Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
¿QQuuee eess eexxttiinncciióónn?? 
 TTeerrmmiinnaacciióónn oo ffiinn ddee uunnaa ccoossaa,, eessppeecciiaallmmeennttee 
d...
EEll aanniimmaall ppeerrtteenneeccííaa aa 
uunnaa rraarraa eessppeecciiee ddee 
ddeellffíínn ddee aagguuaa dduullccee.. 
U...
El 5 ddee eenneerroo ddeell aaññoo 22000000 
mmuurriióó eell úúllttiimmoo bbuuccaarrddoo 
((CCaapprraa ppyyrreennaaiiccaa ...
EEssttaa eessppeecciiee,, qquuee ffuuee 
ddeessccuubbiieerrttaa eenn 11996600,, 
EEnnttrree llaass ccaauussaass qquuee sse...
EEssttaa rraannaa 
aarrbboorrííccoollaa ((HHyyllaa 
lliinnddaaee)) ssoollaammeennttee 
ssee ccoonnooccee ddee uunn 
bbooss...
EEll ppaattoo ddee llaass 
MMaarriiaannaass eess uunn 
mmiieemmbbrroo eexxttiinnttoo 
ddeell ggéénneerroo AAnnaass 
qquuee...
FFuuee ddeessccuubbiieerrttoo eenn eell aaññoo 
11997766.. 
AA ffiinnaalleess ddee llaa ddééccaaddaa ddeell 
8800,, nnoo s...
El tigre ddeell CCaassppiioo,, eess uunnaa 
ssuubbeessppeecciiee ddee ttiiggrree.. SSuu áárreeaa 
ddee ddiissttrriibbuucci...
La rana ddee AAuussttrraalliiaa,, eerraa 
eell úúnniiccoo aanniimmaall ccoonnoocciiddoo 
ccaappaazz ddee iinnccuubbaarr ss...
EEss uunnaa ssuubbeessppeecciiee ddee 
ttiiggrree,, qquuee ssee 
eennccoonnttrraabbaa 
oorriiggiinnaallmmeennttee eenn lla...
El Carpintero Pico de Marfil o 
Imperial, habitaba 
esencialmente en los bosques 
templados y fríos de México, 
aunque tam...
La foca mmoonnjjee ddeell CCaarriibbee ((MMoonnaacchhuuss 
ttrrooppiiccaalliiss)).. HHaabbiittaabbaa eenn eell mmaarr CCaa...
EEll bbiillbbyy mmeennoorr eerraa 
uunn mmaarrssuuppiiaall ssiimmiillaarr 
aall ccoonneejjoo qquuee vviivvííaa 
eenn lloos...
EEll oossttrreerroo uunniiccoolloorr 
ccaannaarriioo ((HHaaeemmaattooppuuss 
mmeeaaddeewwaallddooii)),, ffuuee uunnaa 
ees...
RReessiiddeennttee ddeell nnoorrttee 
aarrggeennttiinnoo,, ssuurr ppaarraagguuaayyoo,, 
nnoorreessttee uurruugguuaayyoo yy...
SSuu hháábbiittaatt ssee eennccoonnttrraabbaa eenn llaass 
ppllaanniicciieess ppaannttaannoossaass ddee 
TTaaiillaannddiia...
Subespecie eennddéémmiiccaa ddee llaa iissllaa 
iinnddoonneessiiaa ddee BBaallii,, rroonnddaannddoo eell 
ttaammaaññoo dde...
El último tilacino fue filmado yy ffoottooggrraaffiiaaddoo ccoonn 
vviiddaa eenn eell aaññoo 11993333,, mmiieennttrraass d...
El aavvee ffuuee ddiieezzmmaaddaa ppaarraa 
iimmppeeddiirr qquuee ccaayyeerraa ssoobbrree llooss 
ccuullttiivvooss,, ppeer...
NNaattiivvaa ddee llaa mmiittaadd eessttee ddee 
NNoorrtteeaamméérriiccaa,, ddeessddee CCaannaaddáá aall ggoollffoo 
ddee ...
EEll bbúúhhoo ddee NNuueevvaa 
ZZeellaannddaa ((llllaammaaddoo WWhhēēkkaauu 
eenn mmaaoorríí)) eerraa uunnaa eessppeecciie...
LLaa HHuuiiaa eerraa uunn aavvee 
eennddéémmiiccaa ddee NNuueevvaa 
ZZeellaannddaa.. EEll úúllttiimmoo 
aavviissttaammiiee...
OOccuuppóó llaass iissllaass ddee 
HHoonnsshhuu,, SShhiikkookkuu yy 
KKyyuusshhuu eenn JJaappóónn.. SSee 
ppiieennssaa qqu...
LLaa ppaalloommaa ppeerrddiizz ddee 
CChhooiisseeuull eess uunnaa eessppeecciiee 
eexxttiinnttaa ddee ppaalloommaa ddee 
u...
AAnniimmaall eeqquuiinnoo qquuee 
hhaabbiittóó llaass eesstteeppaass ddeell 
ÁÁffrriiccaa mmeerriiddiioonnaall aanntteess ...
También llllaammaaddoo zzoorrrroo--lloobboo ddee llaass 
MMaallvviinnaass,, ffuuee uunnaa eessppeecciiee 
zzoooollóóggiicc...
EErraa uunn ccaabbaalllloo ssaallvvaajjee 
eeuurraassiiááttiiccoo.. EEll úúllttiimmoo eejjeemmppllaarr ddee 
eessttaa eess...
LLaa CCooddoorrnniizz ddee NNuueevvaa 
ZZeellaannddaa oo KKoorreekkee ((eenn 
lleenngguuaa mmaaoorríí)).. 
LLaa eexxttiinn...
EEll ggeecckkoo ddee DDeellccoouurrtt 
((KKaawweekkaawweeaauu eenn mmaaoorríí)) 
eess uunnaa eessppeecciiee ggiiggaannttee...
Este lleeóónn vviivvííaa eenn llaa zzoonnaa ddee 
llaass llllaannuurraass hheerrbbáácceeaass ddeell 
KKaarroooo,, aall ssu...
La Gran Alca o Alca GGiiggaannttee,, eerraa eell mmiieemmbbrroo 
mmááss ggrraannddee ddee llaa ffaammiilliiaa ddee llooss ...
El hipótrago aazzuull oo bblluueebboocckk,, 
eerraa uunnaa eessppeecciiee oorriiggiinnaarriiaa ddee 
llaa rreeggiióónn dde...
FFIINN DDEE LLAA 
PPRREESSEENNTTAACCIIOONN 
MMaass iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaass ppaaggiinnaass 2266,, 2277 
yy 2288 ...
Extincion
Extincion
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
AinRiz-Asgnmt 2
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

Extincion

Download to read offline

Ver los animales extintos

Extincion

 1. 1. ¿QQuuee eess eexxttiinncciióónn??  TTeerrmmiinnaacciióónn oo ffiinn ddee uunnaa ccoossaa,, eessppeecciiaallmmeennttee ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr iiddoo ddiissmmiinnuuyyeennddoo oo ddeessaappaarreecciieennddoo ppooccoo aa ppooccoo..  LLaa ppaallaabbrraa eexxttiinncciióónn ((ccoonn oorriiggeenn eenn eell llaattíínn eexxssttiinnccttiioo)) rreeffiieerree aa llaa ccoonnsseeccuueenncciiaa oo rreessuullttaaddoo ddee eexxttiinngguuiirr oo ddee llooggrraarr eexxttiinngguuiirrssee.. PPaarraa llaa bbiioollooggííaa yy llaa eeccoollooggííaa,, eell ccoonncceeppttoo rreessuummee eenn uunn ssoolloo ttéérrmmiinnoo lloo qquuee ooccuurrrree ccuuaannddoo ddeessaappaarreecceenn ttooddooss llooss iinntteeggrraanntteess ddee uunnaa mmiissmmaa ffaammiilliiaa oo eessppeecciiee..
 2. 2. EEll aanniimmaall ppeerrtteenneeccííaa aa uunnaa rraarraa eessppeecciiee ddee ddeellffíínn ddee aagguuaa dduullccee.. UUnnaa eexxppeeddiicciióónn eenn eell 22000077 qquuee bbuussccaabbaa aall bbaaiijjii,, ccoonnffoorrmmaaddaa ppoorr 3300 cciieennttííffiiccooss,, nnoo ppuuddiieerroonn llooccaalliizzaarr nniinnggúúnn eessppéécciimmeenn..
 3. 3. El 5 ddee eenneerroo ddeell aaññoo 22000000 mmuurriióó eell úúllttiimmoo bbuuccaarrddoo ((CCaapprraa ppyyrreennaaiiccaa ppyyrreennaaiiccaa)) qquuee vviivvííaa eenn EEssppaaññaa.. EEssttaa ssuubbeessppeecciiee ddee ccaabbrraa mmoonnttééss iibbéérriiccaa eessttaabbaa eenn ppeelliiggrroo ddee eexxttiinncciióónn ddeessddee pprriinncciippiiooss ddeell ssiigglloo XXXX,, ddeebbiiddoo ssoobbrree ttooddoo aa llaa ccaazzaa eexxcceessiivvaa..
 4. 4. EEssttaa eessppeecciiee,, qquuee ffuuee ddeessccuubbiieerrttaa eenn 11996600,, EEnnttrree llaass ccaauussaass qquuee ssee llee aattrriibbuuyyeenn aa ssuu eexxttiinncciióónn ssee eennccuueennttrraa eell ccaammbbiioo cclliimmááttiiccoo ppoorr ccaalleennttaammiieennttoo gglloobbaall..
 5. 5. EEssttaa rraannaa aarrbboorrííccoollaa ((HHyyllaa lliinnddaaee)) ssoollaammeennttee ssee ccoonnooccee ddee uunn bboossqquuee yyaa ddeessaappaarreecciiddoo cceerrccaa ddee PPaappaallllaaccttaa..
 6. 6. EEll ppaattoo ddee llaass MMaarriiaannaass eess uunn mmiieemmbbrroo eexxttiinnttoo ddeell ggéénneerroo AAnnaass qquuee hhaabbiittaabbaa eenn llaass iissllaass MMaarriiaannaass..
 7. 7. FFuuee ddeessccuubbiieerrttoo eenn eell aaññoo 11997766.. AA ffiinnaalleess ddee llaa ddééccaaddaa ddeell 8800,, nnoo ssee eennccoonnttrraarroonn iinnddiivviidduuooss ddee eessttaa eessppeecciiee.. LLaass áárreeaass eenn ddoonnddee eell ccooqquuíí ddoorraaddoo ffuuee ddeessccuubbiieerrttoo ((PPuueerrttoo RRiiccoo)),, hhaann ssiiddoo ddeessffoorreessttaaddaass yy ddeessaarrrroollllaaddaass..
 8. 8. El tigre ddeell CCaassppiioo,, eess uunnaa ssuubbeessppeecciiee ddee ttiiggrree.. SSuu áárreeaa ddee ddiissttrriibbuucciióónn oorriiggiinnaall aabbaarrccaabbaa llaa ppeenníínnssuullaa ddee AAnnaattoolliiaa,, eell CCááuuccaassoo,, eell KKuurrddiissttáánn,, nnoorrttee ddee IIrraakk ee IIrráánn,, AAffggaanniissttáánn yy ggrraann ppaarrttee ddee AAssiiaa CCeennttrraall hhaassttaa MMoonnggoolliiaa..
 9. 9. La rana ddee AAuussttrraalliiaa,, eerraa eell úúnniiccoo aanniimmaall ccoonnoocciiddoo ccaappaazz ddee iinnccuubbaarr ssuuss hhuueevvooss eenn ssuu eessttóómmaaggoo.. CCuuaannddoo llaa hheemmbbrraa ddeell RRhheeoobbaattrraacchhuuss ssiilluuss ffuuee eennccoonnttrraaddaa eenn 11997733 aall ssuurreessttee ddee QQuueeeennssllaanndd,, AAuussttrraalliiaa,, ssee oobbsseerrvvóó qquuee eellllaa ddaabbaa aa lluuzz ccrrííaass vviivvaass ppoorr ssuu bbooccaa..
 10. 10. EEss uunnaa ssuubbeessppeecciiee ddee ttiiggrree,, qquuee ssee eennccoonnttrraabbaa oorriiggiinnaallmmeennttee eenn llaa iissllaa iinnddoonneessiiaa ddee JJaavvaa.. DDee aassppeeccttoo bbaassttaannttee ssiimmiillaarr aall ttiiggrree ddee SSuummaattrraa..
 11. 11. El Carpintero Pico de Marfil o Imperial, habitaba esencialmente en los bosques templados y fríos de México, aunque también se la encontraba en el sur de Estados Unidos. Se estima que bastaron no más de cuarenta años de tala indiscriminada de sus bosques y caza ilegal para extinguirlo.
 12. 12. La foca mmoonnjjee ddeell CCaarriibbee ((MMoonnaacchhuuss ttrrooppiiccaalliiss)).. HHaabbiittaabbaa eenn eell mmaarr CCaarriibbee ddeessddee llaass aagguuaass ttrrooppiiccaalleess ddee FFlloorriiddaa aa llaass zzoonnaass ccoosstteerraass ddee TTeexxaass yy llaa ppeenníínnssuullaa ddee YYuuccaattáánn..
 13. 13. EEll bbiillbbyy mmeennoorr eerraa uunn mmaarrssuuppiiaall ssiimmiillaarr aall ccoonneejjoo qquuee vviivvííaa eenn llooss ddeessiieerrttooss ddee AAuussttrraalliiaa CCeennttrraall..
 14. 14. EEll oossttrreerroo uunniiccoolloorr ccaannaarriioo ((HHaaeemmaattooppuuss mmeeaaddeewwaallddooii)),, ffuuee uunnaa eessppeecciiee eennddéémmiiccaa ddeell AArrcchhiippiiééllaaggoo yy oobbsseerrvvaaddaa eenn llaass iissllaass oorriieennttaalleess hhaassttaa mmeeddiiaaddooss ddeell ssiigglloo XXXX..
 15. 15. RReessiiddeennttee ddeell nnoorrttee aarrggeennttiinnoo,, ssuurr ppaarraagguuaayyoo,, nnoorreessttee uurruugguuaayyoo yy bbrraassiilleeññoo.. SSee ffuuee eexxttiinngguuiieennddoo,, ppoorr ppéérrddiiddaa ddee hháábbiittaatt.. TTaammbbiiéénn pprroommoovviióó ssuu eexxttiinncciióónn llaa ssoobbrreeddeessttrruucccciióónn ddee llaa ppaallmmaa yyaattaayy,, ccuuyyaass nnuueecceess eerraann ssuu aalliimmeennttoo iinnssuussttiittuuiibbllee..
 16. 16. SSuu hháábbiittaatt ssee eennccoonnttrraabbaa eenn llaass ppllaanniicciieess ppaannttaannoossaass ddee TTaaiillaannddiiaa.. EEll ccuullttiivvoo ddee aarrrroozz eenn llaass ttiieerrrraass ppaannttaannoossaass,, lllleevvóó aa llaa ddeessttrruucccciióónn ttoottaall ddeell mmeeddiioo nnaattuurraall ddeell cciieerrvvoo.. EEnn 11993388 mmuurriióó eell úúllttiimmoo eejjeemmppllaarr,, uunn mmaacchhoo mmaanntteenniiddoo ccoommoo mmaassccoottaa eenn uunn tteemmpplloo bbuuddiissttaa,, aall sseerr ttiirrootteeaaddoo ppoorr uunn lluuggaarreeññoo bboorrrraacchhoo..
 17. 17. Subespecie eennddéémmiiccaa ddee llaa iissllaa iinnddoonneessiiaa ddee BBaallii,, rroonnddaannddoo eell ttaammaaññoo ddee uunn jjaagguuaarr.. EEll 2277 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 11993377 ssee ccaazzóó eell úúllttiimmoo eejjeemmppllaarr,, uunnaa hheemmbbrraa.. HHooyy eenn ddííaa,, llooss rreessttooss ddeell bboossqquuee qquuee qquueeddaann eenn BBaallii ssoonn ddeemmaassiiaaddoo ppeeqquueeññooss ppaarraa mmaanntteenneerr aa uunn ggrraann ffeelliinnoo.. NNoo oobbssttaannttee,, ssee hhaann ddooccuummeennttaaddoo eenn llaass úúllttiimmaass ddééccaaddaass aanniimmaalleess mmuueerrttooss ppoorr aallggúúnn ttiippoo ddee ccaarrnníívvoorroo ssaallvvaajjee eenn llaa iissllaa qquuee nnoo hhaa ppooddiiddoo sseerr iiddeennttiiffiiccaaddoo..
 18. 18. El último tilacino fue filmado yy ffoottooggrraaffiiaaddoo ccoonn vviiddaa eenn eell aaññoo 11993333,, mmiieennttrraass ddeeaammbbuullaabbaa eenn eell iinntteerriioorr ddee ssuu jjaauullaa eenn eell zzoooo ddee HHoobbaarrtt,, eenn TTaassmmaanniiaa.. TTrreess aaññooss ddeessppuuééss,, eessttee úúllttiimmoo eejjeemmppllaarr mmoorriirrííaa ppoorr uunn ddeessppiissttee ddee ssuuss ccuuiiddaaddoorreess:: oollvviiddaarroonn cceerrrraarr llaa jjaauullaa eenn qquuee ddoorrmmííaa yy eell aanniimmaall mmuurriióó ddee ffrrííoo..
 19. 19. El aavvee ffuuee ddiieezzmmaaddaa ppaarraa iimmppeeddiirr qquuee ccaayyeerraa ssoobbrree llooss ccuullttiivvooss,, ppeerroo ttaammbbiiéénn ssee llee ppeerrssiigguuiióó ppaarraa oobbtteenneerr pplluummaass ppaarraa ssoommbbrreerrooss ffeemmeenniinnooss.. YYaa lllleeggaannddoo aa llaa ddééccaaddaa ddeell 11992200ss ssee hhaabbííaa eexxttiinngguuiiddoo llaa úúnniiccaa ccoottoorrrraa oorriiggiinnaall ddee NNoorrtteeaamméérriiccaa..
 20. 20. NNaattiivvaa ddee llaa mmiittaadd eessttee ddee NNoorrtteeaamméérriiccaa,, ddeessddee CCaannaaddáá aall ggoollffoo ddee MMééxxiiccoo,, ppaassaabbaa eell iinnvviieerrnnoo eenn llaa ppaarrttee ssuurr yy ssee rreepprroodduuccííaa eenn llaa ppaarrttee nnoorrttee.. TTeennííaa eell ddoorrssoo yy llaa ccaabbeezzaa ddee ccoolloorr aazzuull oossccuurroo,, ccoonn ppeecchhoo bbeerrmmeejjoo yy aabbddoommeenn bbllaannccoo.. LLooss ccoolloorreess ddee llaass hheemmbbrraass eerraann mmááss aappaaggaaddooss.. SSee ccoonnvviirrttiieerroonn eenn uunnaa ffuueennttee iinnaaggoottaabbllee ddee ccaarrnnee,, ggrraassaa yy pplluummaass ppaarraa llooss pprriimmeerrooss ccoolloonnooss iinngglleesseess.. MMuucchhaass ppeerrssoonnaass ssee ccoonnvviirrttiieerroonn eenn ccaazzaaddoorreess pprrooffeessiioonnaalleess ddee ppaalloommaass.. MMaarrtthhaa,, llaa úúllttiimmaa ppaalloommaa mmiiggrraattoorriiaa,, mmuurriióó eenn eell ZZoooollóóggiiccoo ddee CCiinncciinnnnaattii eenn 11991144..
 21. 21. EEll bbúúhhoo ddee NNuueevvaa ZZeellaannddaa ((llllaammaaddoo WWhhēēkkaauu eenn mmaaoorríí)) eerraa uunnaa eessppeecciiee ddee llaa ffaammiilliiaa SSttrriiggiiddaaee eennddéémmiiccaa ddee NNuueevvaa ZZeellaannddaa..
 22. 22. LLaa HHuuiiaa eerraa uunn aavvee eennddéémmiiccaa ddee NNuueevvaa ZZeellaannddaa.. EEll úúllttiimmoo aavviissttaammiieennttoo ccoonnffiirrmmaaddoo ssee pprroodduujjoo eenn 11990077 eenn llaa IIssllaa GGrraann BBaarrrreerraa..
 23. 23. OOccuuppóó llaass iissllaass ddee HHoonnsshhuu,, SShhiikkookkuu yy KKyyuusshhuu eenn JJaappóónn.. SSee ppiieennssaa qquuee ppuuddoo hhaabbeerrssee eexxttiinngguuiiddoo ddeebbiiddoo aa uunnaa ccoommbbiinnaacciióónn ddee rraabbiiaa yy eell eexxtteerrmmiinniioo ppoorr llaa mmaannoo ddeell hhoommbbrree..
 24. 24. LLaa ppaalloommaa ppeerrddiizz ddee CChhooiisseeuull eess uunnaa eessppeecciiee eexxttiinnttaa ddee ppaalloommaa ddee uunnooss 3300 ccmm ddee lloonnggiittuudd qquuee ssóólloo hhaabbiittaabbaa eessttaa iissllaa ddeell PPaaccííffiiccoo.. EEnn 11990044 sseeiiss eessppeeccíímmeenneess ffuueerroonn ccaazzaaddooss ppoorr AAllbbeerrtt SStteewwaarrtt MMeeeekk,, uunn ccoolleecccciioonniissttaa ddee aavveess..
 25. 25. AAnniimmaall eeqquuiinnoo qquuee hhaabbiittóó llaass eesstteeppaass ddeell ÁÁffrriiccaa mmeerriiddiioonnaall aanntteess ddee llaa lllleeggaaddaa ddee llooss ccoolloonniizzaaddoorreess EEuurrooppeeooss.. SSuu nnoommbbrree hhaaccee rreeffeerreenncciiaa aall ssoonniiddoo qquuee eessttooss aanniimmaalleess pprroodduuccííaann aannttee ssiittuuaacciioonneess ddee aalleerrttaa.. LLaa ffoottoo ccoorrrreessppoonnddee aall úúllttiimmoo rreepprreesseennttaannttee vviivvoo;; uunnaa hheemmbbrraa qquuee ffaalllleecciióó eenn eell zzoooo ddee ÁÁmmsstteerrddaamm eenn eell aaññoo 11888833.. Hoy en día existe un proyecto (The Quaga Proyect) que gracias a las muestras de ADN en perfectas condiciones, permitiría en un futuro la resurrección del cuaga mediante técnicas de clonación.
 26. 26. También llllaammaaddoo zzoorrrroo--lloobboo ddee llaass MMaallvviinnaass,, ffuuee uunnaa eessppeecciiee zzoooollóóggiiccaa ddee ccáánniiddoo,, mmeeddiiaa 9900ccmm yy ppoosseeííaa uunn ppeellaajjee mmuuyy ttuuppiiddoo,, aaddaappttaaddoo aa llooss rriigguurroossooss iinnvviieerrnnooss ddee llaass IIssllaass MMaallvviinnaass,, ssuu hháábbiittaatt eexxcclluussiivvoo.. EEll aanniimmaall ffuuee ddeessccuubbiieerrttoo eenn 11669900 yy eerraa aaúúnn bbaassttaannttee ccoommúúnn eenn eell ttiieemmppoo eenn qquuee CChhaarrlleess DDaarrwwiinn vviissiittóó llaass IIssllaass MMaallvviinnaass eenn 11883333.. UUnnooss oonnccee eessppeecciimmeenneess eemmbbaallssaammaaddooss ssee ccoonnsseerrvvaann eenn ddiissttiinnttooss mmuusseeooss..
 27. 27. EErraa uunn ccaabbaalllloo ssaallvvaajjee eeuurraassiiááttiiccoo.. EEll úúllttiimmoo eejjeemmppllaarr ddee eessttaa eessppeecciiee mmuurriióó eenn eell zzoooo ddee MMoossccúú.. LLooss ggrraannjjeerrooss ppoollaaccooss eenn ooccaassiioonneess ccrruuzzaabbaann ttaarrppaanneess ccoonn ssuuss ccaabbaallllooss ddoommééssttiiccooss.. EEll rreessuullttaaddoo ffuuee uunnaa ppeeqquueeññaa rraazzaa ddee ccaabbaallllooss,, llooss kkoonniikk.. EEssttooss aanniimmaalleess ppaarreecciiddooss aall TTaarrppáánn eessttáánn ssiieennddoo uussaaddooss eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd ppaarraa iinntteennttaarr vvoollvveerr aa oobbtteenneerr uunnaa eessppeecciiee ssiimmiillaarr aall TTaarrppáánn yy uussaarrllooss ppaarraa rreelllleennaarr eell nniicchhoo qquuee ddeejjóó vvaaccaannttee..
 28. 28. LLaa CCooddoorrnniizz ddee NNuueevvaa ZZeellaannddaa oo KKoorreekkee ((eenn lleenngguuaa mmaaoorríí)).. LLaa eexxttiinncciióónn ffuuee oobbrraa ddee aanniimmaalleess iinnttrroodduucciiddooss ppoorr llooss bbrriittáánniiccooss:: rraattaass,, cceerrddooss,, eettcc.. aassíí ccoommoo llaa ccaazzaa ddee llooss ccoolloonnooss.. PPooccoo ssee ssaabbee ddee ssuuss hháábbiittooss..
 29. 29. EEll ggeecckkoo ddee DDeellccoouurrtt ((KKaawweekkaawweeaauu eenn mmaaoorríí)) eess uunnaa eessppeecciiee ggiiggaannttee ddee ggeecckkoo ddee NNuueevvaa ZZeellaannddaa.. TTeenniieennddoo uunn ttaammaaññoo ccoommoo mmááxxiimmoo ddee 6600 ccmm ddee llaarrggoo..
 30. 30. Este lleeóónn vviivvííaa eenn llaa zzoonnaa ddee llaass llllaannuurraass hheerrbbáácceeaass ddeell KKaarroooo,, aall ssuurrooeessttee ddee SSuuddááffrriiccaa.. LLooss rreessppoonnssaabblleess ddee ssuu eexxtteerrmmiinniioo ffuueerroonn llooss iinngglleesseess qquuee ccoommeennzzaarroonn aa ccaazzaarrlloo iinnddiissccrriimmiinnaaddaammeennttee,, eenn ppaarrttee ppoorr ddeeppoorrttee yy eenn ppaarrttee ccoommoo rreepprreessaalliiaa aa ssuuss aattaaqquueess aall ggaannaaddoo..
 31. 31. La Gran Alca o Alca GGiiggaannttee,, eerraa eell mmiieemmbbrroo mmááss ggrraannddee ddee llaa ffaammiilliiaa ddee llooss aallcciiddooss,, aa llaa ccuuaall ppeerrtteenneecceenn llaass aallccaass qquuee ssoobbrreevviivveenn hhaassttaa hhooyy.. CCoommeennzzaarroonn aa sseerr ccaazzaaddaass ccoommoo aalliimmeennttoo.. IIgguuaallmmeennttee ffuueerroonn uussaaddaass ccoommoo cceebboo.. LLoo eexxttrraaññoo eess qquuee mmuucchhaass vveerrssiioonneess ddee llaa ééppooccaa ccooiinncciiddeenn eenn qquuee ssuu ccaarrnnee tteennííaa mmuuyy mmaall ssaabboorr,, ppeerroo llooss mmaarriinnooss qquuee ffrreeccuueennttaabbaann llaass ccoossttaass ddoonnddee aanniiddaabbaa nnoo rreeppaarraabbaann eenn eelllloo.. LLaass GGrraannddeess AAllccaass ffuueerroonn ttaammbbiiéénn ccaazzaaddaass ppoorr ssuuss hhuueevvooss,, llooss qquuee ssíí hhaabbrrííaann tteenniiddoo mmuuyy bbuueenn ssaabboorr,, yy ccoonn eelllloo ddiirreeccttaammeennttee ssee eexxtteerrmmiinnaabbaa aa llaass ggeenneerraacciioonneess ssiigguuiieenntteess ddee eessttaa eessppeecciiee..
 32. 32. El hipótrago aazzuull oo bblluueebboocckk,, eerraa uunnaa eessppeecciiee oorriiggiinnaarriiaa ddee llaa rreeggiióónn ddee EEll CCaabboo eenn SSuuddááffrriiccaa yy ssee eennccuueennttrraa eexxttiinnttaa ddeessddee ppooccoo ttiieemmppoo ddeessppuuééss ddee ssuu ddeessccuubbrriimmiieennttoo eenn eell ss.. XXVVIIIIII aa ccaauussaa ddee llaa ccaazzaa eexxcceessiivvaa yy ddee llaa ccoommppeetteenncciiaa ccoonn eell ggaannaaddoo llaannaarr.. http://www.jalame.com.ar/2008/03/02/animales-extintos-en-los-siglos-xix-xx-y-xxi/
 33. 33. FFIINN DDEE LLAA PPRREESSEENNTTAACCIIOONN MMaass iinnffoorrmmaacciióónn eenn llaass ppaaggiinnaass 2266,, 2277 yy 2288 ddee ttuu lliibbrroo ddee cciieenncciiaass 11
 • SebastianGonzalezMena

  Jun. 8, 2015
 • joseeduardogarciamoya

  Dec. 1, 2014

Ver los animales extintos

Views

Total views

264

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×