Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BOLESTNÉ A ZTÍŽENÍ 
SPOLEČENSKÉHO 
UPLATNĚNÍ 
AKTP Tomáš Pavelec 
advokátní kancelář Praha 
office@aktp.cz 
+420 777 6424 ...
ÚVOD 
S nabytím účinnosti občanského zákoníku byla zrušena vyhláška č. 
440/2001 Sb., 
soudní praxe má sama posoudit konkr...
BOLESTNÉ 
Jak dosáhnout obdobného rozhodování soudů v obdobných 
případech, když zákon ponechává výši na svévoli soudce? Ž...
KOMPLIKACE A ZVÝŠENÍ 
BOLESTNÉHO 
Vzniknou-li v důsledku poranění komplikace, mělo by se bolestné 
procentuálním způsobem ...
DALŠÍ OKOLNOSTI PRO ZVÝŠENÍ 
BOLESTNÉHO 
Procentuální sazby jsou doporučené, jako odrazový bod. Neexistuje 
právní úprava,...
ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO 
UPLATNĚNÍ 
Ztížení společenského uplatnění je náhrada za možnost „mít lepší 
budoucnost“ tehdy, ned...
ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO 
UPLATNĚNÍ 
Ztížení společenského uplatnění musí obsahovat také náhradu za 
nepohodu či neštěstí ze ...
ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO 
UPLATNĚNÍ 
Poškozený má také nárok na kompenzaci za snížení možnosti provádět činnosti 
(faktor AKT...
ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO 
UPLATNĚNÍ 
Částka, která poškozenému kompenzuje náklady na rekvalifikaci, 
náklady na znovuzačleněn...
SMRT A ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ UBLÍŽENÍ NA 
ZDRAVÍ 
Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce 
CO? duševní...
ÚČELNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY 
SPOJENÉ S PÉČÍ O POŠKOZENÉHO 
Náklady, které poškozený nebo osoby poškozenému blízké musely 
vy...
DĚKUJI ZA POZORNOST 
V případě, že jakýkoliv takový 
nárok hodláte uplatnit, neváhejte 
nás kontaktovat prostřednictvím 
n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2

Share

Download to read offline

AKTP Pavelec Bolestné a ztížení společenského uplatnění

Download to read offline

Náhrada za bolestné a ztížení společenského uplatnění po roce 2014 již neobsahuje tabulkové hodnocení a její přiznání závisí zcela na posouzení soudu, který ji přizná ve výši přiměřené s ohledem na pravidla slušnosti

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

AKTP Pavelec Bolestné a ztížení společenského uplatnění

 1. 1. BOLESTNÉ A ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář Praha office@aktp.cz +420 777 6424 78
 2. 2. ÚVOD S nabytím účinnosti občanského zákoníku byla zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., soudní praxe má sama posoudit konkrétní případ a mít možnost přiznat spravedlivou a dostatečnou náhradu za újmu na zdraví. Občanský zákoník §§ 2956 – 2968 + obecná ustanovení a ustanovení hlavy I. Zákoník práce §§ 366 – 393 + § 265 a násl. + další ustanovení ZP Škůdce je povinen odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu a nahradit škodu (ztrátu na majetku), jakož i nemajetkovou újmu, ve které odčiní i způsobené duševní útrapy.
 3. 3. BOLESTNÉ Jak dosáhnout obdobného rozhodování soudů v obdobných případech, když zákon ponechává výši na svévoli soudce? Žalovat méně, nebo více? Otázka věci projednávané a rozsouzené. I po roce 2014 se doporučuje užít při výpočtu bolestného určité bodové hodnocení. Hodnota jednoho bodu přibližně 1% měsíční mzdy před úrazem. Bolestné je možné vyčíslit až poté, co se bolest stabilizuje, neboť může v různých fázích zranění být její intenzita různá.
 4. 4. KOMPLIKACE A ZVÝŠENÍ BOLESTNÉHO Vzniknou-li v důsledku poranění komplikace, mělo by se bolestné procentuálním způsobem zvýšit, a to v závislosti na stupni komplikace  do 5 % u krátkodobé léčby,  do 10 % u dlouhodobé léčby nebo tehdy, vyžádá-li si zdravotní stav poškozeného další operaci,  do 15 % zhorší-li se podstatným způsobem zdravotní stav poškozeného a je vyžadován intenzivní nebo rozsáhlý zdravotnický zásah,  do 20 % u komplikací, které ohrožují zdraví a život poškozeného závažným způsobem. Komplikace však musí vzniknout v příčinné souvislosti se způsobenou újmou na zdraví. Jestliže komplikace vznikly v důsledku jiných okolností (selhání zdravotnického zařízení, způsobené poškozeným nedodržením lékařské péče, apod.), procentuální sazba se nepoužije.
 5. 5. DALŠÍ OKOLNOSTI PRO ZVÝŠENÍ BOLESTNÉHO Procentuální sazby jsou doporučené, jako odrazový bod. Neexistuje právní úprava, která by zakazovala nebo upravovala jejich výši. Bolestné se může i mnohonásobně zvýšit, jsou-li tu některé zvláštní okolnosti, jejichž výčet není taxativně upraven. Jedná se zejména o  úmyslné použití lsti, pohrůžky,  zneužití závislosti poškozeného na škůdci,  násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo  v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody  další různé, právními předpisy nedefinované okolnosti.
 6. 6. ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ Ztížení společenského uplatnění je náhrada za možnost „mít lepší budoucnost“ tehdy, nedošlo-li by k poškození zdravotního stavu poškozeného a v důsledku toho ke vzniku trvalých následků na zdraví poškozeného. Při výpočtu musí být zohledněn rozdíl ve výdělku či jiného příjmu, který by poškozený dosahoval a který dosahuje nebo bude dosahovat v rámci budoucnosti. Rozdíl se vypočte procentem z částky, kterou by poškozený dosahoval, 0 % znamená plný návrat poškozeného do společenského života (událost neovlivnila negativně život poškozeného), 100 % hodnota znamená plné vyřazení poškozeného z možnosti získání příjmů (a tedy i plné hrazení ušlého výdělku)
 7. 7. ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ Ztížení společenského uplatnění musí obsahovat také náhradu za nepohodu či neštěstí ze ztráty běžných funkcí, způsobený stres a další obtíže. Tuto náhradu je nutno odlišovat od odškodnění za bolestné, neboť bolestné je náhrada za nemajetkovou újmu působící do minulosti, zatímco ztížení společenského uplatnění je náhradou za újmu působící do budoucna.
 8. 8. ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ Poškozený má také nárok na kompenzaci za snížení možnosti provádět činnosti (faktor AKTIVITA), které prováděl dříve a případně nároky za jeho úsilí vrátit se do běžného života (např. různá pohybová cvičení apod.) Je třeba zohlednit rovněž věk - může dosahovat kladných, ale i záporných hodnot, je-li jeho věk vyšší. Kvalita činností před vznikem újmy na zdraví (tedy příkladem lze uvést, zda byl profesionálním sportovcem dosahujícím nadprůměrných výkonů, či zda byl vůbec schopen uběhnout alespoň krátkou vzdálenost). Přiměřená výše odškodnění takové výjimečné skutečnosti, které umožňují závěr, že zejména vzhledem k uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti v době vzniku škody na zdraví i na jeho předpokládané uplatnění v životě, nelze omezení poškozeného vyjádřit jen základním odškodněním za ztížení společenského uplatnění (srov. bod II. Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.1.2011 sp. zn. Cpjn 203/2010 k výkladu stanovení výše odškodnění za ztížení společenského uplatnění, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 2011, pod č. 50).
 9. 9. ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ Částka, která poškozenému kompenzuje náklady na rekvalifikaci, náklady na znovuzačlenění do společnosti. Kdy lze počítat? Lze počítat až dojde ke stabilizaci zdravotního stavu poškozeného, přičemž je třeba zaměřit pozornost nikoli abstraktně na ustálení zdravotního stavu obecně jako takového, nýbrž na to, kdy se zdravotní stav poškozeného ustálil natolik, aby bylo možné poprvé konkrétně hodnotit ztížení společenského uplatnění. Teprve tehdy počne běžet promlčecí doba. Nezletilí pak § 622 obč. zák. Celková částka se může pohybovat v řádech desítek milionů korun.
 10. 10. SMRT A ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce CO? duševní útrapy KOMU? manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké JAK? peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Stanoví se podle zásad slušnosti § 2958 obč. zák?
 11. 11. ÚČELNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY SPOJENÉ S PÉČÍ O POŠKOZENÉHO Náklady, které poškozený nebo osoby poškozenému blízké musely vynaložit. Zejména náklady:  spojené s rehabilitační léčbou,  na ošetřovatele,  spojené s přilepšením na stravě, dietní stravování  nejbližších příbuzných s návštěvami v nemocnici,“ Účelnost a prokazatelnost. Opodstatněné jsou i náklady na užití osobního motorového vozidla i v případech, kdy mohou příbuzní užít MHD, a to zejména proto, že automobil je rozšířeným a běžným dopravním prostředkem a vyšší náklady na jeho provoz jsou oproti hromadné přepravě kompenzovány větší rychlostí, operativností či snadnější možností přepravy věcí.
 12. 12. DĚKUJI ZA POZORNOST V případě, že jakýkoliv takový nárok hodláte uplatnit, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo také na: Mgr. Tomáš Pavelec office@aktp.cz, tel. (+420) 777 642478
 • LadislavaKov

  Apr. 4, 2015
 • BetislavMichlek

  Oct. 28, 2014

Náhrada za bolestné a ztížení společenského uplatnění po roce 2014 již neobsahuje tabulkové hodnocení a její přiznání závisí zcela na posouzení soudu, který ji přizná ve výši přiměřené s ohledem na pravidla slušnosti

Views

Total views

1,598

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

926

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×