Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

Values of science-20141202

Download to read offline

คุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปัญหาวิทยาศาสตร์เทียม, การเรียนการสอน และการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ให้สนุกและเข้าใจ, ตัวอย่างความเข้าใจผิด และกรณีศึกษาการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Values of science-20141202

 1. 1. คุณค่าของวิทยาศาสตร์ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2. 2. namchai chewawiwat slideshare
 3. 3. namchai chewawiwat slideshare
 4. 4. Marilyn Monroe Albert Einstein
 5. 5. มี F กี6ตัวใน 2 ข้อความต่อไปนี< มีเวลาให้นับ F รวม 5 วินาที / ข้อความ
 6. 6. Passage I FINISHED FILES ARE THE RE-SULT OF YEARS OF SCIENTIF-IC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS
 7. 7. Passage II FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS
 8. 8. Passage I FINISHED FILES ARE THE RE-SULT OF YEARS OF SCIENTIF-IC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS
 9. 9. Passage II FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS
 10. 10. It deosn’t mttaer in what oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. This is bcuseae the huamn mnid does not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh?
 11. 11. ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฯลฯ กะ กา กิ กี กึ กือ กุ กู ฯลฯ กก กง กด กน กม ฯลฯ Cat Dog Map Is Am Are etc.
 12. 12. คทนไย ทํกาางน รม่ว นัก ไก่ม่เง คนไทย ทำงาน ร่วมกัน ไม่เก่ง ปอรงดงอ คะอือไร ปรองดอง คืออะไร สอมง ขฉองัน ทำนงางัยไง ? สมอง ของฉัน ทำงานยังไง ?
 13. 13. 7H15 M3554G3 53RV35 7O PR0V3 H0W 0UR M1ND5 C4N D0 4M4Z1NG 7H1NG5, 1MPR3551V3 7H1NG5! 1N 7H3 B3G1NN1NG 17 WA5 H4RD BU7 N0W, 0N 7H15 LIN3 Y0UR M1ND 1S R34D1NG 17 4U70M471C4LLY W17H 0U7 3V3N 7H1NK1NG 4B0U7 17. B3 PROUD! 0NLY C3R741N P30PL3 C4N R3AD 7H15. R3-P057 1F U C4N R35D 7H15!
 14. 14. ทำอย่างไรให้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สนุก และ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ?
 15. 15. ไสยศาสตร์, โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทียม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการวิทยาศาสตร์ ความสนุกสนาน ความรู้ ความเข้าใจ ความอยากเรียนรู้เอง 1 3 2
 16. 16. วิทยาศาสตร์ คือ อะไร ?
 17. 17. ในงาน Science Fair ที6โรงเรียนแห่งหน6ึงในสหรัฐอเมริกา มีคนมาชวนคุณลงช6ือต่อต้านการใช้สารเคมีชนิดหน6ึง ซ6ึงมีคุณสมบัติต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไป คำถาม: คุณจะลงช6ือร่วมสนับสนุน การรณรงค์ดังกล่าวหรือไม่ ?
 18. 18. (1) มีสวนเกี6ยวข้องกับการอาเจี่ยนและภาวะเหง6ือออกมาก (2) เป็นองค์ประกอบหลักในฝนกรด (3) ทำให้เกิดการลวกพองอย่างสาหัสได้เม6ือเป็นก๊าซ (4) เป็นสาเหตุของการกัดกร่อนเสียหาย (5) ในสถานะของเหลว หากเข้าสู่ระบบหายใจทำให้ตาย (6) ทำให้ระบบเบรคของรถยนต์เสียหาย (7) พบในเนื<อเย6ือของผู้ป่วยมะเร็งขัน<สุดท้ายด้วย
 19. 19. สารดังกล่าวมีช6ือทางเคมีว่า ไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์ (Dihydrogen Monoxide) สูตรเคมีของมัน คือ H2O นร.คนหนึ6งของ Eagle Rock Junior High School ทดลองถาม ผู้ชมงาน The Greater Idaho Falls Science Fair รวม 50 คน – ผล? 43 คน ลงช6ือ 6 คนบอกว่า ยังตัดสินใจไม่ได้ และ มีเพียง 1 คนเท่านัน<ท6ีรู้ว่าสารดังกล่าวคือ “น<ำ” โครงงานวิทยาศาสตร์ดังกล่าวท6ีได้รับรางวัลชนะเลิศ มีช6ือว่า เราถูกหลอกง่ายเพียงใด (How Gullible Are We)?
 20. 20. เทคโนโลยี คือ อะไร ?
 21. 21. ส6ิงเหล่านี<เก6ียวข้องกับเทคโนโลยีหรือไม่ ? เทคโนโลยีเหล่านี< มีส่วนร่วมหรือส่วนต่างอย่างไร ?
 22. 22. เทคโนโลยี ไม่จำเป็นต้อง เกิดจากวิทยาศาสตร์ แต่... เทคโนโลยีที6ก้าวหน้ามากๆ ล้วนแล้วแต่มีวิทยาศาสตร์ ท6ีเข้มแข็งสนับสนุนอยู่
 23. 23. http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/phytochemicals/chlorophylls/
 24. 24. กรมควบคุมมลพิษ การประปานครหลวง
 25. 25. สถิติ 2 ปี
 26. 26. วิทยาศาสตร์เทียม ! เทคโนโลยีเทียม ! โฆษณาสมัยใหม่ท6ีอ้าง ข้อมูลวิทยาศาสตร์ มีเป็นจำนวนมาก จะรู้ได้อย่างไรว่า จริงหรือไม่ ?
 27. 27. ความสามารถที6จำเป็นที6สุดใน การศึกษาในศตวรรษที6 21 (1) ค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ประเมินความน่าเช6ือถือของข้อมูลได้ (3) อยากทำข้อ (1) และ (2) อยู่เสมอ
 28. 28. วิทยาศาสตร์ คือ อะไรกันแน่ ?
 29. 29. ตรรกะ & การใช้เหตุผล การสังเกต & การทดลอง วิทยาศาสตร์ http://www.wesleyenglish.com/?attachment_id=216
 30. 30. กระบวนการ วิทยาศาสตร์ โลกของวิทยาศาสตร์ ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์
 31. 31. การเน้นเนื<อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในห้องเรียนและในระบบ สอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นเรอ6ืงท6ีผิดพลาดมากท6ีสุดเรอ6ืงหน6ึง ในระบบการศึกษาไทย ทำไม ???
 32. 32. http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7117/fig_tab/nature05401_F1.html
 33. 33. กระบวนการวิทยาศาสตร์ คืออะไร ?
 34. 34. Literature Review http://nbmpub.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/method1.jpg
 35. 35. หัวใจของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 1. นักวิทยาศาสตร์ – ถามคำถาม 2. นักวิทยาศาสตร์ – พยายามตอบคำถามโดยอาศัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท6ีเหมาะสม 3. ความสุขเบือ<งต้น – ได้รู้เร6ืองท6ีไม่เคยมีใคร (ในโลก) รู้มาก่อนเลย 4. ความสุขเบื<องกลาง – มีโอกาสสุขกับงานได้มาก (ศีล สมาธิ ปัญญา) 5. ความสุขเบือ<งปลาย – อาจเพ6ิมคุณภาพชีวิตหรือช่วยชีวิตผู้คนด้วย
 36. 36. คณิตศาสตร์ เกีย<วข้องอะไรกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ?
 37. 37. https://www.youtube.com/watch?v=DaWcL3oOd-E
 38. 38. คณิตศาสตร์ เป็น เครือ<งมือ สำคัญของ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 39. 39. มี มายาคติ (Myth) (แนวคิดหรือเรือ<งเข้าใจผิดๆ) เกีย<วกับวิทยาศาสตร์ อยู่หลายเรือ<ง
 40. 40. วิทยาศาสตร์ ศึกษาแต่เรือ<งวัตถุ ไม่สนใจหรือไม่สามารถศึกษา เรือ<ง ผี, วิญญาณ หรือ เรือ<งเหนือธรรมชาติอื<นๆ ? ไม่จริง !!!
 41. 41. โทรจิต ผีหัวขาด ผีถ้วยแก้ว ผีอำ วิญญาณ ถอดจิต โทรจลน์ หมอดู โหงวเฮ้ง บุพเพสันนิวาส ตกฟาก ดวง ซอมบี< น<ำท่วมโลก คนแคระ ศุกร์ 13 ยักษ์, อสูร
 42. 42. โหราศาสตร์ก็เป็น วิทยาศาสตร์แบบหนึ<ง เพราะอาศัยสถิติ เหมือนกัน ไม่จริง !!!
 43. 43. ต้องพยายามโยงให้ วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
 44. 44. ต้องพยายามโยงให้ วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
 45. 45. http://www.youtube.com/watch?v=0d4f8fEysf8
 46. 46. คอลัมน์โลกอัศจรรย์, นสพ.โพสต์ทูเดย์
 47. 47. http://www.youtube.com/channel/UCQDGfmFzVxhwzXBevDtylog http://nstdachannel.tv/category/children-and-youth/young-scientist/
 48. 48. รางวัลมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม สาขาแอนิเมชัน6ดีเด่นยอดนิยมในปี พ.ศ.2555
 49. 49. ช่อง Modern 9 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11.00 น.
 50. 50. sarawit@nstda.or.th
 51. 51. การกระตุ้นความสนใจ ให้เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ ควรเริ<มต้นอย่างไร ?
 52. 52. Teach Like Your Hair’s on Fire : Method and Madness Inside Room 56
 53. 53. http://www.qlf.or.th/Home/Contents/938
 54. 54. ไสยศาสตร์, โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทียม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการวิทยาศาสตร์ ความสนุกสนาน ความรู้ ความเข้าใจ ความอยากเรียนรู้เอง 1 2 3
 55. 55. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเข้าใจผิดเกีย<วกับวิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี ความสำคัญของกระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี ปญหาัของวิทยาศาสตร์เทียม เทคนิคการเรียน-สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก
 56. 56. นักวิทยาศาสตร์ คือใคร ? ทำงานอะไร ?
 57. 57. ติดต่อได้ท6ี namchai4sci@gmail.com ครับ
 • peterjong376043

  May. 3, 2015
 • iconan

  Dec. 4, 2014
 • thitiwongpong

  Dec. 3, 2014
 • aomporntip

  Dec. 2, 2014

คุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปัญหาวิทยาศาสตร์เทียม, การเรียนการสอน และการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ให้สนุกและเข้าใจ, ตัวอย่างความเข้าใจผิด และกรณีศึกษาการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Views

Total views

769

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×