Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Tarmo J¨uristo, Kristjan Lepik, Mihkel Solvak, Sten Tamk...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Subsection 1
Tajutud probleem
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Tegelikud numbrid hetkel
Eesti andis algselt n˜ousoleku vastu v˜otta 150-200 pagulast,
se...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Tegelikud numbrid hetkel
Eesti pagulaskvoot v˜orrelduna sisser¨andega Eestisse 2014.a.
39...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Tegelikud numbrid hetkel
2014.a. v¨aljaantud t¨ahtajalised elamisload r¨andeliigi kaupa v...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuring ja eesm¨ark
Tasakaalustamaks enamasti arvamusele toetuvat avalikku debatti
t˜oendi...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: tajutud r¨anne
Keskmiselt arvatakse, et sisser¨anne Eestisse on 1588 i...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: tajutud kvoot
Keskmiselt arvatakse, et EL-i pagulaste kvoot Eestile on...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: tajutud suutlikkus
Keskmiselt arvatakse, et Eestile oleks j˜oukohane v...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: sisser¨andet¨u¨upide aktsepteerimine
Suure enamuse arvates peaks vastu...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: taju ja tegelikkus
Eesti tegelikku sisser¨annet hindab madalamaks kui ...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: taju ja tegelikkus
Y-telg n¨aitab kui mitu korda suuremaks hindab inim...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: taju ja tegelikkus
Eesti sisser¨ande suhe EL-i kvooti on 0.15 ehk EL-i...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: suutlikkus ja tajutud r¨anne
Mida suuremaks peetakse Eesti hetke sisse...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Uuringu tulemused: suutlikkus ja tajutud kvoot
Mida suuremaks peetakse EL-i poolset kvoot...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Subsection 2
V˜oimalik seletus
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudel
J¨argmiseks vaatame, missugused tegurid seletavad inimeste
hoiakut pagulaste suhtes...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudeli tulemus 1
0.169
0.177
0.171
-0.021
0.001
-0.015
0.092
0.046
-0.012
-0.043
-0.172
e...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudeli selgitus 1
Juhul kui efekti seost n¨aitava punkti k¨ulgedel olevad jooned
l¨abivad...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudeli selgitus 2
T¨aiendavalt leidsime, et EKRE toetajate vastuseis ei ole
¨uhesugune k˜...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudeli selgitus 2
0.2.4.6.81
Tõenäosus(Eestileonjõukohanepagulaste
vastuvõtmine1/0)
15 25...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Seos kooseluseaduse teotamisega
Mudelis 1 n¨ahtud seoseid oleme n¨ainud varem ¨uhe teise
...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudel 22
0.169
0.177
0.171
-0.021
0.001
-0.015
0.092
0.046
-0.012
-0.043
-0.172
0.220
0.1...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Sisser¨andet¨u¨upide vastuv˜otmine
Viimaks tegime ka v˜ordlevad mudelid eri r¨andet¨u¨upi...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudel 33
0.154
0.033
-0.065
-0.000
0.161
0.065
0.202
0.285
-0.048
0.026
-0.058
0.028
-0.0...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudel 3 selgitus
Eelk˜oige eristuvad inimesed suhtumises t¨o¨o jaoks tulijatesse,
teiste ...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudel 3 j¨atk1
L¨ahemal graafilisel vaatlusel n¨aeme, et kui t¨o¨o, pere ja ˜oppimise
eesm...
Pagulasprobleemist empiiriliselt
Mudel 3 j¨atk3
P¨o¨orates ka r¨andet¨u¨upidesse suhtumisel eraldi t¨ahelepanu EKRE
toetaj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Memokraadi ajalugu
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Pagulasprobleemist empiiriliselt

Download to read offline

Memokraadi uuring pagulasprobleemidest

Pagulasprobleemist empiiriliselt

 1. 1. Pagulasprobleemist empiiriliselt Pagulasprobleemist empiiriliselt Tarmo J¨uristo, Kristjan Lepik, Mihkel Solvak, Sten Tamkivi, Daniel Vaarik, Kristjan Vassil Andmed kogus: Turu-uuringute AS November 18, 2015
 2. 2. Pagulasprobleemist empiiriliselt Subsection 1 Tajutud probleem
 3. 3. Pagulasprobleemist empiiriliselt Tegelikud numbrid hetkel Eesti andis algselt n˜ousoleku vastu v˜otta 150-200 pagulast, septembris 2015 m¨a¨arati Euroopa Liidu poolt Eestile veel 373 pagulast, ehk hetkel teadaolevalt kokku 573 pagulast (edaspidi EL-i kvoot) Statistikaameti info alusel r¨andas Eestisse 2014.a. sisse 3904 inimest Seega on EL-i pagulaskvoodi ja Eesti iga-aastase sisser¨ande suhe 0.15 ehk ¨uhe tavasisser¨andaja kohta tuleks 0.15 pagulast v˜oi ¨umberp¨o¨oratult 7 tavasisser¨andaja kohta tuleks 1 pagulane
 4. 4. Pagulasprobleemist empiiriliselt Tegelikud numbrid hetkel Eesti pagulaskvoot v˜orrelduna sisser¨andega Eestisse 2014.a. 3904 573 05001000150020002500300035004000 Nr Sisseränne 2014Pagulaskvoot
 5. 5. Pagulasprobleemist empiiriliselt Tegelikud numbrid hetkel 2014.a. v¨aljaantud t¨ahtajalised elamisload r¨andeliigi kaupa vs. rahvusvahelise kaitse ehk varjupaigataotlused (allikas: www.politsei.ee) 1387 1237 508 893 35 157 050010001500 Arv Pereränne Töötamine Välisleping Õppimine Ettevõtlus Varjupaigataotlus Tähtajalised elamisload (2014) Varjupaiga- taotlused (2014)
 6. 6. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuring ja eesm¨ark Tasakaalustamaks enamasti arvamusele toetuvat avalikku debatti t˜oenditega, tellisime Turu-Uuringute aktsiaseltsist k¨usitluse Eesti elanike t¨anastest hoiakutest pagulasprobleemi suhtes Uuring viidi l¨abi vahemikus 7.-20. oktoober 2015, Turu-uuringute aktsiaseltsi poolt, seega enne Pariisi terroriakte Tegemist on esindusliku juhuvalimiga. N¨aost-n¨akku toimunud ankeetk¨usitluse k¨aigus intervjueeriti 993 inimest Uuringus k¨usisime vastajatelt, kui palju pagulasi on nende arvates Eestile Euroopa Liidu poolt m¨a¨aratud, kui suur on Eesti ¨uldine sisser¨anne ning millised on inimeste hinnangud sellele, milliseid sisser¨andajaid ja kui palju Eesti peaks vastu v˜otma Lisaks esitasime k¨usimuse inimeste hoiakute kohta samasooliste kooseluseaduse kohta, saamaks aru, kas viimaste aastate suuremad polariseerivad k¨usimused jaotavad inimesi sarnastesse leeridesse
 7. 7. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: tajutud r¨anne Keskmiselt arvatakse, et sisser¨anne Eestisse on 1588 inimest, tegelikult oli 2014.a. 3904 ehk 2.5 korda suurem Tegelik: 3904 (2014) 051015 Protsent 2 5 14 50 150 500 2000 10000 100000 Vastaja hinnang Eesti sisserände hulgale (logaritmitud skaala)
 8. 8. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: tajutud kvoot Keskmiselt arvatakse, et EL-i pagulaste kvoot Eestile on 588 inimest, tegelikult on 573 ehk umbes 3% v˜orra v¨ahem Tegelik:573 01020304050 Protsent 2 5 14 50 150 500 2000 10000 100000 Vastaja hinnang EL-i poolt Eestile ettenähtud pagulaste hulgale (logaritmitud skaala)
 9. 9. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: tajutud suutlikkus Keskmiselt arvatakse, et Eestile oleks j˜oukohane vastu v˜otta 315 pagulast. 25% vastanutest arvab samas, et vastu ei peaks v˜otma ¨uhtegi pagulast.0510152025 Protsent 0 2 5 14 50 150 500 2000 10000 Vastaja hinnang kui palju pagulasi oleks Eestile jõukohane (logaritmitud skaala)
 10. 10. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: sisser¨andet¨u¨upide aktsepteerimine Suure enamuse arvates peaks vastu v˜otma ˜oppimise (92.5% jah v˜oi pigem jah) ja perekonna liitmise (81.0% jah v˜oi pigem jah) eesm¨argil sisser¨annanuid. Juba v¨ahem t¨o¨otamise eesm¨argil tulnuid (62.5% jah v˜oi pigem jah) ja enamus ei toeta varjupaigataotlejate (39% jah v˜oi pigem jah) vastuv˜omist.
 11. 11. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: taju ja tegelikkus Eesti tegelikku sisser¨annet hindab madalamaks kui see tegelikult on 93% vastanutest, aga EL-i kvooti hindab suuremaks kui see tegelikult on 15% vastanutest. +/- 25% kaugusele ˜oigetest numbritest j¨a¨ab oma hinnangutes 3.4% vastanutest. Eksitakse tunduvalt rohkem Eesti sisser¨ande hindamisel Tegelik: 573 Tegelik: 3904 3.4% inimesi on oma hinnangus +/- 25% kaugusel õigetest numbritest 251450150500200010000100000 VastajahinnangEUpooltEestileettenähtud pagulastehulgale(logaritmituskaala) 2 5 14 50 150 500 2000 10000 100000 Vastaja hinnang Eesti sisserände hulgale (logaritmitu skaala)
 12. 12. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: taju ja tegelikkus Y-telg n¨aitab kui mitu korda suuremaks hindab inimene tajutud EL-i kvooti tajutud r¨andest. N¨aiteks, 10 ¨utleb, et inimese arvates on EL-i kvoot 10 korda suurem kui tema taju Eesti sisser¨andest. X-telg n¨aitab vastaja hinnangut sisser¨andele. Me n¨aeme, et mida v¨aiksemaks peab inimene Eesti sisser¨annet, seda suuremaks peetakse m¨a¨aratud pagulaste osakaalu sisser¨andest (vt selgitust j¨argmisel slaidil). Tegelik: 0.15 0102030405060 SuheEL/Eesti(vastajahinnagEL-ikvoodile jagatudvastajahinnangugaEestisisserändele) 2 5 14 50 150 500 2000 10000 100000 Vastaja hinnang Eesti sisserände hulgale (logaritmitud skaala) lowess sobitus
 13. 13. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: taju ja tegelikkus Eesti sisser¨ande suhe EL-i kvooti on 0.15 ehk EL-i kvoot on ligi 7 korda v¨aiksem kui Eesti sisser¨anne 2014. aastal Inimeste arvamus antud suhtesse varieerub vahemikus 0 kuni 130 ja on keskmiselt 2.95 Ehk siis arvatakse, et EL-i kvoot on ligi 3 korda suurem tegelikust sisser¨andest, samas kui EL-i kvoot on reaalsuses 7 korda v¨aiksem tegelikust sisser¨andest Kuni 12% pakub, et suhe on 0.15 v˜oi alla selle, kuni 57% pakub, et suhe on 1 v˜oi alla selle ja seega 43% arvab, et ELi kvoot on suurem kui Eesti praegune sisser¨anne
 14. 14. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: suutlikkus ja tajutud r¨anne Mida suuremaks peetakse Eesti hetke sisser¨annet, seda suuremaks peetakse Eestile j˜oukohast pagulaste arvu. Seega mida t¨apsemalt hinnatakse Eesti tegelikku sisser¨annet, seda suuremaks pagulaste vastuv˜otmise v˜oimekust peetakse Lineaarne sobitus kui jõukohane > 0 Lineaarne sobitus kui jõukohane >=0 251450150500200010000100000 Vastajahinnangkuipaljupagulasioleks Eestilejõukohane(logaritmitudskaala) 2 5 14 50 150 500 2000 10000 100000 Vastaja hinnang Eesti sisserände hulgale (logaritmitud skaala)
 15. 15. Pagulasprobleemist empiiriliselt Uuringu tulemused: suutlikkus ja tajutud kvoot Mida suuremaks peetakse EL-i poolset kvooti, seda suuremaks peetakse Eestile j˜oukohast pagulaste arvu Lineaarne sobitus kui jõukohane > 0 Lineaarne sobitus kui jõukohane >=0 251450150500200010000100000 Vastajahinnangkuipaljupagulasioleks Eestilejõukohane(logaritmitudskaala) 2 5 14 50 150 500 2000 10000 100000 Vastaja hinnang EL-i poolt Eestile ettenähtud pagulaste hulgale(logaritmitud skaala)
 16. 16. Pagulasprobleemist empiiriliselt Subsection 2 V˜oimalik seletus
 17. 17. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudel J¨argmiseks vaatame, missugused tegurid seletavad inimeste hoiakut pagulaste suhtes V¨aljundtunnuse loomiseks kasutame ankeedist k¨usimust ”J¨attes k˜orvale selle, kui palju pagulasi m¨a¨aratakse Eestile Euroopa Komisjoni poolt, kui palju oleks Teie arvates Eestile j˜oukohane pagulasi vastu v˜otta?” Kodeerime tunnuse (y), mis v˜otab v¨a¨artuseks 1 kui vastaja mainis vastuseks nullist erineva arvu ja 0 kui vastaja m¨arkis oma vastuseks 0. Tunnus m˜o˜odab seda, kas inimesed peavad Eestile j˜oukohaseks pagulaste vastuv˜otmist v˜oi mitte. ln Pr(y=1) 1−Pr(y=1) = β0 + β1rahvus + β2korgharidus + β3tootab + β4sissetulek + β5vanus + β6mees + β7vaba + β8sde + β9irl + β10kesk + β11ekre + ε
 18. 18. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudeli tulemus 1 0.169 0.177 0.171 -0.021 0.001 -0.015 0.092 0.046 -0.012 -0.043 -0.172 eestlane kõrgharidus töötab sissetulek vanus mees vaba sde irl kesk ekre -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 Keskmised marginaalefektid logit-mudelist 1 Erakonnaeelistuse nominaalsel tunnusel peab regressioonanal¨u¨usis ¨uks tunnuse kategooria j¨a¨ama v˜ordlusaluseks, antud anal¨u¨usis on selleks Reformierakonna toetajad
 19. 19. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudeli selgitus 1 Juhul kui efekti seost n¨aitava punkti k¨ulgedel olevad jooned l¨abivad vertikaalset 0 joont, ei ole antud seos statistiliselt oluline (usaldusnivool 0.05) Numbreid ise v˜oib lugeda nii - k˜orgharidus 0.177 t¨ahendab n¨aiteks, et k˜orgharidusega inimesel on 17.7% suurem t˜oen¨aosus arvata, et Eestile on j˜oukohane pagulaste vastuv˜otmine kui mitte k˜orgharidusega inimesel Ekre -0.172 t¨ahendab aga, et EKRE valinud vastajal on 17.2% v¨aiksem t˜oen¨aosus arvata, et Eestile on j˜oukohane pagulaste vastuv˜otmine kui Reformierakonna pooldajatele Kokkuv˜ottes v˜oib ¨oelda, et pagulaste vastuv˜otmist toetavad eestlased, k˜orgharitud, t¨o¨otavad, madalama sissetulekuga inimesed. Erakondlikust valikust n¨aeme, et EKRE toetajad on pagulaste vastuv˜otmise vastu v˜orreldes reformierakonna pooldajatega. Teiste erakondade toetajad siin ei erine.
 20. 20. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudeli selgitus 2 T¨aiendavalt leidsime, et EKRE toetajate vastuseis ei ole ¨uhesugune k˜oikides vanuser¨uhmades (vt. j¨argmine slaid) Ilmneb, et noored EKRE toetajad on pagulaste vastu, samas kui vanemad EKRE toetajad suhtuvad pagulastesse sama positiivselt kui teiste erakondade toetajad EKRE sees paistab olevat selles k¨usimuses generatsioonide l˜ohe, meenutame et EKRE on Rahvaliidu baasil moodustatud erakond, kelle vanem toetajaskond on konservatiivne maainimene, kuid mitte niiv˜ord pagulaste vastane. Selles valguses ei ole ka otstarbekas k¨asitleda EKREt ¨ulem¨a¨ara ¨uhtsena pagulask¨usimuses
 21. 21. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudeli selgitus 2 0.2.4.6.81 Tõenäosus(Eestileonjõukohanepagulaste vastuvõtmine1/0) 15 25 35 45 55 65 75 85 95 Vanus Teiste erakondade toetaja EKRE toetaja
 22. 22. Pagulasprobleemist empiiriliselt Seos kooseluseaduse teotamisega Mudelis 1 n¨ahtud seoseid oleme n¨ainud varem ¨uhe teise v¨aljundi anal¨u¨usimisel, nimelt hiljuti Eesti ¨uhiskonda polariseerunud kooseluseaduse toetamise puhul Ka seal ilmnes sarnane profiil: kooseluseadust toetasid nooremad k˜orgharidusega, eestlased Tundub, et need kaks teemat, pagulased ja kooseluseadus, polariseerivad Eesti ¨uhiskonda sarnaseid jooni m¨o¨oda K¨aesoleva anal¨u¨usi aluseks olevas k¨usitluses k¨usiti ka, kas inimesed peavad kooseluseadust ˜oigeks Seega saame v˜orrelda samade tegurite m˜oju suhtumises pagulastesse ja ka polariseerinud kooseluseadusesse J¨argmisel slaidil toodud mudel n¨aitab neid tegureid k˜orvuti, mudel erineb vaid v¨aljundtunnuses
 23. 23. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudel 22 0.169 0.177 0.171 -0.021 0.001 -0.015 0.092 0.046 -0.012 -0.043 -0.172 0.220 0.139 -0.003 0.003 -0.006 -0.087 0.002 0.035 0.045 -0.050 -0.157 eestlane kõrgharidus töötab sissetulek vanus mees vaba sde irl kesk ekre -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 Keskmised marginaalefektid logit-mudelist Eestile on pagulaste vastuvõtmine jõukohane Samasooliste kooselu seadustamine on õige otsus 2 Erakonnaeelistuse nominaalsel tunnusel peab regressioonanal¨u¨usis ¨uks tunnuse kategooria j¨a¨ama v˜ordlusaluseks, antud anal¨u¨usis on selleks Reformierakonna toetajad
 24. 24. Pagulasprobleemist empiiriliselt Sisser¨andet¨u¨upide vastuv˜otmine Viimaks tegime ka v˜ordlevad mudelid eri r¨andet¨u¨upi alusel saabuvate inimeste vastuv˜otmise kohta Inimestel paluti ¨oelda, kas teatud t¨u¨upi sisser¨andajaid peaks vastu v˜otma v˜oi mitte (kus ‘peaks vastu v˜otma’ ja ‘pigem peaks vastu v˜otma’ kodeeriti hinnanguks ‘jah’ (1) ning kategooriad ‘pigem ei peaks vastu v˜otma’ ja ‘ei peaks vastu v˜otma’ kodeeriti hinnanguks ‘ei’ (0). Selle alusel loodi neli binaarset tunnust, kas peaks vastu v˜otma t¨o¨o jaoks tulija (1-jah; 0-ei), perekonna ¨uhinemiseks tulija (1-jah; 0-ei), ˜oppimise eesm¨argil tulija (1-jah; 0-ei) ja varjupaiga taotleja (1-jah; 0-ei), J¨argmisel slaidil on toodud nende nelja v¨aljundi mudelid
 25. 25. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudel 33 0.154 0.033 -0.065 -0.000 0.161 0.065 0.202 0.285 -0.048 0.026 -0.058 0.028 -0.080 0.086 0.023 -0.097 -0.000 0.009 -0.023 0.043 0.060 -0.011 -0.085 0.006 0.166 -0.072 0.054 -0.007 -0.008 0.000 -0.000 -0.026 0.005 0.015 -0.050 -0.054 -0.038 0.098 -0.009 -0.102 -0.003 0.093 0.218 -0.037 0.066 0.016 0.144 0.007 0.098 -0.199 Hinnang EL-i kvoodile Hinnang Eesti sisserändele Mees Vanus Eestlane Linn Keskharidus Kõrgharidus Kesk IRL SDE Vabaerak EKRE -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400 Keskmine marginaalefekt (logit mudelid) Töö Perekond Õppimine Varjupaik 3 Erakonnaeelistuse nominaalsel tunnusel peab regressioonanal¨u¨usis ¨uks tunnuse kategooria j¨a¨ama v˜ordlusaluseks, antud anal¨u¨usis on selleks Reformierakonna toetajad
 26. 26. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudel 3 selgitus Eelk˜oige eristuvad inimesed suhtumises t¨o¨o jaoks tulijatesse, teiste r¨andet¨u¨upide puhul on statistilisi seoseid v¨ahem N¨aeme, et mida suuremaks peetakse EL-i kvooti, seda suurema t˜oen¨aosusega pooldatakse t¨o¨o, perekonna v˜oi ˜oppimise eesm¨agil tulija vastuv˜otmist, aga varjupaigaotlejate vastuv˜otmise toetamisel vahet pole Mehed pooldavad v¨ahem kui naised perekonna ¨uhinemiseks tulijate ja varjupaigataotlejate vastuv˜otmist Eestlased pooldavad rohkem t¨o¨o jaoks tulijate vastuv˜otmist Linnas elavad inimesed pooldavad rohkem pagulaste vastuv˜otmist, muud r¨andet¨u¨ubid ei eristu Nii kesk- kui k˜orgharitud pooldavad pigem t¨o¨o jaoks tulijate vastuv˜otmist kui p˜ohiharidusega, muude r¨andet¨u¨upide alusel erisusi ei ole
 27. 27. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudel 3 j¨atk1 L¨ahemal graafilisel vaatlusel n¨aeme, et kui t¨o¨o, pere ja ˜oppimise eesm¨argil toimuva sisser¨ande osas vanuselist erinevust pole, siis varjupaiga taotlejate vastu on vanemad inimesed.0.1.2.3.4.5.6.7.8.91 Tõenäosuspooldadavastuvõtmist 20 40 60 80 100 Vanus Töö 0.1.2.3.4.5.6.7.8.91 Tõenäosuspooldadavastuvõtmist 20 40 60 80 100 Vanus Perekond 0.1.2.3.4.5.6.7.8.91 Tõenäosuspooldadavastuvõtmist 20 40 60 80 100 Vanus Õppimine 0.1.2.3.4.5.6.7.8.91 Tõenäosuspooldadavastuvõtmist 20 40 60 80 100 Vanus Varjupaik
 28. 28. Pagulasprobleemist empiiriliselt Mudel 3 j¨atk3 P¨o¨orates ka r¨andet¨u¨upidesse suhtumisel eraldi t¨ahelepanu EKRE toetajatale, n¨aeme et noored EKRE toetajad on selgelt varjupaigatoatlejate vastuv˜otmise vastu. Teiste r¨andet¨u¨upide puhul sellist vanuselist vahet EKRE sees ei ole. 0.1.2.3.4.5.6.7.8.91 Tõenäosuspooldadavastuvõtmist 15 25 35 45 55 65 75 Vanus muu erakonna toetaja EKRE toetaja Töö 0.1.2.3.4.5.6.7.8.91 Tõenäosuspooldadavastuvõtmist 15 25 35 45 55 65 75 Vanus muu erakonna toetaja EKRE toetaja Perekond 0.1.2.3.4.5.6.7.8.91 Tõenäosuspooldadavastuvõtmist 15 25 35 45 55 65 75 Vanus muu erakonna toetaja EKRE toetaja Õppimine 0.1.2.3.4.5.6.7.8.91 Tõenäosuspooldadavastuvõtmist 15 25 35 45 55 65 75 Vanus muu erakonna toetaja EKRE toetaja Varjupaik
 • MaarjaVollmer

  Nov. 19, 2015

Memokraadi uuring pagulasprobleemidest

Views

Total views

14,882

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7,427

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×