Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15

Share

Download to read offline

بیگ دیتا

Download to read offline

بیگ دیتا
هادوپ
حامد عزیزی
دانشکده فنی تهران جنوب
Hazizi.ir

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

بیگ دیتا

 1. 1. ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ Hadoop
 2. 2. ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ •‫داده‬ ‫کالن‬ ‫تعریف‬ •‫دنیا‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫روند‬ •‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ •Hadoop •‫ساختار‬Hadoop •HDFS •Map-Reduce •‫مثال‬Map-Reduce •‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 01 1/26
 3. 3. ‫تعریف‬BIG Data 01 ‫موسسه‬ ‫که‬ ‫تعریفی‬‫گارتنر‬‫دارد‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫از‬: ‫کالن‬‫دارایی‬ ‫داده‬‫هایی‬‫حجم‬ ‫با‬‫باال‬ ،‫فزاینده‬ ‫تولید‬ ‫سرعت‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫تنوع‬ ‫با‬ ‫اطالعاتی‬‫باشند‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬‫دارند‬ ‫بینش‬ ، ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬‫کشف‬ ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ 2/26
 4. 4. ‫اینترنت‬ ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫آمار‬
 5. 5. 01 1‫میلیارد‬‫بازدید‬‫در‬‫ماه‬‫توسط‬‫کاربران‬ ‫مختلف‬ ‫بیش‬‫از‬6‫میلیارد‬‫ساعت‬‫ویدیو‬‫در‬‫هر‬‫ماه‬ ‫توسط‬‫کاربران‬‫مشاهده‬‫می‬‫شود‬ ‫در‬‫هر‬‫دقیقه‬100‫ساعت‬‫ویدیو‬‫آپلود‬ ‫می‬‫شود‬. 80‫درصد‬‫ترافیک‬‫از‬‫خارج‬‫آمریکا‬‫وارد‬ ‫سایت‬‫می‬‫شود‬. April 2014 ‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫میلیارد‬‫کاربر‬ 618‫میلیون‬‫کاربر‬‫فعالی‬‫که‬‫روزانه‬‫اطالعات‬‫خود‬‫ر‬‫ا‬ ‫بررسی‬‫می‬‫کنند‬. 570‫میلیون‬‫مشاهده‬‫صفحات‬‫در‬‫ماه‬ ‫روزانه‬‫بیش‬‫از‬300‫میلیون‬‫عکس‬‫آپلود‬‫می‬‫شود‬ ‫معادل‬‫حدود‬3‫میلیارد‬‫عکس‬‫در‬‫ماه‬‫که‬‫تا‬‫کنون‬‫تعد‬‫اد‬ ‫این‬‫تصاویر‬‫فراتر‬‫از‬240‫میلیارد‬‫بوده‬‫است‬. ‫پردازش‬‫و‬‫نمایش‬‫بیش‬‫از‬1.2‫میلیارد‬‫عکس‬‫در‬‫ثانیه‬ ‫روزانه‬500‫ترابایت‬‫اضافه‬ ‫جدید‬ ‫اطالعات‬‫می‬‫شود‬. ‫حدود‬ ‫ارتباط‬30‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫هزار‬ February 2013 4/26
 6. 6. 01 ‫از‬ ‫بیش‬12‫جستجوی‬ ‫درخواست‬ ‫میلیارد‬ ‫ماهیانه‬ ‫نزدیک‬70‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫جستجوها‬ ‫درصد‬ April 2014 October 2012 500‫روزانه‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬150،000‫کاربر‬ 200‫فعال‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬ ‫روزانه‬540‫توییت‬ ‫میلیون‬! ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آپلود‬40‫روز‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫میلیون‬ 8500‫ثانیه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫الیک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬ ‫در‬1000‫در‬ ‫نظر‬‫مورد‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫تصاویر‬‫شود‬. January 2013 5/26
 7. 7. 01 ‫یک‬‫تیغه‬‫توربین‬‫گاز‬‫که‬‫به‬‫منظور‬‫تولی‬‫د‬‫برق‬‫به‬ ‫کار‬‫می‬‫رود‬‫روزانه‬520‫گیگابایت‬‫اطالعات‬‫تول‬‫ید‬ ‫می‬‫کند‬‫که‬‫در‬‫هر‬‫توربین‬20‫عدد‬‫از‬‫این‬‫تیغه‬‫ها‬ ‫وجود‬‫دارد‬. ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫تولیدی‬ ‫اطالعات‬ ‫حجم‬ ‫الگ‬‫به‬ ‫مربوط‬‫روترها‬،‫سوییچ‬، ‫ها‬ ‫فایروال‬‫و‬... ‫الگ‬‫به‬ ‫مربوط‬‫سنسورها‬ ‫الگ‬‫ها‬ ‫دوربین‬ ‫مربوط‬ ‫و‬... 6/26
 8. 8. NO-SQL
 9. 9. 01 ‫مدل‬‫ای‬‫رابطه‬‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۰‫توسط‬‫ادگار‬‫کاد‬‫مطرح‬‫شد‬. ‫مدل‬Structured Query Language ‫مشکالت‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پاسخگویی‬ ‫عدم‬ ‫ابری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫سازگاری‬ ‫عدم‬ ‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫عدم‬ 8/26
 10. 10. 01 ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬Carlo Strozzi‫در‬ ‫سال‬1998‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬. ‫داده‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫مدتی‬NoREL ‫یا‬Not Only Relational ‫مدل‬Not Only SQL ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫گذار‬NO SQL ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬SQL ‫م‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ، ‫نبوده‬‫دل‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬‫است‬. 9/26
 11. 11. 01 ‫سه‬‫مفوم‬‫تحت‬ ‫دادهای‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫اصلی‬‫وب‬ •‫سازگاری‬Consistency ‫همه‬‫نودها‬‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫زمانی‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫داده‬ ‫یک‬ ‫به‬. •‫پذیری‬ ‫دسترسی‬Availability ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫جوابی‬ ‫باید‬ ‫درخواست‬ ‫هر‬. •‫بخش‬‫بخش‬‫سیستم‬ ‫سازی‬Partitioning ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫هرگونه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سیستم‬‫نودها‬‫بخش‬ ‫افتادن‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬‫از‬ ‫ی‬ ‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫سیستم‬. 10/26
 12. 12. 01 ‫نظریه‬CAP •‫سال‬ ‫در‬2000‫نظریه‬CAP‫توسط‬ •Eric Brewer‫شد‬ ‫مطرح‬. •‫کسب‬ ‫توانایی‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬‫دو‬‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ 11/26
 13. 13. 01 ‫مناسب‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫انتخاب‬ ‫چگونگی‬ •‫کم‬ ‫خواندن‬ ‫توالی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫نوشتن‬ ‫توالی‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫داده‬:‫شمارنده‬‫تل‬ ‫اطالعات‬ ،‫سکوپ‬ •‫کم‬ ‫نوشتن‬ ‫توالی‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫خواندن‬ ‫توالی‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫داده‬:‫اسناد‬ ‫مثل‬Html‫و‬ ‫تصاویر‬ ،... •‫ک‬ ‫بسیار‬ ‫خدمات‬ ‫توقف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫کاربردهایی‬‫م‬ •‫داده‬‫هایی‬‫شوند‬ ‫همگام‬ ‫جغرافیایی‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬. 12/26
 14. 14. 01 Apache Hadoop ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پردازشی‬ ‫کلی‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫هادوپ‬ ،‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬‫ی‬ ‫پرس‬‫مجموعه‬ ‫روی‬ ‫تکراری‬ ‫عملیات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫وجوها‬‫داده‬ ‫های‬‫با‬ ‫عظیم‬ ‫ای‬ ‫حجم‬‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫پتابایت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ترابایت‬ ‫های‬. •‫خالق‬‫هادوپ‬‫دوگ‬‫کاتینگ‬ •‫برای‬‫توزیع‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫شدگی‬‫ج‬ ‫موتور‬ ‫پروژه‬ ‫در‬‫ستجوی‬ Nutch‫سال‬ ‫در‬2005 •‫نام‬‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫پسرش‬ ‫عروسکی‬ ‫فیل‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پروژه‬. ‫های‬ ‫ویژگی‬Hadoop •‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫دسترسی‬ •‫عالی‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ •‫تکثیر‬ ‫قابلیت‬ •‫قابلیت‬Map-Reduce 14/26
 15. 15. 01 ‫معماری‬Hadoop 15/26
 16. 16. ‫معماری‬HDFS 16/26
 17. 17. 01 Replication ‫در‬HDFS 17/26
 18. 18. 01 ‫از‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫کدام‬‫هادوپ‬‫؟‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ 18/26
 19. 19. 01 ‫چارچوب‬Map-Reduce MapReduce‫توسط‬‫گوگل‬‫در‬‫سال‬2003‫توسعه‬‫داده‬ ‫شد‬ ‫یک‬‫چارچوب‬‫افزاری‬‫نرم‬‫است‬‫که‬‫بستری‬‫امن‬‫و‬‫مقیاس‬ ‫پذیر‬‫برای‬‫توسعه‬‫کاربردهای‬‫توزیعی‬‫فراهم‬‫میکند‬. ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬Map-Reduce -‫موازی‬‫سازی‬‫کارها‬‫به‬‫صورت‬‫خودکار‬ -‫تعادل‬‫در‬‫بار‬‫محاسباتی‬‫و‬‫داده‬ -‫بهینه‬‫سازی‬‫در‬‫انتقاالت‬‫دیسک‬‫و‬‫شبکه‬ -‫اداره‬‫کردن‬‫های‬‫نقص‬‫رخ‬‫داده‬‫در‬‫ها‬‫ماشین‬ 19/26
 20. 20. 01 Map-Reduce 20/26
 21. 21. 01 ‫نگاشت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫مثالی‬-‫کاهش‬ 21/26
 22. 22. 01 ‫نگاشت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫مثالی‬-‫کاهش‬ 22/26
 23. 23. 01 ‫نگاشت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫مثالی‬-‫کاهش‬ 23/26
 24. 24. 01 ‫نگاشت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫مثالی‬-‫کاهش‬ 24/26
 25. 25. ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫گذار‬NO SQL‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬SQL‫به‬ ‫بلکه‬ ، ‫نبوده‬ ‫بوده‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫دلیل‬‫است‬. ‫های‬ ‫پایگاه‬RDBMS‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازار‬ ‫همیشه‬. ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫زمانی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربرد‬3V‫شود‬ ‫اثبات‬. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 25/26
 26. 26. ‫منابع‬ 26/26
 • mmmowlaei

  Feb. 28, 2018
 • MohammadBabaei4

  Dec. 13, 2017
 • fereshte_6325

  Dec. 11, 2017
 • MAfshar1

  Nov. 23, 2017
 • MehdiRizvandi

  Jul. 23, 2017
 • ArminRahimi

  Jul. 12, 2017
 • hamed3d

  Dec. 18, 2016
 • mohammadrezatabataba

  Mar. 27, 2016
 • HamidSaberi

  Dec. 27, 2015
 • 0670156264

  Oct. 27, 2015
 • golnazardeshiri

  Aug. 4, 2015
 • msmnnova

  Jun. 7, 2015
 • rezanejad

  Apr. 21, 2015
 • HajarRahimi

  Apr. 8, 2015
 • AtefehGhavamifar

  Dec. 7, 2014

بیگ دیتا هادوپ حامد عزیزی دانشکده فنی تهران جنوب Hazizi.ir

Views

Total views

4,428

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

34

Actions

Downloads

436

Shares

0

Comments

0

Likes

15

×