Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ف وری ه 28، 2012‬          ‫خم فی شده ا ست: اایالت م تحده از ک ن گره ام ری اک / ر سان ه ها‬  ‫دچار م ش لک م ی ا...
‫ا صل ‪ sgnidaelp‬های ق اب ل اج را حت ت ع ن وان،وگ ل دن یس ‪ emosweN‬و انام یدی خود،ب ه‬‫"جارخا هب تکرح ،نیزگیاج رد ای / و...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal‬‬                   ‫ک ن تای...
‫رشک ت ت و سط پ رزی دن ت اوابم ا ای ن ب ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ف وری ه 3، ات سال 2012 خم رب و شام / ...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-has-been-dead-for-seven-years‬‬    ‫ش در اوای ل ب ه ع ن وان اوت 2...
‫مای لک ‪ .H‬دوران؛‬           ‫دی وی د اف ‪yelrehW‬؛‬           ‫؛زلوار یل .‪W‬‬           ...
‫مک پ نی ب نی امل ل یل 2102ابراک اوابم ا رواب ط / ات صاال تک ه رئ یس مج هور اوابم ا، ‪ noslenoD‬ب ی کر، گ روه ‪ nosterraG‬...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/jim-messina‬‬        ‫-114101/‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise‬ا ش ...
‫اف تاده از ب ریخ از زم نی دور حم دود من ی شود رود قطانم هب ار اهنآ نایماح و اه تسیرورت هک هطقن شکچ یگناخ تاماهتا نیا"‬  ...
‫ا س ت فاده م ی شود ای ن اف راد،" ‪ kcolroM‬در ن وار گ فت: ب ه ع نوان او گ ذا ش ته س ناری وی او گ فت: گ روه بان کش ته شدن ...
‫گ وامت ا ال - "یناهج" یشک لسن شالت ‪UNITED STATES‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests‬‬‫‪http://www.s...
‫ه - م ی آی نددر ت الش از خاموش ک ردن صدای او دوابر هاز ‪ emosweN‬پ سآهن ا ت وط ئه گ ران، -‪CO‬‬      ‫ف راید م ی خ و...
‫در حایل ک ه دزدی د هام وال او انب ود /رت ری س ف ید / ن ژادپ رس تان ه دول ت در آمد و م قامات / والکی ب دارد،وج ود از اخ را...
‫دار د ع بارت ند از م سائ ل ک ه در آن وزارت اکر اایالت م تحده آم ری اک ب رای ک ه ع لت وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ب رگ شت د س متز...
‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/011609-fmla-complaint‬را م شاهده ک ن ید: ش اکی ت ‪FMLA Newsome‬در ای نجا ن سخه ا...
‫شل در:م ش لک جدی د دا‬                ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-daschle-tiesfaacoverup‬‬ ...
‫از ط ری ق ‪ SCAP‬سوپ ر‬   ‫ان تخاابیت‬  ‫ود!ابز‬  ‫ز درخ وا ست ک ه م تحد مت ام ای ن ا ست ک ه چ را وگ ل دن یس ‪ emosw...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
062112 russian (eeoc response)
Next
Upcoming SlideShare
062112 russian (eeoc response)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Persian

Download to read offline

Persian

 1. 1. ‫ف وری ه 28، 2012‬ ‫خم فی شده ا ست: اایالت م تحده از ک ن گره ام ری اک / ر سان ه ها‬ ‫دچار م ش لک م ی اایالت م تحده آم ری اک / رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم‬ ‫اب شد!‬‫ب رای ک ساین ک ه من ی دان ند مم کن ا ست:‬ ‫مج عه، ف وری ه اایالت م تحده آم ری اک، پ رزی دن ت ابراک ح س نی اوابم ا دوم ("ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور" و ای "پ رزی دن ت اوابم ا") ژان وی ه 10، 2012،در .1‬ ‫خ وا س تار شد: ک ناره گ ریی 2102 ،01‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-pink-slip-president-barack-obamasigned~~V‬‬‫پش ت ی باین از درایف ت و ای در ژان وی ه 17، 2012: -خدمات پس یت اایالت م تحده (‪ )" SPSU‬اث بات پس یت / رس یدهای‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps-mailing-receipts-obamapaulmullen‬‬ ‫ی ع ین اق دامات ج نایی: م سدود پ ست - از ب نی م ی رون د "زبس تراک" پ ست س فار یشه ن ظر م ی ر سد پ رزی دن ت اوابم ا ت الش ب رای اب ای ن حال، ب‬ ‫ب ه ط وری ک ه وج ود خن واهد دا شت ه یچ مدریک دال ب ر ساب قه و صول او. -ال ک رتون ی کی، پ ست ال ک رتون ی کی د س ت اکری، مان ع عدال ت، و غ ریه‬ ‫قیرط زا 2102 هیوناژ 72رف نت مع وم ی / هج این در حدود پ س از ت هناآن را - ض بط مه ب رگ ش ت ند ووا ش ن گ نت ‪، "005،02 CD‬رتفد دیفس خاک"هم ر‬ ‫ب ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ابزگ شتابراک اوابم ا، رئ یس مج هور ب ه ن ظر م ی ر سد گ واه ی پ ست ال ک رتون ی کی "اکرت س زب" ب ود ف وری ه 2، 2012،‬ ‫:)‪("Newsome‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps-mailing-receipts-green-cardreturned~~V‬‬ ‫دول ت او و دی گر ت وط ئه گ ران / ،(]"‪ Donelson‬رکیب"[پ رزی دن ت اوابم ا، ح قویق / م شاور خود را (ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ztiwokreB‬‬ ‫‪SLIP‬پ س از در ژان وی ه 10، 2012 خدمت (]"‪ Garretson‬تکرش"[ت وط ئه گ ران را (ب ه ع ن وان م ثال از مج هل رشک ت ‪ nosterraG‬گ روه ق ط ع نام ه -‪CO‬‬ ‫شده ان د اب ا س ت فاده از وق ت خود را ب رای ح فظ ح امی ت از: یت صور‬ ‫پ اخس ب ه مح الت در ف لوری دا -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم -اط الع ر ساین هج ت خ مت‬ ‫" ا شدمداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم ب درخ وا ست ب رای -دان ش گاه ‪ M & A‬در مورد حادث ه ‪ GNIZAH‬اهت ام‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫دل یل آن را ف رامه م ی ک ند ب ریخ از انم ها و چ هره پ شت س ف ید ب رت ری / هی ودی ص ه ی ون ی ست پ شت ف ساد و اع امل جم رمان ه مع وم ی / هج ان من ا ب ه ای ن‬ ‫ی اک ش هرون دان و خاورم یان ه سازمان مح الت وارد شده ع ل یه ‪ emosweN‬دن یس وگ ل دی گر، اایالت م تحده آمراز اایالت م تحده از م قامات دول ت ام ری اک و‬ ‫م لل / ک شور هج ان ا ست.‬ ‫رئ یس مج هور اوابم ا ب ه ک ناره گ ریی درخ وا ست شده -مج عه، 10 ف وری ه 2012 آخ ری ن هم لت - از زمان ی ک ه ف ته دودح ینعی) مج عه، 3 ف وری ه 2012 .2‬ ‫ار نارگ هئطوت تکرش / نارگ هئطوت رگید و ‪ Donelson‬ب ه ن ظر م ی ر سد رئ یس مج هور اوابم ا، دول ت او، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ب ود)،‬ ‫وگ ل دن یس ‪ )emosweN"( emosweN‬م هتم ب ه ن قض ک پیی رای ت، و غ ریه در ش هرس تان ع ل ی هت بدی ل ب ه ب ن گاه ‪ nosterraG‬ب ه پ رون ده دعوی‬ ‫.1380021‪A‬پ الک مورد -مه ی ل تون (اوهای و) دادگ اه مو ض ع م ش رتک‬
 2. 2. ‫ا صل ‪ sgnidaelp‬های ق اب ل اج را حت ت ع ن وان،وگ ل دن یس ‪ emosweN‬و انام یدی خود،ب ه‬‫"جارخا هب تکرح ،نیزگیاج رد ای / و تقوم طباض شرافس شرافس نداد تکرح هیلخت هب تکرح"‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-garretson-resolution-group-motion-to-vacate-stamped‬‬‫هسلج 2102 هیروف 51 رد بایغ و روضح مدع زا عالطا"‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-notice-ofnonattendancehearinggarretsonstamped‬‬ ‫ن ی ست.دادگ اه اوهای و در م عرض در م عرض ب ه صالح یت ای ن دادگ اه هاع ل یه او و مش / امح قو های خم ربو خودش را ب ه ط رح دعوی در دادگ اه‬ ‫ب ه ک ن گره اایالت م تحده از ط ری ق امی یل و ‪ LIAM‬اول وی ت اایالت م تحده اق رار رصحی دن یس ‪ emosweN‬وگ ل ب رای پ ر ک ردن ف وری ه 15، 2012،در .3‬ ‫:هدنورپ لیکشت زا عالطا و (‪ )S‬تیاکش تیعضو تساوخرد ؛"خود حت ت ع ن وان، را م شاهده ک ن ید‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021512-us-congress-complaint-newsome-v-obamafinal-signed~~V‬‬ ‫رسن زی)، چ هدحتم تالایا یکینورتکلا تسپ قیرط زا) ه رب ک وهلت وج ه اایالت م تحده س نات ور‬ ‫ابک‬ ‫اک ‪ ،yelssarG‬ابرابرا‬ ‫و ن زی)، جاین ‪ noskasI‬هدحتم تالایا یکینورتکلا تسپ قیرط زا)‬ ‫پ س از ان قالب ،(زین هدحتم تالایا یکینورتکلا تسپ قیرط زا) الم ار امس یتب ه ت وج ه جم لس من ای ندگ ان اایالت م تحده:‬ ‫ل ی ندا ‪ .T‬ساچن ز و ؛(زین هدحتم تالایا یکینورتکلا تسپ قیرط زا) اندل ر، جوزاای ب ون ر‬ ‫اط العات،اب ت وج ه ب ه پس یت اایالت م تحده رسوی س ب ه مه اکران خود ت وزی ع ک پیی.‬ ‫شده ان د. درایف ت هیروف 12از مدارک و ا س ناد رداییب‬ ‫مع وم ی / شامل م سائ ل م رب وط ب ه م ناف ع مع وم یی ع ین ب رگ زاری ی ک دف رت - مع وم یب ه م قامات دول یت "ندرک رپ زا عالطا و عضو تساوخرد ،تیاکش"‬ ‫هج ان!‬ ‫پ اخس -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم - متخ تهج و یناسر عالطا" و "یتروص ‪"SLIP‬ژان وی ه 10، ات سال 2012، .4‬ ‫ح قو یقه س ت ند مداخ هل ب نی امل ل یل ن ظام ی م ی ت وان د اب شد الزم " درخ وا ست -ب ه مح الت ‪ NO‬ف لوری دا و ‪ M‬دان ش گاه در خ صوص حادث ه ‪ GNIZAH‬ادع ا‬ ‫ب ه ت وج ه اایالت م تحده آم ری اک ک ن گره در پ ی ش ربد ش اکایت ارائ ه شده از: موق ع ش اکی ت ب ه ی کی دی گر ازح امی ت از الزم الاج راء وو ا س ناد‬ ‫.‪a‬‬ ‫ی ت م طال عه (‪ )S‬اب ت وج ه ب ه عضو زا تساوخرد :لپ ‪ RAND‬اکیرمآ هدحتم تالایا روتانس یکاتنک"آگ و ست 31، 2011،‬ ‫درخ وا ست اایالت م تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و سازمان های دول یت / م قامات، مک ک در گ رف نت دادخ وا ست ب رای‬ ‫ن وش ته شده ا ست پ اخس ب ه -ف وق ال عاده در زم ی نه ح مک و مک ک در درایف ت امداد در حال حارض / ف ورا ‪ emosweN‬ت وج ه‬ ‫" :1102 ربماتپس 5 ش ن به، 1 درخ وا ست پ نج‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected-versionwithmailingreceipts‬‬ ‫ارائ ه ک ن تایک اق امت: - س فارش پ ول س ه وا حذف شده‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-rand-pauluspsmokyinforedacted-forwebsiteversion‬‬ ‫وق ال عاده ح مک (ها) ف - هدحتم تالایا فورح زا روشک یلاع ناوید ،1102 ،72 لیروآ و 1102 ،سرام 71 هب خساپ"م ی 3، 2011، .‪b‬‬ ‫زم ی نه و ح مک (های) حت ت هر ‪ stirW‬معل در زم ی نه:"‬
 3. 3. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal‬‬ ‫ک ن تایک اایالت م تحده، س نات ور پ ل ر د ی ک ک پیی از ش فاعت ارائ ه شد:‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-rand-paulletter‬‬ ‫مدارک پس یت و رس ید:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-usps-mailingreceipts‬‬ ‫.‪c‬‬ ‫ی ک اق دام ق ان وین در ب راب ر ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، م شاور ق ان وین او / م شاور دادخ وا ست ب رای ف وق ال عاد همارس 12، 2011،‬ ‫ت وط ئه گ ران، و غ ریه ب ه دن بال-ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ ztiwokreB‬و ت وط ئه گ ران دی گر / ‪OC‬‬ ‫مدارک پس یت و رس ید:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬ ‫س نات ور پ ل مک ک ف وری ب ودن درخ وا ست ا ست." -رریس اایالت م تحده پ رزی دن ت ابراک اوابم ا ب"ژان وی ه 30، 2011، .‪d‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/013011-email-senator-randpaul‬‬ ‫.‪e‬‬ ‫یلاع هاگداد رگید دادما و نامز ندش گرزب یارب یرارطضا تکرح هب هشیمه هکنیا یارب یرارطضا تکرح"اک ت رب 9، 2010،‬ ‫اایالت م تحده، م نا سب ب دان د ب رای ا صالح ا ش ت باهات و اع امل ح قویق / یب عدال یت گ زارش ای نجا:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/100910-emergency-motion‬‬ ‫انب ودب ه ع ن وان حت ق ی قاتو ق ضایی / ح قو یقرس یدگ ی مان ع ازد ات اایالت م تحده آم ری اک ت الش ک رده ان دادگ اه ع ا یل واایالت م تحده ک ن گر هک ه‬ ‫در حم امک ه از ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مدین ا ست. مان ع عدال تو / ای‬‫ا ست ‪ detekcod‬شده (ی ع ین هر چ ند پ ول ب رای ه زی نه ت ش ک یل ن شد ه "هداعلا قوف مکح یارب تساوخداد"ی ک سال ب عد و ت ق ری بادر ای نجا ما .5‬ ‫رئ یس مج هوری آم ری اک، ابراک اوابم ا، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬و دی گر ع ل یهپ رون ده ارائ ه شده ا ست) و اق دامات ح قویق م نا سب‬ ‫ان د. ن شد هت وط ئه گ ران / ‪ OC‬ت وط ئه گ ران را وا صل‬ ‫ب ی کر ‪FRONTING‬ط رح دعوی در دادگ اه های خم رب و شام / امح ق (ی ع ین اول شد ی ک ی دی گر ازب ه را ج سارتاب ای ن حال، و ه نوز مه آهن ا ابی د‬ ‫رس ب ه ام هام زاغآ رد هک درفلآ همه ،‪ STOR‬فرط زا 9002 هیوناژ 02 خیرات دروم رد ای و رد ‪ Slovin‬و یبور شاقن ینام زتراوش تکرش رد ‪Donelson‬‬ ‫ب ه رشک ت گ روه ‪ nosterraG‬را ‪ FRONTING‬ش اکی ت ف وری ه 3، 2012حال حارض در و در ("مکح هداعلا قوف یارب تساوخداد"رم غان آورد 12، 2011 ا‬ ‫حت ت ع ن وان، مع وم یاق دامات ژان وی ه 10، ات سال 2012 پ س از آن،ارم غان آورد‬ ‫پ اخس ب ه مح الت در ف لوری دا -ح س نی اوابم ا دوم درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک -اط الع ر ساین هج ت خ مت‬ ‫" مداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم اب شد درخ وا ست ب رای -دان ش گاه ‪ M & A‬در مورد حادث ه ‪ GNIZAH‬اهت ام‬ ‫ن حت ت ق وان نی و ح قوق ا سایس و ح قوق دی گر از دن یس وگ ل ‪ emosweN‬ام ب ر صالح یت ای ن دادگ اه ها از ک ن گره اایالت م تحد ه جت اوزاز در ت الش‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک ا ست.‬
 4. 4. ‫رشک ت ت و سط پ رزی دن ت اوابم ا ای ن ب ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ف وری ه 3، ات سال 2012 خم رب و شام / امح ق دعوی ک ه .6‬ ‫و چ شم پ وش یدن از اق دام ب ه ار سال ب ه صالح یت دادگ اه اایل یت ب ه ال قاء ‪ emosweN‬هدروآ تسا هدش زین هدش هدروآ (هورگ ‪FRONTING )Garretson‬‬ ‫ی ع ین ک ه آهن ا ش ک ست خورده ان د ب رای ب ه اجن ام ر سان دن و ‪ emosweN‬ب ه ار سال ب ه صالح یت دادگ اه اایل یت اوهای و را رد ک رده ا ست. - ک ن گر ه‬‫دچار م ش لک چ را اایالت م تحده آم ری اک / رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم‬ ‫اب شد!م ی‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر اایالت م تحده آم ری اک در اکخ س ف ید، ب ه خت ل یهمت دی د زور 03ب ه جای ا س ت فاده از .‪A‬‬ ‫ا س ت فاده از ای ن زمان ب ه ت وط ئه گ ران (ی ع ین چ ن نی ب ه ع ن وان ‪ nosterraG‬ب ه گ روه)، ب ه ن ظر م ی ر سد -‪ / CO‬ار نارگ هئطوت و وا تلود ،‪Donelson‬‬ ‫و چ هاردمه ح قوق م متم خود را در اایالت م تحده آم ری اک ق ان ون ا سایس و سای ر ق وان نی اایالت اول شزرو یارب ‪ome‬وگ ل دن یس ‪ sweN‬ع ل یهوحش یان ه‬ ‫م تحده در اف شای ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مع ران م تحده م قامات دول ت اایالت و مه د س تان شان / رشک ت ت وط ئه گ ران را ت الیف وارد ع ل یه‬ ‫ال ب ته اق دامات ت الیف جواین ه از مج هل ت و سط ا ست. حت ده و خاریج سازمان م لل / ک شورها و ش هرون دان خودم تالایا نادنورهش نینچمه و ‪Newsome‬‬ ‫ع ل یه وگ ل "هنایشحو تالمح زا یوگلا" دی ری نهو رصف ا خب شی از ن ی ستابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪noslenoD‬‬ ‫دن یس ‪:emosweN‬‬ ‫.‪i‬‬ ‫ژوئ یه او را 14، 2008، و ض ع یتب رای پ یدا ک ردن س فر ب ه وا ش ن گ نت دی یس ت و سط دن یس وگ ل ‪ emosweN‬د سام رب 2008 در پ س از‬ ‫:یاه هتفای و تاسلج ،یسررب یارب تساوخرد زین هرگنک / هننقم هوق هلخادم یارب تساوخرد و سناژروا تیاکش"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408-emergency-complaints-withexhibits-reversedorderreduced‬‬ ‫ای د ندیاب فزوج (روهمج سیئر نواعم رضاح لاح رد) روتانس سپس ،‪rs‬ب ه س نات ور پ ات ری ک ‪ ،yhaeL‬ک ن گره جان ‪ eynoC‬ف کس‬ ‫ب رای رس یدگ ی ب ه یب عدال یت و و ض ع یت اورژان س ش اکی ت از اوت 2008:د سام رب 2008 س فر ب ه وا ش ن گ نت، دی یس‬ ‫رفس ‪ toleahyconyersbiden-memorializingdec08dc‬سکف /‪http://www.slideshare.net/VogelDenise‬‬ ‫در ی کو پ س از آن اکر خود را ی ک مح هل دی گرراه ان دازی شد ب ه ن ظر م ی ر سد ح قویق رئ یس مج هور اوابم ا / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬در‬ ‫از ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و / ای م شاوره ح قویق / ط والین مدتارت باط چوب ب ه ع ن وان م ثال و ‪ - .gnipmaL‬هی ودای نرشک ت ح قویق‬ ‫:ینامز لودج"م شاور خود را اب دن یس ‪ emosweN‬وگ ل را م ی ت وان در زی ر ات س یس‬ ‫09946611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬‬ ‫.‪ii‬‬ ‫رک یب ب ه اهت ام:ای ن ت ب رای از ب نی ب ردنرا ب ه دول ت پ اکس تان ت ش کر بس یاری‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-destroy-obl-compound~~V‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-compound-destroyed~~V‬‬ ‫هم ور ادعا م ی ک ند ک ه ا سام ه ب ن الدن در زم این ک ه او در ماه م ه سال 2011 کش ته شد.ک ه اایالت م تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، رئ یس ج‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-050111-speechosama-binladen‬‬ ‫ان د:از ع وارض ف وت ک رده در مورد اوای ل سال 2002ا سام ه ب ن الدن ب ه ن ظر م ی ر سد -اایالت م تحده ‪ AIDEM‬ی ع ین -ب ر ا ساس گ زارش ها‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-has-been-dead-for-years‬‬
 5. 5. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-has-been-dead-for-seven-years‬‬ ‫ش در اوای ل ب ه ع ن وان اوت 2010 ادع ا م ی ک ند ب ه ان د شده ا ست اب هوک ه در م ه 2011 خس رناین پ رزی دن ت اوابم ا ک ه او ا ست نامزمه ‪NO‬ای ن‬ ‫:امابوا کاراب تندیزرپ هدحتم تالایا" امی یل وگ ل دن یس ‪ emosweN‬را حت ت ع ن وان، پ س از درایف تت ق ری با دو ه ف ته ارائ ه شد ه‬ ‫ف ساد / ت وط ئه / رسپ وش / اع امل جم رمان ه ن ویس نده مع وم ی " - س قوط / ‪ MOOD‬دول ت اوابم ا‬ ‫اوابش ار سال و ن ز ینک ه م نجر ب ه رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310-email-toobamaholder‬‬ ‫‪ birthed‬ه رگ زف رزن د (ان)، ب ه ن داردزم این ک ه ‪ emosweN‬خود را پ س از ح ساب ابن کی ‪( emosweN‬ها) ب رای ح امی ت از ک وداک ن ‪LYNCHING‬‬ ‫اب ای ن حال، م شخص شده یج پیی مورگ ان چ یس ا س ناد ابن ک ادع ا تش نج ح ساب ابن ک -ازدواج ن کرده ا ست ه رگ ز و (نا) دنزرف طقس /‬ ‫اق دام غ ری ق ان وین / غ ری ق ان وین گ رف ته شده ت و سط رئ یس مج هور اوابم ا، دول ت او، م شاور ".تسا ناکدوک زا تیامح" (اه) ار ‪Newsome‬‬ ‫یقوقح رواشم / لیکو ‪ JP‬ح مک دادگ اه ! ب دونق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬و ت وط ئه گ ران را دی گر / رشک ت: ت وط ئه گ ران را‬ ‫ابن ک یج پیی مورگ ان چ یس ن زی ات ب ه حال ا ست. ش رتی ماژور ابال / از ب ی کر ‪noslenoD‬ممورگ ان چ یس ابن ک، -رئ یس مج هور اوابم ا‬ ‫ابال / ‪ YEK‬ابن ک یج پیی مورگ ان چ یس هی ودی) ب رای ط رح ‪ iznop‬در ش ناخ ته شده ا ست. -م ش رتی ابال / ماژور (ب رانرد "ب رین" ‪ffodaM‬‬ ‫ک ید ا ضاف ه شده و پش ت ی باین از دل یل ب ه مه نی دل یل ت أ هی ودی ه س ت ند! داگ الس ‪)nietsnuarB .L‬و ‪" Dimon‬یمیج" زمیج) ضاب ط‬ ‫رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ا ست ب ه اق دامات شدی د رف ته ب ه ح فظ مع وم ی / دن یا از گ رف نت ک پیی از ژان وی ه ‪ emosweN‬در 10، 2012‬ ‫دان ش گاه ‪ M & A‬پ اخس ب ه مح الت در -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم - متخ تهج و یناسر عالطا"‬ ‫" مداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم اب شد درخ وا ست ب رای -ف لوری دا در مورد اهت ام حادث ه ‪GNIZAH‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫خ وامه مع وم ی / هج ان را ب ه من یت وط ئه گ ران را -ال ب ته ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، ب ی کر ‪ noslenoD‬و ت وط ئه گ ران را دی گر خود / ‪OC‬‬ ‫رکیب / ‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise‬اف راد ب ی کر ‪ noslenoD‬را در دول ت اایالت م تحده ه س ت ند: مع ی قا ری شه دارچ قدر‬ ‫و چ گ ون ه آهن ا را در مورد مان ع پ ر ک ردن ش اکایت ب ه ک ن گره اایالت م تحده و مه چ ن نی وای هتاوس-رواب ط ب ه دول ت، ‪donelson-slaciffo‬‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک دی وان ع ایل ک شور ار سال شده ت و سط دن یس وگ ل ‪ emosweN‬رف ته!‬‫.‪iii‬‬ ‫هدحتم تالایا تالمح هب یلخاد تسیرورت ("هلمح 119") 1002 لاس ،11 ربماتپس ‪-UP‬ب رای دی دن آم ری اک از ت وط ئه آم ری اک و ‪REVOC‬‬ ‫م قامات دول ت ب ر ش هرون دان خود آن و / ای ق رابن یان از 911 مح هل ب رانم ه ری زی شده، آهن ا ه س ت ند ب ه ت ع ی نی انب ود ک ردن ز دگ ی هر‬ ‫ن‬ ‫عالطا"ب ه ع ن وان م ثال، در یی / مدین حص بت م ی ک ند.ک یس (ی ع ین چ ن نی ب ه ع ن وان ‪ )emosweN‬ک ه ع ل یه چ ن نی ا ش ت باهات و اع امل ج نا‬ ‫پ اخس ب ه مح الت در ف لوری دا دان ش گاه ‪ M & A‬در -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم -ر ساین و هج ت خ مت‬ ‫مداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم اب شد" درخ وا ست ب رای -مورد حادث ه ‪ GNIZAH‬اهت ام‬ ‫فحات در‬ ‫،142 قیرط زا 622 و 412 قیرط زا 902 ص‬ ‫دان ش از ح ق ی قت در پ شت انم و ت ص وی ر از آن ک ه مم کن ا ست‬ ‫8 لتق / شده ان د کش ت هک ه ب ه ن ظر م ی ر سد یتالمح 119‬ ‫ی ع ین ب ه ع ن وان رئ یس مج هور اایالت م تحده ابراک اوابم ا آن را در اترخی‬ ‫ای هر ک س مس ت چپ وج ود دارد: ا ست. ا ست. زم نی. زا جراخ رد ما هتفرگ یسک هچ"د سام رب 2012 ق رار داده ا ست،‬ ‫ب رات شام پاین ؛‬ ‫دک رت دی وی د گ راهام.‬ ‫ک ریس توف ر ‪sidnaL‬؛‬ ‫سال وات وره ‪attoicnirP‬؛‬ ‫پ ل امس یت؛‬ ‫دب را ج نی ا سب راه وار و رام؛‬ ‫ب ری ج ن ی ن گز؛‬ ‫ک نت ‪namennahoJ‬؛‬ ‫ب وریل اک رت؛‬
 6. 6. ‫مای لک ‪ .H‬دوران؛‬ ‫دی وی د اف ‪yelrehW‬؛‬ ‫؛زلوار یل .‪W‬‬ ‫رچی ارد هال ربوک؛‬ ‫جان وی لر؛‬ ‫الرن س ‪ regrubelgaE‬و‬ ‫هم ر و موم شش ت می در حدود 6 اوت، 2011 گ رف ته شد ه‬ ‫ن ریوی دراییی‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/navy-seals-victims-in-080611-attack-possible-911-cover-up‬‬‫خ وامه مع وم ی هج ان / ب رای دی دن ح ق ی قت در پ شت اایالت من یب ه ن ظر م ی ر سد پ رزی دن ت اوابم ا، ‪ noslenoD‬ب ی کر و دی گ ران در ت وط ئه‬‫ن ورن ربگ ی ع ین -م تحده از ف ساد م قامات دول یت آم ری اک ج ناایت: ج ناایت ج ن گی، ج نای ت ع ل یه ب رشی ت، ج نای ت ع ل یه ص لح، و غ ریه‬‫و مه چ ن نی سای ر م وارد ن قض ق وان نی مم ن وع! ا صل ن قض‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-wikipedia-information‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-war-crime-wikipedia-information‬‬‫خ صویص ب رادیل م ن ی نگ رف ته: پ س ازابم ا و دول ت او ف قط ب ه ع ن وان رئ یس مج هوری آم ری اک، ابراک او‬ ‫23495711-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-power-point‬‬ ‫33495711-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-wikipedia-information‬‬ ‫اایالت م تحده از ج ناایت ج ن گی آم ری اک از ط ری ق اط الع ات ب ه ا ش رتاک گ ذا ش ته شده اب م ط لب: در م عرضم هتم خود را‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/assange-julian-wikipedia-information‬‬‫ی ع ین رف نت پ س از اهدا ک ن ندگ ان ای ن وب سای ت را ب ه مایل آن را ف لج ب ه ط وری ک ه ب ه ا ش رتاک گ ذا ش ته در م ط لب ه س ت ند از مردم را -‬‫هم وری آم ری اک، ابراک اوابم ا، م شاور ح قویق خود را / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬و ت وط ئه گ ران ج سیئر ،دنوش یم یرادهگن ناهج مشچ /‬‫ای / و دوخ دانسا نتشاذگ کارتشا هب یارب ‪ Newsome‬سیند لگو هیلع تالمح دش یزادنا هار دنا هدرک (هورگ ‪ Garretson‬دننام ینعی)‬‫پ ژوهش، و غ ری ه ،(ضقن)ها ک ساین ک ه ب ه د ست آمده از ط ری ق پ رون ده های خش یص او، ق رارداد‬ ‫تیعضو شرازگ" س پ تام رب 15، 2011،ارائ ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬س نات ور ‪ DNAR‬پ لاایالت م تحده ک ن تا یکدر واق ع، ب ه جای‬‫تاقیقحت تیعضو زا تساوخرد :لپ ‪ RAND‬روتانس یکاتنک ‪UNITED STATES‬درخ وا ست از ط ری ق آگ و ست 31، 2011، ن وش ته شده "‬‫مورد اایالت م تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و سازمان های دول یت / م قامات، مک ک در گ رف نت دادخ وا ست ب رای رد (تساوخرد ‪)S‬‬ ‫پ اخس درخ وا ست ن وش ته شده ت و سط -ف وق ال عاده در زم ی نه ح مک و مک ک ب ه در رس ید امداد در حال حارض / ف ورا ‪ emosweN‬ت وج ه‬‫پ نج ش ن به، 15 س پ تام رب 2011: "‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected-versionwithmailingreceipts‬‬
 7. 7. ‫مک پ نی ب نی امل ل یل 2102ابراک اوابم ا رواب ط / ات صاال تک ه رئ یس مج هور اوابم ا، ‪ noslenoD‬ب ی کر، گ روه ‪ nosterraG‬و دی گ ران ب ر‬ ‫ب رای اع امل وگ ل ‪ emosweN‬دن یس ت عامل ق ابات اک ب ه ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مع ران و ج می م س ی ناح قوق ب رش رای ست مج هوری مدی ر‬ ‫ب ه ق ابا س ناد مدع ی و س پس ت الش مع دا انب ودک ه ب ه ن ظر م ی ر سد اکرک نان تسا هورگ ‪ Garretson‬ن ژادپ رس تان س ف یداز ج نا یی‬ ‫:ار دوخ تایانج یارب ‪Newsome‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/101211-garretson-resolution-group-memoredacted~~V‬‬ ‫آم ری اکیی های آف ری قایی ت بار (غ ری مدی ری یت) هدمف ند ب رای ای ن گ ون ه اع امل ج نایی ا ست. ف قط ‪Newsome‬‬ ‫پ رزی دن ت اوابم ا و مدی ر مک پ نی ب نی -ع لت هب "تیعضو تسا هدش هتشون شرازگ" ق بل از روز - س پ تام رب 14، 2011 س پس در‬ ‫وب سای ت: "هلمح"راه ان دازی شد اوابم ا در (انیسم میج)امل ل یل ح قوق ب رش خود را‬ ‫ک ه از 27 ژان وی ه 2012 از ط ری ق - ‪ www.vogeldenisenewsome.com‬ب ه گ زارش وب سای ت مان ند سای ت وگ ل دن یس ‪ emosweN‬واق ع در‬ ‫ط وری ک ه مع وم ی / هج ان پ رزی دن ت ب ه ت و سط رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ب ه آن را حذف حت ت مح الت اندر ستف وری ه 1، 2012 امی یل،‬ ‫ک یت وط ئه گ ران ات -اوابم ا، اایالت م تحده م قامات دول یت، ‪ noslenoD‬ب ی کر، ‪ nosterraG‬رشک ت و دی گر ت وط ئه گ ران / ‪OC‬‬ ‫ن گه در اتری‬ ‫دا ش ته شود.‬ ‫اکر خس ت در پ شت ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، ب ی کر ‪ - noslenoD‬دل یل هب "تیعضو تسا هدش هتشون"روز - س پ تام رب 15، 2011در‬ ‫دف رت اداری اکرگ ردان ناونع هب شقن زا (فاد .‪ C‬زمیج) خود راابزی گ ران ا ص یل / ابال / مع ده ب ه ط ور خم ف یان ه ب ه ی کی از حص نه‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬من ودار زماین :ی ع ین خ طاب در - دادگ اه های اایالت م تحد ه‬ ‫رخ وا ست از ه رگ ون ه د ابره ا و ابره ادر آن ن ه ت هنا در ‪ sgnidaelp‬ق ضایی و ارائ ه شده ب ه ک ن گره، وگ ل دن یس ‪11664990 emosweN‬‬ ‫ت عارض م ناف ع از ت و ص یه م ی شود:‬ ‫06‪ http://youtu.be/KcXm8mgjD‬پ یام های صویت ب ه مس ت چپ ب رای ق ایض جان راب رت ز و ا س ت فان ‪:REYERB‬‬ ‫را ب ه رئ یس دی وان ع ایل ک شور جان راب رت ست و سط دادگ اه عایل اایالت م تحده - ی ک ‪ noslenoD EEYOLPME‬ب ی کر - فاد .ج میز ‪C‬‬ ‫ع الوه ب ر ای ن، ب ی کر ‪ noslenoD‬دارای ن قش معده ای / لک ید در ا ست ک ه ب ه دی وان ع ایل اایالت م تحده شود. م ن صوب م یدف رت خود را‬ ‫م ن صوب شده ا ست.‬ ‫از آجن ا ک ه آن را آ ش اکر خ واهد ساخت ک ه چ گ ون ه ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ب ی کر ‪ ،noslenoD‬ب رانم ه هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫سرام ای و لخاد رد هدحتم تالایا یلاع ناوید قیرط زا ار "تمالس زا تبقارم لیب" حب ث ب ران گ زی ت ری ناز ری زی ب رای ب ه د ست آوردن‬ ‫ب رای ح فظ مع وم ی / هج ان از ایدگ ریی ا ست ک ه ب رانم ه ری زیگ ون ه ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ب ی کر ‪ ،noslenoD‬ن ه ت هنا ک ه چ .1102‬ ‫حت ت ق وان نی اایالت م تحده آم ری اک واجد رشای ط ق رار م ی اواب دان ش ک ه از ط ری ق اع امل جم رمان هپ رزی دن ت ابراک اوابم ا ب ه اکخ س ف ید را‬ ‫ب رای ح فظ مع وم ی / ع ن وان ی ک سگ ن گ ه بانخود را ب ه دی وان ع ایل اایالت م تحده ب ه خ ری دب ه ع بارت دی گر، اب ا س ت فاده از گ رید.‬ ‫ب رای پ ر ک ردن در و ای در حدود 12، مارس هج ان از ایدگ ریی حق و مه چ ن نی آگ اه ی از ا صل ط رح دعوی در دادگ اه ت و سط دن یس وگ ل ‪emosweN‬‬ ‫در آن ب ه دن بال را ب ه هج ان مع وم ی / آچن ه ک ه اایالت م تحده از ک هدادخ وا ست ب رای ح مک ف وق ال عاده " م شاهده ک ن ید، ناونع تحت 1102‬ ‫م قامات ف ا سد دول یت آم ری اک شده ان د و ب رای چ ندی ن ده ه خم فی:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits-final‬‬ ‫مدارک پس یت و رس ید:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬‫.‪iv‬‬ ‫-مج هوری آم ری اک، ابراک اوابم ا اع الم ک رد ‪ DNE‬از ج نگ ع راق و ای در اک ت رب 21، 2011 (ه امن اترخی رئ یس‬ ‫،اکیرمآ یروهمج سیئر دسر یم رظن هب ،( ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/101211-garretson-resolution-group-memoredacted‬‬ ‫ج می م س ی نا مدی ر: یروهمج تسایر رشب قوقح یللملا نیب نیپمک 2102 رواب ط / ات صاال تابراک اوابم ا ت ک یه ب ر‬
 8. 8. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/jim-messina‬‬ ‫-114101/‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise‬ا ش ت غال وگ ل دن یس ‪ emosweN‬اب ‪ nosterraG‬گ روه و ن ریوی ان ساین م س ی نا: پ س از‬ ‫‪messina-staffing-timesheet-denise-newsome‬‬ ‫:‪ ROEHM‬دای هملاکم نیتساج هب همان مهافت 11/12/01‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/102111-email-justinsandy-redacted~~V‬‬ ‫:انیسم یناسنا یورین ‪ ROEHM Justin‬زا ار مایپ یتوص 11/12/01‬ ‫‪http://youtu.be/GACKP80QRaQ‬‬‫و ع ل یه ص لح،ج نای ت ع ل یه ب رشی ت،ج ناایت ج ناایت ج ن گی،ل ک ردن در خاورم یان ه و م قامات دول یت دخ یل در اایالت م تحده آم ری اک ابی د ب ه ق ف .‪B‬‬ ‫عدال ت خ واهد شد در اایالت م تحده از ‪NO‬دل یل در دادگ اه های خاورم یان ه ب ه عدال ت ب ه ارم غان آورد و ن ه اایالت م تحده از دادگ اه های ام ری اک ب ه غ ری ه‬ ‫گ ون ه ج ناایت ارائ ه شده ! دادگ اه های ام ری اک ب رای ای ن‬‫ع ل یه ج نای ت ع ل یه ب رشی ت،ج ناایت ج ناایت ج ن گی،ت وط ئه گ ران را مس ئول -اایالت م تحده آم ری اک از م قامات دول یت و ت وط ئه های خود را / ‪C. OC‬‬ ‫ارت ند از: خاور بع هک)ابی د در مه ه دادگ اه مه ه و غ ری ه "،نویسیمک شرازگ 119" "ناریا شرازگ"ع نوان گ زارش های غ لط ب هان ت شار ص لح،‬ ‫ق اب ل اع امل م ی شود ب ه عدال ت ب رای ن قش ابزی آهن ا ب ه ارم غان آورد. م یان ه)‬‫ا ست ک ه ج نگ در خاور م یان ه رسپ وش گ ذا ش نت ب ر ف ساد و ج نای ت آناز ش واهد و اایالت م تحده از م قامات ف ا سد دول یت آم ری اک در ت الش ب رای .‪D‬‬ ‫ش واهد ک ه ب دوندر ب ر دا شت و "یعمج راتشک یاه حالس"ع الوه ب ر ای ن، ب ودن د هر گ ون ه ن ظر م ی ر سد. شد ت وج یه ب ه (ناریا و ،قارع ،ناتسناغفا)‬ ‫م شاور ،تلود تالایا تاماقم هدحتم دساف زا هدش دنا ات دسر یم رظن هب اما ،دش ماجنا تسا روشک / نادنورهش ار یجراخ تلم ره زا "هب هلمح 119"‬ ‫ت وط ئه گ ران را.-م شاور (ب ی کر ‪ )noslenoD‬و ت وط ئه گ ران را دی گر / ‪ OC‬ه رگ زح قویق خود را / اجن ام وج ود دارد‬‫.‪E‬‬ ‫ح س نی اوابم ا دوم در اخ ری آ ای ‪NO‬‬ ‫را ق بول "میرک نآرق یزوس"آم ری اک عذرخ واه ی آم ری اک، رئ یس مج هور ابراک‬ ‫ب ه دل یل چ ن نی ن ه‬ ‫از ط ری ق ف وری ه 1 خ طاب، 2012 امی یل ار سال شده ب ه رئ یس در ژان وی ه 27، ات سال 2012 ب ه ان دازه اک یف و ب ه موق ع، م نا سبن گ راین هایی ب ودن د‬ ‫ن ظام ی اایالت م تحده ساخ ته شده ا ست ار شد-‪-IN‬ف رمان د هرئ یس مج هور ابراک اوابم ا / مج هور در اوابم ا و ت وج ه م تحده اایالت ک ن گره "، اب ای ن حال،‬ ‫مج عه، 10 ف وری ه، ق دم ‪ NWOD‬ش اکی ت و درخ وا ست ک ه او را ب ه چ شم پ ویش از ژان وی ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬در 10، 2012 آگ اه ان هت صم می گ ریی‬ ‫از ط ری ق ی کی از رشک ت های خود را در ‪ nosterraG( GNITNORF‬ط رح دعوی در دادگ اه های خم رب راک ردن پ ر سال های 2012 و ع ل یه ‪ emosweN‬از ط ری ق‬ ‫ت فوق س ف ید / ن ژادپ رس تان در اایالت م تحده ع الوه ب ر ای ن، ن گ راین هایی ا ست ک ه مم کن ا ست چ ن نی ب ه اق دام ت الیف جواین ه زدن د.گ روه)‬ ‫آم ری اک ن ظام ی ب ه م ن ظور م شارک ت در ج ناایت ج ن گی پ ریو اط الع یه م ط بوع ایت وزارت دادگ س رتی اایالت م تحده داوط لب خدمت رسابزی :‬ ‫"... تسا هدش مهتم مسیرورت ضقن تفه"ب یان یه م ط بوع ایت: جوالی 27، 2009 اایالت م تحده آم ری اک وزارت دادگ س رتی‬ ‫و ب رای ق تل، آدم رابیی، رضب و ج رح ت روری ست ها و ت وط ئهب ه ح امی ت مادیب رای ارائ ه ت وط ئ هه فت ن فر ب ه اهت ام‬ ‫ا ست. ا ست. ا ست. در خارج از ک شورآ س یب اف راد‬ ‫ک ه در ط ول سه سال اف غانس تانو در پ اکس تان های آموزیش ت روریس یتاردوگ اه ج ان باز از ... هک تسا یعدم تساوخرفیک"‬ ‫ب ه م ن ظور ک ش نت. مک ک ب ه مردان ج وان ب ه س فر خارج از ک شورو ب رای جذباب دی گ ران در ای ن ک شور ات ت وط ئه راگ ذ ش ته،‬ ‫" ..‬
 9. 9. ‫اف تاده از ب ریخ از زم نی دور حم دود من ی شود رود قطانم هب ار اهنآ نایماح و اه تسیرورت هک هطقن شکچ یگناخ تاماهتا نیا"‬ ‫اما م ی ت وان د ر شد ک ند و چرک در ای نجا در خ ان ه ا ست. ت روری ست ها و حام یان آهن ا یب امان و اثب ت در ت الش خود را ب رای صدم ه‬ ‫م توق ف ک ردن زدن و ک ش نت یب گ ناه مردم در رسارس هج ان ا ست. ما ابی د ب ه ه امن ان دازه یب وق فه و مداوم در ت الش های ما ب رای‬ ‫آهن ا اب شد ... "‬ ‫10115611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-charged-with-terrorism-violations‬‬‫در ژان وی ه 27، 2012/‪ 2102 ،1 yraurbeF‬امی یل زم این ک ه او اظ هار دا شت،‬ ‫وگ ل دن یس ‪ emosweN‬م ش رتک ن گ راین از چ ن نی ج نااییت‬ ‫م ل هتای ایو / م س ل امان ن ک ه در پ شت مح هل ب ه ح ق ی ق ی مس یح یانک ه پش ت ی باین ک ه در" ک تاب م قدس "ا ست زیچ چیه"‬ ‫هب (‪ )ES‬اسیلک" ک ه اب ا س ت فاده از های ن ژادپ ر ست س ف ید گ رو ه از ی ع ین ای ن ش یو ه -" سوزان دن" ق رآن ک ر می ای م س ل امن و‬ ‫ن ی س ت ند!زم این ک ه آهن ا ادعا ب ه مس یح یان ع ل یه م س ل امانن / مردم رن گ آموزن د ن فرت م ی درس و ج هبه / ن قاب"ع ن وان ی ک‬ ‫ه س ت ند! " ان امن و ای دی گ ران را خود امی اندر ح ق ی قی مس یح یان امن!خود را ان امی انع ی یس مس یح در‬ ‫ژان وی ه 10 م ن ت رش شد، ب عد از ینعی تاعالطا) در ب رت ری ن ر س وایی ادرار ک ردن رئ یس را-‪-IN‬ف رمان د هابراک اوابم ا / مت ا شایاب ای ن حال، آچن ه حت ت‬ ‫و م تحده ات فاق اف تاد ن گاه اایالت س نات ور ر د پ لم تحد اایالت ک ن تایک ابراک اوابم ا،اایالت م تحده، رئ یس مج هور اع الم درخ وا ستات سال 2012‬ ‫ن‬‫و غ ریه ک ه اایالت م تحده از رسابزان ع ل یه ص لح،ج نای ت ع ل یه ب رشی ت،ج ناایت ج ن گی،ج ناایت و دی گر رئ یس م ش رتک اکرک نان مای لک م ول ن)‬ ‫ج نااییت در ک شورهای خاریج / سازمان م لل و م ت ع هد ابیق م ی مان د چ ن نی ب ه رشک ت در چ را ک ه آهن ا ف کر م ی ک من آهن ا م ی ت وان ند ب ه مه چ نانام ری اک‬‫ا ست. ب دون جم ازات‬ ‫رسابزان آم ری اکیی در ق تل غ ری ن ظام یان اف غان م هتم شده ا ست:‬ ‫ا ست. ا ست. ا ست. غ ری ظام یان م هتم ک رده ا ست. مع دا ق تل ییاکیرمآ زابرس 01‬ ‫ن‬ ‫اب ت وج ه ب ه اع ضای ت می م یل از حدود 10 رسابز آم ری اکیی حت ت ب رریس ب ه ج رم ق تل حداق ل سه رو س تای یان حم یل ک ه آهن ا را ع ص باین ک رده ب ود.‬ ‫ا ست. ا ست. اهت امات، ای ن ی ک مورد از ش هرون دان ک ه ب رای ج ن گجواین ط ال بان و ن ه ی ک حل ظه ی ک ابر از خ شم ا ش ت باه ا ست.‬ ‫ا ست. ا ست. درگ ری شده ا ست:.-ه فت در ‪ REVOC‬ف قط ب ه خاطر ای ن که ب توان ندر ظام یان اف غان پ نج رسابز م هتم ب ه ق تل غ ی‬ ‫ن‬ ‫رسابزان آم ری اکیی کش تار غ ری ن ظام یان در خون رسد م هتم شده ا ست.‬ ‫د س ته از هج من ب ود.اگ ر اهت امات اث بات شده ا ست، ای ن دوازده رسابز در ای ن پ رون ده م هتم شده ان د.‬ ‫پ نج ش مت خ صویص ک ه سوت را م ن فجرو رض بگ رف نت ع کس ‪ TOP‬در غ ری ن ظام یان اف غان، کش یدن ح ش یش، و ،‪NG‬اج ساد ‪ITALITUM‬ب ه ع الوه‬ ‫ا ست. ا ست. ا ست. .-ه فت درگ ری در ‪ REVOC‬ت هنا ب ه دل یل عدم ت واانیی ،غ ری ظام یان اف غان ق تلرسابز آم ری اکیی م هتم ب ه‬ ‫ن‬ ‫ا ست. در ست مان ند هر ز دان اب وغ ری ب لثم تسرد ،بسانتمان رثا کی نیا" ا ست. ا ست. ."تسا هداعلا قوف دنز یم همطل ام هب هک یزیچ زا عون نیا"‬ ‫ن‬ ‫ا ست. ا ست. ا ست. در ف لوری دا. در ست م ثل سوزان دن ق رآنحادث ه چ ن نی ا ست.‬ ‫در ک یس و کجنران باترپ"اکل وی ن گ ی بس ب ه شویخ در مورد چ گون ه از آن آ سان خ واهد ب ود اب ت وج ه ب ه ا س ناد دادگ اه، زماین آغ از شد ک ه گ روه بان.‬ ‫ک ش نت آهن ا."‬ ‫ظ اه را ب ه ط ور ت صادیف سه غ ری ظام ی اف غانس تان، ق تلو در م وارد جداگ ان ه ت ش ک یل "ت می ک ش نت"زماین ک ه پ نج رسابز گ ف ته ت وط ئ هآن را ب ه‬ ‫ن‬ ‫ا ست. ا ست. ..ت بدی ل ان تخاب شد ه‬ ‫اع رتاف ‪ :OEDIV‬رسابز آم ری اکیی ت و ص یف سه ک ش نت اف غان یب گ نا ه‬ ‫ا ست. ا ست. مج ع آوری ق ط عات ب دن ه ب ه ق تل ر سان دن د.ب دین، 22، م ی گ وی د ک ه چ گون ه خود را "دی وان ه" گ روه بان ظاه را ب ه خاطر رضابت،‬ ‫ب ه ط ور ت صادیف ان تخاب سه غ ری م س لح، ق رابن یان یب گ ناه در اف غانس تان ب ه ق تل ر سان دن د. ا ست. ا ست.‬ ‫ا ست. ا ست. اف غانس تان. م ان ند غ نامئ ‪RETNUH‬از رسابزان اایالت م تحده از ب رگ زاری ب دن و ع کس ها مجم وع ه ای از ن قاط ب دن ا ست. ا ست. ا ست.‬
 10. 10. ‫ا س ت فاده م ی شود ای ن اف راد،" ‪ kcolroM‬در ن وار گ فت: ب ه ع نوان او گ ذا ش ته س ناری وی او گ فت: گ روه بان کش ته شدن ... درادن یلکشم چیه اعقاو وا"‬ ‫ا ست. ا ست. شدن د. ب ه آن را در مع ل ب ه ن ظر م ی ر سد غ ری ن ظام یان کش ته‬ ‫انرجن ک د س یت را در ق رابین ان داخت.ب دین گ فت گ ی بس د س تور داد ب رای ابز ک ردن آت ش در غ ری ن ظام ی در ه امن زمان، گ ی بس‬ ‫رضب ت خس ت زدن ای ن پ رس، هب نآ رد هک نم ،دیوگ یم ار نآ باترپ ،روهظ ،دیناد یم هک ،ییاکیرمآ کجنران ،کجنران رگا دروآ رد شبیج زا وا"‬ ‫.. ای ن مرد ک ش نت‬ ‫انرجن ک رو س یه ب ه پ راتب ب عد از اف غانس تان مرده ب ه ب دن، ب ه ن ظر م ی ر سد او ب رای ماجنا سبیگ نابهورگ :تفگ ‪ Morlock‬ا ست. ا ست. ا ست.‬ ‫ا ست. ا ست. مح هل ب ه رسابزان آم ری اکیی ا ست.‬ ‫ف روپ ایش اف غانس تان کش ته ا ست.و مه چ ن نی ب ه ع نوان ا س ناد شارژ ارت ش ادعا ا س ت فاده از م واد خم در شای ع در واحد ‪ ،kcolroM‬ق تل،ع الوه ب ر ب ه‬ ‫ا ست. ا ست. مج ع آوری ان گش تان د ست ب ریخ از ق رابن یان اف غان خود. هتفگ سبیگ نابهورگ فیصوت ‪ Morlock‬رسج وخ ه.‬ ‫ا ست. ا ست. شد اما ه رگ ز ن توان س ت ند.از اجن ام ق تل م شاب ه در ع راق، اف تخار سبیگ تفگ ‪Morlock‬‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک رسابزان م هتم در ق تل غ ری ظام یان در اف غانس تان:‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/us-soldiers-accusedinafghancivilianmurders‬‬ ‫و هورگ ‪، Garretson‬اکیرمآ هدحتم تالایا هرگنک ،‪ Donelson‬رکیب رواشم / وا ینوناق رواشم ،روهمج سیئر ،امابوا کاراب دسر یم رظن هب ‪NO‬‬ ‫ب ه هت دی د رشک ت های ک ه او را اب ارائ ه ت و سط دن یس وگ ل ‪ emosweN‬ز هم لت مت دی د شد هاب ا س ت فاده ات وط ئه گ ران را -دی گر ت وط ئه گ ران / ‪OC‬‬ ‫اکیف او مه چ ن نی از م لل خارج ه / ک شورهای ق صد ن ژادپ رس تان ه ا ست. انب ود ک ردنز دگ ی ‪ emosweN‬ا ست و هت دی د ای ن رت ت / خدمات م زیاب ین‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ج ناایت ج نگره ا و ابره ا حت ت مح الت ب رای ایدآوری ب ه مع وم ی / هج ان از ا ست ابوگ ل دن یس ‪ emosweN‬سه ه ف تهب رای حدود ا ست ب ه ان دازه اکیف !‬ ‫ب ه ع ن وان م ثال در ب ه ا ش رتاک گ ذاری اط الع ات زی ر (ب ه ع ن وان م ثال ک ه و غ ریه : ع ل یه ص لح،و ج نای ت ع ل یه ب رشی ت ج نای ت آی ند،آم ری اک م ی‬ ‫و ش ن ی ع پ شت چ ن نی اع ام یل ص ه ی ون ی ست ها / ک ه ن ژادپ رس تان س ف ید م ی آی د، از غ ری ح ساس / رسد یب ریخ مم کن ا ست ح ساس، اب ای ن حال،‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، دول ت او، م شاور اایالت م تحده آم ری اک)، ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مد ین و ف ساد چ ن نی ‪-UP‬پ و شش س پس ب رای‬ ‫و غ ریه مم کن ا ست ادع ا ک ند ک ه ای د س ت یاران خود را)، / و ناگدنیامن / روتانس) مع وم یم قامات دول یت و ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪،noslenoD‬‬ ‫ب ه درگ ری ک ه اایالت اایالت و ن ظام ی اایالت م تحده آم ری اک م قامات دول یت و ت وط ئه گ ران را / و ت وط ئه گ ران را ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مد ین‬ ‫اایالت رسابزان، م قامات دول یت، پ رداخته نوز آهن ا -"و غ ریه. آزار، موهن، خم رب، ن فرت، ،یفارگونروپ" شدن ب ه ع ن وان‬ ‫:زیمآ ضیعبت / ش ن ی ع و اع امل ن ژادپ رس تان ق راردادی های دول یت، و غ ریه ب رای‬ ‫ادرار در مرده :‬‫‪ http://youtu.be/ZZWVxEy-BFE‬وی دئ و:‬‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/abu-ghraib-urination-scandal‬ادرار ک ردن ر س وایی اوابم ا:‬ ‫ز داین اب و غ ری ب:ن قض‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/abu-ghraib-urination-scandal‬‬ ‫53966511-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care-plan-power-point‬‬ ‫اایالت م تحده "گ وت ی نگ" / س رتون ی ک م لت‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor-gamble-sterilization-wiki-info‬‬ ‫‪http://youtu.be/gDuGrN1pivE~~V‬‬ ‫‪http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y‬‬
 11. 11. ‫گ وامت ا ال - "یناهج" یشک لسن شالت ‪UNITED STATES‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments‬‬ ‫4‪http://youtu.be/SI-68j-LLk‬‬ ‫‪http://youtu.be/VbqlRQllF4c‬‬ ‫واک سن ج ع یل: -اایالت م تحده آم ری اک آزم ای ش پ اکس تان غ ری ان ساین‬‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine‬‬ ‫آگ اه ی از ن قض در ‪ SEEVEL WEN‬های اورل ئان:‬ ‫‪http://youtu.be/XlIogreab3I‬‬ ‫.‪F‬‬ ‫بول ‪NO‬‬ ‫عذرخ واه ی ام ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده را ق‬ ‫صادق ا ست و دروغ ا ستآن ب ه دل یل من ی ک ند‬ ‫ب ه و ضوح‬ ‫گوی وج ود دارد‬ ‫ج رم!ن قض از ج نگ ال‬ ‫.‪G‬‬ ‫بول ایآ ‪NO‬‬ ‫اایالت م تحده عذرخ واه ی ام ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور را ق‬‫وگ ل خود را در مداوممح الت چ را ک ه ب ه و ضوح من ی ک ند‬ ‫م تحده از م قامات دول ت ام ری اک‬ ‫ق صد ن ی ست. دن یس ‪ emosweN‬و دی گر ش هرون دان و خاریج ک شور / ک شورها ح امی ت از ای ن ا ست ک ه، اایالت‬ ‫ن ه ت هنا اایالت م تحده آم ری اک ق رار م ی گ رید، اما ق وان نی از ک شورهای خاریج / از ق وان نی، ابالت راجن ام آچن ه را حق ا ست و خود را‬ ‫ک شورها‬ ‫.‪H‬‬ ‫بول ایآ ‪NO‬‬ ‫اایالت م تحده عذرخ واه ی ام ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور را ق‬ ‫ن ژادی چ را ک ه ب ه و ضوح من ی ک ند‬ ‫مح التان گ زیه‬ ‫‪FALSE‬اط العات ار سال ا س ت فاده ک رده ان د ای ن رت ت / مع وم یاجن من اام ری ک م قامات دول ت ب ه ع ن وان م ثال، اایالت م تحده از م تحد ه اایال ت‬ ‫ن‬ ‫ف هر ست س یاه ب رای م قا صد مورد وگ ل دن یس ‪ emosweN‬در م قامات دول یتاب ج نایی / ف ا سداز ط ری ق اع امل خم ربو هدننک هارمگ /‬ ‫از ب ه ا ش رتاک گ ذاری مع وم ی / هج ان او را صدای خاموش ک ردنو ب رای د ست آوردن ا ش ت غالد ست آمده و او را از ق ادر ب ودن ب ه او ب ه‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و وک یل ح قویق او / م شاور ا ست. ب ر او و دی گ ران رامح ل چ ن نی مح الیت چ گ ون ه دول ت اایالت م تحده م قامات‬ ‫ب ه ای ن رت تمان ند اجن من ها / مع وم یدر مورد وگ ل دن یس ‪ emosweN‬در ا ست ک ه اط الع ات ح فاظت شد هدی دن ب ه آن ب ی کر ‪noslenoD‬‬ ‫ن‬ ‫ا ست. م ن ظور از ب نی ب ردن ز دگ ی خود ق رار داد ه‬ ‫ن‬ ‫یس ‪ emosweN‬هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫ای ن رت ت را / مع وم یت بدی ل ب ه اجن من حاال ک ه وگ ل، دن‬ ‫ن‬ ‫ت و سط رئ یس مج هور اوابم ا، ع ل یه وی خم ربمع وم ی / هج ان و ب ه ا ش رتاک گ ذاری ا س ناد و مدارک و ش واهد مح الت ب ه اط العن زی‬ ‫م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ ،noslenoD‬دول ت او، اایالت م تحده آم ری اک ک ن گره، ‪ ،nosterraG‬گ روه و ت وط ئه گ ران دی گر /‬
 12. 12. ‫ه - م ی آی نددر ت الش از خاموش ک ردن صدای او دوابر هاز ‪ emosweN‬پ سآهن ا ت وط ئه گ ران، -‪CO‬‬ ‫ف راید م ی خ وا مه آهن ا مه‬ ‫!دوه ندیشک" ک ه ‪" emosweN‬کاپان"‬ ‫ب یش از‬ ‫ی کر ‪ noslenoD‬و غ ری ه و هت دی د، آزار و اذی ت، ق دلری ک ردن، وس ی هل، از لاس 02‬ ‫ت و سط م قامات دول یت، ب‬ ‫آغ از م ی شود ب رای ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت اب ت وط ئه گ ران دی گر / رشک ت ت وط ئه گ ران و س پس ه ن گام ی ک ه ‪emosweN‬‬ ‫خاریج ،ب ر او، دی گر ش هرون دان و سازم ان م لل / ک شورهای ت ب ع یض آم زی مح الت ن ژادپ رس تان /هج ان مع وم ی /‬ ‫م ی پ رزی دن ت اوابم ا، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ ،noslenoD‬دول ت او و دی گر ت وط ئه گ ران / رشک ت ت وط ئه گ ران را‬ ‫و ح قوق دی گر امن ق ان ون ا سا یس اولح قوق م متم ‪ Newsome‬حم روم ک ردنو ت الش ب رای "کاپان" گ ری هخ وامه ب ه‬ ‫و "تشگزاب اب هزرابم"ب ه دل یل ‪ emosweN‬ان ون ا سایس اایالت م تحده و سای ر ق وان نی اایالت م تحده آم ری اکحت ت ق‬ ‫دی وار حم دود ه ب ه جای آن را ن گه داری د در مع وم ی / هج ان اب ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت ای ن اط الع ات اب م بارزه خس ت‬ ‫.تسا اکیرمآ هدحتم تالایا"‬ ‫خ واهد زمح ت پ س از من یاط العات در ست ا ست و س پس ی کی اگ ردان د ک ه یم ‪/ SMART‬عاق یل آدم‬ ‫ب ه ع ن وان م ثال سازمان های -ب ر روی ای ن رت ت ا س نادای و (اه)وگ ل دن یس ‪ emosweN‬وب سای ت‬ ‫ن‬ ‫حال دول یت، دادگ اه، و غ ریه ق رار دادن اط العات ب ر روی ای ن رت ت در مورد ‪emosweN‬؛ اب ای ن حال، در‬ ‫ن‬ ‫خ وامه ‪ emosweN‬ب رای ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت اع امل جم رمان ه چ گون ه اط العات را از ط ری ق من یحارض‬ ‫و غ ریه ! اج بار، ابج گ ریی، اخاذی، آمد،ب ه د ست ر شو ه‬ ‫ئ ه رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک ابراک اوابم ا، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر دواندل سون، دول ت او، ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک و ت وط‬ ‫گ ران را دی گر خود / رشک ت ت وط ئه گ ران را اب ت ک یه ب ر رواب ط خود را اب خدمات ای ن رت یت مان ند ‪ MOC.DBIRCS‬ب رای مح هل ب ه وگ ل دن یس‬ ‫ن‬ ‫مج عه، ف وری ه 10، 2012، پ رزی دن ت اوابم ا ب یش از حد ش ل وغ ک ناره گ ریین ه ب ه جای .تسا تقیقح نتسناد زا ناهج / یمومع زا عنام و ‪Newsome‬‬ ‫":ربیاس یردلق"ب ود و ن ت"رتنیا هلیسو"‬ ‫و س ی هل:ای ن رت ت آم ری اک، س نات ور ‪ dorrehS‬ب راون:اایالت م تحده اط الع یه م ط بوع ا یت‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/brown-sherrod-internet-stalking~~V‬‬ ‫سای رب: ق دلری از: س نات ور مای ک ‪ oparC‬اایالت م تحده آم ری اک اط الع یه م ط بوع ا یت‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/crapo-mike-cyber-bullying~~V‬‬ ‫ک ه حذف ا س ناد خود را ب ه رئ یس مج هوری آم ری اک، ابراک اوابم ا اب لک ‪ SCRIBD.COM Newsome‬از ط ری ق رشک ت های ای ن رت یت مان ند‬ ‫ن‬ ‫ین و ‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-scribd-com‬خب ش:‬ ‫و ‪ (OneWebHosting.Com‬رشک ت م زیاب‬ ‫م تحده و / ای و اولن وار ‪ emosweN‬از ح قوق ا صالح یه (ار ‪BlueHost.Com‬‬ ‫ح قوق ح فاظت شده حت ت ق ان ون ا سایس اایالت‬ ‫ق وان نی اایالت م تحده آم ری اک ب ه ط وری ک ه مع وم ی / هج ان از اایالت م تحده در آم ری اک / ج ناایت ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور من ی دان می!‬‫.‪I‬‬ ‫بول ایآ ‪NO‬‬ ‫اایالت م تحده عذرخ واه ی ام ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور را ق‬ ‫دل یل من ی ک ند ب ه‬ ‫آن ا ست ک ه ب ه خویب‬ ‫ب ه ق صد جم رمان هارایض، امالک و ارایض اب مح هل ب ه م قامات اایالت دول ت ب رای ت و سط اع امل ت روریس یت» - یوگلا" ش ناخ ته شد ه‬ ‫ع الوه ب ر ای ن، رژمی ت روریس یت آم ری اک! ب ه اایالت م تحده از را ق رابن یان خودد ست آوردن و ب ه از ب نی ب ردن ش ک س نت، م ن ظور‬ ‫آم ری اک وابس ته ب هب رای اجی اد وگ ل دن یس ‪ emosweN‬و مه چ ن نی خاریج سازمان م لل / ک شورهای‬ ‫ح فاظت از حم ل اق امت ‪ emosweN‬ا ست و خود را در حم ل و حم دود س فارشح قویق / ق ان وین ح مکب ود ب ه ع نوان م ثال، در حایل ک ه ا ست.‬
 13. 13. ‫در حایل ک ه دزدی د هام وال او انب ود /رت ری س ف ید / ن ژادپ رس تان ه دول ت در آمد و م قامات / والکی ب دارد،وج ود از اخ راج غ ری ق ان وین / غ ری ق ان و ین‬ ‫:نتشاد رایتخا رد مکح"ا شاره ک رد ک ه پ شتدر و ضوحدر حم ل و اگ ر چ ه ب ه د س تور و ابزدا ش نت س فارشاز دان ش "هب هجوت اب"‬‫م قاهل ای در ورودی درب:‬‫اط الع یه هم م‬ ‫شده ع ل یه مس تاجرا س ت ی ناف د س تور داده ا ست ات د س تور و س فارش حم دود در ب راب ر صاح بان، خ واص ‪ MMG‬از م رصف هر ن وع اخ راج (حذف و ای ب د ست آوردن حم ل) اق دام دادگ اه‬ ‫:نتشاد رایتخا رد مکح"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/warrant-ofpossession-gmm-ky‬‬ ‫تالس و‬ ‫پ ول اجاره ک ه در ح ساب س پردن ق رار داده شد و ب ه موجب ح مک دادگ اه رالد 000.61در حدود اخ‬ ‫یس ‪ emosweN‬ا ست.‬ ‫را در ب هچ را ک ه او ک رده ا ست خودداری ق رار شد ه ن ژادپ رس تان ه ب ه ای ن گ ون ه ج ناایت و مح الت ابره ا وگ ل دن‬ ‫ک ند.و اثب ت ق دم در ق وان نی ک ه در حم ل ه س ت ند ب ه او حم اف ظت م ی ص ه ی ون یس یت رژ می ت فوق س ف ید / هی ودی‬ ‫از حدود ات ب ه امروز، وگ ل دن یس ‪emosweN‬‬ ‫م ی ل یون و در ح قوق ع قب 45.773،127 $ حق ب رخورداری از ب یش‬ ‫ط ور پ یش ف رض اب خم ال فت حزب () ب هاز خ سارات از صدمات خود را ب ه ع نوان ی ک ماده ها دال ر‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور، دول ت او، م شاور ق ان وین او / م شاور ب ی کر ‪ ،noslenoD‬حال حا رض اب ای ن وج ود، در ا ست. ب ده اکر‬ ‫ب ی اکری،در حال ت الش ب رای ح فظ ‪ emosweN‬ت وط ئه گ ران را-‪CO‬و مه د س تان شان / ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک‬ ‫خ واه ند آن ش ناخ ته شده من یو آهن ا زی را او آم ری اکیی های آف ری قایی ت بار ا ستو غ ریه رف اه ،‬ ‫اب موف ق یت در م عرض ش ک ست خورد و ف ا سد اایالت آم ری اکیی های آف ری قایی ت بارک ه ا ست‬ ‫دزدیک ب ه ت وط ئه خود را وارد ع ل یه وگ ل دن یس ‪ .emosweN‬را و دی گ ران خودم تحده آم ری اک از م قامات دول ت ام ری اک، والکی‬ ‫اک هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫حدود س نای ع ین ک ه - مع وم ی / هج ان ن یاز ب ه ک ن گره اایالت م تحده آم ری‬ ‫ب ه ط ور اکم ل آگ اه از ن قض های ک ی فری / مدین - دیفس ‪90٪ ALL‬اایالت م تحده حدود جم لس من ای ندگ انو دیفس ‪100٪ ALL‬‬ ‫گ زارش خوب ب ه ع ن وان ح ق ی قت در پ شت "911 مح هل!"‬ ‫او ب ه ب ه ع لت ف وراپ ول ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک و پ رداخت ب ه دن یس ‪ emosweN‬وگ ل خ رایب ب ه مع لع الوه ب ر ای ن،‬ ‫ن ظر م ی ر سد ب ه مک ک ب ه‬ ‫ه جای او" )"ا س یاه اک ک "- اهنآ نامشچ رد ارهاظ ینعی) ‪ Newsome‬ظفح"‬ ‫وب‬ ‫ای ن ای دئ ول وژی ن ژادپ رس تان ه ت و سط ک ن گره اایالت م تحده ب ه م ن ظور ک ن رتل رف اه ی و ب ی اکری وابس ته ب هع ص باین /‬ ‫از ط رف اق دام ق ان وین در آ ش اکر وزارت دادگ س رتی وزارت دادگ س رتی اایالت م تحد ه از م ن ت رش شده در م ط بوعات ازم ی ت وان د‬ ‫ری شده ب ود، آهن ا ش هرون دان دی گر‬ ‫را ره ااایالت م تحده را ب ه ارم غان آورده ا ست، اب ای ن حال، وگ ل دن یس ‪ emosweN‬درگ‬ ‫درمان و پ س از آن اایالت م تحده آم ری اک در ک ن گره، اکخ دمش ن / ن ژادپ رس تان ه / ت ب ع یض آم زی ق وان نی و او را ب ه م عرض‬ ‫ن قض های ک ی فری / مدین وارد شده ع ل یه را پ و ششو غ ریه س ف ید اایالت م تحده آم ری اک، اایالت م تحده آم ری اک دادگ اه ها،‬ ‫.‪Newsome‬‬ ‫ص فحات 71، اایالت م تحده آم ری اک در م ن ت رش شده در م ط بوع ات وزارت دادگ س رتی‬ ‫یناسر عالطا" ژان وی ه 10، 2012 341 و ،141 قیرط زا 931 ،331 قیرط زا 921 ،501‬ ‫-‪ " http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice‬ا ست. ب رای خ مت.‬ ‫‪011012final‬‬
 14. 14. ‫دار د ع بارت ند از م سائ ل ک ه در آن وزارت اکر اایالت م تحده آم ری اک ب رای ک ه ع لت وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ب رگ شت د س متزد‬ ‫ن‬‫و وزارت اک ره ن گام ی ک ه آن را ب ه ‪ emosweN‬آن م ی آمدن د، اب ای ن حال، ش هرون دان دی گر اهداف خ وی ش دن بال ک ن ند،‬‫ب ه درایف ت موف قات ب ه امروز ق وان نی وگ رف ته شده از ح رک ت دوراایالت م تحده ی ک ک ن گر همه چ ن نی‬‫ب ه ع ن وان م ثال، در حایل ک ه وزارت اکر اب ت وج ه ب ه پ رداخت م ی شود ف وراه س ت ند ک ه د س متزد ب رگ شت ‪Newsome‬‬ ‫رف ته (" ‪ ،)ASLF‬حت ت ق ان ون ا س تان دارد اکر من ای ش گا ه ن قضب رای پ س از اکرف رماای ناایالت م تحده آم ری اک (‪)" LOD‬‬ ‫اکر یه ن گام ی ک ه ‪ emosweN‬گ زارش ن قض ‪ ASLF‬و د س متزد و ساعت ت و سط اکرف رمای خود (‪ ttuNcM‬م یچل و ک تاب، ‪LOD‬‬‫ی ع ین چ ک یده ای از رک ورد ‪ LOD‬ک ه ب ه ن ظر م ی ر سد ‪ - LOD‬ای ن گ ون ه ج ناایت ، پ و شش دادنب ه جای ان تخاب ب رای و ن کرد‬ ‫ن‬‫ق ان وین / غ ری ق ان وین خود را (ک ه او ی کی از دوس تان ب ه مم کن ا ست مورد ن یاز مدی ر (ب ی یل ج ون ز) ابز شس ته ب ه دل یل غ ری‬ ‫ص فحه 4: -وک یل مداف ع در ‪ ttuNcM‬م یچل و ک تاب)‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/mitchell-mc-nutt-sams-wage-hour-flsa‬‬ ‫در جراین ی ک دادریس خ وا س ته ن ی ست، او م ت قاب لم عای نه حت ت سؤال از ‪ ttuNcM‬م یچل و و شاهدان ک تاب حقاگ ر ‪emosweN‬‬ ‫اکر ا ست، اما حم یط ب وده ق رار ت ب ع یض آم زیک ه او را ب ه ن ه ت هنا رف تار پ ذی رف تن ه ق ادر ب ه گ رف نت ای ن رشک ت ق ان ون‬‫:هدام باتک و لچیم ‪- McNutt‬وزارت ام ن یت ا ش ت غال م ی یس یس پیی ی ع ین م شاهده چ ک یده ای از م نت از - خ ص امن ه‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-83-transcript-mms‬‬‫داور (ابیب ‪ )rethguaLeD‬اخ ت صاص ایف ته ب ه ای ن ف ای ل ن قد م ی ن ویس ید: ماده ‪emosweN‬‬‫ب رای اع امل ج نایی در مو ض وع ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/030905-letter-to-judge-bobby-de-laughter-mms-matter‬‬ ‫در "دننک" یضاق ‪ghter‬اب ای ن حال ی ک ذهن م ن ط قی مم کن ا ست ن ت یجه گ ریی ک رد ک ه ‪ uaLeD‬حت ت ت ع ق یب ب ود،دی گری‬‫مدی ری ت ماده ‪ ،emosweN‬ب ود:‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-11-de-laughterbobby-indictment‬‬‫وزارت ب ه 4002در اوای ل س پ تام رب سال ساخ ته شد ک هن گ راین ‪ emosweN‬ن قض ج نایی / مدین در رس یدگ ی ب ه ای ن مو ض وع‬‫ش ناخ ته م ی شود: دادگ س رتی اایالت م تحد ه‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/092304-request-interventiondoj-mms-flsa-matter~~V‬‬‫ق اب ل از م یچل در د سام رب 2010، ‪ emosweN‬وا صل ط رح دعوی در دادگ اه مدین (ک ه مجم وع ه چ هارم "‪ "ASLF‬و "ن قض ‪ )DHW‬در م‬‫ه یچ چ زی!اب ای ن حال، ات ب ه امروز، ق صور. رالد نویلیم 001 ب یش از آهن ا را در هک باتک و ‪McNutt‬‬ ‫:باتک و لچیم ‪ - McNutt‬تیاکش 01/30/21‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/120310-complaint-mmsexhibits~~V‬‬‫وزارت اکر اایالت م تحده آم ری اک ا ست از ط رف دی گر ش هرون دان ب ه ارم غان آورد: اق دامات ق ان و ین ل ی ستدر حال حارض در‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol-whd-mississippi-actions-news-releaseofsettlements‬‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol-jafari-complaint-dol‬دی گر: از ط رفابزگ شت د س متزد مج ع آوریات آجن ا ک ه ب رای‬‫‪flsa-lawsuit‬‬‫الزم ا ست ن ه شود م ی ت وان دک ه ی ک اکرم ند آن را ‪RAELC‬ابع ث م ی شود م تحده اایالت وزارت اکر در حال حارض ب ه دن بال حن و ه‬‫اب ای ن حال، زم این ک ه ‪ emosweN‬ل ط فا، )"‪ T ("FMLA‬ب ه چ شم پ وش یدن از ح قوق خود حت ت خ ان واده و پ ز ش کی مرخ یص ‪CA‬‬ ‫ه یچ چ زی! ‪DOL‬گ زارش ی کی دی گر از اکرف رما (چوب و ‪ )gnipmaL‬ب رای ن قض ح قوق ب رش حت ت ع ن وان ‪ ALMF‬و ‪ ،IIV‬و غ ریه،‬‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol-jafari-complaint-dol-flsa-lawsuit‬ب ه ع ن وان م ثال ماده ج ع فری:‬ ‫چ شم پ وش یدن از ب هدرخ وا ست ‪ emosweN‬از چوب و پ ل ‪ gnipmaL regninreB‬داد س تان در ض بط شد هپ یام صویت در ای نجا ی ک‬‫‪ http://youtu.be/jjgM0mXWJ8c‬ح قوق خود:‬
 15. 15. ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/011609-fmla-complaint‬را م شاهده ک ن ید: ش اکی ت ‪FMLA Newsome‬در ای نجا ن سخه از:‬ ‫م شاهده ک ن ید در مورد چوب و ‪ : gnipmaL‬ار (" ‪)EEOC‬ف ر صت های ا ش ت غال ب راب ر ش اکی ت ‪ Newsome‬و . ‪wood-lamping~~V‬‬ ‫وب ‪ COEE‬و از چ ص فحات 240 و 241ن زی ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/070709-eeoc-complaint-wood-lamping~~V‬‬ ‫ح قوق ع قب! ف وری تخادرپ زا تسا نآ رد هک تیاکش ‪Lamping‬‬ ‫-درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم - متخ تهج و یناسر عالطا"از ط ری ق ژان وی ه 10، 2012‬ ‫ل یل ن ظام ی مم کن مداخ هل ب نی ا مل درخ وا ست -پ اخس ب ه مح الت ‪ NO‬ف لوری دا و ‪ M‬دان ش گاه در خ صوص حادث ه ‪ GNIZAH‬ادع ا‬ ‫شت هک تسا هدش تساوخرد ‪ Newsome‬ا ست الزم "‬ ‫و دی گر ق ان وین / غ ری د س متزد ب رگ‬ ‫ص فحات در -پ رداخت م ی شود ژان وی ه 31، 2012 ق ان وین پ ول اخ تالس م ی شود او را در‬ ‫.972 قیرط زا 772 ،681‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫.‪J‬‬ ‫اوب گ زارش ار ‪NO‬‬ ‫ای ن گ زارش ب ه ن ظر ابور .اما، رئ یس مج هور ک ه اق ت صاد در حال هب بود ق رار داده ک ه ت و سط اایالت م تحده آم ری اک / ابراک‬ ‫م ی ر سد اندر ست اب شد و مم کن ا ست ت و سط ن ژادپ رس تان س ف ید / ص ه ی ون ی ست ها را ب ه ع ن وان ذک ر شده در‬‫مح الت در ف لوری دا دان ش گاه ‪ M & A‬در مورد حادث ه پ اخس ب ه -درخ وا ست ب رای ا س ت ی ضاح رئ یس مج هور ابراک ح س نی اوابم ا دوم -اط الع ر ساین هج ت خ مت‬‫" مداخ هل ن ظام ی ب نی امل ل یل مم کن ا ست الزم اب شد درخ وا ست ب رای - ماهتا ‪HAZING‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫در ای نجا ب ه ع ن وان م ثال، ک ه پ رزی دن ت اوابم ا و ح قویق وک یل / م شاور ب ی کر ‪ noslenoD‬در ت الش ا ست ات از گ ردش خون مع وم ی / هج این ا ست.‬ ‫و ن یاز ب ه ه زار ن فر از اکرک نان: ما یلگ زارش از رشک ت های اخ ری اب م ش الکت‬ ‫ن م ثال در "911 مح الت ت و سط م قامات اایالت دول ت و دی گ ران ا س ت فاده م ی شود و خ طوط ه وایی ب ه ع ن وا - آم ری اک خ طوط ه وا یی‬ ‫در حال حارض ت ش ک یل -را در ع وض آن را ب رای ن قش خود را در 911 مح هل ب ه ن ظر م ی ر سد ت ک یه پ ول مک ک ما یل س پس ب ر روی‬ ‫پ رون ده ور ش کس ت گی:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/american-airlines-filing-bankruptcy-eliminating-13000-jobs‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/terrorism-defined‬‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-homeland‬ام ن یت م هین:ب ی کر ‪ noslenoD‬اط م ی نان حا صل ک ن ید ک ه مردم خود را در‬ ‫63966511-‪security‬‬ ‫ی ع ین از مج هل خ طوط ه وایی آم ری اک مورد ا س ت فاده در 911 مح هل ب ه مرک ز -ا) ه) ییاوه طوطخ هب لاصتا / ‪ Donelson‬رکیب رد ‪ACCESS‬‬ ‫ی کی مم کن ا ست خب واه ید در ن ظر ب گ ریی د ب ی کر ‪ noslenoD‬ابال / ‪ YEK‬الیب ل ی ندا دا شل -هج این جت ارت‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-linda-articles-highlighted-copy‬‬ ‫و‬ ‫ی اک:اتم دا شل، آمر ره رب اک رثی ت س نا، و قباس روتانس رسمه) 119‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-lindarole-in‬‬ ‫:) های الی ت شد ه -‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-thomas-wikipedia-info‬‬ ‫ن ه های مع یل و ص نای ع:زم ی‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-howard-bakerlindadaschlefaa‬‬
 16. 16. ‫شل در:م ش لک جدی د دا‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-daschle-tiesfaacoverup‬‬ ‫ن ظارت ک ردن و گ م بل:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/procter-gamble-lay-offs-cutting-5700-jobs‬‬ ‫ظ رف ش ب که / ف ی مل:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/dish-network-closing-500-blockbuster-stores‬‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/sears-shedding-storesstore-closings‬س ریز:‬ ‫:وردوخ ‪Fisker‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/fisker-automotive-laying-off-undisclosed-number-of-employees‬‬ ‫اکرگ ر امور خارج ه:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/the-state-worker-laying-off-employees‬‬ ‫‪Citigroups: http://www.slideshare.net/VogelDenise/citigroup-laying-off-4500-workers‬‬ ‫رشک ت های غ ین خت م گذار ف ق را: -اخ راج‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/layoffs-rich-companies-laying-off-poor‬‬‫اما مم کن ا ست اب ت وج ه ب ه ای ن ای ن ش غل مردم پ یدا ک رده ان دزی را شده ا ستمم کن ا ست حذف ب ی اکریدل یل آن ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ت عداد‬‫و / ز دگ ی م ی ک ن ند و ای اب بس ت گان ‪PROVERTY‬در حال حا رض آهن ا در وک رده ان د اج راواق ع یت ا ست ک ه م زاایی ب ی اکری خود را‬ ‫ن‬ ‫در ج وام ع خود را ب ه اط راف - هب بود اق ت صادب رای اجن ام ای ن اکر را اب چ زییا ست ک ه خ یاب ون / یب خامن ان ن ه ب ر رو ین قل م اکن ک رد و ای‬‫رف ته ا ست ک ه ابز ب رای چ ند ده ه ب وده ا ست. از ک سب و اک ربس ته ان د ک ه / ک سب و اک رن گاه ک ن ید و ب ب ی ن ید ک ه‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و دول ت او در پ شت دالی ل ا ش ت غال ‪ emosweN‬غ ری ق ان وین / غ ریق ان وین‬ ‫ف سخ ا ست.‬ ‫:‪ ROEHM‬نیتساج زا مایپ یتوص 11/12/01‬ ‫‪http://youtu.be/GACKP80QRaQ‬‬ ‫ک ه او در‬ ‫- ‪ www.vogeldenisenewsome.com‬آمدن پ س از وگ ل دن یس ‪ emosweN‬در اق دام ی ت الیف جواین ه ب ه وب سای ت او:‬ ‫ب ه ادامه ا ش رتاک گ ذاری اط الع ات خال ص ‪ www.vogeldenisenewsome‬حال اکر در ان ت قال‬ ‫در ای ن م یان، ل ط فا ب رای دی دار ‪ TEN.ERAHSEDILS‬ب رای د س رتیس ب ه ا س ناد مورد م ناف ع مع وم ی / هج ان! و آموزن ده ا ست، ک ه از‬ ‫/‪- http://www.slideshare.net‬ع الق ه‬‫ا ست ک ه در ان تخااب تی ک سالدر ای ن - را ک ه گ رف ته ان د "هداعلا قوف ‪"PACS‬و ف ا سد س یا س متداران مت زی ک ردنب ه ع ن وان م ثال‬‫ابزب ی ین اکم لان تخاابت ن وام رب 2012 ک ه اایالت م تحده از دول ت ام ری اک ن یاز ب ه ی ک "وغل"آن وگ ل دن یس ‪ emosweN‬خ وا س تار‬‫ب ی کر خ ری داری ب هل، آن را !یناهج داصتقا بیرخت و ‪WN‬ب یش از دول ت / دادگ اه و گ رف نت اایالت م تحده ‪OD‬ا ست‬‫ول و ‪ BAKER DONELSON‬رد مد هک یلاع هاگداد تالایا هدحتم ار ‪Donelson‬‬ ‫ب ه خ ری د م بارزات ب زرگخود را م ش رتی ها پ‬
 17. 17. ‫از ط ری ق ‪ SCAP‬سوپ ر‬ ‫ان تخاابیت‬ ‫ود!ابز‬ ‫ز درخ وا ست ک ه م تحد مت ام ای ن ا ست ک ه چ را وگ ل دن یس ‪ emosweN‬وا صل و / ای ارائ ه مدارک مورد ن یا ب‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/071811-ltr-sctjusticerobertssuter‬ق ضات دادگ اه ع ایل اایالت ک ناره گ ریی:‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک ان تخاابت ،ی ک سالن یاز ب ه دان س نت ا ست ک ه اب ای ن ک ه هر مع وم ی / هج ان‬ ‫ی ع ین ه امن طور ک ه اب گ زارش - گ زارش های غ لطب رای ق رار دادن داد خ واهد ادام ه امابوا کاراب روهمج سیئر /‬ ‫ک شورهای خاریج / ک شورها را ب ه ف کر م ی ک من ک ه اق ت صاد ف ری ب ب رای اهداف از -مک یس یون 911، گ زارش ای ران، و غ ریه اجن ام م ی شود‬ ‫گ زارش ب ه اح امتل زاید پ یش ن وی س و ت ول ید شده ت و سط رشک ت ق ان ون ب رت ری ک ه ا ستاایالت م تحده در حال رون ق ا ست / هب رت آن‬ ‫ی د ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ ztiwokreB‬ف رامه م ی ک ند ک ه ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ره ربان ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک اب سف‬ ‫جدول زماین : م شاور / م شاوره ا ست.‬ ‫09946611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬‬ ‫ابو رک ه ت و سط اایالت م تحده آم ری اک / رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ق رار داده گ زارش .‪K‬‬ ‫ین آهن ا چ را ک ه من ی ک ند‬ ‫از بس یاریز دگ ی ق راب‬ ‫ن‬ ‫آم ری اک س ف ید ب ه ب ی ش رت از پ در ب زرگ و مادر ب زرگ و مع وها، مع ه ها، مع ه ها، خاهل ها، خ واه ران، ب رادران، ک وداکن ، مادران، پ دران،‬ ‫یل ب رای آن دالی ل خود خودخ واه و چ هآم ری اک آم ری اک راع لل در رف نت در ب ه ن ژادپ رس تان / ص ه ی ون ی ست ها‬ ‫م تحد ک شور خود ارسائ‬ ‫ن س بت ن ژاد پ رس تان ه ن فرت / ان گ زیه های را و خود حرص و آز، ‪ SLAUGHTERD‬خ وی شاون دان خود دا ش نت و ‪ LAERSI‬ام ری اک ن ه!ا ست‬ ‫ج نای ت ع ل یه ب رشی ت، ج ناایت ج ن گ ی از مج هل، ب ه اجن ام ارت ش راا س ت فاده اایالت م تحده ام ری اک م س ل امانن ! و مس یح یان ب ه‬ ‫و غ ریه ! ج نای ت ع ل یه ص لح،‬ ‫اک خ واهد ط ول چ قدر ک ه آن را م توق ف ک ند؟‬ ‫رژ می دول یت / ف ا سد م قامات اایالت م تحده آم ری‬ ‫هج ان؟ وح شت ب رای اجی اداجازه داده شود‬‫اب گ رم رتی ن اب اح رتام،‬‫وگ ل دن یس ‪emosweN‬‬
 • mohamadnoorian

  Jun. 19, 2014

Views

Total views

612

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×