Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Crowdfunding Visegrad
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4

Share

Download to read offline

Crowdsourcing a crowdfunding v Čechách a na Slovensku

Download to read offline

Stručný prehľad hlavne o Crowdfundingu na Slovensku a v Čechách. Kto všetko sa venuje Crowdfundingu? Aké máte skúsenosti s Crowdfundingom? Podeľte sa o ne s ostatnými...

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Crowdsourcing a crowdfunding v Čechách a na Slovensku

 1. 1. CROWDSOURCING, CROWDFUNDING Andrej Probst v1.10
 2. 2. ČO JE TO CROWDSOURCING?  Crowd – skupina/masa ľudí, ktorí majú niečo spoločné  Outsourcing – vyčlenenie konkrétnej činnosti na tretiu stranu  Crowdsourcing – vyčlenenie/distribúcia konkrétnej činnosti na niekoľko nezávislých ľudí 2 Crowdsourcing,crowdfunding
 3. 3. TYPY CROWDSOURCINGU  Microwork – séria úloh, ktoré dohromady tvoria jeden projekt. Na každej úlohe pracuje iná nezávislá osoba.  Crowdvoting – distribuovaný zber hlasov, názorov od mnohých nezávislých ľudí.  Crowdfunding – distribuovaný zber finančných prostriedkov od mnohých nezávislých ľudí.  Crowdsearching – hľadanie stratených predmetov.  Competition based crowdsourcing  Wisdom of Crowds  ... 3 Crowdsourcing,crowdfunding
 4. 4. COMPETITION BASED CROWDSOURCING, CROWDVOTING Príklad4 Crowdsourcing,crowdfunding
 5. 5. 99DESIGNS.COM – TVORBA DIZAJNU  Tvorba dizajnu: 1. Zadávateľ popíše dizajn, ktorý potrebuje a definuje cenu, ktorú je ochotný za dizajn zaplatiť. 2. Rôzni dizajnéri sa zúčastnia súťaže [Competition based crowdsourcing] a vytvoria dizajny pre Zadávateľa. 3. Zadávateľ osloví rôznych Hodnotiteľov, aby mu pomohli vybrať najlepší dizajn [Crowdvoting]. 4. Zadávateľ si vyberie dizajn, ktorý mu najviac vyhovuje a zaplatí zaň.  Takmer 300 000 súťaží o dizajn.  Vyplatených viac ako 73 000 000 dolárov.  99designs.com 5 Crowdsourcing,crowdfunding
 6. 6. CROWDSEARCHING Príklad6 Crowdsourcing,crowdfunding
 7. 7. THE TILE APP – STRATY A NÁLEZY  Ako nájsť stratené predmety:  Na cenné predmety umiestnim Beacon  V appke zaregistrujem Beacon  Ak sa mi predmet stratí, v Appke označím Beacon, ktorý sa stratil  Ostatní užívatelia Appky so zapnutým BLE hľadajú stratený predmet [Crowdsearching]  Cez BLE je možné sledovať, kde sa daný predmet pohybuje  http://www.thetileapp.com/ 7 Crowdsourcing,crowdfunding
 8. 8. CROWDFUNDING 8 Crowdsourcing,crowdfunding
 9. 9. ČO JE TO CROWDFUNDING?  Forma spoločného financovania. Hromadné financovanie.  Zbierka finančných príspevkov od mnohých nezávislých Pomocníkov na presne stanovený účel realizovaný Tvorcom.  Celý systém funguje online.  Tvorca dopredu vyhlási, koľko potrebuje. Ak sa cieľová suma nazbiera, Projekt sa realizuje. Ak nie, peniaze sa vracajú späť Pomocníkom.  Pri flexibilnom financovaní dostane Tvorca nazbierané prostriedky hoci nepresiahli cieľovú su  Realizovaný účel/výsledok je výhradným vlastníctvom Tvorcu. 9 Crowdsourcing,crowdfunding
 10. 10. TYPY CROWDFUNDINGU 1. Donorstvo/Darovanie – Pomocníci darujú peniaze Tvorcovi bez nároku na akúkoľvek odmenu. Protihodnota je osobné uspokojenie. 2. Odmena – Pomocníci dostanú za svoj finančný príspevok odmenu od Tvorcu. Napríklad produkt [kniha, DVD…], ktorý Tvorca chce vyrobiť. 3. Pôžička - Pomocníci požičajú Tvorcovi peniaze. Tvorca po realizácii projektu peniaze vráti aj s úrokom späť Pomocníkom. [Peer 2 peer lending] 4. Podiel – Pomocník získava za svoje peniaze podiel na firme Tvorcu. 10 Crowdsourcing,crowdfunding
 11. 11. CROWDFUNDING – PLATBA KARTOU 1. Pomocník [backer] vyberie projekt [project] Tvorcu [Creator], ktorý chce spolufinancovať. Zvolí čiastku a zvolí si odmenu [reward]. 2. Pomocník zaplatí zálohu [pledge] formou blokácie na platobnej karte voči Prevádzkovateľovi. [Pozor, hold/blokácia na karte v Čechách vydrží maximálne 7 dní] 3. Pomocník čaká na deň D, kedy končí spolufinancovanie. 1. Ak sa nenazbieralo dosť peňazí, Prevádzkovateľ zálohy vráti. Rušia sa blokácie na karte. 2. Ak sa nazbieralo dosť peňazí, Prevádzkovateľ vyplatí Tvorcu. Projekt pošle odmenu Pomocníkom. 11 Crowdsourcing,crowdfunding
 12. 12. CROWDFUNDING – PLATBA NA ÚČET 1. Pomocník vyberie projekt Tvorcu, ktorý chce spolufinancovať. Zvolí čiastku a zvolí si odmenu. 2. Pomocník zaplatí zálohu na účet Prevádzkovateľa. 3. Pomocník čaká na deň D, kedy končí spolufinancovanie. 1. Ak sa nenazbieralo dosť peňazí, Prevádzkovateľ zálohy vráti. 2. Ak sa nazbieralo dosť peňazí, Prevádzkovateľ vyplatí Tvorcu. Projekt pošle odmenu Pomocníkom. 12 Crowdsourcing,crowdfunding
 13. 13. SCHÉMA CROWDFUNDINGU 13 Crowdsourcing,crowdfunding
 14. 14. PROJEKT, KAMPAŇ, VÝZVA 1. Názov a popis projektu s jasným cieľom, účelom 2. Požadovaná suma s jasným rozpočtom 3. Časové obdobie, v ktorom sa budú zbierať príspevky v rozmedzí od 1 do 60 dní. Ideálne 30 dní. 4. Odmeny pre Pomocníkov, ideálne odmena ako výsledok/výstup Projektu. Odmeny sú limitované a odstupňované podľa výšky príspevku 5. Marketingový plán pre oslovenie a nájdenie Pomocníkov 6. Promo video výrazne zvyšuje šancu na úspech 14 Crowdsourcing,crowdfunding
 15. 15. POMOCNÍK, PRISPIEVATEĽ 1. Drobný prispievateľ, podporovateľ, nadšenec, fanúšik, prvý užívateľ... 2. Nezávislý od Tvorcu a Prevádzkovateľa 3. Poskytuje finančnú čiastku Tvorcovi cez Prevádzkovateľov systém 4. Ak sa nevyzbiera dopredu dohodnutá suma, príspevky sa vracajú späť Pomocníkom. 15 Crowdsourcing,crowdfunding
 16. 16. TVORCA, AUTOR PROJEKTU 1. Viac ako 18 rokov 2. Preukaz totožnosti z Českej resp. Slovenskej republiky 3. Trvalý pobyt v Českej resp. Slovenskej republike 4. Účet v Českej resp. Slovenskej republike 5. Je výhradným vlastníkom výsledku projektu 6. Prevádzkovateľ rozhoduje [preveruje Tvorcu] o tom, ktorého Tvorcu vpustí do svojho systému 16 Crowdsourcing,crowdfunding
 17. 17. PRÍSPEVKY FORMOU VEREJNEJ ZBIERKY  Verejnou zbierkou je taká zbierka, ktorá sa usporiada na vopred určený verejnoprospešný účel na získanie finančných prostriedkov od fyzických osôb a právnických osôb dobrovoľným poskytovaním príspevkov.  Verejná zbierka je presne stanovená zákonom  Slovensko  Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách  http://www.minv.sk/?verejne-zbierky  Česká republika  Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách  http://www.verejnesbirky.cz/ 17 Crowdsourcing,crowdfunding
 18. 18. PRÍSPEVKY FORMOU DARU  Dary sa realizujú prostredníctvom darovacej zmluvy, ktorou dochádza k bezodplatnému a dobrovoľnému prevodu vlastníckeho práva k predmetu daru.  Dar je presne stanovený zákonom  Slovensko  Predpis č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník  http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40  http://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/dary-v-zakone-o- dani-z-prijmov_.htm  Česká republika  Dary sú od 1.1.2014 označované ako bezúplatné príjmy. Sú súčasťou dane z príjmu v kategórii “ostatní příjmy”. 18 Crowdsourcing,crowdfunding
 19. 19. PREVÁDZKOVATEĽ  Poskytuje podpornú platformu pre Tvorcov a Pomocníkov  Čistá provízia 3% až 10% z príspevkov od Pomocníkov  Nenesie finančné riziko  Spravuje finančné vklady od Pomocníkov, ktoré buď vyplatí Tvorcovi, alebo vráti Pomocníkom  Lokálny vs globálny trh. Na globálnom trhu nemá zmysel hľadať pomocníkov pre lokálne riešenie. 19 Crowdsourcing,crowdfunding
 20. 20. VÝHODY PRE TVORCU  Získanie pozornosti pre Projekt. Zaujatie pozornosti verejnosti.  Spätná väzba na projekt. Ešte pred spotrebovaním zdrojov získa Tvorca odpoveď na otázku, či niekto stojí o jeho Projekt.  Marketing a propagácia Projektu.  Zvýšenie renomé pre Tvorcu a jeho projekt. Následne je ľahšie získanie investorov.  Lacní spôsob získania finančných prostriedkov. 20 Crowdsourcing,crowdfunding
 21. 21. RIZIKÁ PRE TVORCU  Zníženie reputácie, ak sa zdroje vyzbierajú, ale Tvorca aj tak nedokáže Projekt zrealizovať.  Všeobecná obava verejnosti zneužitia vyzbieraných zdrojov.  Hrozba okopírovania Projektu treťou stranou. Niekto druhý ukradne nápad Tvorcu.  Riziko vyčerpania zdrojov Pomocníkov, ktorí neskôr po zrealizovaní Projektu nemajú zdroje na podporu. 21 Crowdsourcing,crowdfunding
 22. 22. RIZIKÁ PRE POMOCNÍKA  Pomocník finančne podporí Tvorcu, ale Tvorca svoj sľub nesplní, aj keď vyzbieral celú čiastku, o ktorú požiadal.  Americká Federálna obchodná komisia nariadila obchodníkom refundáciu v prípade, ak tovar alebo služby nie sú doručené včas.  Tvorca je zodpovedný za splnenie sľubu. Ak tak neurobí, Pomocník ho môže poslať pred súd. 22 Crowdsourcing,crowdfunding
 23. 23. PREVÁDZKOVATELIA VO SVETE 1/2  Kickstarter.com  USA, Kanada, Veľká Británia, Austrália, Nový Zéland, Holandsko  Umenie, dizajn, hry, technológie...  Platba kartou  Provízia 5 %  Tvorca má zakázané prispievať na svoju kampaň  IndiGoGo.com  Umenie, dizajn, hry, technológie, zdravie, startupy…  Platba cez PayPal a kartou  Provízia 4 %  FansNextDoor.com  Umenie, dizajn, hry, technológie, startupy…  Platba cez PayPal  Provízia 5 % 23 Crowdsourcing,crowdfunding
 24. 24. PREVÁDZKOVATELIA VO SVETE 2/2  FundedByMe.com  Investor, Lender, Backer  SellABand  “Where fans invest in music”  Prispievateľ sa nazýva “Believer”  Provízia je 15 %  Platby kartou  PledgeMusic  Konkurencia SellABand. Podpora muzikantov  Platby cez PayPal  Ulule 24 Crowdsourcing,crowdfunding
 25. 25. SYSTÉMY PRE PREVÁDZKOVATEĽOV  Ak chce niekto prevádzkovať Crowdfunding, môže využiť existujúce systémy a na nich si postaviť Crowdfundingový portál:  http://www.mangopay.com  https://www.balancedpayments.com/  Systém by mal poskytovať čo najširšiu paletu platobných prostriedkov, aby čo najviac Pomocníkov mohlo prispievať. 25 Crowdsourcing,crowdfunding
 26. 26. ZDRUŽENÝ VYHĽADÁVAČ  Dnes existuje stovky crowdfundingov. Aby človek nemusel sledovať každý systém zvlášť, vznikajú združené vyhľadávače crowdfundingových kampaní z rôznych crowdfunduingových systémov.  https://seederella.com/ 26 Crowdsourcing,crowdfunding
 27. 27. CROWDFUNDING V ČESKEJ REPUBLIKE Crowdsourcing,crowdfunding 27
 28. 28. HITHIT.COM Crowdsourcing,crowdfunding 28  Číslo 1 v ČR  Umenie, design, móda, počítačové hry, mobilné aplikácie, športovci…  Platby cez PayU
 29. 29. HITHIT.COM Crowdsourcing,crowdfunding 29  Kampane trvajú 45 dní  Poplatok 9%  Minimálna cieľová čiastka 50 000 Kč.  Filozofia: kampane sú eShopom. Tvorca predáva svoje produkty, služby. Dopredu si zisťuje, či bude mať zákazníkov.
 30. 30. HITHIT.COM – PÁR ČÍSEL Crowdsourcing,crowdfunding 30  43,7 % je priemerná úspešnosť projektov  90 % projektov je úspěšných, ak vyzbierajú aspoň 27 % z cieľovej čiastky  Úspešné projekty priemerne vyberú 120 % z cieľovej čiastky  Za prvé dva roky bolo úspěšných 600 projektov a vyzbieralo sa 24 000 000 Czk  74 % prispievateľov sa na HitHit dostane priamo odkazom na projekt
 31. 31. STARTOVAČ.CZ Crowdsourcing,crowdfunding 31  Umenie, móda, dizajn, hry, technika…  Platba kartou, prevod na účet, PayPal
 32. 32. STARTOVAČ.CZ Crowdsourcing,crowdfunding 32  Poplatok 9 %, 7 %, 5 %. Závisí od výšky cieľovej čiastky. Čím vyššia čiastka, tým menší poplatok.  Minimálna cieľová čiastka 10 000 Kč.  Filozofia: kampane sú showbusinessom. Majú ľudí pobaviť.
 33. 33. NAKOPNI.MĚ Crowdsourcing,crowdfunding 33  Umenie, charita, hry, podpora obcí...  Prevod na účet
 34. 34. MODRÝ ŽIVOT Crowdsourcing,crowdfunding 34  Deti, zdravie, životné prostredie, seniori, humanitárna pomoc...  Platba cez PaySec  Potvrdenie darcom pre odpočet z dane z príjmu
 35. 35. KREATIVCISOBE.CZ Crowdsourcing,crowdfunding 35  Umienie, hry, cestovanie, sny…  PayU  V roku 2015 sú všetky projekty ukončené
 36. 36. PODPOŘ.TO - 2014 Crowdsourcing,crowdfunding 36  Len jeden projekt  Nikdy sa nerozbehlo  Platby cez GoPay
 37. 37. ODSTARTOVÁNO.CZ - 2014 Crowdsourcing,crowdfunding 37  Raiffeisen bank spustila vlastný Crowdsourcing v novembri 2014.  Platby cez PayU. Poplatky od 0,2% do 3% .
 38. 38. EVERFUND.CZ - 2015 Crowdsourcing,crowdfunding 38  Vznik v rámci projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015
 39. 39. KATALYZATOR.CZ Crowdsourcing,crowdfunding 39  Hudba, literatúra, divadlo, vzdelávanie, verejný priestor…  Za Katalyzátorom stojí hudobné vydavateľstvo Supraphon, 2media.cz a Ondřej Kobza
 40. 40. VISIONPARTNERS.CZ - 2014 Crowdsourcing,crowdfunding 40  Nie len forma investovania, ale aj vytváranie partnerstiev.  Platba len prevodom na účet. Šetria sa poplatky.  V roku 2015 všetky projekty ukončené.
 41. 41. SPORTSTARTER.CZ - 2015 Crowdsourcing,crowdfunding 41  Podpora športovcov. Vytvorenie komunity športovcov.  Provize 5%. Petr Koukal ako ambasádor.  Od marca 2015 žiaden aktívny projekt.
 42. 42. FUNDLIFT.CZ - 2015 Crowdsourcing,crowdfunding 42  Investiční skupina Rockaway ve spolupráci s finanční skupinou Roklen již brzy spustí první českou equity crowdfundingovou platformu Fundlift. Díky platformě Fundlift může kdokoliv zhodnotit své prostředky investicí do nadějné firmy a zajímavé projekty dostávají možnost, jak získat další financování a dát o sobě vědět.
 43. 43. ŠTATISTIKA Nakopni.me HitHit Startovac Kreativci Počet Projektov 27 99 46 Vložené 1 494 631 8 027 924 3 236 348 Požadované 6 156 172 6 685 533 2 474 780 Provízia v % 3 % 3 % 3 % / 9 % 10 % Provízia z vložených prostriedkov v Kč 44 839 240 838 97 090 Obdobie 27.9.2013 - 17.4.2014 12.1.2013 - 17.4.2014 5.5.2014 • Nakopni.me – všetky aktuálne projekty v danom časovom období • HitHit.com – všetky projekty, ktoré splnili finančný cieľ v danom časovom období • Startovac.cz – všetky projekty, ktoré splnili finančný cieľ do daného termínu 43 Crowdsourcing,crowdfunding
 44. 44. CROWDFUNDING NA SLOVENSKU Crowdsourcing,crowdfunding 44
 45. 45. IDEASSTARTER.COM Crowdsourcing,crowdfunding 45  1. crowdfundingový portál na Slovensku od 11.12.2013  Bankový prevod, karta (GoPay), PayPal  Flexibilná možnosť financovania  https://www.youtube.c om/watch?v=k009g8 QGdlg
 46. 46. DOBRAKRAJINA.SK Crowdsourcing,crowdfunding 46  Podpora neziskových organizácii  Pripravuje sa pomoc vecným darom, dobrovoľníckou činnosťou  Platobné tlačidlo, karta, trvalý bankový prevod  Možnosť darovania kreditu na darovanie priateľom
 47. 47. LUDIALUDOM.SK Crowdsourcing,crowdfunding 47  Verejnoprospešný účel. Adresné a transparentné darcovstvo.  Internetbanking, karta, platobný príkaz  Charitatívna e-aukcia  Appka iOS, Android, WP
 48. 48. DAKUJEME.SME.SK Crowdsourcing,crowdfunding 48  Podpora neziskových organizácii. Adresné a transparentné darcovstvo.  Možnosť trvalého príkazu, organizácie vyberá redakcia.  Príspevky idú cez platbu na účet.
 49. 49. HITHIT.COM/SK/ Crowdsourcing,crowdfunding 49  Od 1.12.2014 na Slovensku  Umenie, design, móda, počítačové hry, mobilné aplikácie, športovci…  Platba cez  PayU  HitHit Lab
 50. 50. ŠTATISTIKA DobraKrajina LudiaLudom Dakujeme Ideasstarter Počet Projektov 53 137 7 Vložené 91 225,49 € 97 327 € 580 € Požadované 247 935,56 € 554 162 € 7 850 € Provízia v % 0 - 5 % 4 % 8 % Provízia z vložených prostriedkov v € 7 836,40 € 46 € Obdobie 28.4.2014 28.4.2014 14.5.2014 •Nedokončené projekty v danom termíne 50 Crowdsourcing,crowdfunding
 51. 51. NA ZÁVER Crowdsourcing,crowdfunding 51
 52. 52. UŽITOČNÉ ODKAZY  Crowdsourcing na Wikipedii  http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing  Biblia Crowdfoundingu  http://www.crowdfundingguides.com/The%20Crowdfunding %20Bible.pdf  Crowdfundingové služby  http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_crowd_funding_ services  Článok na Lupe  http://www.lupa.cz/clanky/crowdfunding-jako-cesta-k- realizaci-projektu/  Článok v Hospodárskych novinách  http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/crowdfunding- novy-sposob-ako-nakopnete-vas-biznis-608733 52 Crowdsourcing,crowdfunding
 53. 53. VEDECKÉ PRÁCE  Crowdfunding Visegrad. A Study http://www.aspeninstitute.cz/images_upload/files/Cr owdfunding_Visegrad_final_study.pdf  Bakalárska práca, Natálie Maliosová: Crowdfunding - Nový fenomén fundraisingu v oblasti kreativní kultury  Bakalárska práca, Tomáš Janypka: Crowdfunding - obsahová analýza sluţby Kickstarter  Diplomová práca, Yaroslav Solokha: Návrh crowdfundingového systému 53 Crowdsourcing,crowdfunding
 54. 54. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ…  Twitter @andrejprobst  Email: andrej_probst@hotmail.com  Web: www.webmasters.sk  LinkedIn: linkedin.com/andrejprobst  Prezentácie: www.slideshare.net/andrej_probst 54 Crowdsourcing,crowdfunding
 • csintalanvivien

  Apr. 8, 2016
 • luciakelnar

  Mar. 12, 2016
 • marianzajko

  Nov. 26, 2014
 • vajdajan

  May. 15, 2014

Stručný prehľad hlavne o Crowdfundingu na Slovensku a v Čechách. Kto všetko sa venuje Crowdfundingu? Aké máte skúsenosti s Crowdfundingom? Podeľte sa o ne s ostatnými...

Views

Total views

4,559

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

86

Actions

Downloads

32

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×