Users being followed by Yu-kai Chou (yukai@yukaichou.com)