರನದುಶ್ನೆ ಕಣವಾಣ್ಣುಗಸಕದದಒಂಡದು ಹಕಕ್ಕೆಯದು ಹವಾರವಾಡದುತತ್ತುರದುವ ನದದಶ್ರೀಟ ಅದದುದ್ಭುತವವಾದದುದದು ಎಒಂದದು ಕವಿ ಬದಶ್ರೀಒಂದದಪ್ರ ವಣಿರ್ಪಿಸದುತವಾತ್ತುರದ. 2. ಹದದಸಗವಾಲದ ಹಸದುಮಕಕ್ಕೆಳನದುಶ್ನೆ ಹಕಕ್ಕೆ ಹದಶ್ರೀಗದ ಹರಸದದ? ಹಕಕ್ಕೆಯದು (ಕವಾಲಪಕ್ಷಿಯದು) ಯದುಗಯದುಗಗಳ ಆಗದುಹದದಶ್ರೀಗದುಗಳನದುಶ್ನೆ ಹಿಒಂದಕದಕ್ಕೆ ತಳಳುಳ್ಳುತತ್ತು, ಹದದಸ ಮನಸ್ವಿಒಂತರದ ಪರಿವತರ್ಪಿನದಗದ ಪಪ್ರಗತಗದ ಕವಾರಣವವಾಗದದ. ಹಕಕ್ಕೆಯದು (ಕವಾಲಪಕ್ಷಿಯದು) ತನಶ್ನೆ ರದಕದಕ್ಕೆಗಳನದುಶ್ನೆ ಬಿಶ್ರೀಸದುವ ಮದಲಕ ಭದಮಒಂಡಲದ ಜಿಶ್ರೀವಿಗಳಿಗದ ಚದಜೈತನಕ್ಯ ನಿಶ್ರೀಡಿ, ಹದದಸಗವಾಲದ ಹಸದುಮಕಕ್ಕೆಳನದುಶ್ನೆ ಹರಸ, ಉತತ್ತುಮ ಭವಿಷಕ್ಯಕವಾಕ್ಕೆಗ ಶದುಭ ಹವಾರದಜೈಸದುತತ್ತುದದ ಎಒಂದದು ಕವಿಗಳಳು ವಣಿರ್ಪಿಸದುತವಾತ್ತುರದ. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 3. ಹಲಗಲ ಬದಶ್ರೀಡರದು - ಜವಾನಪದ (ಸಒಂಗಪ್ರಹ) 1. ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರದು ದಒಂಗದ ಏಳಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಕಪ್ರ.ಶ. 1857 ರ ಪಪ್ರಥಮ ಸವಾಸ್ವಿತಒಂತಪ್ರಷ್ಟ್ಯ ಸಒಂಗವಾಪ್ರಮದ ನಒಂತರ ಬಿಪ್ರಟಷ್ ಸಕವಾರ್ಪಿರ ಅನದುಮತ ಇಲಲ್ಲಿದದ ಭವಾರತಶ್ರೀಯರದು ಶಸವಾಸ್ತ್ರಸಸ್ತ್ರಗಳನದುಶ್ನೆ ಹದದಒಂದದುವಒಂತಲಲ್ಲಿ ಮತದುತ್ತು ತಮಮ್ಮಲಲ್ಲಿರದುವ ಆಯದುಧಗಳನದುಶ್ನೆ ಸಕವಾರ್ಪಿರಕದಕ್ಕೆ ಒರಲ್ಪಿಸಬದಶ್ರೀಕದು ಎಒಂಬ ಆದದಶ್ರೀಶವನದುಶ್ನೆ ನಿಶ್ರೀಡಿತದು. ಈ ಆದದಶ್ರೀಶವನದುಶ್ನೆ ವಿರದದಶ್ರೀಧಿಸ ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರದು ಪಪೂಜದಶ್ರೀರಿ ಹನದುಮ, ಬವಾಕ್ಯಡರ ಬವಾಲ, ಜಡಗ, ರವಾಮ ಮೊದಲವಾದ ವಿಶ್ರೀರರ ನವಾಯಕತಸ್ವಿದಲಲ್ಲಿ ಸಭದ ಸದಶ್ರೀರಿ ತಮಮ್ಮ ಬದದುಕನ
 11. 11. ಆಧವಾರವವಾದ ಆಯದುಧಗಳನದುಶ್ನೆ ಸಕವಾರ್ಪಿರಕದಕ್ಕೆ ಹಿಒಂದಿರದುಗಸಲದು ಒಪಲ್ಪಿಲಲಲ್ಲಿ. ಆದರದ ಬಿಪ್ರಟಷ್ ಸಪವಾಯಗಳಳು ಬಒಂದದು ಬಲವಒಂತವವಾಗ ಆಯದುಧಗಳನದುಶ್ನೆ ಕಸದದುಕದದಳಳ್ಳುಲದು ಪವಾಪ್ರರಒಂಭಿಸದರದು. ಇದದು ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರದು ದಒಂಗದ ಏಳಲದು ಕವಾರಣವವಾಯತದು. 2. ಹಲಗಲಗದ ದಒಂಡದು ಬರಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರವಾದ ಪಪೂಜದಶ್ರೀರಿ ಹನದುಮ, ಬವಾಕ್ಯಡರ ಬವಾಲ, ರವಾಮ, ಜಡಗ ಇವರದುಗಳಳು ಬಿಪ್ರಟಷ್ ಸಕವಾರ್ಪಿರ ಹದದರಡಿಸದದ್ದ ನಿಶಶ್ಶಸಸ್ತ್ರಶ್ರೀಕರಣದ ಆದದಶ್ರೀಶವನದುಶ್ನೆ ವಿರದದಶ್ರೀಧಿಸ ತಮಮ್ಮಲಲ್ಲಿರದುವ ಆಯದುಧಗಳನದುಶ್ನೆ ಕದದಡಲದು ಒಪಲ್ಪಿದದ ದಒಂಗದ ಎದದ್ದರದು. ಈ ದಒಂಗದಯನದುಶ್ನೆ ಹತತ್ತುಕಕ್ಕೆಲದು ಬಒಂದ ಕವಾರಕದನನ ಕಪವಾಳಕದಕ್ಕೆ ಹದದಡದದದು ಸಪವಾಯಗಳನದುಶ್ನೆ ಹದದಡದದದುರದುಳಿಸದರದು ಇದರಿಒಂದ ಕದದಶ್ರೀಪಗದದಒಂಡ ಕದುಒಂಪಣಿ ಸಕವಾರ್ಪಿರದ ಅಧಿಕವಾರಿಗಳಳು ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರ ದಒಂಗದಯನದುಶ್ನೆ ಬಗದುಗ್ಗೆಬಡಿಯಲದು ದಒಂಡನದುಶ್ನೆ ಕರದಯಸದರದು. 3. ದಒಂಡದು ಹಲಗಲಯ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಹದಶ್ರೀಗದ ದವಾಳಿ ನಡದಸತದು? ನಿಶಶ್ಶಸಸ್ತ್ರಶ್ರೀಕರಣದ ಆದದಶ್ರೀಶವನದುಶ್ನೆ ವಿರದದಶ್ರೀಧಿಸ ಬಿಪ್ರಟಷ್ ಸಕವಾರ್ಪಿರದ ವಿರದುದದ್ಧ ದಒಂಗದ ಎದದ್ದ ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರನದುಶ್ನೆ ಬಗದುಗ್ಗೆಬಡಿಯಲದು ಬಿಪ್ರಟಷರ ದಒಂಡದು ಬಒಂದಿತದು. ಬಿಪ್ರಟಷರ ದಒಂಡಿನ ಸಪವಾಯಗಳಳು ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರ ಬದನದುಶ್ನೆ ಹತತ್ತು ಕದದಒಂದರದು. ಎದದುರಿಗದ ಸಕಕ್ಕೆಸಕಕ್ಕೆವರಿಗದಲಲ್ಲಿ ಕರದುಣದ ಇಲಲ್ಲಿದದ ಗದುಒಂಡದು ಹದದಡದದದು ಸವಾಯಸದರದು. ಬಿಪ್ರಟಷ್ ಸಪವಾಯಗಳ ಗದುಒಂಡಿಗದ ಹದದರಿ ಹಲಗಲಯ ಬದಶ್ರೀಡರದು ಗದುಡಡ್ಡದ ಕಡದಗದ ಓಡಿ ತಲದಮರದಸಕದದಒಂಡರದು. 4. ಲವಾವಣಿಗಳನದುಶ್ನೆ ಏಕದ ವಿಶ್ರೀರಗಶ್ರೀತದಗಳಳು ಎನಶ್ನೆಲವಾಗದದ? ಲವಾವಣಿಗಳ ಜನಪದ ಸವಾಹಿತಕ್ಯದ ಒಒಂದದು ವಿಶಷಟ್ಟಿ ಪಪ್ರಕವಾರ. ಒಒಂದದು ಘಟನದಯನದುಶ್ನೆ ಆಧರಿಸ, ಕಥನವಾತಮ್ಮಕವವಾಗ ಕಟಟ್ಟಿದ ಹವಾಡನದುಶ್ನೆ ಲವಾವಣಿಗಳದನದುಶ್ನೆವರದು. ಲವಾವಣಿಗಳಳು ಸವಾಮವಾನಕ್ಯವವಾಗ ವಿಶ್ರೀರತನ ಹವಾಗದ ಸವಾಹಸವನದುಶ್ನೆ ವಣಿರ್ಪಿಸದುವಪದರಿಒಂದ ಅವಪಗಳನದುಶ್ನೆ ವಿಶ್ರೀರಗಶ್ರೀತದಗಳಳು ಎನದುಶ್ನೆವರದು. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 4. ವಚನ ಸಗೌರಭ - ಜದಶ್ರೀಡರ ದವಾಸಮಯಕ್ಯ, ಬಸವಣಣ್ಣು 1. ಭಕತ್ತು ಮತದುತ್ತು ನಿಷದಷಯ ಬಗದಗ್ಗೆ ಜದಶ್ರೀಡರದವಾಸಮಯಕ್ಯನ ಅಭಿಪವಾಪ್ರಯವದಶ್ರೀನದು? ಪತ ಪತಶ್ನೆಯರದು ಒಒಂದವಾದ ಭಕತ್ತು ಶವನಿಗದ ಹಿತ. ಪತಪತಶ್ನೆಯರದು ಒಒಂದವಾಗದ ಭಕತ್ತು ಅಮರತದಲಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬದರತಒಂತದ. ಇದನದುಶ್ನೆ ಶವನದು ಮೆಚದುಶ್ಚಾವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ನಿಷಷನವಾದ ಭಕತ್ತು ದಟಟ್ಟಿವವಾದ ಅರಣಕ್ಯದಲಲ್ಲಿ ಇದದ್ದರದ ಅದದು ಅವನಿಗದ ಪಟಟ್ಟಿಣ ಎನಿಸದುವಪದದು. ನಿಷದಷಯಲಲ್ಲಿದದ ಭಕತ್ತು ನಗರವವಾಸಯವಾದರದ ಅವನಿಗದ ಅದದು ದಟಟ್ಟಿಡವಿಯಶ್ರೀ ಎಒಂದದು ಜದಶ್ರೀಡರ ದವಾಸಮಯಕ್ಯ ಭಕತ್ತು ಮತದುತ್ತು ನಿಷದಷಯ ಬಗದಗ್ಗೆ ಅಭಿಪವಾಪ್ರಯಪಟಟ್ಟಿದವಾದ್ದನದ. 2. ಬಸವಣಣ್ಣುನವರ ವಚನಗಳಲಲ್ಲಿ ಕಒಂಡದುಬರದುವ ಚಒಂಚಲ ಮನಸದುತ್ಸ ಮತದುತ್ತು ಸಸ್ವಿಭವಾವಗಳನದುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸ. ಮಕರ್ಪಿಟವಪ ಮರ ಹತತ್ತು ಹಲವಪ ಕದದಒಂಬದಗಳಿಗದ ನದಗದಯದುವಒಂತದ ಬದಒಂದ ಮನವಪ ಚಒಂಚಲವವಾಗರದುತತ್ತುದದ. ಹಿಶ್ರೀಗವಾದವಾಗ ಮನಸದುತ್ಸ ದದಶ್ರೀವರದಡದಗದ ತರದುಗಲದು ಸವಾಧಕ್ಯವಿಲಲ್ಲಿ. ಪಲಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆಯನದುಶ್ನೆ ಏರಿದ ನವಾಯ ಹದದಲಸದು ಕಒಂಡವಾಗ ತನಶ್ನೆ ಸಸ್ವಿಭವಾವದಒಂತದ ಆ ಕಡದಗದ ಓಡದುತತ್ತುದದ. ಅದದಶ್ರೀ ರಿಶ್ರೀತ ಚಒಂಚಲ ಮನಸದುತ್ಸ ವಿಷಯ ಸದುಖದ ಕಡದಗದ ವವಾಲದುತತ್ತುದದ. ದದಶ್ರೀವರನದುಶ್ನೆ ನದನದಯಲದು ಬಿಡದುವಪದಿಲಲ್ಲಿ ಎಒಂದದು ಬಸವಣಣ್ಣುನವರದು ತಮಮ್ಮ ವಚನದಲಲ್ಲಿ ತಳಿಸದವಾದ್ದರದ. 3. ಮವಾತನ ಮಹತತ್ತುತ್ತ್ವವನದುಶ್ನೆ ಬಸವಣಣ್ಣುನವರದು ಹದಶ್ರೀಗದ ವಿಶದಲ್ಲಿಶ್ರೀಷಸದವಾದ್ದರದ? ಮವಾತದು ಬದಲದ ಬವಾಳಳುವ ಮದುತತ್ತುನಹವಾರದಒಂತದ ಸಲ್ಪಿಷಟ್ಟಿವವಾಗ, ಎಲಲ್ಲಿರಿಗದ ಅಥರ್ಪಿವವಾಗದುವಒಂತದ ಇರಬದಶ್ರೀಕದು. ಮವಾತದು ಮವಾಣಿಕಕ್ಯದ ದಿಶ್ರೀರತ್ತುಯಒಂತದ ಹಿತವವಾಗದದುದ್ದ, ಜವಾನದ ಬದಳಕನದುಶ್ನೆ ನಿಶ್ರೀಡಬದಶ್ರೀಕದು. ಮವಾತದು ಸಸ್ಫಟಕದ ಸಲವಾಕದಯಒಂತದ ಪವಾರದಶರ್ಪಿಕವವಾಗದದುದ್ದ ಸತಕ್ಯದಿಒಂದ ಕದಡಿರಬದಶ್ರೀಕದು. ನವಾವವಾಡದುವ ಮವಾತದು ದದಶ್ರೀವರದು ಮೆಚದುಶ್ಚಾವಒಂತದ ಇರಬದಶ್ರೀಕದು. ಅದದಶ್ರೀರಿಶ್ರೀತ ನದುಡಿಗದ ತಕಕ್ಕೆ ನಡದ ಇದದ್ದರದ ಮವಾತಪ್ರ ದದಶ್ರೀವರದು ಒ¯ಯದುವನದು‛ ಎಒಂಬದುದದು ಬಸ À ವಣಣ್ಣುನವರ ಅಭಿಪವಾಪ್ರಯವವಾಗದದ. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 5. ಸಒಂಕಲಲ್ಪಿ ಗಶ್ರೀತದ - ಜಿ. ಎಸ. ಶವರದುದಪ್ರಪಲ್ಪಿ 1. ಹಡಗನದುಶ್ನೆ ಯವಾವಪದರ ಬದಳಕನಲಲ್ಲಿ ಮದುನಶ್ನೆಡದಸಬದಶ್ರೀಕದದ? ನಮಮ್ಮ ಬದದುಕನ ಸದುತತ್ತುಮದುತತ್ತುಲದು ಕವಿದಿರದುವ ಕತತ್ತುಲದಯನದುಶ್ನೆ ಕಳದಯಲದು ರಪ್ರಶ್ರೀತಯಒಂಬ ಹಣತದಯನದುಶ್ನೆ ಹಚಶ್ಚಾಬದಶ್ರೀಕದು. ಸಒಂಸವಾರ ಸವಾಗರದಲಲ್ಲಿ ಬಿರದುಗವಾಳಿಗದ ಸಲದುಕ ಹದದಯವಾದ್ದಡದುತತ್ತುರದುವ ಬದದುಕದಒಂಬ ಹಡಗನದುಶ್ನೆ ಜವಾನದಿಶ್ರೀವಿಗದಯ ಮದಲಕ ಎಚಶ್ಚಾರಿಕದಯಒಂದ ಮದುನಶ್ನೆಡದಸಬದಶ್ರೀಕದದ. 2. ಕವಾಡದುಗಳಿಗದ ಹದಶ್ರೀಗದ ಮದುಟಟ್ಟಿಬದಶ್ರೀಕದದ? ಋತದುಗಳ ರವಾಜನವಾದ ವಸಒಂತನದು ಬರಡವಾಗರದುವ ಕವಾಡದುಗಳಳು ಹಚಶ್ಚಾಹಸರಿನಿಒಂದ ಕಒಂಗದದಳಿಸದುವಒಂತದ ಮದುಟಟ್ಟಿಬದಶ್ರೀಕದದ. ವಸಒಂತನ ಆಗಮನದಿಒಂದ ಬರಡವಾಗರದುವ ಕವಾಡಿನಲಲ್ಲಿ ಮರಗಡಗಳಳು ಚಿಗದುರಿ ಪಪ್ರಕರತಗದ ನವಚದಜೈತನಕ್ಯ ಮದಡಬದಶ್ರೀಕದದ ಎಒಂಬದುದದು ಕವಿಯ ಆಶಯವವಾಗದದ. 3. ಹದದಸ ಭರವಸದಗಳನದುಶ್ನೆ ಮದಡಿಸ ಯವಾವಪದರ ನಡದುವದ ಸದಶ್ರೀತದುವದಯವಾಗಬದಶ್ರೀಕದದ? ಭವಾಷದ, ಜವಾತ, ಮತಧಮರ್ಪಿಗಳ ಭದಶ್ರೀದಭವಾವದಿಒಂದ ಮನದುಜರ ನಡದುವದ ಅಡಡ್ಡಗದದಶ್ರೀಡದಗಳಳು ನಿಮವಾರ್ಪಿಣವವಾಗವದ. ಸದಶ್ನೆಶ್ರೀಹ, ರಪ್ರಶ್ರೀತ, ನಒಂಬಿಕದಯ ಮದಲಕ ಮನದುಜರ ನಡದುವಿನ ಈ ಅಡಡ್ಡಗದದಶ್ರೀಡದಗಳನದುಶ್ನೆ ಕದಡವಬದಶ್ರೀಕದು. ಬದದುಕನಲಲ್ಲಿ ಹದದಸ ಭರವಸದಗಳನದುಶ್ನೆ ಮದಡಿಸ ಮನದುಜ ಮನದುಜರ ನಡದುವದ ಸದಶ್ರೀತದುವದಯವಾಗಬದಶ್ರೀಕದದ. 4. ನವಾಳಿನ ಕನಸನದುಶ್ನೆ ಬಿತತ್ತುಬದಶ್ರೀಕವಾದರದ ನವಾವಪ ಹದಶ್ರೀಗದ ಬದದುಕಬದಶ್ರೀಕದು?
 12. 12. ಎಲಲ್ಲಿ ಮತಧಮರ್ಪಿಗಳಳು ದವಾರಿ ತದದಶ್ರೀರಿಸದುವ ದಿಶ್ರೀಪಗಳವಾಗರದುವಪದರಿಒಂದ ಎಲವಾಲ್ಲಿ ಮತಗಳನದುಶ್ನೆ ಪಪರಸಕ್ಕೆರಿಸದುವ ಎಚಶ್ಚಾರಿಕದಯಲಲ್ಲಿ ನವಾವಪ ಬದದುಕಬದಶ್ರೀಕದು. ಭಯ ಮತದುತ್ತು ಸಒಂಶಯಗಳಿಒಂದ ಮಸದುಕವಾಗರದುವ ಮನದ ಕಣಿಣ್ಣುನಲಲ್ಲಿ ಭವಿಷಕ್ಯದ ಕನಸತ್ಸನದುಶ್ನೆ ಬಿತದುತ್ತುತತ್ತು ಬದದುಕದು ನಡದಸಬದಶ್ರೀಕದು. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 6. ಕಗೌರವದಶ್ರೀಒಂದಪ್ರನ ಕದದಒಂದದ ನಿಶ್ರೀನದು - ಕದುಮವಾರ ವವಾಕ್ಯಸ 1. ಕರಷಣ್ಣುನದು ಕಣರ್ಪಿನ ಮನದಲಲ್ಲಿ ಯವಾವ ರಿಶ್ರೀತಯಲಲ್ಲಿ ಭಯವನದುಶ್ನೆ ಬಿತತ್ತುದನದು? “ಕಣರ್ಪಿ ನಿಮಗದ (ಪವಾಒಂಡವರಿಗದ) ಯವಾದವ ಕಗೌರವರಿಗದ ವಒಂಶ ಗಗೌರವದಲಲ್ಲಿ ಭದಶ್ರೀದವಿಲಲ್ಲಿ. ನಿಶ್ರೀನದು ನಿಜವವಾಗ ಭದಮಿಯ ಒಡದಯ. ಆದರದ ನಿನಗದ ಮನದಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರಿವಿಲಲ್ಲಿ” ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಳುತ ಕರಷಣ್ಣುನದು ಕಣರ್ಪಿನ ಕವಿಯಲಲ್ಲಿ ಭಯವನದುಶ್ನೆ ಭಿತತ್ತುದನದು. 2. ಕದುಒಂತ, ಮವಾದಿಪ್ರಯರದು ಯವಾಯವಾರ್ಪಿರ ಅನದುಗಪ್ರಹದಿಒಂದ ಮಕಕ್ಕೆಳನದುಶ್ನೆ ಪಡದದರದು? ಕದುಒಂತಯದು ಯಮಧಮರ್ಪಿನ ಅನಗಪ್ರಹದಿಒಂದ ಧಮರ್ಪಿರವಾಯನನದುಶ್ನೆ, ವವಾಯದುವಿನ ಅನದುಗಪ್ರಹದಿಒಂದ ಭಿಶ್ರೀಮನನದುಶ್ನೆ, ಇಒಂದಪ್ರನ ಅನದುಗಪ್ರಹದಿಒಂದ ಅಜದುರ್ಪಿನನದುಶ್ನೆ ಪಡದದಳಳು. ಮವಾದಿಪ್ರಯದು ಅಶಸ್ವಿನಿಶ್ರೀದದಶ್ರೀವತದಗಳ ಅನದುಗಪ್ರಹದಿಒಂದ ನಕದುಲ ಸಹದದಶ್ರೀವರನದುಶ್ನೆ ಪಡದದಳಳು. 3. ಕರಷಣ್ಣುನದು ಆಮಿಷಗಳನದುಶ್ನೆ ಒಡಿಡ್ಡದವಾಗ ಕಣರ್ಪಿನ ಮನದಲಲ್ಲಿ ಮದಡಿದ ಭವಾವನದಗಳದಶ್ರೀನದು? ಕರಷಣ್ಣುನದು ಕಣರ್ಪಿನಿಗದ ಆಮಿಷಗಳನದುಶ್ನೆ ಒಡಿಡ್ಡದವಾಗ ಕದದರಳಸದರದ ಹಿಗಗ್ಗೆದವಪ, ಕಒಂಬನಿಯದು ರಭಸದಿಒಂದ ಮದುಒಂದದ ಬಒಂದದು, ಅಧಿಕವವಾಗ ಕಣರ್ಪಿನದು ದದುದುಃಖಗದದಒಂಡದು ಮನದದದಳಗದ “ಅಯಕ್ಯಶ್ರೀ, ದದುಯಶ್ರೀರ್ಪಿಧನನಿಗದ ಕದಶ್ರೀಡವಾದದುದದು” ಎಒಂದನದು. ಹರಿಯ ಹಗದತನವಪ ಹದದಗದ ತದದಶ್ರೀರದದ ಸದುಟದುಟ್ಟಿಹವಾಕದುವಪದಲಲ್ಲಿದದ; ಸದುಮಮ್ಮನದ ಹದದಶ್ರೀಗದುವಪದದ. ಕರಷಣ್ಣುನದು “ನನಶ್ನೆ ವಒಂಶದ ರಹಸಕ್ಯವನದುಶ್ನೆ ತಳಿಸ ನನಶ್ನೆನದುಶ್ನೆ ಕದದಒಂದನದು”ಎಒಂದದು ಮನದಲಲ್ಲಿ ನದದಒಂದದುಕದದಒಂಡನದು. 4. ಕರಷಣ್ಣುನದು ಕಗೌರವದಶ್ರೀಒಂದಪ್ರನನದುಶ್ನೆ ಕದದಒಂದನದು ಎಒಂದದು ಕಣರ್ಪಿ ಹದಶ್ರೀಳಲದು ಕವಾರಣವದಶ್ರೀನದು? ಕಣರ್ಪಿನದು ಕರಷಣ್ಣುನಿಗದ “ನವಾನದು ರವಾಜಕ್ಯದ ಸರಿಸಒಂಪತತ್ತುಗದ ಸದದಶ್ರೀಲದುವವನಲಲ್ಲಿ, ಪವಾಒಂಡವರದು ಕಗೌರವರದು ಸದಶ್ರೀವದಯನದುಶ್ನೆ ಮವಾಡದುವಪದದು ನನಗದ ಇಷಟ್ಟಿವಿಲಲ್ಲಿ. ಆದರದ ನನಶ್ನೆನದುಶ್ನೆ ಕವಾಪವಾಡಿದ ಒಡದಯನವಾದ ದದುಯಶ್ರೀರ್ಪಿಧನನಿಗದ ಶತದುಪ್ರಗಳ ಶರವನದುಶ್ನೆ ಕಡಿದದು ತಒಂದದು ಒರಲ್ಪಿಸದುವ ಆವದಶ್ರೀಶದಲಲ್ಲಿ ಇದದದ್ದನದು. ಆದರದ ನಿಶ್ರೀನದು ನನಶ್ನೆ ಜನಮ್ಮ ರಹಸಕ್ಯವನದುಶ್ನೆ ತಳಿಸ ದದುಯಶ್ರೀರ್ಪಿಧನನದುಶ್ನೆ ಕದದಒಂದದ” ಎಒಂದನದು. 5. ಯದುದದ್ಧದ ವಿಚವಾರದಲಲ್ಲಿ ಕಣರ್ಪಿನ ತಶ್ರೀಮವಾರ್ಪಿನವದಶ್ರೀನದು? ಕಣರ್ಪಿನದು ಕರಷಣ್ಣುನನದುಶ್ನೆ ಕದುರಿತದು “ನವಾಳಿನ ಕಗೌರವರ ಮತದುತ್ತು ಪವಾಒಂಡವರ ಚತದುರಒಂಗ ಬಲದ ನಡದುವಿನ ಯದುದದ್ಧವಪ ಮರತದುಕ್ಯದದಶ್ರೀವತದಗದ ಭದದಶ್ರೀಜನ ಕದಟ ಆಗದುವಪದದು. ನವಾನದು ಕಗೌರವನ ಉಪಕವಾರದ ಋಣ ತಶ್ರೀರಿಸದುವಒಂತದ ಹದದಶ್ರೀರವಾಡಿ, ಯದುದದ್ಧರಒಂಗದಲಲ್ಲಿ ಲದಕಕ್ಕೆವಿಲಲ್ಲಿದಷದುಟ್ಟಿ ವಿಶ್ರೀರಯಶ್ರೀಧರನದುಶ್ನೆ ಕದದಒಂದದು, ನನಶ್ನೆ ಒಡದಯನಿಗವಾಗ ಪವಾಪ್ರಣವನದುಶ್ನೆ ಬಿಡದುವದನದು. ಸದಯರ್ಪಿನ ಮೆಶ್ರೀಲವಾಣದ ಪವಾಒಂಡವರನದುಶ್ನೆ ನದದಶ್ರೀಯಸದನದು” ಎಒಂದನದು. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 7. ವಿಶ್ರೀರಲವ - ಲಕ್ಷಿಕ್ಷ್ಮಶ್ರೀಶ 1. ವವಾಲಲ್ಮೀಕ ಆಶಪ್ರಮಕದಕ್ಕೆ ಯಜವಾಶಸ್ವಿವಪ ಬಒಂದ ಬಗದಯನದುಶ್ನೆ ವಿವರಿಸ. ಶಪ್ರಶ್ರೀರವಾಮನದು ಮಹಷರ್ಪಿಗಳ ಆದದಶ್ರೀಶದಒಂತದ ಅಶಸ್ವಿಮೆಶ್ರೀಧ ಯವಾಗವನದುಶ್ನೆ ಕದಜೈಗದದಒಂಡದು, ಶತದುಪ್ರಘಶ್ನೆನ ಬದಒಂಗವಾವಲನಲಲ್ಲಿ ಯಜವಾಶಸ್ವಿವನದುಶ್ನೆ ಕಳಳುಹಿಸದನದು. ರವಾಮನ ಆಜದಯಒಂತದ ಹದದರಟ ಯಜವಾಶಸ್ವಿವನದುಶ್ನೆ ಭದುಜಬಲ ಪರವಾಕಪ್ರಮಿಗಳವಾದ ರವಾಜರದುಗಳಳು ತಡದಯಲದು ಹದದರಿ ನಮಸಕ್ಕೆರಿಸ ಮದುಒಂದದ ಹದದಶ್ರೀಗಲದು ಬಿಟಟ್ಟಿರದು. ಹಿಶ್ರೀಗದ ಯಜವಾಶಸ್ವಿವಪ ಭದಮಿಯಲದಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಸಒಂಚರಿಸದುತತ್ತು ವವಾಲಲ್ಮೀಕಯ ಆಶಪ್ರಮದ ತದದಶ್ರೀಟದ ಹಸದುರವಾದ ಹದುಲಲ್ಲಿನದುಶ್ನೆ ತನಶ್ನೆಲದು ಒಳಹದದಕಕ್ಕೆತದು. 2. ಯಜವಾಶಸ್ವಿದ ಹಣದಯಲಲ್ಲಿದದ್ದ ಪಟಟ್ಟಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನದಒಂದದು ಬರದಯಲವಾಗತದುತ್ತು? ಯಜವಾಶಸ್ವಿದ ಹಣದಯಲಲ್ಲಿದದ್ದ ಪಟಟ್ಟಿಯಲಲ್ಲಿ “ಭದಮಒಂಡಲದಲಲ್ಲಿ ಕಗೌಸಲದಜೈಯ ಮಗನವಾದ ರವಾಮನದು ಒಬಬ್ಬನದಶ್ರೀ ವಿಶ್ರೀರನದು. ಇದದು ಅವನ ಯಜ್ಞ ಕದುದದುರದ. ಇದನದುಶ್ನೆ ತಡದಯದುವ ಸವಾಮಥಪ್ರಷ್ಟ್ಯವಪಳಳ್ಳುವರದು ಯವಾರದಶ್ರೀ ಆದರದು ತಡದಯಲ” ಎಒಂದ ಬರದಯಲವಾಗತದುತ್ತು. 3. ಕದುದದುರದಯನದುಶ್ನೆ ಕಟದುಟ್ಟಿವ ವಿಚವಾರದಲಲ್ಲಿ ಮದುನಿಸದುತರಿಗದ ಲವನಿಗದ ನಡದದ ಸಒಂವವಾದವನದುಶ್ನೆ ಬರದಯರಿ. ಲವನದು ಆಶಪ್ರಮವನದುಶ್ನೆ ಹದದಕಕ್ಕೆ ಯಜವಾಶಸ್ವಿವನದುಶ್ನೆ ತನಶ್ನೆ ಉತತ್ತುರಿಶ್ರೀಯದಿಒಂದ ಬವಾಳದಯ ಗಡಕದಕ್ಕೆ ಕಟಟ್ಟಿ ಹವಾಕದದ್ದನದುಶ್ನೆ ಕಒಂಡದು ಹದದರಿದ ಮದುನಿಸದುತರದು “ಬದಶ್ರೀಡಬದಶ್ರೀಡ ಅರಸದುಗಳ ಕದುದದುರದಯನದುಶ್ನೆ ಬಿಡದು, ನಮಮ್ಮನದುಶ್ನೆ ಹದದಡದಯವರದು” ಎಒಂದದು ಹದಶ್ರೀಳಿದರದು. ಆಗ ಲವನದು ನಗದುತ “ಬವಾಪ್ರಹಮ್ಮಣರ ಮಕಕ್ಕೆಳಳು ಹದದರಿದರದ ಜವಾನಕಯ ಮಗನದು ಇದಕದಕ್ಕೆ ಹದದರದುವನದಶ್ರೀ, ನಿಶ್ರೀವಪ ಹದದಶ್ರೀಗ” ಎಒಂದದು ಶಗೌಯರ್ಪಿದಿಒಂದ ಹದಶ್ರೀಳಿದನದು. ಪದಕ್ಯಪವಾಠ – 8. ಸವಾಥರ್ಪಿಕತದ - ನನವಾಶ್ನೆಸದ - ದದು. ಸರಸಸ್ವಿತ, / - ಇಒಂದದುಮತ ಲಮವಾಣಿ 1. ಗಡಿಯ ಆಚದ-ಈಚದ ಜಿಶ್ರೀವಿಗಳಳು ಏಕದ ಶವವವಾದವಪ? ಮವಾನವನದು ಭದಮಿಯ ಮವಾಲಶ್ರೀಕನವಾದದನದಒಂಬ ಅಮಲನಲಲ್ಲಿ ಇರದುವನದು. ಆ ಭದಮಿಯ ಮೆಶ್ರೀಲದ ಗದರದ ಎಳದದದು ಗಡಿಯನದುಶ್ನೆ ನಿಮಿರ್ಪಿಸಕದದಒಂಡನದು. ಈ ಗಡಿ ನನಶ್ನೆದದು ಎಒಂದದು ಗವರ್ಪಿಪಟದುಟ್ಟಿ ಅದರ ರಕಣದಗವಾಗ ಕವಾದವಾಟ (ಯದುದದ್ಧ) ಮವಾಡಿದದ್ದರಿಒಂದ ಜಿಶ್ರೀವಿಗಳಳು ಶವವವಾದವಪ. 2. ‘ನನವಾಶ್ನೆs ಸದ' ಕವನದಲಲ್ಲಿ ಕವಯತಪ್ರಯವರ ಆಸದಗಳದಶ್ರೀನದು?
 • KarnatakaOER

  Feb. 12, 2016

ಜ್ಞಾನದೀಪ

Views

Total views

3,889

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

62

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×