Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
II*

s*
V? 

u; 'INW EM; nano: - Nllërfilillli« si: uunaimc. 'nrärtiuailnxgi i nuçxerw', :m ma. « . mumzm : Iglhvr-JF...
Descripciö

Software destinat a la coI-Iaboraciö empresarial, 
entre eIs propis departaments o amb actors externs
(clients...
Sorgeix com a bifurcaciö de

G9 I 'OS
open sank

 

 

| 2010 | 2014
2004 | 2011-2012 | 
- Web
versiö 6.1
- Escriptori
...
Smmb'. .

. .

= . s P731'
çluü

 
 
 

Captures de
pa ntalla

vendes

 

 

  

Märqueüng

 

Supon
i* Calendar Leads Orgamzalmns Lomans Opporlunnlles produns Quous lnvoKe Documents All

câbvtiger* 

  

› Q Ms. Dorothy...
1 Rsll-n

@vtiger

 

un; 

 

v Added Calendars

›/ Mine
J 'ñenlel Ivlter

v Recenlly Modified

Phone (a11 to the tustom...
“i Q-llunikii min« Iimirtvzin-rw mmm«- 'J

@, vtiger AH ; om = ' * ' »i +

Editing Workflow z Send Email to user when No...
çvtiqsr O g _ t

  

  

'i Q Lvtiger

- y
vrw-. u a Wnyxm MA: wow Wigu
Exnznencv Mute awctrcih!
”h titan-r. : ute-tit« - . twin » q-iriziw w itu-Ita. i« IH s«
@, vt| gep AliRsrcoids - * 
HIGH-hi c m Ms. E abeth Brown...
céavtigei*

› Trade Show

v Campaign Duails

v Expzctaliuns a Acluals

. Description Delalls

u' Qllan-kn nønu- IIILÆItHK...
Xrlålëiifñiä Qäâëâ | “7EEë©Q>E®=0M9r98T'ä
g: z: -| § 97 rFülli v Size ›. ';' : Z å Styles v Format - Av av
Fontilame Å ...
't mrraninii writ- r rirnitirirt- qiiiieiw n ridrlt* 'llihäv . rr r

 

. trtu- oaiuita- IIPAIHÅ' r

    

® All Recor...
'D annum rum« n

 

. Imamw lumrut« dun

 

mlllv aura-us« opmu- Inn-nu, -ruuuuuuu : An-muh . m r n: 

 

 AHReaNds v 1 o...
Tv. 

 

Ihr un; - uqzllhzllhruv q-r uw war. .

 

um

  

ru- unua- r. du; ,q rurrs- me: .wrr 1 o: 

  

® All Recn...
Ampliable a través V V Personalitzaciö
de plugins V L senzilla

  

Accessible des de Recull tots eIs
qualsevol lloc mödu...
Ampliable a través
de plugins

 'i i M4
Qn»: l-5*““ê"i. 

   
  

 

 . 
as Prezl
'manis
Accessible des de
qualsevol Iloc

 

âvMYmyâ i
as Prezl
'manis
e. ""f'$ '
n? å P
= ..= 'el'
dlülü

Recull tots eIs
möduls necessaris
Personalitzaciö
senziIIa

. .., ,
 5*«
www. r« , '.

 'f'-". 

, ' z

*i

i

. e . - i

, w / r; 

á” 
i) “ x i
itw i ...
Dependënrla de

una (onnexiö a
Internet

En (Eli clalac als
servldors. ,

les Gades mavaluusbo! lemVesa
r; panevrveure L...
Dependëncia de
una connexiö a
Internet

 

: _ 5 Tell
"lun"
En cas d'atac als
servidors. ..

les dades més valuoses de l'empresa
es poden veure compromeses

wd b/ i
El servei es pot
veure suspës

/ Ø// x/

Manteniment Actualitzaciö

 . 
as Prezl
'manis
Tipus de Ilicëncies

Saies S Port
ecllfl°“ “tion
0@@ 'ii 6%, 
per mes per mes

 

per mes

i
per mes

 

per mes
Ultimate
Edition

 

säqlflpüâ N i
 Prezl
"nul" i
Empreses que
| 'utilitzen
° :  (TTT fr; 

'n Technology at IT's Best

vitae: liWáäilllln

i1_iim: limmwuilçl-nacmylqomivmxrrssxasiiu1ügz

  

A ....
(ku. dræning! !
ililinxtrnnuvmvuvznilçxar1.rmIlrlalkclbxmrnmuáludkvd

i _«

 

. Mit-PJ
Tecnologies

ægg225i2e2sÅEc2
+ 3 millions
de
descärregues

   
   

vcrsm Gv-: n Sauna ; asmmm

  
  
 
 

  

 

caracterfstiques
i

correc...
*lätt we're-w ø-ægaø (w
i-»Wii s Mimi«
sø. i.ø. .ud s. .as. .mi
“l”

l' 
m; JIHQ I- . 
. ou. .aFVâiwi (af: 
li i fr. . i i] "Ju . má
i

versiö Open Source (escriptori)
ivoves
carac'tei'i's'ticgcaes
i

correccions

_ - l'

i  i 72v l' 4 I 33157 lfl fl I lil I l C
Em p resa

_ , _ u" ('77 _ _ _
 fvt T: q". - -_ r, " W-: N j :7- f - i : vi l
/ l' Jill lig" . l i l'l l ll, ,Fl i, 
l...
u
“nu”

 Prezi
“Fl”

 Prezi
+1 .700
+3000
ll : litt-tall

A

v . 
›

Fulbwam . 

. K'.
rul; 

I ⁄iucli; 'e*- 3 å*

 

cm : Him gig; :han: äl'fllül'f'lv'llli el; uamuálçs. nrântiuxanugg i ;1lIN§Irli'“; ;I...
Vtiger CRM
Vtiger CRM
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Impel CRM Overview
Next
Upcoming SlideShare
Impel CRM Overview
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Vtiger CRM

Download to read offline

Presentation about the CRM Vtiger, cloud & open source, in catalan language.
Made with Prezi. Exported and uploaded as a PDF.

http://prezi.com/2-nv36ldqvzu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Vtiger CRM

 1. 1. II* s* V? u; 'INW EM; nano: - Nllërfilillli« si: uunaimc. 'nrärtiuailnxgi i nuçxerw', :m ma. « . mumzm : Iglhvr-JFTI'. "lå hi uurzn* vivtui: ' ciPam-ânâglicxi'. :amt alzllläëäi Cliilnm »man annuum. TWT-, Jçumtøgna "qui 'llplninuilalllutäuuilaw Pmçëiax “run” i ' 1 I m. i ' ' »i 'u' *vi mini- », e e iträal” K223i *fra 'råi v _ , i * w f 3 i Imili A 2171141
 2. 2. Descripciö Software destinat a la coI-Iaboraciö empresarial, entre eIs propis departaments o amb actors externs (clients, prove'idors. ..) Sovge. . : am a huuuno oe 2010 1' ›" e. 2004 | 2011-2012 l ' . VP! 14m! 1 . ... u wwu-r, uw manllnguda per la zur-mmm nawamm 4 v › - Presentacié d'informes - Campanyes de märqueting - Seguiment deles comunicacions - Suport a mültiples BBDD - Maneig de Ia seguretat - Molts plugins. ..
 3. 3. Sorgeix com a bifurcaciö de G9 I 'OS open sank | 2010 | 2014 2004 | 2011-2012 | - Web versiö 6.1 - Escriptori amb suport, perö mantinguda per la comunitat bäsicament
 4. 4. Smmb'. . . . = . s P731' çluü Captures de pa ntalla vendes Märqueüng Supon
 5. 5. i* Calendar Leads Orgamzalmns Lomans Opporlunnlles produns Quous lnvoKe Documents All câbvtiger* › Q Ms. Dorothy Taylor v v D GcncrmManageraL*Aalvvib11v 5°' “WEM” "°" ' ( › com« Summary (onmn 021.1115 Add W “WOW Acllvmes Comments laylor Mon |3Jan Planned (ali-n) 11111.111 e” wer- P ; zsusoi "Wales : imwil E415,'. 'M1 ' V ' Dppollunlues me 21 Jan planneu 1 nx. r-Vv-lriuiä vcczmg van vp, .v1 11cm O”1:ø Amwne; General Manager mms 'Marin-M 1": mms Updates 1 '›$11-l<a-l(1411/ moms Raghu Mahaadev upddlsd øorlal user 11cm No To ves Raghu Mahaadev : man-d “HW- “Wdüm Pulnhase order Boston sales Order USA Produtls Dorllmcnls snow Full Blink Camping” Invultt s c r Comments srvlrr (un rar s §1=rvlr1=i Pvnlrrrs Aswn us: and campaugns venoors Phone calls O nagnu Mahaauev iluvucuned m uoronry by Lynn raylor al London Eieulonlts snow, mleresleu 111 pulenllaiiy Equipplllgd new oiilne they re upemng waymems
 6. 6. 1 Rsll-n @vtiger un; v Added Calendars ›/ Mine J 'ñenlel Ivlter v Recenlly Modified Phone (a11 to the tustomerllead Phone call to the customer/ lead rollow up phone : all to the customer / lead Follow up phone (all to the customer / lead Meellng al Head omce Phone ca11 to the (uslomerlizad Phone ca11 to the tustornernead Phone call to the tustomerzleod rollow up phone tall to the (uslomer ⁄ 1ead Follow up oltohe (ali to the tustome. /lead u z11nn1n.11t› 1t- - 11.11 »NII-v ilt-Id lt -1 1t- ltrt-nn- l1elIt1l11Nl| .111 »Vi Retullix S111. 1' u " Month week Day Jann-if! ! 2°” Today Sun Mon Tue wed 11111 1 z lmssanhllumPhnnecal [måiñdi s o 7 s 9 K' Phone Call to the : mother/ lead - (Plamtdl i* Sdnlmvtlilmfleldviul (Mundi V2 |3 14 15 '6 F phone (all to the : monter/ Dad v [Hamad] l lllllm - 9127M! ! Follow Uv - VT F D: Dull - I:55lm Phone Cnll »the munter/ lead - MINE) rwnm vroøosa www 1 s: n. . Vollan u; phone . .11 u: the nmomerlteed telnet-dl I mmm mb« up phone ull to the cusomzv 1 tud - (Married) ' azantm Phone can w the customer/ lead - lvlahnecl 19 20 2| 21 23 l' mme CIII to the : maner/ had -mumedl | Phone call to the tustontetnead XWMMV 91300111 Fonwup phone tell to 11 - 10:31”- . manen-meeen. n W WW' 1 'N11 ' WWW) Mud 00k! 4911111116) 51m Plum: E151 m the cusnwnuflud › [Haand] 25 27 2: 29 30 l' phone Call to the tune-herned vöhmedi ÅddEVIIni/ TODO Frl 3 lo 17 24 31 sal r azioamrolouuvmvtemlto the : uno-human -lvlamdl lVrIÅun 1 930-111 . l'5SuI| Phwvcdl to the annuum/ lun r lvlanned) 11 25 med
 7. 7. “i Q-llunikii min« Iimirtvzin-rw mmm«- 'J @, vtiger AH ; om = ' * ' »i + Editing Workflow z Send Email to user when Notifyowner is True _ii› r o: annan« aurziriw -i-i-iw Ilrllnl- n Settings _ u”, l “u” cum, 1 scnoduie woritviow 3 Add Talk: Users WH . '.iir'i'. ''ai . -.--. » m. r« . .,. ›.. ir . n. liiz' i't'1"'1v r 'i. i'l: .r. ..- 'ir m' . v-. r . - , _.r lii . P"""“ Use exislingmndilions - Recreatecondilions Gmups Sharing Rute; Choose ñller conditions Lagin History All Conditions (All conditions must be met) › studio Select Field None f' . Templates “dcmdm” › Dlher Settings Any conditions (At least one oHhE conditions must be met) Tax Czlculations i oüomg 5m. , Notify Owner 15 enabied inventory: Terms and ; ud common Ccndlliuns is disabled Announcement Fi« Currenties . . . . Cav(ei Customize Rewrd Numbeving Mail Comener worklbws Ccnfipuralion Edllm Customer Funai Stheduiev Weblotms
 8. 8. çvtiqsr O g _ t 'i Q Lvtiger - y vrw-. u a Wnyxm MA: wow Wigu Exnznencv Mute awctrcih!
 9. 9. ”h titan-r. : ute-tit« - . twin » q-iriziw w itu-Ita. i« IH s« @, vt| gep AliRsrcoids - * HIGH-hi c m Ms. E abeth Brown . Mgroperauorrsatx-teedrnzss Burnout! › Recently Modified › Google Map . re; Cloud Ms. tiuaireth Etvwn x-ceed Inc 99 eitza oem oxteedtom i-aai 4555451 i mwu-ceedrrræseom conierente LOS! Lead Raghu Mahaadev Montgomery USA show Full Danilo Comments kir. HHVUVVHV5⁄ ; Iii Edit Sand Emili Column Lild Activities No panding mmm Updates Iughu Mahndev updated Strict: Irom I 715 S(otl D! To 652-71 14 Donec Id. Postal Code: 1mm 99999 To 36066 City: from san Jose To Montgomery State: from CA To Alabama Raghu Mahaadev updated Mobile Phone: changed To | -l345)-4566›3Å35 Fax: changed To o« |6| 999 asus Designalion: changed To Mgr Operations Annual Ravenna: from 0.00 To |47,70D,66S.00 karm: from --Nonen toAcquired Number orsrrrployees: om o vo 32 PD Bax: changed To 4567 itagiiu Mahaadev updated Industry: ham »Ncneu Yo Education Raghu Mahudev updated Prinltlryfnlail: changed To elizabethtâxzeedxom Raghu Mahaodev updated wrmaiyrnone: enanged To 1-961-738-5461 llvl'l1'| lllllf| l' 1 Lead Details Comments updates Activities Emails DOCHmEHIS wodutts campaigns Services List and Campaigns Phone Calls
 10. 10. céavtigei* › Trade Show v Campaign Duails v Expzctaliuns a Acluals . Description Delalls u' Qllan-kn nønu- IIILÆItHKIIX-nv Imlmu- IÅAa-iilriillllw AH Recoi (Is Tud: Show Râxhu Mahaadev 114372013 |4:33:70 CAM b590000 1 50000.00 0.00 'Auxulullt- umiw miniirrlaiu« . iii Advanrcd | |-| 9-2013 01112014 ülS3z3i nagnu Mahaadev 0.00 0.00 Q: .rllnnuoilh a a upuaies Cnnlaus Leads Opportunities Azlivilirs Oqanlnllnns o: : uhm
 11. 11. Xrlålëiifñiä Qäâëâ | “7EEë©Q>E®=0M9r98T'ä g: z: -| § 97 rFülli v Size ›. ';' : Z å Styles v Format - Av av Fontilame Å 7 Asuccernul Ana| (med busrneæ erfrcren-: y but : low user adoption can prevent many deplovment se returns D - * * * * * * * * r' Comic Sons MS - ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Courier New v a u u , a- w . ⁄ . _ - George u . LlkJul 7 u i Lucida Sans Unicode Tahoma ; J Webinar - 8 Ways to Make Your Vtiger Experience More Productive Join us for awebinar on May 9 : iäfilf : l: Ul '-' Space Is limited. Reserve your Webinar seat now at: https ⁄/ --'ww3 gotomeeting com/ register/ HMSGWSD h, ,, ;,, ,,I. ' '1 14: ; vr v; : . vi Vi. I r ; H V« : n: ; v . v9 5-” higher customer satisfaction, and altogether better business outcomes, but slow user adoption can prevent many F " iIfJLli
 12. 12. 't mrraninii writ- r rirnitirirt- qiiiieiw n ridrlt* 'llihäv . rr r . trtu- oaiuita- IIPAIHÅ' r ® All Records ' Armani/ JJ + mwun ( n Operatlngsystem notfound ERROR m' Mm i ( › i" = Urgent Daimond IHWJOVHIHIHQÅ s Racently Modlned Ticket Details Add Operating system not round canon Åmvm” CUIIIIYIEIIIS > Til NOW Raghu iviatiaaoev No parring mivities Updates Closed ÅCIIVIUES Urgenl DDEUMEHKS Vellurprs BioTechrroicgy › Dommen” Add services ariari Allen Projects I “m” service Cuntraus m Updates laghu uartaadn updated Organization Name: changed ro Velturpls aio-retrtnoi “BY Contact Name: changed To arlan Alien rtagriu Mariaadev updated nye: rrom Problem witri My computer Tu Operating system not Iound ERROR rtagriu Matt adevcreated when I start my pc, a message appears 'operating system not round' Show Full DOIHIS Comments _M annan*
 13. 13. 'D annum rum« n . Imamw lumrut« dun mlllv aura-us« opmu- Inn-nu, -ruuuuuuu : An-muh . m r n: AHReaNds v 1 o. : Auuncnd -l- Prvblchl-M < g ; j System lnstallationfrojecl m' m” , < , . v. - ' cras annum Ullrmes vnsmute Till-l LIM unga, ... un Module Details ”Heston” h” Project Dualls commenrs › lecenlly Modlkd Tasks Open Progress Tasks Due Tasks completed No Related ProiedMilestone Updates . ra; Cloud O 10% 0 0 Projeu Task; Project Mlleslones 13k; Selen SlaKuS r Add DOCUMGMS High Priority Normal Prionry Low Priority Other Priuriues . mms 0 0 0 o No Related ProhctTnsr System Installation Project Task; selen Progress - And Raghu Mahandev No Holsted Pmsscxrus« n-m-zozo uaoaozu Docume nts MH show Fill DOH! ! No Rdnñod Dowmems Comments Updates Rqhu Mahndev treated
 14. 14. Tv. Ihr un; - uqzllhzllhruv q-r uw war. . um ru- unua- r. du; ,q rurrs- me: .wrr 1 o: ® All Recnrds v rv; Advanrz-'l + “mu” * How can I dlven lncomlng calls on ; ar u. .. i < › › Rcrenlly Modified . FAQ lnrorrnnlon commwu › va; Cloud How can I arven Incomlng calls on my Nolrla lumla phone? updares Follow rne steps below In order ro lorwam your lncumlng calls ro anorner phone or rne volre rrrarloor Documents Anlvale Call Forwardlng: on rne Star! sneen, selen Phone. Tap ure 3 dors al the oouom rlght orme screen, and select Call senlngs. ser rm Call iorwardlng (oggle swllzh ro on. : mer rne number ro Much you want ro forward your calls and select Save. vour network ooeraror getting the carl lorwararng rnlorrnarron. me czll lorwarding Icon appears men All : alls Iorwamlng is romeo on. Publlshed FÅQS Nokia Lumra 720 l = General | |-|9-Z013|0:40:27 | |-|5-2013|U:40:27
 15. 15. Ampliable a través V V Personalitzaciö de plugins V L senzilla Accessible des de Recull tots eIs qualsevol lloc möduls necessaris c: s* . ... ... ... r.. ... :rr rrev U App Store _ angle sløv'
 16. 16. Ampliable a través de plugins 'i i M4 Qn»: l-5*““ê"i. . as Prezl 'manis
 17. 17. Accessible des de qualsevol Iloc âvMYmyâ i as Prezl 'manis
 18. 18. e. ""f'$ ' n? å P = ..= 'el' dlülü Recull tots eIs möduls necessaris
 19. 19. Personalitzaciö senziIIa . .., , 5*« www. r« , '. 'f'-". , ' z *i i . e . - i , w / r; á” i) “ x i itw i P. r g 5 Tell r "Hul"
 20. 20. Dependënrla de una (onnexiö a Internet En (Eli clalac als servldors. , les Gades mavaluusbo! lemVesa r; panevrveure Lulllpldvlzx; A9' El servel es pnt veure suspés å* Manlrlllnren! Aclualrlzacnu
 21. 21. Dependëncia de una connexiö a Internet : _ 5 Tell "lun"
 22. 22. En cas d'atac als servidors. .. les dades més valuoses de l'empresa es poden veure compromeses wd b/ i
 23. 23. El servei es pot veure suspës / Ø// x/ Manteniment Actualitzaciö . as Prezl 'manis
 24. 24. Tipus de Ilicëncies Saies S Port ecllfl°“ “tion 0@@ 'ii 6%, per mes per mes per mes i
 25. 25. per mes per mes
 26. 26. Ultimate Edition säqlflpüâ N i Prezl "nul" i
 27. 27. Empreses que | 'utilitzen
 28. 28. ° : (TTT fr; 'n Technology at IT's Best vitae: liWáäilllln i1_iim: limmwuilçl-nacmylqomivmxrrssxasiiu1ügz A . Mit-PJ
 29. 29. (ku. dræning! ! ililinxtrnnuvmvuvznilçxar1.rmIlrlalkclbxmrnmuáludkvd i _« . Mit-PJ
 30. 30. Tecnologies ægg225i2e2sÅEc2
 31. 31. + 3 millions de descärregues vcrsm Gv-: n Sauna ; asmmm caracterfstiques i correccions cada 2 setmanes N20 idiomes i förums propis Empresa Partner certiñcada a Barcelona
 32. 32. *lätt we're-w ø-ægaø (w i-»Wii s Mimi« sø. i.ø. .ud s. .as. .mi
 33. 33. “l” l' m; JIHQ I- . . ou. .aFVâiwi (af: li i fr. . i i] "Ju . má i versiö Open Source (escriptori)
 34. 34. ivoves carac'tei'i's'ticgcaes i correccions _ - l' i i 72v l' 4 I 33157 lfl fl I lil I l C
 35. 35. Em p resa _ , _ u" ('77 _ _ _ fvt T: q". - -_ r, " W-: N j :7- f - i : vi l / l' Jill lig" . l i l'l l ll, ,Fl i, l 1.1 l'l, l.' 41. '⁄'. Y -<. . . v. .. -Jr al, _ l
 36. 36. u
 37. 37. “nu” Prezi
 38. 38. “Fl” Prezi
 39. 39. +1 .700
 40. 40. +3000
 41. 41. ll : litt-tall A v . › Fulbwam . . K'.
 42. 42. rul; I ⁄iucli; 'e*- 3 å* cm : Him gig; :han: äl'fllül'f'lv'llli el; uamuálçs. nrântiuxanugg i ;1lIN§Irli'“; ;Im uma. « : Imi-Jimi alçllliiralrfli h. « nails-n? vat-al: ' : iP-. muizrlçlivçnt : turn : mutant: Liliiilum rnçxan arlurtza l jusuunognç. : 'NV i i 'llplgiauilsullt-lâiuxcrtas bwH-xg “ Vrå x, ' 'R * uuultrrü N N N *;3 N _, NN Ilä-'iinüifir A N r , N NN i , N 'N : v i a = “i * »ezaëen i , :. ri -Hit + i * ltufll 22:31 _l _| . c 7:* _ I l N mm. , r : lnulnlüløfl 'll Vr1|__| _) jânånâ' Nl Na i Pitt-Fall
 • p1shgoo

  Mar. 30, 2016

Presentation about the CRM Vtiger, cloud & open source, in catalan language. Made with Prezi. Exported and uploaded as a PDF. http://prezi.com/2-nv36ldqvzu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Views

Total views

3,831

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,052

Actions

Downloads

56

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×