Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PPPM ANJAKAN
3:
MELAHIRKAN
RAKYAT YANG
MENGHAYATI
NILAISiti Dayana Binti Husain
P69138
Nor Hasmaliza Bt. Hasan
P69386
M...
LATAR BELAKANG
MASALAH
• Menyuarakan kebimbangan terhadap keupayaan
sistem pendidikan untuk menyediakan generasi muda
secu...
Mengapa??
• Murid hari ini akan mewarisi dunia yang penuh
dengan cabaran hebat, termasuklah kemusnahan
alam sekitar dan ko...
Murid Hari Ini??
Murid
Hari Ini
Falsafah Pendidikan
Tercapai
Atau
Tidak???
Definisi Rakyat
• rakyat adalah :
• kumpulan manusia yang hidup bersama dalam
suatu masyarakat, penghuni suatu negara
• mu...
Definisi Nilai
• Sifat perilaku atau tingkahlaku
• Kepercayaan dan pegangan yang mempengaruhi
tingkahlaku seseorang
• Bert...
Bentuk Kejayaan?
Peningkatan dalam aktiviti
sukarela
Penerimaan
individu berlainan bangsa, agama
dan etnik
Bersifat Integr...
ANJAKAN 3:
MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA
YANG MENGHAYATI NILAI
MENGUKUH DAN
MEMPELUAS
RIMUP
MEMPERKUKUH
P.ISLAM, MORAL
& ELEM...
Proses menghasilkan Nilai
MEMPERKUKUH
P.ISLAM,
MORAL &
ELEMEN SIVIK
1 KELAB, 1
SUKAN, 1
BADAN
BERUNIFORM
MENGUKUH
DAN
MEMP...
Elemen 1:
Memperkukuh
kan
Pendidikan
Islam,
Pendidikan
Moral dan
Elemen Sivik
Menjelang
Tahun 2017
Pengenalan
• Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
– “…bagi melahirkan
warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan,
berakhlak m...
Aspek batin atau keadaan jiwa
seseorang yang merupakan
tenaga penggerak kepada
pembentukan tingkah laku
Perbuatan-perbuata...
• Konsep Etika (Mohd. Nasir Omar, 1986)
– satu peraturan yang menjadi panduan dalam
hidup manusia
• Konsep Moral (Mohd. Na...
• Konsep Integrasi Kaum (Sommerland, 1970 dalam
Chuhan, 2013)
– integrasi kaum menjurus kepada interaksi dan
hubungan di a...
Isu dan Pola Tingkah Laku
PelajarBilangan kes salah laku disiplin murid
Bil Jenis Salah Laku 2010 2011 2012*
Jumlah Jumlah...
• SMK Tun Husin Onn, Seberang
Jaya, Pulau Pinang
• April 2013
• Melaporkan kesalahan
membawa telefon bimbit
• Penghayatan akhlak yang lemah adalah berkaitan
dengan gejala keruntuhan akhlak pelajar (Othman et.
al, 2011).
– Obj: Men...
Ibu bapa –
menggalak/meng
halang
penghayatan nilai
Rakan sebaya –
pengaruh
baik/buruk
Pendedahan
kepada media
massa – hibu...
Isu Integrasi Kaum
• Masalah perpaduan sering dikaitkan dengan polarisasi kaum
- pembahagian golongan tertentu mempunyai a...
• Kajian yang dijalankan pada tahun 2005 oleh Institut
Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN)
terhadap 6,000 orang ...
“Two women
standing in line at an
airport completely
unaware that their
daughters are
holding hands.”
Racism isn’t born, i...
PPPM (2013-2025)
Anjakan 3 - Elemen 1
• Objektif - penghayatan nilai & perkongsian aspirasi
– Individu dari pelbagai latar...
Pelaksanaan PPPM – PI,
Moral, Siviks
• Kurikulum P.Islam & P.Moral
– Pemahaman nilai teras dan falsafah semua agama di
Mal...
Peranan Guru & Institusi
Pendidikan
• Pengaruh guru terhadap pelajar = pengaruh ibu bapa
terhadap anak-anak (Zaharah Hussi...
• Peranan guru (Liekona, 1991 dirujuk dalam Othman,
2011)
– model penerapan nilai murni; iaitu guru perlu menjadi
penjaga,...
Kesimpulan
• Pihak sekolah dan guru perlu memainkan peranan
yang penting dalam pembangunan nilai pelajar.
• Kepelbagaian j...
Rujukan
• Ab Rahman, H., Abd Rahman, H., Ahmad, N., Nordin, N. A., Mahmud, N., Shaari, R., &
Abdul Wahab, S. R. (2012). Ka...
Elemen 2:
Dasar 1 Murid
1 Sukan
1GURU 1SUKAN
PENGENALAN
Pelaksanaan Dasar diumumkan oleh YAB
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri
Pelajaran pada 17 Mac 2010.
D...
Menyumbang kepada penggalakkan
pertandingan yang sihat, semangat muhibbah,
kesefahaman, toleransi dan meningkatkan nilai
...
Memupuk budaya dan gaya hidup sihat
dan aktif
Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan
nilai murni
Memupuk perpaduan ...
Memenuhi naluri semulajadi murid
dalam aktiviti fizikal;
Memberi keseimbangan antara
keperluan akademik dan keperluan
Ko...
Sekolah Rendah (Tahun 4
hingga Tahun 6), Sekolah
Menengah (Peralihan hingga
Tingkatan 6) wajib menyertai
sekurang-kurangn...
Asas kepada 1Murid 1Sukan adalah pelaksanaan
mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
yang berkualiti di sekolah. ...
 Pelaksanaan Aktiviti Sukan di Sekolah melalui Kelab Sukan dan
Rumah Sukan
 90 minit Sekolah Menengah seminggu
 60 mini...
Pertandingan Dalaman – sukan sepanjang tahun
Pertandingan antara rumah sukan
Pertandingan antara tingkatan/kelas
Perta...
KATEGORI PELAKSANAAN 1M 1S
• Sekolah Satu Sesi
• Sekolah Dua Sesi
• Sekolah Kurang Kemudahan Asas
Sukan
• Sekolah Ramai Mu...
Sukan tahunan sekolah diadakan pada bulan
Jun sedangkan sukan peringkat daerah pada
Mac. Bagaimana hendak peroleh kemajua...
ISU DAN CABARAN
Ibu Bapa kurang faham tentang konsep 1Murid
1Sukan dan kurang memberikan kerjasama dalam
memastikan kehad...
 Kekurangan Kemudahan dan Prasarana Sukan di
Sekolah?
 Sekolah kekurangan peralatan sukan?
 Kekurangan ruang untuk mela...
 Guru dan murid terpaksa menghadiri aktiviti
kokurikulum dan sukan setiap hari?
 Kehadiran untuk program 1Murid 1Sukan
m...
Kekurangan bahan sumber.
Guru kurang kemahiran sukan.
Tiada bahan rujukan / modul untuk
panduan kepada guru.
ISU DAN CA...
CADANGAN KAEDAH PELAKSANAAN 1M 1S
• Melaksanakan tinjauan untuk mengenal pasti minat murid
dalam jenis sukan tertentu.
• Melaksanakan tinjauan untuk mengena...
• Merancang dan melaksanakan aktiviti berdasarkan
Modul Latihan Sukan untuk Guru Penasihat Penasihat
Kelab Sukan Sekolah.
...
• Menggalakkan kreativiti dan inovasi dari pihak sekolah
dalam kegiatan sukan yang dijalankan.
• Menetapkan matlamat dan o...
Kesimpulan
Elemen 3:
Mengukuhkan
dan
Memperluas
Rancangan
Integrasi
Murid Untuk
Perpaduan
(RIMUP)
Latar Belakang
• RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di
peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri
sahaja
• Pad...
• Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelan
induk pembangunan pendidikan 2006-2010.
• Menekankan aspek memperkasakan...
Dasar KPM
• Hubungan rapat terjalin antara murid
• Wujud persefahaman dan perpaduan.
• Saling menghormati antara agama dan...
kaedah
• Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai
kaum bergaul mesra secara SEDAR dan
TERANCANG.
• Perpaduan dapat ...
Konsep RIMUP
Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya:
 Dua agensi utama menjayakan rimup iaitu:
• Jabatan perpa...
 Badan-badan bukan kerajaan termasuk:
• Persatuan ibu bapa dan guru (PIBG)
• Masyarakat setempat
• Guru
• Murid-murid
KEM...
Matlamat
Melahirkan generasi malaysia:
• Berilmu pengetahuan
• Berjiwa dan berperibadi unggul
• Semangat muhibbah
• Mampu ...
Objektif Rancangan
Penyertaan aktiviti RIMUP melibatkan:
• Masyarakat setempat, para guru, murid dan
warga sekolah secara ...
Pelaksanaan Program dan
Aktiviti RIMUP
• Mencapai matlamat perpaduan antara kaum.
• Aktiviti hendaklah dijalankan diluar w...
Kegiatan Khas
• Program kecemerlangan akademik (cth: seminar, karnival,
pertandingan menulis cerpen perpaduan)
• Sukan dan...
Pemantauan dan pelaporan
RIMUP
• Aspek penting menentukan keberkesanan
• Penting untuk memastikan perancangan matlamat ter...
Kesimpulan
• Aktiviti rimup dirancang dan dilaksanakan mengikut
perancangan
• Jawatankuasa ditubuhkan secara formal dan be...
• Diharapkan melalui RIMUP, negara akan dapat
membangunkan modal insan dalam kalangan
generasi muda yang berupaya membuday...
Aktiviti RIMUP
Program RIMUP SMK TUNKU
PUTERA
http://www.smktunkuputera.com/portal/index.php/261-program-rancangan-integrasi-pelajar-rimup
Program RIMUP Daerah Tampin
http://www.jpnin.gov.my/berita_2013/-/asset_publisher/A5fD/content/program-rimup-daerah-tampin...
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025(Ringkasan)
Next
Upcoming SlideShare
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025(Ringkasan)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

12

Share

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)

Download to read offline

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (anjakan 3)

 1. 1. PPPM ANJAKAN 3: MELAHIRKAN RAKYAT YANG MENGHAYATI NILAISiti Dayana Binti Husain P69138 Nor Hasmaliza Bt. Hasan P69386 Mohammad Alif Bin Rahman P73917 Nadia Balqis Binti Adris P71710
 2. 2. LATAR BELAKANG MASALAH • Menyuarakan kebimbangan terhadap keupayaan sistem pendidikan untuk menyediakan generasi muda secukupnya bagi menghadapi cabaran abad ke-21. • Pendidikan juga menjadi asas pembinaan negara bangsa dan pengukuhan perpaduan • Menerusi interaksi, individu daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan kaum dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghargai perbezaan, seterusnya membina perkongsian pengalaman dan aspirasi untuk masa depan Malaysia.
 3. 3. Mengapa?? • Murid hari ini akan mewarisi dunia yang penuh dengan cabaran hebat, termasuklah kemusnahan alam sekitar dan konflik senjata. • memerlukan murid yang mempunyai kemahiran memimpin • nilai murni sejagat seperti integriti, belas kasihan, adil dan penyayang bagi membimbing mereka dalam membuat keputusan yang beretika.
 4. 4. Murid Hari Ini?? Murid Hari Ini
 5. 5. Falsafah Pendidikan Tercapai Atau Tidak???
 6. 6. Definisi Rakyat • rakyat adalah : • kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, penghuni suatu negara • mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda
 7. 7. Definisi Nilai • Sifat perilaku atau tingkahlaku • Kepercayaan dan pegangan yang mempengaruhi tingkahlaku seseorang • Bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai‐nilai utama masyarakat. • Ilmu, kebijaksanaan, keadilan, dan kesederhanan • merupakan nilai‐nilai utama dalam masyarakat.
 8. 8. Bentuk Kejayaan? Peningkatan dalam aktiviti sukarela Penerimaan individu berlainan bangsa, agama dan etnik Bersifat Integrasi Bersifat Amanah
 9. 9. ANJAKAN 3: MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG MENGHAYATI NILAI MENGUKUH DAN MEMPELUAS RIMUP MEMPERKUKUH P.ISLAM, MORAL & ELEMEN SIVIK 1 KELAB, 1 SUKAN, 1 BADAN BERUNIFORM ANJAKAN 3
 10. 10. Proses menghasilkan Nilai MEMPERKUKUH P.ISLAM, MORAL & ELEMEN SIVIK 1 KELAB, 1 SUKAN, 1 BADAN BERUNIFORM MENGUKUH DAN MEMPELUAS RIMUP INPUT Hasil
 11. 11. Elemen 1: Memperkukuh kan Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Elemen Sivik Menjelang Tahun 2017
 12. 12. Pengenalan • Falsafah Pendidikan Kebangsaan – “…bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab…” – “…memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”
 13. 13. Aspek batin atau keadaan jiwa seseorang yang merupakan tenaga penggerak kepada pembentukan tingkah laku Perbuatan-perbuatan itu pula hendaklah dilakukan secara berterusan hingga menjadi kebiasaan dan darah daging kepada seseorang. Aspek luaran atau tingkah laku itu sendiri yang dilakukan bukan kerana tekanan emosi atau desakan-desakan dari luar seperti paksaan • Konsep akhlak (Mohd Nasir Omar, 1986)
 14. 14. • Konsep Etika (Mohd. Nasir Omar, 1986) – satu peraturan yang menjadi panduan dalam hidup manusia • Konsep Moral (Mohd. Nasir Omar, 1986) – suatu ilmu yang membincangkan sistem moral atau tingkah laku yang dihayati oleh seseorang individu atau sesuatu golongan • Akhlak itu sudah semestinya berpaksikan kepada wahyu Tuhan tetapi moral dan etika tidak semestinya bersifat demikian (Zaharah Hussin, 2005)
 15. 15. • Konsep Integrasi Kaum (Sommerland, 1970 dalam Chuhan, 2013) – integrasi kaum menjurus kepada interaksi dan hubungan di antara kumpulan minoriti dan masyarakat utama yang akhirnya mebawa kepada penyebatian budaya tanpa menjejaskan indentiti kebudayaan seseorang individu.
 16. 16. Isu dan Pola Tingkah Laku PelajarBilangan kes salah laku disiplin murid Bil Jenis Salah Laku 2010 2011 2012* Jumlah Jumlah Jumlah 1. Berunsur jenayah 17595 18457 7015 2. Berunsur kelucahan 3031 2163 930 3. Kurang sopan 18346 17189 7239 4. Laku musnah 5212 5343 5788 5. Kemasan diri 21384 20778 4145 6. Ponteng sekolah 19545 18754 1391 7. Kenakalan 8563 8923 8361 8. Tidak pentingkan masa 17808 18611 3146 *Jumlah kes disiplin murid sehingga bulan Jun 2012 Sumber: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia (2012)
 17. 17. • SMK Tun Husin Onn, Seberang Jaya, Pulau Pinang • April 2013 • Melaporkan kesalahan membawa telefon bimbit
 18. 18. • Penghayatan akhlak yang lemah adalah berkaitan dengan gejala keruntuhan akhlak pelajar (Othman et. al, 2011). – Obj: Mengenalpasti tahap penghayatan nilai murni pelajar – Sampel: 448 pelajar F4 semenanjung – Instrumen: Soal selidik – Dapatan: Tahap penghayatan nilai murni pelajar sederhana tinggi • Pendidikan hari ini terlalu memfokuskan kepada kejayaan akademik yang menyebabkan pendidikan afektif diabaikan (Khadijah Rohani Mohd Yunus, 2008). • Penghayatan-proses terakhir pembelajaran. Tanpa penghayatan, pembelajaran sebenarnya tidak berlaku (Baba, 2006).
 19. 19. Ibu bapa – menggalak/meng halang penghayatan nilai Rakan sebaya – pengaruh baik/buruk Pendedahan kepada media massa – hiburan sihat/tidak sihat Keadaan persekitaran – menyokong/tidak menyokong penghayatan nilai Keadaan masyarakat – nilai dan norma masyarakat sihat/tidak sihat FAKTOR SOSIAL PEMBENTUKAN NILAI MURNI PELAJAR (Othman, et. al, 2011):
 20. 20. Isu Integrasi Kaum • Masalah perpaduan sering dikaitkan dengan polarisasi kaum - pembahagian golongan tertentu mempunyai amalan atau pendirian yang berbeza sehingga mewujudkan beberapa kelompok anggota masyarakat yang bertentangan dengan kelompok yang lain (Hamidah Ab. Rahman, 2012) • Punca: perbezaan latar belakang, agama & nilai hidup • Polarisasi lebih ketara jika kelompok yang mempunyai perbezaan nilai memiliki keinginan serta hasrat yang berlainan sehingga menimbulkan konflik dalam pelbagai bentuk • Polarisasi tidak semestinya terjadi antara kaum, boleh jadi di dalam sesuatu kaum (Hamidah Ab. Rahman, 2012)
 21. 21. • Kajian yang dijalankan pada tahun 2005 oleh Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) terhadap 6,000 orang pelajar di IPTA, mendapati bahawa polarisasi kaum masih wujud dalam kalangan pelajar-pelajar IPTA – Mantapkan kurikulum TITAS & Hubungan Etnik • Kajian Hamidah Ab. Rahman et. al (2012) – RQ: Sejauh manakah tahap hubungan sosial pelbagai etnik pelajar tahun 1 UTM? – Sampel: 521 pelajar T1 – Instrument: Soal selidik – Dapatan: • Sederhana: keluar makan, beriadah, bersiar2, bergaul mesra, bergurau senda, tinggal sebilik, bersedia menerima pemimpin sebangsa • Tinggi: melakukan tugasan akademik • Rendah: keluar membeli-belah • *Overall: SEDERHANA
 22. 22. “Two women standing in line at an airport completely unaware that their daughters are holding hands.” Racism isn’t born, it’s taught.
 23. 23. PPPM (2013-2025) Anjakan 3 - Elemen 1 • Objektif - penghayatan nilai & perkongsian aspirasi – Individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama, & etnik berinteraksi & belajar memahami dan menerima perbezaan. – Nilai dan pengalaman yang dikongsi akan mengukuhkan lagi perpaduan dan membentuk satu identiti nasional. • Fokus utama – Perpaduan dan keharmonian kaum – Hubungan baik sesama pelajar – Membina keperibadian pelajar yang baik
 24. 24. Pelaksanaan PPPM – PI, Moral, Siviks • Kurikulum P.Islam & P.Moral – Pemahaman nilai teras dan falsafah semua agama di Malaysia – Akhlak, perpaduan dan hubungan baik sesama insan • Pedagogi – Pedagogi lebih “hands-on”- kesepaduan ilmu dan amali – Kaedah: Talaqqi Musyafahah (PI), bercerita, latih tubi, main peranan, perbincangan, permainan, penyelesaian masalah, tasmik, kuiz, lakonan, soal jawab, projek, sumbangsaran, lawatan • Khidmat masyarakat - prasyarat kelulusan sekolah menengah (Sidek Baba, 2013)
 25. 25. Peranan Guru & Institusi Pendidikan • Pengaruh guru terhadap pelajar = pengaruh ibu bapa terhadap anak-anak (Zaharah Hussin, 2005) • Peranan Institusi Pendidikan – menonjolkan nilai-nilai murni dengan mewujudkan suasana yang memberangsang dan budaya sekolah yang positif • Pendidikan nilai murni merentas kurikulum
 26. 26. • Peranan guru (Liekona, 1991 dirujuk dalam Othman, 2011) – model penerapan nilai murni; iaitu guru perlu menjadi penjaga, model dan mentor; – mencipta komuniti moral; – mengamal disiplin moral; – membina kelas yang bercirikan demokrasi; – mengajar nilai merentas kurikulum; – menggunakan pembelajaran kooperatif; – membina 'conscience of craft‘ (tanggungjawab akademik) – memupuk keprihatinan melangkaui batas kelas; – membina budaya moral yang positif di sekolah; – jadikan ibu bapa sebagai rakan kongsi
 27. 27. Kesimpulan • Pihak sekolah dan guru perlu memainkan peranan yang penting dalam pembangunan nilai pelajar. • Kepelbagaian jenis dan budaya sekolah yang wujud haruslah menekankan ke arah pembentukan nilai murni pelajar. • Guru yang mengajar pelbagai mata pelajaran, mempunyai pelbagai pengalaman mengajar dan personaliti haruslah berperanan memberi kesedaran tentang nilai dan moral kepada pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. • Hasil dari keprihatinan terhadap penanaman nilai dan moral akan memberi kesan yang positif di dalam pembangunan nilai pelajar.
 28. 28. Rujukan • Ab Rahman, H., Abd Rahman, H., Ahmad, N., Nordin, N. A., Mahmud, N., Shaari, R., & Abdul Wahab, S. R. (2012). Kajian Tinjauan Hubungan Etnik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu Di Kampus Johor Bahru, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Jurnal Teknologi, 54(1), 65-76. • Baba, S. (2006). Pendidikan Rabbani: Mengenal Allah Melalui Ilmu Dunia. Shah Alam : Karya Bestari Sdn. Bhd. • Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. (2012). Data salah laku disiplin murid. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. • Chuhan, S. (2013). A study of perceived diversity climate in relation to organizational acculturation, agreeableness and previous acquaintance with various social groups. • Khadijah Rohani Mohd Yunus. (2008, 24-25 Julai). Pembentukan tingkahlaku pro sosial dan insan berkualiti. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pendidikan Akhlak dan Moral. Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. • Mohd. Nasir bin Omar. (1986). Falsafah etika: perbandingan pendekatan Islam dan Barat. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Hal Ehwal Islam. • Othman, M. K. H., Suhid, M. D. A., Rashid, A. M., & Roslan, M. D. S. (2013). Hubungan Faktor-faktor Sosial dengan Penghayatan Nilai Murni Pelajar Sekolah Menengah (The Relationships between Social Factors and the Internalization of Noble Values Among Students at Secondary School). Journal of Applied Research in Education, 17, 56-76. • Othman, M. K., & Suhid, A. (2010). Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan Nilai Murni: Satu Sorotan. MALIM-SEA Journal of General Studies, 11, 117-131. • Zaharah Hussin. (2005). Mendidik generasi berakhlak mulia: Fokus peranan guru pendidikan Islam. Jurnal Masalah Pendidikan, 28, 79-94.
 29. 29. Elemen 2: Dasar 1 Murid 1 Sukan
 30. 30. 1GURU 1SUKAN
 31. 31. PENGENALAN Pelaksanaan Dasar diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010. Dasar 1Murid 1Sukan adalah usaha KPM untuk membina sahsiah murid bagi melahirkan modal insan yang sihat, cergas dan berdaya saing tinggi serta dapat menyumbang kepada pembangunan sukan negara
 32. 32. Menyumbang kepada penggalakkan pertandingan yang sihat, semangat muhibbah, kesefahaman, toleransi dan meningkatkan nilai moral dan fizikal
 33. 33. Memupuk budaya dan gaya hidup sihat dan aktif Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni Memupuk perpaduan di antara kaum Membentuk budaya sukan dalam kalangan murid OBJEKTIF 1M 1S
 34. 34. Memenuhi naluri semulajadi murid dalam aktiviti fizikal; Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dan keperluan Kokurikulum; dan Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. OBJEKTIF 1M 1S
 35. 35. Sekolah Rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6), Sekolah Menengah (Peralihan hingga Tingkatan 6) wajib menyertai sekurang-kurangnya satu jenis sukan Murid prasekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah PRINSIP PELAKSANAAN 1M 1S
 36. 36. Asas kepada 1Murid 1Sukan adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran PJK hendaklah diguna sama bagi melaksanakan 1Murid 1Sukan. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah Aktiviti sukan yang diceburi murid atas inisiatif ibu bapa yang tidak ditawarkan oleh pihak sekolah perlu mendapat kebenaran pihak sekolah PRINSIP PELAKSANAAN 1M 1S
 37. 37.  Pelaksanaan Aktiviti Sukan di Sekolah melalui Kelab Sukan dan Rumah Sukan  90 minit Sekolah Menengah seminggu  60 minit Sekolah Rendah seminggu  Program Sukan Umum – sukan sepanjang tahun  Merentas Desa  Sukan Tara  Kejohanan Balapan & Padang  Kelab Sukan dan Permainan – sepanjang tahun  Latihan pelbagai permainan & Modified Games  Aktiviti kelab sukan PRINSIP PELAKSANAAN 1M 1S
 38. 38. Pertandingan Dalaman – sukan sepanjang tahun Pertandingan antara rumah sukan Pertandingan antara tingkatan/kelas Pertandingan antara dorm asrama Pertandingan Lain - MSSD, MSSN, MSSM dan peringkat antarabangsa PRINSIP PELAKSANAAN 1M 1S
 39. 39. KATEGORI PELAKSANAAN 1M 1S • Sekolah Satu Sesi • Sekolah Dua Sesi • Sekolah Kurang Kemudahan Asas Sukan • Sekolah Ramai Murid • Sekolah Kurang Murid
 40. 40. Sukan tahunan sekolah diadakan pada bulan Jun sedangkan sukan peringkat daerah pada Mac. Bagaimana hendak peroleh kemajuan sukan di peringkat akar umbi? Mengapa sukan pada bulan Jun dan Julai? ISU DAN CABARAN
 41. 41. ISU DAN CABARAN Ibu Bapa kurang faham tentang konsep 1Murid 1Sukan dan kurang memberikan kerjasama dalam memastikan kehadiran murid untuk aktiviti sukan. Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga sukar diperolehi untuk memastikan kehadiran murid. Guru kurang jelas tentang konsep pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan.
 42. 42.  Kekurangan Kemudahan dan Prasarana Sukan di Sekolah?  Sekolah kekurangan peralatan sukan?  Kekurangan ruang untuk melaksanakan aktiviti serta gerak kerja sukan? ISU DAN CABARAN
 43. 43.  Guru dan murid terpaksa menghadiri aktiviti kokurikulum dan sukan setiap hari?  Kehadiran untuk program 1Murid 1Sukan menyebabkan murid gagal menghadiri kelas tambahan berbayar?  Murid beragama Islam terpaksa meninggalkan sesi persekolahan Sekolah Agama di sebelah petang. ISU DAN CABARAN
 44. 44. Kekurangan bahan sumber. Guru kurang kemahiran sukan. Tiada bahan rujukan / modul untuk panduan kepada guru. ISU DAN CABARAN
 45. 45. CADANGAN KAEDAH PELAKSANAAN 1M 1S
 46. 46. • Melaksanakan tinjauan untuk mengenal pasti minat murid dalam jenis sukan tertentu. • Melaksanakan tinjauan untuk mengenal pasti minat dan kemahiran guru dalam jenis sukan. • Mengenal pasti semua sukan dan permainan yang hendak ditawarkan sama ada dalam @ luar sekolah di bawah kelab sukan dan permainan. • Membuat tinjauan terhadap kemudahan kemudahan sukan di dalam dan luar sekolah yang boleh dimanfaatkan oleh murid. • Menyediakan takwim tahunan program sukan sekolah. Strategi Pelaksanaan
 47. 47. • Merancang dan melaksanakan aktiviti berdasarkan Modul Latihan Sukan untuk Guru Penasihat Penasihat Kelab Sukan Sekolah. • Mengguna pakai sumber kepakaran yang terdapat di dalam dan di luar sekolah. • Menyediakan prasarana, kemudahan asas dan peralatan untuk menjalankan aktiviti di bawah program sukan sekolah atau memilih lokasi di luar sekolah yang sesuai dan selamat. • Penjadualan aktiviti program sukan sekolah mengikut masa yang bersesuaian berdasarkan latar belakang dan kemudahan sekolah. • Melibatkan masyarakat, pihak swasta atau agensi luar dalam melaksanakan program sekolah.
 48. 48. • Menggalakkan kreativiti dan inovasi dari pihak sekolah dalam kegiatan sukan yang dijalankan. • Menetapkan matlamat dan objektif keseluruhan program pembangunan sukan sekolah • Menyusun dan menetapkan aktiviti di bawah program sukan sekolah secara jelas dan spesifik. • Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid dan guru. • Melakukan penambahbaikan berterusan.
 49. 49. Kesimpulan
 50. 50. Elemen 3: Mengukuhkan dan Memperluas Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)
 51. 51. Latar Belakang • RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja • Pada tahun 2004 KPM telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. • Buku panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan dan dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP).
 52. 52. • Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelan induk pembangunan pendidikan 2006-2010. • Menekankan aspek memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan, aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional, pemupukan kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan islam hadhari dalam membentuk pemikiran kehidupan.
 53. 53. Dasar KPM • Hubungan rapat terjalin antara murid • Wujud persefahaman dan perpaduan. • Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum.
 54. 54. kaedah • Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG. • Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat.
 55. 55. Konsep RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya:  Dua agensi utama menjayakan rimup iaitu: • Jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional • Kementerian kebudayaan, kesenian dan warisan, kementerian penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.
 56. 56.  Badan-badan bukan kerajaan termasuk: • Persatuan ibu bapa dan guru (PIBG) • Masyarakat setempat • Guru • Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA
 57. 57. Matlamat Melahirkan generasi malaysia: • Berilmu pengetahuan • Berjiwa dan berperibadi unggul • Semangat muhibbah • Mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu.
 58. 58. Objektif Rancangan Penyertaan aktiviti RIMUP melibatkan: • Masyarakat setempat, para guru, murid dan warga sekolah secara sedar dan terancang, kesefahaman dan toleransi, serta berkongsi kemudahan dan kepakaran.
 59. 59. Pelaksanaan Program dan Aktiviti RIMUP • Mencapai matlamat perpaduan antara kaum. • Aktiviti hendaklah dijalankan diluar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP • Mesti melibatkan semua kaum, semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan • Aktiviti dipersetujui bersama-sama • Pemilihan aktiviti tertakluk kpd kemudahan dan kemampuan • Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu • Ibu bapa dan masyarakat setempat peru dilibatkan dalam aktiviti RIMUP.
 60. 60. Kegiatan Khas • Program kecemerlangan akademik (cth: seminar, karnival, pertandingan menulis cerpen perpaduan) • Sukan dan permainan • Aktiviti kokurikulum • Khidmat masyarakat • Meningkatkan patriotisme
 61. 61. Pemantauan dan pelaporan RIMUP • Aspek penting menentukan keberkesanan • Penting untuk memastikan perancangan matlamat tercapai • Pemantauan dilakukan oleh bahagian pengurusan sekolah harian KPM, unit hal ehwal murid JPN, PPD,PPB,PPG, jemaah nair KPM/negeri • Penilaian dilakukan berdasarkan pengurusan, pelaksanaan, keberkesanan, penilaian khas dan inovasi. • Pelaporan sekali setahun. • Jawatankuasa RIMUP peringkat kelompok dan sekolah bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program.
 62. 62. Kesimpulan • Aktiviti rimup dirancang dan dilaksanakan mengikut perancangan • Jawatankuasa ditubuhkan secara formal dan berfokus • Borang-borang khusus yg digunakan: • Perancangan • Pelaporan • Pemantauan • penilaian
 63. 63. • Diharapkan melalui RIMUP, negara akan dapat membangunkan modal insan dalam kalangan generasi muda yang berupaya membudayakan perpaduan serta dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan, pembangunan dan kesejahteraan negara.
 64. 64. Aktiviti RIMUP
 65. 65. Program RIMUP SMK TUNKU PUTERA http://www.smktunkuputera.com/portal/index.php/261-program-rancangan-integrasi-pelajar-rimup
 66. 66. Program RIMUP Daerah Tampin http://www.jpnin.gov.my/berita_2013/-/asset_publisher/A5fD/content/program-rimup-daerah-tampin; • Tarikh : 15 – 17 Mac 2013 Masa : 3.00 petang Tempat : Sekolah Kebangsaan Tunku Besar Tampin, Tampin, Negeri Sembilan • Seramai 80 orang peserta terdiri daripada 24 buah Sekolah Kebangsaan, 8 buah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) dan 7 buah Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) dari sekitar Daerah Tampin terlibat secara langsung dengan program ini.
 • nurulyan7

  Sep. 5, 2016
 • shilery

  Mar. 10, 2016
 • voteforjpp2014

  Aug. 12, 2015
 • abicexsmerdu

  Jun. 19, 2015
 • PonMariapan

  Jun. 1, 2015
 • sairahsyarifuddin

  May. 13, 2015
 • idaeliza

  Apr. 13, 2015
 • sashsifu12

  Feb. 11, 2015
 • nazarimamahasan

  Oct. 12, 2014
 • hasmawatihasma14

  Sep. 22, 2014
 • petrijaya

  Sep. 13, 2014
 • mohammadabrazak

  Sep. 8, 2014

Views

Total views

13,825

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

23

Actions

Downloads

461

Shares

0

Comments

0

Likes

12

×