Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

23

Share

Download to read offline

Omg! czyli jak mowic do polskich milenialsow raport z badania

Download to read offline

Raport "OMG! czyli jak mówić do polskich milenialsów" to ogromna dawka wiedzy o najbardziej dynamicznej grupie polskich konsumentów. Milenialsi to 11 mln młodych ludzi, którzy stanowią ogromny potencjał dla firm. Dlaczego? Ponieważ ich wydatki konsumpcyjne na osobę znacznie przewyższają te przedstawicieli starszych pokoleń, często są innowatorami i tzw. early adopters czyli prekursorami nowych produktów, a dodatkowo interesują się markami i chętnie biorą udział w ich współtworzeniu. Jest jednak haczyk. A nawet dwa. To pokolenie bardziej wymagające. Dla nich dobra jakość produktu to zdecydowanie za mało. Potrzebują efektu WOW! w zasadzie w każdym kontakcie z marką. Dodatkowo ich zwyczaje zakupowe i model korzystania z mediów są zupełnie odmienny od charakterystycznych dla starszych pokoleń. Mobile & social to podstawa. Tego firmy muszą się nauczyć. Nasz raport to dobry sposób, żeby zacząć poznawać milenialsów. W końcu od tego może zależeć przyszłość biznesu.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Omg! czyli jak mowic do polskich milenialsow raport z badania

 1. 1. *Raport z pierwszego badania diagnozującego polskie pokoIenieY Listopad 20V* ` : Mcšbiie Ĺ]nstifd`te~ o 2014 Uöšišiéä? ñiiIiŁĹREiátiąñš=
 2. 2. gi j F. Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku Chcesz dotrzeć ze swoją komunikacją do polskiego pokolenia dzisiejszych 20 i 30-latków? Chcesz zawalczyć o ich uwagę, którą tak trudno zdobyć? Nie wiesz, jakich narzędzi uzywać, jakie tematy ich obchodzą, co ich angażuje? Szukasz strategii, która efektywnie dotrze do nich z komunikatem tam, gdzie go szukają i w sposób, jakiego oczekują? A może przytłacza Cię ilość zagranicznych badan oraz analiz dotyczących młodego pokolenia i nie jesteś pewien, jak skutecznie zaaplikować je w swoim biznesie? Jeśli na choć jedno z tych pytań twoja odpowiedź brzmi„tak", ten raport powstał dla Ciebie. Badanie i raport zostały przygotowane i zrealizowane przez agencję Odyseja Public Relations specjalizującą się w komunikacji z młodym pokoleniem konsumentów, we współpracy z Mobile institute - agencją badawczą docierającą do konsumentów wyłącznie przez nowoczesne kanały: online, mobile i social oraz domem mediowym Mexad, realizującym kampanie mediowe w oparciu o Programmatic Marketing. Zapraszamy do lekturyi dyskusji o polskich milenialsach. Ania Dostatnia Strategy Director Odyseja Public Relations annadostatnia@odysejapnpl wwwodysejaprpl odyseja
 3. 3. .W t p' Cel lap 12. Fšnęe V5 mtmey' “ ciele t° V0 äryzcäilàaw chmurze, ~ ‹ klubie ' P 5e' Vsvrlšżlriwshoppe' l °° ' ~ O na zakuPach 51 6 7A KOmentafZE e SPISTREŚCI czyli A olscy m" kspeftÓW 6 ortu i definicje 3 ~l lO czy" dwa p0k0 ~ - ` P° . dzina šàtšyälmiłemalsl enialsi 5P°łe O] hunter, CZY" P 1-6# enia w jednym-ĘŚ E1 1 ialsi ' lscy miänsœci 32 , A30 cznośCi 41*' 5 olscy milenialsi METODOLOGIA BADANlA l ZAŁOŹENlA RAPORTU na podstawie którego powstał niniejszy przeprowadziliśmy w dniach 2108.201# - 08.09.2014 r. metodą CAWl (Computer Assisted Web interwiew) › responsywnych ankiet dystrybuowanych do internautów na stronach www oraz w mediach społecznościowych. Zebraliśmy 123D odpowiedzi. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości danych, pod uwagę wzięte zostaty tylko kompletne ankiety. Struktura próby pod kątem wieku, płci I miejsca zamieszkania przedstawiona jest poniżej. Wyniki skorygowaliśmy zgodnie ze strukturą internautów według badania “Filtr Odyseja Public Relation',
 4. 4. i Wstęp. Cel raportu i definicje
 5. 5. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Co nami kierowało, kiedy postanowiliśmy zrealizować badanie i napisać raport? Zajmując się zawodowo komunikacją, już parę lat temu natknęliśmy się na hasło „milenialsi". Pomimo dostępu do zagranicznych badań i własnej wiedzy płynącej z doświadczenia pracy dla wielu firm i marek, mieliśmy jednak poczucie, że niewystarczająco dobrze znamy polskich 2D i 30-Iatków. Widzieliśmy potrzebę lepszego opisania tej grupy tak, aby móc precyzyjnie, a co za tym idzie adekwatniej i efektywniej, się z nią komunikować. Znając dobrze charakterystykę amerykańskich milenialsów, zastanawialiśmy się jak głębokie są różnice pomiędzy nimi a ich polskimi koleżankami i kolegami. Postanowiliśmy to sprawdzić. Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach l MILIONÓW POLAKÓW w WIEKU 15-34 LATA TU MILENIALSI © ZDM Odyseja Public Relations i 4
 6. 6. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Milenialsi mają w naszym kraju raczej niekorzystny wizerunek. Nie licząc tekstu red. Jacka Żakowskiego, w którym wzywał do przekazania całej władzy wykształconemu, profesjonalnemu i kreatywnemu młodemu pokoleniul, większość artykułów wypowiada się o nich niepochlebnie, opisując jako leniwych, roszczeniowych, zblazowanych, powierzchownych lub wręcz jako „bandę przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów"? Naszym celem nie jest ocena ani polemika. Podobno każdy kij ma dwa końce, z czym akurat trudno dyskutować. Jesteśmy jednak przekonani, że postawa negacji, zamknięcia i braku głębszego zrozumienia polskiego pokolenia Y3 byłaby dużym strategicznym błędem marketerów i organizacji (instytucje oświaty, kultury, partie polityczne, organizacje non-profit itp. ), których odbiorcami są milenialsi. Naszym zdaniem wszystkim opłaca się poznać ich lepiej. l Jacek Żakowski, „Cała władza w ręce młodych", http: //w borczapi/ magaz n/ ii33671illili1O15O Cala wladza w rece mlod ch. html Ż Jakub Żulczyk, „iithasztagi, #samojebkiT tt '/ /f c , onet i i-samo bk'/ Ic Z 3 W raporcie wymiennie używamy określenia milenialsi i pokolenie Y. Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach © ZDM Odyseja Public Relations l 5
 7. 7. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi W socjologii pokoleniem nazywana jest grupa osób, która ze względu na podobny wiek doświadczyła jakiegoś szczególnego wydarzenia lub wydarzeń* Nadawanie generacjom chwytliwych nazw to już domena kultury popularnej - mają one charakter bardziej publicystyczny niż naukowy. Najczęściej wskazuje się na następujące pokolenia: generacja X, generacja Y (inaczej Millenials), generacja Ż. W pewnych momentach w Polsce mówiło się też o pokoleniu Nic, czy pokoleniu JPII. Niektóre nazwy pokoleń nawiązują do ważnych wydarzeń historycznych, inne do kluczowych zjawisk społecznych lub wyjątkowych dat W kalendarzu. Do ostatniej kategorii nawiązuje nazwa pokolenia, któremu chcemy przyjrzeć się bliżej - pokolenia milenium, czyli pierwszej generacji, która dorastała W nowym tysiącleciu. “W takim znaczeniu mówimy np. o Pokoleniu Kolumbów. Wyróżnianie pokoleń jest kwestią konwencji i w poszczególnych przypadkach moze budzić wątpliwości. Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach © ZDM Odyseja Public Relations i 5
 8. 8. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Millenialsów, inaczej pokolenie Y lub Next, opisuje się na świecie jako kolejne po tzw. generacji X. Nie da się precyzyjnie określić granic wiekowych tej grupy ze względu na mnogość opracowań i definicji. Najczęściej określa się tak osoby urodzone pomiędzy i980 a Z000 rokiem. Osoby urodzone po Z000 roku określa się jako pokolenie Z (niektórzy liczą nawet od i990 r). W zagranicznych opracowaniach i raportach milenialsi opisywani są poprzez takie terminy jak: kult indywidualizmu, pewność siebie, otwartość i tolerancyjność, hedonizm, poszukiwanie nowości i zmiany, optymizm, zaangażowanie, permisywizm, multitasking, kolekcjonowanie doświadczeń, media społecznościowe. To generacja, która „żyje" W sieci, dzięki smartfonom jest cały czas online, aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, robi zakupy przez internet. Sieć jest dla nich żródłem więzi społecznych, wiedzy, rozrywki. Ważnymi elementami ich stylu życia są także: czas wolny przeznaczany na realizowanie pasji, kultywowanie znajomości i przyjaźni, podróże, zdrowa dieta, aktywność fizyczna, dbanie o ciało. Mniej przychylni mówią o milenialsach jako o pokoleniu „me”, czy „selfie" - egoistów i hedonistów, skupionych na sobie, bez empatii i wyobraźni. Polscy milenialsi na zakupach © ZDM Odyseja Public Relations i 7
 9. 9. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Na potrzeby naszego badania i niniejszego raportu jako polskich milenialsów określamy ludzi urodzonych w Polsce pomiędzy rokiem i980 a 2000.5 W przyjętych przez nas ramach mieści się populacja _ Polek i Polaków w wielu i5-3li lat licząca ii milionów ludzi. Reprezentują oni ogromny potencjał społeczny I ekonomiczny. Potencjał ten częściowo już realizuje się - milenialsi to dziś kluczowa grupa docelowa wielu marek. W dużym stopniu jednak czasy, kiedy milenialsi będą kształtować masowy rynek , są jeszcze Polscy milenialsi, pokolenie Y - j osoby urodzone pomiędzy Przed “ain'- i980 a 2000 rokiem 5 W definicjach socjologicznych niezmiernie trudno jest przyjąc sztywne ramy, ktore oddzieiałyby od siebie poszczególne generacje i siłą rzeczy ramy te są dość umowne, aczkolwiek potrzebne, ponieważ umożliwiają próbę charakterystyki. © ZDM Odyseja Public Relations i 8
 10. 10. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Rolskie pokolenie Y, choć pod wielkim wpływem globalnej kultury ` gospodarki, Wyrosło na lokalnych doświadczeniach. Poza lokalną odrębnością, dodatkowe wyzwanie stanowi fakt, że W charakterystykę tego pokolenia Wpisana jest ciągła zmiana, która utrudnia opis. W przeszłości w ramach jednego pokolenia Iudzie nodlegali niewielkim zmianom społecznym - świat nie pędził jeszcze tak szybko, `stniało jakieś wydarzenie, które łączyło pokolenia, nadając mu charakterystyczny rys. Teraz trudno mówić o pokoleniu, ponieważ zmiany społeczne, kulturowe ` mentalne następują po sobie w krótkich odstępach czasu i różnica pięciu lat potrafi stworzyć przepaść pomiędzy ludźmi. Dla polskich milenialsów trudno byłoby wyznaczyć jeden definiujący pokolenie noment. Mamy raczej do czynienia z sekwencją globalnych i lokalnych Wydarzeń oraz zjawisk, które ich ukształtowały: konsumeryzm, internet i media elektroniczne, nedia społecznościowe, Wstąpienie Polski do struktur NATO oraz do Unii Europejskiej, zamachy z ii Września 200i r. i wojna W Iraku, Wiosna ludów W krajach arabskich, śmierć Jana Pawła lI, katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem i podział polskiego społeczeństwa na dwa obozy, reforma systemu oświaty z i999 r. , która wprowadziła gimnazja itd. Sama lista może budzić kontrowersje. Wyodrębnienie jednego elementu zdaje się niemożliwe. Polscy milenialsi na zakupach © ZDM Odyseja Public Relations l 9
 11. 11. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Wiele powiedziano już o pokoleniu Y W kontekście rynku pracy, o generacji L (ang. leads, lazy, like, link, life stream, local), generacji C (ang. control, creativity, communication, connection)? etc. Dwa ostatnie określenia opisują grupy konsumentów nie z perspektywy demograficznej, a behawioralnej. W definicjach behawioralnych zakłada się, że grupy łączy pewne określone zachowanie lub zestaw zachowań niezależnie od wieku. Nasze podejście zakłada definicję demograficzną. Uważamy, że definicje behawioralne, jakkolwiek celne i cenne, nigdy nie ujmują zagadnienia pokolenia w całości. Próba syntetycznego opisu pokolenia milenialsów, jako osób urodzonych w danym czasie, jest bardziej poręczna i przydatna. 5 Za N, Hatalska i A. Polak, http: //www. WirtuaInemedia. pl/ artykul/ generacje-c-i-l-cyfrowi-imigranci-i-tubylcy-o-wspolczesnych-e- konsumentach © ZDM Odyseja Public Relations l iD
 12. 12. 2 Fame vs money, czyli dwa pokolenia W jednym
 13. 13. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T MŁODSI I STARSI MILENIALSI Czy polscy milenialsi są grupą na tyle jednorodną, aby opisać ją w paru zgrabnych zdaniach? Nasza odpowiedź brzmi: nie. Jeśli mielibyśmy wskazać tylko jeden najważniejszy wniosek z naszego - - badania, powiedzielibyśmy, ze polscy milenialsi są grupą niejednorodną, którą zasadniczo podzielić można na dwie podgrupy: na urodzonych W latach i990 - Z000 młodszych milenialsów MŁODSI MILENIALSI STARS' Mll-ENlAl-S' i urodzonych pomiędzy i980 e1989 rokiem starszych milenialsów. FOCZOlkl 1990' 2900 'cłczmki 1980' 1989 © ZDM Odyseja Public Relations i iZ
 14. 14. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T Z badania wynika, że są cechy i zachowania, które łączą młodszą i starszą grupę, ale są również takie, które wyraźnie ich dzielą. Swiat polskiego ZO-Iatka jest inny niż 30- Iatka, choćby dlatego, że w przeważającej części młodsi jeszcze się uczą, a starsi pracują. Sprawia to, że z perspektywy marketerów milenialsi muszą być traktowani jako dwie odrębne podgrupy, adekwatnie adresowane poprzez odpowiednio dobrane narzędzia komunikacyjne. W kolejnych punktach zarysujemy ogólne charakterystyki obu podgrup, następnie w kolejnych rozdziałach podgrupy te zostaną opisane w ramach zbadanych obszarów: kim są polscy milenialsi, milenialsi w sieci, milenialsi i społeczności, milenialsi na zakupach. © ZDM Odyseja Public Relations l i3
 15. 15. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności STARSI MILENIALSI #change #technology #email #money Zachowując dobre maniery, puszczamy przodem starszych - pokolenie polskiego przełomu ekonomicznego i politycznego urodzone W latach i980 -1989. Pod wieloma względami jest to grupa, która przejęła cechy poprzedzającego je pokolenia X, jednak nowe realia społeczno-polityczne oraz rewolucyjne zmiany związane z nowymi technologiami ukształtowały ją inaczej. Starsi milenialsi to pierwsza generacja, która nie zaznała pustych półek i absurdów PRL-u. Odczuła natomiast doświadczenia lat 90., W których dynamiczne zmiany gospodarcze dały nowe możliwości i narzuciły nowe wartości oraz wzorce. Żapanował Wolny rynek, który bezlitośnie weryfikował przedsiębiorczość i umiejętność odnalezienia się W nowych realiach. Demokratyczny ustrój polityczny i Wolny rynek to dla starszych milenialsów coś oczywistego. W odróżnieniu jednak od młodszych milenialsów, dla których również internet jest naturalny niczym powietrze, starsi milenialsi wychowali się „offline" i pamiętają czas, kiedy nie byli podłączeni do wirtualnej sieci, tworzyli natomiast na podwórkach i boiskach sieci „rea| ne". W dalszym życiu starszego milenialsa rozwój technologii wymusił jednak szybką adaptację do nowych, sieciowych warunków. Adaptacja ta trwa wraz z dalszym rozwojem technologii informatycznych, które zmieniają sposób, w jaki starszy milenials komunikuje się z ludźmi, pracuje, spędza wolny czas i robi zakupy. Polscy milenialsi na zakupach © ZDM Odyseja Public Relations i M
 16. 16. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Kim są polscy milenialsi MŁODSI MILENIALSI #mobile #realtime #mutitasking #fame Urodzeni w latach i990 - 2000 młodsi milenialsi stanowią około 5 mln z ii mln osób, które zaliczamy do generacji Y. ich siła nabywcza dopiero się kształtuje i stanowi duży potencjał dla biznesu. Tak jak starsi milenialsi mają pewne cechy X-ów, tak młodsi częściowo są podobni do pokolenia Z. Podobnie jak osoby z pokolenia Z - nie znają świata bez internetu, telefonu komórkowego i swobodnego przepływu ludzi, wiedzy oraz towarów. Dlatego ich świat jest otwarty, płynny i dynamiczny. Nie znają wielu faktów, ale wiedzą, gdzie ich szukać. Niemal przedłużeniem ich samych stał się smartfon, dzięki któremu W każdej chwili mogą być online, komunikując się ze znajomymi lub korzystając z ułatwiających życie lub dostarczających rozrywki aplikacji mobilnych. Przywiązują dużą wagę do własnego wizerunku, który kreują za pomocą mediów społecznościowych - można powiedzieć, ze ich życie częściowo toczy się w„chmurze". Zjawiskiem, które dobrze ich opisuje, jest multitasking - młodsi milenialsi W tym samym czasie słuchają muzyki, uczą się, serfują w sieci i rozmawiają ze znajomymi na czatach. Jako pracownicy są już i będą W przyszłości sporym wyzwaniem dla biznesu, ponieważ elastyczniej podchodzą do kwestii kariery - Widzą więcej możliwości i opcji niż ich starsi koleżanki i koledzy. Częściej niż osoby z innych generacji myślą np. o założeniu własnej firmy - przedsiębiorczość i startupy W stylu Doliny Krzemowej są dla nich cool. Polscy milenialsi na zakupach © ZDM Odyseja Public Relations l i5
 17. 17. 3 Przyjaciele to rodzina - kim są polscy milenialsi G7 201l» Odyseja Public Relations
 18. 18. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi #priorytety Co jest najważniejsze dla polskich milenialsów? Jako swoje priorytety młodsi milenialsi wskazują kolejno: przyjaciół i znajomych (92 proc. ), dobre zdrowie (88 proc. ), sławę i pieniądze (85 proc. ). Wśród starszych milenialsów kolejność najważniejszych rzeczy W życiu jest taka sama, z nieco mniejszym wskazaniem na sławę i pieniądze (83 proc). W porównaniu do pokolenia X milenialsi znacznie Większą wagę przywiązują do grona przyjaciół i znajomych (pokolenie X - 85 proc. wskazań). Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Młodsi milenialsi: 2% (III/ ll 5% PRZYJACIELE DOBRE ZDROWIE SŁAWA I ZNAJOMI I PIENIĄDZE © ZDM Odyseja Public Relations i i7
 19. 19. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi T Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Przyjaciele przejmują W życiu milenialsów rolę, którą tradycyjnie pełniła rodzina. Dowodem na to jest fakt, że milenialsi plasowali rodzinę zaskakująco nisko na swoich listach priorytetów - najczęściej pomiędzy 5 a 7 miejscem. Tak dla młodszych, jak i starszych milenialsów, pieniądze i sława są ważniejsze niż dla pokolenia X (74 proc. ). Co jest dla Ciebie najważniejsze W życiu? Starsi milenialsi: 2_% ili/ n 8_% PRZYJACIELE I ZNAJOMI DOBRE ZDROWIE SŁAWA I PIENIĄDZE Cojest dja Ciebie najważniejsze fw życiu? Pokolenie X: 5% 2% 5% PRZYJACIELE DOBRE ZDROWIE SŁAWA I ZNAJOMI I PIENIĄDZE © ZDM Odyseja Public Relations i i8
 20. 20. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi #przekonania Czy - tak jak amerykańscy milenialsi - młodzi Polacy są optymistami, którzy mają poczucie, że jeśli zechcą, przeniosą góry? i6 proc. przedstawicieli pokolenia starszych milenialsów ma poczucie wpływu na to, co dzieje się na świecie. Wśród młodszych milenialsów, osób, które są o tym przekonane, jest i5 proc. Wśród pokolenia X poczucie wpływu na bieg zdarzeń jest znacznie mniejsze (9,5 proc. ). Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Wjakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem: moje działania mają realny wpływ na to, co się dzieje naświecie? 5% 5% ,5 % MŁODSI MILENIALSI STARSI MILENIALSI POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i i9
 21. 21. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T Zaskakującym może być fakt, że polscy milenialsi nie Wyróżniają się na tle innych generacji większym optymizmem. Wręcz przeciwnie - z badania wynika, ze to starsze pokolenia charakteryzują się większym optymizmem. Najwięcej optymistów jest Wśród pokolenia 55+ - optymiści stanowią W nim 84 proc. ogółu. 8l proc. przedstawicieli pokolenia X deklaruje optymistyczne podejście do życia. Wśród starszych milenialsów optymiści stanowią również 8i proc. , natomiast wśród młodszych milenialsów odsetek ten wynosi 79,5 proc. Czy jesteś optymist(k)ą? @MMP/ ii IVIEUDS STARSI POKOLEN| E x POWYZEJ MILENIALSI MILENIALSI 55 LAT © ZDM Odyseja Public Relations i Z0
 22. 22. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T #sukces W kontekście całego badania milenialsi wydają się bardziej zgadlam Się Z9 SIWIETPZEDISFTIIĆZIŚIahfltniejšstHBJWBŻDIEJSZI/ .aby COŚ realistami, niż optymistami i bardziej pragmatykami, niż Wągnącfwtfzeba uęzkœJpracY'P'Zeb°I°W°5°'- ideowcami. Wszystko Wskazuje na to, że twardo stąpają po ziemi. Starsi milenialsi mają pragmatyczne podejście także do sukcesu - wierzą, że kluczem do niego jest nie tylko talent, ale także przebojowość i ciężka praca. Przekonanych jest o tym 39 proc. starszych milenialsów, w stosunku do 26 proc. młodszych milenialsów i 34 proc. I przedstawicieli pokolenia X. MŁODSI STARSI POKOLENIE X MILENIALSI MILENIALSI © ZDM Odyseja Public Relations i Zi
 23. 23. Kim są polscy milenialsi T Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym #wiara W siebie Z badania wynika, że polskie pokolenie Y ma więcej Wiary W siebie, niż starsze pokolenia. 44 proc. milenialsów (zarówno młodszych, jak i starszych) wierzy, że jeśli się postarają, osiągną to, o czym marzą. W przypadku pokolenia X, osoby o takim światopoglądzie stanowią jedynie 36 proc. próby. Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Zgadzam się ze stwierdzeniem: osiągnę to, o czym marzę, jeśli poświęcę temu wystarczająco dużo uwagi. @MILI/ i MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIE X © ZDM Odyseja Public Relations i ZZ
 24. 24. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach #marzenia Polscy milenialsi mają szerokie horyzonty także w sensie geograficznym. Niemal połowa z nich (młodsi i starsi), deklaruje, że chce podróżować i odwiedzić jak najwięcej miejsc na świecie. Różnice procentowe pomiędzy poszczególnymi grupami są niewielkie - W przypadku młodszych milenialsów jest to 47,5 proc. , W przypadku starszych - 47 proc. Chęć objechania świata nie Wyróżnia jednak milenialsów na tle pokolenia X, które również niemal W połowie deklaruje, że chce zobaczyć jak najwięcej miejsc. Pod tym względem wszyscy Polacy, niezależnie od pokoleniowej przynależności, zdają się doceniać, że świat znalazł się dla nich na wyciągnięcie ręki. Chciał(a)bym podróżowaći odwiedzićjak najwięcej miejsc na świecie. MILI/ UM MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i Z3
 25. 25. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T #czas #wolny Jak polscy milenialsi wykorzystują czas wolny? Gdzie idą, Spędzam czas wolny aktywnie, uprawiającsport, podróżując. kiedy Wyjdą z biura, uczelni lub szkoły? Co robią W weekendy? Milenialsi częściej niż pokolenie X, spędzają czas wolny aktywnie, uprawiając sport lub podróżując. Takie U U u preferencje ma aż 39 proc. młodszych i 36 proc. starszych , milenialsów W porównaniu do 32,5 proc. przedstawicieli X-ÓW' MŁODSI STARSI POKOLENIE X MILENIALSI MILENIALSI © ZDM Odyseja Public Relations i Z4
 26. 26. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T #sport 32,5 proc. młodszych milenialsów twierdzi, że ćwiczy PfzynajmnieldwaFEIZYWIYQOUDIU UPfêlWi3m5P°Tt~ przynajmniej dwa razy W tygodniu. Wśród starszych milenialsów grupa ta stanowi 26 proc. ogółu, a wśród U U U przedstawicieli pokolenia X jest to 23,5 proc. Nawet jeśli [1 U U częściowo są to puste deklaracje, pokazują nam jak , , ważnym elementem życia milenialsów stał się sport i związany z nim styl życia. MŁODS. STARSI POKOLENIE X MILENIALSI MILENIALSI © ZDM Odyseja Public Relations i Z5
 27. 27. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi #miasto Kolejnym Ważnym obszarem, zwłaszcza dla starszych milenialsów, jest miasto z wszystkimi kulturalnymi, rozrywkowymi i gastronomicznymi możliwościami, jakie niesie. Polscy milenialsi korzystają z nich W gronie przyjaciół lub znajomych. Aż 34 proc. starszych milenialsów przeznacza swój Wolny czas na spotkania z przyjaciółmi i znajomymi na mieście. Tego typu rozrywka preferowana jest przez 32 proc. młodszych milenialsów, co prawdopodobnie wynika z mniejszej siły nabywczej tej grupy. Wśród pokolenia X na spędzenie wolnego czasu na mieście ze znajomymi decyduje się 26,5 proc. badanych. Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Spędzam wolny czas z przyjaciółmi- W restauracjach, kawiarniach, klubach. 32 % 34 % 25,5% MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i Z6
 28. 28. Kim są polscy milenialsi T Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym #muzyka Polscy milenialsi są fanami muzyki. Spędzanie czasu wolnego na koncertach i festiwalach muzycznych deklaruje 34 proc. przedstawicieli starszych milenialsów. Młodsi milenialsi wybierają ten typ rozrywki tylko nieco rzadziej (3i proc. ). Z badania wynika, że pokolenie Y wyraźnie Wyróżnia się pod tym względem - wśród pokolenia X udział W koncertach i festiwalach muzycznych deklaruje 20,5 proc. badanych. Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Spędzam czas Wolny słuchając muzyki, chodząc na koncerty, IyišiIaiiII a4 II/ [l 20,5 II/ ll MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i Z7
 29. 29. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi #media Obecna sytuacja, W której mamy na bieżąco dostęp do informacji z całego świata z Wielu różnych źródeł , sprawia, że niezależnie od wieku musimy dziś radzić sobie z przeciążeniem danymi. Milenialsi zdają się dobrze odnajdywać W tym natłoku informacji, filtrując je i Wyławiając to, co ich interesuje, a resztę po prostu ignorując. Skąd polscy milenialsi czerpią Wiedzę o świecie? Z badania wynika, że milenialsi nieco rzadziej niż starsze generacje korzystają z mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), jednak Wciąż jest to główny kanał dostępu do newsów (średnia dla młodszych i starszych milenialsów wyniosła 59 proc. , dla pokolenia X- 64,5 proc. ). Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Czerpię informacje o świecie z mediów tradycyjnych. LI/ “BLIII MILENIALSI OGOŁEM POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i Z8
 30. 30. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T Także wirtualna społeczność ma coraz większy wpływ na to, jak Widzimy świat - odpowiednikiem porannej lektury dziennika staje się dziś prześledzenie tablicy na portalu U U U społecznościowym, gdzie W czasie rzeczywistym mamy U U U dostęp do newsów z najciekawszych dla nas żródeł. 46 proc. starszych i aż 50 proc. młodszych milenialsów wymienia media społecznościowe jako żródło informacji, W porównaniu do tylko 30 proc. X-ów. MŁODSI STARSI POKOLENIE X MILENIALSI MILENIALSI © ZDM Odyseja Public Relations i Z9
 31. 31. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi T Z badania wynika, że popularnym żródłem informacji są także portale informacyjne, jednak milenialsi wymieniają je rzadziej niż pokolenie X. 6i proc. starszych milenialsów szuka informacji o świecie na portalach, W porównaniu do 64 proc. przedstawicieli pokolenia X i tylko 34 proc. młodszych milenialsów. Duża różnica pomiędzy młodszymi a starszymi milenialsami pokazuje, że ci młodsi są znacznie bardziej „społecznościowi". Młodszych i starszych milenialsów łączy to, że średnio konsumują mniej mediów na osobę niż pokolenie X (odpowiednio 2,6 W stosunku do 2,9) i używają społeczności jako filtrów informacji. Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Liczba wymienianych źródeł informacji na osobę. 2,5 2,5 , MŁODSI STARSI POKOLENIE X MILENIALSI MILENIALSI © ZDM Odyseja Public Relations i 30
 32. 32. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Warto odnotować także, że polscy milenialsi chętniej niż starsze pokolenia czytają blogi i oglądają Wideoblogi - podczas kiedy średnia dla populacji internautów wynosi 56 proc. , W przypadku pokolenia Y jest to 68 proc. , czyli aż o i2 punktów procentowych więcej. Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Czy czytasz/ oglądasz blogi lub Wideoblogi? w@ MŁODSI MILENIALSI ŚREDNIA DLA INTERNAUTOW © ZDM Odyseja Public Relations i 3i
 33. 33. 4 Życie W chmurze - polscy milenialsi W sieci
 34. 34. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach #w #sieci Zapytaliśmy polskich milenialsów, bez czego nie wyobrażają sobie dnia. Odpowiedzi nie są zaskakujące: badani najczęściej wymieniali smartfon, internet, laptop i Facebook. Pod względem dostępu do internetu, W tym internetu mobilnego, podążamy szlakiem przetartym przez kraje zachodnie. Penetracja internetu wynosi w Polsce już ponad 60 proc. , natomiast penetracja smartfonów W styczniu 20M r. wyniosła wśród Polaków 44 proc. Wśród (wśród internautów 54 proc. ). Dużą część z tych osób stanowią milenialsi. Dla pokolenia Y internet jest niczym powietrze i jedno z podstawowych praw. ich życie podłączone jest do sieci W każdym niemal aspekcie. © ZDM Odyseja Public Relations l 33
 35. 35. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach . Z danych wynika, że internet jest Wykorzystywany przez milenialsów W zupełnie inny sposób niż przez przedstawicieli pokolenia X. Dla milenialsów sieć to przede wszystkim społeczność. Traktują ją jako żródło więzi rozrywki, relaksu, porad i inspiracji. Natomiast pokolenie X ma do internetu bardziej utylitarne podejście: jest dla nich pomocnym narzędziem, którego używają głównie W pracy. W jaki sposób milenialsi korzystają z sieci? Ponad połowa polskich milenialsów deklaruje, że posiada smartfon. W przypadku młodszych przedstawicieli tego pokolenia jest to 66 proc. badanych, W przypadku starszych - 60 proc. Wyraźnie Widać, że milenialsi są bardziej mobilni - przedstawiciele pokolenia X, którzy posiadają smartfon stanowią 48,5 proc. badanej populacji. Posiadam smartfon. MMM MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i 34
 36. 36. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci . Praktycznie nastawione do internetu pokolenie X częściej niż pokolenie Y korzysta z laptopa. Jego posiadanie deklaruje aż 74,5 proc. przedstawicieli tego pokolenia. Pod tym względem starsi milenialsi podobni są do X-ów - 73 proc. starszych milenialsów używa laptopów. Wśród młodszych członków polskiego pokolenia Y już tylko 65 proc. przyznaje, że jest posiadaczem przenośnego komputera. Posiadam laptop. Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach 65% M iLlli MŁODSI MILENIALSI STARSI MILENIALSI POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i 35
 37. 37. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Tablet posiada 39 proc. przedstawicieli pokolenia X. Na drugim miejscu plasują się młodsi milenialsi (33 proc. ). Najmniejszą popularnością sprzęt ten cieszy się wśród starszych milenialsów. Jego posiadaczami jest jedynie 29 proc. przedstawicieli tej grupy. Milenialsi skłaniają się do posiadania jednego urządzenia, które staje się ich osobistym „centrum zarządzania światem". Rolę taką najczęściej pełni smartfon. Posiadam tablet. 3% 8% 5% MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIE X © ZDM Odyseja Public Relations i 36
 38. 38. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach #pokolenie #smartfona Swiat rozszerzony, rodem z filmów science fiction, staje się na naszych oczach rzeczywistością. Dzięki smartfonom, sposób W jaki żyjemy rewolucyjnie się zmienia. Globalna łączność z każdego miejsca W rzeczywistym czasie, dostęp do informacji, a także możliwość dzielenia się nimi z całym światem, przechowywanie danych W chmurach, geolokalizacja, nawigacja, mobilny e-commerce - to tylko ułamek możliwości, jakie daje mobilny dostęp do sieci. © ZDM Odyseja Public Relations l 37
 39. 39. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach m". Dia 70 proc. Amerykanów smartfon jest pierwszą rzeczą, Zaraz gdy się obudzę, sięgam po smartfon/ tablet, żeby sprawdzić, jaką widzą po przebudzeniu i ostatnią zanim pójdą spaćą co ciekawego się Wydarzyło na świeciei u znajomych. Z naszego badania Wynika, że 30,5 proc. młodszych i 35 proc. starszych milenialsów nigdy nie rozstaje się ze U U U swoim telefonem. Zarówno młodsi jak i starsi milenialsi [J l] [1 W takim samym stopniu deklarują, że są uzależnieni od 7 porannego korzystania ze smartfonów lub tabletów_ W obu przypadkach 24 proc. badanych przyznaje, że sięga MŁoosi STARSI po urządzenie mobilne zaraz po przebudzeniu, żeby M| LEN| ALS| MiLENiALSi sprawdzić, co ciekawego Wydarzyło się na świecie i u znajomych. W przypadku pokolenia X robi tak jedynie i3,5 proc. badanych. POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i 38
 40. 40. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Do czego polscy milenialsi używają smartfonów? Młodsi milenialsi, poza rozmowami i SMS-ami, używają smartfonów głównie do słuchania muzyki (aż 69 proc. ). Kolejnymi najpopularniejszymi czynnościami są: przeglądanie stron W internecie (66 proc. ), robienie zdjęć i nagrywanie video (56 proc. ), korzystanie z mediów społecznościowych (39 proc. ), granie W gry (37 proc. ), korzystanie z aplikacji mobilnych (36 proc. ) i oglądanie video (28 proc. ). Polscy milenialsi W sieci _ Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Do czego zwykle używasz smartfona/ tabletu? Młodsi milenialsi: 100 . i . ii i ~ 55 O KORZYSTAM GRAM OGLĄDAM SŁUCHAM ROBIĘ KORZYSTAM PRZEGLĄD/ AM Z MEDmw W GRY VIDEO MUZYKI ZDJĘCIA z APLIKACJI INTERNET SPOŁECZNO_ I NAGRYWAM MOBILNYCH ŚCIOWYEH VIDEO © ZDM Odyseja Public Relations i 39
 41. 41. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia W jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach r# Starsi milenialsi częściej niż młodsi używają Do czego zwykle używasz smartfona/ tabletu? Starsi milenialsi: smartfonów do surfowania po internecie (63 proc. ). Drugą najpopularniejszą czynnością jest słuchanie łor-I muzyki (46 proc. ), kolejnymi social media (40 proc. ), robienie zdjęć i nagrywanie video (39 proc. ), granie W gry (35 proc), oglądanie video (Zi proc. ). Starsi nieco rzadziej niż młodsi milenialsi korzystają też z aplikacji - 3i proc. 2l 4l Ilii i Ilii ill KGRZYGYAM GRAM OGLĄDAM SŁUCHAM ROBIĘ KORZYSTAM PRZEGLĄDAM Z MGGIGW w GRY VIDEO MUZYKI ZDJĘCIA z APLIKACJI INTERNET SpUŁECZNU_ I NAGRYWÄM MOBILNYCH ŚCIOWYCH VIDEO (i) ZDM Odyseja Public Relations i 40
 42. 42. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi 29,5 proc. młodszych milenialsów przyznaje, że zawsze, kiedy są W ciekawym miejscu, używają smartfona lub tabletu, żeby zrobić zdjęcie lub zameldować się. Zaraz za nimi plasuje się pokolenie X - taką potrzebę odczuwa 28,5 proc. badanych. Najmniejszą potrzebę Wykonania tego typu czynności deklarują przedstawiciele starszych milenialsów - Zi proc. Podsumowując - tak dla starszych jak i młodszych milenialsów smartfon jest Więc przede wszystkim żródłem rozrywki i dostępu do wirtualnej społeczności. Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach . Zawsze gdy jestem W ciekawym miejscu, używam smartfona/ tabletu, żeby zrobić zdjęcie albo zameldować się. 25,5 % ? l % 25,5 % MŁODSI MILENIALSI STARSI MILENIALSI POKOLENIEX © ZDM Odyseja Public Relations i 4l
 43. 43. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi #multitasking Ze względu na to, że są żródłem rozrywki i kontaktu ze znajomymi, smartfony pochłaniają coraz więcej naszej uwagi, tym bardziej że zazwyczaj wykonujemy na nich więcej niż jedną aktywność, np. słuchamy muzyki i jednocześnie przeglądamy strony www lub rozmawiamy ze znajomym na fejsbukowym czacie. Co ciekawe, jednak pod względem ilości czynności wykonywanych na smartfonach nie przodują młodsi milenialsi. Jak Wynika z badania, najwięcej czynności (średnio 5,17) wykonują starsi milenialsi. Średnio 5,i5 czynności przypada na jednego przedstawiciela pokolenia X. Najmniej czynności przypada na jednego młodszego milenialsa -średnio 5,8. Polscy milenialsi W sieci _ Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Liczba wymienianych czynności na smartfonie/ tablecie na osobę. MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIE X © ZDM Odyseja Public Relations i 42
 44. 44. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi #multiscreening Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem konsumpcji kilku mediów naraz. Najbardziej widoczne jest to Wśród milenialsów , którzy statystycznie częściej niż inne grupy konsumują jednocześnie TV i internet. Dobrym przykładem jest oglądanie meczu W TV i komentowanie go na bieżąco W sieci, na portalach lub mediach społecznościowych. Aż 85 proc. młodszych milenialsów (średnia dla młodszych i starszych ogółem to 81,5 proc. ) przyznaje, że korzysta jednocześnie z TV i internetu. Młodsi milenialsi bardzo często Wykonują inne aktywności podczas oglądania TV, nie są to jednak skomplikowane zadania. Raczej po prostu pozostają W kontakcie ze znajomymi wysyłając SMS-y, logując się na serwisie społecznościowym, rozmawiając z rodziną i przyjaciółmi. Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach m. Milenialsia multiscreeining. Z ,5 % 5% WWW + TV WWW + TV MILENIALSI MŁODSI OGOŁEM MILENIALSI © ZDM Odyseja Public Relations i 43
 45. 45. 5 Witaj W klubie - polscy milenialsi i społeczności
 46. 46. Cel raportu i definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T #friendsie Jeśli polskich milenialsów określimyjako pokolenie smartfona, to drugim określeniem będzie pokolenie społeczności. Być może ze względu na przemodelowanie kulturowych wzorców dotyczących rodziny, większą społeczną mobilność i większą otwartość, jaka przyszła razem z otwartymi granicami, spora część młodych Polaków zaczyna modyfikować definicję rodzinyi poszerzać ją o przyjaciół i znajomych. Na styku świata realnego i wirtualnego, które dla milenialsów zlewają się w jeden, spotykamy się i tworzymy plemiona bądż kluby, czasem będąc członkami kilku jednocześnie (np. klubu absolwentów SGH na Linkedin, fanów Rihanny na Twitterze, wytatuowanych dziewczyn z całego świata na lnstagramie i bywalców klubu Foksal XVIII na Facebooku). © ZD14 Odyseja Public Relations i 45
 47. 47. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Część życia milenialsów toczy się w sieciowych społecznościach. Dotyczy to w szczególności młodszych milenialsów, z których 88,5 proc. ma konto w serwisie społecznościowym. W przypadku starszych milenialsów posiadanie takiego konta deklaruje 76 proc. badanych. Jeśli chodzi o pokolenie X, to do social media loguje się 77,5 proc. jego przedstawicieli. Wyraźnie wyróżnia więc się pod kątem społeczności grupa młodszych milenialsów. Wśród powodów, dla których nie korzystają z social media, badani wskazywali najczęściej brak czasu, ochronę swoich danych osobowych i chęć utrzymywania znajomości w realnym, a nie wirtualnym świecie. Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i spoteczności T Polscy milenialsi na zakupach Mam konto w serwisie społecznościowym. WMM MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIE X © 2011i Odyseja Public Relations l 106
 48. 48. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach #facebook i #co #jeszcze Jakie serwisy są najpopularniejsze wśród polskich Wjakim serwisie społecznościowym masz konto? Młodsi milenialsi. milenialsów? Facebook jest ulubionym portalem dla 92 proc. młodszych milenialsów. Kolejne to: W Google + (105 proc. ), YouTube (103 proc. ), NK (35 proc. ), Instagram (25 proc. ), Twitter (22 proc. ), Snapchat (T10 proc. ) oraz Spotify (9 proc. ). *i 25 I 22 i4 3 il F l( : i FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE+ SNAPCHAT SPOTIFY INSTAGRAM NK ll (i) 20110 Odyseja Public Relations l 107
 49. 49. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia w jednym Wśród starszych milenialsów najpopularniejszym portalem społecznościowym również jest Facebook - wskazało go 93 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się: NK (103 proc. ), YouTube (33 proc. ), Google + (30 proc), Twitter (12 proc. ), Goldenline (10 proc. ), Linkedin (9 proc. ) oraz Instagram (8 proc. ). Z porównania można wysunąć tezę, że młodsi milenialsi , mając więcej wolnego czasu, traktują social media jak rozrywkę i sposob komunikacji. Bardziej zajęci i praktyczni starsi milenialsi częściej wykorzystują social media do budowania sieci kontaktów biznesowych. Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach W jakim serwisie społecznościowym masz konto? Starsi milenialsi. 101l l l I FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE+GOLOENLINE LINKEDIN INSTAGRAM NK . j j, i2 iii : i a „i (i) 20110 Odyseja Public Relations l 108
 50. 50. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi W ilu serwisach społecznościowych zarejestrowany jest przeciętny polski milenials? Na jednego młodszego milenialsa przypada statystycznie użytkowanie 2,7 serwisów, natomiast w przypadku starszych milenialsów jest to 2,5 serwisu na osobę. Jeśli chodzi o pokolenie X to średnia liczba serwisów wynosi 2,6, a więc więcej niż dla starszych milenialsów. Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności T Polscy milenialsi na zakupach Liczba kont w serwisach społecznościowych na osobę. ÄÄ; MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIEX © 20110 Odyseja Public Relations l 109
 51. 51. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Milenialsi nie są nieśmiali - w serwisach społecznościowych dzielą się z bliższymi i dalszymi znajomymi swoimi przemyśleniami, samopoczuciem, informacjami gdzie są, co robią, co piją i co jedzą. Informacja idzie zazwyczaj w parze ze zdjęciem, które dzięki aplikacjom , takim jak Instagram, coraz bardziej przypomina zdjęcie znanej osoby z kolorowego magazynu. Na takie właśnie gwiazdy codziennego życia kreują się milenialsi - według własnej wizji kształtują swój wizerunek w sieci i poddają go pod ocenę, która liczy się w Iajkach. © 20110 Odyseja Public Relations l 50
 52. 52. 6 Smart shopper i cool hunter- polscy milenialsi na zakupach
 53. 53. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci #prosumenci Jeszcze nigdy wcześniej konsument nie był tak świadomy, dobrze poinformowany i aktywny jak dzisiejszy milenials. Dostęp do wielu informacji z różnych żródeł oraz udziałw społecznościach daje mu wielką władzę. Aż 910 proc. polskich milenialsów dzieli się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi informacjami o markach i produktach. Od czasów kiedy Henry Ford oferował klientom samochody w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny, wszystko się zmieniło. Żyjemy w erze masowej personalizacji, w której konsument chce mieć wpływ na produkt, a nawet go współtworzyć. Milenialsi oczekują od firm i marek takiej samej relacji, jaką mają ze znajomymi; w taki sam sposób są gotowi się angażować, ale jednocześnie chcą podobnego zaangażowania ze strony biznesu. Jeśli je otrzymają, możemy być pewni, że podzielą się tym ze znajomymi. Polscy milenialsi na zakupach T 4 l/ ii MILENIALSÓW UWAŻA, ŻE WARTO DZIELIĆ SIĘ INFORMACJAMI o PRODUKTACH Polscy milenialsi i społeczności © 20110 Odyseja Public Relations l 52
 54. 54. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T #sharing #is #caring Kiedy polscy milenialsi są skłonni dzielić się informacjami Kiedy dzielisz sięinformacjamiomarce? o markach i produktach? Przede wszystkim wtedy, gdy: mogą w zamian otrzymywać zniżkę na produkty (28 proc. ), kiedy marka pokaże ciekawą lub zabawną reklamę, film lub inną akcję (25 proc. ) lub kiedy materiał pochodzi z wydarzenia, w którym milenials brał udział (20 proc. ). Młodsi milenialsi chętniej dzielą się materiałami, ktore bawią ich lub inspirują, starsi - kiedy mogą coś na tym Kiedyfrwgę WZVWPĆ Kiedy marka P°k3Że Kie-dl( d°tY°Zą Zyg ka Ć n p Z n iżkę w zamian kupon/ zniżkę ciekawą/ zabawną wydarzenia, w którym ' ` ` na produkty reklamę, ñlm lub inną biorę udzial akcję © 20110 Odyseja Public Relations l 53
 55. 55. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Starsi milenialsi: #smart Kreatywnością, otwartością i transparentnością można wygrać uwagę i zaangażowanie milenialsów, ale na ich lojalność nie ma co liczyć, zwłaszcza tych starszych, w wieku 25-310 lata. Z badania wynika, że są znacznie bardziej pragmatyczni i interesowni, niż młodsi milenialsi i najmniej lojalni. Wierność ulubionym markom zadeklarowało 27 proc. starszych milenialsów. Z młodszych milenialsów lojalnych jest 29 proc. , zaś z przedstawicieli pokolenia X - 30 proc. Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Jestem IoiaIny/ a wobec marek, które cenię. 2351/0 lll/ ii lll/ ii MŁODSI STARSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIEX © 20110 Odyseja Public Relations l 510
 56. 56. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Starsi milenialsi są także najbardziej skłonni do wybierania artykułów promocyjnych, kosztem rezygnacji z ulubionych marek (100 proc. ). W przypadku młodszych milenialsów i pokolenia X odsetek ten niewiele się różni (odpowiednio 310 i 310,5 proc. ). Pomimo tego że mam ulubione marki, wybieram inne, jeśIi są aktualnie w dobrej promocji. 340/0 40 iii w MŁODSI MILENIALSI STARSI MILENIALSI POKOLENIE X Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Na podejście „smart" wskazuje też to, że starsi milenialsi, chętniej niż inni , kupują marki własne - 76 proc. z nich składa taką deklarację, w porównaniu do 71 proc. młodszych milenialsów i 69,5 proc. przedstawicieli pokolenia X. Zdarza mi się kupować produkty marek sieci handlowych, np. Biedronka, Lidl, Carrefour lub Tesco. 7l l/ ii 7E l/ ii 53,591] STARSI MŁODSI MILENIALSI MILENIALSI POKOLENIE X © 20110 Odyseja Public Relations l 55
 57. 57. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Młodsi milenialsi: #cool Jeśli starszych milenialsów określilibyśmy jako zakupowych pragmatyków, to młodszych możemy nazwać „cool hunters", którzy doceniają wartość dodaną. Zdecydowanie częściej niż starsze koleżanki i koledzy, są skłonni zapłacić więcej za produkt, którzy uważają za kultowy. Tego typu przekonania charakteryzują 28 proc. członków tej grupy. Mniej skłonni do takich działań są starsi milenialsi (25 proc. ). Najmniej skłonne do płacenia za markę i wizerunekjest pokolenie X (21 proc. ). Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach Jestem skłonna / y zapłacić więcej za produkt markowy, który ma W 5311M MŁODSI POKOLENIE X MILENIALSI STARSI MILENIALSI © 20110 Odyseja Public Relations l 56
 58. 58. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T Młodsi milenialsi, chętniej niż starsi, wybierają też marki Jestem skłonna/ y zapłacićwięcej za produkt marki, która wspiera i produkty, które wspierają bliski im, szczytny cel. Deklaruje bliski mi, szczytny Cel. tak 28 proc. z nich, czyli o 7 punktow procentowych więcej 2a Iii 2l iii 23,5 vii MŁODSI STARSI POKOLENIE X MILENIALSI MILENIALSI © 20110 Odyseja Public Relations l 57
 59. 59. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia w jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach w #social #shopping Planując zakupy, milenialsi korzystają z kilku źródeł informacji. Także W tym obszarze prym Wiedzie społeczność, w której żyją - zarówno ta realna, jak i wirtualna. Milenialsi szukają przede wszystkim bezstronnych, obiektywnych opinii innych konsumentów. Wśród najczęściej wymienianych żródeł opinii, z którymi konsultują się milenialsi przed zakupem są: znajomi i rodzina, serwisy z opiniami, fora internetowe, serwisy aukcyjne i porównywarki cenowe, strony internetowe sklepów, firmy lub marki oraz media społecznościowe. © 20110 Odyseja Public Relations l 58
 60. 60. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia wjednym Kim są polscy milenialsi Zarówno młodsi jak i starsi przedstawiciele polskiego pokolenia Y częściej radzą się znajomych. Znajomi są żródłem informacji przed zakupem dla aż 108 proc. milenialsów W porównaniu do 36 proc. pokolenia X. Młodsi milenialsi, częściej niż reszta, korzystają z mediów społecznościowych, szukając tam zarówno opinii znajomych, jak i informacji o produkcie lub usłudze na profilach firmowych (27 proc. W porównaniu do 19 proc. starszych milenialsów i 17 proc. pokolenia X). Polscy milenialsi w sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T Przed zakupem radzę się znajomych. il l/ ii MILENIALSI OGOŁEM ii l/ ii POKOLENIE X © 20110 Odyseja Public Relations l 59
 61. 61. Cel raportu l definicje Dwa pokolenia W jednym Kim są polscy milenialsi Polscy milenialsi W sieci Polscy milenialsi i społeczności Polscy milenialsi na zakupach T Starsi milenialsi częściej korzystają z serwisów aukcyjnych Młodsi milenialsi rzadziej niż starsi milenialsi i pokolenie X i porównywarek cen (102 proc. W stosunku do 21 proc. korzystają z serwisów z ogłoszeniami (13,5 proc. u młodszych milenialsów i 39 proc. W pokoleniu X). W stosunku do odpowiednio: 21 proc. i 17,5 proc. ). Przed zakupem korzystam z serwisów aukcyjnych i porównywarek cen. EIU/ ii 2% % , Bl/ ii % , Bl/ ii MŁODSI STARSI POKOLENIE x MŁODSI STARSI POKOLENIE x MILENIALSI MILENIALSI MILENIALSI MILENIALSI Przed zakupem korzystam z serwisów ogłoszeniowych. © 20110 Odyseja Public Relations l 60
 62. 62. Appendix Komentarze ekspertów
 63. 63. Polscy milenialsi z perspektywy PR Milenialsi reprezentują sobą ogromny potencjał społeczny i ekonomiczny, Kluczem do skutecznej komunikacji z tą grupą są odpowiednie kanały I adekwatny kontent. Mamy dostęp do wielu zagranicznych opracowań i badań o milenialsach, ale czy mamy pewność, że polskie pokolenie Y jest takie sarno jak np. amerykańskie? Specyfika naszej sytuacji gospodarczej i społecznej sprawia, że takie myślenie może okazać się błędnym uogólnieniem. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jacy są polscy milenialsi i zrealizowaliśmy badanie, na podstawie którego powstał rap0rt„0MG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów". Milenialsi to najbardziej Wpływowa i najbardziej wymagająca grupa konsumentów, z którą rynek ma obecnie do czynienia. Są oni wyzwaniem także dla PR-owców, których klasyczne narzędzia i nierzadko schematyczne podejscie są w przypadku tej grupy nieskuteczne, na co nastawiony na optymalizację biznes nie może sobie pozwolić. Dlatego nasze myślenie o komunikacji z pokoleniem Y musi się zmienić -powinniśmy wziąć pod uwagę specyfikę tej grupy: jej język, zachowania, preferencje. Według nas komunikacja do milenialsów musi spełniać cztery warunki: być mobilna (mobile friendly), społecznościowa (social), wizualna (visual) i prowadzona W czasie rzeczywistym (real time). Wyróżniamy też kluczowe obszary tematyczne, które są dla polskich milenialsów atrakcyjne: przyjażń, miasto, sport i muzyka. Koktajl tych składników to naszym zdaniem przepis na angażujący i efektywny dialog firm i marek z pokoleniem Y. Ania Dostatnia Strategy Director Odyseja Public Relations annadostatnia[äodysejaprpl www. odysejapr. pl odyseja
 64. 64. Polscy milenialsi z perspektywy reklamy online Zaryzykują tezę, że demograficznie określana grupa wiekowa 25 - 310 lata, to najczęściej wybierana przez reklamodawców grupa do komunikacji internetowej. Swiat cyfrowy to naturalne środowisko dla starszych millenialsów, z tą jednak różnicą W porównaniu do ich młodszych kolegów, że mieli okazję doświadczyć realnych kontaktów międzyludzkich, zaczynając od gier podwórkowych, dopiero powoli przechodząc W świat wirtualny. Z punktu widzenia reklamodawców oczywistym jest, że to bardzo atrakcyjna grupa. Patrząc choćby przez pryzmat ich rosnącej siły nabywczej oraz co jest charakterystyczne dla tego przedziału wiekowego, zwiększone potrzeby konsumpcyjne. Naturalna kolejność rzeczy sprawia, że także obecni młodsi miIIeniaIsi, jeśIi jeszcze nie teraz to lada moment będą równie _ atrakcyjną grupą reklamową. Grupą, która wyzbyła się Wszelkich zahamowań W kontekście ~-_ dzielenia sią swoją prywatnością a przez to generuje niesamowite ilości danych na swój . I temat. i Niemniej jednak tak jak dla pracodawców, dotarcie do tego pokolenia jest coraz większym wyzwaniem, tak podobne Wyzwania stoją przed markami. Dlatego też zdecydowaliśmy się na realizację tego badania. Jako firma, która na co dzień realizuje kampanie internetowe W oparciu o dane, doskonale zdajemy sobie sprawę, że aby skutecznie dotrzeć do tego pokolenia samo określenie ich demografii jest daleko niedoskonałe. Trzeba przyjąć do j wiadomości, że ci młodzi Iudzie mają inne motywacje, inaczej się komunikują czy podejmują " decyzje zakupowe. Uważamy, że dzięki dogłębnej analizie zachowań, dostępie do danych, nasi klienci zyskają Wiedzę oraz możliwości, aby skutecznie kierować komunikację marketingową W internecie do swoich klientów. Arkadiusz Miegoń Country Manager i Mexad Poland arkadiuszmiegon@mexadpl wwwmexadpl 'i l = ›:. ?i`i“; i~ i I* C) 20110 Odyseja Public Relations 63
 65. 65. Polscy milenialsi z perspektywy badań Kiedy dowiedziałam się o pomyśle zbadania młodego pokolenia Polaków, od razu wiedziałam, że nie może mnie zabraknąć W tym projekcie. Styl życia, komunikacja i zachowania zakupowe milenialsów są zdecydowanie inne niż wcześniejszych pokoleń. Do tego obecna dynamika zmian rynkowych i technologicznych sprawia, że aby poznać trendy jakie rządzą jakimikolwiek, a już na pewno młodymi grupami społecznymi, trzeba się im nie tylko raz przyjrzeć, ale wręcz stale i bacznie obserwować. W USA i Wielkiej Brytanii czyli na rynkach, które najchętniej się badają i są badane, powstało wiele opracowań na temat specyfiki milenialsów. Dlaczego? Bo tam marketerzy szybko doszli do wniosku, że inność milenialsów W połączeniu z ich ogromną liczbą i niezaprzeczalnym faktem, że wchodzą właśnie w Wiek zakupowy, to nie lada wyzwanie dla biznesu i coś, z czym W zasadzie każda firma będzie musiała się zmierzyć, czy to sprzedając milenialsom produkty i usługi, czy to ich zatrudniając, Niepostrzeżenie polscy milenialsi również dorośli. Pracują, kupują produkty codziennego użytku, jeżdżą na wakacje, zakładają rodziny. Jako pierwsi nie stracili jednak swojej „dziecięcej" ciekawości, pragnienia czegoś więcej i „bardziej" i zdrowego egoizmu, co czyni z nich konsumentów doskonałych -potrzebujących produktów, usług i marek w bardzo wielu obszarach życia. Trzeba natomiast wiedzieć jak do nich dotrzeć i jak mówić. Dlatego właśnie powstał nasz raport. Niechaj zatem Wiedza popłaca. Katarzyna Czuchaj-Łagód Dyrektor Zarządzający Mobile Institute kasiaüšmobileinstituteeu WWW. mobileinstitute. eu . Mobile Institute
 66. 66. Za udostępnienie wyników badań do analiz autorzy raportu dziękują: Adlviœ §°§ Guzetupl GOLDBACH AUDIENCE @IDMnet interia onet, OPI
 • adam_adamek

  Apr. 13, 2020
 • PamelaFus

  Jun. 29, 2016
 • ArkadiuszKornacki

  Apr. 26, 2016
 • PiotrSkalaGajda

  Oct. 30, 2015
 • paulinakaminska75

  Aug. 14, 2015
 • monikachojnacka3

  Jun. 18, 2015
 • martagilbas

  Jun. 15, 2015
 • atylikowska

  May. 12, 2015
 • dorotapartyka

  May. 11, 2015
 • dzienek

  Apr. 21, 2015
 • kjszymanska

  Mar. 30, 2015
 • marcinowjustyna

  Mar. 18, 2015
 • joannabuszi

  Feb. 11, 2015
 • radarus

  Feb. 10, 2015
 • krecz

  Feb. 6, 2015
 • MagdalenaChopek

  Feb. 6, 2015
 • michalpawlik

  Feb. 5, 2015
 • uayoo

  Feb. 5, 2015
 • lukaszdebski

  Feb. 5, 2015
 • knowicki2

  Feb. 5, 2015

Raport "OMG! czyli jak mówić do polskich milenialsów" to ogromna dawka wiedzy o najbardziej dynamicznej grupie polskich konsumentów. Milenialsi to 11 mln młodych ludzi, którzy stanowią ogromny potencjał dla firm. Dlaczego? Ponieważ ich wydatki konsumpcyjne na osobę znacznie przewyższają te przedstawicieli starszych pokoleń, często są innowatorami i tzw. early adopters czyli prekursorami nowych produktów, a dodatkowo interesują się markami i chętnie biorą udział w ich współtworzeniu. Jest jednak haczyk. A nawet dwa. To pokolenie bardziej wymagające. Dla nich dobra jakość produktu to zdecydowanie za mało. Potrzebują efektu WOW! w zasadzie w każdym kontakcie z marką. Dodatkowo ich zwyczaje zakupowe i model korzystania z mediów są zupełnie odmienny od charakterystycznych dla starszych pokoleń. Mobile & social to podstawa. Tego firmy muszą się nauczyć. Nasz raport to dobry sposób, żeby zacząć poznawać milenialsów. W końcu od tego może zależeć przyszłość biznesu.

Views

Total views

8,102

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

74

Actions

Downloads

246

Shares

0

Comments

0

Likes

23

×