Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6

Share

اینستاگرام مارکتینگ

پرزنتیشن کارگاه اینستاگرام مارکتینگ
در این پرزنتیشن بعد از معرفی آماری اینستاگرام و پتانسیل‌های آن به مبحث اندازه‌گیری در تبلیغات و در ادامه به insights و متریک‌های اینستاگرام پرداخته می‌شود سپس در بخش دوم در رابطه با پلتفرم Iconosquare صحبت می‌شود.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

اینستاگرام مارکتینگ

 1. 1. ‫از‬ ‫بیش‬۸۰۰‫میلیون‬‫کنند‬‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫ماه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اینستاگرام‬ ‫اکانت‬ ‫از‬ ‫بیش‬۵۰۰‫میلیون‬‫کنند‬‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫روزانه‬ ‫اینستاگرام‬ ‫اکانت‬ ۸۰‫درصد‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫رو‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫اینستاگرام‬ ‫های‬‫اکانت‬‫کنند‬ ‫از‬ ‫بیش‬۳۰۰‫میلیون‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫استوری‬ ‫از‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اکانت‬‫کنند‬ Why Instagram
 2. 2. ‫از‬ ‫بیش‬۲۵‫میلیون‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫اکانت‬  ۱ ۳ ‫ا‬‫هستند‬ ‫وکارها‬‫کسب‬ ‫برای‬ ‫بازدید‬ ‫پر‬ ‫های‬‫استوری‬ ۶۰‫درصد‬‫کنن‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫اینستاگرام‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ،‫مردم‬‫د‬ ‫از‬ ‫ییش‬‫ی‬‫ب‬۲۰۰‫یون‬‫ی‬‫میلی‬‫یت‬‫ی‬‫اکان‬ ‫یک‬‫ی‬‫ی‬ ‫یداان‬‫ی‬‫ی‬ ‫یتاگرام‬‫ی‬‫اینس‬ ‫یاربران‬‫ی‬‫ک‬ ‫از‬ ‫یر‬‫ی‬‫نف‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫کسب‬ Why Instagram
 3. 3. Mission Money Message Media Measurement 5M
 4. 4. Insights‫ب‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ها‬‫وکار‬‫کسب‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬‫ا‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تری‬‫مناسب‬ ‫و‬ ‫تر‬‫مرتبط‬ ‫محتوای‬ ،‫بهتر‬ ‫آنالیز‬‫از‬ ‫که‬ ‫ناختی‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫آید‬‫می‬ ‫بدست‬ ‫مخاطبان‬ ‫شناسی‬‫جمعیت‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ About Insights
 5. 5. ‫در‬۴‫مریله‬ .1‫بزنید‬ ‫آیکون‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫پروفاین‬‫صفحه‬ ‫به‬ .2‫از‬‫ها‬‫گزینه‬ ‫بین‬Switch to Business Profile‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ .3‫در‬‫ه‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ادمین‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫تمام‬ ‫فیسبوک‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫زمان‬‫ستید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫بایست‬‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫برای‬‫کنید‬ .4‫دکمه‬ ‫روی‬Done‫بزنید‬ .1‫آیکون‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫پروفاین‬ ‫صفحه‬ ‫به‬‫بزنید‬ .1‫بزنید‬ ‫آیکون‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫پروفاین‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ .2‫ها‬‫گزینه‬ ‫بین‬ ‫از‬Switch to Business Profile‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ .3‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫بایست‬‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هستید‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ادمین‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫تمام‬ ‫فیسبوک‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ .4‫دکمه‬ ‫روی‬Done‫بزنید‬ .1‫بزنید‬ ‫آیکون‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫پروفاین‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ .2‫ها‬‫گزینه‬ ‫بین‬ ‫از‬Switch to Business Profile‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ .3‫در‬‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫بایست‬‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هستید‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ادمین‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫تمام‬ ‫فیسبوک‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫زمان‬ .4‫دکمه‬ ‫روی‬Done‫بزنید‬ Switch To Business Profile
 6. 6. Impressions Reach Profile Views Website Clicks Call / Email Clicks Direction Follower Count Posts Profile
 7. 7. Impressions Profile ‫دید‬ ‫ها‬‫پست‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬‫ه‬ ‫اند‬‫شده‬
 8. 8. Reach Profile ‫را‬ ‫ها‬‫پست‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬ ‫اند‬‫دیده‬
 9. 9. Profile Views Profile ‫شد‬ ‫دیده‬ ‫پروفاین‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬‫است‬ ‫ه‬
 10. 10. Website Clicks Profile ‫در‬ ‫موجود‬ ‫لینک‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬Bio ‫است‬ ‫شده‬ ‫لمس‬
 11. 11. Call / Email Clicks Profile ‫آد‬ ‫یا‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬‫رس‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫لمس‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫ایمین‬
 12. 12. Direction Profile ‫مسیری‬ ‫برای‬ ‫شماره‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬‫به‬ ‫ابی‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫لمس‬ ‫مربوطه‬ ‫گزینه‬ ‫وکار‬‫کسب‬‫ست‬
 13. 13. Follower Count Profile ‫ر‬ ‫اینستاگرام‬ ‫اکانت‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تعداد‬‫ا‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫دنبال‬
 14. 14. Post Profile ‫منتش‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫پست‬ ‫تعداد‬ ‫گر‬‫بیان‬‫اند‬‫شده‬ ‫ر‬
 15. 15. Gender Age Top Locations Followers - Hours Followers - Days Audience
 16. 16. Gender ‫کنن‬‫دنبال‬ ‫جنسیت‬ ‫توزیع‬ ‫گر‬‫بیان‬‫شما‬ ‫دگان‬ ‫است‬ Audience
 17. 17. Age ‫کنندگ‬‫دنبال‬ ‫سنی‬ ‫توزیع‬ ‫دهنده‬‫نشان‬‫ان‬ ‫است‬ Audience
 18. 18. Top Locations ‫ک‬ ‫کشوری‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫شامن‬‫ه‬ ‫هستند‬ ‫جا‬‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ Audience
 19. 19. Followers - Hours ‫کنندگ‬‫دنبال‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫زمان‬ ‫میانگین‬‫شما‬ ‫ان‬ ‫هستند‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫هفته‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫در‬ Audience
 20. 20. Followers - Days ‫ش‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫که‬ ‫هفته‬ ‫از‬ ‫روزهایی‬‫ما‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫ترین‬‫بیش‬ Audience
 21. 21. Likes Comments Saved Actions Discovery Reach Impressions Others Views Posts
 22. 22. Likes ‫پست‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫های‬‫الیک‬ ‫تعداد‬ ‫گر‬‫بیان‬‫ها‬ ‫است‬ Posts
 23. 23. Comments ‫پس‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫های‬‫کامنت‬ ‫تعداد‬ ‫گر‬‫بیان‬‫ها‬‫ت‬ ‫است‬ Posts
 24. 24. Saved ‫ش‬ ‫ذخیره‬ ‫پست‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬‫ده‬ ‫است‬ Posts
 25. 25. Actions ‫بعد‬ ‫مخاطب‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫گر‬‫بیان‬‫از‬ ‫اینس‬ ‫اکانت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫پست‬ ‫دیدن‬‫تاگرام‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ Posts
 26. 26. Discovery ‫کسان‬ ‫توسط‬ ‫پست‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫درصد‬‫که‬ ‫ی‬ ‫نمی‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اینستاگرام‬ ‫اکانت‬‫کنند‬ Posts
 27. 27. Reach ‫پست‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اکانت‬ ‫تعداد‬‫ها‬ ‫اند‬‫دیده‬ ‫را‬ Posts
 28. 28. Impressions ‫د‬ ‫ها‬‫پست‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬‫یده‬ ‫است‬ ‫شده‬ Posts
 29. 29. Others ‫توسط‬ ‫خصوص‬‫به‬ ‫پست‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫روش‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫ها‬‫آن‬ Posts
 30. 30. Views ‫ویدئوی‬ ‫پست‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬‫دیده‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫شده‬ Posts
 31. 31. Reach Impressions Replies Swipe Away People Insights Stories
 32. 32. Reach ‫عک‬ ‫یا‬ ‫ویدئو‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اکانت‬ ‫تعداد‬‫س‬ ‫اند‬‫دیده‬ ‫را‬ ‫استوری‬ ‫در‬ ‫خاص‬ Stories
 33. 33. Impressions ‫عکس‬ ‫یا‬ ‫ویدئو‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫استوری‬ ‫در‬ ‫خاص‬ Stories
 34. 34. Replies ‫ویدئو‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ریپالی‬ ‫تعداد‬‫یا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫استوری‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫عکس‬ Stories
 35. 35. Swipe Away ‫استو‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬‫ری‬ ‫دیگر‬ ‫اکانت‬ ‫استوری‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬ ‫شما‬ Swipe‫کند‬‫می‬ Stories
 36. 36. People Insights ‫وید‬ ‫از‬ ‫اسمتی‬ ‫که‬ ‫ها‬‫اکانت‬ ‫از‬ ‫لیستی‬‫یا‬ ‫ئو‬ ‫اند‬‫دیده‬ ‫را‬ ‫استوری‬ ‫در‬ ‫عکس‬ Stories
 37. 37. Live Viewers Viewers Lives
 38. 38. Live Viewers ‫یال‬ ‫در‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اکانت‬ ‫تعداد‬ ‫هستند‬ ‫الیو‬ ‫تماشای‬ Lives
 39. 39. Viewers ‫بخش‬ ‫یتی‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اکانت‬ ‫کن‬ ‫تعداد‬‫از‬ ‫ی‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫الیو‬ Lives
 40. 40. About ‫پلتفرم‬Iconosquare‫های‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مکمن‬ ‫ین‬‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ،‫مدیریت‬ ،‫آنالیز‬...‫اینستاگ‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫برای‬‫و‬ ‫رام‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫فیسبوک‬.
 41. 41. Create Account ‫نام‬‫ثبت‬ ‫فرم‬ ‫تکمین‬
 42. 42. Connect to Instagram ‫اینستاگ‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬‫رام‬
 43. 43. Connect to Instagram ‫کل‬ ‫و‬ ‫کاربر‬‫نام‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬‫مه‬ ‫اینستاگرام‬ ‫عبور‬
 44. 44. Impressions ‫دید‬ ‫ها‬‫پست‬ ‫که‬ ‫دفعاتی‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬‫ه‬ ‫اند‬‫شده‬ Main
 45. 45. ‫صفحه‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬ Analytics ‫صفحه‬ ‫شوندگان‬‫دنبال‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬
 46. 46. ‫ها‬‫الیک‬ ‫کن‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬ Analytics ‫ها‬‫کامنت‬ ‫کن‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬
 47. 47. ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫رشد‬ Analytics
 48. 48. ‫شد‬ ‫جذب‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬‫و‬ ‫ه‬ ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ Analytics
 49. 49. ‫شده‬ ‫جذب‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫مجموع‬ Analytics ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫مجموع‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫رشد‬
 50. 50. ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬‫پست‬ ‫تعداد‬ Analytics ‫ها‬‫الیک‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬ ‫تعداد‬ ‫مجموع‬‫ها‬‫کامنت‬
 51. 51. ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫ها‬‫پست‬ ‫مقایسه‬ ‫ها‬‫پست‬ ‫و‬ ‫ها‬‫الیک‬ Analytics
 52. 52. ‫ها‬‫الیک‬ ‫تاریخچه‬ Analytics
 53. 53. ‫ها‬‫کامنت‬ ‫تاریخچه‬ Analytics
 54. 54. ‫مجموع‬Impressions Analytics ‫مجموع‬Reach
 55. 55. ‫تعداد‬ ‫تاریخچه‬Reach‫و‬ Impressions Analytics
 56. 56. ‫الیک‬ ‫نرخ‬ Analytics ‫کامنت‬ ‫نرخ‬ ‫تعامن‬ ‫نرخ‬
 57. 57. ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫زبان‬ Analytics
 58. 58. ‫جغرافیایی‬ ‫مواعیت‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ Analytics
 59. 59. ‫پروف‬ ‫دسترسی‬ ‫وضعیت‬‫این‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬‫ها‬‫آن‬ ‫های‬‫فالور‬ ‫تعداد‬ ‫یسب‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫آن‬ Analytics
 60. 60. ‫بر‬ ‫ها‬‫پست‬ ‫تعداد‬ ‫نمودار‬ ‫زمان‬ ‫یسب‬ Analytics
 61. 61. ‫منتشر‬ ‫های‬‫پست‬ ‫نمودار‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هفته‬ ‫و‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫سال‬ Analytics
 62. 62. ‫د‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫فیلتر‬‫ر‬ ‫محتوا‬ ‫انتشار‬ Analytics
 63. 63. ‫محتواهای‬ ‫ای‬‫میله‬ ‫نمودار‬ ‫روز‬ ‫یسب‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬‫یا‬ ‫ساعت‬ Analytics
 64. 64. ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫گستردگی‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬‫هشتگ‬ Analytics
 65. 65. ‫پس‬ ‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫بهترین‬‫با‬ ‫ت‬ ‫کام‬ ،‫الیک‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫نت‬ ‫تعامن‬ ‫یا‬ Analytics
 66. 66. ‫انتشار‬ ‫عادات‬ ‫نمایش‬ ‫ها‬‫پست‬ Analytics
 67. 67. ‫با‬ ‫انتشار‬ ‫عادات‬ ‫مقایسه‬ ‫زمان‬ ‫بهترین‬ Analytics
 68. 68. ‫آنالین‬ ‫های‬‫ساعت‬ ‫نمایش‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫بودن‬ Analytics
 69. 69. ‫سن‬ ‫و‬ ‫جنسیت‬ ‫توزیع‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ Analytics
 70. 70. ‫ب‬ ‫فیلترها‬ ‫تاثیر‬ ‫نمودار‬‫تعداد‬ ‫ر‬ ‫ها‬‫الیک‬ Analytics
 71. 71. ‫ب‬ ‫فیلترها‬ ‫تاثیر‬ ‫نمودار‬‫تعداد‬ ‫ر‬ ‫ها‬‫کامنت‬ Analytics
 72. 72. Analytics
 73. 73. ‫ب‬ ‫فیلترها‬ ‫تاثیر‬ ‫نمودار‬‫تعداد‬ ‫ر‬ ‫ها‬‫کامنت‬ Analytics
 74. 74. ‫ب‬ ‫فیلترها‬ ‫تاثیر‬ ‫نمودار‬‫تعداد‬ ‫ر‬ ‫ها‬‫کامنت‬ Analytics
 75. 75. ‫ب‬ ‫فیلترها‬ ‫تاثیر‬ ‫نمودار‬‫تعداد‬ ‫ر‬ ‫ها‬‫کامنت‬ Analytics
 76. 76. Analytics
 77. 77. Analytics ‫استف‬ ‫های‬‫هشتگ‬ ‫مقایسه‬‫اده‬ ‫شده‬
 78. 78. Analytics
 79. 79. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫رشد‬ ‫نمودار‬ ‫هشتگ‬ Analytics
 80. 80. ‫بر‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬‫پست‬ ‫هشتگ‬ ‫اساس‬ Analytics
 81. 81. ‫براساس‬ ‫ها‬‫هشتگ‬ ‫توزیع‬ ‫محتوا‬ ‫نوع‬ Analytics
 82. 82. ‫استف‬ ‫با‬ ‫هشتگ‬ ‫توزیع‬‫از‬ ‫اده‬ ‫ها‬‫پست‬ ‫در‬ ‫لوکیشن‬ Analytics
 83. 83. ‫هشتگ‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫الیک‬ ‫تعداد‬ Analytics ‫هش‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫الیک‬ ‫تعداد‬ ‫میانگین‬‫تگ‬ ‫هش‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫کامنت‬ ‫تعداد‬ ‫میانگین‬‫تگ‬ ‫هشتگ‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫کامنت‬ ‫تعداد‬
 84. 84. ‫برای‬ ‫ها‬‫کامنت‬ ‫تاریخچه‬ ‫هشتگ‬ Analytics
 85. 85. ‫ب‬ ‫فیلترها‬ ‫تاثیر‬ ‫نمودار‬‫تعداد‬ ‫ر‬ ‫ها‬‫کامنت‬ Comment Tracker
 86. 86. ‫از‬ ‫فید‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬ ‫ها‬‫اکانت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هشتگ‬ Media
 87. 87. Media
 88. 88. Media ‫منت‬ ‫محتواهای‬ ‫بندی‬‫دسته‬‫شر‬ ‫شده‬‫هر‬ ‫تحیلی‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫دسته‬
 89. 89. Media
 90. 90. Scheduler
 91. 91. Scheduler
 92. 92. Search
 93. 93. Search
 94. 94. Search
 • Nimabakeri

  May. 23, 2021
 • ssuserce2edc

  Mar. 21, 2019
 • AliAlii2

  Dec. 13, 2018
 • NickroozMehrtash

  Mar. 11, 2018
 • NaderForoud

  Mar. 10, 2018
 • SaipaCitron

  Jan. 5, 2018

پرزنتیشن کارگاه اینستاگرام مارکتینگ در این پرزنتیشن بعد از معرفی آماری اینستاگرام و پتانسیل‌های آن به مبحث اندازه‌گیری در تبلیغات و در ادامه به insights و متریک‌های اینستاگرام پرداخته می‌شود سپس در بخش دوم در رابطه با پلتفرم Iconosquare صحبت می‌شود.

Views

Total views

637

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

32

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×