Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Software Test
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

7

Share

Download to read offline

Software testing

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Software testing

 1. 1. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫مبانی‬ ‫بختیاری‬ ‫بهروز‬
 2. 2. ‫هست؟‬ ‫شصتی‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫آیا‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 3. 3. ‫رسوایی‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫عید‬ ‫برای‬ ‫ببین‬2،‫بسازم‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫کاستی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫رسوایی‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 4. 4. ‫میکرد‬ ‫کار‬ ‫من‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ،‫دی‬! ‫شاه‬ ‫شیر‬ ‫بازی‬‫دیزنی‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 5. 5. If ( (4195835 / 3145727) * 3145727 – 4195835 != 0 ) { Intel apologized for the way it handled the bug and took a charge of over $400 million to cover the costs of replacing bad chips. } ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫شناور‬ ‫ممیز‬ ‫با‬ ‫تقسیم‬ ‫اشکال‬
 6. 6. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫ناسا‬ ‫مریخ‬ ‫کاوشگر‬
 7. 7. (:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫دنیا‬ ‫غولهای‬ ‫شبیه‬ ‫چون‬ ،‫هستیم‬ ‫خفن‬ ‫خیلی‬ ‫ما‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 8. 8. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 V & V ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫اعتبارسنجی‬(Validation) ‫بازبینی‬(Verification) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬
 9. 9. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 V & V ‫اعتبارسنجی‬(Validation: )‫سازیم‬ ‫می‬ ‫درستی‬ ‫محصول‬ ‫آیا‬. ‫بازبینی‬Verification): )‫سازیم‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫آیا‬.
 10. 10. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫تست‬ ‫اهداف‬ •‫تست‬‫اجرای‬ ‫فرآیند‬‫هست‬ ‫خطاها‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬. •‫د‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫نشده‬ ‫پیدا‬ ‫خطاهای‬ ‫یافتن‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تستی‬ ،‫خوب‬ ‫تست‬‫هد‬. •‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫تاکنون‬ ‫پیدانشده‬ ‫خطاهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تستی‬ ،‫موفق‬ ‫تست‬.
 11. 11. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫تست‬ ‫اهداف‬ ‫نشود‬ ‫یافت‬ ‫خطای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تستی‬ ،‫موفق‬ ‫تست‬. ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫وجود‬ ‫تست‬ ‫را‬‫آن‬ ‫در‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫نه‬.
 12. 12. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫اصول‬ •‫کاربر‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تست‬ •‫تست‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ •‫پارتو‬ ‫قانون‬:80‫در‬ ‫نشده‬ ‫کشف‬ ‫خطاهای‬ ‫درصد‬20‫هست‬ ‫کد‬ ‫درصد‬. •‫نیست‬ ‫پذیر‬‫امکان‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫تست‬. •‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫مستقل‬ ‫تیمی‬ ‫توسط‬ ‫تست‬ ‫باید‬ ،‫تست‬ ‫بودن‬ ‫موثر‬ ‫برای‬.
 13. 13. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫متدهای‬ ‫ورودی‬‫خروجی‬ ‫سیاه‬‫جعبه‬ ‫برنامه‬ ‫سورس‬ ‫ورودی‬‫خروجی‬ ‫سفید‬‫جعبه‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 14. 14. ‫ارزی‬‫هم‬ ‫افراز‬(Equivalence Partitioning) •‫را‬ ‫ورودیها‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫دسته‬ ‫کالسهای‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بندی‬. •‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫مشابه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫کالس‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫مقادیر‬ ‫برای‬. •‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫خطاها‬ ‫از‬ ‫رده‬ ‫یک‬ ‫داده‬ ‫کالس‬ ‫هر‬. •‫شود‬ ‫می‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫ها‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫مقادیری‬. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 15. 15. 0 16 18 55 ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫بصورت‬ ‫استخدام‬ ‫امکان‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫استخدام‬ ‫امکان‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫بصورت‬ ‫استخدام‬ ‫امکان‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫استخدام‬ ‫امکان‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫ارزی‬‫هم‬ ‫افراز‬(Equivalence Partitioning)
 16. 16. ‫مرزی‬ ‫مقادیر‬ ‫تحلیل‬(Boundary Value Analysis) •،‫نانوشته‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫طبق‬‫خطاهای‬ ‫تعداد‬‫در‬ ‫موجود‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ورودی‬ ‫دامنه‬ ‫مرزهای‬‫مقادیر‬‫دام‬ ‫مرکزی‬‫نه‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬. •‫باشد‬ ‫می‬ ‫مرزی‬ ‫مقادیر‬ ‫روی‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫تمرکز‬.‫هست‬ ‫ارزی‬‫هم‬ ‫افراز‬ ‫تکنیک‬ ‫برای‬ ‫مکملی‬ ‫و‬. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 17. 17. ‫مرزی‬ ‫مقادیر‬ ‫تحلیل‬(Boundary Value Analysis) ‫مساله‬NextDate‫روز‬ ‫و‬ ‫ماه‬ ،‫سال‬ ‫ورودی‬ ‫سه‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫روز‬ ‫تاریخ‬ 1 ≤ ‫روز‬ ≤ 31 1 ≤ ‫ماه‬ ≤ 12 1300 ≤ ‫سال‬ ≤ 1400 ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 18. 18. ‫پایه‬ ‫مسیر‬ ‫ارزیابی‬(Basis Path) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫پیچیدگی‬. •‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫جریان‬ ‫گراف‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫اینکار‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫اجرایی‬ ‫مسیرهای‬ ‫تمامی‬. Sequence if While Until Case
 19. 19. ‫تست‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫واحد‬ ‫تست‬(Unit testing) •‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫تست‬(Integration testing) •‫سیستم‬ ‫تست‬(System testing) •‫پذیرش‬ ‫تست‬(Acceptance testing)
 20. 20. ‫واحد‬ ‫تست‬(Unit testing) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫باشد‬‫می‬ ‫تست‬ ‫سطح‬ ‫ترین‬‫پایین‬. •‫شده‬ ‫یکپارچه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫عملکرد‬ ‫درستی‬ ‫بررسی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫واحد‬ ‫تست‬ ‫از‬ ‫بعد‬.
 21. 21. •‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫تست‬(Integration testing) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫مختلف‬ ‫قطعات‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تست‬ •‫کند‬ ‫می‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫متد‬ ‫یک‬ ،‫واحد‬ ‫تست‬ ‫کد‬ ‫هر‬. •‫دارد‬ ‫متد‬ ‫داخلی‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تست‬ ‫این‬. •‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫توسط‬ ‫تست‬ ‫این‬.
 22. 22. •‫سیستم‬ ‫تست‬(System testing) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫امنیت‬ ‫تست‬ •‫کارایی‬ ‫تست‬ •‫احیاء‬ ‫تست‬ •‫استرس‬ ‫تست‬ •...
 23. 23. •‫پذیرش‬ ‫تست‬(Acceptance testing) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫مشتری‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تست‬ •‫شامل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫تست‬ ‫از‬ ‫بعد‬: •‫الفا‬ ‫تست‬ •‫بتا‬ ‫تست‬
 • hadisfra

  Feb. 28, 2017
 • sanabinesh

  Apr. 17, 2016
 • zahratoodeji

  Feb. 15, 2016
 • skoushan

  May. 31, 2014
 • ShosseinGolhosseini

  May. 29, 2014
 • sarashmilani

  May. 29, 2014
 • baghayi

  May. 29, 2014

Views

Total views

1,904

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

663

Actions

Downloads

92

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×