Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
ពត៌មានសក្ងេបរបស់
យូហ្វា ន់ គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលបានបង្កើតង ើ្កាលពីឆ្...
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
 ដផនរ Gold Trading មានក្រុមហ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធ UFUN GOLD
 ដផនរ Media...
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
បានបង្ហា ញពីសកាា ន៊ុពលងសែារិចា ការក្គប់ក្គ្ងលើការវិនិងយាគបានយា៉ា្លអ...
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
ែ៊ុោល អាងមរិរ (9,000,000,000 x 5% = USD 450,000,000) រន៊ុ្មួយថៃៃ ងន...
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
មានង្ម ោះថា UFUN GOLD ងៅថៃៃេី១២ ដខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣
ងោយបានច៊ុោះរិច...
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
ងៅរនរ្ងក្គ្នោះងោយេឹររាំនន់រន៊ុ្ក្បងេសមា៉ា ង ស៊ុី ៥០,០០០ក្បាាំម៊ុឺនរ...
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
 តថមលរបស់ UToken ក្តូវបានរាំណ្ត់ងៅងលើេីផារហិរញ្ាវតែ៊ុងោយដផអរងលើវិធ...
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
 យរ ៨៥០ដចរនឹ្តថមល ០.១៣០ ងយើ្េេួលបាន ៦,៥៣៨ Utokens ឬហ៊ុន
 ជាធមមត្ត...
សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា
ោរ់ងោយផ្ទា ល់ អ្ស់រយៈងពលជា្មួយឆ្ន ាំសក្មាប់ែាំងណ្ើ រការក្បឹរាងយាបល់...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Marketing For NAMI share
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Ufun information ( Khmer Luggage )

Download to read offline

UFUN is a company provide stock internal and pre-IPO to their user and buyer , All ufun member can be user this presentation to make more understanding .
More info please Contact UFUN Cambodia Team
by:
Email: sokha.biz168@gmail.com
Whatapp, Line, KaKao Talk,Wechart : +85570270066

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ufun information ( Khmer Luggage )

 1. 1. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា ពត៌មានសក្ងេបរបស់ យូហ្វា ន់ គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលបានបង្កើតង ើ្កាលពីឆ្ន ាំ ២០១៣ ងោយមាន ការិយាល័យរណ្តា លធាំងៅរន៊ុ្ក្បងេសថៃ និ្ក្បងេសមា៉ា ង ស៊ុី ក្ពមទាំ្មានការិយាល័យតាំណ្ត្ ជា្៧០ ក្បងេស ងៅេូទាំ្ពិភពងោរ រន៊ុ្ង ោះរួមមានក្បងេស រមព៊ុជា ផ្ដែរ។ ជាបេពិងោធន៍ រន៊ុ្ការងធវើបណ្តា ញេីផារ ម៊ុននឹ្ងយើ្ងធវើការសាំងរចចិតាចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនណ្តមួយង ោះ ងយើ្ ដត្ដតងក្រើសងរើសយរក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការរីរចាំងរើនពិតក្បារែ មានអ្នរេេួលខ៊ុសក្តូវខពស់ងលើ ក្រុមហ៊ុន មានមូលោា នអារីវរមមចាស់ោស់ មិនដមនងមើលក្តឹមដតងគហេាំព័រ (Website)ង ោះងេ។ ឥ ូវងនោះ ងយើ្ចាប់ងផាើមសិរាជាមួយក្រុមហ៊ុន យូហ្វវ ន់ ទាំ្អ្ស់គ្នន ៖ ក្រុមហ៊ុន យូហ្វវ ន់ ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានមូលោា នក្គឹោះយា៉ា្រឹ្មា៊ុ ាំ សក្មាប់ឲ្យងយើ្បាន សិរាដសវ្យល់ អ្ាំពីអារីវរមម ក្រុមអ្នរក្គប់ក្គ្ ការិយាល័យ។ល។ មន៊ុសសភាគគងក្ចើនងធវើការសងក្មច ចិតាចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន គឺងោយោរក្រុមហ៊ុនមានរត្តា ែូចជា ៖ ១. ក្រុមហ៊ុនមានការិយាល័យរណ្តា លធាំ ងៅរន៊ុ្ក្បងេសថៃ និ្មា៉ា ង ស៊ុី ដែលជារមមសិេធិផ្ទា ល់ ខលួន និ្មានការិយាល័យតាំណ្ត្ងសាើរក្គប់ក្បងេស រហូតែល់ជា្ ៧៨ ក្បងេស។ ២. ក្រុមហ៊ុនមានងៅដរ និ្មាា ស់ាគគហ៊ុនចាស់ោស់ ែូចជា៖ ងោរ ឧតាមងសនីយ៍ឯរ Athiwat Soonpan ងោរឧរញ្ញា DANIEL TAY ងោរឧរញ្ញា KELVIN CHO ងោរឧរញ្ញា DATO YIEW ងោរ ANSON ងោរ EDDY TAN ងោរបណ្ឌិ ត JIMMY HOH និ្ មានឧរញ្ញា ជាងក្ចើនងេៀត។ ៣. មូលោា នក្គឹោះែ៏រឹ្មាាំ ថនអារីវរមម មានែូចខា្ងក្កាម៖  ដផនរ Property មានក្រុមហ៊ុន BPCL ដែលជាប៊ុក្តសមព័នធនិ្គាំងោ្Bangkok Marina  ដផនរ E Commerce មានក្រុមហ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធ UFUNSTORE , UBT Mall … KELVIN CHO Dr. JIMMY HOHDANIEL TAYAthiwat Soonpan DATO YIEW UFun Center Mid Valley B 12-3, North Point, Mid Valley No.1, Medan Syed Putra Utara. 59200 Kuala Lumpur, Malaysia UFUN International HQ # 974/174,Sol Bangna Trod ,Bangna District, Bangkok, Thiland
 2. 2. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា  ដផនរ Gold Trading មានក្រុមហ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធ UFUN GOLD  ដផនរ Media មានក្រុមហ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធ UWay Media Group និ្មានាគគហ៊ុន ជាមួយ CAT TV នឹ្ Unispace TV  ដផនរ Charity មាន UFUN Charity  ដផនរ UTOKEN Utoken Trading Property(អចលនគ្រពយ) វិស័យអចលនទ្រព្យ ជាវិស័យអតិិថភាព្មួយក្នុងចំណោមវិស័យជំនួញនាណព្លបចចុបបនន ដូចណនេះទ្ក្ុមហុន យូហ្វា ន់ ក្៏មានគំណោងអភិវឌ្ឍន៍ណលើវិស័យមួយណនេះ ដូចខាងណទ្ោម៖ ១. BPCL (Bangkok Property Co.,ltd) គឺជាក្រុហ៊ុនោ្ស្់ សាំណ្្់មួយដែលជាការបង្កើតងោយ ក្រុមហ៊ុនយូហ្វវ ន់ និ្ ក្រុមហ៊ុនបីណ្តប៉ាូរី (Bina Puri) កាលពីថៃៃេី១១ ដខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣។ Bina Puri បង្កើតង ើ្ត្តាំ្ពីឆ្ន ាំ១៩៧៥ ងហើយច៊ុោះបញ្ជ ី រន៊ុ្េីផារមូលប័ក្តអ្នារជាតិ កាលពីឆ្ន ាំ១៩៩៥ នឹ្ជាក្រុមហ៊ុន ោ្ស្់ែ៏លបីងៅរន៊ុ្ក្បងេស មា៉ា ង ស៊ុី និ្ ថៃ។ ២. Bangkok Marina ជាគាំងោ្ Resort & Spa ដែលបានសងមាោ ធ ការោា នោ្ស្់កាលពីថៃៃេី១៨ដខឧសាគ ឆ្ន ាំ២០១៤ ងហើយគាំ ងោ្ងនោះមានេាំហាំេឹរក្បារ់ចាំនួន ៣០០ ោន រ៊ុី្ហគីតមា៉ា ង ស៊ុី ងហើយរន៊ុ្ង ោះក្រុមហ៊ុន យូហ្វវ ន់មានហ៊ុនែាំបូ្ចាំនួន ២៩ាគគរយ ប៉ា៊ុដនាគួរបញ្ញា រ់ផ្ដែរថាក្រុមហ៊ុនយូហ្វវ ន់បានេិញាគគហ៊ុនមួយ ចាំនួនបដនែមងេៀត ងពលរនល្ងៅៃមីៗនោះ។ Bangkok Marina សែិត ងៅរន៊ុ្តាំបន់ងសែារិចាពិងសស(សាំបូរងោយងោ្ចក្រធាំៗ)រន៊ុ្ងខតាសម៊ុក្េក្បាកាន ងហើយចាំន៊ុចពិងសស របស់វាគឺ ខា្ងក្កាយថន Bangkok Marina មានសម៊ុក្េ ខា្ម៊ុខជាប់ផលូវជាតិ មានផលូវរៃងភលើ្អាកាស និ្ ងៅរិតក្ពោនយនាងហ្វោះស៊ុវណ្ណភូមិក្បងេសថៃ។ ៣. Pattaya Condominium Project ជាគាំងោ្ខ៊ុនែូ លាំោប់ពិងសស របស់ក្រុមហ៊ុនសែិតងៅដរបរងននរសម៊ុក្េ បា៉ា ត្តយា៉ា ងខតាឈ៊ុនបូរី ក្បងេស ថៃ ដែលជាតាំបន់ងេសចរណ្៍ ែ៏លបីលាញ។ ងនោះគឺជាការអ្ភិវឌ្ឍន៍ៃមី មួយរបស់ UFUN GROUP ដែលងធវើងអាយអ្នរចូលរួមវិនិងយាគមានេាំន៊ុរ ចិតាកាន់ដតខពស់ជាមួយសរាីាគពយា៉ា្ងក្ចើន ក្ពមទាំ្រាំពឹ្ថានឹ្ េេួលបានាគគោភជាផលចាំងណ្ញកាន់ដតងក្ចើនង ើ្ ងហើយងនោះរ៏
 3. 3. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា បានបង្ហា ញពីសកាា ន៊ុពលងសែារិចា ការក្គប់ក្គ្ងលើការវិនិងយាគបានយា៉ា្លអក្បងសើរបស់ UFUN GROUP ផ្ដែរ។ វាមិនដមនជាគាំងោ្េី១ របស់ក្រុមហ៊ុន UFUN ងេ ងហើយវារ៏មិនដមនជាគាំងោ្ច៊ុ្ ងក្កាយរបស់ UFUN GROUP ដែរ ដតអ្វីដែលងយើ្បានែឹ្ង ោះ គឺក្រុមហ៊ុនងៅមានគាំងោ្ពិងសសៗជា ងក្ចើនងេៀត។ ៤. HanBaiYu Marble Mining Project គឺជាគាំងោ្ែ៏ធាំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន China Sichuan XiaoJin ShunYi Mining Corporation ដែលមានេាំហាំេឹរក្បារ់រហូតែល់ងៅ RM 350 Billions ( បីរយហ្វសិប ងកាត រី្ហគីត មា៉ា ង ស៊ុី)គាំងោ្ងនោះងផ្ទា តងៅងលើអារីវរមមសាំខា ន់ៗែូចជា បងចារវិេាសូឡា មាស ងោ្ចក្រផលិតឥែាការូ ៃមមា៉ា ប ៃមក្កានិត។ល។ ក្រុមហ៊ុនយូហ្វវ ន់ រ៏បានបណ្តា រ់េ៊ុនចាំនួន ៣០០ ោនែ៊ុោល ជាមួយនឹ្ HanBaiYu Marble Mining Project ផ្ដែរ គឺងៅថៃៃេី ២៦ ដខត៊ុោ ឆ្ន ាំ២០១៤ រន៊ុ្ពិធីង្ម ោះថា UTOKEN Signing Ceremony & Convention ងោយមានការចូលរួម ពីសមារិររបស់ក្រុមហ៊ុនជា្ ៣០,០០០ (បីម៊ុឺន រ់) មរពីជា្៣០ ក្បងេស ពិងសសជា្ងនោះងៅ ងេៀតគឺមានការអ្ងញ្ជ ើញចូលរួមជាគណ្ៈអ្ធិបតីែ៏ខព្់ខពស់ ពីេីក្បឹរាផ្ទា ល់របស់ក្ពោះមហ្វរសភក្តថៃ។ E Commerce (ពាណិ ជ្ជកមមក្អឡិចគ្តូនិច) UBTMall ជាក្បងភេពាណ្ិ រជរមមងអ្ ិចក្តូនិច (Business Platform E-Commerce)ឬដែលងយើ្និយមងៅថា Shopping Online។ ងហត៊ុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនយូហ្វវ ន់ងក្រើសងរើសយរអារីវរមមដបប E- Commerce ជារាំនួញសាំខាន់? ងៅរន៊ុ្យ៊ុគសម័យេាំងនើប ងពល បចា៊ុបបននងនោះ វិស័យរាំនួញមានការវិវឌ្ឍន៍ឥតឈប់ឈរងហើយនិ ន ការ ធាំបាំផ៊ុតងៅរន៊ុ្វិស័យរាំនួញ សម័យងនោះគឺ Shopping Online ។ ងោយមានគាំរូថនាគពងជាគរ័យរន៊ុ្វិស័យរាំនួញដបបងនោះយា៉ា្ងក្ចើនដែលងយើ្បានោគ ល់ែូចជាក្រុម ហ៊ុន eBay , Amazon , Gruopon, Alibaba, Taobao, Google Shop ។ល។ ទាំ្អ្ស់ងនោះជាក្បងភេអារីវរមម E-Commerce ដែលងយើ្បានែឹ្ថាវាមានាគពងជាគរ័យលបីលាញពាសងពញសរលងោរ។ ងហើយ ក្បភពចាំនូលសាំខាន់របស់រាំនួញក្បងភេងនោះ គឺការលរ់េាំនិញ ឬងសវារមម រួចកាត់ថៃលងសវា(ាគគរយ)ពី ការលរ់របស់ក្រុមហ៊ុន។ ឧទហរណ្៍ ៖ ក្រុមហ៊ុន Alibaba បានលរ់េាំនិញនិ្ងសវាយា៉ា្ ងក្ចើនកាលពីថៃៃេី ១១ វិចឆិកា ២០១៤ បានរហូតែល់ USD 9 Billions , ងយើ្គិតថា Alibaba យរចាំងណ្ញក្តឹមដត៥% ប៉ា៊ុងណ្តណ ោះ រ៏អាចររ ក្បារ់ចាំងណ្ញបានយា៉ា្ងក្ចើនសនធឹរស ធ ប់ ងោយងយើ្អាចគណ្ យរក្បាាំបួនងកាត គ៊ុណ្នឹ្ក្បាាំាគគរយគឺងសមើនឹ្ បួនរយហ្វសិបោន
 4. 4. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា ែ៊ុោល អាងមរិរ (9,000,000,000 x 5% = USD 450,000,000) រន៊ុ្មួយថៃៃ ងនោះជាចាំណ្ូ លស៊ុេធរបស់ងោរ ដររមា៉ា (Jack Ma) មាា ស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ជាមហ្វងសែាីពិភពងោររនជាតិចិន ដែលររចាំណ្ូ លបាន ងក្ចើនបាំផ៊ុតក្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ UFUNSTORE (www.ufunstore.com) គឺជាក្បងភេពាណ្ិ រជរមម ងអ្ ិចក្តូនិច(E-Commerce) ដដលររួលបានោគំទ្រយ៉ា ងណទ្ចើនព្ី សំោក្់អនក្លក្់ តិំោងដចក្ចាយផលិតិផល សមាជិក្ និងអតិិថិ ជន ណហើយមានផលិតិផលជាណទ្ចើនទ្បណភរដដលបានដាក្់លក្់ណៅក្នុង ទ្ក្ុមហុនមួយណនេះ។ ទ្គប់អាជីវក្រ ពាណិ ជជក្រ អាចដាក្់លក្់ ផលិតិផលឬណសវាក្មមរបស់ខ្លួនណៅក្នុង UFUNSTORE បានណហើយណយើងក្៏អាចដសាងរក្រំនិញ ឬណសវា ក្មមោមួយដដលទ្តិូវោរ ណៅរីណនេះបាន ទ្ព្មទំងមានមានសុវតិថិភាព្ខ្ពស់ក្នុងោររូទតិ់ទ្បាក្់។ បដនថម ព្ីណលើ E Commerce តាមដបបរូណៅធមមតាទ្ក្ុមហុន UFUNSTORE និង UBTMall ក្៏បានបញ្ចូ ល Platform M2M & O2O ណលើសព្ីShopping Online ដទរណរៀតិ។( M2M = Member to Merchandise/ Merchandise to Member and O2O = Online to Offline / Offline to Online ). UBTMall (www.ubtmall.com) បានសងមាោ ធការិយាល័យ និ្ងគហេាំព័រកាលពីថៃៃេី ២៩ ដខងមោ ឆ្ន ាំ២០១៤ វាគឺជាក្បងភេ រាំនួញមានលរាណ្ៈជាពាណ្ិ រជរមមងអ្ ិចក្តូនិច (ការេិញ ឬលរ់ េាំនិញត្តមអ្៊ុីនធឺងណ្ត) រ៏ប៉ា៊ុដនាអ្វីដែលគួរចាប់អារមមណ្៍ និ្រត់ សមាគ ល់ង ោះគឺ UBTMall មិនេេួលយររូបិយប័ណ្ណ ណ្តងផសភ្ងក្ៅ ពី Utoken ( Digital Medium of Exchange )ដែលជាហ៊ុនឬរូបិយប័ណ្ណ ឌ្ីរីៃល របស់ក្រុមហ៊ុនយូហ្វវ ន់ ។ ការងក្បើក្បាស់ Utoken សក្មាប់ការេិញលរ់ ឬងោោះែូរេាំនិញងៅរន៊ុ្ www.ubtmall.com គឺជាសរមមាគពរួយងលើរតាំងរើ្តថមលរបស់រូបិយប័ណ្ណឌ្ីរីៃលមួយងនោះ ឲ្យមានាគព ងពញនិយមង ើ្រន៊ុ្ពិភពងោរ ដែលអាចកាត់បនែយហ្វនិភ័យរន៊ុ្ការកាន់ោច់ក្បារ់ស៊ុេធបានយា៉ា្ លអ ងពលបចា៊ុបបនននិ្អ្ គត។ បញ្ញា រ់ៈ ក្គប់រូបិយប័ណ្ណទាំ្អ្ស់មិនអ្ន៊ុញ្ញា តិឲ្យងក្បើក្បាស់ ងហើយ ក្តូវបាូរងៅជា Utoken ជាម៊ុនសិន ម៊ុនងពលដែលអ្តិៃិរនច្់េិញេាំនិញងៅរន៊ុ្ UBT Mall។ Gold Trading វិស័យមាស មាសជាងោហៈធាត៊ុែ៏រក្មមួយ និ្ជារូបិយប័ណ្ណែ៏មានសកាា ន៊ុពលបាំផ៊ុត ដែលមានការងក្បើ ក្បាស់ត្តាំ្ពីោប់ពាន់ឆ្ន ាំម៊ុន និ្បនារហូតមរែល់ងពលបចា៊ុបបននងនោះ។ មន៊ុសសភងៅរ៊ុាំវិញពិភពងោរងៅ ដតឲ្យតថមលងលើមាស ក្ពមទាំ្ររស៊ុី េិញលរ់មាសយា៉ា្សរមម។ ែូងចនោះ ក្រុមហ៊ុនយូហ្វវ ន់រ៏បានបង្កើត អារីវរមមទរ់េ្នឹ្មាស ងហើយវាជាក្រុមហ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធមួយរន៊ុ្ចាំងណ្តមប៊ុក្តសមព័នធជាងក្ចើន ដែល
 5. 5. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា មានង្ម ោះថា UFUN GOLD ងៅថៃៃេី១២ ដខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ ងោយបានច៊ុោះរិចាក្ពមក្ពា្អារីវរមមជាមួយក្រុមហ៊ុន HIZAH GOLD ដែលជាក្រុមហ៊ុនមាសែ៏ធាំមរពីចក្រភពអាោ៉ាប់។ UFUN GOLD ជាក្រុមហ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធមួយរបស់ UFUN ដែលររស៊ុីជាមួយ មាស និ្េេួលយរមាសពីសមារិរសក្មាប់ការេិញ Utoken ងោយមិនចាាំបាច់ងក្បើក្បាស់ោច់ក្បារ់ និ្លរ់មាសងៅកាន់ សមារិរ UFUN ដែលអាចេេួលយររូបិយប័ណ្ណឌ្ីរី្ល ឬហ៊ុនរបស់ខលួន។ Media គ្បព័នធផ្សពាផ្ាយ ក្បព័នធផសភពវផាយមានតួ េីយា៉ា្សាំខាន់រន៊ុ្ការផាល់ពត៌ មានទន់ងពលងវោ ចាំងណ្ោះែឹ្ បេពិងោធន៍រន៊ុ្និ្ងក្ៅក្បងេស ការរាំោនា ការផសភពវផាយពាណ្ិ រជរមម ែល់េសសភនិររន អ្នរត្តម ោនងៅរន៊ុ្ពិភពងោរទាំ្មូល។ រន៊ុ្ង ោះក្បព័នធផសភពវផាយមាន ែូចជា េូរេសសភន៍ កាដសត េសសភ វែាី វិេយ៊ុ ក្ពឹតាប័ក្ត.... ងហើយងយើ្ រត់សមាគ ល់ថាោល់ក្បព័នធផសភពវផាយទាំ្ង ោះ ស៊ុេធសឹ្ដតេេួល បានផលចាំងណ្ញ ឬចាំណ្ូ លយា៉ា្ងក្ចើនពីការផសភពវផាយ របស់ពួរងគ។ ែូងចនោះUFUN បានបង្កើតក្បព័នធ Media មួយចាំនួនែូចជា UWay Media Group គឺជាេូរេសសភន៍មួយដែល ជាក្រុមហ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធរបស់ UFUN ដែលសែិតងៅ ថតវាន់ ដែលបាន ែាំងណ្ើ រការកាលពីថៃៃេី៧ ដខរញ្ញា ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ ប ា ប់ពី UWay ក្រុម ហ៊ុន UFUN រ៏បានេិញាគគហ៊ុនចាំនួន ៤៩% ពីេូរេសសភន៍ CAT Television របស់ថៃ ដែលអាចងមើលង ើញរហូតែល់ងៅ ១០០ ក្បងេ ស។ Unispace TV រ៏ជាេូរេសសភន៍ៃមីមួយងេៀតដែល UFUN បានេិញ ហ៊ុនោរ់បញ្ជូ លជាមួយ UWay TV កាលពីងពលៃមីៗងនោះផ្ដែរ។ ទាំ្អ្ស់ងនោះជាក្បភពចាំណ្ូ លយា៉ា ្ ងក្ចើនបានមរពីក្បព័នធថនការផសភពវផាយ ងហើយោល់សរមមាគពធាំៗរបស់់ក្រុនហ៊ុន UFUN នឹ្ក្តូវបាន ចារ់ផាយជាបនាប ា ប់....។ UFUN Charity មានតួ េីយា៉ា្សាំខាន់សក្មាប់រួយក្េក្េ្់សរមមាគព សបប៊ុរសធម៌របស់ក្រុនហ៊ុន UFUN ងៅក្គប់េិសេីរន៊ុ្តាំបន់អាស៊ុី និ្ ពិភពងោរទាំ្មូល ។ UFUN Charity បានផាល់មូលនិធិ អាហ្វរ េឹរ ស៊ុេធ ជាងក្ចើនែូចជាការឧបតាមោេឹរក្បារ់១០០,០០០(ែប់ម៊ុឺនរ៊ុី្ហគីត)
 6. 6. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា ងៅរនរ្ងក្គ្នោះងោយេឹររាំនន់រន៊ុ្ក្បងេសមា៉ា ង ស៊ុី ៥០,០០០ក្បាាំម៊ុឺនរ៊ុី្ហគីតងៅប៉ាូលីសថៃ,េឹរស៊ុេធ ៤៣២,៦០០ ែប ក្ពមទាំ្ក្បារ់ែប់ម៊ុឺនរ៊ុី្ហគីត ងៅមណ្ឌ លរ៊ុមាររាំក្ពា, និ្ឧបតាមោងៅកាន់រដនល្ ដែលក្តូវការរាំនួយជាងក្ចើនងេៀត។ UTOKEN រូបិយប័ណណ ឌីជ្ីថល ការច៊ុោះរិចាក្ពមងក្ពៀ្ MOA កាលពីថៃៃេី ១៦ ដខមី ឆ្ន ាំ២០១៤ រវា្ក្រុមហ៊ុន UFUN ជាមួយ នឹ្ធ គ្នរ UDBP Bank , BDG Bank និ្ក្គឹោះោែ ន NICO Finance គឺជាក្ពឹតាិការណ្៍ ែ៏ពិងសសសក្មាប់ ក្គប់សមារិរដែលមានាគគហ៊ុនជាមួយ UFUN ពីងក្ពាោះក្រុមហ៊ុន UFUNបានោរ់តាំរល់ក្បារ់ចាំនួន ១០,០០០,០០០ ែប់ោនែ៊ុោល អាងមរិរ ក្ពមទាំ្ ២២% ថនការលរ់របស់ UFUN ចូលងៅកាន់ាគគី ទាំ្ង ោះ ងែើមបីបង្កើត Utoken Reserve Limited សក្មាប់ជាការធា ងលើ UTOKEN (រូបិយប័ណ្ណឌ្ីរីៃល) ដែលមានសមាសាគពអ្នរែឹរ ាំជាន់ខពស់ែូចជា៖ ងោរឧតាមងសនីយ៍ឯរ Athiwat Soonpan ដែលមានតួ េីរន៊ុ្រោា ភិបានថៃជា The current Thai Defence Force Advisor Utoken Reserve Limited President ងោរបណ្ឌិ ត Lim Kim Seng ដែលមានតួ េីជា CEO of BDG Bank Utoken Reserve Limited Chairman UFUN គឺជាឈមួញរណ្តា លមួយដែលអាចររចាំណ្ូ លបានយា៉ា្ងក្ចើនងៅក្គប់ ងពលដែលអ្នរវិនិ ងយាគ មានរមមាគពពាណ្ិ រជរមមជាមួយក្រុមហ៊ុន ងោយកាត់តថមលងសវាែូចខា្ងក្កាម៖  ោល់ការេិញ Utoken ក្រុមហ៊ុនបង្កើនតាំថលបដនែម ១៥%  ោល់ការលរ់ Utoken ក្រុមហ៊ុនកាត់ងសវា ១០%  ក្តើអាីក្ៅជា Utoken? UToken មិនដមនជាមងធាបាយចដមលររន៊ុ្ការងក្បើក្បាស់ រាំនួសោច់ក្បារ់ងៅរន៊ុ្សម័យឌ្ីរីៃលបចា៊ុបបននង ោះងេ វាក្តូវ បានេេួលោគ ល់ថាជា Digital Currency ជា្ ៧៨ ក្បងេសនិ្ រាំព៊ុ្ពក្្ីរេីផាររបស់ខលួនជាងក្ចើនក្បងេសងេៀត។ UTokens ក្តូវ បានអ្ន៊ុញ្ញា តិងបាោះផាយងចញចោចរណ្៍ ងោយ " UToken Reserve Limited " ដែល ជាក្រុមហ៊ុនអ្នារជាតិមួយ ដែលបង្កើតង ើ្ងោយក្រុមអ្នររាំ ញមរពីដផនរ បងចារវិេាអ្៊ុីនធឺងណ្ត ពាណ្ិ រជរមម ធ គ្នរ វិនិងយាគិន និ្បណ្តា ញឧសាហរមមមួយចាំនួន។  គុណសមបតៅិនិងអតថគ្បក្យជ្ន៍នន UToken
 7. 7. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា  តថមលរបស់ UToken ក្តូវបានរាំណ្ត់ងៅងលើេីផារហិរញ្ាវតែ៊ុងោយដផអរងលើវិធីោស្រសាបក្មុ្ ធ គ្នរ  UToken មិនដមនជារូបិយប័ណ្ណឌ្ីរីៃល ដែលងយើ្អាចរីរបានពីក្បព័នធែាំងណ្ើ ការមា៉ា ស៊ុីនរ៊ុាំពយូ េ័រែូច Bitcoin ង ោះងេ  ល៊ុបបាំបាត់ការងក្បើក្បាស់ោច់ក្បារ់ និ្កាត់បនែយហ្វនិភ័យថនការកាន់ោច់ក្បារ់ស៊ុេធ  កាត់បនែយការក្ពួយបារមោរបស់អ្នរងក្បើក្បាស់អ្ាំពីអ្តិផរណ្តងសែារិចា  គ្នម នការរាំណ្ត់ ថនការងផារចាំនួន UToken ពីគណ្នីមួយងៅគណ្នីមួយងផសភ្ងេៀតងេ  UToken ជាចាំណ្ូ លអ្រមម (Passive Income) សក្មាប់អ្នរដែលបានេិញ  េេួលបានផលចាំងណ្ញខពស់ងបើងក្បៀបងធៀបជាមួយវិស័យបងចារវិេា និ្ការោរ់ក្បារ់ធ គ្នរ  អ្ន៊ុញ្ញា តិឱ្យងធវើពាណ្ិ រជរមម(េិញនិ្លរ់) ងោយងសរី  មានក្បព័នធស៊ុវតែិាគពខពស់ដែលធា បានយា៉ា្លអ ក្គប់ក្បតិបតាិការងផារថន UToken  មានស៊ុវតែិាគពខពស់រន៊ុ្ការងក្បើក្បាស់  ររាការសាំង្ហត់និ្ផលក្បងយារន៍ថន UToken របស់អ្នរងក្បើក្បាស់  ជាក្បព័នធបណ្តា ញសា្់ោរអ្នារជាតិដែលអាចក្បមូលផា៊ុាំរហូតែល់ ៧៨ ក្បងេស  ងយើ្អាចងផារ UToken ងៅគណ្នីថែគូរងផសភ្ងេៀតត្តមរយៈ www.utokenkms.com  បេបង្ហា ញ UToken របស់អ្នរជាអ្ាំងណ្តយែ៏សាំខាន់ សក្មាប់សមារិរចូលរួមេូងៅ  េេួលយរងោយ Charity Welfare (អ្្គការសបប៊ុរសធម៌ដែលបានច៊ុោះបញ្ជ ីែ៏ធាំ)  ឱ្កាសវិនិងយាគងលើវិស័យរាំងណ្ើ នចក្មុោះ  ដរលមអក្របខ័ណ្ឌ ចាប់មួយដែលនឹ្ក្តូវបានេេួលយរយា៉ា្េូលាំេូោយងោយឈមួញងៅរ៊ុាំ វិញពិភពងោរ។  ការវិនិក្យគចាប់ពី ៥០០ ដុល្លា ដល់ ៣៥០,០០០ ដុល្លា ក្ញ្ច ប់ ៥០០ ដុល្លល មានព្ិនទុសទ្មាប់រិញ UToken ចាំនួន ៤០០ ក្ញ្ច ប់ ១,០០០ ដុល្លល មានព្ិនទុសទ្មាប់រិញ UToken ចាំនួន ៨៥០ ក្ញ្ច ប់ ៥,០០០ ដុល្លល មានព្ិនទុសទ្មាប់រិញ UToken ចាំនួន ៤,៥០០ ក្ញ្ច ប់ ១០,០០០ ដុល្លល មានព្ិនទុសទ្មាប់រិញ UToken ចាំនួន ៩,៥០០ ក្ញ្ច ប់ ៥០,០០០ ដុល្លល មានព្ិនទុសទ្មាប់រិញ UToken ចាំនួន ៥០,០០០ ក្ញ្ច ប់ ១៥០,០០០ ដុល្លល មានព្ិនទុសទ្មាប់រិញ UToken ចាំនួន ១៥០,០០០ បដនែមរីសតចាំនួន ០១ ក្ញ្ច ប់ ៣៥០,០០០ ដុល្លល មានព្ិនទុសទ្មាប់រិញ UToken ចាំនួន៣៥០,០០០បដនែមរីសតចាំនួន ០៣  ឧទាហរណ៍ ពីអតថគ្បក្យជ្ន៍ននការវិនិក្យគកញ្ចប់ ១.០០០ ដុល្លា  ការវិនិងយាគ ១,០០០ ែ៊ុោល នឹ្េេួលបាន ៨៥០ U Point សាំោប់េិញាគគហ៊ុន
 8. 8. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា  យរ ៨៥០ដចរនឹ្តថមល ០.១៣០ ងយើ្េេួលបាន ៦,៥៣៨ Utokens ឬហ៊ុន  ជាធមមត្តតថមលរបស់ Utokens ងរើនង ើ្មា្ងសមើនឹ្ ០.០០២ ក្គប់ឯរត្ត  ឧទហរណ្៍ ថាងរើនងៅ ០.១៣២ មានន័យថាបានងរើនង ើ្ចាំនួន ០.០០២ រន៊ុ្១ឯរត្ត  ងយើ្អាចគណ្ ងោយយរ ៦,៥៣៨ គ៊ុណ្នឹ្ ០.០០២ ងសមើ ១៣ែ៊ុោល ជាផលចាំងណ្ញងពល ដែលមានការងរើនង ើ្ថនតថមលមា្ ។ ច៊ុោះងបើឧទហរណ្៍ ថា រន៊ុ្មួយដខបានងរើនង ើ្ ២០ ែ្ ងតើចាំងណ្ញបានប៉ា ម ន? យរផលចាំងណ្ញ ១៣ែ៊ុោល គ៊ុណ្នឹ្ ២០ ែ្ គឺងសមើនឹ្ ២៦០ ែ៊ុោល រន៊ុ្មួយដខង ោះ....។ o ជាងគ្នលការណ្៍ តាំថលរបស់ាគគហ៊ុនង ើ្មា្ ១% ថនតាំថលងគ្នលរបស់ UTOKEN  ការរិញហុន សនស ំរុករហូតក្ឡើងនថាខ្ពស់ ក្បសិនងបើងយើ្េិញាគគហ៊ុនរន៊ុ្ងពលងនោះ សាំោប់រញ្ា ប់ ១០០០ែ៊ុោល ងសមើនឹ្ 6,538 ាគគហ៊ុន។ងធវើការ ងក្បៀបងធៀបេឹរក្បារ់ថនការវិនិងយាគ ១,០០០ែ៊ុោល រន៊ុ្ងពលងនោះ រហូតងពល ហ៊ុនង ើ្ថៃលែល់ ១.២០ (មួយែ៊ុោល ពីរការ់) ងយើ្ត្តមោនទាំ្អ្ស់គ្នន .....  ហ៊ុនចាំនួន 6,538 UTOKEN គ៊ុណ្នឹ្ 0.130 ងសមើនឹ្េឹរក្បារ់ USD 849.94  ហ៊ុនចាំនួន 6,538 UTOKEN គ៊ុណ្នឹ្ 0.200 ងសមើនឹ្េឹរក្បារ់ USD 1,307.60  ហ៊ុនចាំនួន 6,538 UTOKEN គ៊ុណ្នឹ្ 0.300 ងសមើនឹ្េឹរក្បារ់ USD 1,961.40  ហ៊ុនចាំនួន 6,538 UTOKEN គ៊ុណ្នឹ្ 0.400 ងសមើនឹ្េឹរក្បារ់ USD 2,615.20  ហ៊ុនចាំនួន 6,538 UTOKEN គ៊ុណ្នឹ្ 0.500 ងសមើនឹ្េឹរក្បារ់ USD 3,269.00  ហ៊ុនចាំនួន 6,538 UTOKEN គ៊ុណ្នឹ្ 0.600 ងសមើនឹ្េឹរក្បារ់ USD 3,922.80  ហ៊ុនចាំនួន 6,538 UTOKEN គ៊ុណ្នឹ្ 0.900 ងសមើនឹ្េឹរក្បារ់ USD 5,884.20  ហ៊ុនចាំនួន 6,538 UTOKEN គ៊ុណ្នឹ្ 1.200 ងសមើនឹ្េឹរក្បារ់ USD 7,845.60 ែូងចនោះការេិញហ៊ុន១០០០ែ៊ុោល ងពលងនោះ ងហើយររាេ៊ុរែល់តថមលមួយែ៊ុោល ពីរការ់ ង ោះេឹរក្បារ់ របស់ ងយើ្អាចងរើនង ើ្ែល់ងៅ ជា្ ៧,៨៤៥ ែ៊ុោល (ក្បាាំពីរពាន់ ក្បាាំបីរយដសសិបក្បាាំ) ដែលងនោះ ក្គ្នន់ដតជាការេិញ ១០០០ែ៊ុោល ប៉ាងណ្តណ ោះ ។ ច៊ុោះងបើេិញងក្ចើនជា្ងនោះវិញ?  ចាំណ្តាំ៖ រន៊ុ្ររណ្ី ក្រុមហ៊ុនដចរ Split ងយើ្នឹ្េេួលបានការគ៊ុណ្បដនែមពីក្រុមហ៊ុន ជារ់ ដសា្ក្រុមហ៊ុនបានដចរ Split ចាំនួនបីែ្រួចមរងហើយគឺ៖  ៣១ ដខធនូ ២០១៣ ដចរនឹ្ ៣ ែ្ថនចាំនួនហ៊ុនសរ៊ុប ងោយគ៊ុណ្នឹ្ ៣ ែ្  ២៧ ដខមី ២០១៤ ដចរនឹ្ ២ែ្ថនចាំនួនហ៊ុនសរ៊ុប ងោយគ៊ុណ្នឹ្ ២ ែ្  ២៦ ដខត៊ុោ ២០១៤ ដចរនឹ្ ៣ ែ្ថនចាំនួនហ៊ុនសរ៊ុប ងោយគ៊ុណ្នឹ្ ១០.៩៣ ែ្ អំពីយូហ្វា ន់ កមពុជា ក្រុមហ៊ុនយូហ្វវ ន់ ងវើលែ៍វា៉ាយែ៍ មានេសសភនៈវិស័យយា៉ា្រឹ្មា៊ុ ាំរន៊ុ្ពក្្ឹ្និ្ពក្្ីរេីផាររបស់ ខលួន និ្មានបាំណ្្រួយងក្ជាមដក្រ្ងសែារិចាក្គួោរ របស់ក្បជារនងៅេូទាំ្សរលងោរ។ រន៊ុង ោះ រមព៊ុជា មានសមារិរចូលរួមនឹ្ការិយាល័យសក្មាប់ងធវើការមួយងៅភនាំងពញ ដែលក្រុមហ៊ុនបានមរ
 9. 9. សូមស្វា គមន៍ យ៉ា ងកក់ក្តៅ ពី គ្គួស្វរ យូហ្វា ន់ កមពុជា ោរ់ងោយផ្ទា ល់ អ្ស់រយៈងពលជា្មួយឆ្ន ាំសក្មាប់ែាំងណ្ើ រការក្បឹរាងយាបល់ងលើការេិញ លរ់ UTOKEN ងៅរមព៊ុជា។ ងហើយ រន៊ុ្ង ោះក្បងេសរមព៊ុជារ៏មានអ្នរតាំណ្ត្ដែលេេួលបនា៊ុរសក្មួលងលើ ការ េិញ លរ់ UTOKEN ការច៊ុោះង្ម ោះនិ្ការែរក្បារ់ត្តមរយៈធ គ្នរ ផ្ទា ល់ខលួនរបស់សមារិរក្គប់ គ្នន និ្មានអ្នររួយសក្មបសក្មួលការង្ហរបងចារងេស ងលើងគហេាំព័រ ការងធវើបេបង្ហា ញឪកាសរាំនួញ ការក្បរ៊ុាំ ការបណ្ា៊ុ ោះបណ្តា លបចារងេស ពត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន។ល។ សកមមភាពការងារ ក្ផ្សងៗ សូមថ្ថាងអំណគុណថ្ដលបានចំណាយក្ពលក្វល្លយកចិតៅរុកដាក់កនុងការអាន និងតាម ដានពត៌មានរបស់ក្ល្លកអនក! Prepared By. Mr MORN SOKHA Email: sokha.biz168@gmail.com Skype: morn.sokha17 H/P,Whatsapp: +855 70 27 00 66 +855 17 66 97 99
 • pharatt

  Mar. 20, 2015

UFUN is a company provide stock internal and pre-IPO to their user and buyer , All ufun member can be user this presentation to make more understanding . More info please Contact UFUN Cambodia Team by: Email: sokha.biz168@gmail.com Whatapp, Line, KaKao Talk,Wechart : +85570270066

Views

Total views

537

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×