Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Christ as seen in the Old Testament

           ాత బంధన గంథంల                        సు ...
ఱ     రం /       గర     రం              2:18, 21

        పభ వ మందసం          ...
మ అం త       వం / సమర ణ                        8:9, 10

     ఎ ర      ేయత, ల బ ే...
“ సు      ేవ      శ య ను      ేవ   జ నమ  ౖ
      య     డ”

          క పపంచం  ...
మనుష క మ ర           ప న ాగమనమ ( ండవ
                                      ...
వ ే    సు.

           మంత డ         ా సమ మ లమ గ బదుక ను.
                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
DEVUNIKE SALAHAANAA?
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Christ as seen in the old testament telugu - table

Download to read offline

It is very important for a Bible Student to find our where the Christ is seen in each book of Old Testament. Here the list is given in Telugu

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Christ as seen in the old testament telugu - table

 1. 1. Christ as seen in the Old Testament ాత బంధన గంథంల సు కల గంథం సు కల ప సర ం తలను త క ట ీ సం నం 3:15 చర ప ా ల ( ా ా క ందుక ాను 3:21 ష న ఱ ిల బ ే యబ ం ) ఆ ాండం ా మ య య జక ైన ెక 14:18-20 బంధనక అవసరమ రక గం (దహన బ ) 8:20; 15:10 ఇ ా క నక బదుల ా టల 22:13 య ే ల ాజ దండం – సు త ప ాలన 49:10 – ఒక చక డ ( స ం నుం ా ాన 3వ అ యం ే ా న ిం ే ప న యక డ ) ప న య జక ైన అహ ను 28:1 రమ ాండం పజల ప ం ా జ పన ేయ ాడ 30:1 ప ా / ేవ ఱ ిల 12:1-22 ా రం 16:35; 25:30 ల ా లగ 25:31-40 బ యర ణ 1-7 అ యల ల య ాండం ప న య జక డ 8-10 అ యల ర వతం ే ిన ా పమ ణం 6:1-8 ప ా పండ గ 9:1-14 ష నబ ప వ 19:1-10 సంఖ ాండం ల బ న బండ 20:7-10 ఇ ా యల ా 24:17 ఆర ఆశయ ప రమ ల 35:6-15 ప ేశ సు గ ం ప న పవచనం 18:15 ాండం
 2. 2. ఱ రం / గర రం 2:18, 21 పభ వ మందసం 3:6 హష వ హ ా ప 5:13-15 ర ర బ న ా ానమ ల 23:14 య ప ( రన 75:7) య పత ల ర కడ ( షయ 45:21) ర త చక ా నబయ 4వఅ యం పవక న సమ ల 3:20 య జక ైన సమ ల (పవక మ య 1 సమ ల య జక ధుల ర ం న సమ ల) ేవ డ ఎను క న ా – దు 16:1 ఱల ాప న దు 16:11 పభ వ క ాశ త ాజ ం 7:13 2 సమ ల ేవ కమరడ 7:14 ఏ య కంట ప పవక (మత 17:1-5) 1 ా ల ల ను కంట ప ాడ (మత 12:42) ప న య జక డ ( 7:22-28) 2 ా ల ప ా (మత 12:42) వ ా (పకటన 19:16) 1 న మరణకర న గల ె చ న బౖ ె ల మం . 21 వ అ యం వృ ంతమ ల –త ా ాప చన 2 న ే ాలయం 3:1 వృ ంతమ ల ేవ తమ ను ర న ఎజ 7:10 ఎజ య జక ైన ఎజ 7:11 ఎజ జ ం నఆ య ఉ రణ 10 వ అ యం మ ైర ం 2:18 మ ార ర ైన మ 2:1-10;6:9-14
 3. 3. మ అం త వం / సమర ణ 8:9, 10 ఎ ర ేయత, ల బ ే మనసు 2:20; 5:4 ఎ ర ఎ ర జప ారనల 4:16 ఎ ర ె ంప / ా ిదపడ ట 4:16 చక ా సు మధ వ ా సు. సు సు 19:25-27 బ శమల , మరణం, ప నర నం అ ాట బ 9:33; 33:23 బ తం త ఒక ాదృశ ం ా ఉం . జనమ లను ఏల ేవ కమరడ 2:7-8 దు వంశం నుం ాబ ీ య 110:1 సు ఆస 69:9 సు శమల 69:9 సు ఉపమ ల 78:2 ాక ంపబ న సు 118:22 రనల సు య జకత ం 110:4 నమ క ో గ శత వ లక అప ంపబ న 41:9 సు సు ిల వ మరణం 22:1-18 సు ప నర నం 16:9-11 సు ాజ ం 8:6 జ నం క సూ, ేవ సంప ర ేయత చూ ిసూ మం పవరన మ ం ే ఒక సహన న వ సు 8:22-31 3:18; 8:35-36 సు క ాదృశ ం ా ఉ డ . సంప ర జ నం 8:8-9 అ ఒక వ ా ( సు ా) క ిసున అందుల 8:1-6, 32-35 ా తల ల స . 2:3 ైవత ం ఉన . అ క న, ఆ క న మ ల ారణం ా ఉన . అ 1 ం . 1:30 నుం య రతల క న . ం ల 1 ం . 1:22-24 ారంద అందుబ ట ల ఉంట ం . ఆ జ న సు ా అవత ం ం . “బ జ నమ ల సర సంపదల ఆయన యం ే గ పమ లౖయ న .
 4. 4. “ సు ేవ శ య ను ేవ జ నమ ౖ య డ” క పపంచం డల సు ఉ శ ం ే 2:1-11, 18-26; 4:4-6; 5:8-14 పసం ేయత డల సు ఉ ేశ ం 11:7-12:14 పరమ తమ సంఘమ తన ం కమ క సు భర (పకటన 21:2) ఇమ ను ల (మనక ైయ న ేవ డ ) 7:14 దు ప ాలన 9:6, 7 ష దు నుం ప ట గర 11:1-5 ప ంపబ న ా అమ ల న తల ా 28:16 షయ బహ ర ి నప నమ ల ా – సు ఱల ాప 40:11 ేవ ఱ ిల 53:7 ేవ వక డ 42:1-4; 49:1-7; 50:4-9; 52:13-53:12 చక డ 59:20 తన పజల సం ల ిం ే పవక 13:17 అ యప ర ం న ాడ . 37, 38 య (మత 21:13); 5:21 (మ ర 8:18); ఈ గంథంల ఉన అ క ాక ాల సు 6:16 (మత 11:29); 50:6 (మత సు సూ ా . 10:6) మన ణ 3:21, 24, 29 లప ేవ కృపను పత పర ే సు సు 3:22, 23, 32 ాక మ ల మన చక డ , మన య ప 3:58, 59 నరప త ా జ ల 2:3 పవ ంపబ న సు 17:1-0 (Is 11:1; మ 15:12) జ ల సు క య జక మ మత ం 45:22 పరల కప ఱల ాప ా సు 34:11-16 ( ను 10:11-16) ల అ గ ండంల లవ మనుష డ 3:25
 5. 5. మనుష క మ ర ప న ాగమనమ ( ండవ 7:13 ాకడ) సు దర నం 10:5, 6 అంద తన క ట ంబంల ేర క న సు 1:6, 9 (1 త ర 2:10) భర ా సు / వధువ ా సంఘమ 2:19, 20 (ఎ ీ 5:25-32) ఐగ ప నుం బయటక ేబ న సు 11:1 (మత 2:15) హ య మరణప శ శనం ే ిన సు 13:14 (1 ం 15:55) ా ాలను ప హ ం ే సుక సు ె ం 14:2 ( 13:15) తన వధువ ను ర ి ంచ ల ె ం న 3:1-3 భర నహ య ల మన ర క ా సు 2:32 దు వం ా లబట ా ాను, తన పజలను ా ే ా ే ా ాను సు 9:11 ఆ సు 9:11-15 ఉ డ పభ వ అంత నం 15 వ వచనం ( షయ 11:6-9) ఓబ ర క ా సు 21 వ వచనం ాజ ప న ఒ పభ వ 21 వ వచనం ల క పజలంద ం ే ేవ డ . 4:10,11 ( ను 3:16) మ ందు ా పవ ంపబ న సు 1:3-5 ేవ ాక యన సు 2:2 ా ా, పభ వ ా సు 2:12, 13 (ల ా 4:18) ా బ ె మల జ ం ే సు 5:2 ఱల ాప ా సు 5:4 సు ప ాలన 5:4 సమ ప న సు 5:5 మన ాం సమ ల 1:15 నహ మ ఆడ ిం బదుల ా య తప ింహం 2:11, 12 (పకటన 5:5) హబక క ( ాలమ సంప ర నప డ ) రయ ాలమ న 2:3 (గల 4:4)
 6. 6. వ ే సు. మంత డ ా సమ మ లమ గ బదుక ను. 2:4 ( మ 1:16, 17) - సు సం ే ా ప ేవ అ ిక ార ణ 3:13 మంత ల సునందు చబడ ర . 2:3 ( లస 3:2, 3) జఫ ర ంపబ న ా యందు ఆనం ం ే ేవ డ 3:16, 17 (ల ా15:7) జనమ ల ఆ ం ే సు 2:7-8 మ నవ ే ల అ మం ాలల వ ిం ే సు 2:7-8 (1 ం 6:19, 20) హగ ాం , సమ ప న సు 2:9 వక గ ర ా ఉన జర బ బల – సుక 2:23 (మత 1:12) ాదృశ ం గ ర అనబ న పభ వ వక డ 3:8 ా ాను, య జక ాను ఉన సు 6:11-13 గర అ మ ి ా సు 6:12 ా క ైన ా 9:9 (మత 21:5) జక ా జ న ఱల ాప న సు 11:4-11 మ ౖ ం ణమ లక అమ బ న సు 11:12, 13 (మత 26:15 డవబ న సు 12:10 ( ను19:37) శమల ాలౖన ర క డ 13:7 (మత 26:31) సు ండవ ాకడ 14:4 నూతన బంధ సం ేశం 3:1 మల సు ర 3:2 జయ ర ైన సూర ా వసున సు 4:2, 3 For more details: Pastor Shalem Israel Arasavelli, shalem65@yahoo.com 0 97 00 00 65 65 Jeevalamulu Radio min., Vishakhapatnam. www.jeevajalamulu.com www.facebook.com/shalem65 www.youtube.com/shalem65 www.youtube.com/shalem1965
 • kumarprabhug

  Jun. 6, 2012

It is very important for a Bible Student to find our where the Christ is seen in each book of Old Testament. Here the list is given in Telugu

Views

Total views

1,354

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

26

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×