Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7

Share

Бизнес план - основни насоки

Какво е бизнес план, кой трябва да го напише, за кого го пишем и защо пишем бизнес плана?
Как се оценява бизнес плана?
Структура на бизнес план и съдържание на основните раздели
Ползване и изпълнение на бизнес плана
Типични грешки, които предприемачите правят при писане на бизнес план
Представяне на бизнес план

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Бизнес план - основни насоки

 1. 1. БИЗНЕС ПЛАН
 2. 2. Основни насоки на презентацията <ul><li>Какво е бизнес план, кой трябва да го напише,за кого го пишем и защо пишем бизнес плана? </li></ul><ul><li>Как се оценява бизнес плана? </li></ul><ul><li>Структура на бизнес план и съдържание на основните раздели </li></ul><ul><li>Ползване и изпълнение на бизнес плана </li></ul><ul><li>Типични грешки, които предприемачите правят при писане на бизнес план </li></ul><ul><li>Представяне на бизнес план </li></ul>
 3. 3. Какво е това бизнес план ? <ul><li>Писмен документ, който описва всички релевантни вътрешни и външни елементи включени в стартирането на нов бизнес </li></ul><ul><li>Понякога се разглежда като план за игра или пътна карта, за да се отговори на въпросите: </li></ul><ul><ul><li>Къде се намирате сега? </li></ul></ul><ul><ul><li>Къде отивате? </li></ul></ul><ul><ul><li>Как да стигнете там? </li></ul></ul>
 4. 4. Кой трябва да напише бизнес плана ? <ul><li>Трябва да се изготви от предприемача </li></ul><ul><li>Ако няма умения, той или тя може да се консултира с експерти като инженери, маркетинг специалисти, финансови консултанти, юристи и др. </li></ul><ul><li>На тези хора може да предложи партньорство , както и бъдещо сътрудничество като членове на екипа за управление </li></ul>
 5. 5. За кого се пише бизнес плана ? <ul><li>За някой, който се опитва да навлезе в бизнеса, предприемачи,инвеститори,клиенти,доставчици, служители </li></ul><ul><li>Отговорът на въпроса кой се очаква да чете плана, повлиява съдържанието и фокуса му </li></ul><ul><li>Три перспективи на бизнес плана: </li></ul><ul><ul><li>перспектива на предприемача </li></ul></ul><ul><ul><li>перспективи на инвеститора </li></ul></ul><ul><ul><li>перспективи на клиента </li></ul></ul>
 6. 6. Защо се пише бизнес план ? <ul><li>Помага за определяне на жизнеспособността на бизнеса </li></ul><ul><li>Предоставя насоки за предприемачите в организиране и планиране на дейностите </li></ul><ul><li>Служи за важен инструмент за получаване на финансиране </li></ul>
 7. 7. Как се оценява бизнес план ? <ul><li>Укрепване устойчивостта на управлението, служителите, продукта или услугите и достъпните ресурси </li></ul><ul><li>Всеки опит да се имитират или променят целите чрез ползване на готови консултантски модели може да даде негативни резултати </li></ul><ul><li>Трябва да се вземе предвид целта и да се отговори на нуждите на читателя </li></ul><ul><ul><li>Предприемач - приложимост </li></ul></ul><ul><ul><li>Инвеститори – възвръщаемост на инвестициите </li></ul></ul><ul><ul><li>Кредитори - способност да се връщат заемите </li></ul></ul><ul><ul><li>Рисков капитал - стойността на бизнеса </li></ul></ul><ul><ul><li>Клиенти - оцеляване в по-дълъг период от време </li></ul></ul><ul><ul><li>Доставчици - оцеляване в дългосрочен план </li></ul></ul>
 8. 8. Критерии за оценка на СП ( в Ашока ) <ul><li>Нова идея : ново решение или подход към социалния проблем </li></ul><ul><li>Креативност : предприемачите трябва да бъдат достатъчно креативни; да могат да определят целите и решават практическите проблеми </li></ul><ul><li>Предприемачески качества: първокласни предприемачи – личности, които като цяло имат идея и постоянно я развиват,тестват и разпространяват, докато тя стане нов модел за обществото като цяло </li></ul><ul><li>Социално значение на идеята : идеята трябва да е достатъчно силна в подхода и приложението от практиците на терен , за да искат да я копират (да може да се копира) </li></ul><ul><li>Морална същност : предприемачът трябва да бъде етичен и заслужаващ пълно доверие </li></ul>
 9. 9. Структура на бизнес плана <ul><li>Въвеждаща страница </li></ul><ul><li>Резюме </li></ul><ul><li>Анализ на външната среда и на съответния сектор/отрасъл/подотрасъл </li></ul><ul><li>Описание на бизнеса </li></ul><ul><li>Маркетингов план </li></ul><ul><li>Производство и план за работа </li></ul><ul><li>План за човешките ресурси </li></ul><ul><li>Времеви график </li></ul><ul><li>Оценка на риска </li></ul><ul><li>Финансов план </li></ul><ul><li>Приложения </li></ul>
 10. 10. Въвеждаща страница <ul><li>Заглавие или заглавна страница, която да представя кратко резюме на бизнес плана </li></ul><ul><li>Трябва да съдържа : </li></ul><ul><ul><li>Име и адрес на компанията </li></ul></ul><ul><ul><li>Име на предприемача и неговите контакти (телефон, електронен адрес, Интернет страница) </li></ul></ul><ul><ul><li>Раздел, описващ бизнеса </li></ul></ul><ul><ul><li>Размерът на необходимите средства </li></ul></ul><ul><ul><li>Бележка за конфиденциалността на доклада </li></ul></ul>
 11. 11. Резюме <ul><li>Необходимо е да се подчертаят ключовите моменти за да се стимулира интереса на потенциалния читател, например: </li></ul><ul><ul><li>бизнес модел </li></ul></ul><ul><ul><li>субекти стартиращи бизнес </li></ul></ul><ul><ul><li>Други </li></ul></ul><ul><li>Ако е планиран бърз растеж или възможност за набиране на капитал чрез публично предлагане , то следва да се представят и стратегиите за изход </li></ul><ul><li>Не се опитвайте да обобщавате всеки раздел от бизнес плана </li></ul><ul><li>Обобщението се изготвя последно след като бизнес планът е вече написан </li></ul><ul><li>Обем следва да не надвишава 2 - 3 страници </li></ul>
 12. 12. Анализ на средата и на дейността <ul><li>В анализа на външната среда се оценяват обективно съществуващите фактори и тяхното въздействие, а именно: </li></ul><ul><ul><li>В сферата на икономиката (БВП, безработица, др.) </li></ul></ul><ul><ul><li>В сферата на културата (промени в културата поради, протичащи демографски процеси, промени в нагласите и др.) </li></ul></ul><ul><ul><li>В сферата на технологията (технологични постижения) </li></ul></ul><ul><ul><li>В нормативната уредба (законодателство, което може да повлияе на продукта или услугата, канали на дистрибуция, цени или стратегии за реклама) </li></ul></ul><ul><li>Анализите показват тенденциите в промишлеността и стратегии за конкурентност или фактори като: </li></ul><ul><ul><li>нужди на промишлеността </li></ul></ul><ul><ul><li>конкуренция </li></ul></ul>
 13. 13. Подход на обърнатата пирамида за набиране на пазарна информация <ul><li>Главни екологични и демографски тенденции </li></ul><ul><li> Тенденции на националната индустрия </li></ul><ul><li> Местни екологични и демографски тенденции </li></ul><ul><li>Местни индустриални тенденции </li></ul><ul><li>Силни и слаби страни на местната конкуренция </li></ul>
 14. 14. Лист за проверка за анализ на околната среда и индустрията <ul><li>Какви са главните икономически, технологични, правни и политически тенденции? </li></ul><ul><li>Какъв е общият обем на продажбите в индустрията през последните пет години? </li></ul><ul><li>Какъв растеж се предвижда в индустрията? </li></ul><ul><li>Колко нови фирми са навлезли в индустрията през последните три години? </li></ul><ul><li>Какви нови продукти са били представени напоследък в индустрията? </li></ul><ul><li>Кои са конкурентите? </li></ul><ul><li>Как да стане по-добър бизнеса? </li></ul><ul><li>Дали нарастват или намаляват продажбите на конкурентите ви? </li></ul><ul><li>Кои са силните и слаби страни на конкурентите ви? </li></ul><ul><li>Какви тенденции възникват в специфичната пазарна ниша? </li></ul><ul><li>Какъв е профилът на вашия клиент? </li></ul><ul><li>Как да се различат вашите клиенти от тези на вашите конкуренти? </li></ul>
 15. 15. Описание на бизнеса <ul><li>Пълно описание на продукта или услугата или операцията от новия бизнес </li></ul><ul><li>Необходимо е да започне с определяне на мисията </li></ul><ul><li>Социални предприятия </li></ul><ul><li>определя ценностите и социалните цели </li></ul><ul><li>Освен продуктът или услугата, се представя опитът на предприемача, история на бизнеса, служителите, местоположението и размерът на бизнеса и др. </li></ul>
 16. 16. Лист за проверка на описанието на бизнеса <ul><li>Каква е мисията на бизнеса? </li></ul><ul><li>Какви ценности подкрепяте и какви са социалните цели на вашия бизнес? </li></ul><ul><li>Каква е причината , за да навлезете в бизнеса? </li></ul><ul><li>Защо вие ще бъдете успешни в бизнеса? </li></ul><ul><li>Каква развойна работа сте извършили досега? </li></ul><ul><li>Какъв е вашия продукт или услуга? </li></ul><ul><li>Опишете продукта или услугата, включително патент, авторски права и търговска марка </li></ul><ul><li>Къде ще бъде базиран бизнеса? </li></ul><ul><li>Вашата сграда нова ли е или стара и има ли нужда от обновяване? </li></ul><ul><li>Бизнесът на ли е или собствен? </li></ul><ul><li>Дали тази сграда и местоположение й са подходящи за вашия бизнес? </li></ul><ul><li>Какво офис оборудване ще ви бъде необходимо? </li></ul><ul><li>Оборудването ще се закупи или ще бъде взето на лизинг? </li></ul><ul><li>Какъв опит имате и/или имате нужда, за да е успешно изпълнен вашият бизнес план? </li></ul>
 17. 17. Маркетингов план <ul><li>Описва пазарните условия и стратегията как продуктът или услугата ще бъдат остойностени, пласирани и рекламирани (маркетингов микс) </li></ul><ul><li>Отговори на три основни въпроса: </li></ul><ul><ul><li>Къде сме били? </li></ul></ul><ul><ul><li>Къде искаме да отидем? </li></ul></ul><ul><ul><li>Как да стигнем там? </li></ul></ul>
 18. 18. Структура на маркетинговия план <ul><li>Анализ на ситуацията </li></ul><ul><ul><li>История на бизнеса </li></ul></ul><ul><ul><li>Целеви пазар </li></ul></ul><ul><ul><li>Конкурентен анализ и силни и слаби страни на новия бизнес </li></ul></ul><ul><li>Маркетингови цели и предмет </li></ul><ul><li>Маркетингова стратегия и програми за действие </li></ul><ul><li>Бюджет и контролиране </li></ul>
 19. 19. Анализ на ситуацията <ul><li>История на бизнеса </li></ul><ul><li>Определяне на целевия пазар </li></ul><ul><ul><li>Сегментиране на пазара (разделяне на пазара на малки хомогенни групи) </li></ul></ul><ul><ul><li>Идентификация на групите, които имат потребност от определен продукт или услуга </li></ul></ul><ul><ul><li>Местоположение на потребителите </li></ul></ul><ul><ul><li>Маркетингово проучване на потребностите и намеренията за закупуване </li></ul></ul><ul><li>Конкурентен анализ и силни и слаби страни на новия бизнес </li></ul>
 20. 20. Маркетингови цели и предмет <ul><li>Ниво на реализация , желано от новия бизнес </li></ul><ul><li>Количествено измерими цели: </li></ul><ul><ul><li>пазарен дял </li></ul></ul><ul><ul><li>продажби </li></ul></ul><ul><ul><li>печалби </li></ul></ul><ul><li>Количествено неизмерими цели </li></ul>
 21. 21. Маркетингова стратегия и план за действие <ul><li>Специфични дейности за постигане на целите на бизнес плана и неговите общи и конкретни цели (маркетингов микс) </li></ul><ul><li>Продукт или услуга </li></ul><ul><ul><li>Вземане под внимание задоволяване на нуждите на клиента </li></ul></ul><ul><ul><li>Описание на продукта или услугата, обмисляне на повече от физически характеристики </li></ul></ul><ul><li>Цена </li></ul><ul><ul><li>Анализ на разходите : граници и възможни нива, конкуренция </li></ul></ul><ul><ul><li>Определяне на цената </li></ul></ul><ul><li>Пласмент </li></ul><ul><ul><li>Определяне каналите за дистрибуция </li></ul></ul><ul><ul><li>Предвиждане необходимостта от удобство при закупуване, както и други фактори, свързани с продажбите </li></ul></ul><ul><ul><li>Промоция </li></ul></ul><ul><ul><li>Идентифициране на подходяща пазарна комуникация: рекламиране, връзки с обществеността и др. </li></ul></ul>
 22. 22. План за производство или предоставяне на услуга <ul><li>Производственият план детайлизира как да бъде произведен продукта или предоставена услугата </li></ul><ul><li>Необходимо е да бъде описан и производстве - ният процес на подизпълнителите ако има такива, причините за избора им, договорите и др. </li></ul><ul><li>Важна е оценката на финансовите нужди </li></ul><ul><li>Планът за действие отива отвъд плана за производство и описва потока на стоките и услугите от производителя до клиента </li></ul>
 23. 23. Чек лист за продукция <ul><li>Можете ли да бъдете отговорни за целия процес на производство? </li></ul><ul><li>Кои да са подизпълнителите? </li></ul><ul><li>Как ще бъдат избрани подизпълнителите? </li></ul><ul><li>Какви са цените на производството на подизпълните - лите? (включително да бъдат приложени копия на договори) </li></ul><ul><li>Какви за основните насоки на производствения процес? </li></ul><ul><li>Какво оборудване е необходимо за производството? </li></ul><ul><li>Какви суровини са необходими за производството? </li></ul><ul><li>Кои са снабдителите и какви са цените? </li></ul><ul><li>Какви за производствените цени? </li></ul><ul><li>Какво оборудване ще трябва за в бъдеще? </li></ul>
 24. 24. Планиране на човешките ресурси <ul><li>Определяне на необходимата работна сила по количество и качество (квалификация, образователен ценз), която да отговаря на мисията, визията и стратегията за развитие на новия бизнес </li></ul>
 25. 25. Структура на плана за човешките ресурси <ul><li>Организационна структура </li></ul><ul><li>Мениджърски екип и ключови служители </li></ul><ul><li>Управление на човешките ресурси </li></ul><ul><li>Управителен съвет </li></ul>
 26. 26. Организационна структура <ul><li>Дефиниране на отговорностите, комуника - ция и връзки </li></ul><ul><li>Изготвяне на органиграма (организаци - онната схема) </li></ul><ul><li>Вземане под внимание развитието на бизнеса </li></ul>
 27. 27. Управляващ екип и ключови служители <ul><li>Представяне на членовете на управляващия екип и ключовите служители </li></ul><ul><ul><li>Способности и умения ( CV -та като допълнение) </li></ul></ul><ul><ul><li>Личностни характеристики ( създаване на организационна култура, която да отговаря на мисията, визията и стратегията на новия бизнес) </li></ul></ul><ul><li>Описание на задълженията и отговорностите на управляващия екип и ключовите служители </li></ul>
 28. 28. Управление на човешки ресурси <ul><li>Описание на процеса на наемане </li></ul><ul><li>Описание на схемите за компенсация </li></ul><ul><ul><li>Заплати и бонуси </li></ul></ul><ul><ul><li>Дялове собственост </li></ul></ul><ul><li>План за развитие на кадрите </li></ul><ul><ul><li>Обучение </li></ul></ul><ul><ul><li>Повишение </li></ul></ul>
 29. 29. Управителен съвет <ul><li>Представане членовете на Управителния съвет </li></ul><ul><li>Описание на задълженията на всеки член </li></ul><ul><li>Представяне правата на другите вътрешни инвеститори </li></ul>
 30. 30. Времеви график <ul><li>Разработване на времеви график на главните дейности и тяхната взаимовръзка </li></ul><ul><li>Във времевия график се вписват дейностите и крайните срокове за завършване, които трябва да се следят, за да се постигне успех </li></ul><ul><li>Това показва управленски капацитет за планиране по начин , отчитащ трудностите и минимизиращ рисковете </li></ul>
 31. 31. Оценка на риска <ul><li>Идентифициране на основните рискове и стратегии за минимизиране на риска, както и алтернативни стратегии за постигане на бизнес целите в случай на риск </li></ul><ul><li>Стъпков анализ на риска : </li></ul><ul><ul><li>Идентифициране на главните рискове </li></ul></ul><ul><ul><li>Анализ на това какво може да се случи ако рискът стане реалност </li></ul></ul><ul><ul><li>Представяне на стратегия за превенция, минимизиране или противопоставяне при възникване на риска </li></ul></ul>
 32. 32. Финансов план <ul><li>Планиране и прогнозиране на ключовите финансови данни, които да определят икономическата приложимост и необходимите ангажименти за финансови инвестиции </li></ul><ul><li>Това показва кога и колко финансови средства постъпват във фирмата и къде отиват, както и колко от фондовете са достъпни в брой за да се предотвра - ти липсата на налични средства </li></ul><ul><li>Описание как предприемачът ще планира финансовите задължения и поддържа ликвидността така, че да се изплащат дълговете и да се осигурява възвращаемост на инвестициите </li></ul>
 33. 33. Структура на финансов план <ul><li>Предварителна справка за приходи </li></ul><ul><li>Предварителна справка за паричните потоци </li></ul><ul><li>Предварителен баланс </li></ul><ul><li>Финансови коефициенти </li></ul><ul><li>Анализ на критичната точка </li></ul><ul><li>Необходими инвестиции и финансиране </li></ul>
 34. 34. Проформа справка за приходи <ul><li>Предполагаеми приходи от продажби ( през първата година месечно) </li></ul><ul><li>Предполагаеми оперативни разходи </li></ul><ul><ul><li>Стойност на продадените стоки, материали и услуги </li></ul></ul><ul><ul><li>Разходи за труд </li></ul></ul><ul><ul><li>Обезценяване и амортизации </li></ul></ul><ul><ul><li>Други оперативни разходи </li></ul></ul><ul><li>Калкулиране на оперативна печалба/загуба </li></ul><ul><li>Предвидени финансови приходи и разходи и такси </li></ul><ul><li>Калкулиране на нетни печалби/загуби </li></ul>Месец 1 … Месец 1 2 … Година 3 Нетни приходи от продажби Стойност на продадени стоки, материали и услуги Разходи за труд Амортизации Други оперативни разходи Оперативна печалба/загуба Финансови постъпления Финансови разходи Данъци Нетна печалба/загуба
 35. 35. Проформа справка за паричните потоци <ul><li>Промяна на нетната печалба/загуба в зависимост от амортизационните отчисления </li></ul><ul><li>Приспадане на капиталовите разходи, плащане на дългове и дивиденти и калкулиране на увеличения/намаления на паричния поток </li></ul><ul><li>Калкулиране на крайния баланс чрез сумиране на началния баланс и увеличението/намалението на паричния поток </li></ul>Месец 1 … Месец 12 … Година 3 Приходи от оперативна дейност Нетна печалба.загуба Добавяне на амортизационни отчисления увеличение/намаление на инвентара Увеличение/намаление на приходите Увеличение/намаление на плащанията Приходи др.дейности Капиталови разходи Плашане на дългове Плашане на дивиденти Увеличение/намаление 00 Краен баланс
 36. 36. Предварителен Баланс <ul><li>Отразява позицията на бизнеса в края на отчетния период чрез сумиране на активите, задълженията и нетните стойности </li></ul><ul><li>Изготвяне на предвари-телна справка за приходите и паричния поток, както и прогноза за активите и оборота на задълженията и финан-совата политика на фирмата </li></ul>Година 1 Година 2 Година 3 Капитали Неконвентируеми активи Недвижима собственост, оборудване и инсталации за производство Имущество, което може да се превърне в пари Инвентар Сметки за получаване Кеш Задължения и дялове за собственост Ценни книжа ( стойност) Дълг Сметки за разплащане
 37. 37. Показатели за финансов анализ <ul><li>Анализ на дейността </li></ul><ul><li>Анализ на ликвидността </li></ul><ul><li>Анализ на платежоспособността </li></ul><ul><li>Анализ на доходността </li></ul>
 38. 38. Анализ на дейността <ul><li>Оборот на активите = Продажби : Стойност на активите </li></ul><ul><li>Оборот на ДМА = Продажби : Стойност на ДМА </li></ul><ul><li>Оборот на наличностите = Разходи за продажби : средна стойност на наличностите </li></ul><ul><li>Времетраене на един оборот в дни = (средна наличност на краткотрайните материални активи х 360) : (нетен размер на приходите от продажби) </li></ul><ul><li>Брой на оборотите = (нетен размер на приходите от продажби): (средна наличност на краткотрайните материални активи) </li></ul><ul><li>Заетост на краткотрайните материални активи = (средна наличност на краткотрайните материални активи) : (нетен размер на приходите от продажби) </li></ul>
 39. 39. Анализ на ликвидността <ul><li>Коефициент на текуща ликвидност = текущи активи : текущи задължения </li></ul><ul><li>Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) : (краткосрочни задължения) </li></ul><ul><li>Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) : (краткосрочни задължения) </li></ul><ul><li>Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) : (текущи задължения) </li></ul><ul><li>Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) : (текущи задължения) </li></ul>
 40. 40. Показатели за финансова автономност <ul><li>Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) : пасиви </li></ul><ul><li>Коефициент на задлъжнялост = пасиви : (собствен капитал) </li></ul>
 41. 41. Показатели за вземания и за погасяване на задължения <ul><li>Период на събиране на вземанията от клиенти = (средна наличност на вземанията от клиенти по тяхната отчетна стойност х 360) : (нетен размер на приходите от продажби) </li></ul><ul><li>Период на погасяване на задълженията към доставчици = (средна наличност на задълженията към доставчици х 360) : (сума на доставките) </li></ul>
 42. 42. Показатели за рентабилност <ul><li>Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = (финансов резултат) : (нетен размер на приходите от продажби) </li></ul><ul><li>Коефициент на рентабилност на собствения капитал = (финансов резултат) : (собствения капитал) </li></ul><ul><li>Коефициент на рентабилност на пасивите = (финансов резултат) : (пасиви) </li></ul><ul><li>Коефициент на капитализация на активите = (финансов резултат) : (сума на реалните активи) </li></ul>
 43. 43. Анализ на възвръщаемостта <ul><li>Обща възвращаемост на активите = Чист доход + Финансови разходи / Актив </li></ul><ul><li>Възвращаемост на собствените капитали = Чист доход на обикновени акционери / Акционерен капитал </li></ul><ul><li>Възвращаемост на инвестициите = Текуща печалба / Инвестиции </li></ul>
 44. 44. Анализ на критичната точка <ul><li>Посочете колко единици продукция следва да бъдат продадени до достигане на критичната точка и започване на генериране на приходи </li></ul><ul><li>Критичната точка (КТ) представлява обемът продажби: </li></ul><ul><ul><li>При който бизнесът не генерира нито печалба, нито загуба </li></ul></ul><ul><ul><li>Покриват се всички производствени разходи </li></ul></ul><ul><li>Продажбите над КТ водят до генериране на печалба, докато онези, които не достигат до критичната точка – до загуба ( P> AVC) </li></ul>
 45. 45. Анализ на критичната точка (2) <ul><li>КТ се изчислява по следната формула: </li></ul><ul><li>B/E(Q) = TFC/(p-AVC) </li></ul><ul><li>Където : </li></ul><ul><li>B/E(Q) – критична точка на продажбите </li></ul><ul><li>TFC – фиксирани разходи (общо) </li></ul><ul><li>P – продажна цена </li></ul><ul><li>AVC – променливи разходи за единица продукция </li></ul>
 46. 46. Необходими инвестиции и финансиране <ul><li>Необходимите инвестиции и финансови нужди могат да бъдат определени в предварителната финансова справка </li></ul><ul><li>Необходимо е да бъде разработен по-детайлен план за придобиване на финансовите ресурси : </li></ul><ul><ul><li>Какъв капитал ще бъде предоставен от предприемача и колко ще бъде инвестирано от външни инвеститори или взето като заем? </li></ul></ul><ul><ul><li>Какъв вид външни ресурси ще бъдат използвани? Какъв ще бъде размерът на всеки тип финансиране? </li></ul></ul><ul><li>Необходимо е да се покаже как операцията ще бъде финансирана </li></ul>
 47. 47. Приложение <ul><li>Подпомагащ материал, който не е необходимо да бъде включен в текста, например: </li></ul><ul><ul><li>таблици </li></ul></ul><ul><ul><li>детайлно описание </li></ul></ul><ul><ul><li>писма за клиентите, доставчиците, подизпълнителите </li></ul></ul><ul><ul><li>договори </li></ul></ul><ul><ul><li>CV - та </li></ul></ul>
 48. 48. Прилагане и изпълнение на бизнес план <ul><li>Освен за представяне на бизнеса пред инвеститорите, бизнес планът служи като ръководство на предприемача </li></ul><ul><li>Изпълнението на стратегията трябва да съдържа контролни точки за установим прогрес и да инициира план за преодоляване на непредвидени трудности </li></ul><ul><li>План за оценка на напредъка </li></ul><ul><ul><li>контрол на инвентара </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на продукцията </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на качеството </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на продажбите </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на разходите </li></ul></ul><ul><ul><li>контрол на интернет страницата </li></ul></ul><ul><li>Осъвременяване на плана (при промяна на условията) </li></ul>
 49. 49. Обичайни грешки, допускани от предприемачите при разработване на бизнес план <ul><li>Целите не са ясни </li></ul><ul><li>Резултатите не са измерими </li></ul><ul><li>Предприемачът не е поел цялостен ангажимент </li></ul><ul><li>Предприемачът няма опит в планиране на бизнес </li></ul><ul><li>Предприемачът няма усет към потенциални заплахи или слабости </li></ul><ul><li>Няма установени клиентски нужди за предложения продукт или услуга </li></ul>
 50. 50. Представяне на бизнес плана <ul><li>Добрият бизнес план помага да се продаде бизнес идеята </li></ul><ul><li>Писменият документ следва да отговори на всички потенциални въпроси, които човек може да си зададе, за да прецени жизнеспособността и доходността на бизнес идеята по най-простия начин </li></ul><ul><ul><li>Ползвайте графики, т.е. ф игури и схеми, за да направите по –привлекателно и лесно възприемането на информацията </li></ul></ul><ul><ul><li>Език: ползвайте стила на писане на случки, но с правилен и граматически коректен език </li></ul></ul><ul><ul><li>Ограничете обема между 25 и 50 страници (основната част трябва да съдържа важната информация, всичко друго да бъде в допълнението ) </li></ul></ul><ul><li>Представяне на бизнес плана </li></ul><ul><ul><li>Доброто представяне предизвиква интерес у инвеститори, клиенти и др. </li></ul></ul><ul><ul><li>Доброто представяне не е в резултат на късмет, на добра подготовка и практика </li></ul></ul><ul><ul><li>Използвайте слайдове и материали, които могат да бъдат разпространени сред аудиторията </li></ul></ul><ul><ul><li>Определете аудиторията и се адаптирайте към интересите и нивото на познаване на материята </li></ul></ul><ul><ul><li>Не говорете твърде много, фокусирайте се върху 3 до 5 пункта , направете обобщение на главната си теза </li></ul></ul><ul><ul><li>Бъдете готови за въпроси </li></ul></ul>
 51. 51. Допълнителна литература : <ul><li>Hisrich, R.D., M.P. Peters and D.A. Shepherd , Entrepreneurship </li></ul><ul><li>Drnovšek, M., R. Stritar and A. Vahčič , Priročnik za pripravo poslovnega načrta </li></ul>
 • PresiqnaKocheva1

  Mar. 21, 2021
 • g_aleks

  Nov. 29, 2019
 • megito95

  Sep. 29, 2015
 • dragomirzahariev

  Feb. 6, 2015
 • slyone

  Feb. 7, 2014
 • svetlanaradeva33

  Mar. 23, 2013
 • ssusera4d0e7

  Jan. 19, 2012

Какво е бизнес план, кой трябва да го напише, за кого го пишем и защо пишем бизнес плана? Как се оценява бизнес плана? Структура на бизнес план и съдържание на основните раздели Ползване и изпълнение на бизнес плана Типични грешки, които предприемачите правят при писане на бизнес план Представяне на бизнес план

Views

Total views

18,687

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

730

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×