Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Kagamitan ng Mag-aaral
(Quarters 3 & 4)
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
1
Kagamitan ng Mag-aaral
(Quarters 3 & 4)
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
PAG-AARI NG PAMAHALAAN
HINDI IPINA...
ii
Araling Panlipunan– Unang Baitang
Kagamitan ng Mag-aaral: Tagalog
Unang Edisyon, 2012
ISBN: Tagalog
Paunawa hinggil sa ...
iii
TALAAN NG MGA NILALAMAN
YUNIT 3: Ang Aking Paaralan
Aralin 1: Pagkilala sa Paaralang Aking
Kinabibilangan…………………………………...
1
Yunit 3: ANG AKING PAARALAN
Panimula
Mga Layunin:
Matapos ang pag-aaral ng Yunit 3, inaasahang
magagawa mo ang sumusunod...
2
Aralin 1: Pagkilala sa Paaralang Aking
Kinabibilangan
Panimula
3
Aralin 1.1: Ang Pagkilala sa Aking Paaralan
Pag-isipan
Anong mahahalagang impormasyon
ang masasabi mo sa iyong paaralan?...
4
Gawain 2
Iguhit ang iyong paaralan sa loob ng kahon sa
ibaba. Gawing makulay ang iyong iginuhit.
5
Tandaan:
Mahalagang makilala mo ang
paaralang iyong pinapasukan. Ito ang
nagsisilbing pangalawa mong tahanan.
Gawain 3
B...
6
Aralin 1.2: Ang Papel na Ginagampanan ng
Paaralan sa Aking Buhay
Pag-isipan
Ano ang mabuting nagagawa ng
paaralan para s...
7
Ano ang natuklasan ni Conrad sa paaralan ni
Celia?
Ano-ano ang masayang karanasan ni Celia sa
kaniyang paaralan?
Ano kay...
8
Gawain 3
Nakaguhit dito ang mga ginagawa at natutuhan ni
Celia sa paaralan. Subukin mong iguhit sa kabilang
kahon ang mg...
9
Aralin 2: Ang Kuwento ng Aking Paaralan
Panimula
10
Aralin 2.1: Ang mga Bagay na Nagbago at Di
Nagbago sa Aking Paaralan
Pag-isipan
Ano ang mga bagay na nagbago at di
nagb...
11
Gawain 2
Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Subukin
ninyo ng iyong mga kapangkat na punan ng
impormasyon ang tsart ...
12
Gawain 3
Iguhit ang iyong paaralan noon at ngayon sa mga
kahong nasa ibaba.
Ang Aking Paaralan
Noon
Ang Aking Paaralan
...
13
Aralin 3: Ang mga Gawaing Dapat Kong
Gawin Habang Nasa Paaralan
Panimula
14
Aralin 3.1: Ang Aking mga Gawain sa Paaralan
Pag-isipan
Ano-ano ang iyong ginagawa sa
paaralan?
Gawain 1
Pagsunod-sunur...
15
Gawain 2
Gumawa ng timeline na nagpapakita ng iyong
gawain sa iyong paaralan sa loob ng isang araw.
Iguhit ang mga ito ...
16
Gawain 3
Tingnan mo ang mga larawan. Kulayan ang mga
larawan na nagpapakita ng mga itinuturo ng iyong
guro at natututuh...
17
Aralin 3.2: Ang Aking mga Tungkulin sa
Paaralan
Pag-isipan
Ano ang mga dapat mong gawin sa
paaralan bilang isang mag-aa...
18
A.
C.
B.
Bakit ito ang mga larawang iyong binilugan?
Ano ang mangyayari kapag ginawa ni Len ang mga
gawaing iyong binil...
19
Gawain 2
Makikita sa tsart ang iba’t ibang tungkulin ng mag-
aaral sa paaralan. Alin sa mga ito ang ginagawa mo
sa bawa...
20
Mga Tungkulin
ng Mag-aaral
Mga Araw na May Pasok
Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
Inililigpit ang
pinagkainan
m...
21
Gawain 3
Tingnan at suriin ang mga larawan sa letrang A at
letrang B. Subukin mong iguhit sa loob ng kahon
kung ano ang...
22
B
1 2
3 4
Oras ng recess
ng klase ni
Mimay.
Masayang
kumain si Mimay
kasama ng
kaniyang mga
kaibigan.
Nang
magsisimula ...
23
Alin sa dalawang pangkat ng mga larawan ang
nagpapakita ng paggawa sa tungkulin ng isang
mag-aaral, letrang A o letrang...
24
Aralin 4: Ang Pagsunod sa mga Alituntunin sa
Aking Silid-Aralan
Panimula
25
Aralin 4.1: Ang mga Alituntunin sa Aking
Silid-Aralan
Pag-isipan
Anong mga alituntunin ang ipinatutupad
sa inyong silid...
26
B. Nakikipag-
kuwentuhan ka sa
iyong katabi habang
nagtuturo ang iyong
guro.
C.Isinisigaw mo ang
iyong sagot kahit
hind...
27
Gawain 3
Balikan ang inyong ginawang graphic organizer. Sa
iyong palagay, alin sa mga sitwasyon ang
nagpapakita ng pags...
28
May iba ka pa bang naiisip na alituntunin na
maipatutupad para sa ikabubuti ng inyong
samahan sa silid-aralan?
Tandaan:...
29
Aralin 5: Ang Aking Pagpapahalaga sa
Aking Paaralan
Panimula
30
Aralin 5.1: Ang Kahalagahan ng Aking
Paaralan
Pag-isipan
Bakit mahalaga ang iyong paaralan?
Gawain 1
Sabay-sabay ninyon...
31
Ano ang nararamdaman mo habang inaawit o
binibigkas ninyo ang nilalaman ng “Bata pa Ako”?
Ano sa iyong palagay ang kara...
32
Gawain 2
Ano kaya ang mangyayari sa isang bata sa
kaniyang pagtanda kung hindi man lamang siya
makapag-aral sa isang pa...
33
Gawain 3
Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang larawan na
nagpapakita ng kahalagahan ng iyong paaralan.
Sa tulong ng guro ...
34
Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan
Panuto. Makinig sa babasahin ng guro.
Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong...
35
Nagawa ko ang mga bagay na ito:
1. Nasabi ko ang mga
batayang impormasyon
tungkol sa aking paaralan.
2. Natukoy ko ang ...
36
Naipahahayag ko ang mga ito:
1. Natutuhan ko ang mga batayang
impormasyon tungkol sa aking
paaralan.
2. Natutuhan ko an...
37
Yunit 4: AKO AT ANG UGNAYAN NG
AKING PAMILYA AT PAARALAN
Panimula
Mga Layunin:
Matapos ang pag-aaral ng Yunit 4, inaasa...
38
Aralin 1: Ang Pisikal na Kapaligiran ng
Aking Tahanan at Paaralan
Panimula
39
Aralin 1.1: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto
ng Distansiya
Pag-isipan
Ano ang distansiya?
Gawain 1
Bumuo ng pangkat na m...
40
Gawain 2
Tingnan at suriin mo ang mga larawang nasa ibaba.
Kulayan ang larawan na nagpapakita ng
distansiyang malapit.
...
41
C. Mula sa bola, aling bagay ang mas malapit?
D. Mula sa t-shirt, aling bagay ang mas malapit?
42
Gawain 3
Subukin mong sukatin ang distansiya ng mga bagay
na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang hakbang ang
layo sa p...
43
Aralin 1.2: Ang Aking Pag-unawa sa
Konsepto ng Direksiyon
Pag-isipan
Nasaan ang iyong kanan, kaliwa, likod, at
harapan?...
44
Gawain 3
Awitin ang kantang “Kumusta ka?” at sundin ang
kilos na gagawin ng iyong guro.
Kumusta ka?
Kumusta ka?
Halina’...
45
Gawain 4
Suriin ang larawan. Ano ang mga bagay na nasa
harapan ng bata? Bilugan ang mga ito. Ano naman
ang bagay na mak...
46
Gawain 5
Maglaro tayo.
Bumuo ng dalawang pangkat. Bawat pangkat ay
pipili ng kinatawan. Tatakpan ng inyong guro ang
mat...
47
Aralin 1.3: Ang Mapa ng Aming Bahay
Pag-isipan
Ano ang mapa?
Gawain 1
Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Habang
nak...
48
Halimbawa:
Kayo naman sa inyong grupo, ano ang inyong
iginuhit?
Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng mapa.
Ang map...
49
Gawain 2
Balikan ang ipinakitang halimbawa ng mapa sa
Gawain 1. Ipinakita rito ang iba’t ibang bagay tulad
ng papel, la...
50
Gawain 3
Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Pag-
aralan ang itsura ng inyong silid-aralan at gumuhit ng
mapa nito. ...
51
Gawain 4
Ilarawan mo ang iyong paaralan. Aling bahagi ng
iyong paaralan ang paborito mo? Iguhit mo ito sa
loob ng pictu...
52
Gawain 5
Ipinakikita sa ibaba ang mapa ng loob ng isang
bahay.
Ano-ano ang iyong nakikita? Subukin mong
gumawa ng mapa ...
53
Gawain 6
Aling bahagi ng inyong tahanan ang paborito mo?
Iguhit mo ito sa loob ng kahon at ipakita ang
sumusunod:
1. an...
54
Sa tulong ng iyong guro o magulang o tagapag-
alaga, punan ang patlang sa ibaba.
Paborito ko ang bahaging ito ng aming ...
55
Aralin 1.4: Ang Aking Dinaraanan Mula
Bahay Patungong Paaralan
Pag-isipan
Ano- ano ang iyong nakikita mula sa
inyong ba...
56
Gawain 2
Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paaralan?
Paano ka nakakarating sa iyong paaralan?
Kulayan ang mga larawan...
57
Gawain 3
Ano-ano ang nakikita mo sa daan patungo sa iyong
paaralan?
Kulayan ang mga larawang nakikita mo sa iyong
dinar...
58
Ibang paaralan Mga gusali
Bundok Ilog
Istasyon ng Bumbero Istasyon ng Pulis
Mga bahay
59
Gawain 4
Pagmasdan mo ang mapa na nagpapakita ng
lokasyon ng bahay ni Mimi at ng kaniyang paaralan.
Ano-ano ang nadaraa...
60
Gawain 5
Gumawa ng mapa sa loob ng kahon na
nagpapakita ng lokasyon ng inyong bahay at
paaralan. Tiyaking maiguhit din ...
61
Tingnan ang ginawa mong mapa. Magpatulong sa
magulang o guro at sagutin ang mga sumusunod:
Saan matatagpuan ang iyong p...
62
Aralin 2: Ang Pag-uugnayan at
Pagtutulungan ng Aking Pamilya at
Paaralan
Panimula
63
Aralin 2.1: Ang Ugnayan ng Aking Pamilya
at Paaralan
Pag-isipan
Bakit mahalagang magkaroon ng
ugnayan ang aking pamilya...
64
Gawain 2
Basahin ang sumusunod na sitwasyon at piliin ang
maaring mangyari. Isulat ang napiling pangungusap
sa iyong kw...
65
2. Nagpupulong ang mga mag-aaral upang
mapanatiling malinis ang paaralan.
a. Alam ng mga mag-aaral ang tamang
pagtapon ...
66
Gawain 3
Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang
pagpapanatili ng kalinisan ng paaralan?
Alin ang mga larawan na ginagawa ...
67
Gawain 4
Pag-usapan ang mga pagkakataon na nagkaroon
ng sama-samang gawain ang mga kasapi ng iyong
paaralan sa pagpapan...
68
Aralin 2.2: Ang Aking Pagpapahalaga sa
Mabuting Ugnayan ng Aking Pamilya at
Paaralan
Pag-isipan
Paano mo maipakikita an...
69
Gawain 2
Pagmasdan at suriin ang mga larawan sa loob ng
kahon. Iguhit sa pinakahuling kahon ang maaaring
mangyari sa ba...
70
Gawain 3
Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari
mong gawin upang mapabuti pa ang ugnayan ng
iyong pamilya a...
71
Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan
Panuto. Makinig sa babasahin ng guro.
Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong...
72
Nagawa ko ang mga bagay na ito:
1. Naikumpara ko ang distansiyang
malayo at malapit.
2. Natukoy ko ang direksiyong
kali...
73
Naipahahayag ko ang mga ito:
1. Natutuhan ko ang batayang
konsepto ng distansiya at direksiyon.
2. Natutuhan ko ang bat...
ISBN: ___________
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o
tumawag sa:
DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum
De...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 1 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 2 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 3 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 4 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 5 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 6 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 7 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 8 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 9 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 10 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 11 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 12 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 13 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 14 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 15 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 16 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 17 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 18 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 19 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 20 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 21 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 22 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 23 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 24 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 25 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 26 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 27 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 28 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 29 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 30 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 31 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 32 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 33 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 34 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 35 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 36 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 37 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 38 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 39 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 40 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 41 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 42 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 43 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 44 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 45 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 46 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 47 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 48 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 49 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 50 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 51 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 52 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 53 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 54 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 55 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 56 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 57 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 58 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 59 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 60 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 61 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 62 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 63 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 64 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 65 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 66 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 67 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 68 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 69 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 70 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 71 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 72 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 73 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 74 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 75 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 76 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 77 K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) Slide 78
Upcoming SlideShare
Mga lugar sa paaralan
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

126 Likes

Share

Download to read offline

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)

Download to read offline

Learning materials / modules in Araling Panlipunan Quarter 3 and 4

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)

 1. 1. 1 Kagamitan ng Mag-aaral (Quarters 3 & 4) Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas
 2. 2. 1 Kagamitan ng Mag-aaral (Quarters 3 & 4) Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas PAG-AARI NG PAMAHALAAN HINDI IPINAGBIBILI INILAAN PARA SA Distrito/ Paaralan: ____________________________________ Dibisyon: _____________________________________________ Unang Taon ng Paggamit: _______________________________ Pinagkunan ng Pondo (pati taon):________________________
 3. 3. ii Araling Panlipunan– Unang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral: Tagalog Unang Edisyon, 2012 ISBN: Tagalog Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 2 nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Mga Consultant: Maria Serena I. Diokno, PhD. at Marie Yvette Concepcion-Alcazar Mga Manunulat: Maria Vanessa P. Lusung-Oyzon at Czarina B. Agcaoili Mga Tagasuri: Haydee Alipustain, Thea Joy G. Manalo, Rodel C. Sampang, Minda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas Mga Tagasalin: Agnes G. Rolle, Nida C. Santos, Flora R. Matic, Elvira E. Seguerra, Grace U. Salvatus Gumuhit ng mga Larawan: Erica Villanueva, Eric S. de Guia, Erich D. Garcia, at Jayson R. Gaduena Mga Naglayout: Allan R. Thomas, Ma.Theresa M. Castro Encoder: Earl John V. Lee
 4. 4. iii TALAAN NG MGA NILALAMAN YUNIT 3: Ang Aking Paaralan Aralin 1: Pagkilala sa Paaralang Aking Kinabibilangan…………………………………………… 2 Aralin 1.1: Ang Pagkilala sa Aking Paaralan............. 3 Aralin 1.2: Ang Papel na Ginagampanan ng Paaralan sa Aking Buhay…………………………………..…… 6 Aralin 2: Ang Kuwento ng Aking Paaralan …………….. 9 Aralin 2.1: Ang mga Bagay na Nagbago at Di Nagbago sa Aking Paaralan ..................................... 10 Aralin 3: Ang mga Gawaing Dapat Kong Gawin Habang nasa Paaralan ……………………………………...…… 13 Aralin 3.1: Ang Aking mga Gawain sa Paaralan…… 14 Aralin 3.2: Ang Aking mga Tungkulin sa Paaralan..... 17 Aralin 4: Ang Pagsunod sa mga Alituntunin sa Aking Silid- Aralan........................................................................... 24 Aralin 4.1: Ang mga Alituntunin sa Aking Silid-Aralan… 25 Aralin 5: Ang Aking Pagpapahalaga sa Aking Paaralan... 29 Aralin 5.1: Ang Kahalagahan ng Aking Paaralan……… 30 YUNIT 4: Ako at ang Aking Kapaligiran Aralin 1: Ako at ang Aking Tahanan at Paaralan ……… 38 Aralin 1.1: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansiya …………………………………………………. 39 Aralin 1.2: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Direksiyon ..................................................................... 43 Aralin 1.3: Ang Aking Nagawang Mapa…………… 47 Aralin 1.4: Ang Aking Dinaraanan Mula Bahay Patungong Paaralan…………………………………… 55 Aralin 2: Pangangalaga ng Aking Kapaligiran ............. 62 Aralin 2.1: Mga Paraan sa Pagpapanatili ng Kalinisan sa Aking Paaralan........................................................ 63 Aralin 2.2: Ang Aking Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng Kalinisan ng Aking Paaralan........ 68
 5. 5. 1 Yunit 3: ANG AKING PAARALAN Panimula Mga Layunin: Matapos ang pag-aaral ng Yunit 3, inaasahang magagawa mo ang sumusunod: 1. naipakikilala ang iyong paaralan; 2. nailalarawan ang pisikal na kapaligiran ng paaralan; 3. nasasabi ang mabuting nagagawa ng paaralan para sa iyo; 4. nasasabi ang konsepto ng pagbabago at pagpapatuloy batay sa kuwento ng paaralan; 5. nasasabi ang mga dapat gawin ng isang mag- aaral; 6. nakatutupad sa mga alituntunin ng silid-aralan; at 7. napahahalagahan ang iyong paaralan.
 6. 6. 2 Aralin 1: Pagkilala sa Paaralang Aking Kinabibilangan Panimula
 7. 7. 3 Aralin 1.1: Ang Pagkilala sa Aking Paaralan Pag-isipan Anong mahahalagang impormasyon ang masasabi mo sa iyong paaralan? Gawain 1 Itanong sa inyong punong-guro ang sumusunod: 1. Ano ang pangalan ng ating paaralan? 2. Bakit ito ang pangalan ng ating paaralan? 3. Kailan itinayo ang ating paaralan? 4. Saan ito matatagpuan? 5. Sino-sino ang bumubuo sa ating paaralan?
 8. 8. 4 Gawain 2 Iguhit ang iyong paaralan sa loob ng kahon sa ibaba. Gawing makulay ang iyong iginuhit.
 9. 9. 5 Tandaan: Mahalagang makilala mo ang paaralang iyong pinapasukan. Ito ang nagsisilbing pangalawa mong tahanan. Gawain 3 Buuin ang graphic organizer sa ibaba upang maipakita ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Taon ng Pagkakata- tag Lokasyon ng Paaralan Paaralan Mga Taong Bumubuo sa Paaralan Pangalan ng Paaralan
 10. 10. 6 Aralin 1.2: Ang Papel na Ginagampanan ng Paaralan sa Aking Buhay Pag-isipan Ano ang mabuting nagagawa ng paaralan para sa iyo? Gawain 1 Makinig sa kuwentong babasahin ng iyong guro na pinamagatang “Celia Studious and Conrad Cat” ni Regina S. Fernandez. Saan pumupunta si Celia araw-araw? Ano-ano ang ginagawa ni Conrad para hikayatin si Celia na huwag nang pumasok sa paaralan? Bakit hindi nahihikayat ni Conrad si Celia na lumiban sa pagpasok sa paaralan?
 11. 11. 7 Ano ang natuklasan ni Conrad sa paaralan ni Celia? Ano-ano ang masayang karanasan ni Celia sa kaniyang paaralan? Ano kaya ang naramdaman ni Conrad noong siya ay napasama sa paaralan ni Celia? Bakit ito ang kaniyang naramdaman? Kung ikaw si Conrad, sasama ka pa ba kay Celia sa paaralan? Bakit? Gawain 2 Ano ang iyong masasayang karanasan sa paaralan? Pumili ng tatlong masayang karanasan at iguhit ito sa loob ng mga bilog. Ang Masasayang Karanasan ko sa Paaralan
 12. 12. 8 Gawain 3 Nakaguhit dito ang mga ginagawa at natutuhan ni Celia sa paaralan. Subukin mong iguhit sa kabilang kahon ang mga ginagawa at natututuhan mo sa iyong paaralan. Ang mga ginagawa at natututuhan ni Celia sa paaralan Ang mga ginagawa at natututuhan ko sa aking paaralan Tandaan: Ang paaralan ay isang lugar na marami kang makikilalang bagong kaibigan na iyong makakalaro, makakasama sa pagbabasa, pagsusulat, pagguhit, at iba pang mga gawain para matuto. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng paaralan sa iyong buhay.
 13. 13. 9 Aralin 2: Ang Kuwento ng Aking Paaralan Panimula
 14. 14. 10 Aralin 2.1: Ang mga Bagay na Nagbago at Di Nagbago sa Aking Paaralan Pag-isipan Ano ang mga bagay na nagbago at di nagbago sa aking paaralan? Gawain 1 Tanungin ang bisitang inanyayahan ng iyong guro tungkol sa pinagmulan ng iyong paaralan. Narito ang maaaring itanong sa inyong bisita: Ano po ba ang hitsura ng aming paaralan noong itinatag ito? Nagbago po ba ang laki o sukat nito? Mas marami po ba ang mga mag-aaral na unang pumasok sa aming paaralan kung ikukumpara sa bilang ng mga mag-aaral sa aming paaralan ngayon? May uniporme po ba sila? Ano po ang mga itinuturo ng mga guro? Ano-ano pa po ang nagbago rito?
 15. 15. 11 Gawain 2 Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Subukin ninyo ng iyong mga kapangkat na punan ng impormasyon ang tsart na makikita sa ibaba. Ngayon Noon Pangalan ng paaralan Lokasyon ng paaralan Laki o lawak ng paaralan Mga kasapi ng paaralan Bilang ng mga mag-aaral Uniporme ng mga mag-aaral na pumapasok sa paaralan Mga itinuturo sa paaralan Batay sa mga impormasyong inyong nakuha at naisulat, ano ang mga bagay na nagbago at di nagbago.
 16. 16. 12 Gawain 3 Iguhit ang iyong paaralan noon at ngayon sa mga kahong nasa ibaba. Ang Aking Paaralan Noon Ang Aking Paaralan Ngayon Tandaan: May mga bagay na nagbabago at may mga bagay na nagpatuloy o hindi nagbago sa iyong paaralan. Ang mga desiyon o pagpapasya ng mga kasapi ng isang paaralan ang nagdudulot ng mga pagbabago o pagpapatuloy.
 17. 17. 13 Aralin 3: Ang mga Gawaing Dapat Kong Gawin Habang Nasa Paaralan Panimula
 18. 18. 14 Aralin 3.1: Ang Aking mga Gawain sa Paaralan Pag-isipan Ano-ano ang iyong ginagawa sa paaralan? Gawain 1 Pagsunod-sunurin ang mga larawan ng mga gawain ng mga mag-aaral sa paaralan. Isulat ang bilang 1 sa loob ng bilog para sa pinakaunang gawain at 5 naman sa pinakahuling gawain. A. B. C. D. E.
 19. 19. 15 Gawain 2 Gumawa ng timeline na nagpapakita ng iyong gawain sa iyong paaralan sa loob ng isang araw. Iguhit ang mga ito sa loob ng kahon. Kulayan ang iyong ginawa. Ang Aking mga Gawain sa Paaralan sa Loob ng Isang Araw Bago magsimula ang klase Habang nagtuturo ang aking Guro Oras ng pagkain o recess Bago mag- uwian ang klase
 20. 20. 16 Gawain 3 Tingnan mo ang mga larawan. Kulayan ang mga larawan na nagpapakita ng mga itinuturo ng iyong guro at natututuhan mo sa iyong paaralan. A. B. C. D. E. F. H. G. Maaari po ba akong makipaglaro kay Laya mamaya?
 21. 21. 17 Aralin 3.2: Ang Aking mga Tungkulin sa Paaralan Pag-isipan Ano ang mga dapat mong gawin sa paaralan bilang isang mag-aaral? Gawain 1 Si Len ay isang mag-aaral sa Baitang 1. Ano sa palagay mo ang mga dapat gawin ni Len sa paaralang kaniyang pinapasukan. Suriin ang mga larawan at bilugan ang nagpapakita ng mga tungkulin o mga dapat gawin ni Len bilang isang mag-aaral. A. B. C. Magandang umaga po Bb. Pablo.
 22. 22. 18 A. C. B. Bakit ito ang mga larawang iyong binilugan? Ano ang mangyayari kapag ginawa ni Len ang mga gawaing iyong binilugan? Ano naman ang mangyayari kapag ginawa ni Len ang mga gawaing hindi mo binilugan?
 23. 23. 19 Gawain 2 Makikita sa tsart ang iba’t ibang tungkulin ng mag- aaral sa paaralan. Alin sa mga ito ang ginagawa mo sa bawat araw? Lagyan ito ng tsek () . Mga Tungkulin ng Mag-aaral Mga Araw na May Pasok Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Pumapasok sa paaralan sa wastong oras Nakikinig sa guro habang siya ay nagtuturo Tinatapos ang mga gawaing ipinagagawa ng guro sa klase
 24. 24. 20 Mga Tungkulin ng Mag-aaral Mga Araw na May Pasok Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Inililigpit ang pinagkainan matapos ang recess Itinatapon ang basura sa basurahan. Ginagawa ang takdang- aralin Marami ka bang nailagay na tsek sa tsart? Ano ang iyong naramdaman matapos mong malagyan ng tsek ang mga tungkuling nagagawa mo bilang mag-aaral? Sa iyong palagay, bakit mahalagang gawin mo ang iyong mga tungkulin sa paaralan?
 25. 25. 21 Gawain 3 Tingnan at suriin ang mga larawan sa letrang A at letrang B. Subukin mong iguhit sa loob ng kahon kung ano ang posibleng mangyari sa huling bahagi ng ipinakikitang sitwasyon. A 1 2 3 4 Tahimik siyang umupo sa kaniyang upuan at nakinig sa kaniyang guro habang nagtuturo Nagbigay ng pagsusulit ang kaniyang guro Pumasok si Jun sa kanilang silid- aralan
 26. 26. 22 B 1 2 3 4 Oras ng recess ng klase ni Mimay. Masayang kumain si Mimay kasama ng kaniyang mga kaibigan. Nang magsisimula na muli ang klase, itinapon nina Mimay sa sahig ang kanilang pinagkainan ?
 27. 27. 23 Alin sa dalawang pangkat ng mga larawan ang nagpapakita ng paggawa sa tungkulin ng isang mag-aaral, letrang A o letrang B? Bakit ang iyong iginuhit ang napili mong huling pangyayari sa ipinakitang sitwasyon? Bakit mahalagang gawin ng mga mag-aaral ang kanilang mga tungkulin? Tandaan: Mayroon kang iba’t ibang tungkulin sa paaralan. Mahalagang gawin mo ang iyong mga tungkulin bilang mag-aaral upang mapanatili ang kaayusan sa iyong paaralan. Makatutulong din ito upang mapabuti ang iyong pag-aaral.
 28. 28. 24 Aralin 4: Ang Pagsunod sa mga Alituntunin sa Aking Silid-Aralan Panimula
 29. 29. 25 Aralin 4.1: Ang mga Alituntunin sa Aking Silid-Aralan Pag-isipan Anong mga alituntunin ang ipinatutupad sa inyong silid-aralan? Gawain 1 Bilang isang klase, bumuo ng isang graphic organizer na nagpapakita ng iba’t ibang alituntunin na ipinatutupad sa loob ng inyong silid-aralan. Bago magsimula ang klase Habang nagkaklase Tuwing recess Bago mag- uwian Gawain 2 Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Ano kaya ang mangyayari o magiging bunga kapag ginawa mo ang mga ito? Isulat sa nakalaang bahagi ng graphic organizer ang iyong sagot sa bawat sitwasyon.
 30. 30. 26 B. Nakikipag- kuwentuhan ka sa iyong katabi habang nagtuturo ang iyong guro. C.Isinisigaw mo ang iyong sagot kahit hindi ka pa tinatawag ng iyong guro para sumagot. D. Pumipila nang maayos E. Hindi nagpapasa ng takdang- aralin sa napagkasunduang araw ng pasahan. F. Tinatapos ang gawaing ipinagagawa ng guro sa takdang oras/araw ng pasahan. A. Tahimik na hinihintay ang iyong guro bago magsimula ang klase.
 31. 31. 27 Gawain 3 Balikan ang inyong ginawang graphic organizer. Sa iyong palagay, alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin ng inyong silid-aralan? Alin naman sa mga ito ang nagpapakita ng hindi pagsunod sa mga alituntunin? Isulat ang letra ng sitwasyon sa loob ng angkop na kahon. Ano ang nagiging bunga ng pagsunod sa alituntunin? Ano naman ang naging bunga ng hindi pagsunod sa alituntunin? Sa iyong palagay, bakit mahalagang sundin ang mga alituntunin? Pagsunod sa Alituntunin Hindi Pagsunod sa Alituntunin
 32. 32. 28 May iba ka pa bang naiisip na alituntunin na maipatutupad para sa ikabubuti ng inyong samahan sa silid-aralan? Tandaan: May iba’t ibang alituntuning ipinatutupad sa inyong silid- aralan. Mahalagang sumunod sa mga alituntunin upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa paaralan. Makabubuti rin ang mga ito sa pagpapanatili ng mabuting samahan ninyo ng iyong mga kamag-aral at ng inyong guro.
 33. 33. 29 Aralin 5: Ang Aking Pagpapahalaga sa Aking Paaralan Panimula
 34. 34. 30 Aralin 5.1: Ang Kahalagahan ng Aking Paaralan Pag-isipan Bakit mahalaga ang iyong paaralan? Gawain 1 Sabay-sabay ninyong awitin o bigkasin ang “Bata pa Ako” na sinulat ni Julia Abueva. Bata Pa Ako Di ka ba nagtataka Ako'y nasa lansangan At ikaw ay nasa sasakyan Papuntang paaralan Makatapos kaya ako Kahit mga libro'y pinaglumaan mo Pangarap lang ba Pagka't mahirap lang ako Pwede bang sumali sa inyong laro Kahit kunwa-kunwaring nag-aaral din ako Dala ba ng tadhana na tayo'y magkaiba Sana balang araw maging tulad din kita
 35. 35. 31 Ano ang nararamdaman mo habang inaawit o binibigkas ninyo ang nilalaman ng “Bata pa Ako”? Ano sa iyong palagay ang karanasan ng bata sa inyong inawit o binasa? Nag-aaral kaya siya? Ano-ano kaya ang mayroon ka ngayon na wala siya? Ano kaya ang nagagawa mo ngayon na gusto rin niyang magawa o maranasan? Paano bang sumulat, magbasa ng gaya mo Bata alam mo ba, na bata rin ako? Musmos pa rin ako, Di lang napapansin Magulang at kapatid, Nakaasa sa akin Bata sino ba Ang nagtuturo't gumagabay sa'yo May pag-asa pa bang Maturuan din nya ako Sa lahat ng inaasam Isa ang pinakagusto Na sana'y pagtanda natin Wala ng batang tulad ko Mula sa : http://www.elyrics.net/read/j/julia-abueva-lyrics/bata-pa-ako-lyrics.html
 36. 36. 32 Gawain 2 Ano kaya ang mangyayari sa isang bata sa kaniyang pagtanda kung hindi man lamang siya makapag-aral sa isang paaralan? Alin sa mga larawan sa ibaba ang nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga taong nakapag-aral? Alin naman ang nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga taong hindi nakapag-aral? Lagyan ng arrow ( ) papunta sa larawan ng paaralan ang mga larawang nagpapakita ng maaaring mangyari sa mga taong nakapag-aral. Tingnan mo ang halimbawa. Nilagyan ng arrow ang larawan ng guro papunta sa larawan ng paaralan.
 37. 37. 33 Gawain 3 Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng kahalagahan ng iyong paaralan. Sa tulong ng guro o magulang o tagapag-alaga, punan ang patlang na nagpapahayag kung bakit mahalaga sa iyo ang iyong paaralan. Mahalaga ang aking paaralan dahil_________ ______________________________________________ ______________________________________________ Tandaan: Mahalaga ang paaralan sa buhay ng batang tulad mo. Sa tulong ng paaralan, mapapaunlad mo ang iyong mga angking kakayahan at mga kaalaman. Malaki ang pag-asa mong mapaunlad ang iyong buhay kung pumapasok ka at nag-aaral nang mabuti sa isang paaralan.
 38. 38. 34 Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan Panuto. Makinig sa babasahin ng guro. Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong sagot. Nagamit ko ang mga kasanayang ito: 1. Nasunod ko ang mga panuto. 2. Nagamit ko ang aking mga kasanayan sa sining. 3. Nagbahagi ako ng aking kuwento sa aking kamag-aral. 4. Nakinig ako sa kuwento ng aking guro. 5. Nakinig ako sa kuwento ng aking kaklase. 6. Nasuri ko ang iba’t ibang bagay. 7. Nakapaghambing ako ng iba’t ibang bagay. 8. Natukoy ko ang mga bagay na nanatili at nagbago sa aking paaralan. 9. Nakapag-isip ako ng maaaring mangyari sa isang sitwasyon . 10. Napahalagahan ko ang aking paaralang kinabibilangan. Mag-aaral Guro
 39. 39. 35 Nagawa ko ang mga bagay na ito: 1. Nasabi ko ang mga batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan. 2. Natukoy ko ang iba’t ibang kasapi ng paaralan. 3. Nakagawa ako ng isang panayam. 4. Nakaguhit ako ng iba’t ibang larawan. 5. Nakabuo ako ng timeline. 6. Nakagawa ako ng graphic organizer. 7. Nakaawit ako ng isang awitin. 8. Nakabigkas ako ng isang tula. 9. Nasuri ko ang isang awit o tula. 10. Naipagmalaki ko ang aking paaralan. Mag-aaral Guro
 40. 40. 36 Naipahahayag ko ang mga ito: 1. Natutuhan ko ang mga batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan. 2. Natutuhan ko ang mga batayang impormasyon tungkol sa aking paaralan. 3. Natutuhan ko na may iba’t ibang kasapi na bumubuo sa aking paaralan . 4. Natutuhan ko na may mga bagay na nanatili at nagbago sa aking paaralan. 5. Natutuhan ko ang kahalagahan ng mga alituntuning ipinatutupad sa aking paaralan. 6. Natutuhan ko ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkulin bilang mag-aaral. 7. Natutuhan kong pahalagahan ang aking pag-aaral at paaralan. Komento ng iyong guro ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________. Mag-aaral Guro
 41. 41. 37 Yunit 4: AKO AT ANG UGNAYAN NG AKING PAMILYA AT PAARALAN Panimula Mga Layunin: Matapos ang pag-aaral ng Yunit 4, inaasahang magagawa mo ang sumusunod: 1. natutukoy ang distansiyang katulad ng malapit at malayo; 2. naituturo ang direksiyon tulad ng kanan at kaliwa, likod at harapan, at iba pa; 3. natutukoy ang paraan ng pag-uugnayan at pagtutulungan ng pamilya at paaralan para sa kabutihan ng anak/mag-aaral; at 4. napahahalagahan ang ugnayan at pagtutulungan ng pamilya at paaralan.
 42. 42. 38 Aralin 1: Ang Pisikal na Kapaligiran ng Aking Tahanan at Paaralan Panimula
 43. 43. 39 Aralin 1.1: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Distansiya Pag-isipan Ano ang distansiya? Gawain 1 Bumuo ng pangkat na may tatlong kasapi. Magtakda ng letra sa bawat kasapi. Halimbawa, ang unang kasapi ay letrang A, ang ikalawa ay letrang B at ang ikatlo ay letrang C. Pahawakan ninyo sa kasapi A ang dalawang taling ibinigay ng inyong guro. Ang kasapi B at kasapi C naman ang hahawak sa dulo ng magkabilang tali. Hawak ang dulo ng tali, sabihan ang kasapi B at kasapi C na lumayo sa kasapi A hanggang sa maunat ito. Kasapi A Ano ang napansin mong pagkakaiba ng dalawang tali? Aling tali ang hawak ng kasaping mas malayo? Aling tali ang hawak ng kasaping mas malapit? Kasapi C Kasapi B Ang lapit o layo sa pagitan ng dalawang bagay ay tumutukoy sa distansiya.
 44. 44. 40 Gawain 2 Tingnan at suriin mo ang mga larawang nasa ibaba. Kulayan ang larawan na nagpapakita ng distansiyang malapit. A. Mula sa pisara, aling bagay ang mas malapit? B. Mula sa bag, aling bagay ang mas malapit?
 45. 45. 41 C. Mula sa bola, aling bagay ang mas malapit? D. Mula sa t-shirt, aling bagay ang mas malapit?
 46. 46. 42 Gawain 3 Subukin mong sukatin ang distansiya ng mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay. Mga bagay Ilang hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay? A. A. pisara at mesa ng B. iyong guro C. B. pisara at upuan D. ng iyong guro C. pisara at pintuan E. D. pisara at iyong F. upuan Mula sa pisara, alin sa mga gamit ang nagpapakita ng distansiyang malapit? Alin sa mga gamit ang nagpapakita ng distansiyang malayo? Tandaan: Ang distansiya ay nagpapakita ng lapit o layo sa pagitan ng dalawang bagay.
 47. 47. 43 Aralin 1.2: Ang Aking Pag-unawa sa Konsepto ng Direksiyon Pag-isipan Nasaan ang iyong kanan, kaliwa, likod, at harapan? Gawain 1 Buksan ang iyong kwaderno sa magkatapat na malinis na pahina. Bakatin ang iyong kaliwang kamay sa unang pahina at bakatin ang iyong kanang kamay sa kabilang pahina. Gawain 2 Tingnan ang mga larawan ng iba’t ibang hayop sa ibaba. Itupi ng pahalang ang isang pahina ng iyong kwaderno kagaya ng nasa ibaba. Isulat ang bilang ng mga hayop na nakaharap sa kaliwa sa unang hanay. Isulat ang bilang ng mga hayop na nakaharap sa kanan sa ikalawang hanay.
 48. 48. 44 Gawain 3 Awitin ang kantang “Kumusta ka?” at sundin ang kilos na gagawin ng iyong guro. Kumusta ka? Kumusta ka? Halina’t magsaya Pumalakpak, pumalakpak Ituro ang paa Padyak sa kanan Padyak sa kaliwa Umikot nang umikot at humanap ng iba 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .
 49. 49. 45 Gawain 4 Suriin ang larawan. Ano ang mga bagay na nasa harapan ng bata? Bilugan ang mga ito. Ano naman ang bagay na makikita sa kanyang likuran. Ikahon ang mga bagay na ito.
 50. 50. 46 Gawain 5 Maglaro tayo. Bumuo ng dalawang pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng kinatawan. Tatakpan ng inyong guro ang mata ng kinatawan ng inyong pangkat. Layunin ng laro na makuha ng bawat nakapiring na kinatawan ng pangkat ang panyo na inilagay ng inyong guro sa isang bahagi ng inyong silid-aralan. Ang mga natitirang kasapi ang magbibigay ng direksiyon---kanan, kaliwa, harap at likod--- upang mapuntahan ng kinatawan ang kinalalagyan ng panyo. Ang grupong kinabibilangan ng kinatawan na pinakamabilis na makakakuha ng panyo ang siyang panalo. Tandaan: May iba’t ibang direksiyon tulad ng kanan, kaliwa, harapan, at likod na magagamit sa pagtukoy ng kinalalagyan ng mga bagay.
 51. 51. 47 Aralin 1.3: Ang Mapa ng Aming Bahay Pag-isipan Ano ang mapa? Gawain 1 Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Habang nakaupo, ilatag ang mga gamit tulad ng isang lapis, isang aklat, isang pangkulay, at isang pirasong papel sa mesa o sahig. Tumayo kayo at pagmasdang mabuti ang mga bagay na inyong inilatag sa mesa o sahig. Ano ang inyong nakikita? Pag-aralan ang kinalalagyan ng bawat bagay. Subuking ilarawan sa isang papel ang iyong napagmasdan at napag-aralang kinalalagyan ng mga bagay habang kayo ay nakatayo. Sa halip na iguhit ang eksaktong anyo ng mga bagay, gumamit ng iba’t ibang hugis na kakatawan sa mga ito.
 52. 52. 48 Halimbawa: Kayo naman sa inyong grupo, ano ang inyong iginuhit? Ang inyong iginuhit ay isang halimbawa ng mapa. Ang mapa ay isang larawang kumakatawan sa kinalalagyan ng mga bagay o lugar. Ipinakikita nito ang anyo ng bagay o lugar kung titingnan ito mula sa itaas. Idikit ang inyong ginawa sa isang bahagi ng silid-aralan.
 53. 53. 49 Gawain 2 Balikan ang ipinakitang halimbawa ng mapa sa Gawain 1. Ipinakita rito ang iba’t ibang bagay tulad ng papel, lapis, aklat, at pangkulay. Ang maliit na kahon na nasa kanan ng mapa na naglalaman ng hugis na kumakatawan sa papel, lapis, aklat, at pangkulay ay tinatawag na pananda. Ang pananda ang nagsasabi kung ano ang kinakatawang bagay o lugar ng bawat hugis o kulay na ginamit sa mapa. Balikan ang mapang ginawa ng inyong pangkat. Subukin ninyong gumawa ng isang pananda ng inyong ginawang mapa. Pananda: aklat pambura lapis bag
 54. 54. 50 Gawain 3 Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Pag- aralan ang itsura ng inyong silid-aralan at gumuhit ng mapa nito. Lagyan ito ng pananda. Ibahagi sa klase ang ginawa ninyong mapa. Magkakapareho ba ang ginawa ninyong mapa? Bakit o bakit hindi?
 55. 55. 51 Gawain 4 Ilarawan mo ang iyong paaralan. Aling bahagi ng iyong paaralan ang paborito mo? Iguhit mo ito sa loob ng picture frame na nasa ibaba. Magpatulong sa guro o magulang upang sagutin ang mga sumusunod batay sa nagawang mapa: 1. Anu-ano ang mga malalapit sa iyong silid- aralan? 2. Anu-ano ang mga malalayo sa iyong silid- aralan?
 56. 56. 52 Gawain 5 Ipinakikita sa ibaba ang mapa ng loob ng isang bahay. Ano-ano ang iyong nakikita? Subukin mong gumawa ng mapa ng loob ng inyong bahay. Tiyakin na lagyan ito ng pananda.
 57. 57. 53 Gawain 6 Aling bahagi ng inyong tahanan ang paborito mo? Iguhit mo ito sa loob ng kahon at ipakita ang sumusunod: 1. ang hugis ng bahagi ng bahay na paborito mo 2. ang pinto o bintana (kung mayroon) 3. mga kagamitang matatagpuan dito 4. iba pang mga detalye
 58. 58. 54 Sa tulong ng iyong guro o magulang o tagapag- alaga, punan ang patlang sa ibaba. Paborito ko ang bahaging ito ng aming bahay dahil__________________________________________. Magpatulong sa guro o magulang upang sagutin ang mga sumusunod batay sa nagawang mapa: 1. Ano-ano ang mga bagay ang malapit sa pinto? 2. Ano-ano ang mga bagay ang malayo sa bintana (kung mayroon)? 3. Ano-ano ang mga bagay ang magkakalapit? 4. Ano-ano ang mga bagay ang magkakalayo? Tandaan: Magagamit mo ang mapa sa paghahanap ng kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Makikita mo rin dito ang anyo ng bagay o lugar at kung alin ang mga bagay na magkakalapit o magkakalayo.
 59. 59. 55 Aralin 1.4: Ang Aking Dinaraanan Mula Bahay Patungong Paaralan Pag-isipan Ano- ano ang iyong nakikita mula sa inyong bahay patungong paaralan? Gawain 1 Sa loob ng bintana sa ibaba, iguhit ang iyong mga nakikita sa paligid ng inyong tahanan. Gawing makulay ang iyong gawain.
 60. 60. 56 Gawain 2 Malayo ba ang inyong bahay sa iyong paaralan? Paano ka nakakarating sa iyong paaralan? Kulayan ang mga larawang tumutukoy sa mga paraan upang makarating ka sa iyong paaralan.
 61. 61. 57 Gawain 3 Ano-ano ang nakikita mo sa daan patungo sa iyong paaralan? Kulayan ang mga larawang nakikita mo sa iyong dinaraanan tuwing pumupunta ka o pauwi mula sa paaralan. Pamilihan Mga puno Palaisdaan Simbahan Sementeryo Ospital
 62. 62. 58 Ibang paaralan Mga gusali Bundok Ilog Istasyon ng Bumbero Istasyon ng Pulis Mga bahay
 63. 63. 59 Gawain 4 Pagmasdan mo ang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng bahay ni Mimi at ng kaniyang paaralan. Ano-ano ang nadaraanan niya papunta sa kaniyang paaralan? Pananda: Bahay ni Mimi Bahay ng mga kaklase ni Mimi Simbahan Puno
 64. 64. 60 Gawain 5 Gumawa ng mapa sa loob ng kahon na nagpapakita ng lokasyon ng inyong bahay at paaralan. Tiyaking maiguhit din ang mga nakikita sa dinaraanan mo papunta sa paaralan. Maglagay ng pananda. Gawing makulay ang iyong gawain.
 65. 65. 61 Tingnan ang ginawa mong mapa. Magpatulong sa magulang o guro at sagutin ang mga sumusunod: Saan matatagpuan ang iyong paaralan, sa kaliwa o kanan ng inyong bahay? Ano ang nasa harap at likuran ng iyong paaralan? Malayo ba ang iyong bahay sa iyong paaralan? Bakit mo nasabi ito? Madali bang puntahan ang iyong paaralan? Tandaan: Nakatutulong ang mapa upang malaman mo ang daan patungo sa iyong mga pinupuntahan. May iba’t ibang paraan ng pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba pang lokasyon.
 66. 66. 62 Aralin 2: Ang Pag-uugnayan at Pagtutulungan ng Aking Pamilya at Paaralan Panimula
 67. 67. 63 Aralin 2.1: Ang Ugnayan ng Aking Pamilya at Paaralan Pag-isipan Bakit mahalagang magkaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan? Gawain 1 Pagmasdan ang dalawang larawan ng isang paaralan sa ibaba. Aling paaralan ang nais mong pasukan? Ipaliwanag sa iyong mga kaklase ang iyong sagot.
 68. 68. 64 Gawain 2 Basahin ang sumusunod na sitwasyon at piliin ang maaring mangyari. Isulat ang napiling pangungusap sa iyong kwaderno. 1. Sa aming paaralan, bago mag-umpisa ang klase… a. Ang paligid ng aming paaralan ay malinis. b. Ang paligid ng aming paaralan ay marumi.
 69. 69. 65 2. Nagpupulong ang mga mag-aaral upang mapanatiling malinis ang paaralan. a. Alam ng mga mag-aaral ang tamang pagtapon ng basura. b. Ang mga mag-aaral ay nagtatapon ng basura kahit saan. 3. Naglalaro ang mga mag-aaral sa mga halamanan ng paaralan. a. Wala nang makikitang halamanan ang paaralan. b. Namumulaklak at malulusog ang mga halaman sa halamanan ng paaralan. Oo, para mabawasan ang kalat sa paaralan. Mainam kung magkaroon tayo ng basurahan para sa iba’t ibang uri ng basura.
 70. 70. 66 Gawain 3 Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan ng paaralan? Alin ang mga larawan na ginagawa ng kasapi ng paaralan na nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Tukuyin ang mga ito at sabihin sa mga kaklase.
 71. 71. 67 Gawain 4 Pag-usapan ang mga pagkakataon na nagkaroon ng sama-samang gawain ang mga kasapi ng iyong paaralan sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong kapaligiran. Paano ito nakapagpapaganda ng inyong kapaligiran? Tandaan: Maraming paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng paaralan. Mahalaga ang mga gawaing tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng bawat isang mag-aaral.
 72. 72. 68 Aralin 2.2: Ang Aking Pagpapahalaga sa Mabuting Ugnayan ng Aking Pamilya at Paaralan Pag-isipan Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga sa mabuting ugnayan ng iyong pamilya at paaralan? Gawain 1 Suriin ang iba’t ibang sitwasyon sa ibaba at iguhit ang iyong pakiramdam sa bawat pangyayari. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno o isang papel. 1. 2. 3. 4.
 73. 73. 69 Gawain 2 Pagmasdan at suriin ang mga larawan sa loob ng kahon. Iguhit sa pinakahuling kahon ang maaaring mangyari sa bawat sitwasyon. 1. 2. 3.
 74. 74. 70 Gawain 3 Bilang isang mag-aaral, magsulat ng tatlong maaari mong gawin upang mapabuti pa ang ugnayan ng iyong pamilya at paaralan? 1._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 2._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 3._________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Tandaan: Nakatutulong sa iyo ang mabuting ugnayan ng iyong pamilya at paaralan. Mahalagang gampanan mo ang iyong bahagi sa pagpapatatag at pagpapabuti ng ugnayang ito.
 75. 75. 71 Ang Aking mga Nagawa at Natutuhan Panuto. Makinig sa babasahin ng guro. Lagyan ng tsek(√ ) ang angkop na kahon sa iyong sagot. Nagamit ko ang mga kasanayang ito: 1. Nasunod ko ang mga panuto. 2. Nagamit ko ang aking mga kasanayan sa sining. 3. Nakapaghambing ako ng iba’t ibang bagay. 4. Nagbahagi ako ng aking kuwento sa aking kamag-aral. 5. Tumulong ako sa pangkatang gawain. 6. Nakinig ako sa kuwento ng aking guro. 7. Nakinig ako sa kuwento ng aking kamag-aral. 8. Nasuri ko ang iba’t ibang bagay 9. Nakapag-isip ako ng maaaring sumunod na mangyayari sa isang sitwasyon. Mag-aaral Guro
 76. 76. 72 Nagawa ko ang mga bagay na ito: 1. Naikumpara ko ang distansiyang malayo at malapit. 2. Natukoy ko ang direksiyong kaliwa, kanan, harap at likod. 3. Nakaguhit ako ng iba’t ibang larawan. 4. Nakagawa ako ng mapa. 5. Naitala ko ang mga dahilan ng ugnayan ng pamilya at paaralan. 10. Napahalagahan ko ang ugnayan ng aking pamilya at paaralan. 11. Nasabi ko ang iba’t ibang pagkakataon na nagkaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan. 12. Natukoy ko ang iba’t ibang gawaing nagtutulungan ang aking pamilya at paaralan. Mag-aaral Guro Mag-aaral Guro
 77. 77. 73 Naipahahayag ko ang mga ito: 1. Natutuhan ko ang batayang konsepto ng distansiya at direksiyon. 2. Natutuhan ko ang batayang konsepto ng distansiya at direksiyon. 3. Natutuhan ko ang iba’t ibang gawaing nagkakaroon ng ugnayan ang aking pamilya at paaralan. 4. Natutuhan ko ang bahaging dapat kong gampanan upang mapatatag ang mabuting ugnayan g aking pamilya at paaralan. 5. Natutuhan kong pahalagahan ang mabuting ugnayan ng aking pamilya at paaralan. Komento ng iyong guro: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________. Mag-aaral Guro
 78. 78. ISBN: ___________ Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: DepEd-Bureau of Elementary Education, Curriculum Development Division 2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA) Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347 E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net, bee_director@yahoo.com
 • PrincessMaeDucut

  May. 25, 2021
 • GenichaSarita

  Apr. 8, 2021
 • AprilLynNufableBalane

  Apr. 4, 2021
 • EmemPea

  Feb. 12, 2021
 • MarianneEveGallarde1

  Nov. 4, 2020
 • sheenamayao

  Oct. 21, 2020
 • EllainedelCano

  Jul. 9, 2020
 • EvelynAdvincula

  Jul. 5, 2020
 • MARYJANECAAY

  Jun. 8, 2020
 • AnalynBarbosa1

  May. 17, 2020
 • DannybelAscinas

  May. 15, 2020
 • FlorizaMacale

  Mar. 2, 2020
 • rosemariesaludar

  Feb. 24, 2020
 • darlenealis

  Feb. 24, 2020
 • JovelyneBaguilat

  Feb. 17, 2020
 • CindyEstanilla

  Feb. 7, 2020
 • Mckl123

  Feb. 3, 2020
 • lykamaeaandes

  Feb. 1, 2020
 • AlonaTambaba1

  Jan. 29, 2020
 • JazYu1

  Jan. 22, 2020

Learning materials / modules in Araling Panlipunan Quarter 3 and 4

Views

Total views

147,968

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

119

Actions

Downloads

5,309

Shares

0

Comments

0

Likes

126

×