Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
C —-a[pcw
െഫ്രബുവരി
C —-a[pcw 2
www.hsstkerala.icyboards.net
A community forum website for Kerala higher secondary
staff, students and educati...
C —-a[pcw 3
C-a[pcw
aebmfw C- amKkn³
Hcp https://www.facebook.com/
groups/385624231579712/          
]pkvXIw ---þ 1 e¡w þ5...
C —-a[pcw 4
Deepu UV Irinjaalakuda
േപടിcര ക ുകളിൽ േനാkി
aയാൾ eഴുതി..
“aവൾ agിയാണ്‌”..
വിറയാർn മാറിൽ മുഖം േചർt്
aയാൾ eഴുതി....
C —-a[pcw 5
N.k. Ajith
NK Ajith
“eടാ കുേ േപായി വലല്തും
വായിkാൻ................”
aടുkള വാതിലിൽ കുtിയി
രുnുേവവലാതിേയാെട മുരി...
C —-a[pcw 6
മണിkു ൻ കലല്ുവ ിൽ കാണുnു
aെതാെk....െവറും 5 ൈപസാ
ചിലവിൽ...aഗാധമായ ഗർt ൾ....
െചറുെചറു െപാ ുകൾ...
സ്‌ഫടികtിനുllിെ...
C —-a[pcw 7
Anil Kumar
ആധുനികത aപകടം പിടിെcാരു
്രപേയാഗമാണ്‌, aതിെന
വിശദീകരിkുകെയnത്‌ aതിേലെറ
aപകടകരവുമാകുnു..വർഷ ൾk്
മുൻപ്...
C —-a[pcw 8
*Mental Patient
േപാsുമാനു മാ്രതം
മനsിലാകുn
വിലാസമായിരുnു
eെn വീട്‌...
േനരം െക േനരt്
umറേtkയാൾ
eറി ി ു േപായത്‌
...
C —-a[pcw 9
ഗാnിയുെട രkം
െകാnു രക്‌തമൂ ി കുടിcു
നി ളnു പാവം ഫkീറിെന,
aഹിംസവാദിെയ.
ഹിന്‌nുവും,മുസൽമാഌം,
്രകിസ്‌തയ്ഌം
ഏവരും ...
C —-a[pcw 10
മിഖാേയലിെn ബംgാവ്‌, േലാറയുെടയും.
iതാണ്‌ മിഖാേയലിെn
ബംgാവ്‌. നാലുവശവും uയരം
കൂടിയ മതിലുകൾ െക ിയ oരു
േകാ േപാെല ...
C —-a[pcw 11
oരു ബnവുമിലല്െതയാണ്‌ ജീവിcത്‌.
വലല്േpാഴുെമാരിkൽ സവ്nം വാഹന
tിൽ െടൗണിൽ േപായി സാധന ൾ
വാ ി വരും. പിnീട്‌ aത്‌ തീ...
C —-a[pcw 12
aയാൾ വടിയുംകുtിനടkുn
ocേകൾpിcാണ്‌ amമാർ കു ികെള
uറkിയിരുnത്‌. നിശbതയിൽ ആ
ഊnുവടിേയാc വലല്ാെത ഭീതിതമാ
യിരുnു. a...
C —-a[pcw 13
Praveena Vasanth
o ിയ വയ ിൽ
കലപില കൂ ുnത്‌
inെലയുെട
ecിൽ പാ്രതtിൽ
ആേരാ വിളmിയ
oരു തുllി ബീജം ,
വ ിയ ക ുകളിൽ
ക...
C —-a[pcw 14
ആമി യാമി
്രപീയെന പറയെ ഞാൻ
നാെള നീെയnിെല
തീkനലുകെളയൂതി
ചാരമാkിയതിൽ
േവരാഴ്‌tി തളിരിലകൾ
വിരിയിkണം.
പുതുവസnെമtുേm...
C —-a[pcw 15
Madhavan Divakaran
ഈ പുതുവtര നദിയിൽ
തുട ീ ഞാൻ ചൂ യിടീൽ
െകാtീ ചൂ യിെലാരു
സവ്ർ മtയ്ം...!
ചിലേpാളാമtയ്ം
uമാ േദവി...
C —-a[pcw 16
K Lorenz Paul
പcെtറിപറയുn നാkു െകാ ്
പcെവllം രുചിkുേmാൾ
രുചികൂടുnത്‌ ,നാവിേനാ aേതാ െവlltിേനാ
െതറി ചിലേpാൾ സംഗ...
C —-a[pcw 17
Unnikrishnan Nair
(u ി ആനാരി - പൂെന.)
മുഖസ്‌തുതിkാെയഴുതുnു
മുഖപുസ്‌തകtിൽഞാൻ
മുഖവുരയിലല്ാെtഴുtുകള്‌
മുnിയ പ ിത...
C —-a[pcw 18
വിതc വിtിലും വിഷം
േവേരാടിയ മ ിലും വിഷം
ദാഹ നീരിലും വിഷം
ശവ്സിcതും വിഷം
വിശവ്സിcതും വിഷം
വിശവ്സിpിcതും വിഷം
വി...
C —-a[pcw 19
Suja Udayakumar Malayalapuzha
്രപിയമാനസാ നീ വരും വഴിയിലിnെല
കാtുനിnൂ ഞാെനാരു മാൻേപടയായ്‌
പിടയുn കൺകെളൻ മനsിെn...
C —-a[pcw 20
Arun Kumar
amയുെട ചാെര മുലpാൽ നുണ ്
സേഹാദര േളാട്‌കൂെട കളിcുലല്സിcു നടn eെn
നി ൾ enിനാണ്‌ പിടിcുെകാ ു േപാnത്‌ ...
C —-a[pcw 21
ആദിനാഥ്‌ ആദി
ചില സൗഹൃദ ൾ
ഹൃദയtിലിടം നൽകിയി ും
കരൾ പാതി നൽകിയി ും
കൂെടാഴി സൗഹൃദ ൾ
ഹൃദയം െകാ ിയടcി ും
കരൾ മറയ്‌...
C —-a[pcw 22
Vipin Das
ബുdേദവാ,
ആ നിഴൽ തണലിൽ 
eനിk് കി ിയ aഭയം,
െപാരുളുകൾ തീർp് കൽpിc 
വാkുകളിൽ eനിk് പറ ു 
തീർkുവാൻ കഴിയി...
C —-a[pcw 23
Tcv Satheesan
uൾവലിയാെത,
uടലു കുനിയ്‌kാെത,
െമyുറേpാെട, ച ുറേpാെട,
െപേ ,നീെയാരു റിpbിkാവുക
uടലുറയും ൈദവ ൾ
iമയല...
C —-a[pcw 24
Jamshid Vp
നിലവിളk് െകാളുtാൻ
ചിലർ aഹിnുkെള നിർബnി
kാറു ്, പലമുsി ളും
പാരmരയ്മായി നിലവിളk്
കtിkാtവരും വിളk്
െക...
C —-a[pcw 25
Chandrasekharan Plavalappil
നി െളെn േനതാkളലല് !
നി ൾ മ്രnിpണിസവ്പ്‌നം
കാണൂnവരാണ്‌.
നി െളെn േനതാkളലല് !
നി ളുെ...
C —-a[pcw 26
ഗീത മുnൂർേkാട്‌
ൈദവമാകണം,ൈദവം തെn.
മാജിk് മിമിക്‌സ്‌,ആkൻ
മിsിk് മയ്ൂസിക്‌
മാമാ ൾെkലല്ാം
e ps് തെn േനടണം
കാലുക...
C —-a[pcw 27
Pradeep Devu Pradeep
താേഴ െതാടിയിെല േതാ ുവkിൽ
ആർtുലല്സിkയാെണെn ബാലൃം.....
amയിെnേn വിളിkാൻ ൈവകുnു
ആ രൃംേതാnി ...
C —-a[pcw 28
P Gopala Krishnan
ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം
ഭാരതpുഴ നിര ു നിൽkും
ൈകരളിതൻ മഹിമയുll ഭാരത േദശം
eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്...
C —-a[pcw 29
Nandagopal Nandu
പുലരിമേ ുപൂേ ാലതീരtുവിടരുn
സുസ്‌മിതസുഗnസുമ ളാെണൻ്രപണയം
പുലരിയിലുണർnുെവയിലിൽെതളി ുവാടാെതനിൽkു...
C —-a[pcw 30
Arathy V S Kuku
നിഴലിെന േനാkി െനടുവീർpിടേവ
aറിയുnു ഞാെനൻ ന സവ്പ്‌ന െള
വീ ുെമtും സൂേരയ്ാദയtിനായ്‌
കാtിരിkുെnൻ ...
C —-a[pcw 31
Ronia Sajilal Argentina
eേnാeവിെടേയാ oരു ്രപഭാതtിൽ ക ു ഞാൻ
ഹൃദയസ്‌പnനമായി eൻ മനsിൽ
മണൽpരpിെന വാരി പുണരുn
തിരമ...
C —-a[pcw 32
· Indira Sadanandan
Mydeadlylikeistobeafulltimewriter
ButIcouldneverdothator
Iamnotawriteratall
Iamonlyascrib...
C —-a[pcw 33
C —-a[pcw 34
Sanish Savera
ഞൻ നൂർt സവ്പ്‌ന ചരടിെnയ t്
നീയുെമൻ കൂ ിനു ായിരുnു
നിൻെറ കരിമഷിയി കൺപീലികൾ ക ു
enും ഞാൻ േകാരിtരി...
C —-a[pcw 35
Muralee Mohan
They are selected as best couples of the year.
The trophy lay unattended on the dining table.
T...
C —-a[pcw 36
M.v. Jayarajan
ശരത്‌കാല േമഘ െള
ശരത്‌കാലേമഘ േള
oരുവാkുേപാലും
uരിയാടിടാെത
മറയുnുേവാ നി ളും
ആഴkടലിnലകളിെലാടുവിൽ
...
C —-a[pcw 37
്രപണയtിെn ലkയ്െt
കുറിc് iനി eെn aഭി്രപായം
പറയാം ്രപണയtിനു a െന
്രപേതയ്കിcു ലക്‌ഷയ്ം onും iലല്.......
്രപണയtിന...
C —-a[pcw 38
നmള്‌ oരുപാടു ആ്രഗഹിcത്‌
നമുk് തെn കി ുക
enത്‌.....ആ്രഗഹിcത്‌ നmുെട
കൂെട u ായി ും (aതായത്‌
ആ്രഗഹം പൂർണം ആയി ു...
C —-a[pcw 39
ഈ മാസെt െതരെ ടുt ൈഹകുകളിൽ ചിലത്‌
Vipin Das
ധയ്ാനം 
ആർtലcു വരുn 
oഴുkിെന 
ഏ ുവാ ി, uറ ാതിരുn 
enിെല കലല്ിനു നീ...
C —-a[pcw 40
C-þa[pcwമലയാളം മാഗസിൻ- 2015 s^{_phcn
പുസ്‌തകം-þ1 ലkംþ5
oരു https://www.facebook.com/groups/385624231579712/ ്...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Jan 2015 e madhuram malayalam online magazine
Next
Upcoming SlideShare
Jan 2015 e madhuram malayalam online magazine
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Feb 2015 e madhuram malayalam free online magazine

Download to read offline

This is the malayalam magazine published for facebook group kavithakal. This isan online project by the group members.

Feb 2015 e madhuram malayalam free online magazine

 1. 1. C —-a[pcw െഫ്രബുവരി
 2. 2. C —-a[pcw 2 www.hsstkerala.icyboards.net A community forum website for Kerala higher secondary staff, students and educational aspirants. Be part of commu- nity and contribute the materials for a noble cause www.hsstkerala.icyboards.net adnhnsâ {]NmcIcmhpI.....  ഭmhnbpsS {]hmNIcmhpI........  നി§fnse 'Kpcp' hfcs«.....  www.hsstkerala.icyboards.net kമാപണkുറിp് “കവിതകൾ” en േപരിൽ ഏതാനും ലk ൾ ്രപസിdീകരിc , https:// www.facebook.com/groups/385624231579712/ കവിതകൾ െഫയിസ്‌ബുk് ്രഗൂpിെn ഈ മാഗസിൻ േപര്‌ നിർേദശിkാൻ വായനkാേരാട്‌ ആവശയ്െpടുകയും മാനയ്വായനkാർ നിർേദശിc വിവിധ േപരുകളിൽ നിnും i-മധുരം en േപര്‌െതരെ ടുt് കഴി ലkം മുതൽ പുറtിറkുകയും െചയ്‌തു. േപര്‌ നിർേദശിc വയ്kി, ്രഗൂpിെല സജീവ aംഗവും കവയി്രതിയുമായ ്രശീമതി സിnുനായർ ആയിരുെn ിലും സിnുരാജ്‌ en് െത ായി ്രപസിdെpടുtാനിട വnതിൽ aതിയായ േഖദം ്രപകടിpിkുnു. േപര്‌ നിർേദശിc സിnു നായെര ്രഗൂpിെnയും മാഗസിനിെnയും േപരിൽ aഭിനnന ളും കൃതjതയും േരഖെpടുtുnു. eഡി ർ
 3. 3. C —-a[pcw 3 C-a[pcw aebmfw C- amKkn³ Hcp https://www.facebook.com/ groups/385624231579712/           ]pkvXIw ---þ 1 e¡w þ5 Editorial Board Chief Editor: Mizhi kannur Editor in Charge: Sam Kozhikode Members: Vismaya Kasarkode Anamika Aami Anilkumar Maya vilasini Mazha Mattannur Prem Sankar K Rajila Nambiar Umadevi Thurutheri Veena Pavi Alees Design and Layout: Cover Design: Shri. Ajith kumar H Pages: Sam Kozhikode Published in Online only at: www.facebook.com/groups/385624231579712/ (Face book group– kavithakal) Disclaimer:- All of the articles published in this issue is taken from our facebook grioup specified above. For any related issues contact group admins or samkzd@gmail.com C þa[pcw i—മധുരം മലയാളം ഓൺൈലൻ മാഗസിൻ െഫ്രബുവരി ലkം iവിെട ്രപസിdീകരിkുകയാണ്‌. വായന മരിcു െകാേ യിരിkുnു en് പറയെpടുn ഈ കാലഘ tിൽ itരം സംരംഭ ൾ േ്രപാtാഹിpിkുക സാഹിതയ്െt സ്‌േനഹിkുn മലയാളികളുെട കടമ യാണ്‌. ്രഗൂpിൽ ്രപസിdീകരിkെpടുn നി ളുെട വിലെp സൃ ികൾ uൾെപടുtിേയാ enതിലpുറം i— മധുരtിെn ്രപചരണം നിലനില്‌പിന്‌ തെn aതയ്ാവശയ്മാണ്‌. ്രഗൂp് വാളിൽ േപാs് െചyെpടുn മികc സൃ ികൾ പുസ്‌തക രൂപtിൽ സൂkിkാനും ചർc െചyെpടാനും uേdശിcു തുട ിയ ഈ സംരംഭം aതിെn ബാലാരി തകെള മറികടnു കൂടുതൽ uയര ളിേലk് കുതിkാൻ സാഹിതയ് സൃ ാkളുെടയും മാനയ്വായനkാരു െടയും നിsീമമായ സഹകരണം aതയ്nാേപkിതമാണ്‌. Slideshare, box.com, google drive തുട ി പല ഓൺൈലൻ േഹാs് െവബ്‌ ൈസ ുകളിൽ ്രപസിdീകരിkെpടുn മാഗസിെn ലി ുകൾ െഷയർ െചyാനും െഡൗൺേലാഡ്‌ െചയ്‌ത്‌ ഗൂഗിൾ േp ബുക്‌സിൽ സവ്nം നിലയിൽ തെn aപ്‌ േലാഡ്‌ െചyാനും കുറcു വായനkാെര ിലും തyാറായാൽ തീർc, മാസ ൾkുllിൽ i-മധുരം വളർcയുെട പുതിയ പടവുകളിേലk് etിേcരുകയും ഓൺൈലൻ മലയാള സാഹിതയ് േലാകt് ചിര്രപതിഷ്‌ഠ േനടുകയും െചyെpടും en കാരയ്tിൽ സംശയമിലല്.oരു ഓൺൈലൻ ്രപസിdീകരണം en നിലയിൽ i- മധുരtിെn െ്രപാേമാഷൻ ആ നിലയിൽ മാ്രതേമ സാധയ്മാകൂ. aേതാെടാpം മാഗസിെn ullടkം, േക ും മ ും സംബnിc നിർേദശ ൾ വിമർശന ൾ enിവയിലൂെട ഈ സംരഭേtാട്‌ ആtാർഥമായി സഹകരിkണെമn് ഓേരാ വായനkാേരാടും ഞ ൾ aേപkിkുnു. AUvan³ ap³hm¡v C þa[pcw
 4. 4. C —-a[pcw 4 Deepu UV Irinjaalakuda േപടിcര ക ുകളിൽ േനാkി aയാൾ eഴുതി.. “aവൾ agിയാണ്‌”.. വിറയാർn മാറിൽ മുഖം േചർt് aയാൾ eഴുതി.. “aവൾ ശkിയാണ്‌”.. പി ുടലിൽ കാമാഭിേഷകം നടtി aയാൾ eഴുതി.. “aവൾ േദവിയാണ്‌”.. uദരtിെലാരു തുllി ബീജം നിേkപിc് aയാൾ eഴുതി... “aവൾ amയാണ്‌”.. വരികൾ aയാൾ കൂ ിെയഴുതി.. “aവൾ agിയാണ്‌ aവൾ ശkിയാണ്‌ aവൾ േദവിയാണ്‌.. aവൾ amയാണ്‌..” സാഹിതയ് വിഹായsിൽ പുതിയ താേരാദയം... െഫമിനിsുകളുെട aേpാസ്‌തലൻ.. സവ്ീകരണ ൾ.. പുരസ്‌കാരസമർpണ ൾ.. വിദയ്ാലയ ളിൽ േപാലും aയാളുെട വാkുകൾ ്രപഭാഷണം െചyെp ു... പെk... നിശbമാെയാരു നിലവിളി, aെതവിെടേയാ വീണുട ു... Editor’s choice  I h nX
 5. 5. C —-a[pcw 5 N.k. Ajith NK Ajith “eടാ കുേ േപായി വലല്തും വായിkാൻ................” aടുkള വാതിലിൽ കുtിയി രുnുേവവലാതിേയാെട മുരി k ചീകുകയായിരുn am തെn ചാരിനില്‌kുn മണിkു െന േനാkി uറെk പറ ു.... പിെnയും amെയ uരുmി നിn മണിkു െന ചിര ി െകാ ിരുn മുരി േkാൽ uയർtി aല്‌പം uctിൽ am പറ ു “െപാെkാ...aെലല് ിൽ നലല് തലല്ു െവc് തരും ഞാൻ.... വളെര വിദഗ്‌ധമായി മുരി േkാലിെn വീശു വൃttിൽ നിnും oഴി ു മാറി മണിkു ൻ ഓടി...ഓടുേmാൾ മണിkു െന കളസtിൽ നിnും oരു ്രകി ്രകി ശbം പുറെp ു... ഓടിേpായ മകെnകളസtിൽ േപാk ് തൂ ിയാടുnത്‌ ക ് oരു പു ിരിേയാെട am പണി തുടർnു... മണിkു ൻ ഓടിേpായി പുസ്‌തകം സ ിയിൽ നിnും iറkി തഴpായ വിരിcു പഠിtം തുട ി....ആദയ്ം iരുnും പിെn ചരി ും aവസാനം കിടnും ആയി വായന....on് ചരി ു കിടkാം en് വിചാരിc സമയtാണ്‌ േപാk ിൽ കിടn കലല്ുവ ുകൾ തുടയിൽ േവദന uളവാkിയത്‌...aേpാൾ തെn aവ oെnാnായി പുറേtkു eടുtു മണിkു ൻ e ിതുട ി....പിnീട്‌ ഓേരാ േഗാലികളും oരു ക ടc് വിളk് െവ tിൽ സൂk്മമായി നിരീkിkാൻ തുട ി....നീൽ ആംസ്‌േ്രടാ ് ച്രnനിൽ വെര േപായി iെതാെk ക ു പിടിkാൻ...iവിെട െച റ ുക ഥ
 6. 6. C —-a[pcw 6 മണിkു ൻ കലല്ുവ ിൽ കാണുnു aെതാെk....െവറും 5 ൈപസാ ചിലവിൽ...aഗാധമായ ഗർt ൾ.... െചറുെചറു െപാ ുകൾ... സ്‌ഫടികtിനുllിെല aതയ്പൂർv കാഴ്‌ചകൾ aവെന amരpിcു....ഓേരാnായി മാറിമാറി aവൻ നിരീkിcുെകാ ് കിടnു.... പകൽ കൂ ുകാരുെമാt് ഫയ്ൂസ്‌ ആയ ബൾബ്‌ െവllം നിറcു aതിൽ ര ു െചറു മtയ് െള പിടിcി ു acെnെവllമു ് സ്‌്രകീൻ ആkി ക ാടിയിൽ സൂരയ് കിരണ ൾ വികിരണം െചyിcു സിനിമാ കളിcത്‌ ഓർtു...നാളേtk് പുതിയ കളികൾ enാകണം? ആേലാചനയിൽ ആ ു കിടkുകയാണ്‌ മണിkു ൻ.... െപ nാണ്‌ തുടയിൽ ശkമായ oരു aടി വീണത്‌....aേതാെടാpം amയുെട ആേ്രകാശവും....നിേnാട്‌ വായിkാൻ പറ ു വി േpാൾ നീ iവിെട വnു enാടാ െചyുേn....iവിെട താട....നിലtു കിടnിരുn ഓേരാ േഗാലികളും am െപറുkിെയടുtു , iവിെട തീർnു en് വിചാരിcു സമാധാനിcു തുടയും തുടcു േവഗം പുസ്‌തകം eടുtു iരിkാൻ തുട ിയ മണിkു െnകീശയിലും പരിേശാധന നടtി am...കീശയിൽ കിടn ഓേരാ േഗാലിയും aവൻ ്രപേതയ്കം കാt് െവcവ ആയിരുnു...aതിൽ േസാഡാ വ ുകൾ, ചുവn വ ുകൾ..iളം പc വ ുകൾ തുട ി aവനു ഏ വും i െp േഗാലികൾ ആയിരുnു . eലല്ാം eലല്ാം am പിടിെcടുtു... രാ്രതി...acൻ വnു....മാണിെയ േപാkാൻ ബിജു രേമശ്‌ െതളിവ്‌ നിരtിയ േപാെല am െതളിവുകൾ ഓേരാnായി നിരtി acെന കാണിcു....aതുവെര acെnമടിയിൽ onും aറിയാt േപാെല കിടn മണിkു െn തലമുടിയിൽ തഴുകി െkാ ് acൻ പറ ു ...aവൻ കു െലല്ടീ...ഞാൻ iതിെnപtിര ി ആയിരുnു െചറുptിൽ വളരുേmാൾ iെതാെk മാറിേലല്.... കാലം oരുപാട്‌ oഴുകി ....കുmായം േതc ആ വീട്‌ in് iടിcു നിരtുകയാണ്‌...പുതിയ oരു iരുനില മാളിക പണിയാൻ തുട ുകയാണ്‌ in് ആ amയും acനും onും iലല് ..aകെt മുറിയുെട പtായtിെn aടിയിെല കാലിെp ി വലിcു പുറെtടുtു ഓേരാnായി േനാkി....െപ n് oരു നിമിഷം aവനതു ക ു.കാലിെp ിയുെട aകെt െചറി െയാരു കllിയിൽ...an് am പിടിcു വാ ിയ കലല്ുവ ുകൾ...കലല്ുവ ുകൾ ക ു aവെn ക ുകൾ ഈറനായി...acന്‌ തെn o ു െകാടുt ആ amെയ aവൻ ആദര പൂർvം ഓർmിcു, acെn മടിയിൽ കിടkുേmാൾ an് aനുഭവിc ആ സുഗnം aവെn മൂkിൽ ഓടിെയtി....aവൻ oരു കു ായി oരു നിമിഷം.. aതിൽ നിnും oരു േഗാലി കyിെലടുtു ucസൂരയ്െnേനെര oരു ക ടc് on് േനാkി....aവെnക ുകൾ ധാര ധാരയായി oഴുകി....വ ിൽനുllിൽ കാണുn ആ േലാകtിൽ eവിെടെയ ിലും eെnacനും amയും u ാവുേമാ ?
 7. 7. C —-a[pcw 7 Anil Kumar ആധുനികത aപകടം പിടിെcാരു ്രപേയാഗമാണ്‌, aതിെന വിശദീകരിkുകെയnത്‌ aതിേലെറ aപകടകരവുമാകുnു..വർഷ ൾk് മുൻപ്‌ സഃ i. eം. eസ്‌. oരു തർkമുnയിcിരുnു. ആധുനികത oരു കാലt് enുെകാ ് uയർnു വരുകയും aത്‌ പിnീട്‌ enുെകാ ് a്രപതയ്ക്‌ഷമാവുകയും െചയ്‌തു enതായിരുnു i.eം. eസിെn സംശയം, oരു പക്‌െഷ aത്‌, oരു വസ്‌തുവിെന നാം വളെര aകെലവc് ദർശിkുേmാൾ, ആ വസ്‌തുവിെn യഥാർത്‌ഥരൂപം നmിൽ സ്‌പർശി kുnിലല് en, ഭാരതീയസം ല്‌പമു ് , ചിലേpാളത്‌ onായതിെന ര ായി കാണുക ഭയം ജനിkുnു. ആധുനികത ഭയം ജനിpിkുn മഌഷയ്െn ആകുലത ദർശനം കൂടിയായിരുnു enാലത്‌ വളെരയകലയുമാണ്‌ .itരം കാഴ്‌ചയിലു ാകുn ൈവരുധയ്മാകാം, i. eം. eസിെn സംശയtിന്‌ കാരണെമn് ഞാൻ കരുതുnു. ആധുനികത മരിcു en സcിദാനnെn aഭി്രപായം e െന സംഭവിcു? eഴുtുകാർ ജീവിത tിെn പലതല ൾ ആവിഷ്‌kരി kുേmാൾ േപാലും ആത്‌മീയമായ oരു മേനാഭാവം ആധുനികസാഹിതയ്tിൽ നിലനിnിരുnു en് െക.പി. apൻ നിരീക്‌ഷിkുnു ്. enാൽ സcിദാ നnെn കവിത വായിkുേmാൾ aതിൽ ആത്‌മീയ സാnയ്dയ്ം നmിൽ സ്‌പർശിkുnിലല്. ൈബബിളിെല unതനായ ആത്‌മീയ സാnയ്dയ്െt സ്‌പർശിkുേmാൾ േപാലും നിതയ് യുവാവായ േയശുഭഗവാെn കtി kരി ്രപണയകവിതളാണ്‌ കനയ്ാസ്‌്രതീകൾ eെnഴുതി ആത്‌മീയതെയ സ്‌പർശിkുnതിൽ ആ മനs് വിമുഖത ്രപകടിpിkുnു ്. aതാവാം ആധുനികത മരിcു en്, aേദഹം aഭി്രപായെp ത്‌.. െമർവിൻ പീകിെn ്രടിേലാളജി en കൃതിയിൽ ആനെയ മരണമായി സ ല്‌പിkുnു ്, സാവകാശം നടnടുkുnു ആന മരണെമnേപാെല, aത്‌ ഭീതിയും കൂടിയാകുnു.. വാസ്‌തവtിൽ ആധുനികത u ായി ുേ ാ..? സംശമാണ്‌ aത്‌ യുdtിന്‌ മുൻപുll േപാർവിളി മാ്രതമായിരുേnാ..? ആധുനികത വരുnെതയുllു സാവകാശം, െമർവിൻ പീkിെn ആനയെയേപാെല വളെര പതുെk, aകെലവc് നാം ദർശിkുേmാൾ aതിെnകാഴ്‌ചpാടിൽ ൈവരുdയ്മു ാകുnു, ചിലേpാൾ a്രപതയ്ക്‌ഷമാകാം, മരിcതുേപാെല aഌഭവെpടാം, കാരണം aകെലയിൽ നിെntുn ആനെയേpാെലയാണ്‌ മരണം aത്‌ ഭീതിയു ാkുnു, ആധുനികതയുെട രഹസയ്ം മരണtിെn ്രപേഹളിക കൂടിയായിരുnു. ആധുനികത മരിcുേവാ en സcിദാnൻ സറിെn aഭി്രപായവും ആധുനികത iനിയും u ായി ുേ ാ en eെnസംശയവും ഈ ്രപേഹളികയിൽ ദൂരീകരിെpടാെത കിടkുnു. ന ിര ീk ണ ം
 8. 8. C —-a[pcw 8 *Mental Patient േപാsുമാനു മാ്രതം മനsിലാകുn വിലാസമായിരുnു eെn വീട്‌... േനരം െക േനരt് umറേtkയാൾ eറി ി ു േപായത്‌ ജപ്‌തിkടലാസാണ്‌... aേnരം, േനർt് േനർt് നിറംെക ു േപായത്‌ നിലാപൂവിതൾ േപാലുll amയുെട പു ിരിയാണ്‌.. ചുമc് ചുമcു കഫം നിറ െന ിൽ വലല്ാെത പിടcത്‌ acെn ഹൃദയമാണ്‌... ജനാലkmിയിൽ ക ീർവല െനയ്‌തത്‌ മംഗലയ്ം കിനാവ്‌ ക െപ ളുെട ക ുകളാണ്‌.. കവിതയൂതി aടുpിലി ാൽ േചാറാവിെലല്nm പറ ത്‌ ജീവിതം വരികളാkിയിരുn eേnാട്‌ തെnയാണ്‌... ആ oര രാ്രതി iരു ു െവളുtേpാൾ eലല്ാവരുമറിയുn വിലാസമായിേpായിരുnു eെn വീട്‌... acൻ തൂ ിയ മാവും amയും aനിയtിയും വിഷം ചിnിയ aടുkളയും inെt പ്രതവരികളാണ്‌.. േനാവുn കനലുകളും േവവുn ചിnകളുമായി കാടുകയറാൻ േപായതിനാൽ ഞാനുെമൻ കവിതകളും പിെnയും ബാkിയായതാണ്‌.. കവി തെn െഫയിസ്‌ബുk് േ്രപാെഫ യിലിൽ നൽകിയ േപരാണ്‌ തൂലികാനാമം ആയി നൽകി യിരിkുnത്‌. ——eഡി ർ I h nX Be a good listener. Your ears will never get you in trouble. - Frank Tyger
 9. 9. C —-a[pcw 9 ഗാnിയുെട രkം െകാnു രക്‌തമൂ ി കുടിcു നി ളnു പാവം ഫkീറിെന, aഹിംസവാദിെയ. ഹിന്‌nുവും,മുസൽമാഌം, ്രകിസ്‌തയ്ഌം ഏവരും രാ tിൻ സേഹാദര െളnു െചാലല്ി ശാnിയാ്രതയും നടtിയnു മനsുകളിൽ ഭീതീയക ി aർdനഗ്‌നനാം മഌഷയ്മുഖം,മഹാtാവ്‌. നിർdനനാം മഌഷയ്സ്‌േനഹി ജനഹൃദയ ളിൽ enും ജവ്ലിkുn ആത്‌മേതജs്.... aധികാരtിൻ വീഥീകെള ആ ിയക ി വടിയുേമnി നിരാ്രശയർkു ആലംബമായ്‌ സബർമതി ആ്രശമtിൽ വdയ് വേയാധികൻ ഗാnിയിnും മഹാത്‌മാവായ്‌ ജീവീkുnു ജനഹൃദയ ളിൽ... ആ ലാളിതയ്െt െകാnവനിnു പുണയ്ാtാവായ്‌, കരി ൽ വി്രഗഹ ളായ്‌ േk്രത ളിൽ വിരാജിkും കാലം വിദൂരമലല് enതു സതയ്മാകുേമാ...? മേതതര രാ tിൻ മാറിടtിഌ തീരാകള മായ്‌ inെt aവsാnര ളിൽ മനം മടുtു മഹാtാവ്‌ പിടയുnു ാകാം പരേലാകtിൽ enിനീ േഭാഷന്‌മാർkു േനടിെkാടുtു, സവ്ാത്രnയ്െമnു. aതിഌമാകാെത പാവം aഹിംസവാദി വിലപിkുnു ാകാം... മതമലല്, മഌഷയ്നാണു ്രപപ tിൻ ആത്‌മാെവnു വിശവ്സിcു,പഠിpിc പാവം ഫkീർ നാെളയുെട േലാകtിൽ ശ്രതുവായ്‌ നിപതിkുെമn ആശ കൾ വീദൂരമലല് inിൻ കാഴ്‌cകൾ കാണുേmാൾ സവ്ാത്രnയ്tിൻ aഌഭൂതിയിnു ഌണയുേmാൾ oരായിരം ക ുnീർpൂkൾ മഹാtാേവ aേ യ്‌kായ്‌ തൂകുnു േവദനേയാെട.......... Daison Neyyan Aloor I h nX
 10. 10. C —-a[pcw 10 മിഖാേയലിെn ബംgാവ്‌, േലാറയുെടയും. iതാണ്‌ മിഖാേയലിെn ബംgാവ്‌. നാലുവശവും uയരം കൂടിയ മതിലുകൾ െക ിയ oരു േകാ േപാെല േതാnിkുn oരു ബംgാവ്‌. മതിലിെനkൾ uയരtിൽ കടലാsു പൂെചടികൾ വളർnു നിnി രുnു. iവിെടയാണ്‌ മിഖാേയലും േലാറയും കഴി ിരുnത്‌. പ ് iവിെട െവറും കുnായിരുnു. ഈ കുnിേലkാണ്‌ മിഖാേയൽ േലാറയുെട ൈകപിടിcു െകാ ുവnത്‌. വളെര വർഷ ൾkു മുൻപ്‌! വീ ുകാരുെട eതിർpിെന മറികടnു വിളിcിറ kിെകാ ു േപാരികയായിരുnു. നാ ിൽനിnും വളെര ദൂെര ഈ കുnിൻെചരുവിൽ oരു കുടിൽെക ി പണിെയടുtു aവർ iവിെട താമസിcു. inിത്‌ ആരും േമാഹിkുn ഭൂമിയാണ്‌. പ െt കുടിലിെn sാനtു iെnാരു ബംgാവും. iവിെടയായിരുnു േലാറയും മിഖാെയലും ജീവിതം കരുപിടിpിcത്‌. aവർk് oരു മകനു ായിരുnു. ആരുക ാലും െകാതിkുn oരു മകൻ. iരുപt ു വർഷ ൾkു മുൻപ്‌ oരപകടtിൽ മരിcു. aതിനു േശഷം aവർ പുറംേലാകവുമായി Sudarsanan Gopi ക ഥ
 11. 11. C —-a[pcw 11 oരു ബnവുമിലല്െതയാണ്‌ ജീവിcത്‌. വലല്േpാഴുെമാരിkൽ സവ്nം വാഹന tിൽ െടൗണിൽ േപായി സാധന ൾ വാ ി വരും. പിnീട്‌ aത്‌ തീരും വെര ആ മതിൽെക ിനു പുറtിറ ിലല്. aവിെട േലാറ മിഖാേയലിനു മകളാ യിരുnു. amയായിരുnു. ്രപണയി നിയായിരുnു. eലല്ാമായിരുnു. aതു േപാെല മിഖാേയൽ േലാറkും. രാ്രതി വളെര ൈവകിവെര aവരുെട ബംgാവിൽനിnും സംഗീതം േകൾkാമാ യിരുnു. ആ സംഗീതtിൽ aവർ പരസ്‌പരം ൈകേകാർtുപിടിc് നൃtം െചyും. രാ്രതി വളെര ൈവകുംവെര. തളരും വെര. aതിനുേശഷം aവർ aേനയ്ാനയ്ം മുടിയിഴകളിൽ തേലാടിയുറkും. േനരം പുലരുേmാൾ aവർ ര ുേപരും പറmിേലkിറ ും. മു tും പറmിലുമായി oരുപാടു ഫലവൃk ളും പൂെcടികളും u ായിരുnു. ഓേരാ െചടിയുെടയു മടുtുേപായി aവെയ തേലാടി aവയുമായി aവർ സംസാരിkും. ഓേരാ െചടികൾkും ഓേരാ കഥകൾ പറയാനു ായിരുnു. aവരുെട ജീവിതtിെല ഓേരാ വിേശഷ ൾ. aവർ aവരുെട വിേശഷ െള ആേഘാഷിcത്‌ ഓേരാ പൂെചടിേയാ ഫലവൃkേമാ ന ുെകാ ായിരുnു. aവരുെട വിവാഹവാർഷികtിന്‌, മിഖേയലിെnപിറnാളിന്‌, േലാറയുെട പിറnാളിന്‌, aവർ ആദയ്ം ക ുമു ിയ ദിവസtിെnവാർഷികtിന്‌,മകെn പിറnാളിന്‌, a െന a െന ഓേരാേരാ വിേശഷ ൾkും ഓേരാേരാ െചടിനടും. a െന ആ പറmുനിറെയ നിൽkുn െചടികൾkു മുഴുവൻ ഓേരാ വിേശഷtിെn കഥ പറയാനു ാകും. ഓേരാര െചടിയു െടയും aടുtു െചn് aവർ ഓേരാ ആേഘാഷtിെnയും കഥകൾ ഓർെtടുkും. ആ കഥകളുെട ഓർmകളിൽ aവർ ആ ദിവസtി േലk് മട ിേpാകും. aവർ aടുtു െചലല്ുേmാൾ ഓേരാ െചടിയും ചിലല്കൾ ആ ി aവയുെട സേnാഷം ്രപകടിpിkും. കൂ tിൽ aവർേk വും i ം കടലാസുപൂെചടി കേളാടായിരുnു. aവർ ഏ വും കൂടുതൽ സമയം ചിലവിടുnതും aവയുെട aടുtാണ്‌.aവരുെട മകെn പിറnാളിനായിരുnു aവർ കടലാsുപൂെചടികൾ ന ിരുnത്‌. ആെക iേpാൾ നാൽptിയ ു െചടികൾ u വിെട. iരുപതു െചടികൾkു േശഷം വc ഓേരാ െചടികളുെടയും കടkൽ ക ീരിെn upുരസവും കലർnിരുnു. കടലാsു െചടികളുെട aടുtുനിൽkുേmാൾ aവർ aവരുെട മകെn ഓർmകളിലാകും. aവർ പൂtുനിൽkുn കടലാsു െചടികെള തേലാടിയും umവcും കുേറ സമയം നിൽkും. മിഖാേയൽ iേpാൾ o kാണ്‌. മൂn് വർഷ ൾkു മുൻപ്‌ േലാറ മരിcു. aതിനുേശഷം േലാറയുെട ഓർm കളുമായി aയാൾ iവിെട കഴിയുnു. േലാറയുെട മരണേശഷം ആ വീ ിൽ തീ പൂടിയി ിലല്. ഓേരാ വൃk ളിൽ നിnും കി ിയിരുn ഫല ൾ ആയിരുnു aയാളുെട വിശpടkിയിരുnത്‌. ആ ഫല ൾ aയാൾ േലാറേയാേടാpം ആേഘാഷിc ഓേരാ വിേശഷ ളുെട സദയ്യായിരുnു. iേpാഴും ൈവകുേnര ളിൽ aവിെടനിnും സംഗീതം േകൾkാറു ്. ആ സംഗീതtിെനാpം േലാറയുെട ഓർmയിൽ മിഖാേയൽ നൃtം െചyും. രാ്രതിയാകുേmാൾ oരു പിടി കടലാsുപൂkളുമായി aയാൾ oരു വടിയും കുtിpിടിc് കുnിൻ മുകളിെല േലാറയുെട കലല്റയിേലk് നടkും.
 12. 12. C —-a[pcw 12 aയാൾ വടിയുംകുtിനടkുn ocേകൾpിcാണ്‌ amമാർ കു ികെള uറkിയിരുnത്‌. നിശbതയിൽ ആ ഊnുവടിേയാc വലല്ാെത ഭീതിതമാ യിരുnു. a െന രാ്രതികാല ളിൽ േലാറയുെട കലല്റkരുകിൽ കടലാsു പൂkളും വcു aയാൾ രാ്രതിമുഴുവൻ േലാറയുമായി സംസാരിcിരിkും. രാ്രതിയിൽ േലാറെയ o kാkി aയാൾk് uറ ുവാൻ കഴിയുമായി രുnിലല്. േലാറയുെട തേലാട േലൽkാെതയും. േനരം പുലരാറാ വുേmാൾ aയാൾ കുnിറ ി സവ്nം വീ ിേലkു മട ും. enും േനരം പുലരുേmാൾ നാടുകാരിൽ ചിലർ ആ കൂ ൻ ബംgാവിെn പടിkൽ വnു േനാkും. ullിൽ നിnും ആളനkം കാണുേmാൾ നിരാശേയാെടമട ും. aയാൾ തെn മരണേശഷം aയാളുെട സവ്tുk േളാെkയും ആ നാ ിെല പാവെp വർkായി eഴുതി വcിരുnു! an് aവരുെട വിവാഹ വാർഷികമായിരുnു. anു aയാൾ പതിവിേലെറ സേnാഷവാനായിരുnു. aയാൾ പറmുമുഴുവൻ ചു ിkറ ി eലല്ാ െചടികേളാടും പതിവിേലെറ സമയം കുശലം പറ ിരുnു. ഓേരാ െചടികളും aയാളുെട സ്‌േനഹേമ ുവാ ി തലയാ ി നിnു. ഓേരാ െചടികളും aയാൾ aടുtുവരുnതും കാtു iല കൂർpിcു നിnു. ഓേരാ െചടികേളാടും aയാൾ സ്‌േനഹം പ ുവcു. aയാൾ വളെര േനരെt തെn anു നൃtം െചyാൻ ആരംഭിcു. aയാളും aയാളുെട ഓർmളകളിെല േലാറയും aവരുെട വിവാഹ വാർഷികം ആേഘാഷിkുകയായിരുnു. പതിവിലും േനരെt ആ ബംgാവിൽ നിnും സംഗീതം േക ് നാ ുകാർ ്രശdിcു. e ിലും ആരും aേനവ്ഷിcിലല്. ആർkും aകt് കയറുവാൻ സാധിkി ലല്ായിരുnു. ആ കൂ ൻ മതിൽെk ി നകേtkു കടkുവാനുll വലിയ വാതിലുകൾ enും പൂ ിയിരുnു. രാ്രതിയായേpാൾ മിഖാേയൽ കുnിൻ മുകളിെല കലല്റയിേലk് നടnു. aയാളുെട കyിൽ നാൽptിയ ു കടലാsുപൂkൾ u ായിരുnു. നാൽptിയ ു െചടികളിൽ നിnും പറിcവ. ആ പറmിെല eലല്ാ െചടികളിൽ നിnും േശഖരിc ഓേരാ പഴേമാ പൂേവാ iലേയാ u ായിരുnു. കൂടാെത േലാറയുേമാരുമിcുll aവസാന വിവാഹവാർഷിക ആേഘാഷtിനു ന മാവിൽ ആദയ്മായു ായ ര ു മാmഴവും aയാൾ കൂെട കരുതിയിരുnു. േലാറയുെട കലല്റയിൽ ഓേരാ പഴവും പൂവും iലയും വcു aയാൾ aതിെn ഓർmകൾ േലാറയുമായി പ ുവcു. aവസാനം നാൽptിയ ു കടലാsുപൂkളും കലല്റയിൽ വcു aയാൾ aതിെn മുകളിൽ കിടnു. താെഴ കലല്റയിൽ േലാറയും മുകളിൽ aയാളും aവർkിടയിൽ aവരുെട മകെn ഓർmകൾ േപറുn കടലാsു പൂkളുമായ്‌ aയാൾ oരു നിർവൃതിേയാെട കഥകൾ പറ ു കിടnു. oരിkലും തീരാt കഥകൾ...... േനരം പുലർnേpാൾ anും പതിവുേപാെല ചിലർ aയാളുെട പടിവാതിലിനുമുൻപിൽ വnു േനാkി.. enാൽ anു പടിവാതിൽ തുറnു കിടkുകയായിരുnു. aകtു നിnു ആളനkമിലല്. aവർ ആ േതാ tിേലk് ഓടിkയറി. aവര്‌k് പിnാെല വnവർ വnവർ ഓടിkയറി. aയാളുെട ഓർmകൽ േപറുn ഓേരാ മരtിലും aവർ കയറി. പഴ ൾ പറിcു. പൂkൾ പറിcു. aത്‌ iനി aവരുെടതാെണn വിശവ്ാസേtാെട. aകെല കുnിൻ മുകളിൽ നിnും കാkകളുെട കരcിൽ ആ ബംgാവുവെര േകൾkാമായിരുnു.
 13. 13. C —-a[pcw 13 Praveena Vasanth o ിയ വയ ിൽ കലപില കൂ ുnത്‌ inെലയുെട ecിൽ പാ്രതtിൽ ആേരാ വിളmിയ oരു തുllി ബീജം , വ ിയ ക ുകളിൽ കtിെയരി സവ്പ്‌ന ളുെട ചാരം , കറപുര ഭാ tിൽ ചാപിllകളുെട മാംസtിെnനാ ം . iനി , േവcടുkുn കാലടികൾk് കാേതാർkാം .. രാ്രതിയുെട വിരലുകൾ െതാ ു വിളിkുnതും കാtിരിkാം .. നിസഹായതയുെട വിയർpിnു eറി ു തരുn നാണയtു ുകൾ , മടിയിൽ തിരുകി മ്രnിkാം .. "inെt കൂലി " I h nX
 14. 14. C —-a[pcw 14 ആമി യാമി ്രപീയെന പറയെ ഞാൻ നാെള നീെയnിെല തീkനലുകെളയൂതി ചാരമാkിയതിൽ േവരാഴ്‌tി തളിരിലകൾ വിരിയിkണം. പുതുവസnെമtുേmാൾ eനിkാെയാരു ചിലല്െയാഴിcിടണം. eെ◌ൻറ േപായകാലtിനു േമൽ നീ െചാരി സ്‌േനഹെമാെkയും നിറെcനിkു നിnിൽ മധുരഫല ളാകണം. നിnിലിരുnു പാടും കിളികൾknമാകണം, നmുെട സ്‌േനഹമവ പാടി നടkണം. പകരെമാnുമിലല്ി്രതമാ്രതം നീ തn സ്‌േനഹ വായ്‌pിനു പകരെമൻ ്രപണയേമ പിnിരിേ ാടരുേത ൈകെവടിയരുതാശയും േവണം ആtവിശവ്ാസം േനരിടാേമത്‌ ്രപതിബnവും . oരുനാൾ മറ ിടും ജീവിത യാതനകൾ ്രശമിkാം പു ിരിkാൻ സവ്പ്‌ന ൾ സഫലമായിടും Praveen Ranjit Veena Pavi നിെnശരീരtിെn നിമ്‌േനാnത ളിൽ വീണുട eെn ക ുനീർtുllികളാണു ്രപണയെമnാൽ oരു ഗർഭനിേരാധന uറയിൽ aടി ു തീരാനുll kണിക വികാരെമnു പറ ുതnത്‌...... I h nX aറിയിp് i-മധുരം മാസികയിൽ സാഹിതയ്വുമായി ബnെp പഠന ൾ, നിരീkണ ൾ േനാവൽ, േനാവെല ് േപാെലയുll തുടർ പംkികൾ, sിരം േകാള ൾ enിവ തുട ാൻ ആ്രഗഹിkുnവർ aഡ്‌മിൻ പാനലുമായി uടൻ ബnെpടുക. . Email : samkzd@gmail.com
 15. 15. C —-a[pcw 15 Madhavan Divakaran ഈ പുതുവtര നദിയിൽ തുട ീ ഞാൻ ചൂ യിടീൽ െകാtീ ചൂ യിെലാരു സവ്ർ മtയ്ം...! ചിലേpാളാമtയ്ം uമാ േദവി... ചിലേpാളാമtയ്ം ഭ്രദകാളി.. ചിലേpാളാമtയ്ം മൂകമtയ്ം... ചിലേpാളാമtയ്ം ്രഭാnി മtയ്ം.. വിടിലല്ഞാനാ മtയ്െt. വാ ും ഞാെനാരു "akെയറിയം." തീ ി നല്‌കി േപാ ും ഞാനതിെന ആ സവ്ർ മൽസയ്െമെnസവ്nം... സവ്ർമtയ്ം I h nX www.keralapsc.icyboards.net A community forum website for kerala psc gov job aspirants Join for practicing online exam Mental ability, General knowledge, English and more…. More information Log in www.keralapsc.icyboards.net
 16. 16. C —-a[pcw 16 K Lorenz Paul പcെtറിപറയുn നാkു െകാ ് പcെവllം രുചിkുേmാൾ രുചികൂടുnത്‌ ,നാവിേനാ aേതാ െവlltിേനാ െതറി ചിലേpാൾ സംഗീതമാകാം സാഹിതയ്വുമാകാം സാംസ്‌കാരിക ബിംബവുമാേയkാം. onുറpിkാം.,iതുllിൽ നിnുവരുnതാണ്‌ കരുതിkൂ ി, കാണാെത പഠിc് ആരും iേnാളം െതറിപറ ി ിലല് െപ nുll oരു വിേkാഭം oരു നിമിഷ കവിത oരു മു്രദാവാകയ്ം oരു മഴെpയ്‌t് നmുെട തനതായ െതറികളുെട സാർവെലൗകികതെയp ി ര ഭി്രപായമിലല്. താെയnും തllെയnും പറ ി ് oരു ്രപ്രകിയാ ഭാഷയ്ം ചമയ്‌kുേmാൾ വിളിയ്‌kുnവനറിയാം iതിനു ്രപതി്രകിയ െചyാനാവിെലല്n് aതുെകാ ് തെn aവൻ ്രപതീkിkും മറുപടിയായ്‌ oരു' തേll' വിളി aവിെട tീർnു aവെn ആtേരാഷം aവർk് പിെn ആtേബാധം വരുnു amേയാടുll ആദരവും കൂടുnു iവിെട െതറി oരു വിേരചനമാകുnു വികാരtിൽ നിnുll വിേമാചനമാകുnു. േദഹാധി ിതമായ േകവലം aവയവ െtറികെള നമുkുേവ ാ ullിൽ ത ുn,ആ ുതറയ്‌kുn ശരീര േബാധം െവടി ്രപ്രകിയാ ഭാഷയ്ം രചിയ്‌kുn നാവിനു നേn രുചിയ്‌kുn ആtേബാധം വളർtുn പc െtറികെള നമുk് സവ്ാഗതം െചyാം oെk ശരി തെn, e ിലും aറിയാൻ േമലാ ി ് േചാദിkുവാ പcെtറിയും പcെവllവും നാവിൻ തുmിൽ oേര േപാെല i ിc പടേcാേനാട്‌ േചാദിkുവാ രുചികൂടുnത്‌ നാവിേനാ aേതാ െവlltിേനാ aതലല്, iെതലല്ം ഖൽബിെല െവറുംേതാnലാേണാ ‘’ I h nX
 17. 17. C —-a[pcw 17 Unnikrishnan Nair (u ി ആനാരി - പൂെന.) മുഖസ്‌തുതിkാെയഴുതുnു മുഖപുസ്‌തകtിൽഞാൻ മുഖവുരയിലല്ാെtഴുtുകള്‌ മുnിയ പ ിതെനnു നിനc്. േകാ്രപായെമnുേമെയഴുതാൻ േകാ െമാ ുേമയിെലല്നിkതു െകാ ിഘ്‌േഘാഷിkുnു ഞാൻ െക ിെയഴുnllിc് നിതയ്ം. െപരിെയാരു സുഹൃത്‌ വലയം േപറിെയഴുതുnീpുസ്‌തകtിൽ േപര്‌ േകൾkാൻകഥ കവിതകൾ; പഴെമാഴികൾപലതും കടെമടുt് . വായിcാരാനുമഭി്രപായെമാn നി മായ്‌ െചാnാൽേകാപിc് വിരിയും ശുണ്‌ഠി മൂkെtെn യി െമനിെknുമി ൾമാ്രതം. കഴെmാnുമിെലല്െnഴുtിn ിലും കരുതുnു ഞാെനാരു വിദവ്ാൻ, കലാനിപുണനതിബുdിമാെനെn- kു െമാ ാരും പറയാനും പാടിലല്. പറയുക മുഖസ്‌തുതിയതിനാൽ മുഖദാവിെലnും മറുെtാnും പറയരുത ിെനെയnാൽപിnീ- pുസ്‌തകം വി ുേപാം ഞാൻ. aറിയാേമവർkുെമ ിലും പറയെ സതയ്മിെതാn് ഞാൻ; കു ൾ; കുറേവെറയു ാകിലും മുഖസ്‌തുതി തേn ്രപിയെമnും മനുഷയ്n്രപിയമാരനുെമാnു െചാലല്ിയാലവെന്രത േകമാെനnാകിലും ശ്രതു തേn മർതയ്nു നൂനമിpാരിതിൽ I h nX
 18. 18. C —-a[pcw 18 വിതc വിtിലും വിഷം േവേരാടിയ മ ിലും വിഷം ദാഹ നീരിലും വിഷം ശവ്സിcതും വിഷം വിശവ്സിcതും വിഷം വിശവ്സിpിcതും വിഷം വിതcെതലല്ാമിനി െകായ്‌െതടുkാം e്രത െകായ്‌താലും മതിവരാt aഴിമതി. മതെമn മുnിരിcാറിൻ മtുപിടിc ഫല ൾ തീ്രവവാദtിെn െകാടുംചൂടിൽ uണkിയവ േചാരയും,നീരുമിെലല് ിെലnാ േചാരയ്‌kു നലല്തേലല്. പിെnലല്ാtിലും േകമൻ കാഴ്‌cയിൽ സുnരൻ കാഴ്‌ചയിലല്ാ വികസനഫലം നാേളയ്‌kു വിtിെലല് ിെലnാ നൂറലല്ിതിരുനൂറുേമനിയേലല് Shijith Nechooli I h nX
 19. 19. C —-a[pcw 19 Suja Udayakumar Malayalapuzha ്രപിയമാനസാ നീ വരും വഴിയിലിnെല കാtുനിnൂ ഞാെനാരു മാൻേപടയായ്‌ പിടയുn കൺകെളൻ മനsിെnഭാരം വിളിേcാതുവാൻ െവmിpിട ുതിർtൂ നീർമുtുകളനവധിയാ പുൽനാmുകൾ മീെത പ ുകmളം വിരിcേപാൽ aഴകൂറിയാ പcpുൽെkാടിേമെലയുെമെnദു:ഖം വർ ിcുപാടി മാേലാകെരലല്ാം ്രപിയേന നീ മാ്രതെമേn etിയിലല് സnയ്തൻ കു ുമം ചാലിെcഴുതി ഞാൻ തീ്രവമാം വിരഹ കാവയ്മാഹരിതാഭേമൽ നീയണയാതിരുnാൽ ഞാനിലല്െയn് ഹയ്ദയം വിളിേcാതിെയൻ നയന ളാൽ നിനkായ്‌ മിഴിന ു നില്‌പൂയീ വിജനമാം വിപിനtിൻ പാതേയാരtിലായ്‌.... I h nX www.keralatoday.4umotion.com കഥ,സാഹിതയ്ം,കല,രാ്ര ീയം വിഷയ ൾ enുമാവെ …. സംവാദtിെn ജാലക ൾ തുറnിടാം… Join www.keralatoday.4umotion.com
 20. 20. C —-a[pcw 20 Arun Kumar amയുെട ചാെര മുലpാൽ നുണ ് സേഹാദര േളാട്‌കൂെട കളിcുലല്സിcു നടn eെn നി ൾ enിനാണ്‌ പിടിcുെകാ ു േപാnത്‌ ?? ഈ വലിയ വീടിെnചാെര നിലtുറc iരുm് കmിയിൽ തീർt കാരാെ്രഗഹtിൽ aടkുവാേനാ?? amെയയും സേഹാദര െളയും കാണാെത കര eെnകരcിൽ നി ൾ aവഗണിcു ... eെnശാടയ്tിനു ്രപഹരമായിരുnു ഫലം .... മുലpാൽ നുണ ് െകാതിതീരാt eെnനാവിൽ നി ൾ പല രുചികൾ കൂ യി തnു ... വിശpിനാൽ തളർn eനിk് േവെറnു നിവർtി?? പതിെയ ഞാൻ നി െള സ്‌േനഹിcു തുട ി .. കു ികളും മുതിർnവരും eെnaടുtുവnു aവർ പല വികൃതികളും കാ ി ..eനിk് േവദനിcു e ിലും ,. aവെര ഞാൻ uപ്രദവിcിലല് ...സ്‌േനഹിcു ... aവെരെnയും ...സ്‌േനഹം a െനയാണേലല്ാ ???? aപരിചിതുെട വരവ്‌ -കുരcു , ബഹളമു ാkി നി െള aറിയിcു ..... aറിയുnവെര വാലാ ി സവ്ീകരിcു ... രാ്രതി നി ൾ ശാnമായ്‌ uറ ുേmാൾ ഞാൻ uറ ാെത കാവൽ നിnു... പരിഭവം േതാnിയിലല് ,ആേരാടും പരാതി പറ ിലല് ... iടk് ഞാൻ eേpാേഴാ eനിkുllിൽ തെn oരു കാരാെ്രഗഹം തീർtിരുnു..... aതിൽ ഞാൻ eൻ സവ്പ്‌ന െളയും , േമാഹ െളയും ,്രപതീkകെളയും enിന്‌ eൻ ullിൽ uറ ു കൂടിയ കാമെt തെnയും തടവിലി ു .. iേpാൾ ഞാൻ ഈ eകാnതെയ ്രപണയിkുnു.... പുറെt iരു ിെനയും ,aലസമായ പകലിേനയും eനിkിേpാൾ i മാണ്‌ ... enിനാണ്‌ നി ൾ iേpാെഴെn iവിെട നിn് തllി iറkുnത്‌ ... iേpാൾ നി ൾെkെn ആവശയ്മിലല്േലല്ാ aേലല്? ശരീരം o ാെക െമലി ിരിkുnു ... േരാമം െകാഴിയുnു ് ... ശbtിെnമുഴkം േപായിരിkുnു ... നി ൾ eെn കെലല്റിയുമായിരിkും e ിലും iേpാൾ ഈ പരിസരം വി ് e ുേമ േപാകുവാൻ eനിk് കഴിയുകയിലല്... iേpാൾ ഈ െതരുവിൽ ഞാൻ സ്‌േനഹം േതടി aലയുnു ...... I h nX
 21. 21. C —-a[pcw 21 ആദിനാഥ്‌ ആദി ചില സൗഹൃദ ൾ ഹൃദയtിലിടം നൽകിയി ും കരൾ പാതി നൽകിയി ും കൂെടാഴി സൗഹൃദ ൾ ഹൃദയം െകാ ിയടcി ും കരൾ മറയ്‌cു െവcി ും വി കലാt uപകാരസ്‌മരണകൾ ആൾkൂ tിൽ o െpടുേmാൾ വാലാ ി െകാ ു വരാറു ് തിരിcറിയാt ചില നnികൾ പൂവു തnു പൂേnാ ം തിരിcു വാ ുnവരുെട േലാകt് 'uപാധികളിലല്ാt' സ്‌േനഹവും 'കണkുകൾ' iലല്ാt ജീവിതവയ്വഹാര ളും aർtശൂനയ്ം I h nX നnി “കവിതകൾ “ en േപരിൽ ്രപസിdീകരിcു വരികയായിരുn https://www.facebook.com/ groups/385624231579712/ (കവിതകൾ െഫയിസ്‌ ബുk് ്രഗൂp്) ഓൺൈലൻ മാഗസിന്‌ i-മധുരം en മേനാഹരമായ നാമം നിർേദശിc ്രശീമതി സിnു നായർ aവർകൾk് ്രഗൂpിെnയും aഡ്‌മിൻ പാനലിെnയും നnി aറിയിkുnു.
 22. 22. C —-a[pcw 22 Vipin Das ബുdേദവാ, ആ നിഴൽ തണലിൽ  eനിk് കി ിയ aഭയം, െപാരുളുകൾ തീർp് കൽpിc  വാkുകളിൽ eനിk് പറ ു  തീർkുവാൻ കഴിയിലല്..  പിെnേയാ, oരു േബാധിയില േപാെല  ആ നnെയ  െനേ ാട്‌ േചർtു െവkാം Jamshy KV iനി, oരിkലും ക ുമു ിലല്ായിരിkാം. e ിലും, oരിkൽ കൂടിെയനിk് പുനർജനിkണം. eെn മറkാൻ നീ ന ുവളർtിയ മഷിത ുകൾkിടയിൽ... ഹൃദയം നിറെയ േചാരtുllികളുll oരു മ ാടി മണിയായി.... ആ ജntിെല ിലും കാലം നിnിൽ വരുtിയ പുതുമകെള നീെയനിkു മനsിലാkി തേരണം...!! I h nX An ounce of practice is worth more than tons of preaching. - Mahatma Gandhi
 23. 23. C —-a[pcw 23 Tcv Satheesan uൾവലിയാെത, uടലു കുനിയ്‌kാെത, െമyുറേpാെട, ച ുറേpാെട, െപേ ,നീെയാരു റിpbിkാവുക uടലുറയും ൈദവ ൾ iമയലയും െവളിcpാടുകൾ aവരധര ളിൽ നീെയാരു പാടാവാെത aവർ ചു ുകളിൽ നീെയാരു നിറമാവാെത സഹനtിെലാരു സമരാസ്‌്രതം കരുതീടുക േനാവിെn നീറിൽ െനറിയുെട േനര്‌ ആളിkുക െപേ ,നീെയാരു രാജയ്ം,നീ േലാകമാവുക aറിവാണ്‌ ജീവിതെമnതറിയുക.............. uറയുnവർ uറയെ , uടവാളുകൾ uയരെ ,ആർtവ രkം െകാ ു െതkിനി നീ ചുവpണിയിkുക aധമെnപടവാൾ തുടെയലല്ിൽ തകർkുക െപേ , നീതിയുെട തുലാsിൽ നീെയാരു പാഠ പുസ്‌തകം െന ുറpിെn, കരളുറpിെnറിpbിk് െപേ , നീെയാരു റിpbിkാവുക I h nX Announcement i-മധുരം മാസികയിൽ സാഹിതയ്വുമായി ബnെp വിവിധ െവബ്‌ൈസ ുകൾ, േbാഗുകൾ , െഫയിസ്‌ബുk് േപജ്‌, ്രഗൂpുകൾ തുട ിയവയുെട െചറുപരസയ് ൾ നിബnനകൾk് വിേധയമായി തികcും സൗജനയ്മായി ്രപസിdീകരിkുnതാണ്‌. വിശദ വിവര ൾk് താെഴ പറയുn i-െമയിൽ വിലാസtിൽ ബnെpടുക Email: samkzd@gmail.com
 24. 24. C —-a[pcw 24 Jamshid Vp നിലവിളk് െകാളുtാൻ ചിലർ aഹിnുkെള നിർബnി kാറു ്, പലമുsി ളും പാരmരയ്മായി നിലവിളk് കtിkാtവരും വിളk് െകാളുtുn േവദിയിൽ നിnും പിേnാ ് വലിയുnവരുമാണ്‌: സതയ് tിൽ aഹിnുkെളേയാ, നിരീശവ് രവാദികെളേയാ നിർബnിc് വിളk് െകാളുtാൻ േ്രപരിpിേk തുേ ാ? onാമത്‌ കുളിc് കുറിയി oരാളാവണം aത്‌ െചേy ത്‌, വലതു കരം െകാേ െകാളുtാവൂ, aേpാൾ വലതു ൈകt യിൽ iടതുൈക സ്‌പർശി cിരിkണം, കിഴേkാ ുll തിരിേയ ആദയ്ം െകാളുtാൻ പാടുllൂ, െചരുpിടാൻ പാടിലല്, iനി iെതാെk പാലിcാലും aഹിnുവായ oരാൾ aത്‌ െചയ്‌താൽ aത്‌ ൈഹnവ ആചാരമാവുകയിലല്; aേpാൾ കുളി kാt, കുറിയിടാt, iടംൈകേയാ വലംൈകേയാ പരിഗണിkാt, കിഴ േkാ പടി ാേറാ േനാkാt, ഹിnു ൈദവ വിചാരമിലല്ാt, െചരുേpാ, ഷൂേവാ ധരിcു വn oരു േകായ െയേയാ, മtായിേയേയാ, സഖാവി േനേയാ നിലവിളk് െകാളുtാൻ നിർബnിേk തുേ ാ? aവരിനി നിലവിളk് െകാളുtാൻ ആ്രഗഹി cാലും aത്‌ തടയുകയേലല് യഥാർt ൈഹnവവിശവ്ാസികൾ െചേy ത്‌.? സംവാദാtകമായ േവറി നിരീkണ ൾkു േവ ി oരു പംkി. ്രപതികരണ ൾ samkzd@gmail.com en i-െമയിൽ ൽവിലാസtിൽ “മൂnാംക ് en് സബ്‌ജക്‌ ് േചർt് aയkുക േല ഖ ന ം www.v4vhse.forumotion.in A multi-purpose community forum website for Kerala vocational higher secondary staff and students- Education, Entertainment and Literature publication offered  For details  Log on to  www.v4vhse.forumotion.in
 25. 25. C —-a[pcw 25 Chandrasekharan Plavalappil നി െളെn േനതാkളലല് ! നി ൾ മ്രnിpണിസവ്പ്‌നം കാണൂnവരാണ്‌. നി െളെn േനതാkളലല് ! നി ളുെട ലkയ്ംതെn sാനമാന ളാണ്‌. നി െളെn േനതാkളലല് ! നി ൾ aടുt തിരെഞടുpിെനkുറിcു- മാ്രതമാണാേലാചിkുnത്‌. നി െളെn േനതാkളലല് ! നി ൾ കാലtിനനുസരിെcn നയ്ായം പറഞ്‌ ആർഭാട ജീവിതമാണു നയിkുnത്‌ നി െളെn േനതാkളലല് െപാതുജനെt േറഷൻമുതൽ aടിയnിര ചികിtkുവെര നി ൾ "കയ്ൂ"നിർtുകയാണ്‌ സവ്ാധീനമുllവർk്,eലല്ാകാരയ്വും eളുptിലും േവഗtിലും നി ൾ, നടtിെkാടുkുകയാണ്‌ നി ൾഞ െടേനതാkളലല് ഞ െട േതാലുചുളിഞ amമാെര നി ൾ േsാkിലല്ാt മാേവലി േsാറിലും നീതി േsാറിലും iരkാൻ കയ്ൂ നിർtുകയാണ്‌ ! സവ്ാത്രnയ്ം കി ി aറുപtിേയഴു വർഷം കഴിഞി ും ഞ ളിnും antിനുേവ ി കയ്ൂ വിലാണ്‌! നി ൾഞ െടേനതാkളലല് നി ൾ,പഴയകാലൈചനയിെല, േകാ്രmേദാർ,മുതലാളിമാരാണ്‌! കcവട ദലല്ാൾ മുതലാളിമാർ! ! നീ ൾ ഞ ളുെട,േനതാkളലല് ആയിരുെn ിൽ നി ൾkു നാണെമ ിലും u ാകുമായിരുnു ! I h nX
 26. 26. C —-a[pcw 26 ഗീത മുnൂർേkാട്‌ ൈദവമാകണം,ൈദവം തെn. മാജിk് മിമിക്‌സ്‌,ആkൻ മിsിk് മയ്ൂസിക്‌ മാമാ ൾെkലല്ാം e ps് തെn േനടണം കാലുകളിൽ േനാ മി ് വീഴാൻ ,വലിkാൻ ,വാരാൻ പിെn onു നിൽkാനും iരിkാനും ബിരുദ ളുടൻ വാ ണം ജാതിമതtിരിcറിവ്‌ ജാതിമതേവർtിരിcറിവ്‌ തൻ ജാതി aഭിവൃdി തൻ മത പുേരാഗതി തനി ൈദവപരിചയം പരിണയം,േയാഗയ്തkായനു്രഗഹtിnായ്‌ കാണിkkിലുkം,ദkിണകളാലഭിേഷകം ൈദവമാകണം, ൈദവം തെnയാകണം വായുെവ വിഭൂതിയാkി ജലെtpുണയ്ാമൃതമാkി സ്‌േനഹിkണമാേ ഷിcുmിc് പാദാഭിഷിkം ഹാരാർpണേമൽkാൻ…ഹായ്‌ ധനയ്മേലല്ാ ഭkജന േഹാമസായൂജയ് ൾ ! സിംഹാസനsനായ്‌ േസവനം, uപജീവനം. aവാർഡിൻ പദ്‌മവിസ്‌തൃതി േലാൈകകമാതാപിതൃ ലb്ധിതൻ ലുbലഹരിെയാേn േവ തുllൂ ൈദവമാകണം, ൈദവം തെnയാകണം I h nX
 27. 27. C —-a[pcw 27 Pradeep Devu Pradeep താേഴ െതാടിയിെല േതാ ുവkിൽ ആർtുലല്സിkയാെണെn ബാലൃം..... amയിെnേn വിളിkാൻ ൈവകുnു ആ രൃംേതാnി െചവിെയാnു വ ം പിടിെk..... കുളിcീറനായ്‌ െചnു ഞാൻ െചmക േചാ ിലായ്‌.. പൂkൾ െപറുkിെയടുെtാരു കുmിൾ നിറെയ െയnmkു നൽകുവാൻ.... ഓടി കുതിെcാ ു ചാടിയും പി ിളം ശവ്ാസം േവഗtാലുതിർtും െമലല്േവ വീ ുമു tണഞു കുസൃതി ക ുകേളാെട.... eേnയിെnെn മു െtാരാൾkൂ െമേnാർtു ശ ിcു നിnീടേവ േക ു ഞാൻ ചില േത ിkരcിലിnീരടികൾ.... ജാലക വിടവിലൂടൂർnിറ ും നിലാെവളിctിൽ ക ു ഞാെനnmെയ തേലാടിയിരുെnൻ ശിരsിൽ വിറയാർn, െചmകtിൻ നിറമുെllാരാ ൈകകെളnmയുേടതു േപാൽ.... കർkിടക സnൃയിൽ െകാളുtി െവെcാരാ നിലവിളkിൻ മുnിെലnm ആേലാലമായുറ ി കിടkുnു മരണtിൻ കmളം പുതcിരുnിെതnm കറുt സnൃതൻ പൂkളണി ിരുnു...... ചാരtായണ ു മിഴി ന ു, െചറുൈകകളാൽ െചmകpൂkേളകി നിnീടേവ........ കൺതുറെnാn് േനാkാെത,യു ീെയെnാ ു വിളിkാെതയും കിടpെതnേmെയെnൻ മാനസ മnുമിnും നിർtാെത േചാദിcിടുnു.... ആെരാെkേയാ േചർnടkം പറെ ാ ു കൺ തുടയ്‌kുnു ചിലർ മൂkു ചീ ുnു..... െചവിേയാർtാൽ േകൾkാം മുt ിതൻ പതം പറ ുctിലും താഴ്‌cയിലുമിടറിയുമിടറാെതയും....... താരാ ു േകൾkാെത കൺമിഴിcിരുെnാെരൻ ബാലൃെമേ ാ മറ ു േപാകുnു..... മറയാെtാേരാർmയിലmയും െചmകpൂkളുേമാേരാ കർkിടക സnൃയിലും പൂtു നിൽpൂ..... iനിയും വ ാt ക ുനീർ വീെണെn ൈകകുmിളിൽ കൂ ിയ െചmകpൂkെളാെkയും നന ിരുെnൻ ഹൃtിലമർnിരുnു....... െമെലല് മുഖേtാടു േചർtു പുണർnുെകാെ ാരു േത ലായി പൂtുലെ ാരു െചmകpൂമരംേപാെല... I h nX
 28. 28. C —-a[pcw 28 P Gopala Krishnan ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം ഭാരതpുഴ നിര ു നിൽkും ൈകരളിതൻ മഹിമയുll ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... ഗംഗ യമുന കാേവരി പു നദികെളാഴുകുn േകവലെമാരു േദശമാം ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... ഹിമ ്രശി മലനിരകൾ കാവൽ തീർtു നിൽkുn ്രപൗഡ ചരിത കഥകളുll ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... കടലm തഴുകിടുn സൂരയ് േതജേs ിടുn വശയ്തയുെട നാടേലല്ാ ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... രാമ രാജയ്മായിരുn പാ വർ വസിcിരുn iതിഹാസ കഥകളുll ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... മാതൃ ഭkി തുലനമായി ഭാരതാംബ െചാലല്ിടുn ഭാരതീരായ നmുെട ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... വിവിധ ഭാഷ െചാലല്ിടുn വിവിധ ജാതി വർ മുll വിശവ് േശാഭേയnിയുll ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... നാരികെള േദവികളായ്‌ ക ു നmൾ ആധരിയ്‌kും ഗുരു ഭkിേയെറയുll ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... പൗര സവ്ാത്രnയ് ളുll സർv േ്രശഷ്‌ഠ പദവിയുll സകലരാൽ വണ ീടുn ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... േകര kീര കർഷകരാൽ കാവയ് ശാസ്‌്രത പ ിതതരാൽ വിശവ് ഖയ്ാതിേയെറയുll ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... നാ ു ൈവദയ് െപരുമയുll വിശവ് ഖയ്ാതി േയാഗയുll സംസ്‌കൃതിയാൽ സmn ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... പcpുതpണി കാടുകൾ സമൃdമായ കളകള ൾ പാടും കൂ േളെറയുll ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... േദശ ഭkി ഗാനം പാടി മൂവർ െകാടി കീഴിൽ േതാളുരുmി നmൾ നിൽkും ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം ഭാരതpുഴ നിര ു നിൽkും ൈകരളിതൻ മഹിമയുll ഭാരത േദശം eെnഭാസുര േദശം സവ്പ്‌ന സുnര േദശം... I h nX
 29. 29. C —-a[pcw 29 Nandagopal Nandu പുലരിമേ ുപൂേ ാലതീരtുവിടരുn സുസ്‌മിതസുഗnസുമ ളാെണൻ്രപണയം പുലരിയിലുണർnുെവയിലിൽെതളി ുവാടാെതനിൽkുn oരുപനിനീർപൂേപാെലെയൻ്രപണയം സnയ്ാരാഗ ൾവർ മഴതൂവുേmാൾ െതളിയുnവിസ്‌മയംേപാെലയാെണൻ്രപണയം ആകാശപൂkൾതൻക ിൽവിടരുn aണയാtതൃഷ്‌ണയാെണൻ്രപണയം വിരഹtിൽതപിkാtെവയിേല ുവാടാt കാേ ണയാtഹൃദയമാണികയ്ദീപമാെണൻ്രപണയം enിെല്രപണയാgിനിnിേലkണയുേmാൾ ദീപ്‌തമായ്‌തീരുnുനmിെല്രപണയം ്രപണയtിൻപീയൂഷപുഷ്‌പ ൾനാം ്രപണയtിൻ്രപാേലയപുളക ൾനാം I h nX ജാലകkാഴ്‌ചയിൽ oരാകാശkീറ്‌... oരു േകാണിൽ പു ിരി തൂകുേnാരmിളിtു ്... a ി ായ്‌ ക ് ചിmുn നk്രതkുരുnുകൾ.. കുളിരു കുmിളിൽ നിറc് കവിേളാരം തഴുകുn കു ുെതnൽ... മു െt പ ാരമണലിൽ oഴുകിpരkുn നിലാpാൽkടൽ.. സുnരിയുെട േകശഭാരം േപാെല.. വശയ്മേനാഹരമായ anകാരം.. enിനാണ്‌ നിശീഥിനീ.. നീെയെnയി്രതേമൽ.േമാഹിpിkുnത്‌..? ്രഭമിpിkുnത്‌....? aവെനേpാെല.....!!!!! െവയിൽ ചുംബിc െതാ ാവാടി
 30. 30. C —-a[pcw 30 Arathy V S Kuku നിഴലിെന േനാkി െനടുവീർpിടേവ aറിയുnു ഞാെനൻ ന സവ്പ്‌ന െള വീ ുെമtും സൂേരയ്ാദയtിനായ്‌ കാtിരിkുെnൻ നിഴലിെന കാണുവാൻ മൃദുവായ തേലാടലിൽ തരളിതമാകേവ aലി ുേചരുnിതാെയൻ ജീവെnതാളമായ്‌ പകുtു നല്‌കുവാനാകാെത പിടയുnു മാനസം aരികtണയുവാനാകാെത തളരുnു േമാഹവും uരുകി തീരുവാനാകാെതൻ ജnമിനിയും uറcു േപായെത ിെന ശിലയായ്‌ നിറ ക ുകൾ മറയ്‌kുവാനായ്‌ ചിരിkുവാൻ പഠിcിടെ iനിെയ ിലും utരേമകുവാനാകാt േചാദയ് ളിനിയും െതാടുെtെn പരാജിതയാkരുേത െമൗനമായുtരം നല്‌കീടുവാനാകാെത uഴലുn നിഴലിെന വയ്ർtമായ്‌ ശപിkരുേത AJITHKUMAR H ERNAKULAM i-മധുരം െഫ്രബുവരി ലkം കവർ ഡിൈസൻ െചയ്‌തത്‌ ്രശീ aജിത്‌കുമാർ eറണാകുളം ആണ്‌. വയനാ തല്‌പരനായ aേദഹtിെn സഹകര ണtിന്‌ ്രപേതയ്ക നnി aറി യിkുnു മാഗസിെn തുടർ ്രപവർtന ളിലും eലല്ാ നലല് വായനkാരുെടയും സഹ കരണം ഞ ൾ ്രപതീkി kുnു- eഡി ർ I h nX
 31. 31. C —-a[pcw 31 Ronia Sajilal Argentina eേnാeവിെടേയാ oരു ്രപഭാതtിൽ ക ു ഞാൻ ഹൃദയസ്‌പnനമായി eൻ മനsിൽ മണൽpരpിെന വാരി പുണരുn തിരമാലേപാെലനീ .... eൻജീവസ്‌പനnമായി മാറി .. aറിയുnുേവാ നീ eൻ ഏകാnത വിദൂരെമ ിലും കാണുnുേവാ ഈ ്രപണയിനിെയ.... o െpടലിൽ തളരാെത നീ eനിk് തണൽ മരമായി മാറി ... ജീവിത വീഥിയിൽ നീ eനിk് പ ാളി ആയി , eൻ ്രപതീkകൾk് നീ െകടാ വിളകായി... െതളിയണം eെnnും eനിkു േവ ി .. . I h nX
 32. 32. C —-a[pcw 32 · Indira Sadanandan Mydeadlylikeistobeafulltimewriter ButIcouldneverdothator Iamnotawriteratall Iamonlyascribbler Somethingwhichcomestomymindand Igivewaytothatonapaperand Mypenfrequentlyloseit'swetness Alsoalotofpaperbewasted Butonethingsatisfymethatallmyreaders LovewhatIwriteInspiteofitbeing Notinthetoprank InmychildhoodIIikeddrawingand Drewsomanypictures,birdsanimals,children AndoldpeopleallIdrew EverydaywhenIgotuponthebed Theyrushedintomymind Demandedmetodrawthem,inahurry Theyclimbedonmybedroomwalls Butsomeonehasstolenmydrawingpower Ipickedupwordsfromthelanguage Andbegantowrite Oh,mypendrains,henceIstopwritingnow. English po em
 33. 33. C —-a[pcw 33
 34. 34. C —-a[pcw 34 Sanish Savera ഞൻ നൂർt സവ്പ്‌ന ചരടിെnയ t് നീയുെമൻ കൂ ിനു ായിരുnു നിൻെറ കരിമഷിയി കൺപീലികൾ ക ു enും ഞാൻ േകാരിtരിcിരുnു നാം ര ും നീnി കയറിയ ക ീർ പുഴയുെട കരയിലായ്‌ നിൻ പു ിരി െച ുകൾ പൂtിരുnു aരിെക നീയുll നിമിഷ െളാെkയും ഏഴു ജnംെകാെ ഴുതിയ കാവയ് ളായ്‌... Jayan Keezhperoor പറയാനായ്‌ പുലയനായ്‌ പാണനായി ഈഴവനായ്‌ നായരായ്‌ നംmൂരിയായ്‌ enി ുമായിേലല്ാരാളുേപാലും മനുഷയ്ൻ െപ ുവീഴുേmാഴും ചtുേപാകുേmാഴും േചാര ചിnുേmാഴുെമാരുേപാെലെയ ിലും ക ിേലല്ാരാെളയും മനുഷയ്നായി . oരുകുലtിൽ പിറn് പലജാതിയിൽ വളർn പ്രn ് േപരു ് aവിെടയും ക ിലല് മനുഷയ്െന oരുജാതി oരുമതം oരു ൈദവം enു പറ ഗുരുവിെn േപരിലും oരുജാതിേയാ? Kannur-ക ൂർ-കനവുകൾ, കതിരുകൾ, കാവയ് ൾ, കഥകൾ, കഴിവുകൾ....!!! വടkൻ മലബാറിെn സ്‌പnനം ഞ ളിലൂെട … Join—https://www.facebook.com/groups/828141513882972/ I h nX
 35. 35. C —-a[pcw 35 Muralee Mohan They are selected as best couples of the year. The trophy lay unattended on the dining table. The bed was in a mess. Pulling the sheet as gesture of making bed They both lay down. One to left and other to right. One as Antarctic and the Other as a volcano. Best couples of the year. BEST CO UPLES . പഴുtിലകൾ വിസർജയ്മാണ്‌. aവ aടർnു വീഴെ . പcിലകൾ inെലല് ിൽ നാെള, െകാഴിയാനുllത്‌. പല മര ൾkും, വളമായി മാറാനുllത്‌. itിൾക ികൾ, aവയിലും വളരും. വാേനാളമുയർtി, ചി്രതം വരയ്‌kുn, നിെn ൈകകെള aവ തളർtും. aവയും, ചി്രത ൾ വരയ്‌kാറു ്, നാണമിലല്ാt, െമലല്ിc, uടൽ മാ്രതം ബാkിവc, വിരൂപമായ ചി്രത ൾ. Dipin CK English Poem I h nX
 36. 36. C —-a[pcw 36 M.v. Jayarajan ശരത്‌കാല േമഘ െള ശരത്‌കാലേമഘ േള oരുവാkുേപാലും uരിയാടിടാെത മറയുnുേവാ നി ളും ആഴkടലിnലകളിെലാടുവിൽ സൂരയ്ൻ മു ിമരിkുേmാൾ മnഹസിkുnുേവാ കു ുമസnയ്യിnിവിെട വാടിയ പൂവിnിതളുകേളാേരാnായ്‌ െകാഴി ുവീണിടുേmാൾ പരിഹസിkുnുേവാ iളംെതnലിnിവിെട Talirukal Targetes aകെല നിnും കാണുേmാേഴ ചായkടയിൽ നിnും eലല്ാവരും iറ ിേയാടും. a്രതയ്‌k് കടുpമുll aതിർtി െവടികേള ആ വായിൽ നിnും നിർgളിയ്‌kൂ.. an് േകണൽ വnത്‌ oരു കുറിpു മായി ാണ്‌ ആ കുറിp് i്രപകാരമായിരുnു.. aസഹയ്മായ പലല്ു േവദന. വാ തുറkാൻ പ ുnിലല്. കടുptിൽ oരു ചായ.. apുറtും ipുറtും പാtും പതു ി യും നിnവർ കടയിേലയ്‌k് ഓടിkയറി വാചാലരായി. േകണൽ aരയിൽ തിരുകി െവcിരുn ചുരു ിയ േപാsർ നിവർtി േടബിളിനു മുnിൽ തൂkിയി ു. 1947 aതിർtിയിൽ യുdം നടkുn സമയം.. anു ഞാൻ...ആ േപാsർ ക തും aവിെട കൂടിയിരിയ്‌kുnവർ onട ം oേര സവ്രtിൽ പറ ു.. “iതുേപാെലെയാരു േപാsറിൽ a യുെട പടം മാലയി ് iവിെട തൂkിേ aട ൂ enുേ ാ..?!!” േകണൽ ======= കയ്ാപ്‌സയ്ൂൾ കഥ Raghu K Wandoor " ഓർkണം "eെnാരു വാkുമാ്രതം െചാലല്ി നീ പടികളിറ ുേബാൾ മറവിയുെട േപരും െപരുമയിൽ aലി ലി ് നീ iലല്ാതായിടും ഓർമയുെട െപരുെവയിലിേലk് പാദമൂnി പാേഥയമു ുവാൻ- േമാഹമു ുllിെലnകിേലാ സേഖ, െതാ ുകൂ ാൻ a ാെറാർmകൾ േവണം "aലമാല െപാ ി uയരുn ക ി ് തിരമാല en് നിനcിടെലല്" I h nX
 37. 37. C —-a[pcw 37 ്രപണയtിെn ലkയ്െt കുറിc് iനി eെn aഭി്രപായം പറയാം ്രപണയtിനു a െന ്രപേതയ്കിcു ലക്‌ഷയ്ം onും iലല്....... ്രപണയtിനു ലക്‌ഷയ്ം iലല്....... iനി aഥവാ ലക്‌ഷയ്ം േവണം en് ആർെk ിലുംനിർബnം uെ ിൽ ്രപണയtിനു ലക്‌ഷയ്ം u ്..... ആ ലക്‌ഷയ്ം ്രപണയം തെnയാണ്‌..... aതായത്‌ തുടർcയി ്രപണയിcു െകാേ യിരിkുക enത്‌ മാ്രതം ആണ്‌ ്രപണയtിെn ലക്‌ഷയ്ം..........വിവാഹം ്രപണയtിെn ലkയ്മായി ക ു ്രപണയിc ആൾkാരുെട വിവാഹ ജീവിതം ആണ്‌ പരാജയtിൽ കലാശിcി ുllത്‌...... ്രപണയം മാ്രതം ലkയ്മായി ്രപണയിcവർk് oരിkലും പൂർണത േനടാൻ കഴിയിലല് ,കാരണം ്രപണയ tിനു പൂർണത iലല്.......... പൂർണത േനടാൻ കഴിയാtത്‌ െകാ ് aതിനായി ്രശമിcു മരണം വെരയും ്രപണയിcു െകാ ് aവരുെട ്രപണയം oരിkലും aവസാനിkുnുമിലല്........ aവർ വിവാഹ േശഷവും ്രപണയം തുടരുnു........ eേpാൾ ആർk് ്രപണയം പൂർണമായതായി aനുഭവെpടു nുേവാ an് aയാളുെട ്രപണയം മരിkുnു...... വിവാഹം ലkയ്മായി ്രപണയിcവരുെട ്രപണയം വിവാഹtിലൂെട പൂർണത േനടിയതായി aനുഭവെpടുnു...... aതിനാൽ aവരിൽ വിവാഹം en ലക്‌ഷയ്ം പൂർണത േനടുnേതാെട ്രപണയം മരിkുnു...... പിnീട്‌ ആെരേയാ േബാധിpിkാേനവ് ി മാ്രതം ്രപണയം aഭിനയിkുnു........ ്രപണയെt ലക്‌ഷയ്ം നി യി cി ിലല്ാt oരു ദീർഘ യാ്രതയായി കണkാkിയാൽ വിവാഹം ആ യാ്രതയ്‌kിടയിെല നmൾ aനുഭവിkുn മേനാഹരമായ കാഴ്‌ചകളിൽ on് മാ്രതം........ െബർണാ ് ഷാ പറ ാത്‌ േപാെല ഈ േലാകtിൽ ര ു തരം ദുഃഖ ൾ മാ്രതേമ ullൂ.... on് നmൾ ആ്രഗഹിcതു നമുk് കി ാെത വരുേmാൾ ull ദുഃഖം ആണ്‌........ മുൻലktിൽ ്രപസിdീകരിc മിഴി ക ൂരിെn ്രപണയtിെn ലkയ്ം സംബnിc േചാദയ്ം ആവർtിkുnു. aേതാെടാpം മിഴിയുെട കാഴ്‌ചpാടും െരജിത്‌ തിരുവനnപുരtിെn മികc ്രപതികരണവും ്രപസിdീകരിkുnു. തുടർ ്രപതികരണ ൾ mizhimozhi en subject െവc് samkzd@gmail.com en i-െമയിൽ വിലാസtിൽ aയയ്‌kാവുnതാണ്‌. സ്‌േനഹtിെn ലക്‌ഷയ്ം enാണ്‌..... aെലല് ിൽ േവ കുറcു കൂടി വയ്kമാkാം..... സ്‌േനഹം പല തരtിൽ u ് eെnാെk പറ ു മു ുനയ്ായ ൾ പറ ു ആരും വര . സാkാൽ ്രപണയം തെn uേdശിcത്‌....... enാണീ(aവിവാഹിതരുെട) ആtാർt ്രപണയtിെn ലക്‌ഷയ്ം......? വിവാഹം ആേണാ......? aേതാ മ ു വലല്തും ആേണാ......? നി ൾk് ആര്‌െk ിലും aറിയെമ ിൽ on് പറ ു താ സുഹൃtുkേള....... eലല്ാ ിനും oരു ലക്‌ഷയ്ം േവണം enാണു am പറ ി ുllത്‌ iവിെട മാ്രതം eനിk് മനസിലായി ിലല് ഞാൻ enാണ്‌ ലkയ്മാേk ത്‌ en്......?
 38. 38. C —-a[pcw 38 നmള്‌ oരുപാടു ആ്രഗഹിcത്‌ നമുk് തെn കി ുക enത്‌.....ആ്രഗഹിcത്‌ നmുെട കൂെട u ായി ും (aതായത്‌ ആ്രഗഹം പൂർണം ആയി ും) ull ദുഃഖം തെn ഭീകരമായ ദുഃഖം...... കാരണം നമുk് കി ാt onിെന ഓർt് e്രത കാലം േവണെമ ിലും നമുk് കഴിയാം..... കി ിയ onു കാരണം ull ദുഃഖtിൽ നmൾk് സവ്യം സവ്യം ആശവ്സിkാൻ oരു കാരണം േപാലും കെ tാൻ കഴിയിലല്..... ചുരുktിൽ പറ ാൽ നമുk് ര ു ഓപ്‌ഷൻ മാ്രതേമ ullൂ...... നmൾ ആ്രഗഹിkുnത്‌ നmുെട കൂെട തെn ull ദുഃഖം േവേണാ ആ്രഗഹിkുnത്‌ നmുെട കൂെട iലല്ാt ദുഃഖം േവേണാ en്....... ര ായാലും ദുഃഖം uറpു തെn....... കാരണംദുഃഖം േവേണാ േവ േയാ en് തിരെ ടുkാൻ ull ഓപ്‌ഷൻ നമുk് iലല് enർtം.......... aെലല് ിലും ദുഃഖം ആണേലല്ാ ആതയ്nികമായ സതയ്ം...........!!! പൂർണത ്രപണയെt െകടുtുnു.... ്രപണയം oരു പർവതാേരാഹണം േപാെലയാണ്‌ ഏ വും മുകളിൽ oരിkലും etാൻ പാടിലല്.... etിയാൽ aത്‌ പൂർണത ആണ്‌. ഏ വും മുകളിൽ നിnും aടുt കാലുെവp് വീ ും eടുtു െവcാൽ ull aവs eേ ാ ാെണn് eലല്ാവർkും aറിയാമേലല്ാ- aഗാധമായ ഗർttിേലk്…. enാൽ പൂർണത a്രപാപയ്ം ആെണn് aറിയാെത ്രശമിcു െകാെ യി രിkുകയും േവണം...... aതിനിട യിൽ oരു നാൾ മരണം വnു വിളിkുnത്‌ വെര...... നmൾ ്രപണയിcു െകാേ യിരിkും....... പൂർണതയ്‌k് േവ ി enും aപൂപൂർണതകളായി...................... . മനവ്nര ൾ കഴി ാലും ഈ തുടർc തുടർn് െകാേ യിരിkണം enാണ്‌ eെn ആ്രഗഹം............. love should always be uncondi- tional..... its a flow of flows.......!!! മിഴി ക ൂർ Rejith S Trivandrum eലല്ാ ്രപണയtിെnയും aവസാനം ദു:ഖം തെn. യഥാർttിൽ oരു മാരക വിഷമാണ്‌ ്രപണയം.ഞാൻ ആെരയും ്രപണയിkുnിലല്. ആരും eെnയും.സുഖം.ഞാൻ eെn tെn ്രപണയിkുnു. aേpാൾ eനിkലല്ാെത മ ാർkും eെn ചതിkാൻ കഴിയിലല്.oരു വാഹനtിെn uടമ ആ വാഹനം സൂkിkുnത്‌ േപാെല മ ാരും സൂkിkിലല്. aതിനാൽ ഞാൻ eെn ്രപണയം മ ാർkും െകാടു kിലല്. മെ ാരാളുെട വാഹനം ഞാൻ േമാഹിkാറുമിലല്. enായാലും കാഴ്‌cpാട്‌ നnായി ു ്.നലല് ചിn. ഞാൻ പറ ത്‌ ശരിയാേണാ eെnനിkറിയിലല്.കാരണം,െപെ n് ചിnിc് പറഞതാണ്‌. സമയമിലല്.പൂർണമായ വയ്ാഖയ്ാനം പിെn eേpാെഴ ിലും aവതരിpിkാം.
 39. 39. C —-a[pcw 39 ഈ മാസെt െതരെ ടുt ൈഹകുകളിൽ ചിലത്‌ Vipin Das ധയ്ാനം  ആർtലcു വരുn  oഴുkിെന  ഏ ുവാ ി, uറ ാതിരുn  enിെല കലല്ിനു നീ തn ധയ്ാനം..  aതാണ്‌  eെn ജീവിതtിെn ശbം.... .....Betty Hemanth ഓർm തൻ സവ്പ്‌നതുരുtിൽ തളcിേ ാേരാ ജn ൾ ജീവിതസൗരഭയ്ം oഴുകി മറയുnതറിയാെത പാഴ്‌ ജn ളായ്‌ ജീവിcു മരിcിടും ജnാnരപുണയ്മാം ഈസവ്പ്‌ന ്രഗഹം സുഗnം തിരിcറിയു. H A I K U Jayakrishnan Thottathil iരു ിന്‌ ദാരി്രദtിെnയും  െവളിctിന്‌ സmtിെnയും  മുഖഛായ uെ ിൽ  enും കൂെടയുll നിഴൽ േപാലും  iരുൾ മുറുകുേബാൾ  eെn തനിcാkാറു ് Anjana Aravind െതരുവിലും കടയിലും ഞാൻ തിര ു oരു തുllി സ്‌േനഹം ദയ പാകtിന്‌ കാരുണയ്ം ആവശയ്tിനു itിരി സമാധാനം otിരി പരിഭവംaവസാനമവർ വില പറ ു "തരുേമാ ?" Clarice Mathew വിടർn പൂkൾ വിപണിയിൽ വിലkുവcേpാഴും വിടരാtമു ുകൾ വികാരtിെn വിളനില ളായി uഴുതുമറിkെപടുnുനിർtൂ പീഡന ൾ ബാലാപീഡന ൾ Praveena Vasanth നിേnാട്‌ aടുkും േതാറും ഞാൻ enിെല eേnാട്‌ വിട െചാലല്ുകയാണ്‌ ...
 40. 40. C —-a[pcw 40 C-þa[pcwമലയാളം മാഗസിൻ- 2015 s^{_phcn പുസ്‌തകം-þ1 ലkംþ5 oരു https://www.facebook.com/groups/385624231579712/ ്രപസിdീകരണം സാഹിതയ്രചന, കഥേയാ കവിതേയാ enുമാവെ ,കാലികമാേണാ? പല ്രപശസ്‌ത eഴുtുകാരും aവരുെട രചനകൾk് േവ ി മാസ ളും വർഷ ളും കാtിരുnതായി വായിcി ു ്. ഓേരാ വാkിനും oരു േപ ുേനാവ്‌ aനുഭവിkെp ു en് പറയുnത്‌ aല ാരികം മാ്രതമാേണാ? െഫയിസ്‌ ബുk് കാലെt രചനകൾ കാണുേmാൾൾ ടാ ിൽ നിറെയ െവllമുllേpാൾ ൈപp് തുറnു വി േപാെലയാണ്‌ കാരയ് ൾ… .ആെരയും aടcാേkപിkുകയലല്. e ിലും oരു ദിവസം തെn amതും aറുപതും വരികൾ ull aേ ാ aതിേലെറേയാ കവിതകൾ േപാs് െചyുn ആളുകൾ പല ്രഗൂpിലും ക ു വരുnു.ൈഹകുവിെn കാരയ്ം പറേയ തിലല്േലല്ാ. കൂ ിെല പ ി കുരcാലും കുരയ്‌kാതിരുnാലും aത്‌ ൈഹകു ആkി േപാs് െചyുn ചില “ഭീകരകവികൾ” u ് en് സംഭാഷണtിനിടയിൽ oരു സുഹൃt് പറ ത്‌ ശരിയാെണn് േതാnുnു. മനsിൽ ത ുn സംഭവ ൾ, aത്‌ സവ്nം ്രപണയേമാ ്രപണയ ൈനരാശയ്േമാ, രാ്ര ീയkാരുെട ്രപസ്‌താവനേയാ, പാകി സ്‌താനിെല േബാംബ്‌ സ്‌േഫാടനേമാ enായാലും oരു സൃ ിk് േ്രപരണയാ കുnതിൽ aസവ്ാഭാവിക ദർശിkാൻ കഴിയിലല് itരം “stimuli” u ാkുn uൾേ്രപരണയിൽ പാറെk ിൽ നിnും കിനിയുn ജലtുllികൾ േപാെല ആ ിkുറുkിെയടുേk സാഹിതയ് രൂപമേ്രത കവിത. oരു സംഭവെt പ ി വിശദമായി eഴുതുn പ്രത റിേpാർ ് aലല്േലല്ാ കവിത. a െന േപ ുേനാേവാ സിേസറിയേനാ േവ ാെത iൻകയ്ു േബ റിൽ നിnും േകാഴിkു ു ൾ പുറtു വരുnത്‌ േപാെല കവിതകളുെട ്രപളയം. enുെകാ ് iത്‌ സംഭവി kുnു. .aതിെn വിവിധ വശ ളും തല ളും സംബnിc നിരീkണ ളും േക റിവും eഴുതിയതിെnയും വരും ലk ളിൽ eഴുതാൻ േപാകുnതിെnയും േപരിൽ തെnയാവെ i്രപാവശയ്െt കുmസാരം.. സാം േകാഴിേkാട്‌
 • SamKzd

  Feb. 9, 2015

This is the malayalam magazine published for facebook group kavithakal. This isan online project by the group members.

Views

Total views

1,533

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×