Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ghid Instalare Panouri Fotovoltaice + Injectare în Rețea

Ghidul procesului de autorizare pentru montarea de panouri fotovoltaice pentru o locuință și injectarea în rețea. Ghidul este elaborat de www.energiaTa.org. Toate drepturile rezervate.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Ghid Instalare Panouri Fotovoltaice + Injectare în Rețea

 1. 1. GHIDUL despre procesul administrativ privind montarea panourilor fotovoltaice EnergiaTAdreptul tău la energie Fiecare om are dreptul la energie. Captează energia de la soare și folosește-o cum vrei tu. energiaTa.org/Ghid
 2. 2. Introducere Fiecare dintre noi avem dreptul la energie! Ne dorim să se dezvolte cât mai mult prosumerismul în România deoarece este un drept al fiecăruia dintre noi. Este important să fim conştienţi de oportunitatea şi beneficiile de a fi prosumator, adică de a putea să ne producem singuri energia electrică astfel încât să ne acoperim consumul, dar şi de a produce mai mult decât avem nevoie, iar surplusul de energie să îl injectăm în reţeaua naţională. Deoarece pentru a putea produce energie electrică din surse proprii, mai întâi trebuie să te înarmezi cu răbdare pentru a parcurge demersul administrativ, unul din programele casei solare EFdeN, şi anume EnergiaTa, care a studiat amănunţit acest proces administrativ, doreşte să vă pună la dispoziţie acest ghid pentru a vă îndruma şi sprijini. Întrucât ştim ce înseamnă acest proces administrativ în ceea ce priveşte montarea panourilor fotovoltaice, dorim să venim în sprijinul vostru, al celor care doresc să cunoască paşii necesari şi să reuşească să realizeze acest proces într-un timp cât mai scurt cu putinţă. Vă mulțumim și sperăm să vă fie de ajutor acest ghid. Energia noastră este libertatea noastră! Pentru opinii şi sugestii cu privire la îmbunătăţirea acestui ghid puteţi să ne lăsaţi mesaje pe pagină de Facebook: EnergiaTa sau pe grupul de Facebook: Comunitatea EnergiaTa. Alătură-te mișcării!
 3. 3. 3 Care sunt actele necesare pentru a deveni prosumator? 1. Certificat de urbanism (CU) 2. Acord de mediu 3. Aviz de mediu 4. Aviz de la inspectoratul de stat in construcții (ISC) 5. Aviz de salubritate 6. Aviz de la inspectoratul pentru situații de urgență (ISU) 7. Aviz telefonizare 8. Aviz de amplasament (AA) 9. Aviz tehnic de racordare (ATR) 10. Certificat de racordare (CR) 11. Autorizația de construire (AC) 12. Licența de producere energie electrică 13. Acreditare ATENȚIE! ● Informațiile din ghid sunt specifice pentru București. ● Operatorul de distrubuție ales pentru acest ghid este ENEL. ● Cele mai multe dintre avize depind de certificatul de urbanism, care este emis de primăria locală. Conform legislaţiei în vigoare, durata de obţinere este de maxim 30 de zile. Din păcate, obţinerea acestuia este anevoioasă întrucât în unele primarii nu se cunoaşte procedura corectă şi s-a ajuns să fie cerute avize de la autorităţi care în mod normal nu au legătură directă cu obţinerea avizelor (poliţia rutieră, sănătatea populaţiei, ordinul arhitecţilor) ● Valoarea totală a taxelor poate ajunge la 3000 euro.
 4. 4. 4 Care sunt autoritățile ce emit actele? Autoritatea administraţiei publice locale (Primăria locală) 1. Certificat de urbanism - se emite în 30 zile 2. Autorizaţia de construire - se emite în 30 zile Agenţia Naţională Pentru Protecţia mediului(ANPM) / Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului / Autoritatea publică teritorială pentru protecţiamediului (ATPM) 3. Acord de mediu – se emite în 30 zile 4. Aviz de mediu – se emite în 30 zile Inspectoratul de stat în construcţii (ISC) 5. Aviz de la inspectoratul de stat în construcţii – se emite în 30 zile Firma de salubritate locală 6. Aviz Salubritate – se emite în 15 zile Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă (ISU) 7. Aviz ISU - se emite în 30 zile Telekom 8. Aviz telefonizare – se emite în 15 zile Operatorul de distribuţie de energie electrică (ENEL) 9. Aviz de amplasament furnizor – se emite în 15 zile 10. Aviz tehnic de racordare - se emite în 30 zile 11. Certificat de racordare - se emite în 30 zile Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) 12. Licenţă de producere energie electrică – se emite în 60 zile 13. Acreditare – se emite în 30 zile
 5. 5. 5 Pasul 1. CERTIFICATUL DE URBANISM Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autorităţile administraţiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. ATENŢIE! Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Pentru construcții, autoritățile nu permit decât proprietarului să solicite un certificat de urbanism. DOCUMENTE NECESARE 1. Actele şi documentele necesare obţinerii certificatului de urbanism: 2. Cerere - tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitării actului (anexată la acest ghid- pentru fiecare sector în parte) 3. Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) 4. Copii după contract de vânzare / cumpărare, act de moştenire şi intabulare a dreptului de proprietate 5. Copie B.I/C.I. – proprietar 6. Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatul de urbanism (original) 7. Plan cadastral la scară 1:500 – 2 exemplare cu propunerea de construire eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară - Bd. Expoziţiei 1 A sau Direcţia de Cadastru a Primăriei Municipiului Bucureşti din str. Academiei nr. 3-5(în funcţie de fiecare sector în parte) 8. Plan cadastral la scară 1:2000 – 2 exemplare eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară - Bd. Expoziţiei 1 A sau Direcţia de Cadastru a Primăriei Municipiului Bucureşti din str. Academiei nr. 3-5 (în funcţie de fiecare sector în parte) 9. Planuri topografice de încadrare în zona actualizată la scară 1:500, 1:2000 (câte 2 exemplare din fiecare) de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Bd. Expoziţiei 1 A. 10. Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă, fotografii după caz -2 exemplare copii 11. Scurt memoriu în care se va specifică pe scurt, scopul pentru care se solicită această eliberare
 6. 6. 6 TAXA Taxa pentru C.U. se calculează în funcție de suprafața terenului deținută în proprietate (pentru București): - până la 150 mp - 5 lei - între 151 - 250 mp inclusiv - 6 lei - între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei - între 501 - 750 mp inclusiv - 10 lei - între 751 - 1000 mp inclusiv - 12 lei - peste 1000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mi mari de 1000 mp Unde se achită taxa? sector 1 - sediile DITL S1 (Piaţa Amzei, Nr. 13, Bd. Banu Manta, Nr. 9, Calea Griviţei, Nr. 208- 210, Str. Pajurei, Nr. 13, Str. Borşa, Nr. 27. ) sector 2 - Poşta Română , în contul RO 70 TREZ 70221180250XXXXX, cod 29-persoane fizice, cod 2 - cont RO 70 TREZ 70221180250XXXXX persoane juridice, virat Trezoreriei Sector 2 sector 3 - casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I- P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 sector 4 - Directia generala de impozite si taxe locale Bucuresti, sector 4 sector 5 - CEC Bank sector 5 sector 6 - casieria Biroului Unic, parter Valabilitate: 6-24 luni de la data emiterii în funcție de: - de scop, de complexitatea investiţiei,menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi ale planurilor de amenajare a teritoriului aprobat pentru imobilul solicitat. Prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia pentru o perioada de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou Certificat de Urbanism.
 7. 7. 7 Pasul 2. AVIZUL DE MEDIU Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenţă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Documentul este emis în scopul cunoaşterii impactului asupra mediului de către părţile implicate în tranzacţie şi asumării responsabilităţilor privind protecţiamediului. Autoritate emitentă: Agenţia Naţională Pentru Protecţia mediului(ANPM) / Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului / Autoritatea publicăteritorială pentru protecţia mediului (ATPM) Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. DOCUMENTE NECESARE 1. Notificare (anexată la acest ghid) 2. Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70); 3. Dovada publicării celor două anunţuri publice în mass-media (primul anunț și al doilea anunț- anexate la acest ghid), pentru planurile/programele pentru care nu este necesară obţinerea delegării de competenţă de la autoritatea plublică centrală adică pentru planurile/programele care se desfăşoară pe raza teritorial administrativă a unui singur judeţ. TAXA Tarif fără TVA: 1.000 lei conform ordinului nr. 865/2014 (anexat la acest ghid) Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe (diverse etape): Încadrare 500 lei, Analiza calităţii raportului: - planuri/programe locale 500 - planuri/programe judeţene 1.500 - planuri/programe regionale 2.000 - planuri/programe naţionale 2.500.
 8. 8. 8 Pasul 3. ACORDUL DE MEDIU Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în: ● parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului; ● evaluarea impactului asupra mediului; ● consultarea publicului si a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului; ● luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional; ● luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu; ● asigurarea informării asupra deciziei luate. Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării. DOCUMENTE NECESARE Actele necesare la depunerea solicitării de acord de mediu: 1. cerere pentru eliberarea acordului de mediu (anexată la acest ghid) 2. certificat de urbanism (copie); 3. plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie); 4. plan de încadrare în zonă (copie);
 9. 9. 9 5. dovada plăţii tarifului pentru evaluarea iniţială a solicitării conform OM nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare. TAXA Tariful pentru acord de mediu fără TVA : 4.000 lei conform ordinului nr. 865/2014(anexat la acest ghid) (Evaluarea iniţială a solicitării : 100 lei, Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului : 400 lei, Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului : 1.000 lei, Etapa de analiză a calităţii raportului evaluării impactului asupra mediului : 2.000 lei, Revizuirea/Actualizarea acordului de mediu: 500 lei) Pasul 4. AVIZUL DE LA INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII DOCUMENTE NECESARE 1.cerere solicitare aviz (anexată la acest ghid) 2.copie certificat de urbanism – 1 exemplar 4.memoriu tehnic arhitectura 4.plan de incadrare în zona – 1 exemplar 5.plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 – 2 exemplare 6.proiect D.T.A.C – 2 exemplare 7.copie buletin de identitate proprietar 8.actul de proprietate sau inchiriere TAXE Taxe ulterioare: plata a 50% din 0.5% din valoarea de investitie – în momentul anunțării începerii lucrărilor și plata diferenței din 0.5% din valoarea de investiție (valoare actualizată) – în momentul finalizării lucrărilor.
 10. 10. 10 Pasul 5. AVIZUL DE SALUBRITATE ● se încheie contract cu firma de salubritate locală DOCUMENTE NECESARE 1.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului 2.copia contractului de proprietate sau de închiriere 3.copie taxă. TAXA ● aceasta variază în funcție de agentul economic care prestează serviciul – se achită la caserie. Exp: URBAN SA, Preț 105 euro +TVA Pasul 6. AVIZUL DE LA I.S.U DOCUMENTE NECESARE 1. cerere tip - 2 exemplare (anexată la acest ghid) 2. copie certificat de urbanism - 2 exemplare 3. documentația tehnică la faza de proiectare pentru autorizația de construire,DTAC, cuprinzând memoriul tehnic pe specialități în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate - două exemplare 4. referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza de proiectare DTAC - două exemplare 5. planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare 6. opisul cu specificarea documentelor depuse – 2 exemplare
 11. 11. 11 Pasul 7. AVIZUL DE TELEFONIZARE DOCUMENTE NECESARE 1. cerere (anexată la acest ghid) 2. copie Certificat de urbanism 3. două exemplare plan de situaţie scara 1:500 sau 1:1000 - se vor marca cu exactitate lucrările propuse ( amplasamente, branşamente apa, gaze, canal, împrejmuiri teren, demolări ,etc.) 4. un exemplar plan de încadrare în zonă TAXA - 9 EURO fără TVA / fila de plan cadastral procesat 50/50 cm, scara 1:500 -> pentru lucrări edilitare, solicitate de persoane fizice şi juridice - 3 EURO fără TVA / fila de plan cadastral procesat 50/50 cm, scara 1:500 - NUMAI pentru branşamente şi racorduri la reţele edilitare pentru lucrări solicitate de persoane fizice (nu prin firmă intermediară) *Taxa avizului se va achita în lei, calculat la cursul BNR euro/lei din ULTIMA zi LUCRATOARE a lunii în curs, pentru luna URMATOARE. Pasul 8. AVIZUL DE AMPLASAMENT Avizul de Amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului. Emiterea Avizelor de Amplasament de către operatorii de rețea este reglementată de Ordinul nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea. DOCUMENTE NECESARE Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie să depună: 1. Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament (anexată la acest ghid) 2. Certificatul de urbanism, în copie; 3. Plan de încadrare în teritoriu, în copie, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism;
 12. 12. 12 4. Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism; 5. Studiu de coexistență pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament (dacă este cazul); 6. dovada achitarii tarifului de emitere a avizului de amplasament. TAXA Tarif aviz de amplasament pentru o construcţie sau un obiectiv în vederea obţinerii autorizaţiilor legale fara TVA : 55 lei După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament (AA), operatorul de rețea va transmite solicitantului avizul de amplasament favorabil/ nefavorabil, în maxim 15 zile calendaristice. Documentaţia pentru emiterea avizului de amplasament se depune de către solicitant doar la centrele de relaţii cu clienţii ale operatorului de reţea sau la Punctele Enel. Pasul 9. AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE Avizul Tehnic de Racordare constituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică. Utilizatorii rețelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalației de utilizare care urmează să fie racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente. Racordarea la o rețea electrică este reglementată de Ordinul ANRE nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public. DOCUMENTE NECESARE Pentru obținerea avizului tehnic de racordare, solicitantul trebuie să depună: 1. Cerere pentru obținerea avizului tehnic de racordare (cu o putere contractată mai mică de 100 kW) sau cererea pentru obţinerea avizului persoane juridice cu o putere contractată mai mare de 100 kW (anexată la acest ghid) 2. Mandatul gratuit (anexat la acest ghid)
 13. 13. 13 3. Avizul de amplasament/acord unic în copie; 4. Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, dacă a fost elaborat; 5. Datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului; 6. Certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie; 7. Planul de situație la scară (1:500, 1:1000), cu amplasarea în zonă a locului de producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie; 8. Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie; 9. Autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier; 10. Copie act de identitate pentru persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice; 11. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie; (în cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice) După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR), operatorul de rețea va emite avizul în maxim 30 zile calendaristice. TAXA Taxa pentru aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică de distribuţie pentru un utilizator nou având puterea maximă cerută până la 10kVA (inclusiv) fără TVA : 42 lei
 14. 14. 14 Pasul 10. CERTIFICATUL DE RACORDARE Emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare a locului de producere (/locului de consum şi producere) se va face după depunerea de către utilizator a dosarului instalaţiei de utilizare. Emiterea Certificatului de racordare. pentru un loc de consum şi/sau de producere de către operatorul de reţea se face din oficiu, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului. TAXA Emiterea Certificatului de Racordare de către operatorul de distributie se face gratuit. Actualizarea Certificatului de Racordare şi emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă. Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere. În cazul modificării de către utilizator a datelor tehnice şi energetice ale locului de consum şi/sau de producere fără actualizarea Certificatului de Racordare emis, certificatul de racordare îşi pierde valabilitatea. Certificatul de racordare se emite pentru un loc de consum şi/sau de producere şi nu prevede numele titularului acestuia.
 15. 15. 15 Pasul 11. AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE Autorizaţia de construire reprezintă actul eliberat de autoritatea publică locală, în baza căruia solicitantul poate efectua lucrări de construcţie. Autorizaţia de construcţie este eliberată de Serviciul de Urbanism din cadrul Primăriei / sectorului în care se află terenul. DOCUMENTE NECESARE Actele și documentele necesare obținerii autorizației de construire: 1. cerere pentru emiterea autorizației de construire completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.C. (anexată la acest ghid pentru fiecare sector în parte) 2. actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată) 3. declaraţie pe propria răspundere privind inexistentă unor litigii asupra imobilului 4. certificatul de urbanism (în copie) 5. extrasul de plan cadastral actualizat la zi – copie 6. extras de Carte Funciară actualizat la zi– copie 7. avize şi acorduri stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competenţe pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia – copii 8. documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de construcţie (DTAC) – în original, elaborată în condiţiile legii 50 din 1991, cu modificările şicopletarile ulterioare. 9. dovadă privind achitarea taxelor pentru a se elibera certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie. 10. contract cu o întreprindere de salubrizare pentru transport deşeuri rezultate din construire. TAXA Valoarea taxei pentru autorizaţia de construire este de 0.5% pentru persoane fizice şi de 1% pentru persoane juridice, din valoarea de investiţie calculată de proiectant, în devizul estimativ, coroborată cu valoarea de impozitare a zonei unde se doreşte realizarea construcţiei. Taxa se poate plăti la primărie sau la poştă, în funcţie de primărie, în contul filialei trezoreriei de care aparţine localitatea respectivă.
 16. 16. 16 VALABILITATE Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construcţie stabileşte o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la dată emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situaţie, valabilitatea autorizaţiei de construcţie se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzuteprin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic. Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei de construcţie, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii. În situaţia în care caracteristicile nu se schimbă faţă de autorizaţia de construcţie iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. Prin excepţie de la prevederile alin. superior, în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicită autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construcţie cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se poate acordă o singură dată şi pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.
 17. 17. 17 Pasul 12. LICENȚA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ DOCUMENTE NECESARE 1. cerere, solicitare licență de producere a energiei electrice, anexa nr.1 din regulament, Ordinul ANRE nr. 12/2015 - aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor (anexată la acest ghid) 2. anexa nr. 2 la regulament, Ordinul ANRE nr. 12/2015 - aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor (anexată la acest ghid) TAXA Conform Ord. 178/ 2015, privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti în 2016, Anexă 1, tariful de acordare a LPEE (Licenţă pentru exploatarea capacităţilor de Producere a Energiei Electrice şi, după caz, a energiei electrice şi termice în cogenerare) este de: - 500 lei, pentru Pe ≤ 1 MW; - 2500 lei, pentru 1 MW - 5.000 lei, pentru Pe >= 10MW; În cazul schimbării sediului, denumirii sau a formei juridice a solicitantului, tariful de modificare a autorizaţiei/ licenţei (toate activităţile) este de 625 lei. În cazul schimbării sediului, denumirii sau a formei juridice a solicitantului, tariful de modificare a LPEE cu Pe ≤ 1 MW, tariful este 125 lei. În cazul modificării capacităţii de producere, tariful de modificare a LPEE cu Pe ≤ 1 MW, tariful este 500 lei. După aprobarea solicitării privind acordarea/ modificarea/ suspendarea /retragerea de licenţe sau autorizaţii, documentele originale pot fi ridicate de la ANRE după caz, de către: - reprezentantul legal al societăţii ; - un angajat al societăţii, având o împuternicire semnată de reprezentantul legal al societăţii; - o altă persoană, având o împuternicire legalizată notarial; - un avocat care reprezintă societatea, având o împuternicire avocațială. Pasul 13. ACREDITARE Acreditarea poate fi solicitată de furnizorul de energie sau de un operator economic prin procură notarială de la ANRE.
 18. 18. 18 ECHIPA EnergiaTa Monica-Andreea PARASCHIV Manager Program +4 0770 921 391 monica.paraschiv@energiata.org facebook.com/prs.monica linkedin.com/in/monica-paraschiv Claudiu BUTACU Co-fondator +4 0740 286 961 claudiu.butacu@energiata.org facebook.com/claudiu butacu linkedin.com/in/claudiu butacu Mihai TOADER-PASTI Co-fondator +4 0767 007 000 mihai.toader@energiata.org facebook.com/mihai toader linkedin.com/in/mihai toader

×