Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download to read offline

Rakamlarla Türkiye : Sosyal Güvenlik

Download to read offline

Rakamlarla Türkiye, Sosyal Güvenlik infografikleri ile devam ediyor.

Rakamlarla Türkiye : Sosyal Güvenlik

 1. 1. RAKAMLARLA TÜRKİYE SOSYAL GÜVENLİK
 2. 2. Giriş Türkiye'de hemen her sektör son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi. Sağlıktan enerji sektörüne, eğitimden yatırımlara, ulaştır- madan tanm sektörüne kadar bu değişimin rakamları gözler önünde. Sektör sektör bu değişimin verileri farklı platformlarda paylaşılıyor. Ancak sınırlı bir hedef kitleye odaklanan halkla ilişkiler çalışmaları bazen kamuoyuna hitap etmeyi ve yurtdışında bir temsil unsuru olma özelliklerini yeterince karşılamayabiliyor. Tam da bu noktada dışandan bir göze ihtiyaç duyuluyor. Raka- mlarla Türkiye Projesi işte bu ihtiyaçtan doğdu. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) bu projeyle kamu çalışmalarını, yaşanan gelişmeleri çarpıcı başlıklarla destekleyerek rakamsal veri, grafik ve infografiklerle anlatmayı, görünür kılmayı hedefliyor. Bu noktada öne çıkan en önemli mecraların başında ise 'sosyal medya' geliyor. Rakamlarla Türkiye Projesi tam da bu ihtiyaçtan hareketle, bu mecraları da kap- sayacak şekilde ülkemizi yurt içinde ve yurtdışında farklı yönleriyle en iyi şekilde anlatabilmek için oluşturuldu. Rakamlarla Türkiye Projesi ile kamu kurumlarının faaliyet ve başarılarına ilişkin veriler bir araya getirilecek, profesyonel bir ekip tarafından değerlendirilerek yurtiçi ve yurtdışına etkin bir şekilde hitap etmek üzere çarpıcı başlıklarla grafik ve infograf-iklere dönüştürülecek. BYEGM tarafından sunulacak bu hizmetle kamu kurumlan etkili tanıtım için yeni içeriklere sahip olacak. Kamu kurumları, Rakamlarla Türkiye Projesi'nin içeriklerini sosyal medya da dâhil olmak üzere istedikleri mecralarda kullanabi- lecek. BYEGM tarafından çalışmalarına başlanan Türkiye Portalı'nda yurtdışına yönelik olarak yayımlanması planlanan verilerle Türkiye her yönüyle tanıtılmaya çalışılırken kamu kummları, yurtdışına açılmada yeni bir mecraya sahip olmuş olacak. Rakamlarla Türkiye'nin yasal dayanağını 231 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinde belirtilen aşağıdaki görevler oluşturrnaktadır: “Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe uygulanacak stratejilerin tespitine yardımcı olmak" "Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak" "Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlenni yönlendirmek ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlan, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşlan, amaca yönelik vakıflar, dernekler gibi teşekküllerle işbirliği yapmak"
 3. 3. - ii. '- T' î- j i 'vw-s - -J T: '- -1 'g :v =ı (s 3,- 7; 'am We.: w »r , l x ğ .. .g y ti ma uyur. w-ÃÄMŞİKL4JU ı: .ı ' is_ı fa& alemi.. ..L m, &WH t. ay 1,5. Ha.. ., ûı r si.” &en a” rrj .xı. ırrrî raw imi 'www m w ..i Hu ı ı n,, Lu s.. i, ılı &J 1.1.1 Ç ..- lamer s# La/ıa 05:.: ;w .. j é .Tİ YÜİÜİ .E223 İLE ”Ula İİ. ZCD Cîıı.. ŞLLÇİİîİi é
 4. 4. 'Elıiğfkğiğiîlii ,İİ ;tAlAA-Şjîiî ..,:_;L.;AU_rii` `l/Ä:î`_l,':,r'_i`?i !AŞLLAMPİİLÇEAÇJLİJİ_vi' 4 _1 ' t Ji* " 'ı H; 2**- î "r ' ”T_"' - r : 'j' "îm ?Aîr if 71. mil. ciîiîııtiıß. <._;î_ü.::«î .iii z: _'*l. _artırır H E] BYEGM l
 5. 5. . İ› 5,”. ç? ç" fâmßfğ-r-ş-:tr: VLT .İ ?KN T art; ı-ş d^şrîtt` 5;_ 1-13 ›- ` 1,11., `. .i 2.1 «n21 &LI LeyL ıujuLvw, w. “Qa, suéruuliww. H.. ›e 2.5.2; 3.1/ EJ 4.35. 1A Ha; İ:a}_u ,ı J .i 1-11 !i İli - «En V V 727 bin 4Ü9 I SAYISI 2Ü13 i 1miiyon 590 bin 633 5 milyon 223 bin 283 ÇAI-IŞ/t-ıi' SIWISI 2913( 12 miiyon 297 bin 121
 6. 6. 'EIIİÂITWIİÂIINJ' `i/Âıîiîkiri:imğlLAıEilllüA?SILA '~,"ı.:i<îiL;_iî}i. 'ğiIİîlY/EIHF*?EŞİ LİG'- ,yßaşg v1; ialliıııcîtalkdl 'iıâliiliiı, ~vlaihıııcîlalsiiaırııiitzll îtftaıvııialğî şaırişııızuşı-..ğıııtii gıûıvıaiııittanıîaıa teıvAıgiiıL.
 7. 7. :.-?T".i":İ_P_i"[ &Akıl ;M İUİFT' :tLır“J:i~i.± ;iı±tL;1I.».ı"1 İi "Itawıi cîlışı fmiîiaıcîhıaııcfhi êırıaııwili cıınıhıcîiaıı. gıaırgıaitıtşışiıiiîiéiû. H E] BYEGM l
 8. 8. 'II .L ,ı, ,A, .ş '., ı,, ı '24 ııtAlıv - VEIIIIIEÄFEILiJ. Äi' Li_L}'_.İ.,A ?İl EÜ/*IIIİ-ı. i_ 'I IEÃPLÃ. 1'i_ .R ;ICIN/ü *İıîtıvıaıılilti "Kuıiııııiıı “FT ;ışını-çil İMIİIĞİİIİÜĞIİIEİHIQIİIÃ ;ßîlplllîlil jşııqıı” katli: ?kit-agi ıaiiııısitaîiıi 'iiulýiîııı şııııaıitıtlrsıııîıı. JÂŞVÂİİİİEİİI.! llİgÄĞlİl' @ı israığiiı &İİİİIEIIĞİZAUJ ;arılar-rıza _ ĞIOİIHIIIVICIL.
 9. 9. " r. _A ., .j › . .i/z r ' I.] ç ~ 'g -. `~ -V-I- Jr' :i: <î;iL;_İ}±. :EL r±}ı1_:_{(_rr±.r.AYÄ.lÂ.iLrI/±ı .Eşli îiî±.i:5.LıA i-'Ai i' I I i âıcirgiiı; 21 ,iini~iiıi~-â-:iî!â i .::cicim :ta ırıllltııéıîi= ” »#1 :Cirit-fl: Lr› JIIIIII/'âli' :'ê}?.`ğ'.liî.İ'ÄI1LV/e)i.ıâ i “ i 4
 10. 10. H :i<îr:?ı,“:;L. ~;fiı/3:i~,ı'1.i::±. lifli işi-ii: ikili i ciîıartıçiiiı!. «şîiiı 131%!. ıısıi~i~şîıg~ttî IİIÇİ/,ÇİĞİİİI gıaitıitsımı itıçıçııaıııı. gıtétaıiıâıi. iteıışçıiiaıaııaı ::anını :ırîiii H E] BYEGM l
 11. 11. ?Lîiîtıiêi "iriiğaiêîtsl-;ütı!ini [FLEÃIZÄEA_êîîiiilrîi"fl '-5 _ _' T _"- .AML-»Ş ' 1_L_"~'iğ> İ @Ekim '(25,252 71'i 310 iııııııııaınßıı .aşkımı s taraf. cinli; ışoııııı 'âiiıilşşl çşşsıtsgêıııta' ısığîîsıîı 3113. :tusınıııîıêıajı gmiıtıiıiûîlûı :g v:: âtêı ;Fx/ci i” ım. 'attım îaıvıoîlalýhıııaibılüi. ıiiitiâiıiiîiiiiıê
 12. 12. sosYAL GÜVENLİK RURUMU I _ DUNYADA VE TÜRKİYE'DE BIR ILKI GERÇEKLEŞTİRDİ Sosyal Güvenlik Kurumunun, Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmayan yerler ile doğal afet alanlarında hizmet verecek, 3G, 4G ve uydu donanımlı ilk Mobil Sosyal Güvenlik Merkezi aracı, Bayburt'ta hizmete alındı.
 13. 13. A. m.' ı ta: ı_ nın( »I/.mıgğı Q. ' 'EA :ıîwy "mn _vr g' "î "** 5ı_r*;._r2.2.<_» 14%_ &IL _._rş. tara( i I 'Fi iii: -ı . F_ "İsışill ::eni îsrıliılîeıl' Iâl ıııîiıvxéııı 'jßlililliı îötêjşjlıilüâliı. İli ;anını ıııtıiııaııııııııımgııı.-ıışıxsıékaw R?? ,ı , ıéıillkéıxéiks. ülke' g !imal . " &tanıttığı .malullük 1 .""'_ "m5 I ğ "rh V ' 7 7 t" ' a k; .f 1x - f', "L I lı [1 f: 1 “ı . .ı i * .- «mış JJ” H_ W,, ß ”Mj A461: n› LK' / " »ı l` _ _:7 j _ İ_ .j ` H _ı l' ı ş 1" . i” ` l «v ~- (r- _ 0 :ı
 14. 14. ;inişi l'î_hl",lî,`:.ıl,ğ" fi İ`AjîL;_iİLiAğF&î. ĞZıî_F<}İı'âİl..`lıİİhâli! ı ıattîîi* "laıtitaıgıır l .ırıiltvırgiiı &Cici 'Eıîıîijıı "iiillhiiaığğ" 'rahatı, fşıiiıçısılli. *yla .ŞIİQKŞIIİI. :rışıtıırîııiiıéı ;ayırın .ĞIÇîKEİİIXV/Cît.
 15. 15. ;uy At _y-t 71:_ uıLLlıiıg. kirli l/EZRF “îEî-?L ı f" îiî`_lî'lî_i<ğ. :ı-..iğıı i( 'iıîliiıâiiîııoîtsiiiı ;ýr-.İiiğiilâiilîlîoîliiiıâlli İğğıı..ât<i)ııf th. 'Eı:..fr;i:. iki! İLUÂÄJİI ( :j ,i »gııîııı :Yhıiııiııış: :ihmali: ;vraıî-..ıitı i E] BYEGM l
 16. 16. şi' A ,V :yü , wp** 'i '~ y`ıft`şw ya.' . .Atı LE; , , 7 ,Al _ ı_ um ._ _Ji .W _ .LHL K..!_ell/leiiillLliiı. ;LIIQH _ilgillAlçllı-il gi. .Ã IÂIFLJİL, E& I-_LLİ IJ. irili
 17. 17. . 'EIİĞİI :Yil .Fîl 51 -..|- iiıâıirailşîiiıâsrétıi ' ıiavîıîıîmvrejýâêfültaraİıiütaatilîıszıemirizi:imıaşaaıiiıriıîtêiûiıiaiiıimgýıiêıiıi
 • IsmetDirekci

  Oct. 22, 2014
 • eminepenbegul

  Sep. 1, 2014

Rakamlarla Türkiye, Sosyal Güvenlik infografikleri ile devam ediyor.

Views

Total views

3,706

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×