Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ಶ್ರೀ ರಮೇ
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

S.s.l.c. model q & answer 7 set

Download to read offline

SSLC Question paper with Answer

S.s.l.c. model q & answer 7 set

 1. 1. ಜಿಲಲ ಪಪಂಚಾಯತ ಹಾಗಗೂ ಸಾರರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಖೆಯ ಕಾರರ್ವಲಯ (ಆಡಳಿತ, ಅಭಿರವೃದದ) ವಿಜಯಪುರ ಇರರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ 2015 - 16 ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಎಸ. ಎಸ. ಎಲ. ಸ. ಪರವೇಕ್ಷೆ ನಿವೇಲ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗಗೂ ವಿಶಲವೇಷಣೆಯಪಂದಗ ಮಾದರ ಪಪಶನ ಸಹಿತ ಉತತರ ಪತಪಕಗಳಳು ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನನ ಡ. ರಚನೆ : ಶಿಪವೇ ಹೆಚ. ಆರ. ಭಾಲಿ.ಎಪಂ.ಎ.ಬ.ಎಡ. ಶಿಪವೇ ಎಪಂ. ಡ. ಪಡಪಂದಾರ. ಬ.ಎ.ಬ.ಎಡ. ಅಧಧ ಕ್ಷರಳು ಕಾಯರ್ವದಶಿರ್ವಗಳಳು ಕನನ ಡ ಸಮಗೂಹ, ನಗರರಲಯ ಕನನ ಡ ಸಮಗೂಹ, ಗಪಮವೇಣರಲಯ ವಿಜಯಪುರ. ವಿಜಯಪುರ. 9743238008. 9483944365. 9916553402. 9902219303.
 2. 2. ಇಪಂದಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಗೂಸ ಮನನ ಪಂತರ ಆರಪಂಭವಾಗಿದಳುದ , ರಾಷಷಪವೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿವೇತಯಡ ಸರಕಾರವು ಮಗಳು ಕವೇಪಂದಪಕವೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದದ ತಯನಳುನ ಜಾರಗ ತಪಂದದ. ಇಪಂದಳು ಮಗಳುವಿನ ಕಲಿಕ ಪಠಧ ಪುಸತಕದ ಮತಗಳನಳುನ ಮವೇರ ಕಲಿಕಾ ಚಟಳುರಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ತಗೂಡಗಬವೇಕಳು. ಮೊಗಿಗ್ಗಿನಪಂತರಳುರ ಮಗಳುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಹಗೂವಿನಪಂತ ಅರಳಿ ಸಳುಗಪಂಧ ಸಗೂಸಬವೇಕಳು. ಶಿಕ್ಷಕರಳು ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ನಿರಪಂತರ ಕಲಿಕ ಕ ಪರಶಿವೇಲ ಮನೆಗೂವೇಭಾರನೆ ಬಳೆಸಬವೇಕಳು. ಮೌಲಧ ಗಳನಳುನ ರಚನಾತತ ಕವಾಗಿ ಬತತಬವೇಕಳು. "ಜ್ಞಾನದ ಹೆಬಬ್ಬಾಗಿಲಳು" ಎಪಂದಳು ಕರೆಯಿಸಕಗೂಳಳುಳ ರ ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ.ಸ. ಪರವೇಕ್ಷೆಗ ಮಕಕ ಳನಳುನ ಸದದ ಪಡಸಬವೇಕಾದರೆ ನಿವೇಲ ನಕ್ಷೆ ಪಪಶನನಳುಸಾರ ವಿಶಲವೇಷಣೆ ಹಾಗಗೂ ಪಪಶನಸಹಿತ ಉತತರಗಳನೆಗೂನಳಗಗೂಪಂಡ ಪಪಶನಭಪಂಡಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಗೂತಗಿದದ ರೆ ಅನಳುಕಗೂಲವಾಗಳುವುದಳು. ಹಾಗಗೂ ಕಲಿಕ ಗಳುಣಾತತ ಕವಾಗಳುವುದಳು. ಅಪಂತಹ ಶಲೆ ಪಪಗತಯ ಪಥದಲ್ಲಿರಳುತತದ. ಈ ಕನಸನಳುನ ಹೆಗೂತತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕಯ ಶಿಕ್ಷಕರಳು ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ಪರವೇವಿಕ್ಷಕರಾದ ಶಿಪವೇ ಎ. ಬ. ವಾಡೆಯರರ ನಿದವೇರ್ವಶನದಲ್ಲಿ ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನನ ಡ ವಿಷಯದ ಏಳಳು ಮಾದರ ಪಪಶನಸಹಿತ ಉತತರಪತಪಕ ಭಪಂಡಾರ ಸದದ ಪಡಸ ಹೆಗೂರತಪಂದದ್ದಾರೆ. ಅದಳು ಶಲಘನಿವೇಯ. ಭಾಷಾ ಬಗೂವೇಧಕರಳು ಮಗಳುವಿನ ಮನ ಮಳುಟಳುಷ ರಪಂತ ಬಗೂವೇಧನೆ ಮಾಡಲಳು ಪಪಯತನಸರ. ಅದಳು ಮಗಳುವಿನ ಜ್ಞಾನಜಗೂಧ ವೇತಯನಳುನ ಬಳಗಿಸಳುರಪಂತಾಗಲಿ. ಅದಳು ಶಿಕ್ಷಕ ರವೃಪಂದಕಕ ಕಕೈದವೇವಿಗರಗಲಿ, ದಕಗೂಕ ಚಿರಗಲಿ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕವೇತರ್ವಪತಾಕಯಳು ಬನಪಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಳುರಪಂತಾಗಲಿ. ಶಿಪವೇ ಶಿಪವೇಶಕೈಲ ಬರಾದಾರ ಕ.ಇ.ಎಸ ಉಪನಿದವೇರ್ವಶಕರಳು (ಆಡಳಿತ) ಸಾರರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಖೆ, ವಿಜಯಪುರ 2 ಮೊದಲ ಮಾತಳುಮೊದಲ ಮಾತಳು
 3. 3. ಮಳುನಳುನ ಡಮಳುನಳುನ ಡ ಆತತವೇಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರವೃಪಂದವವೇ, ಹತತನೆಯ ತರಗತಯ ಮಕಕ ಳ ಕಲಿಕಯನಳುನ ಗಳುಣಾತತ ಕವಾಗಿ ಉತತಮಪಡಸಳುರ ಸಲಳುವಾಗಿ ಹಾಗಗೂ ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ.ಸ. ಪರವೇಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಪಂಶರನಳುನ ಉನನ ತವೇಕರಸಳುರ ದವೃಷಷಯಿಪಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕಯಳು ವಿದಾಧರರ್ವಗಳ ಕಲಿಕಾ ವವೇಗರನಳುನ ಅನಳುಸರಸ, ಕಲಿಕಗ ಸಹಾಯಕವಾಗಳುರಪಂತ ಸ.ಸ.ಇ. ಮಾದರಯ ಪರಷಕ ಷ್ಕೃತ ಪಠಧಧಾರತ ಏಳಳು ಪಪಶನ ಸಹಿತ ಉತತರಪತಪಕಗಳ ಮಾಲಿಕಯನಳುನ ನಳುರತ ಸಪಂಪನಗೂತ ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಪಂದ ಸದದ ಪಡಸಲಗಿದಳುದ , ವಿದಾಧರರ್ವಗಳ ಯಸಸಕಗ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಥಧ ರ್ವಕಕ ಉತತವೇಜಿತರಾಗಲಳು, ಕಾಯರ್ವಪಪರವೃತತರಾಗಬವೇಕಪಂಬಳುದಳು ನಮತ ಮನೆಗೂವೇ ಇಪಂಗಿತ. ಇದರ ಸಪಂಪೂಣರ್ವ ಪಪಯೋಜನ ಪಡೆದಳುಕಗೂಪಂಡಳು ವಿದಾಧರರ್ವಗಳ ಉತತಮ ಫಲಿತಾಪಂಶಕಾಕಗಿ ಶಪಮಸಳುವುದಳು ತಮತ ಆದಧ ಕತರ್ವರಧ . ಈ ಕಾಯರ್ವದಲ್ಲಿ ತತತ ರರಾಗಲಳು ಬಯಸಳುರದರೆಗೂಪಂದಗ ಮಗಳುವಿನ ಸರರ್ವತಗೂವೇಮಳುಖ ಅಭಿರವೃದದಗ ಶಪಮಸಳುರ ಪರಕರಳು ನಿವಾಗಬವೇಕಳು ಎಪಂದಳು ಬಯಸಳುವ. ಈ ಹೆಗೂತತಗಯನಳುನ ಹೆಗೂರತರಲಳು ಶಪಮಸದ ಎಲಲ ಸಪಂಪನಗೂತ ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಗಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಗರ್ವದಶರ್ವನ ನಿವೇಡದ ಅಧಿಕಾರ ರಗರ್ವದರರಗಗೂ ಹವೃತಗೂತ ರರ್ವಕ ಧನಧ ವಾದಗಳಳು. ““ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲಲ ರ ಆಜನತ ಸದದ ಹಕಳುಕಶಿಕ್ಷಣ ಎಲಲ ರ ಆಜನತ ಸದದ ಹಕಳುಕ "" ಶಿಪವೇಮತ ಸಾಯಿರಾಬನಳುಖಾನ ಕ.ಇ.ಎಸ. ಕ್ಷೇತ ತ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಗಳಳು ನಗರ ರಲಯ ವಿಜಯಪುರ. 3
 4. 4. "ಪರರತರ್ವನೆ ಜಗತತನ ನಿಯಮ" ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಪಂತ ನಿವೇರಲಲ , ಸದಾ ಹರಯಳುತತರಬವೇಕಳು. ಇಪಂದನ ಶಿಕ್ಷಣ ರಧ ರಸಸ ಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಳು ಗಳುಣಾತತ ಕವಾಗಿ ಮಕಕ ಳ ಶಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಪಗತಗ ಹಾಗಗೂ ಸ. ಸ. ಇ. ಆಧಾರತ ಮೌಲಧ ಮಾಪನ ಪಪಕಪಯೆಯನಳುನ ನಿರರ್ವಹಿಸಳುವುದಳು ಅತವೇ ಅರಶಧ ಕ. ಈ ನಿಟಿಷನಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳ ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಚಟಳುರಟಿಕಗಳ ಆಧಾರತ ಮೌಲಧ ಮಾಪನ ಹಾಗಗೂ ಪಠಧಧಾರತ ಪಪಶನಪತಪಕಗಳ ಮೌಲಧ ಮಾಪನ ಮಾಡಬವೇಕಾಗಿರಳುವುದರಪಂದ ಈ ದಶಯತತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕಯಳು ದಟಷ ಹೆಜಜ ನಿಟಳುಷ ದಾಪುಗಲಳು ಹಾಕ "ಧಮರ್ವಕಕ ಬನಿನದ, ಒಮಳುತ ಖವಿಲಲ ; ಅದಳು ಸರರ್ವತಗೂವೇಮಳುಖ ಎಪಂಬ ವಾಕಗೂಧವೇಕತಯಪಂತ ಮಕಕ ಳ ಸವಾರ್ವಪಂಗಿವೇಣ ಅಭಿರವೃದದಗಗಿ ಹಾಗಗೂ ಉತತಮ ಫಲಿತಾಪಂಶಕಾಕಗಿ ಸ.ಸ.ಇ. ಮಾದರಯ ಪರಷಕ ಷ್ಕೃತ ಪಠಧಧಾರತ ಏಳಳು ಪಪಶನ ಸಹಿತ ಉತತರಪತಪಕಗಳ ಮಾಲಿಕಯನಳುನ ಶಿಪವೇ ಎಪಂ. ಡ. ಪಡಪಂದಾರ ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಕರಳು ವಿ.ಜಿ.ವಿ.ಎಸ. ಪಪಢ ಶಲೆ, ಲೆಗೂವೇಹಗಪಂರ ಗಪಮವೇಣ ರಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗಗೂ ಶಿಪವೇ ಹೆಚ. ಆರ. ಭಾಲಿ. ಸಹ- ಶಿಕ್ಷಕರಳು ಸರಕಾರ ಪಪಢ ಶಲೆ, ರಮಾಪಂಡ ಹೆಗೂವೇಪಂ ಹತತರ, ಸಷ ವೇಶನನ ರಸತ, ವಿಜಯಪುರ ಇರರಳು ಸದದ ಪಡಸದಳುದ , ಅದಳು ಶಲಘನಿವೇಯ. ಅರರ ಪಪಯತನ ಫಲಪಪದವಾಗಬವೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರವೃಪಂದದರರಳು ಮಗಳುವಿನ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಥಧ ರ್ವರನಳುನ ಹೆಚಿಚ್ಚಿಸಲಳು ಪಪಯತನಸ, ಅದರ ಸದಳುಪಯೋಗಪಡಸಕಗೂಪಂಡರೆ ಅರರ ಶಪಮ ಸದನನಿಯೋಗವಾದಪಂತ. ಶಳುಭವಾಗಲಿ ಶಿಪವೇ ಮಹಾದವೇರ ಬಳಳ ಣಣ ರರ ಕ.ಇ.ಎಸ. ಕ್ಷೇತ ತ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಗಳಳು ಗಪಮವೇಣ ರಲಯ ವಿಜಯಪುರ. 4 ಸದಾಶಯಸದಾಶಯ
 5. 5. 2015 - 16 ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ.ಸ. ಪರವೇಕ್ಷೆಯ ಮಾದರ ಪಪಶನ ಪತಪಕಯನನ ಯ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಗಪಮವೇಣ ರಲಯದ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕಯ ಪಪಥಮ ಭಾಷಾ ಕನನ ಡ ಶಿಕ್ಷಕರಳು ಸದದ ಪಡಸದ ಏಳಳು ಮಾದರ ಪಪಶನ ಸಹಿತ ಉತತರ ಪತಪಕಯಪಂದಗ ಕರಳು ಹೆಗೂತತಗಯನಳುನ ಹೆಗೂರತಪಂದದ್ದಾರೆ. ಅದಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲಲ ಶಿಕ್ಷಕ ರವೃಪಂದಕಕ ಕಕೈದವೇವಿಗಯಪಂತದಳುದ , ಮಕಕ ಳ ಫಲಿತಾಪಂಶ ಸಳುಧಾರಣೆಗ ಪೂರಕವಾಗಿದಳುದ , ಅದನಳುನ ಬಳಸ ಸದನನಿಯೋಗಪಡಸಕಗೂಳಳ ಲಳು ಅತಳುಧ ಪಯಳುಕತವಾಗಿದಳುದ , ಸದರ ಹೆಗೂತತಗಯನಳುನ ಸಹವೃದಯಿಗರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ರವೃಪಂದ ಆದರ ಉಪಯಳುಕತತಯನಳುನ ಪಡೆಯಬವೇಕಳು. ಶಿಪವೇ ಎಪಂ. ಡ. ಪಡಪಂದಾರ ವಿ.ಜಿ.ವಿ.ಎಸ. ಪಪಢ ಶಲೆ, ಲೆಗೂವೇಹಗಪಂರ. ಗಪಮವೇಣ ರಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗಗೂ ಶಿಪವೇ ಹೆಚ. ಆರ. ಭಾಲಿ ಸರಕಾರ ಪಪಢ ಶಲೆ, ರಮಾಪಂಡ ಹೆಗೂವೇಪಂ ಹತತರ, ಸಷ ವೇಶನ ರಸತ, ವಿಜಯಪುರ. ಇರರ ಪಪಯತನ , ಮಕಕ ಳ ಕಳಕಳಿ ಹಾಗಗೂ ಶಪಮ ಫಲಪಪದವಾಗಲಿ ಮತಳುತ ಇನಗೂನ ಹೆಚಿಚ್ಚಿನ ಶಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯರ್ವಗಳಳು ಅರರಪಂದ ಮಗೂಡಬರಲೆಪಂದಳು ಆಶಿಸಳುವ. ""ಶಿಕ್ಷಣದಪಂದಲೆವೇ ಸರರ್ವತಗೂವೇಮಳುಖ ಅಭಿರವೃದದಶಿಕ್ಷಣದಪಂದಲೆವೇ ಸರರ್ವತಗೂವೇಮಳುಖ ಅಭಿರವೃದದ"" ಶಿಪವೇ ಎ. ಬ. ವಾಡೆ. ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ಪರವಿವೇಕ್ಷಕರಳು ಸಾರರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಖೆ ವಿಜಯಪುರ. 5 ಆಶಯಆಶಯ
 6. 6. ಆತತವೇಯ ಸಹವೃದಯಿಗಳಾದ ರವೃತತ ಬಪಂಧಳು ಭಗಿನಿಯರೆವೇ, ನಾವು ಶಿಪವೇ ಎಪಂ. ಡ. ಪಡಪಂದಾರ. ಸ.ಶಿ. ವಿ.ಜಿ.ವಿ.ಎಸ. ಪಪಢ ಶಲೆ, ಲೆಗೂವೇಹಗಪಂರ. ಗಪಮವೇಣ ರಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗಗೂ ಶಿಪವೇ ಹೆಚ. ಆರ. ಭಾಲಿ. ಸ.ಶಿ. ಸರಕಾರ ಪಪಢ ಶಲೆ, ರಮಾಪಂಡ ಹೆಗೂವೇಪಂ ಹತತರ, ಸಷ ವೇಶನ ರಸತ, ವಿಜಯಪುರ. ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ಬಗೂವೇಧಕರಾಗಿ ಸವೇವ ಸಲ್ಲಿಸಳುತತದಳುದ , ಜಿಲಲ ಪಪಂಚಾಯತ ಹಾಗಗೂ ಸಾರರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಖೆ ಕಾರರ್ವಲಯ ಹಾಗಗೂ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ ವಿಜಯಪುರ ಇರರ ಬಯಕಯಪಂತ 2015 16– ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಕನಾರ್ವಟಕ ಪಪಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರವೇಕ್ಷಾ ಮಪಂಡಳಿ ಇರರ ಪರಷಕ ಷ್ಕೃತ ನಿವೇಲ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗಗೂ ಮಾದರ ಪಪಶನ ಪತಪಕ ಆಧರಸ, ಮಕಕ ಳಿಗ ಅತವೇ ಸಳುಲಭವಾಗಳುರ ರವೇತಯಲ್ಲಿ ಪರವೇಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಹಾಗಗೂ ಆತಪಂಕ ದಗೂರ ಮಾಡಳುರ ನಿಟಿಷನಲ್ಲಿ ರಗರ್ವ ಕಗೂವೇಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರ ಪಪಶನ ಸಹಿತ ಉತತರ ಪತಪಕಯನಳುನ ಚಚಿರ್ವಸಳುವುದರಪಂದ ಪಪಯೋಜನವಾಗಳುವುದಪಂದಳು ಭಾವಿಸ, ಏಳಳು ಮಾದರ ಪಪಶನ ಸಹಿತ ಉತತರ ಪತಪಕಯ ಬಪಂಢಾರರನಳುನ ತಮತ ಮಳುಪಂದಡಳುತತದ್ದೇವ. ಇದಕಕ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಗಗೂ ಮಾಗರ್ವದಶರ್ವನ ನಿವೇಡ ಈ ಪಪಶನ ಪತಪಕ ಬಪಂಢಾರ ಮಗೂಢಿ ಬರಳುರಪಂತ ಮಾಡದ ಇಲಖೆಯ ಎಲಲ ಅಧಿಕಾರ ರಗರ್ವದರರಗ ಚಿರವೃನಿವೇರಗಿದ್ದೇವ. ಮಗಳುವಿನ ಜ್ಞಾನಾಭಿರವೃದದಗ ಪೂರಕವಾಗಲಳು ಅದರ ಸದನ ನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಳು ಸದದ ರಾದ ಎಲಲ ಆತತವೇಯ ರವೃತತ ಬಪಂದರರಗ ಹಾಗಗೂ ಪಪತಧ ಕ್ಷ, ಪರೆಗೂವೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಿವೇಡದ ಎಲಲ ರಗಗೂ ಕವೃತಜಜ ತಗಳಳು. ವಿಶವೇಷವಾಗಿ ಮಾಗರ್ವದಶರ್ವನ ಮಾಡದ ಜಿಲಲ ಹಾಗಗೂ ತಾಲಗೂಕನ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕಯ ಅಧಧ ಕ್ಷರಗಗೂ ಹಾಗಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಗಳಿಗಗೂ ಹವೃತಗೂತ ರರ್ವಕ ಅಭಿನಪಂದನೆಗಳಳು. “ಬಳಸ ಬಳಸ ಬಳೆಸ, ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸ" ತಮತ ವಿಶನಸಕರಳು ಶಿಪವೇ ಎಪಂ. ಡ. ಪಡಪಂದಾರ. ಶಿಪವೇ ಹೆಚ, ಆರ. ಭಾಲಿ. 6 ಕವೃತಜಜ ತಗಳಳುಕವೃತಜಜ ತಗಳಳು
 7. 7. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ 2015 - 16 ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಪರಷಕ ಷ್ಕೃತ ಪಠಧಧಾರತ ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ. ಸ. ಪರವೇಕ್ಷೆ ಪಪಶನ ಪತಪಕಯ ವಿನಾಧಸ ಹಾಗಗೂ ನಿವೇಲ ನಕಾಶ ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನನ ಡ ಗರಷಷ ಅಪಂಕಗಳಳು : 100 ಅರಧಿ : 3 ಗಪಂಟೆಗಳಳು 1. ಉದದಷಾಷನಳುಸಾರ ಪಪಮಳುಖಧ ತ : ಉದದಷಷ ಗಳಳು ಪಪತಶತ ದತತ ಅಪಂಕಗಳಳು ಸತ ರಣೆ 25 25 ಗಪಹಿಕ 37 37 ಅಭಿರಧ ಕತ 34 34 ಪಪಶಪಂಸ 04 04 ಒಟಳುಷ 100 100 2. ವಿಷರನಳುಸಾರ ಪಪಮಳುಖಧ ತ : ವಿಷಯ / ಉಪಘಟಕ ಪಪತಶತ ದತತ ಅಪಂಕಗಳಳು ಪಪಶನಗಳಳು ಗದಧ 26 26 13 ಪದಧ 28 28 11 ಪಠಧ ಪವೇಷಕ ಅಧಧ ಯನ 09 09 05 ಅಪಠಿತ ಗದಧ 04 04 01 ವಾಧಕರಣಾಪಂಶಗಳಳು, ಛಪಂದಸಳುಕ , ಅಲಪಂಕಾರ ಮತಳುತ ವಾಕಧ ರಚನೆ 33 33 19 ಒಟಳುಷ 100 100 49 7
 8. 8. 3. ಪಪಶನನಳುಸಾರ ಪಪಮಳುಖಧ ತ : ಪಪಶನಗಳ ವಿಧಗಳಳು ಪಪತಶತ ದತತ ಅಪಂಕಗಳಳು ಪಪಶನಗಳ ಸಪಂಖೆಧ ಅಪವೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯ ರಸಳುತ ನಿಷಷ 14 14 14 25 ನಿಮಷ ಕರಳು ಉತತರಗಳಳು (1) 09 09 09 15 ನಿಮಷ ಕರಳು ಉತತರಗಳಳು (2) 20 20 10 35 ನಿಮಷ ದವೇಘರ್ವ ಉತತರಗಳಳು (1) 27 27 09 40 ನಿಮಷ ದವೇಘರ್ವ ಉತತರಗಳಳು (2) 20 20 05 25 ನಿಮಷ ದವೇಘರ್ವ ಉತತರಗಳಳು (3) 10 10 02 20 ನಿಮಷ ಒಟಳುಷ 100 100 49 160 + 20 ನಿ. 4. ಕಠಿಣತಯ ಮಟಷ : ಸಳುಲಭ ಸಾಧಾರಣ ಕಠಿಣ ಒಟಳುಷ 30% 50% 20% 100% 5. ಪಪಶನಗಳ ಸನ ರಗೂಪ ಮತಳುತ ಅಪಂಕ ವಿತರಣೆ : ಬಹಳು ಆಯೆಕ ಪಪಶನಗಳಳು 1 ಅಪಂಕದ 14 ಪಪಶನಗಳಳು 14 x 1 = 14 ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಳುವುದಳು 1 ಅಪಂಕದ 9 ಪಪಶನಗಳಳು 9 x 1 = 09 ಮಗೂರಳು - ನಾಲಳುಕ ವಾಕಧ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಳುವುದಳು 2 ಅಪಂಕದ 10 ಪಪಶನಗಳಳು 10 x 2 = 20 ಐದಳು - ಆರಳು ವಾಕಧ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಳುವುದಳು 3 ಅಪಂಕದ 9 ಪಪಶನಗಳಳು 9 x 3 = 27 ಎಪಂಟಳು - ಹತಳುತ ವಾಕಧ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಳುವುದಳು 4 ಅಪಂಕದ 5 ಪಪಶನಗಳಳು 5 x 4 = 20 ಪಪಬಪಂಧ ಮತಳುತ ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಉತತರಸಳುವುದಳು 5 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 2 x 5 = 10 ಒಟಳುಷ 49 ಪಪಶನಗಳಳು 100 ಅಪಂಕಗಳಳು 8
 9. 9. 6. ಪಪಶನ ಪತಪಕ ಅಪಂಕ ವಿತರಣೆ : ಗದಧ : 26. ಪದಧ : 28. ಪಠಧ ಪವೇಷಕ ಅಧಧ ಯನ : 09. ವಾಧಕರಣ, ಅಲಪಂಕಾರ, ಛಪಂದಸಳುಕ ಮತಳುತ ವಾಕಧ ರಚನೆ : 33 ಒಟಳುಷ : 100 ಅರಧಿ : 3 ಗಪಂಟೆಗಳಳು ಪಪಶನೆಗಳ ಸನ ರಗೂಪ ಗದಧ ಪದಧ ಅಪಠಿತ ಗದಧ ಪವೇಷಕ ಅಧಧ ಯನ ವಾಧಕರಣ ವಾಕಧ ರಚನೆ ಒಟಳುಷ 1. ಬಹಳು ಆಯೆಕ - - - - 10x1=10 - 10 2. ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇಕರಸ ಬರೆಯಳುವುದಳು - - - - 4x1=4 - 04 3. ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರಗಳಳು 5x1=5 3x1=3 - 1x1=1 - - 09 4. 3 – 4 ವಾಕಧ ಗಳ ಉತತರಗಳಳು 4x2=8 2x2=4 - 4x2=8 - - 20 5. 5 – 6 ವಾಕಧ ಗಳ ಉತತರಗಳಳು ಸಪಂದಭರ್ವಗಳಳು 2x3=6 2x3=6 - - - - 12 6. ಕವಿ ಕವೃತ ಪರಚಯ 1x3=3 1x3=3 - - - - 06 7. ಛಪಂದಸಳುಕ - - - - 1x3=3 - 03 8. ಅಲಪಂಕಾರ - - - - 1x3=3 - 03 9. ಗದಗಳಳು - - - - - 1x3=3 03 10. ಕಪಂಠಪಠ - 1x4=4 - - - - 04 11. ಪದಧ ರನಳುನ ಓದ ಅರಕೈರ್ವಸಕಗೂಪಂಡಳು, ಅಡಕಗಗೂಪಂಡ ಮೌಲಧ ರನಾನಧರಸ ಸಾರಾಪಂಶ ಬರೆಯಳುವುದಳು. - 1x4=4 - - - - 04 12. 8 – 10 ವಾಕಧ ಗಳ ಉತತರಗಳಳು 1x4=4 1x4=4 - - - - 08 13. ಅಪಠಿತ ಗದಧ ಭಾಗರನಳುನ ಓದಕಗೂಪಂಡಳು ಪಪಶನಗಳಿಗ ಉತತರಸಳುವುದಳು - - 1x4=4 - - - 04 14. ಪತ ತಲೆವೇಖನ - - - - - 1x5=5 05 15. ಪಪಬಪಂಧ ರಚನೆ - - - - - 1x5=5 05 ಒಟಳುಷ 26 28 04 09 20 13 100 9
 10. 10. 7. ಉದದಷಾಷನಳುಸಾರ ಅಪಂಕ ವಿಶಲವೇಷಣೆ ಕ ತ. ಸಪಂ. ಉದದಷಷ ಗಳಳು ಪಪಶನಗಳ ಸನ ರಗೂಪ ಪಪಶನಗಳಳು ಮತಳುತ ಅಪಂಕ ಒಟಳುಷ 01 ಸತ ರಣೆ 25 ವಾಧಕರಣ ಗದಧ ಪಠ ಪದಧ ಪಠ ಪಠಧ ಪವೇಷಕ ಅಧಧ ಯನ ಪದಧ ಪಠ 1 ಅಪಂಕದ 12 ಪಪಶನಗಳಳು 1 ಅಪಂಕದ 5 ಪಪಶನಗಳಳು 1 ಅಪಂಕದ 3 ಪಪಶನಗಳಳು 1 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನ 4 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನ 12 05 03 01 04 02 ಗಪಹಿಕ 37 ವಾಧಕರಣ ಗದಧ ಪಠ ಪದಧ ಪಠ ಪಠಧ ಪವೇಷಕ ಅಧಧ ಯನ ಗದಧ ಪಠ ಪದಧ ಪಠ ವಾಧಕರಣ ವಾಕಧ ರಚನೆ ಅಪಠಿತ ಗದಧ 1 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 2 ಅಪಂಕದ 4 ಪಪಶನಗಳಳು 2 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 2 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 3 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನಗಳಳು 3 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನಗಳಳು 3 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 3 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನಗಳಳು 4 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನಗಳಳು 02 08 04 04 03 03 06 03 04 03 ಅಭಿರಧ ಕತ 34 ಪಠಧ ಪವೇಷಕ ಅಧಧ ಯನ ಗದಧ ಪಠ ಪದಧ ಪಠ ಗದಧ ಪಠ ಪದಧ ಪಠ ವಾಕಧ ರಚನೆ 2 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 3 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 3 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 4 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನಗಳಳು 4 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನಗಳಳು 5 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಳು 04 06 06 04 04 10 04 ಪಪಶಪಂಸ 04 ಪದಧ ಪಠದ ಸಾರಾಪಂಶ 4 ಅಪಂಕದ 1 ಪಪಶನಗಳಳು 04 ಒಟಳುಷ 100 ಅಪಂಕಗಳಳು 49 ಪಪಶನಗಳಳು 100 10
 11. 11. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ ವಿಷಯ : ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನನ ಡ. 2015 - 16 ನೆಯ ಸಾಲಿನ ನಿವೇಲನಕ್ಷೆಯ ಮಾದರ - 1. ಕ ತ. ಸಪಂ. ಪಠದ ಹೆಸರಳು ಸತ ರಣೆ ಗಪಹಿಕ ಅಭಿರಧ ಕತ ಪಪಶಪಂಸ ಅಪಂ ಕ ಗ ಳಳು ಪಪ ಶನ ಗ ಳ ಸಪಂ. ರ ಕ ದವೇ ರ ಕ ದವೇ ದವೇ ಕ ದವೇ ದವೇ ದವೇ ದವೇ ನಿ ಉ ಉ ನಿ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 ಗದಧ ಭಾಗ 01 ಶಬರ. 1(1) 3(1) 4 2 02 ಅ. ಗಗೂರಗೂರಳು. 4(1) 4 1 03 ಜಿವೇರನ ದವೃಷಷ. 3(1) 3 1 04 ಧಮರ್ವ ಸಮದವೃಷಷ. 1(1) 2(1) 3 2 05 ಭಾ.ಶಿ.ಎಪಂ. ವಿ. 3(1) 3 1 06 ಎದಗ ಬದದ ಅಕ್ಷರ. 1(1) 2(1) 3 2 07 ರವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. 1(1) 2(1) 3 2 08 ವಾಧಘಪಗಿವೇತ. 1(1) 2(1) 3 2 ಗದಧ ಒಟಳುಷಗದಧ ಒಟಳುಷ 1(5) 2(4) 3(1) 3(2) 4(1) 26 13 ಪದಧ ಭಾಗಪದಧ ಭಾಗ 01 ಎಮತ ನಳುಡಗವೇಳ. 4(1) 4 1 02 ಹ.ಹಾ. ನೆಗೂವೇಡದರಾ. 4(1) 4 1 03 ಹಲಗಲಿ ಬವೇಡರಳು. 3(1) 3 1 04 ರಚನ ಸೌರಭ. 1(1) 2(1) 3 2 05 ಸಪಂಕಲತ ಗಿವೇತ. 1(1) 3(1) 4 2 06 ಕ. ಕಗೂಪಂ. ನಿವೇನಳು. 4(1) 4 1 07 ವಿವೇರಲರ. 3(1) 3 1 08 ಸಾಥರ್ವಕತ. 1(1) 2(1) 3 2 ಪದಧ ಒಟಳುಷಪದಧ ಒಟಳುಷ 1(3) 4(1) 2(2) 3(1) 3(2) 4(1) 4(1) 28 11 01 ಅಪಠಿತ ಗದಧ . 4(1) 4 1 11
 12. 12. ಕ ತ. ಸಪಂ. ಪಠದ ಹೆಸರಳು ಸತ ರಣೆ ಗಪಹಿಕ ಅಭಿರಧ ಕತ ಪಪಶಪಂಸ ಅಪಂ ಕ ಗ ಳಳು ಪಪ ಶನ ಗ ಳ ಸಪಂ. ರ ಕ ದವೇ ರ ಕ ದವೇ ದವೇ ಕ ದವೇ ದವೇ ದವೇ ದವೇ ನಿ ಉ ಉ ನಿ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 ಪ.ಪವೇ. ಅಧಧ ಯನ 01 ವಿಜ್ಞಾನ & ಸಮಾಜ. 2(1) 2 1 02 ನಾಮಫಲಕ. 2(1) 2 1 03 ಉದಾತತ ಚಿಪಂತನೆಗಳಳು 2(1) 2 1 04 ಪರವಾಳ. 1(1) 1 1 05 ಜನಪದ ಒಗಟಳುಗಳಳು 2(1) 2 1 ಪಪ.. ಪವೇಪವೇ..ಅಅ.. ಒಟಳುಷಒಟಳುಷ 1(1) 2(2) 2(2) 9 5 01 ವಾಧಕರಣ 1(12) 1(2) 14 14 02 ಛಪಂದಸಳುಕ 3(1) 3 1 03 ಅಲಪಂಕಾರ 3(1) 3 1 04 ಗದ 3(1) 3 1 05 ಪತ ತ/ ಪಪಬಪಂಧ 5(2) 10 2 ಒಟಳುಷಒಟಳುಷ 1(12) 1(2) 3(3) 5(2) 33 19 ಸಮಗಪ ಒಟಳುಷಸಮಗಪ ಒಟಳುಷ 1(12) 1(9) 4(1) 1(2) 2(8) 3(5) 4(1) 2(2) 3(4) 4(2) 5(2) 4(1) 100 49 ಶವೇಕಡಾ ಪಪಮಾಣಶವೇಕಡಾ ಪಪಮಾಣ 25 37 34 04 ಸಗೂಚನೆ : ಆರರಣದ ಹೆಗೂರಗ ತಲ ಅಪಂಕ, ಆರರಣದ ಒಳಗ ಪಪಶನ ಸಪಂಖೆಧ ಇದ. ಅಪಠಿತ ಗದಧ ದಲ್ಲಿ 2 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಿರಳುತತದದ ರಗೂ 4 ಅಪಂಕದ ಒಪಂದವೇ ಪಪಶನಯೆಪಂದಳು ಸಗೂಚಿಸಲಗಿದ. 12
 13. 13. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ ಪಪಶನನಳುಸಾರ ವಿಶಲವೇಷಣೆ - 1 ಪಪಶನ ಸಪಂಖೆಧ ಉದದಷಷ ನಿದರ್ವಷಷ ಪಪಶನ ಸನ ರಗೂಪ ಅಪಂಕ ಕಠಿಣತಯ ಮಟಷ ಬವೇಕಾಗಳುರ ಸಮಯ 01 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 02 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 03 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 04 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 05 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 06 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 07 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 08 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 09 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 10 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಕಠಿಣ 4 ನಿಮಷ 11 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 3 ನಿಮಷ 12 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಳುಲಭ 3 ನಿಮಷ 13 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 14 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಳುಲಭ 3 ನಿಮಷ 15 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 16 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 3.5 ನಿಮಷ 17 ಗಪಹಿಕ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 3.5 ನಿಮಷ 18 ಗಪಹಿಕ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 3 ನಿಮಷ 19 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಕಠಿಣ 4 ನಿಮಷ 20 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ 3 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 21 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ 3 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 22 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ 3 ಸಳುಲಭ 4 ನಿಮಷ 23 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ 3 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 24 ಗಪಹಿಕ ವಿವವೇಚಿಸ ಉತತರಸಳುತಾತರೆ ಸಾಹಿತ/ಕವಿ ಪರಚಯ 3 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 25 ಗಪಹಿಕ ವಿವವೇಚಿಸ ಉತತರಸಳುತಾತರೆ ಸಾಹಿತ/ಕವಿ ಪರಚಯ 3 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 13
 14. 14. ಪಪಶನ ಸಪಂಖೆಧ ಉದದಷಷ ನಿದರ್ವಷಷ ಪಪಶನ ಸನ ರಗೂಪ ಅಪಂಕ ಕಠಿಣತಯ ಮಟಷ ಬವೇಕಾಗಳುರ ಸಮಯ 26 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಪದಧ ಪೂಣರ್ವಗಗೂಳಿಸಳುವುದಳು 4 ಕಠಿಣ 4 ನಿಮಷ 27 ಪಪಶಪಂಸ ಮೌಲಧ ಗಳನಳುನ ಮೆಚಳುಚ್ಚಿ ತಾತರೆ ಮೌಲಧ ಧಾರತ ಸಾರಾಪಂಶ 4 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 28 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿಶಲವೇಷಣೆ ಮಾಡಳುತಾತರೆ. 8 / 10 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 4 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 29 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿಶಲವೇಷಣೆ ಮಾಡಳುತಾತರೆ. 8 / 10 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 4 ಕಠಿಣ 6 ನಿಮಷ 30 ಗಪಹಿಕ ಓದ ಅರಕೈರ್ವಸಕಗೂಪಂಡಳು ಉತತರಸಳುತಾತರೆ. ಅಪಠಿತ ಗದಧ 4 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 31 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 32 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 33 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 34 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 35 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 36 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 37 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 38 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 39 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 40 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 41 ಗಪಹಿಕ ಆಲೆಗೂವೇಚಿಸ ಅನನ ಯಿಸಳುರರಳು ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 42 ಗಪಹಿಕ ಆಲೆಗೂವೇಚಿಸ ಅನನ ಯಿಸಳುರರಳು ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 43 ಸತ ರಣೆ ಆಲೆಗೂವೇಚಿಸ ಅನನ ಯಿಸಳುರರಳು ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 44 ಸತ ರಣೆ ಆಲೆಗೂವೇಚಿಸ ಅನನ ಯಿಸಳುರರಳು ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 45 ಗಪಹಿಕ ಪತತಹಚಳುಚ್ಚಿ ತಾತನೆ/ಳೆ ಛಪಂದಸಳುಕ 3 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 46 ಗಪಹಿಕ ಪತತಹಚಳುಚ್ಚಿ ತಾತನೆ/ಳೆ ಅಲಪಂಕಾರ 3 ಕಠಿಣ 5 ನಿಮಷ 47 ಗಪಹಿಕ ಅಥರ್ವ ವಿಶಲವೇಷಸಳುರರಳು ಗದಮಾತಳು 3 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 48 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಪತ ತಲೆವೇಖನ 5 ಸಾಧಾರಣ 10 ನಿಮಷ 49 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಪಪಬಪಂಧ 5 ಕಠಿಣ 10 ನಿಮಷ 14
 15. 15. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ ಮಾದರ ಪಪಶನ ಸಹಿತ ಉತತರ ಪತಪಕ 1. ವಿಷಯ : ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನನ ಡ ಗರಷಷ ಅಪಂಕ : 100 ಅರಧಿ : 3 ಗಪಂಟೆಗಳಳು ಸಗೂಚನೆಗಳಳು : ಪಪಶನ ಪತಪಕಯಳು ಎ, ಬ, ಮತಳುತ ಸ ಎಪಂಬ ಮಗೂರಳು ಭಾಗಗಳನಳುನ ಒಳಗಗೂಪಂಡದ. ಸಗೂಚನೆಯನಳುನ ಅನಳುಸರಸ ಉತತರಗಳನಳುನ ಬರೆಯಿರ. ಉತತರಗಳಳು ನೆವೇರವೂ ಸಸ ಷಷ ವೂ ಆಗಿದಳುದ , ಅಪಂಕಗಳಿಗ ತಕಕ ಪಂತ ವಿಸಾತರವಿರಲಿ. ಪಪತ ಪಪಶನಗಗೂ ಉತತರಕಾಕಗಿ ಮವೇಸಲಿಟಷ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಉತತರ ಬರೆಯಳುವುದಳು ಕಡಾಡ್ಡಾಯ. ಭಾಗ - ‘ಎ' ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪತಯಪಂದಳು ಪಪಶನಗಳಿಗ ಒಪಂದಗೂಪಂದಳು ವಾಕಧ ದಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ : 9 1 = 9X 1. ರಾಮ ಲಕ್ಷತಣರಗ ಮತಪಂಗಶಪಮಕಕ ಹೆಗೂವೇಗಲಳು ಸಗೂಚಿಸದರರಳು ರರಳು? ರಾಮ ಲಕ್ಷತಣರಗ ಮತಪಂಗಶಪಮಕಕ ಹೆಗೂವೇಗಲಳು ಸಗೂಚಿಸದರರಳು ದನಳು. 2. ರಾಯನಳು ವಿಧಿಸದ ಕಟಷ ಳೆಯನಳುನ ಮವೇರದರೆ ಆಗಳುರ ಪರಣಾಮವವೇನಳು? ರಾಯನಳು ವಿಧಿಸದ ಕಟಷ ಳೆಯನಳುನ ಮವೇರದರೆ ಅರನಳು ರಾಜದಗೂಪವೇಹಿರಗಳುರನಳು. 3. ಮನೆ ಮಪಂಚಮತ ನ ಕತ ಹೆವೇಳಿದ ಕವಿ ರರಳು? ಮನೆ ಮಪಂಚಮತ ನ ಕತ ಹೆವೇಳಿದ ಕವಿ ಸದದ ಲಿಪಂಗಯಧ . 4. ದಳುಷಷ ಬಳುದದಯಳು ಧಮರ್ವ ಬಳುದದಯ ಮೆವೇಲೆ ರರ ಆರೆಗೂವೇಪರನಳುನ ಹೆಗೂರಸದನಳು? ದಳುಷಷ ಬಳುದದಯಳು ಧಮರ್ವ ಬಳುದದಯ ಮೆವೇಲೆ ಹೆಗೂನಿನನ ಕಳಳ ತನದ ಆರೆಗೂವೇಪರನಳುನ ಹೆಗೂರಸದನಳು. 5. ಶನಳುಭಗೂವೇಗರ ಬಪಹಾತಸತಪ ರವುದಳು? ಶನಳುಭಗೂವೇಗರ ಬಪಹಾತಸತಪ ಖವೇದರ್ವ ಪುಸತಕ. 6. ಶಿರನಿಗ ರರ ಭಕತ ಹಿತವನಿಸಳುತತದ? ಶಿರನಿಗ ಸತ ಪತಗಳಳು ಒಪಂದಾದ ಭಕತ ಹಿತವನಿಸಳುತತದ. 7. ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ. ಶಿರರಳುದಪಪತ ನರರಳು ರರ ಎಚಚ್ಚಿ ರದಗೂಳಳು ಬದಳುಕಬವೇಕದ ಎಪಂದಳು ಹೆವೇಳಳುತಾತರೆ? ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ. ಶಿರರಳುದಪಪತ ನರರಳು ಮತಗಳೆಲಲ ವೂ ಫಥಗಳಳು ಎನಳುನ ರ ಎಚಚ್ಚಿ ರದಗೂಳಳು ಬದಳುಕಬವೇಕದ ಎಪಂದಳು ಹೆವೇಳಳುತಾತರೆ 8. ಅಜ್ಞಾನ ತಗೂಲಗಿಸಲಳು ಕವಿಯತಪ ಏನಾಗಬಯಸದ್ದಾರೆ? ಅಜ್ಞಾನ ತಗೂಲಗಿಸಲಳು ಕವಿಯತಪ ವಾಗದವೇವಿಯ ಕಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಗಪಪಂಥವಾಗಬವೇಕಪಂದಳು ಬಯಸದ್ದಾರೆ. 15
 16. 16. 9. ಪರವಾಳಗಳ ಆನಪಂದಕಕ ಕಾರಣವವೇನಳು? ಪರವಾಳಗಳಳು ತಮತ ಮಳುದಳುದ ಮರಗಳ ಸದದ ನಳುನ ಕವೇಳಿ ಆನಪಂದಪಟಷ ವು. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಮಗೂರಳು - ನಾಲಳುಕ ವಾಕಧ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ : 10 2 = 20X 10. ಧಮರ್ವಸಮದವೃಷಷ ಪಠದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಳುಜಾಚಾಯರ್ವರ ಗಳುಣ ವಿಶವೇಷತಯನಳುನ ಹೆವೇಗ ಕಗೂಪಂಡಾಡಲಗಿದ? ಧಮರ್ವಸಮದವೃಷಷ ಪಠದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಳುಜಾಚಾಯರ್ವರನಳುನ ಪಷಪಂಡ ಸಾಗರ ಮಹಾಬಡವಾ ಮಳುಖಾಗಿನಯಪಂತರಳುರರರಳು. ಶಿಪವೇರಪಂಗರಾಜ ಪದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಗೂಲದಾಸರಾದರರಳು. ಶಿಪವೇ ವಿಷಳುಣ ಲೆಗೂವೇಕ ಮಳುನಿಮಪಂಟಪ ಮಾಗರ್ವದಾಯಿಗಳಳು, ಯತರಾಜರಾಜರಪಂತರಳುರರರಳು ಎಪಂದಳು ಕಗೂಪಂಡಾಡಲಗಿದ. 11. ‘ರಚನ ಧಮರ್ವ'ದ ಬಗಗ ದವೇರನಗೂರರ ಅಭಿಪಪಯವವೇನಳು? “ಕನಾರ್ವಟಕದ ಹನೆನರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಚನ ಆಪಂದಗೂವೇಲನ ಜಗತತನಲ್ಲಿ ಎಲಗೂಲ ನಡೆದಲಲ . ಈ ರಚನ ಧಮರ್ವರನಳುನ ಜಾತಯ ಬಚಚ್ಚಿ ಲಿನಿಪಂದ ಮೆವೇಲೆತತ ರಕ್ಷಿಸದರೆ ಜಗತತಗ ಇದಳು ಬಳಕಾಗಬಹಳುದಳು. ಇದಳು ಜಾತರದರೆ ಕಟಷ ಜಾತ; ಧಮರ್ವವಾದರೆ ಮಹೆಗೂವೇನನ ತ ಧಮರ್ವ" ಎಪಂಬಳುದಳು ರಚನ ಧಮರ್ವ‘ 'ದ ಬಗಗ ದವೇರನಗೂರರ ಅಭಿಪಪಯವಾಗಿದ. 12. ದಳುಷಷ ಬಳುದದಯಳು ತನನ ತಪಂದಗ ಏಕಾಪಂತದಲ್ಲಿ ಏನೆಪಂದಳು ಹೆವೇಳಿದನಳು? ದಳುಷಷ ಬಳುದದಯಳು ತನನ ತಪಂದಗ ಏಕಾಪಂತದಲ್ಲಿ "ನಿನನ ಒಪಂದಳು ಮಾತನಿಪಂದ ನಮತ ಕಷಷ ಗಳೆಲಲ ವೂ ಪರಹಾರವಾಗಿ ಹಲವು ಕಾಲ ದಳುಡಯದವೇ (ಕಷಷ ಪಡದ) ಊಟಮಾಡ ಸಳುಖದಪಂದ ಇರಬಹಳುದಳು. ಕಾರಣ ನಿವೇನಳು ಮರದ ಪವೇಟರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕಳುಳಿತಳು ಧಮರ್ವಬಳುದದಯೆವೇ ಹೆಗೂನಳುನ ತಗದಳುಕಗೂಪಂಡಳು ಹೆಗೂವೇದನೆಪಂದಳು ಹೆವೇಳಳು" ಎಪಂದಳು ಹೆವೇಳಿದನಳು. 13. ಹಳುಲಿಯಳು ಹಿಪಂದನಿಪಂದ ಹಾರ ಕಗೂಲಲ ದರಲಳು ಕಾರಣಗಳೆವೇನಳು? ಭರತಖಪಂಡದ ಹಳುಲಿಗಳಳು ರರನೆನರಗಲಿ ಹಿಪಂದನಿಪಂದ ಹಾರ ಕಗೂಲಳುಲ ವುದಲಲ . ಏಕಪಂದರೆ ಬನಳುನ ತರಳುಗಿಸರಳುವಾಗ ಕಗೂಲಳುಲ ವುದಳು ಧಮರ್ವರಲಲ . ಶತಳುಪ ಗಳಾದರಗೂ ಸರ ಮಳುಪಂದನಿಪಂದ ಮಾತ ತ ದಾಳಿ ಮಡಳುತತವ. ತಮತ ಮಳುತತಜಜ ನ ತಾಧಗರನಳುನ ನೆನಪಿಸಕಗೂಪಂಡ ಹಳುಲಿಯಳು ಹಿಪಂದನಿಪಂದ ಹಾರ ಕಗೂಲಲ ಲಿಲಲ . 14. ಮಾತನ ಮಹತನ ರನಳುನ ಬಸರಣಣ ನರರಳು ಹೆವೇಗ ವಿಶಲವೇಷಸದ್ದಾರೆ? ಮಾತನ ಮಹತನ ರನಳುನ ಕಳುರತಳು ಬಸರಣಣ ನರರಳು "ನಳುಡಯಳು ಮಳುತತನ ಹಾರದಪಂತ ಜಗೂವೇಡಸಲತ ಟಿಷರಬವೇಕಳು. ಮಾತಳು ಮಾಣಿಕಧ ದ ದವೇಪಿತಯಪಂತ ಹಿತವಾಗಿದಳುದ , ಎಲಲ ರಗಗೂ ಸತ ಷಷ ವಾಗಿ ಅಥರ್ವವಾಗಳುರಪಂತರಬವೇಕಳು. ಮಾತಳು ಸತ ಟಿಕದ ಸಲಕಯಪಂತ ಪರದಶರ್ವಕವಾಗಿದಳುದ , ಸತನ ದಪಂದ ಕಗೂಡರಬವೇಕಳು. ಹಾಗಗೂ ದವೇರರಳು ಮೆಚಳುಚ್ಚಿ ರಪಂತರಬವೇಕಳು ಎಪಂದಳು ವಿಶಲವೇಷಸದ್ದಾರೆ. 16
 17. 17. 15. ಗಡಯ ಆಚೆ - ಈಚೆ ಜಿವೇವಿಗಳಳು ಏಕ ಶರವಾದವು? ಮಾನರನಳು ಭಗೂಮಯ ಮಾಲಿಕನಾದನೆಪಂಬ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಭಗೂಮಯ ಮೆವೇಲೆ ಗರೆ ಗಡಯನಳುನ ನಿಮರ್ವಸಕಗೂಪಂಡನಳು. ಈ ಗಡ ನನನ ದಪಂದಳು ಅಹಪಂಕಾರಪಟಳುಷ ಹೆಗೂವೇರಾಟ ಮಾಡದದ ರಪಂದ ಗಡಯ ಆಚೆ - ಈಚೆ ಜಿವೇವಿಗಳಳು ಶರವಾದವು. 16. ವಕೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಪಂಶಗೂವೇಧನೆಗಳಳು ರವಾಗ ಅಥರ್ವರಹಿತವಾಗಳುತತವ? ವಿಜ್ಞಾನಿಯಬಬ್ಬಾ ನ ರಸಳುತ ಸಸರತಯ ವಿಶನ ನಿಯಮ ಸಮಾಜದ ಕಲರರಗ ಮಾತ ತ ಅನನ ಯಿಸಳುವುದಲಲ ಎಪಂದರೆ ಅದಳು ಮಗೂಖರ್ವತನ. ಶಗೂನಧ ದಪಂದ ಏನನಾನದರಗೂ ಸವೃಷಷಸಬಹಳುದಾದರೆ ಅದಳು ಮಗೂಖರ್ವತನದ ಪರಮಾರಧಿ. ಅಶಿಕ್ಷಿತನೆಗೂಬಬ್ಬಾ ಹಿವೇಗ ಹೆವೇಳಿದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಳುಪಂಟಳು; ಆದರೆ ವಿದಾಧರಪಂತ ಈ ರವೇತ ಅಭಿಪಪಯರನಳುನ ತಳಿಸಳುವುದಳು ಶಗೂವೇಚನಿವೇಯ. ಇದಳು ನಿಜವಾದರೆ ಜಗತತನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದರಳುರ ಎಲಲ ಶಗೂವೇಧನೆಗಳಳು ಅಥರ್ವರಹಿತವಾಗಳುತತವ. 17. ಪಪಂಪ ತನನ ಹೆಸರನಳುನ ಕತತಸದರಳುವುದಕಕ ಲೆವೇಖಕರಳು ಏನೆಪಂದಳು ತಕರ್ವಸದ್ದಾರೆ? ಪಪಂಪನಿಗ ತನನ ಹೆಸರನಳುನ ಬಪಂಡೆಯ ಮೆವೇಲೆ ಕತತಸದದದ ರಗೂ ತನನ ಕವೃತಗಳ ಮಹತನ ದಪಂದ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಳುತತದ ಎಪಂಬ ನಪಂಬಕಯಿತಳುತ . ದಗಿನಜಯರನಳುನ ರವೃಷಭಾಚಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಲಳು ಹೆಗೂವೇದ ಭರತನ ಗರರ್ವಭಪಂಗವಾದದದ ನಳುನ ಪಪಂಪನೆವೇ ತನನ ಆದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಗೂಪಿಸದದ ನಳು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಪಂದ ಪಪಂಪ ತನನ ಹೆಸರನಳುನ ಕತತಸದರಳುವುದಕಕ ಲೆವೇಖಕರಳು ಈ ರವೇತ ತಕರ್ವಸದ್ದಾರೆ. 18. ವಿವವೇಕಾನಪಂದರ ದವೃಷಷಯಲ್ಲಿ ದವೇಶದ ಪಪಗತ ಸಸರವಾಗಳುವುದಳು ರವಾಗ? ವಿವವೇಕಾನಪಂದರ ದವೃಷಷಯಲ್ಲಿ ದವೇಶದ ಪಪಗತ ಸಸರವಾಗಳುವುದಳು ರವಾಗವಪಂದರೆ - ಜನರಗ ಸಪಂಸಕ ವೃತಯನಳುನ ಕಗೂಡಬವೇಕಳು. ಆಗ ಮಾತ ತ ದವೇಶದ ಪಪಗತ ಸಸರವಾಗಲಳು ಸಾಧಧ. ಏಕಪಂದರೆ ಸಪಂಸಕ ವೃತ ಮಾತ ತ ಆಘಾತರನಳುನ ಸಹಿಸಬಲಳುಲ ದಳು ಎಪಂಬಳುದಳು ವಿವವೇಕಾನಪಂದರ ಅಭಿಪಪಯವಾಗಿತಳುತ . 19. ಒಪಂದನೆಯ ಒಗಟಿನ ಉತತರ 'ಅಪಂಗಿ' ಎಪಂಬಳುದನಳುನ ಹೆವೇಗ ಸಮರರ್ವಸಳುವಿರ. ಅಪಂಗಿಯ ಎರಡಳು ತಗೂವೇಳಳುಗಳ ಭಾಗವ ಕಕೈ ಅಪಂಗಿಗ ತಲೆಯಿಲಲ . ಅಪಂಗಿಯ ಬವೇರೆ ಬವೇರೆ ಭಾಗ ಸವೇರಸ ಹೆಗೂಲಿಗ ಹಾಕರಳುವುದವೇ ನರಗಯ. ಮೆಲಲ ನೆ ಬಪಂದಳು ಶರವೇರಕಕ ತಗೂಡಸಳುವುದರಪಂದ ಅದಳು ಅಪಂಗಿರಗಿ ಎಲಲ ರಗಗೂ ಪಪಚಪಂಡವಾಗಿದ. ಈ ಕಳಗಿನ ಹೆವೇಳಿಕಗಳಿಗ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ ಗಳನಳುನ ಬರೆಯಿರ : 4 3 = 12X 20. “ಕಲೆಗೂವೇಪಸಕನಿಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರರ ಹೆಗೂಣೆಯಗೂ ಇರಬರದಳು" ಈ ವಾಕಧ ರನಳುನ "ವಿ. ಕವೃ. ಗಗೂವೇಕಾಕ" ಅರರಳು ರಚಿಸರಳುರ "ಜಿವೇರನ ಪಠಗಳಳು" ಎಪಂಬ ಕವೃತಯಿಪಂದಾಯದ "ಜಿವೇರನ ದವೃಷಷ" ಎಪಂಬ ಗದಧ ಭಾಗದಪಂದ ಆಯಳುದ ಕಗೂಳಳ ಲಗಿದ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗೂವೇಪಸಕನ ಮಹತನ ರನಳುನ ಕಳುರತಳು ರಣಿರ್ವಸಳುರ ಸಪಂದಭರ್ವದಲ್ಲಿ ಲೆವೇಖಕರಳು 17
 18. 18. ಒಬಬ್ಬಾ ಹಿರಯ ಸಾಹಿತಯ ಈ ಮಾತನಳುನ ವಿರರಸಳುತಾತರೆ. ಕಲೆಗೂವೇಪಸಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮರನಳುನ ನೆಗೂವೇಡಕಗೂಳಳುಳ ವುದಳು ಸಮಾಜದ ಆದಧ ಕತರ್ವರಧ ಎಪಂಬಳುದನಳುನ ಈ ಮಾತನ ಮಗೂಲಕ ಸಾನರಸಧ ಪೂಣರ್ವವಾಗಿ ರಧ ಕತಪಡಸಲಗಿದ. 21. “ಮಾಹಿತಗಳಲಲ ಗಲಿ, ವಿಧಾನಗಳಲಲ ಗಲಿ ನಾವು ಹಿಪಂದಳುಳಿಯಳುವುದಳು ಉಚಿತರಲಲ " ಈ ವಾಕಧ ರನಳುನ "ಶಿಪವೇ ಡ. ಎಸ. ಜಯಪತ ಗೌಡ" ಅರರಳು ರಚಿಸರಳುರ "ದವಾನ ಸರ. ಎಪಂ. ವಿಶನವೇಶನ ರಯಧ ನರರ ಕಾಯರ್ವಸಾಧನೆಗಳಳು" ಎಪಂಬ ಸಪಂಶಗೂವೇಧನಾ ಗಪಪಂಥದಪಂದಾಯದ "ಭಾಗಧ ಶಿಲಿತ ಸರ ಎಪಂ. ವಿಶನವೇಶನ ರಯಧ " ಎಪಂಬ ಗದಧ ಭಾಗದಪಂದ ಆಯಳುದ ಕಗೂಳಳ ಲಗಿದ. ವಿಶನವೇಶನ ರಯಧ ಅರರಳು ಎಪಂಜಿನಿಯರಳುಗಳಿಗ "ಕಾಮಗರಗಳನಳುನ ಕಳುಶಲತ ಮತಳುತ ಕಡಮೆ ವಚಚ್ಚಿ ದಲ್ಲಿ ಕಾಯರ್ವಗತಗಗೂಳಿಸಬವೇಕಪಂದರೆ ಇತರ ರವುದವೇ ದವೇಶದ ಎಪಂಜಿನಿಯರ ಪಡೆಯಳುರಷೆಷವೇ ತರಬವೇತ ಮತಳುತ ಜ್ಞಾನರನಳುನ ಪಡೆಯಬವೇಕಳು.” ಎಪಂದಳು ಹೆವೇಳಿ ಮಾಗರ್ವದಶರ್ವನ ಮಾಡಳುರ ಸಪಂದಭರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನಳುನ ಹೆವೇಳಳುತಾತರೆ. ಪಪತನಿತಧ ಹೆಗೂಸ ಹೆಗೂಸ ಮಾಹಿತ ಸಪಂಗಪಹ ಮಾಡಳುವುದರಪಂದ ರಧ ಕತಯ ಕಾಯರ್ವಕ್ಷಮತ ಹೆಚಾಚ್ಚಿಗಳುತತದ ಎಪಂಬಳುದನಳುನ ಈ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸಾನರಸಧ ಪೂಣರ್ವವಾಗಿ ಅಭಿರಧ ಕತಪಡಸಲಗಿದ. 22. “ಜಿವೇರ ಸತಳುತ ಹೆಗೂವೇಗಳುವುದಳು ಗಗೂತತ" ಈ ವಾಕಧ ರನಳುನ "ಹಲಗಲಿಯ ಬವೇಡರಳು" ಎಪಂಬ ಜನಪದ ಸಾಹಿತಧ ದಪಂದ ಆಯಳುದ ಕಗೂಳಳ ಲಗಿದ. ಆಕರ ಕವೃತ : "ಡಾ. ಬ. ಎಸ. ಗದದ ಗಿಮಠ 'ಅರರಳು ಸಪಂಪದಸರಳುರ "ಕನನ ಡ ಜನಪದ ಗಿವೇತಗಳಳು.” ನಿಶಧ ಸತಪವೇಕರಣದ ಆದವೇಶರನಳುನ ವಿರೆಗೂವೇಧಿಸ ಬಪಟಿಷ ಸರಕಾರದ ವಿರಳುದದ ದಪಂಗ ಎದದ ಹಲಗಲಿಯ ಬವೇಡರನಳುನ ಬಗಳುಗ್ಗಿ ಬಡಯಲಳು ಬಪಟಿಷರ ದಪಂಡಳು ಬಪಂದಳು, ಹಲಗಲಿಯ ಬವೇಡರ ಬನಳುನ ಹತತ ಕಗೂಪಂದಳು, ಎದಳುರಗ ಸಕಕ ರರಗಲಲ ಕರಳುಣೆಯಿಲಲ ದ ಗಳುಪಂಡಳು ಹೆಗೂಡೆದಳು ಸಾಯಿಸದರೆಪಂದಳು ಲರಣಿಕಾರ ಹೆವೇಳಳುರ ಸಪಂದಭರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತಳು ಬಪಂದದ. ಹಲಗಲಿಯ ಬವೇಡರ ಮೆವೇಲೆ ಕರಳುಣೆಯಿಲಲ ದವೇ ಗಳುಪಂಡಳು ಹಾರಸ ಕಗೂಲಳುಲ ರ ಬಪಟಿಷರ ಕಪ ಯರ್ವದ ಪರಮಾರಧಿಯನಳುನ ಈ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸಾನರಸಧ ಪೂಣರ್ವವಾಗಿ ರಣಿರ್ವಸಲಗಿದ. 23. “ಹೆಗೂಸ ಭರರಸಗಳ ಕಟೆಗೂಷವೇಣ" ಈ ವಾಕಧ ರನಳುನ ಕವಿ ಶಿಪವೇ "ಜಿ. ಎಸ. ಶಿರರಳುದಪಪತ " ಅರರಳು ರಚಿಸರಳುರ "ಎದತಳುಪಂಬ ಹಾಡದನಳು" ಎಪಂಬ ಕರನಸಪಂಕಲನದಪಂದ ಆಯದ "ಸಪಂಕಲತ ಗಿವೇತ" ಎಪಂಬ ಪದಧ ಭಾಗದಪಂದ ಆಯಳುದ ಕಗೂಳಳ ಲಗಿದ. ಕವಿ ಜಿ. ಎಸ. ಶಿರರಳುದಪಪತ ನರರಳು "ಜಿವೇರನದಲ್ಲಿ ಧನಾತತ ಕ ಭಾರನೆಯ ಧವೃಡಸಪಂಕಲತ ರನಳುನ ಹೆಗೂಪಂದರಬವೇಕಳು" ಎಪಂದಳು ಹೆವೇಳಳುರ ಸಪಂದಭರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರವೇತ ಹೆವೇಳಳುತಾತರೆ. ನಾವು ಹೆಗೂಸ ಭರರಸಯನಳುನ ಮಗೂಡಸಳುರ ಸಪಂಕಲತ ಕಕೈಗಗೂಳಳುಳ ವುದರಪಂದ ಸಮಾಜದ ನೆಕೈತಕ 18
 19. 19. ಅಧಧಃಪತನರನಳುನ ತಡೆಯಬಹಳುದಪಂದಳು ಸಾನರಸಧ ಪೂಣರ್ವವಾಗಿ ತಮತ ಭಾರನೆಯನಳುನ ರಧ ಕತಪಡಸದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳಗಿನ ಸಾಹಿತ / ಕವಿಗಳ ಸಸ ಳ, ಕಾಲ, ಕವೃತ, ಪಪಶಸತ/ಬರಳುದಳುಗಳನಳುನ ಕಳುರತಳು ವಾಕಧ ರಗೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರ: 2 3 = 6X 24. ಪು. ತ. ನರಸಪಂಹಾಚಾರ ಪು. ತ. ನರಸಪಂಹಾಚಾರ ಅರರಳು ಕಪ.ಶ. 1905 ರಲ್ಲಿ ಮಪಂಡಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆವೇಲಳುಕಗೂವೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರಳು. ಅಹಲಧ , ಶಬರ, ಹಪಂಸದಮಯಪಂತ, ಶಿಪವೇ ಹರ ಚರತ ಮಳುಪಂತಾದ ಪಪಮಳುಖ ಕವೃತಗಳನಳುನ ರಚಿಸದ್ದಾರೆ. ಶಿಪವೇಯಳುತರಗ ಕವೇಪಂದಪ ಸಾಹಿತಧ ಅಕಾಡೆಮ, ಪಪಂಪ, ಪಪಶಸತಗಳಳು ಹಾಗಗೂ ಗೌರರ ಡ. ಲಿಟ ಪುರಸಾಕರಗಳಳು ದಗೂರೆತವ. 25. ಲಕ್ಷಿತವೇಶ ಲಕ್ಷಿತವೇಶ ಕವಿಯ ಕಾಲ ಸಳುಮಾರಳು ಕಪ. ಶ. 1550. ಈತನ ಸಸ ಳ ಚಿಕಕ ಮಪಂಗಳಗೂರಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಗೂರಳು ತಾಲಗೂಕನ ದವೇರನಗೂರಳು. ಇರರಗ ಲಕ್ಷಿತವೇರಮಣ, ಲಕ್ಷಿತವೇಪತ ಎಪಂಬ ಹೆಸರಳುಗಳಿದದ ವು. ಇರರಳು "ಜಕೈಮನಿ ಭಾರತ ಎಪಂಬ " ಪಪಸದದ ಕಾರಧ ರನಳುನ ರಚಿಸದ್ದಾನೆ. ಈತನಳು ಉಪಮಾಲೆಗೂವೇಲ, ಕಣಾರ್ವಟ ಕವಿಚಗೂತರನ ಚೆಕೈತ ತಎಪಂಬ ಬರಳುದಳುಗಳನಳುನ ಹೆಗೂಪಂದದದ ನಳು. ಈ ಕಳಗಿನ ಪದಧ ಭಾಗರನಳುನ ಪೂಣರ್ವಗಗೂಳಿಸರ : 1 4 = 4X 26. ನಿವೇನಳುಳೆಗೂಳಡೆಲಲ ರೆಗೂಳರೆಮ ಗವೇನಳುಮೞಲ ಮನದಗೂಳಿಲಲ ದಪಂತನೆ ಮಗನೆವೇ | ಭಾನಳುವ ಸಾಲದ ಪಗಲೆನಿ ತಾನಳುಪಂ ದವೇವಿಗಗಳಳುರದಗೂಡೆವೇಪಂ ನಪಂದದಗೂಡೆವೇಪಂ || ಅಥವಾ ಕಳುರಳುಕಳುಳ ನಪಂದನಪಂ ಪರನನಪಂದನನೆಪಂಬ ಮದಾಪಂಧಗಪಂಧಸಪಂ ಧಳುರಮೆ ಕಱಳುತಳುತ ಪಯೆ ಪಡಲಿಟಷ ವೊಲದಳುದಳು ಪುಣಧ ದಗೂಪಂದಳು ಪ | ಮರ್ವರನಳುೞೞಿರಪಂತ ನಿವೇನಳುೞೞಿದಯಿನಿನಱಿರನನ ರಳುಮಲಲ ಮಳುತತರಳುಪಂ ಕಳುರಳುಡರಳುಮೆನನ ದಮತ ನಳುಡಗವೇಳ ಮಗನೆವೇ ಬಗ ತಪಂದಗಿಪಂಬಳುಕಯ ಈ ಕಳಗಿನ ಪದಧ ಭಾಗರನಳುನ ಓದ ಅಥರ್ವಮಾಡಕಗೂಪಂಡಳು, ಅಡಕವಾಗಿರಳುರ ಮೌಲಧ ರನಾನಧರಸ ಸಾರಾಪಂಶ ಬರೆಯಿರ : 1 4 = 4X 27. ರಾಜಧ ದ ಸಾಮಾಪಜಧ ದ ತನೆ ಒಕಕ ಮಪಂಡಲ - ಗಿಪಂಡಲಗಳ ಗಡ ಮಳುಕಕ 19
 20. 20. ತವೇಲಿಸ ಮಳುಳಳುಗಿಸ ಖಪಂಡ - ಖಪಂಡಗಳ ಸಾರರ್ವಭೌಮರಾ ನೆತತಯ ಕಳುಕಕ ಹಕಕ ಹಾರಳುತದ ನೆಗೂವೇಡದರಾ? ಕವಿ ದ. ರಾ. ಬವೇಪಂದಪಯರರಳು ಹಕಕ ಹಾರಳುತದ ಪದಧ ದ ಈ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಚಕ ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದರಳುರ ಭಗೂಮಪಂಲದ ರಾಜಕವೇಯ ಹಾಗಗೂ ಪಪಕವೃತಕ ಪಪಗತ ಹಾಗಗೂ ವಿನಾಶದ ಬದಲರಣೆಗಳನಳುನ ಕಳುರತಳು ರಣಿರ್ವಸಳುತಾತರೆ. ಕಾಲಪಕ್ಷಿಯಳು ತನನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅನೆವೇಕ ಸಣಣ ಸಣಣ ರಾಜಮನೆತನಗಳನಳುನ ಹಾಗಗೂ ದಗೂಡಡ್ಡಾ ದಗೂಡಡ್ಡಾ ಸಾಮಾಪಜಧ ಗಳನಳುನ ಹಳುಟಿಷಸ, ಬಳೆಯಿಸ ಅವುಗಳ ಫಲಿತರನಳುನ ಕಗೂಯಳುಲ ಮಾಡದ. ಅದವೇ ರವೇತ ಅನೆವೇಕ ಸಾಮಾಪಜಧ ಗಳನಳುನ ಕಗೂವೇಟೆ ಕಗೂತತಲಗಳನಳುನ ನಾಶಗಗೂಳಿಸದ. ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿಯಳು ತನನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಗೂಮಪಂಡಲದ ಮೆವೇಲಿರಳುರ ಖಪಂಡಗಳನಳುನ ತವೇಲಿಸ, ಮಳುಳಳುಗಿಸ ಪಪಕವೃತಕ ಬದಲರಣೆಗ ಕಾರಣವಾಗಿದ. ಕಾಲಪಕ್ಷಿಯಳು ಸಾರರ್ವಭೌಮರೆಪಂದಳು ಮೆರೆಯಳುತತದದ ಸಾಮಾಪಟರ ನೆತತಯನಳುನ ಕಳುಕಕ ಅರರ ಅಹಪಂಕಾರರನಳುನ ಮೆಟಿಷ ನಿಪಂತದ ಎಪಂದಳು ರಣಿರ್ವಸಳುತಾತರೆ. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಎಪಂಟಳು - ಹತಳುತ ವಾಕಧ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ : 2 4 = 8X 28. ಗಗೂರಗೂರಳು ರಾಮಸಾನಮ ಅಯಧ ಪಂಗರರ ವವೇಷಭಗೂಷಣಗಳಳು ಹೆವೇಗಿದದ ವು? ಗಗೂರಗೂರಳು ರಾಮಸಾನಮ ಅಯಧ ಪಂಗರರ ವವೇಷಭಗೂಷಣಗಳಳು ಭಾರತ ಸಪಂಸಕ ವೃತಯನಳುನ ಬವೇಪಂಬಸಳುರ ಕನನ ಡ ನಾಡನ ವಕೈಭರರನಳುನ ಮೆರೆಸಳುರಪಂತಹ ವವೇಷಭಗೂಷಣಗಳನೆನವೇ ತಗೂಟಿಷದದ ರಳು. ಅಗಲವಾದ ಎಪಂಟಗೂರರೆ ಮೊಳ ಉದದ ದ ಖಾದ ಕಪುತ ಪಪಂಚೆಯನಳುನ ಉಟಿಷದದ ರಳು. ಅದಳು ಖಾದಯಲ್ಲಿನ ದಪತ ನಗೂಲಿನ ಬಟೆಷರಗಿತಳುತ . ಅದಕಕ ಅಗಲವಾದ ಕಪಂಪು ಕಪಂಬ, ಕಪಂಬಯ ತಳುದಯಲ್ಲಿ ನಾಲಳುಕ ಜರ ಗರೆಗಳಿದದ ವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅತವೇ ಭಜರ್ವರರಗಿ ಕಾಣಳುತತದಪಂದಳು ಅದನಳುನ ಹೆಚಾಚ್ಚಿಗಿ ಉಡಳುತತರಲಿಲಲ . ಹೆಗೂರದವೇಶಕಕ ಹೆಗೂವೇಗಳುವಾಗ ದಪತ ವಾಗಿರಳುವುದರಪಂದ ಬಚಚ್ಚಿ ಗಿರಳುತತದಪಂದಳು ತಗದಳುಕಗೂಪಂಡಳು ಹೆಗೂವೇಗಿದದ ರಳು. ಚಳಿಯಿದದ ಕಾರಣ ಅದನಳುನ ಉಟಳುಷ ಕಗೂಪಂಡದದ ರಲಲ ದ ಒಪಂದಳು ಕಪಂಪು ಉಣೆಣಯ ಶಲಳು ಹೆಗೂತಳುತ ಕಗೂಪಂಡದದ ರಳು. ತಲೆಗ ಮಪಲ ರ ಕಟಿಷಕಗೂಪಂಡದದ ರಳು. ಕಾವಿ ಬಣಣ ದ ನಿವೇಳವಾದ ಜಳುಬಬ್ಬಾ ತಗೂಟಿಷದದ ರಳು. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಢಾಳಾದ ಕಪಂಪು ನಾಮ, ತಲೆ ಮೆವೇಲೆ ಕದರ ನಿಪಂತದದ ಬಳಿ ಕಗೂದಲಳು, ಬಳಿ ಗಡಡ್ಡಾ , ಬಳಿ ಮವೇಸ, ಕಾಲಿಗ ದಪತ ವಾದ ಎಕಕ ಡ, ಅರರ ಮೆಕೈಯಲ್ಲಿರಳುರ ಉಡಳುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳೆಪಂಟಳು ಬಣಣ ಗಳಳು ಕಾಣಳುತತದದ ವು. ಹಿವೇಗ ಗಗೂರಗೂರಳು ರಾಮಸಾನಮ ಅಯಧ ಪಂಗರರ ವವೇಷಭಗೂಷಣಗಳಿದದ ವು. ಅಥವಾ ಖಾದ ಬಟೆಷಯ ವಕೈಶಿಷಷ ಧರನಳುನ ಗಗೂರಗೂರರಳು ಅಮೆರಕದ ಉಪಧಾಧಯರಳು ಮತಳುತ ವಿಧಾಧರರ್ವಗಳಿಗ ಹೆವೇಗ ಪರಚಯಿಸದರಳು? 20
 21. 21. ಗಗೂರಗೂರಳು ರಾಮಸಾನಮ ಅಯಧ ಪಂಗರರಳು ತಾವು ಸಗೂಕ ಲಿಗ ಹೆಗೂವೇದ ವಿಷಯರನೆನವೇ ಮರೆತಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಉಪಧಾಧಯರಳು ಹಾಗಗೂ ವಿದಾಧರರ್ವಗಳೆಗೂಪಂದಗ ಮಾತನಲ್ಲಿ ತಗೂಡಗಳುತಾತರೆ. ಗಪಂಧಿವೇಜಿಯರರನಳುನ ನೆನಪಿಸಕಗೂಳಳುಳ ರ ಮಗೂಲಕ ಖಾದ ಬಟೆಷಯ ವಕೈಶಿಷಷ ಧರನಳುನ ಪರಚಯಿಸಳುತತ "ನಾನಳು ಗಪಂಧಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರನಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹವ ಬಹಳ ಹಿತವಾಗಿರಳುತತದ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಧ ಪಂತ ಕಡಮೆ ಬಟೆಷಗಳಿಪಂದ ಜಿವೇವಿಸಬಹಳುದಳು. ಈ ಬಟೆಷಯನಳುನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಪಚಾರಕಕ ತಪಂದರರಳು ಗಪಂಧಿವೇಜಿಯರರಳು. ಇದಳು ಪೂಣರ್ವವಾಗಿ ಕಕೈಯಿಪಂದಲೆವೇ ತರರಾದ ಬಟೆಷ.. ಇದಕಕ ರರ ರವೇತಯಿಪಂದಲಗೂ ಯಪಂತ ತದ ಬಳಕರಗಿಲಲ .” ಎಪಂದರಳು. ಆಗ ಉಪಧಾಧಯರಳು ಮತಳುತ ವಿದಾಧರರ್ವಗಳಳು ಬಟೆಷಯನಳುನ ಮಳುಟಿಷ ನೆಗೂವೇಡ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಉಪಧಾಧಯರೆಗೂಬಬ್ಬಾ ರಳು ಲೆವೇಖಕರ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಅಪನಪಂಬಕಯನಳುನ ರಧ ಕತಪಡಸದರಳು. ಆಗ ಗಗೂರಗೂರರಳು ಚರಕದಪಂದ ಹತತಯನಳುನ ನಗೂಲಳುರ ಹಾಗಗೂ ಮಗಗ್ಗಿ ದಪಂದ ಬಟೆಷಯನಳುನ ನೆಯಳುರ ಇತಾಧದ ವಿಷಯಗಳನಳುನ ತಳಿಸಳುತತ ಖಾದ ಬಟೆಷಯ ವಕೈಶಿಷಷ ಧರನಳುನ ಅಮೆರಕದ ಉಪಧಾಧಯರಳು ಮತಳುತ ವಿಧಾಧರರ್ವಗಳಿಗ ಪರಚಯಿಸದರಳು. 29. ಕಣರ್ವನಿಗ ಶಿಪವೇಕವೃಷಣ ನಳು ಒಡಡ್ಡಾದ ಆಮಷಗಳೆವೇನಳು? ಪಪಂಡರರನಳುನ ರಕ್ಷಿಸಬವೇಕಪಂಬ ಮಹದಾಶಯಪಂದಗ ಕವೃಷಣ ಕರರರ ಸವೇನೆಯಲ್ಲಿದದ ಕಣರ್ವನಳುನ ಒಲಿಸಕಗೂಳಳ ಲಳು ಒಪಂದಳು ಸಪಂದಭರ್ವರನಳುನ ಸವೃಷಷಸಳುತಾತನೆ. ಕಣರ್ವನನಳುನ ತನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕಗೂಡಸಕಗೂಪಂಡಳು "ನಿಮಗಗೂ ರದರ ಕರರರಗಗೂ ರಪಂಶ ಗೌರರದಲ್ಲಿ ಭವೇದವಿಲಲ . ನಿವೇನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಭಗೂಮಯ ಅಧಪತ. ಅದರ ಅರವು ನಿನಗಿಲಲ . ಕಳುಪಂತಯಳು ಪಡೆದ ಐದಳು ಮಪಂತ ತಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇನೆ ಮೊದಲಿಗ. ನಪಂತರ ಧಮರ್ವರಾಯ. ಮಗೂರನೆಯರನಳು ಭಿವೇಮ. ನಾಲಕ ನೆಯ ಮಪಂತ ತದಪಂದ ಜನಿಸದರ ಅಜಳುರ್ವನ. ಐದನೆಯ ಮಪಂತ ತದಪಂದ ಮಾದಪಯ ಹೆಗೂವೇಟೆಷಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರೆವೇ ನಕಳುಲ ಸಹದವೇರರಳು" ಎಪಂದಳು ಆತನ ಹಳುಟಿಷನ ರಹಸಧ ರನಳುನ ತಳಿಸಳುತತ "ಕಣರ್ವ ಐದಳು ಜನ ಪಪಂಡರರಗಿಪಂತ ನಿವೇನಳು ಹಿರಯರನಳು. ನಿನಗ ಈ ವಿಚಾರರನಳುನ ತಳಿಸಳುರದಕಾಕಗಿಯೆವೇ ನಿನನ ನಳುನ ಕರೆದಳುಕಗೂಪಂಡಳು ಬಪಂದರಳುವನಳು. ನಿವೇನಳು ಪಪಂಡರರ ಕಡೆಗ ಬಪಂದರೆ ನಿನನ ನಳುನ ಹಸತನಾರತಗ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಳುವನಳು. ಪಪಂಡರ ಕರರರಳು ನಿನನ ನಳುನ ಒಪಿತಕಗೂಳಳುಳ ರರಳು. ನಿನಗ ಎರಡಗೂ ರಪಂಶದರರಳು ಮರಳು ಮಾತನಾಡದ ಸವೇವಯನಳುನ ಮಾಡಳುರರಳು. ನಿನನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರರರಳು, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಪಂಡರರಳು ಎದಳುರಲ್ಲಿ ಮಾದಪ ಮಾಗದ ರದವಾದಗಳಳು, ಅರರ ಮಧಧ ದಲ್ಲಿ ನಿವೇನಳು ರಾಜನಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸಳುವ" ಎಪಂದಳು ಕಣರ್ವನಿಗ ಶಿಪವೇಕವೃಷಣ ನಳು ಆಮಷಗಳನಳುನ ಒಡಡ್ಡಾದನಳು. ಅಥವಾ ಪಪಂಡರರಳು ಸಗೂವೇದರರೆಪಂದಳು ತಳಿದಾಗ ಕಣರ್ವನ ಮನಸಸತಯನಳುನ ತಳಿಸ. ತನನ ಒಡೆಯನ ಮೆವೇಲೆ ಅಪರ ನಪಂಬಕಯಿಟಳುಷ ಪಪಂಡರರನಳುನ ಎದಳುರಸಳುರ ಭರದಲ್ಲಿದದ 21
 22. 22. ಕಣರ್ವನಿಗ ಕವೃಷಣ ನಳು ಜನತ ರಹಸಧ ರನಳುನ ತಳಿಸ, ಆಮಷಗಳನಳುನ ಒಡಡ್ಡಾದಾಗ ಕಣರ್ವನ ಕಗೂರಳಸರೆ ಹಿಗಿಗ್ಗಿದವು. ಕಪಂಬನಿಯಳು ರಭಸದಪಂದ ಹರಯತಗೂಡಗಿದವು. ಅತಧ ಪಂತ ದಳುಧಃಖತಪತನಾದ ಕಣರ್ವನಳು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಗೂಪಂದಳುಕಗೂಪಂಡಳು ದಳುಯೋರ್ವಧನನಿಗ ಕವೇಡಾಯಿತಳು. ಹರಯ ಹಗತನವು ಹೆಗೂಗ ತಗೂವೇರದ ಸಳುಟಳುಷ ಹಾಕಳುವುದಲಲ ದ; ಸಳುಮತ ನೆ ಹೆಗೂವೇಗಳುವುದ? ಎಪಂದಳು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಗೂಪಂದಳುಕಗೂಪಂಡನಳು. ಕವೃಷಣ ನನಳುನ ಕಳುರತಳು "ನಾನಳು ರಾಜಧ ದ ಸರಸಪಂಪತತಗ ಸಗೂವೇಲಳುರರನಲಲ , ಪಪಂಡರರಳು, ಕರರರಪಂದ ಸವೇವ ಮಾಡಸಕಗೂಳಳುಳ ವುದಳು ಇಷಷ ವಿಲಲ . ಆದರೆ ನನನ ನಳುನ ಕಾಪಡದ ಒಡೆಯನಾದ ದಳುಯೋರ್ವಧನನಿಗ ಶತಳುಪ ಗಳ ಶಿರರನಳುನ ಕಡದಳು ತಪಂದಳು ಒಪಿತಸಳುರ ಭರದಲ್ಲಿದ. ಆದರೆ ನಿವೇನಳು ನನನ ಜನತ ರಹಸಧ ರನಳುನ ತಳಿಸ ದಳುಯೋರ್ವಧನನನಳುನ ಕಗೂಪಂದ. ಆ ವಿವೇರ ದಳುಯೋರ್ವಧನನೆವೇ ನನಗ ಒಡೆಯ. ಆತನ ಶತಳುಪ ಗಳಳು ನನಗಗೂ ಶತಳುಪ ಗಳಳು. ನಾಳಿನ ಭಾರತವು ಮಾರಗೌತಣವಾಗಳುವುದಳು. ಕರರನ ಉಪಕಾರ (ಋಣ) ತವೇರಸಲಳು ಯಳುದದ ರಪಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಗೂವೇರಾಡ ಅರನಿಗಗಿ ಶರವೇರರನಳು ನಗೂಕಳುವನಳು ಆದರೆ ನಿನನ ವಿವೇರರೆಕೈರರನಳು ನೆಗೂವೇಯಿಸನಳು ರಾಜಿವೇರಸಖನ ಮೆವೇಲಣೆ" ಎಪಂದನಳು. ಹಿವೇಗ ಪಪಂಡರರಳು ಸಗೂವೇದರರೆಪಂದಳು ತಳಿದಾಗ ಕಣರ್ವನ ಮನಸಸತ ಬದಲಯಿತಳು. 30. ಈ ಕಳಗಿನ ಗದಧ ಭಾಗರನಳುನ ಓದಕಗೂಪಂಡಳು, ಕಗೂಟಿಷರಳುರ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ : 1 4=4 (2+2)X "ನಡತ ಅಥವಾ ಚಾರತ ತಧ ಎಪಂದರೆ ಸಪಂಪೂಣರ್ವವಾಗಿ ರಗೂಪುಗಗೂಪಂಡ ಇಚಾಚ್ಚಿ ಶಕತ" ಎಪಂಬಳುದಳು ಜಾನ ಸಗೂಷ ಯಟರ್ವ ಮಲ ಮಹಾಶಯ ನಿವೇಡದ ನಿರಗೂಪಣೆ. ಇಚಾಚ್ಚಿ ಶಕತ ಎಪಂದರೆ ಕಾಯರ್ವಪಪವೇರಕವಾದ ಅನಿಸಕಗಳ ಒಟಳುಷ ಮೊತತ. ಅವು ನಿಶಿಚ್ಚಿತ, ನಿಯಮತ, ರಚನಾತತ ಕ ರವೇತಯಲ್ಲಿ ರಧ ಕತವಾದರೆ ಅಪಂಥ ರಧ ಕತಯ ಚಾರತ ತಧ ದವೃಢವಾಗಿದ ಎಪಂದಥರ್ವ. “ರರನಗೂನ ಅಪಪಯೋಜಕ ರಧ ಕತ ಎನನ ಬವೇಡ, ಏಕಪಂದರೆ ಆತನೆಗೂಪಂದಳು ಚಾರತ ತಧ ರನಳುನ ಪಪತನಿಧಿಸಳುತಾತನೆ.; ಎಪಂದರೆ ತಾನಳು ಒಪಂದಳು ತರನಾದ ಅಭಾಧಸಗಳ ಮಗೂಟೆ ಎಪಂಬಳುದನಳುನ ಸಗೂಚಿಸಳುತಾತನೆ. ಹಳೆಯ ಅಭಾಧಸಗಳನಳುನ ನಗೂತನ ಉಪಯಳುಕತ ಅಭಾಧಸಗಳಿಪಂದ ಗಲಲ ಬಹಳುದಳು. ನಡತ ಎಪಂದರೆ ಪುನರಾರತರ್ವತ ಕ ಪಯೆಗಳ ಮಗೂಲಕವ ನಡತಯಲ್ಲಿ ಸಳುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬವೇಕಳು" ಎಪಂದರಳು ಸಾನಮ ವಿವವೇಕಾನಪಂದರಳು. ಪಪಶನಗಳಳು : 1. ಚಾರತ ತಧ ದ ಬಗಗ್ಗಿ'ಜಾನ ಸಗೂಷ ಯಟರ್ವ ಮಲ ನಿವೇಡದ ಹೆವೇಳಿಕಯನಳುನ ವಿರರಸರ. ಚಾರತ ತಧ ದ ಬಗಗ್ಗಿ "ನಡತ ಅಥವಾ ಚಾರತ ತಧ ಎಪಂದರೆ ಸಪಂಪೂಣರ್ವವಾಗಿ ರಗೂಪುಗಗೂಪಂಡ ಇಚಾಚ್ಚಿ ಶಕತ". ಇಚಾಚ್ಚಿ ಶಕತ ಎಪಂದರೆ ಕಾಯರ್ವಪಪವೇರಕವಾದ ಅನಿಸಕಗಳ ಒಟಳುಷ ಮೊತತ. ಅವು ನಿಶಿಚ್ಚಿತ, ನಿಯಮತ, ರಚನಾತತ ಕ ರವೇತಯಲ್ಲಿ ರಧ ಕತವಾದರೆ ಅಪಂಥ ರಧ ಕತಯ ಚಾರತ ತಧ ದವೃಢವಾಗಿದ ಎಪಂದಥರ್ವ. ಎಪಂಬಳುದಳು ಜಾನ ಸಗೂಷ ಯಟರ್ವ ಮಲ ನಿವೇಡದ ಹೆವೇಳಿಕ. 2. ‘ನಡತ'ಯಲ್ಲಿನ ಸಳುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗಗ್ಗಿ ಸಾನಮ ವಿವವೇಕಾನಪಂದರ ಅಭಿಪಪಯವವೇನಳು? 22
 23. 23. ‘ನಡತ'ಯಲ್ಲಿನ ಸಳುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗಗ್ಗಿ "ಹಳೆಯ ಅಭಾಧಸಗಳನಳುನ ನಗೂತನ ಉಪಯಳುಕತ ಅಭಾಧಸಗಳಿಪಂದ ಗಲಲ ಬಹಳುದಳು. ಪುನರಾರತರ್ವತ ಕಪಯೆಗಳ ಮಗೂಲಕವ ನಡತಯಲ್ಲಿ ಸಳುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬವೇಕಳು" ಎಪಂಬಳುದಳು ಸಾನಮ ವಿವವೇಕಾನಪಂದರ ಅಭಿಪಪಯ. ಭಾಗ - ‘ಬ' ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಅಥವಾ ಅಪೂಣರ್ವ ಹೆವೇಳಿಕಗಳಿಗ ನಾಲಳುಕ ಆಯೆಕಗಳನಳುನ ಕಗೂಡಲಗಿದ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಳುಚ್ಚಿ ಸಗೂಕತವಾದ ಉತತರರನಳುನ ಆರಸ, ಉತತರಕಾಕಗಿಯೆವೇ ಕಗೂಟಿಷರಳುರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ ತಮಾಕ್ಷರದಗೂಪಂದಗ ಉತತರರನಳುನ ಬರೆಯಿರ : 10 1 = 10X 31. ‘ಶರಶಚ್ಚಿ ಪಂದಪ' ಪದವು ಈ ಸಪಂಧಿಗ ಸಗೂಕತ ಉದಾಹರಣೆರಗಿದ : ಎ) ಆದವೇಶ ಸಪಂಧಿ ಬ) ಅನಳುನಾಸಕ ಸಪಂಧಿ ಸ) ಶಳುಚ್ಚಿ ತನ ಸಪಂಧಿ ಡ) ಜಶತನ ಸಪಂಧಿ ಉತತರ: ಸ) ಶಳುಚ್ಚಿ ತನ ಸಪಂಧಿ 32. ಒಬಬ್ಬಾ ರಳು ಹೆವೇಳಿದ ಮಾತನೆನವೇ ಯಥಾರತಾತಗಿ ಬರೆಯಳುವಾಗ ಈ ಲೆವೇಖನ ಚಿಹೆನಯನಳುನ ಬಳಸಳುರರಳು : ಎ) ಭಾರಸಗೂಚಕ ಬ) ಉದದ ರಣ ಸ) ವಾಕಧ ವವೇಷಷ ನ ಡ) ವಿರರಣಾತತ ಕ ಉತತರ: ಬ) ಉದದ ರಣ 33. “ಭಿವೇಮನಳು ದಳುಷಷ ನಾದ ಬಕನನಳುನ ಕಗೂಪಂದನಳು" ಈ ವಾಕಧ ದಲ್ಲಿರಳುರ ಕಾಲ ಪಪತಧ ಯ : ಎ) ಭಿಮ ಬ) ದಳುಷಷ ಸ) ಅನಳುನ ಡ) ದ ಉತತರ: ಡ) ದ 34. ‘ಇಲಲ ದದ ಪಂಗ' ಪದದ ಗಪಪಂರಕ ರಗೂಪವಿದಳು : ಎ) ಇಲಲ ದ ಹಪಂಗ ಬ) ಇಲಲ ದಪಂತ ಸ) ಇಲಲ ದಾಪಂಗ ಡ) ಇಲಲ ದ ಹಾಗ ಉತತರ: ಡ) ಇಲಲ ದ ಹಾಗ 35. ‘ಗಪಂಡವಿಯಳ' ಪದವು ಈ ವಿಭಕತಯಲ್ಲಿದ : ಎ) ಪಪಥಮಾ ಬ) ತವೃತವೇರ ಸ) ಪಪಂಚಮ ಡ) ಸಪತಮ ಉತತರ: ಡ) ಸಪತಮ 36. ‘ಅನನ ಥರ್ವನಾಮ' ಪದಕಕ ಉದಾಹರಣೆಯಿದಳು : ಎ) ಕಮಲಕ್ಷ ಬ) ವಾಧಪರ ಸ) ಆಗನವೇಯ ಡ) ಪರರ್ವತ ಉತತರ: ಬ) ವಾಧಪರ 37. ‘ತಪಂಬಕಳು' ಪದವು ಕನನ ಡಕಕ ಈ ಭಾಷೆಯಿಪಂದ ಬಪಂದದ : ಎ) ಅರಬಬ್ಬಾ ಬ) ಪವೇಚರ್ವಗಿವೇಸ ಸ) ಪಷರ್ವಯನ ಡ) ಉದಳುರ್ವ ಉತತರ: ಬ) ಪವೇಚರ್ವಗಿವೇಸ 38. ಒಪಂದಳು ಅಥವಾ ಅನೆವೇಕ ವಾಕಧ ಗಳಳು ಒಪಂದಳು ಪಪಧಾನ ವಾಕಧ ಕಕ ಅಧಿವೇನಗಳಾಗಿದದ ರೆ ಅಪಂಥಹ ವಾಕಧ ವು : 23
 24. 24. ಎ) ಸಾಮಾನಧ ವಾಕಧ ಬ) ನಿಷೆವೇಧಾಥರ್ವಕ ವಾಕಧ ಸ) ಸಪಂಯೋಜಿತ ವಾಕಧ ಡ) ಮಶಪ ವಾಕಧ ಉತತರ: ಡ) ಮಶಪ ವಾಕಧ 39. ‘ಬಡತನ' ಪದವು ಈ ವಾಧಕರಣಾಪಂಶಕಕ ಸವೇರದ : ಎ) ತದದತಾಪಂತ ನಾಮ ಬ) ತದದತಾಪಂತ ಭಾರನಾಮ ಸ) ತದದತಾಪಂತ ಅರಧ ಯ ಡ) ಕವೃದಪಂತಾರಧ ಯ ಉತತರ: ಬ) ತದದತಾಪಂತ ಭಾರನಾಮ 40. ಕಗೂಟಿಷರಳುರ ಧಾತಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಮರ್ವಕಧಾತಳು ಪದವಿದಳು : ಎ) ಕಗೂಡಳು ಬ) ಬಡಳು ಸ) ಹೆಗೂವೇಗಳು ಡ) ನೆಗೂವೇಡಳು ಉತತರ: ಸ) ಹೆಗೂವೇಗಳು ಈ ಕಳಗಿನ ಮೊದಲೆರಡಳು ಪದಗಳಿಗ ಇರಳುರ ಸಪಂಬಪಂಧದಪಂತ ಮಗೂರನೆಯ ಪದಕಕ ಸರಹೆಗೂಪಂದಳುರ ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದರನಳುನ ಬರೆಯಿರ : 4 1 = 4X 41. ನಟಷ ನಡಳುವ ; ದನರಳುಕತ :: ಮನೆಮಠ ; ……………………… ಉತತರ: ಜಗೂವೇಡಳುನಳುಡ 42. ಕಬಬ್ಬಾ ; ಕಾರಧ :: ಬವೇಹಾರ ; ……………………… ಉತತರ: ವಾಧಪರ. 43. ದಕೈರಭಕತ ; ತತಳುತ ರಳುಷ ಸಮಾಸ :: ಅಬಗೂಜವೇದರ ; ……………………… ಉತತರ: ಬಹಳುವಿಪವೇಹಿ ಸಮಾಸ. 44. ಓಹೆಗೂವೇ ; ಭಾರಸಗೂಚಕಾರಧ ಯ :: ಅಥವಾ ; ……………………… ಉತತರ: ಸಪಂಬಪಂಧಾಥರ್ವಕಾರಧ ಯ. ಈ ಕಳಗಿನ ಪದಧ ಭಾಗಕಕ ಪಪಸಾತರ ಹಾಕ, ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ, ಛಪಂದಸಕನ ಹೆಸರನಳುನ ಬರೆಯಿರ: 1 3 = 3X - -UUUU UU UU ಅತಕಳುಟಿ|ಲಮನಪಂ |ಧನಲಳು = 12 - - - - -UU U – U UU UU ಬದ ತಯಿಪಂ|ದಪಂ ದಳು|ಷಷ ಬಳುದದ |ನಳುಡದಪಂ| ಪುಸಯಪಂ = 20 ಛಪಂದಸಕನ ಹೆಸರಳು : ಕಪಂದಪದಧ . ಅಥವಾ 24
 25. 25. - - - -U UU U UU ಬವೇಧ|ವಿಲಲ ಲೆ| ಕಣರ್ವ| ನಿಮೊತಳಳು = 14 - - -U UU UUU UU ರದ|ರರಳು ಕ|ರರರೆಗೂ|ಳಗ ಸಪಂ = 14 - - - - - -U UU UUU UUUU U ವಾದ|ಸಳುರಡ|ನನ ಯಕ| ಮೊದಲೆರ|ಡಲಲ | ನಿನಾನ|ಣೆ =21+2 ಛಪಂದಸಕನ ಹೆಸರಳು : ಭಾಮನಿ ಷಟತ ದ. ಈ ಕಳಗಿನ ವಾಕಧ ದಲ್ಲಿರಳುರ ಅಲಪಂಕಾರರನಳುನ ಹೆಸರಸ, ಲಕ್ಷಣ ಬರೆದಳು ಸಮನನ ಯಿಸ : 1 X 3 = 3 46. ಶಿಪವೇ ರಪಂಗರಾಜರ ಚರಣಾಪಂಬಳುಜ ಮಗೂಲದಾಸಧಃ ಅಲಪಂಕಾರದ ಹೆಸರಳು : ರಗೂಪಕ ಅಲಪಂಕಾರ. ಲಕ್ಷಣ : ಉಪಮೆವೇಯ ಮತಳುತ ಉಪಮಾನಗಳಿಗ ಭವೇದವು ಕಪಂಡಳುಬರದ ಅವರಡಗೂ ಒಪಂದವೇ ಎಪಂದಳು ರಣಿರ್ವಸದರೆ ಅದವೇ ರಗೂಪಕ ಅಲಪಂಕಾರ. ಉಪಮೆವೇಯ : ಚರಣ ಉಪಮಾನ : ಅಪಂಬಳುಜ ಸಮನನ ಯ : ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೆವೇಯವಾದ ಚರಣರನಳುನ ಉಪಮಾನವಾದ ಅಪಂಬಳುಜಕಕ ಅಭವೇದವಾಗಿ ಹೆಗೂವೇಲಿಸಲಗಿದದ ರಪಂದ ಇದಳು ರಗೂಪಕ ಅಲಪಂಕಾರ. ಅಥವಾ “ಒಳಗಿನ ಮಪಂದ ಗಳುಪಂಡಳು ಹೆಗೂಡದರೆಗೂವೇ ಮಳುಪಂಗರ ಸಡಲ ಸಡದಾದಪಂಗ" ಅಲಪಂಕಾರದ ಹೆಸರಳು : ಉಪಮಾ ಅಲಪಂಕಾರ. ಲಕ್ಷಣ : ಎರಡಳು ರಸಳುತ ಗಳಿಗಿರಳುರ ಸಾದವೃಶಧ ಸಪಂಪತತನಳುನ ಹೆಗೂವೇಲಿಸ ರಣಿರ್ವಸದರೆ ಅದಳು ಉಪಮಾ ಅಲಪಂಕಾರ. ಉಪಮೆವೇಯ : ಗಳುಪಂಡಳು ಹೆಗೂಡೆಯಳುವುದಳು. ಉಪಮಾನ : ಮಳುಪಂಗರ ಸಡಲಳು ಉಪಮಾವಾಚಕ ಪದ : ಹಪಂಗ. ಸಮಾನ ಧಮರ್ವ : ಹೆಗೂಡೆಯಳುವುದಳು. ಸಮನನ ಯ : ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೆವೇಯವಾದ ಗಳುಪಂಡಳು ಹೆಗೂಡೆಯಳುವುದನಳುನ ಉಪಮಾನವಾದ ಮಳುಪಂಗರ ಸಡಲಳು ಸಡಯಳುವುದಕಕ ಹೆಗೂವೇಲಿಸಲಗಿದದ ರಪಂದ ಇದಳು ಉಪಮಾ ಅಲಪಂಕಾರ. 25
 26. 26. ಭಾಗ - ‘ಸ' 47. ಈ ಕಳಗ ಕಗೂಟಿಷರಳುರ ಗದಗಳಲ್ಲಿ ರವೂದಾದರಗೂ ಒಪಂದನಳುನ ವಿಸತರಸ ಬರೆಯಿರ : 1X3 = 3 • ಕಾಯಕವವೇ ಕಕೈಲಸ. • ತಾಯಿಗಿಪಂತ ಬಪಂಧಳುವಿಲಲ , ಉಪಿತಗಿಪಂತ ರಳುಚಿಯಿಲಲ . • ಬಳೆಯಳುರ ಸರ ಮೊಳಕಯಲ್ಲಿ ನೆಗೂವೇಡಳು. ಗದಗಳಳು ಜನಪದರ ವವೇದ ಎನಳುನ ತಾತರೆ. ಇವು ಜನರ ಅನಳುಭರದ ನಳುಡಮಳುತಳುತ ಗಳಳು. ವವೇದ ಸಳುಳಾಳದರಗೂ ಗದ ಸಳುಳಾಳಗದಳು ಎಪಂಬ ಮಾತದ. ಕರದರಲ್ಲಿ ಹಿರದಥರ್ವರನಳುನ ಹೆಗೂಪಂದರಳುರ ಗದಗಳಳು ಜನರ ದನನಿತಧ ದ ಮಾತಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವೇಚಚ ವಾಗಿ ಬಳಸಲತ ಡಳುತತವ. ಇಪಂತಹ ಗದಗಳಲ್ಲಿ _ ________________ ಎಪಂಬ ಗದ ಪಪಸದದ ವಾಗಿದ. --------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 48. ನಿಮತ ನಳುನ ವಿಜಯಪುರದ ಸಕಾರ್ವರ ಪಪಢ ಶಲೆಯ ಸಳುಜಯ / ಸಳುಸಾತ ಎಪಂದಳು ಭಾವಿಸ ತಾಲಗೂಕಾ ಮಟಷ ದ ಪಪತಭಾ ಕಾರಪಂಜಿ ಕಾಯರ್ವಕ ತಮದ ರರದಯನಳುನ ಪಪಕಟಿಸಳುರಪಂತ ಕಗೂವೇರ ನಿಮಗೂತ ರನ ವಿಜಯವಾಣಿ ದನಪತಪಕಯ ಸಪಂಪದಕರಗ ಮನವಿ ಪತ ತ ಬರೆಯಿರ.. 1 X 5 = 5 ಅಥವಾ ನಿಮತ ನಳುನ ಹಳುಬಬ್ಬಾ ಳಿಳಯ ಸಕಾರ್ವರ ಪಪಢ ಶಲೆಯ ರಾಮಳು/ಭಾಗಧ ಶಿಪವೇ ಎಪಂದಳು ಭಾವಿಸ, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಳುರ ನಿಮತ ಸನ ವೇಹಿತನಿಗ ಕನಾರ್ವಟಕ ರಾಜಗೂಧ ವೇತಕ ರ ಆಚರಸದ ಬಗಗ್ಗಿ ಪತ ತ ಬರೆಯಿರ. 1. ರಧ ರಹಾರಕ ಪತ ತದ ಹಪಂತಗಳಳು : ಇಪಂದ, ----------------- ----------------- ----------------- ಇರರಗ, ----------------- ----------------- ----------------- 26
 27. 27. ಮಾನಧ ರೆ, ವಿಷಯ : ------------------------------ ------------------------------ -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------ ರಪಂದನೆಗಳೆಗೂಪಂದಗ / ಧನಧ ವಾದಗಳೆಗೂಪಂದಗ ಸಸ ಳ : ---------- ತಮತ ವಿಶನಸ /ನಪಂಬಳುಗಯ ದನಾಪಂಕ : ---------- 2. ರಯಕತಕ ಪತ ತದ ಹಪಂತಗಳಳು : ಇಪಂದ, ----------------- ----------------- ----------------- ದನಾಪಂಕ. ---------------- (ಸಪಂಬಗೂವೇಧನೆ ಉದಾ : ತವೇಥರ್ವರಗೂಪ / ಪೂಜಧ ತಪಂದಯರರಗ ಶಿರಸಾಷಾಷಪಂಗ ನಮಸಾಕರಗಳಳು.) ------------------------------------------------ ತರಳುವಾಯ ಪತ ತ ಬರೆಯಲಳು ಕಾರಣವನೆಪಂದರೆ ನಾನಳು ನನನ ಅಭಾಧಸದಗೂಪಂದಗ ಆರೆಗೂವೇಗಧ ವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಮತ ಆರೆಗೂವೇಗಧ ದ ಬಗಗ್ಗಿ ತಳಿಸಬವೇಕಳು. ತಾಯಿಯರರಗ ನನನ ಶಿರಸಾಷಾಷಪಂಗ ನಮಸಾಕರಗಳನಳುನ ತಳಿಸರ. ಅರರ ಆರೆಗೂವೇಗಧ ದ ಬಗಗ್ಗಿ ತಳಿಸರ. (ಹಿವೇಗ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರದ ವಿಷಯರನಳುನ ಬರೆದ ನಪಂತರ ಪರಚೆಚ್ಚಿ ವೇದ ಮಾಡ ಕವೇಳಿರಳುರ ವಿಷಯದ ಬಗಗ್ಗಿ ವಿರರಣೆ ಬರೆಯಳುವುದಳು.) ಮಳುಖಧ ವಿಷಯವನೆಪಂದರೆ ---------------------------- ------------------------------------------------- 27
 28. 28. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------- (ಸಪಂಬಗೂವೇಧನೆಗ ತಕಕ ಪಂತ ಮಳುಕಾತಯ) 49. ಈ ಕಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರವುದಾದರಗೂ ಒಪಂದನಳುನ ಕಳುರತಳು ಹದನೆಕೈದಳು ವಾಕಧ ಗಳಿಗ ಕಡಮೆ ಇಲಲ ದಪಂತ ಪಪಬಪಂಧ ಬರೆಯಿರ. 1 X 5 = 5 • ಗಣಕ ಯಪಂತ ತದ ಮಹತನ.. • ಪರಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಧರರ್ವಯ ಪತ ತ. • ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ ತಕಕ ಅಬಳುದ ಲ ಕಲಪಂಜಿ ನಿವೇಡದ ಕಗೂಡಳುಗ. ಪಿವೇಠಿಕ : _________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ವಿರರಣೆ : ________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ಉಪಸಪಂಹಾರ : _______________________________ _____________________________________ _____________________________________ ***************** 28 ಇರರಗ, ------------------------- ------------------------- -------------------------
 29. 29. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ ವಿಷಯ : ಪಪಥಮ ಭಾಷೆ ಕನನ ಡ. 2015 - 16 ನೆಯ ಸಾಲಿನ ನಿವೇಲನಕ್ಷೆಯ ಮಾದರ - 2. ಕ ತ. ಸಪಂ. ಪಠದ ಹೆಸರಳು ಸತ ರಣೆ ಗಪಹಿಕ ಅಭಿರಧ ಕತ ಪಪಶಪಂಸ ಅಪಂ ಕ ಗ ಳಳು ಪಪ ಶನ ಗ ಳ ಸಪಂ. ರ ಕ ದವೇ ರ ಕ ದವೇ ದವೇ ಕ ದವೇ ದವೇ ದವೇ ದವೇ ನಿ ಉ ಉ ನಿ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 ಗದಧ ಭಾಗ 01 ಶಬರ. 4(1) 4 1 02 ಅ. ಗಗೂರಗೂರಳು. 1(1) 3(1) 4 2 03 ಜಿವೇರನ ದವೃಷಷ. 1(1) 2(1) 3 2 04 ಧಮರ್ವ ಸಮದವೃಷಷ. 1(1) 2(1) 3 2 05 ಭಾ.ಶಿ.ಎಪಂ. ವಿ. 1(1) 2(1) 3 2 06 ಎದಗ ಬದದ ಅಕ್ಷರ. 3(1) 3 1 07 ರವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. 1(1) 2(1) 3 2 08 ವಾಧಘಪಗಿವೇತ. 3(1) 3 1 ಗದಧ ಒಟಳುಷಗದಧ ಒಟಳುಷ 1(5) 2(4) 3(1) 3(2) 4(1) 26 13 ಪದಧ ಭಾಗಪದಧ ಭಾಗ 01 ಎಮತ ನಳುಡಗವೇಳ. 1(1) 3(1) 4 2 02 ಹ.ಹಾ. ನೆಗೂವೇಡದರಾ. 4(1) 4 1 03 ಹಲಗಲಿ ಬವೇಡರಳು. 1(1) 2(1) 3 2 04 ರಚನ ಸೌರಭ. 3(1) 3 1 05 ಸಪಂಕಲತ ಗಿವೇತ. 4(1) 4 1 06 ಕ. ಕಗೂಪಂ. ನಿವೇನಳು. 4(1) 4 1 07 ವಿವೇರಲರ. 3(1) 3 1 08 ಸಾಥರ್ವಕತ. 1(1) 2(1) 3 2 ಪದಧ ಒಟಳುಷಪದಧ ಒಟಳುಷ 1(3) 4(1) 2(2) 3(1) 3(2) 4(1) 4(1) 28 11 01 ಅಪಠಿತ ಗದಧ . 4(1) 4 1 29
 30. 30. ಕ ತ. ಸಪಂ. ಪಠದ ಹೆಸರಳು ಸತ ರಣೆ ಗಪಹಿಕ ಅಭಿರಧ ಕತ ಪಪಶಪಂಸ ಅಪಂ ಕ ಗ ಳಳು ಪಪ ಶನ ಗ ಳ ಸಪಂ. ರ ಕ ದವೇ ರ ಕ ದವೇ ದವೇ ಕ ದವೇ ದವೇ ದವೇ ದವೇ ನಿ ಉ ಉ ನಿ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ ಉ 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 ಪ.ಪವೇ. ಅಧಧ ಯನ 01 ವಿಜ್ಞಾನ & ಸಮಾಜ. 2(1) 2 1 02 ನಾಮಫಲಕ. 2(1) 2 1 03 ಉದಾತತಚಿಪಂತನೆಗಳಳು 2(1) 2 1 04 ಪರವಾಳ. 1(1) 1 1 05 ಜನಪದಒಗಟಳುಗಳಳು 2(1) 2 1 ಪಪ.. ಪವೇಪವೇ..ಅಅ.. ಒಟಳುಷಒಟಳುಷ 1(1) 2(2) 2(2) 9 5 01 ವಾಧಕರಣ 1(12) 1(2) 14 14 02 ಛಪಂದಸಳುಕ 3(1) 3 1 03 ಅಲಪಂಕಾರ 3(1) 3 1 04 ಗದ 3(1) 3 1 05 ಪತ ತ/ ಪಪಬಪಂಧ 5(2) 10 2 ಒಟಳುಷಒಟಳುಷ 1(12) 1(2) 3(3) 5(2) 33 19 ಸಮಗಪ ಒಟಳುಷಸಮಗಪ ಒಟಳುಷ 1(12) 1(9) 4(1) 1(2) 2(8) 3(5) 4(1) 2(2) 3(4) 4(2) 5(2) 4(1) 100 49 ಶವೇಕಡಾ ಪಪಮಾಣಶವೇಕಡಾ ಪಪಮಾಣ 25 37 34 04 ಸಗೂಚನೆ : ಆರರಣದ ಹೆಗೂರಗ ತಲ ಅಪಂಕ, ಆರರಣದ ಒಳಗ ಪಪಶನ ಸಪಂಖೆಧ ಇದ. ಅಪಠಿತ ಗದಧ ದಲ್ಲಿ 2 ಅಪಂಕದ 2 ಪಪಶನಗಳಿರಳುತತದದ ರಗೂ 4 ಅಪಂಕದ ಒಪಂದವೇ ಪಪಶನಯೆಪಂದಳು ಸಗೂಚಿಸಲಗಿದ. 30
 31. 31. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ ಪಪಶನನಳುಸಾರ ವಿಶಲವೇಷಣೆ - 2 ಪಪಶನ ಸಪಂಖೆಧ ಉದದಷಷ ನಿದರ್ವಷಷ ಪಪಶನ ಸನ ರಗೂಪ ಅಪಂಕ ಕಠಿಣತಯ ಮಟಷ ಬವೇಕಾಗಳುರ ಸಮಯ 01 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 02 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 03 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 04 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 05 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 06 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 07 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 08 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 09 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಒಪಂದಳು ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 10 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 11 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಕಠಿಣ 3 ನಿಮಷ 12 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 3 ನಿಮಷ 13 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 14 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಳುಲಭ 3 ನಿಮಷ 15 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಳುಲಭ 4 ನಿಮಷ 16 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 3.5 ನಿಮಷ 17 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 3.5 ನಿಮಷ 18 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 3 ನಿಮಷ 19 ಗಪಹಿಕ ಹೆವೇಳಳುತಾತನೆ/ಳೆ 3 / 4 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 2 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 20 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ 3 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 21 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ 3 ಸಳುಲಭ 4 ನಿಮಷ 22 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ 3 ಕಠಿಣ 4 ನಿಮಷ 23 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಸಪಂದಭರ್ವ ಮತಳುತ ಸಾನರಸಧ 3 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 24 ಗಪಹಿಕ ವಿವವೇಚಿಸ ಉತತರಸಳುತಾತರೆ ಸಾಹಿತ/ಕವಿ ಪರಚಯ 3 ಸಾಧಾರಣ 4 ನಿಮಷ 25 ಗಪಹಿಕ ವಿವವೇಚಿಸ ಉತತರಸಳುತಾತರೆ ಸಾಹಿತ/ಕವಿ ಪರಚಯ 3 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 31
 32. 32. ಪಪಶನ ಸಪಂಖೆಧ ಉದದಷಷ ನಿದರ್ವಷಷ ಪಪಶನ ಸನ ರಗೂಪ ಅಪಂಕ ಕಠಿಣತಯ ಮಟಷ ಬವೇಕಾಗಳುರ ಸಮಯ 26 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಪದಧ ಪೂಣರ್ವಗಗೂಳಿಸಳುವುದಳು 4 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 27 ಪಪಶಪಂಸ ಮೌಲಧ ಗಳನಳುನ ಮೆಚಳುಚ್ಚಿ ತಾತರೆ ಮೌಲಧ ಧಾರತ ಸಾರಾಪಂಶ 4 ಕಠಿಣ 6 ನಿಮಷ 28 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿಶಲವೇಷಣೆ ಮಾಡಳುತಾತರೆ. 8 / 10 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 4 ಕಠಿಣ 5 ನಿಮಷ 29 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿಶಲವೇಷಣೆ ಮಾಡಳುತಾತರೆ. 8 / 10 ವಾಕಧ ದ ಉತತರ 4 ಕಠಿಣ 5 ನಿಮಷ 30 ಗಪಹಿಕ ಓದ ಅರಕೈರ್ವಸಕಗೂಪಂಡಳು ಉತತರಸಳುತಾತರೆ. ಅಪಠಿತ ಗದಧ 4 ಸಾಧಾರಣ 6 ನಿಮಷ 31 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 32 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 33 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 34 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 35 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 36 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 37 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 38 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 39 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 40 ಸತ ರಣೆ ಸತ ರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ರಸಳುತ ನಿಷಷ ಬಹಳುಆಯೆಕ 1 ಸಳುಲಭ 1.5 ನಿಮಷ 41 ಗಪಹಿಕ ಆಲೆಗೂವೇಚಿಸ ಅನನ ಯಿಸಳುರರಳು ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 42 ಗಪಹಿಕ ಆಲೆಗೂವೇಚಿಸ ಅನನ ಯಿಸಳುರರಳು ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 43 ಸತ ರಣೆ ಆಲೆಗೂವೇಚಿಸ ಅನನ ಯಿಸಳುರರಳು ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 44 ಸತ ರಣೆ ಆಲೆಗೂವೇಚಿಸ ಅನನ ಯಿಸಳುರರಳು ಸಪಂಬಪಂಧಿವೇ ಪದ 1 ಸಳುಲಭ 2 ನಿಮಷ 45 ಗಪಹಿಕ ಪತತಹಚಳುಚ್ಚಿ ತಾತನೆ/ಳೆ ಛಪಂದಸಳುಕ 3 ಸಾಧಾರಣ 5 ನಿಮಷ 46 ಗಪಹಿಕ ಪತತಹಚಳುಚ್ಚಿ ತಾತನೆ/ಳೆ ಅಲಪಂಕಾರ 3 ಕಠಿಣ 5 ನಿಮಷ 47 ಗಪಹಿಕ ಅಥರ್ವ ವಿಶಲವೇಷಸಳುರರಳು ಗದಮಾತಳು 3 ಸಾಧಾರಣ 4.5 ನಿಮಷ 48 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಪತ ತಲೆವೇಖನ 5 ಸಾಧಾರಣ 10 ನಿಮಷ 49 ಅಭಿರಧ ಕತ ವಿರರಸಳುತಾತನೆ/ಳೆ ಪಪಬಪಂಧ 5 ಸಾಧಾರಣ 10 ನಿಮಷ 32
 33. 33. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಲ ಕನನ ಡ ವಿಷಯ ವವೇದಕ ಮಾದರ ಪಪಶನ ಸಹಿತ ಉತತರ ಪತಪಕ 2. ಭಾಗ - ‘ಎ' ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪತಯಪಂದಳು ಪಪಶನಗಳಿಗ ಒಪಂದಗೂಪಂದಳು ವಾಕಧ ದಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ : 9 1 = 9X 1. ಖಾದ ಬಟೆಷಯನಳುನ ಪಪಚಾರಕಕ ತಪಂದರರಳು ರರಳು? ಖಾದ ಬಟೆಷಯನಳುನ ಪಪಚಾರಕಕ ತಪಂದರರಳು ಗಪಂಧಿವೇಜಿ. 2. ಅಪಂತರಜಿವೇವಿಯ ಶಕತ ಹೆವೇಗ ವಚಚ್ಚಿ ವಾಗಳುತತರಳುತತದ? ತನನ ಮನದ ಮೊಗಸಾಲೆಯನಳುನ ಓರಣವಾಗಿಸಳುವುದರಲ್ಲಿಯೆವೇ ಅಪಂತರಜಿವೇವಿಯ ಎಲಲ ಶಕತಯಳು ವಚಚ್ಚಿ ವಾಗಳುತತರಳುತತದ. 3. ಬಳುಕಕ ರಾಯನ ಹಿರಮೆ ಏನಳು? ಬಳುಕಕ ರಾಯನ ಹಿರಮೆ ಸಮನನ ಯತ ಹಾಗಗೂ ಧಮರ್ವಸಮದವೃಷಷ. 4. ಸರ ಎಪಂ. ವಿಶನವೇಶನ ರಯಧ ನರರ ತಪಂದ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೆವೇನಳು? ಸರ ಎಪಂ. ವಿಶನವೇಶನ ರಯಧ ನರರ ತಪಂದಯ ಹೆಸರಳು ಶಿಪವೇನಿವಾಸ ಶಸತಪ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಳು ವಪಂಕಟಲಕ್ಷತಮತ . 5. ಮಧಳುರಾ ನಗರದ ರಣಿಕ ಪುತ ತರಳು ರರಳು? ಮಧಳುರಾ ನಗರದ ರಣಿಕ ಪುತ ತರಳು ಧಮರ್ವಬಳುದದ. ಹಾಗಗೂ ದಳುಷಷ ಬಳುದದ. 6. ಗಪಂಡವೇವಿ ಎಪಂದಳು ಅಜಳುರ್ವನನನಳುನ ಏಕ ಕರೆಯಳುತಾತರೆ? ಅಜಳುರ್ವನನಳು ಗಪಂಡವೇರ ಎಪಂಬ ಬಲಲ ನಳುನ ಹೆಗೂಪಂದದದ ರಪಂದ ಗಪಂಡವೇವಿ ಎಪಂದಳು ಕರೆಯಳುತಾತರೆ. 7. ಲರಣಿಕಾರನಳು ಅಪಂಕತಗಗೂಳಿಸದ ದಕೈರ ರರಳು? ಲರಣಿಕಾರನಳು ಅಪಂಕತಗಗೂಳಿಸದ ದಕೈರ ಕಳುತರ್ವಕಗೂವೇಟಿ ಕಲೆತವೇಶ. 8. ಕವಿಯತಪ ಇಪಂದಳುಮತಯರರಳು ರರಗ ಊರಳುಗಗೂವೇಲಗಬವೇಕಪಂದಳು ಆಶಿಸಳುತಾತರೆ? ಕವಿಯತಪ ಇಪಂದಳುಮತಯರರಳು ಮಳುಸಕ ಪಂಜ ಹೆಗೂಸತಲಲ್ಲಿ ದಕಕ ಲಲ ದ ನರಳಾಡಳುರ ದವೇನರಗ ಊರಳುಗಗೂವೇಲಗಬವೇಕಪಂದಳು ಆಶಿಸಳುತಾತರೆ 9. ಪರವಾಳಗಳಳು ಬವೇಡನ ಬಲೆಗ ಹೆವೇಗ ಬದದ ವು? ಪರವಾಳಗಳಳು ಕಳುರಳುಡಳು ವಾತಕ ಲಧ ದಲ್ಲಿ ವಿವವೇಕ ಕಳೆದಳುಕಗೂಪಂಡಳು ಬವೇಡನ ಬಲೆಗ ಬದದ ವು. ಈ ಕಳಗಿನ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಮಗೂರಳು - ನಾಲಳುಕ ವಾಕಧ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರೆಯಿರ : 10 2 = 20X 10. ಸಾಧಕರಗ ಅಪಂತರಜಿವೇವಿಗಳಿಗ ಸಮಾಜದ ಕತರ್ವರಧ ರವುದಳು? 33
 • SangameshChalawadi

  Sep. 23, 2017
 • KarnatakaOER

  Feb. 12, 2016

SSLC Question paper with Answer

Views

Total views

2,984

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×