Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THE GITO(D,E
ADt'E}IT1'F:E
lrl?
arrior
Name
CATTLEYA
J
t{
I
n?1u
It
09...
!r ,,1
as [51r
r{, 6
[*ttFrutul{u
:Jalruufl
iJ'lfiau
a1€!!9
orirdtrilsud'r
$$1vail6ttti...
d.-dtia?lrl
- .d- d&
lilildo$u?o.,
tll.tultu
e
il?ann€tl!
v
llSC.n.
oxu'lg
ta$43
2
ouail?1
l$urriu
tt3
una?1
lt1tI
aslnlir...
n'lfi
v
flnt
nn
il
lr1.
u
A ra
uu:€
'dliil"
durbnnlat
d1?!tJ-
ltlgull
,yt,lt!0l1tl
onile1
e?sqreg
a1e
i.J.JrJ
nuga [u[e1u
...
i
agntlut
nufla$
6t
ldtcfr
[oafluv'
duuru
/ t
z,'',,.,
.r i..*r
-J- r){- -. -*)(
- ----la
rna..I&iA
lv
ilagtt
le.ifiosiaur...
IT€
rYrfiouiiud,
1oa-
T{As$rIU2OAfl
uEaorglrt
a ad-
oge!ilg?oag}I
rlnsoauu
dufilri6o
ag,1ne:tea
9
ue?
o0e:
lrifir,ia
ou
lr...
'il
qrYiI'
LSJ [O
v
[aanu
fl3tt1tI
tagus
B
Iii
B
Iii
/{
t--;- I
AN
S'-,rt
b
,-
[Yru{iu:
agtlo1
flelun
teiaon
ril
LbFu,
W
t...
eb
a1
I
II
U1Uru
n1[d
u1slil
I
tta2
!!!
rdli,rd
rilueria
dr.ltninrst
cl6 {tla
-:?ull
ilufln
elnt .r'
u1€uan
lga:
e0tog
crd...
TdTdI;,
?ltu
a1fi160l
eEu,r
'urarifiU
lfl1:
riruuan
i-
uLau€....
uEilsrear
nYru$ri
tiquoaot,
auurilrra
-r:)
'filsu$
{hlrif...
aoaI
0r1
!!
J
1l
ttua:lt
$la
nldr ,
'l'
uY
r ,i. ,
lr'h"Ahl
ln,N
I
oa$
rd
u?g rlnaa
I
au[zu1
I
AU[Bfl
!!!
I
a1
I
al
!
fl1
...
duflndunniu
,firor16':tirfluo
.,;..,,
,8il
rir
.rJtcriiltl
L
-
Lr--
rfuf,ru..
Ilttrn
l:ilnotj
t4'JN,
(:aurfiuzriu)
rag!
'r...
[Hg -=*
-
''"t
..t,"' 
otntc
ttilulai:
uu3 j
0lauyt
outl/t1r
nisurn
n...
:THIBA
-- [.,
s'lj ./,J
ltuuc...
ilaal6r
lrtrirl...
?1lo,
tUr
arl
f1a
,1 t
V
ila(u
!!!!
s
anl6i
a1n
il3[A
uEuen..
ffbu
i ----------
nurard'a
ulqaao
so{t
'fl'
ila
tilfr
n ryvr...
41r...
6Uile
Llrou
e:ldtuu
AD. TJ
f,a16no5lvl5
' ltil
dlttJ
nd'uuryiuuas
i.
ua1il',l€6lnanf,
nufla1il61a
ldufigu
filtrlIog...
frJ
OG,
d1r€a
!!!!
n,inu?udfiuf,lrj
rrdoetn
- J.
il trl:[u0|ntt [l,l6u
lrrnmariu
}l ar!cl ilrst.lttgJ,lsotl
)- : J
-E iruilltt?ulaeauLill
Lll...
a
...

------ ,. v
=CN7r --/ ? )+
'----- /rIF
u9r€13fl31t1[
vAy
alTA$Aa$
lrtrir{sr
,AO
611€au€€n
//7
N>
T1IT
oY- n
rtrtl
i...
Ia
I
md5drnc...
llt----- / i
i/
u
lufiao
firut
fla
tuld'
ag161l
uta$
,r4^ f .
'* , iraN -
:- , ft./
u[fl
trifiur
a
a€$ 6l
I
o??l
lJfiuueia
1dturu
dlri'
_::--l-.'.-
,.-
!-=:::
a-E
afluasflas
"lotiail a1dra,,
.r{tuaur{nt
iln...
Hd
leu
d1q..-.
oaslil
ilZ
a
in$
t
OU
ct
*
ll
o€
TJOU
ila{l
,,,
t[R?,1
iu:tt
.irrny
arirtriu
r{tur
Ls€a$$!!
r{rter
II

N
Xulrrr
llrXe )
a
n.l
mrld
ilr
tridau
auto
aa
€umt*
lrlau r
lilil
Yt1$
9
6t&UA?
fllilu
a'I?6UA$
L.
il$a
6[OtYl
,tr17
I
qn.....
rirrnX
ralga$ _
dtai{uo'rnfiu;
urlridustd q
El'15 ! !
I
[rioiau
rulodu
;n;'j
fr r: ',,i
Lir{rrl
tFlt''t ,,
ittdrr , ,i
tu€...
a;lr
rit
tt?
=-4
f
,ht
16n
It
1O
j
a?t
I
ttt
- _.'hrrrr,',
'--
r.
o(,?_
Ir,
[tJl.[1
uda
.C
91ffi
ilil
Nn?1il
r5urlao
ila$gui,,
ldhiutif,
$€afl
rr9)
dd d
fl t?Yil,tJofl
rrlt#rrnl
tl rY c,,
$l [0...
-fl
!!
l, , ttn$u
r!Ddr,
h
&!'
o
-t
,4
a
,^
tt. /,r
.JJ
-_/'h::>
r3rfio
r 99
[oorn
!!?
v
ux[
$ffiar
r€$l
rll-l
4d.J
Eoiluru...
trdurfisu
iurafl?....
Lln
Ituuou
Cnddu
Inuuu
flunau
"[frril
tilto
t'lrn ut$n
J
fl$[ng
llnrilals
lununmn
[[43
uruoi'ahJ
i'rin
uiud
llrftare
frrrt,ou
J'lu,
lr-rui'a
lrrhn
uri lr8w
C,ruiju
q ...
76 RAUE:2Os:ufinfiununlD
ti1
litllr ruy
i rtiirr
t,l
It Ir1u
til€1!
{suas
i16oo6ooi'ctr
a
[a1il
Ioru
{onrt
u:gtrilat
[agu!
ttlrl[ua
,,1
Gtrl
irrlrioariUtd
uurnliu
ularrJd,r
7
r:ludm
1u{onrt
fru0u:ranras
n[o....
(}tr
rfiulciiu
F'r{n uEuri
ilu, [143J
t'rrrhuri...
g.r
v-a fa
elt
ouQ:[11
a-c
o,ltn utun
dutrirgau."su
rluura
,Erl10$
ne&r
6utfrqanj
uc6t
"9d6
o?gtng€a
ga$
c-c
olta u€$n
e
f...
olililau?1
nu?l tt
v{n{uuto
lrtytus
autog,]
tutan
:
firs
{uituailfi
rflrrrdo"r6sa
nhrlfufr.:rtu
til Lo
fiuriu
tiundr
uril
...
uriauandr V--"ryEurflu Y,,f ='
lfl::: (/ia:laoag /' ,r -)
uantrfr
il lilT{A{t I
ufln[[a?
trihaudr
,al
8rr1[fla
o
n,lffio
...
raa
l
ttl,trJ I I
r1ilu0
eulct
ovlssLa
Jl ,,
iru
ililo6|2sa1€ilBi
d1Sl1€Od'l[AAAU
dA
?I?AUA$
16nnuriuki
arirur
ritflulriiu...
IZ-E
'1(-:)r fineoun{t
rdazfudk*
nunu,l
ariuran
d
o{toll?
r,ll?Un2l
rarkru lsor
riufldrao#u
d'rrJriu
ourla?
desran
Ao
[1rt...
a€a3:t ia{l
fio1t .
uu[n]g$
uN5
[garttgc
raudst
j
tt
lt1sl103J;
uJaflou
$lArnsaq
turfiprtutd
1[1tV
l[o6t'lt tu
. $l?flLl']...
il0€u
€ terilonuflu:
Ir0l6t,t [?l,l
*fiourududz
la'
isfla$ [u[il1
ttJuhluraa:
u;n€u
H
:
d
il
d
,,"
/
Io
s
I
il
ti
I
lilii
l,l
lri
lil
irii
ilr
!r
[,
lljt
rll
liii
ill
,air.
u'lg
ilt
[noI
a:kfruI
td
a3il
!!?
r'
!
I
)
'i$)m
,NC
i .*...
qP w'
,llwt;
a_
,//
/
til
;
[ilr
[u3Jauflxt
u$flu
fln[$an
ilunaulotl
!!
nlrn u€on
ua$du
"ilaHrii'a"U
!!
mnt
lrne.r
6)
ndsiiruduu
dlunrs
tr,i'ufiunn6n
lairr
:
I,
/
€'ron1g
rflu
rlrmt
U???U
lag '
...
r[fl
rfiuau
$?au
,l?
Qi€3[
al
41-61
It
a1a1!!
gao
j
mg&t
etu q
J-
1[?
ilaoua$
oltn
.U€SN
d1t!!t,
ilaanfis
6r*rg
J
?to1u
fidaoritu
ailrf,$au
fiurtr{
uarsqr{
o?o
uu
lh1tf,d;r
nlrrTtr
triinee c J.
n!tt1u
lfiJil
f,l...
$a?1
duti'arao9l
d
lriuftuu:
vt'l
arkur
lt1tl
fu10
hlttoi'
i I tr.t
fil
'u
tE,,;
'.i ;
1Ald1?vl'ltlt[
virvrs
tirionrtndT
6'uusal
*iy
E
E
EI1
at
I
NO
dr,
a'ln/
€3[U9t
b
$a?
TCM
(Ten
commandment)
naoluvl
lrJ6sutil'jT$1d'
10[tuu
d1q"...
uoolgiltl
ann
iLr
[? [o
loiragao
[ag
I
arlrratfi
olrtgrfiold...
lilr13qlliu
fislrtlrilai
dul
lrilr
'li*HdWnrntd'n',t ttlul$stl
:Jnnro.rgar ttll$otnl,!?
or{o uBsd uo?{',t**
nac HJ lo
$ a{...
ualrnuu:
fius
ilag
6$
il'ltt?[?l,l
!!
,J
Ia'1a3il
[€1ll1
?la&BgtI
,
u,l1[
nutoas
rtlnlarJU
'[uq1fituu1udr
dv4
log2*u0cort
...
.
Ii
[i
lili '
il
I
ri
;ii
tirt.
,i
iri
,i
'':
c6
nu1?Jl'
ufluu{iau
;
ila$[nau
Brrl
[ua
?
9
44...
oJa
to1ltula€€
ilunu1e!
...
fhinnvr $uri 2: orQ
orQs: HAVE & mu (TEN COMMANDMENT)
clurdan0liro : 7 nsryInu il ooso oq to CI
dcu6urrhnfnr n$rJldoo : 16...
RAYE:3@REDStcNAt
6
tnuil3
tu1...
1e
I"il -' ,
'//
(S /
SJJ
lu firsl
5ia*r6ts
?
,i
n...nauau
dudrnd
lifiilurs,
o??t
nua2flu
!!
; ,/,e=
ultl6...
@r
rsN
Jr,


Ns
'-r;tr/ /gi----z ! l,/
LC
 "(
6r
@)
oq
,@ ,.,o'
*..
,4E-".-
-l
l_.-
Xne
il1nuu1n
uuutllls!!
t38
nau$u1
uu...
J.3
[ta9u
t?11uu...
lrou
oa{uan
og'lilo
dil
tnuili
!!
oSuu
ag1[?rt
floo:1€
il
e di
altil[€a$
airdry...
frsw.....
ry 
OARAGE COA'T
l{flflJ
o]Ufinda"iqe
n$na1s
q?t0n
rua'oufiu
U
I
!!
. .lJ
agluuular
u'runa
Bldu?ta0t
iiu:
/tr'
a.L,
1JV
1
L-
=_
tD,lt,/
',y/
't .J
re,tu
ttuunfia
ay
uauaxr
ffi
i _-=.
+--'- B
i --,-
aanlil
a1n ,
[n13U
qi
il
?ruta
n[a2t
,il
orfn
AC
U€UN
ri'uturi
uau?i1tr
ga3
%1
r44
--:---
4
,,',...
sds)Ju
ltrJ'
trkr
trisr
oi
dn(
il
rflunrtrEsu.idd
d9g
ronuafl...
e:fl?g tvtdrj,lel
[0t?l?llulto:
ilII
Eilndlulriu?
)/
I t-...
,M
1s0
a3 lrui
I
[Q1
mu(u
naa
ftr1q9 aftu
?tEolft0
+trl 6l9l2ft
-," :nauu
floog
vl[$u
'?
u€a?1
errtu
anulgg
ilao[no
?
anulsg:
fla...
Ir1ltilsl:!!
tiodlu*
Jt
asoaltulnanlu,I
$a?$1l1!r
t'{li:niu
rfru...
$2fl$n
fl8Ufl11
tdrLd?
_$:K
uantril
€anau
kd:
gatila
i...
01n
I
il
,''


ra1[oar
giudashilci
J
uui
aaulri,r
9
o$50rlua"
siT u[tu
*J
t81llll
nuc:riasloi $ lN r' u
--.---ol Z
@./ >-...
A
ilu3
!!,l
lrr
tlE
A,
J;
ffi
t?t11l1l
6lu!
o10rt....
nil[[o....
9,
oa$cr19...
[tTt....
{;a
,,x
"1
nAyE:tOrfuIodouno
at
uo?,1
9
aa$
leirflulr
-
1 ..<
- 'P '
--> )
fioiu...
aurleifirda
dro;l*fiLactr
fiuuri
rodJ
tUasvt
66Udil
fla,lflrilu
LIU...
f,nrfierir
aren:6trear
udrfild
nru*rf,u
nurdrran
Ineuafl?1
emanlUurrrr{
)[Ttoil1e1g
olrn u?on
trinlciulrt,}
tte?aan
ernrnr...
rnalrilcidr
r?nlfia
lrlutanI
!!
trirttulr
$ean
t9 r
[??{a
d
eftunauill
I
ila
Fts
I
!!
nfllflaPn...
rt
ag1€a$ [9rd
n8n1€$fl...
d
fl1tvr
9o
BtulgtruullxtU'
Lroooanauill
d; .
a$a:$tEa$G[1
a**iluuuri
unar.i:
dt;
rilr.[EtulgYrg
,ir uEu urdrlda ?i ttttIa...
ii> :a_:>_::<'j :ti- r.l - :
Z.rg'=3;+*1
:.--:' ,- ;- . a :a.
. ";a:. -';
l:,-
llrrf
'./'
]N.:
AS'
--1€S-
rl-
ta0
dsu
tJ 
[e1uu
drnrirlflu
6rrtairii
?
tlrr
lt1
a:1a*
no?rn1g
etsnu
,L..h*H,E)
sG),
srytlry{vg
o,rj'- - -
u: ' V-
o =-"dsu
jJ
[e1uu
drnrhrilu
.,;ttua,lu
u!!
rardsefrrr
fiunu6u
lfl1?t0
,{u1u
z;14.t?l
oTer5nrioro'ar
uoinflurryensra.r
fiocd,hfin
sEolfleooal6'tras
SiIenlnuriru
)ltctlg
ll
d,t1$[[tlao
ri:
9ltJ...
6'ofiule
0r?go?[au
tut'tu:
ilrilu
sifiuiloot
c:1rt
J
tT{a
o
il1A1?J
[ollaxl
a1€o
__--- )
$ilQ3
nduurt
tttI
..-:(

I
,qi
A,'
oua?
,il
TIUUU
oua?
a;ut
$' l'1
q/ /
mil1U
nYr
rile
g1
lrirfiu
uf,ultres
ursrflua:lr
n[il€ -- l--
€
urnr6*:...
[maa[€1
lilgg2AU...
[a1ai!!
lrtfr'u
lCIa3
frarcuouorq : n:nlfiadr
orqs : Liii liiorioumuilrnoruuriirntiau
furfiatUrfro : s atumRU i, 0046 orq ...
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 01
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 01
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 01
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 01
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7

Share

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 01

อ่านการ์ตูนออนไลน์ site:http://www.du-manga.com

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 01

 1. 1. THE GITO(D,E ADt'E}IT1'F:E
 2. 2. lrl? arrior
 3. 3. Name CATTLEYA J t{ I n?1u It 09... !r ,,1 as [51r r{, 6 [*ttFrutul{u :Jalruufl iJ'lfiau a1€!!9 orirdtrilsud'r $$1vail6tttil .! d!t
 4. 4. d.-dtia?lrl - .d- d& lilildo$u?o., tll.tultu e il?ann€tl! v llSC.n. oxu'lg ta$43 2 ouail?1 l$urriu tt3 una?1 lt1tI aslnlir*J tau ? ilI ilI ilI *U'I nu ail1 rdrlrtu rna$ou '1, ,lt ,,/; 3q u u1glaon Itdso l?ltlAilnu J u -J $uua a1? Igllo Jr r>- $[o?eng , tl3 r/,6) . 'r, .[m-,,u 1' ?le, l'r r1
 5. 5. n'lfi v flnt nn il lr1. u A ra uu:€ 'dliil" durbnnlat d1?!tJ- ltlgull ,yt,lt!0l1tl onile1 e?sqreg a1e i.J.JrJ nuga [u[e1u irisri: a' aa... ita oauunt€?tfl?1 "uluillTi" 'D n1nI e nnI nn gao tgg$ o€s4 !!
 6. 6. i agntlut nufla$ 6t ldtcfr [oafluv' duuru / t z,'',,., .r i..*r -J- r){- -. -*)( - ----la rna..I&iA lv ilagtt le.ifiosiaur dA anu,8a 5) I stJ .udatu:, o{latotllull nrrrftlrJ [Ag , t UANBE? [$ ldi
 7. 7. IT€ rYrfiouiiud, 1oa- T{As$rIU2OAfl uEaorglrt a ad- oge!ilg?oag}I rlnsoauu dufilri6o ag,1ne:tea 9 ue? o0e: lrifir,ia ou lridtitu oa$llila ,r 7 ,ffi, ciruo:uflu nurlnfias ) il[a$ !! tit a", ttr,rrd ldl'tar {uruld flnau lnrtf, drlrrr'11 f,$ b7 ua r; ,7 / I t ttl R1n r n'ln ,r n1n
 8. 8. 'il qrYiI' LSJ [O v [aanu fl3tt1tI tagus B Iii B Iii /{ t--;- I AN S'-,rt b ,- [Yru{iu: agtlo1 flelun teiaon ril LbFu, W teild -Jsuua f,1€t -tnu&3 rlnlri $sitr,lr,r ,;:Hi, :Jriar,$Ett qrufltld'rorr ;sulrild&r6'u o;ur*aa Iud*ris ooytail rilahlr#. ga{oir 'niluln rirtt .J enalsnuflr{ ooucrr Yt?[t13nuuil lr;l'!,8... .l lnfluil1n ttuxt: a- tl,tilou[uotl ,{rrros or*
 9. 9. eb a1 I II U1Uru n1[d u1slil I tta2 !!! rdli,rd rilueria dr.ltninrst cl6 {tla -:?ull ilufln elnt .r' u1€uan lga: e0tog crddrfi *J reqt.[u rn1fl lrtlrnu ui t? 0r1 I un *.1 --:jSESEF *.-r-.- -iu- e--..- o ?11 a:le a' t[3 q .-"'*- '
 10. 10. TdTdI;, ?ltu a1fi160l eEu,r 'urarifiU lfl1: riruuan i- uLau€.... uEilsrear nYru$ri tiquoaot, auurilrra -r:) 'filsu$ {hlriflCau rira:1r I t[3 !! llou1 .l ri;ltt rorauEu f,umu: rt Itufolut 1110 l'1t *1161 5. l{rrr
 11. 11. aoaI 0r1 !! J 1l ttua:lt $la nldr , 'l' uY r ,i. , lr'h"Ahl ln,N I oa$ rd u?g rlnaa I au[zu1 I AU[Bfl !!! I a1 I al ! fl1 ffi a1At !! $19 o n?1ile1 .I rdail $?ag8 rflu1u I u1{l aolnlt -b-,r .-) : d r?a$il$14l d- rugguailgil dea u?atnioull3 kirvirtrnd 0agn6tl011u!t biafisldlail
 12. 12. duflndunniu ,firor16':tirfluo .,;..,, ,8il rir .rJtcriiltl L - Lr-- rfuf,ru.. Ilttrn l:ilnotj t4'JN, (:aurfiuzriu) rag! 'rd IiJB gU: o1lt $1n T! illt cctfi6'l 1drfi$ luurir llu?tot.! a1tll nauu LL$nr, tt
 13. 13. [Hg -=* - ''"t ..t,"' otntc ttilulai: uu3 j 0lauyt outl/t1r nisurn n... :THIBA -- [., s'lj ./,J ltuuc... ilaal6r lrtrirll RTIlAC ? rirll 90nao ilaaud'z *r o?ga: ? zKr,,1 ANK ,//,{l , // / ,il,
 14. 14. ?1lo, tUr arl f1a ,1 t V ila(u !!!! s anl6i a1n il3[A uEuen.. ffbu i ---------- nurard'a ulqaao so{t 'fl' ila tilfr n ryvrr[.i flu: ., :i Ix,i J I l-d ?urr ta$
 15. 15. 41r... 6Uile Llrou e:ldtuu AD. TJ f,a16no5lvl5 ' ltil dlttJ nd'uuryiuuas i. ua1il',l€6lnanf, nufla1il61a ldufigu filtrlIog? 6ar'rjare 0l1€nur$o g$a1f,s sa$$$r! a?1illto ana1ilglou lrrrirtln l r _r, ffll"' i Y,tl ,,illJrl - ai auSJ[ta{l .Je ile3nas 6[!6t1$ :lri'uf;su{as r€$l Irll,rflllll,
 16. 16. frJ
 17. 17. OG, d1r€a !!!!
 18. 18. n,inu?udfiuf,lrj rrdoetn - J. il trl:[u0|ntt [l,l6u lrrnmariu }l ar!cl ilrst.lttgJ,lsotl )- : J -E iruilltt?ulaeauLill Lll [1?$?tllll .tJ tt$m 6il1S,l15A6ianr ri'u$ulrt ttt[glttr{ tflurnm:du tJriillyt eurfiulrJ
 19. 19. a ... ------ ,. v =CN7r --/ ? )+ '----- /rIF u9r€13fl31t1[ vAy alTA$Aa$ lrtrir{sr ,AO 611€au€€n //7 N> T1IT oY- n rtrtl ilur flea a: lranlfuu auoulttn oiautcuraurtilj tfitloflaafl -.3Hlllgllq 1r{tdu6sriau 4''^'C6-r--.- - x=)r) '.va9, fl€u lfltt ?,a$[€t{ tg [t{t,13... rnm:ris6 o99l1ttfi1taeg goult€
 20. 20. Ia I md5drnc... llt----- / i i/ u lufiao firut fla tuld' ag161l uta$ ,r4^ f . '* , iraN - :- , ft./
 21. 21. u[fl trifiur a a€$ 6l I o??l lJfiuueia 1dturu dlri' _::--l-.'.- ,.- !-=::: a-E afluasflas "lotiail a1dra,, .r{tuaur{nt ilnrailnraf orrfnuEur{ u ie ttrtil1r a:kur ollne! tririr6's urisfiuur airur fiu;.... (l1[$gail *aultrllrtrid tto[ogo ain il? n il a$u'l ?l ,,----lIf ,* .l{fiiou ryWtroannu$a? 4 I finosuuuf, F/ll,-- e e l/./,'l uononiluail {//// li "'ilta SK ,
 22. 22. Hd leu d1q..-. oaslil ilZ a in$ t OU ct * ll o€ TJOU ila{l ,,, t[R?,1 iu:tt .irrny arirtriu r{tur Ls€a$$!!
 23. 23. r{rter II N
 24. 24. Xulrrr llrXe ) a n.l mrld ilr tridau auto aa €umt* lrlau r lilil Yt1$ 9 6t&UA? fllilu a'I?6UA$ L. il$a 6[OtYl ,tr17 I qn... nfrur
 25. 25. rirrnX ralga$ _ dtai{uo'rnfiu; urlridustd q El'15 ! ! I [rioiau rulodu ;n;'j fr r: ',,i Lir{rrl tFlt''t ,, ittdrr , ,i tu€ r it,' rr- -ili 'rr$' 9,.,=J/i --> t--, r-,,, ( ufilil zt1,- a1qt :}iaali i quuu 613!.$A 6'aron odtufia raluuttlt j ildau rail{I le ag.lrtutl !l!!
 26. 26. a;lr rit tt? =-4 f ,ht 16n It 1O j a?t I ttt - _.'hrrrr,',
 27. 27. '-- r. o(,?_ Ir, [tJl.[1 uda .C 91ffi ilil Nn?1il r5urlao ila$gui,, ldhiutif, $€afl
 28. 28. rr9) dd d fl t?Yil,tJofl rrlt#rrnl tl rY c,, $l [0... -fl !! l, , ttn$u r!Ddr, h &!'
 29. 29. o
 30. 30. -t ,4 a
 31. 31. ,^ tt. /,r .JJ -_/'h::> r3rfio r 99 [oorn !!?
 32. 32. v ux[ $ffiar r€$l rll-l 4d.J Eoiluru... trdurfisu iurafl?.... Lln Ituuou Cnddu Inuuu flunau "[frril tilto
 33. 33. t'lrn ut$n J fl$[ng llnrilals lununmn [[43 uruoi'ahJ i'rin uiud llrftare frrrt,ou J'lu, lr-rui'a lrrhn uri lr8w C,ruiju q ttri$r rfir.r ll'rli r0r u? 'tt*1,,rn ct$l 'uaoaa'rs u1l{tou2 ?tEl1NllA oantflu 9rz .( aiT usJrso{l o1€a u€$B [€tJ sn6aulvra an n€$fil[$
 34. 34. 76 RAUE:2Os:ufinfiununlD
 35. 35. ti1 litllr ruy i rtiirr t,l It Ir1u
 36. 36. til€1! {suas i16oo6ooi'ctr a [a1il Ioru {onrt u:gtrilat [agu! ttlrl[ua ,,1
 37. 37. Gtrl irrlrioariUtd uurnliu ularrJd,r 7 r:ludm 1u{onrt fru0u:ranras n[o.... (}tr rfiulciiu F'r{n uEuri ilu, [143J t'rrrhuri .io 'Fs ..-.'.r ) -!l , /. "i]'' nil u1{t?... ru:iclffiu urorSu urin Og Llr 0r'lu 6 fluon llr !o ?1... mdrgrufirnuroriau n,tto DEMON CARD SPECIAL TNOOPS SHUDATs,'r BO?1 eErr{e uunlrtLo silrdiltrlsud a:1r dta{uutr
 38. 38. g.r v-a fa elt ouQ:[11 a-c o,ltn utun dutrirgau."su rluura ,Erl10$ ne&r 6utfrqanj uc6t "9d6 o?gtng€a ga$ c-c olta u€$n e fla$ou v9 $1ilUil Vl nauil1a3 lrud [rln" *rt',,
 39. 39. olililau?1 nu?l tt v{n{uuto lrtytus autog,] tutan : firs {uituailfi rflrrrdo"r6sa nhrlfufr.:rtu til Lo fiuriu tiundr uril usi nfrurflqdr zu{fi vr6'sriul6' gy'(L M
 40. 40. uriauandr V--"ryEurflu Y,,f =' lfl::: (/ia:laoag /' ,r -) uantrfr il lilT{A{t I ufln[[a? trihaudr ,al 8rr1[fla o n,lffio in$dtrd I . *c, til€QnU *trn ( [n [o 6 [ooil16l 113 r I. Br$...Blu o:tilrar E rnuil: u:niur r ril* a;1: lilricj t'l J Q rfr.rt+*daniu ldrfd ff*sI6 ffim#*. tJU... hfi.. Itltt fititu;
 41. 41. raa l ttl,trJ I I r1ilu0 eulct ovlssLa Jl ,, iru ililo6|2sa1€ilBi d1Sl1€Od'l[AAAU dA ?I?AUA$ 16nnuriuki arirur ritflulriiu hl$dastatl flrrarildtri6g rfluar'lrhj 1l?aa5u ?r1u 6mrfiadr firn t a1 dt T a1 ilt ua'tto"l otJnttyatJu :l .. o. na?{?lj [t ac lruu 7
 42. 42. IZ-E '1(-:)r fineoun{t rdazfudk* nunu,l ariuran d o{toll? r,ll?Un2l rarkru lsor riufldrao#u d'rrJriu ourla? desran Ao [1rtfl'l tJ't?l?1uilll oa!6{{6fau iluaaua? 21Ag'llto Eo.rurJanl [uton ua? rluNna'l agaan Iot*?lN utasrjrirz qqc..". ?t?ot e31il1,fr rytl g$ [$ai!! I r* [ilt[$afla ahtr*s otNo?!l lr fla tngual?1 "tzvl" )ato, vrn tnlf Brsu raudv tnr erhJ,i,u rl f,1',1 airair iluoafl orstur.r ? @. nlst1:?1 u1ufl:aanQln,nr=fi luri:f, nufioe'tutn r:h.ind'uat,rrrda 9 ft! a> !: t; !: tr; ll .11'lg fltl artr al aguitu lt ,f-3N lurorleo,rg g:naual tnu$:
 43. 43. a€a3:t ia{l fio1t . uu[n]g$ uN5 [garttgc raudst j tt lt1sl103J; uJaflou $lArnsaq turfiprtutd 1[1tV l[o6t'lt tu . $l?flLl'][[6? , lrifioastrriu RltflOn1t€1u ' uljlJ lNtlilsuan otlrilola?'r sirrrllrs o'l'0n $anlag{t flltna 6ft6t1rJ 0u'l{roll0t? l(t a
 44. 44. il0€u € terilonuflu: Ir0l6t,t [?l,l *fiourududz la' isfla$ [u[il1 ttJuhluraa: u;n€u
 45. 45. H : d il d ,," / Io s I
 46. 46. il ti I lilii l,l lri lil irii ilr !r [, lljt rll liii ill ,air. u'lg ilt [noI a:kfruI td a3il !!? r' ! I ) 'i$)m ,NC i .*orqnr'..... ird tflno tiu q
 47. 47. qP w' ,llwt;
 48. 48. a_ ,// / til ; [ilr [u3Jauflxt u$flu fln[$an ilunaulotl !!
 49. 49. nlrn u€on ua$du "ilaHrii'a"U !! mnt lrne.r 6) ndsiiruduu dlunrs tr,i'ufiunn6n lairr : I, / €'ron1g rflu rlrmt U???U lag ' !! 4^rh$ --QD N rirlail d oil1n ilau og1llllu x... 01ilte1u {, I IJ
 50. 50. r[fl rfiuau $?au ,l? Qi€3[ al 41-61 It a1a1!! gao j mg&t etu q J- 1[? ilaoua$ oltn .U€SN
 51. 51. d1t!!t, ilaanfis 6r*rg J ?to1u fidaoritu ailrf,$au fiurtr{ uarsqr{ o?o uu lh1tf,d;r nlrrTtr triinee c J. n!tt1u lfiJil f,lrwtfi r rpfrrgfru $uutlta ai xtiotilSn tlsz rruljll tflul ? d A d...d urJ6gu 1r.t
 52. 52. $a?1 duti'arao9l d lriuftuu: vt'l arkur lt1tl fu10 hlttoi' i I tr.t fil 'u
 53. 53. tE,,; '.i ; 1Ald1?vl'ltlt[ virvrs tirionrtndT 6'uusal *iy E E
 54. 54. EI1 at I
 55. 55. NO dr, a'ln/ €3[U9t b $a?
 56. 56. TCM (Ten commandment) naoluvl lrJ6sutil'jT$1d' 10[tuu d1q"... uoolgiltl ann iLr [? [o loiragao [ag I arlrratfi olrtgrfiold nratt* ?ur6IU2 t?l'l$it P ac nf,:lilu flJf1{tO}lI $urta nJfisu6n laifiu,r,,prlaa o'tulilan tL;sl$, -"]::-. =_ €> -..< ..- -->f 9, [01 j 1{ a100srflu multrarEraft- dd 7tluilani1[?1 firflutd
 57. 57. lilr13qlliu fislrtlrilai dul lrilr 'li*HdWnrntd'n',t ttlul$stl :Jnnro.rgar ttll$otnl,!? or{o uBsd uo?{',t** nac HJ lo $ a{6ty-qr fla{ilu'lt 1lai!t6u1a [rJ]r?t1it6t , a- o't?Gl ut{tFt torru a*t u! il? Hr{€13 9 {rit*t* o*rlort d. tn'lru lll [o:' ey ouaa$ ilnrlasj ?r6t1? lrilailurrrt,d oauu d* 3J[tO[6Atil1Utt j ?td'ltJltn trirtr{1eil il uloarkarirotft*" $'rFoo*rtrirms rrE st1€a u€tloain 'irrfluoiauki u6'uuasrtrrl $ rrlciou IrJlltt € o1561 1{UAin ilit ,l t i2 122
 58. 58. ualrnuu: fius ilag 6$ il'ltt?[?l,l !! ,J Ia'1a3il [€1ll1 ?la&BgtI , u,l1[ nutoas rtlnlarJU '[uq1fituu1udr dv4 log2*u0cort a tl v) nauoon t&u Av aan lililrJor
 59. 59. . Ii [i lili ' il I ri ;ii tirt. ,i iri ,i '': c6 nu1?Jl' ufluu{iau ; ila$[nau Brrl [ua ? 9 44... oJa to1ltula€€ ilunu1e! a?I1SXlll ttmasur
 60. 60. fhinnvr $uri 2: orQ orQs: HAVE & mu (TEN COMMANDMENT) clurdan0liro : 7 nsryInu il ooso oq to CI dcu6urrhnfnr n$rJldoo : 168 cm/Ss kg/B 0iidrur : rnril'lsro uruofrrsn: t6utdu, gcnc RcruflrnsnWrflu : nrsoonrhdurpuiio, drulf (diorioum.,ft r0uDx.rwnu) uoufruou : frarc : Rulao rtr: J [0nt00nrisru#0.:il yrironun r6o?o,i rrr o Ie e , .j4' ,J y,da dd, nnnlYuo [?trfl 1n0ufl [5a{uay Ifi9t1^rtJlr[uun1:q]u !,! - ;nt I 1U fl U O 1141 U A nU ; yt l,lj 0 uuo u'tn to u ? fi antlyt h4 rgruriflufinnru c Y Yl-. qv turTu u: n ulu [ 6 riry u o'[fi ut r rfl u uh u ni u ui ur.] : orq orxrrnf':d'ular;dr,r 1 1do'.fl0 U - -v,t[9r[1,!:1y11A?1]J fl 1ri'l:n t[UUUuo rrA'u]1-l lil dt I v d .; [uun15qafl tfl u n lfl u tUnfl u]t1 [ljxlolu ltstlt't t1]u oruo::rnrfi rr':lrioun ff rouriJuorilluroluoi fdu ! , , ,o"o qe d, j .d ltfl nu{0 ttJ tlu an0ua fl tnu tl{ tiluoluvt rilnuufl nl}tU i6 to adr.: ulufin':nrdrvirufirI firflunrulod rflunun:.r rrayuir ffGorururu d d e q A' It0?0Y?1au1n r?,uurnnelrlrJ tuS0ilfiauy ! 91 Y-,t l. ,'- /'Al /'7:i* "% o€l 6l [agur I ,r i.-: i,' /y' ,, ,' ,/ 'r/tl, 1/. ',t '* t.<k t.1()
 61. 61. RAYE:3@REDStcNAt
 62. 62. 6 tnuil3 tu1... 1e I"il -' , '// (S / SJJ lu firsl 5ia*r6ts ? ,i n...nauau dudrnd lifiilurs, o??t nua2flu !! ; ,/,e= ultl6d a1e tfiolBarrlraqj* $a?!! fiutnnu mIcrr6 [rta$[€1 il 5 a1€! ! lix$a2 o?fl43 il )' flnora... 14flou LuttJo{ rJaaoi'sd 6r:.tcir ) ,r ?1 ^ ""+/ r r-Oz ['r - N" : due:lgerg dn11{ luriiau t4uog nv/' L-
 63. 63. @r rsN Jr, Ns '-r;tr/ /gi----z ! l,/ LC "(
 64. 64. 6r @) oq ,@ ,.,o' *.. ,4E-".- -l l_.- Xne il1nuu1n uuutllls!! t38
 65. 65. nau$u1 uu... J.3 [ta9u t?11uu... lrou oa{uan og'lilo dil tnuili !! oSuu ag1[?rt floo:1€ il e di altil[€a$ airdry... frsw... v, rD*u il,IilAO tas riaslrt Itgnuila il1?r il
 66. 66. ry OARAGE COA'T l{flflJ o]Ufinda"iqe n$na1s q?t0n rua'oufiu
 67. 67. U I !! . .lJ agluuular u'runa Bldu?ta0t iiu: /tr' a.L, 1JV 1 L- =_ tD,lt,/ ',y/ 't .J re,tu ttuunfia ay uauaxr
 68. 68. ffi i _-=. +--'- B i --,- aanlil a1n , [n13U qi il ?ruta n[a2t ,il orfn AC U€UN ri'uturi uau?i1tr ga3 %1 r44 --:--- 4 ,,',d ,,1 v €au !! hlr/ / ,"n{ ila airurs$de dufio:lrjuas $ffia! ) ;rr
 69. 69. sds)Ju ltrJ' trkr trisr oi dn( il rflunrtrEsu.idd d9g ronuafl... e:fl?g tvtdrj,lel [0t?l?llulto: ilII Eilndlulriu? )/ I t-^ ' [a... ilEno v oidru ,da agan€,u '9 flv
 70. 70. ,M 1s0
 71. 71. a3 lrui I [Q1 mu(u naa ftr1q9 aftu ?tEolft0 +trl 6l9l2ft -," :nauu floog vl[$u '? u€a?1 errtu anulgg ilao[no ? anulsg: fla0 "t14tJauu rfiu ei6uflao fi?antu t?rl 'ht .7-</ i-t lirluu,rs6rryi €[€ariflau$ia Gt?go3 !! ,o 6 *,O V,, |.x 4 , [?o{t t.r{1}16fun r?J1 tu lriqu
 72. 72. Ir1ltilsl:!! tiodlu* Jt asoaltulnanlu,I $a?$1l1!r t'{li:niu rfru... $2fl$n fl8Ufl11 tdrLd? _$:K uantril €anau kd: gatila il111; !l I I I
 73. 73. 01n I il ,'' ra1[oar giudashilci J uui aaulri,r 9 o$50rlua" siT u[tu *J t81llll nuc:riasloi $ lN r' u --.---ol Z @./ >-=*Y ."Nt ay ilen1ted unaolu lueiruT u
 74. 74. A ilu3 !!,l lrr tlE A, J; ffi t?t11l1l 6lu! o10rt.... nil[[o.... 9, oa$cr19... [tTt.... {;a ,,x "1
 75. 75. nAyE:tOrfuIodouno
 76. 76. at uo?,1 9 aa$ leirflulr - 1 ..< - 'P ' --> ) fioiu... aurleifirda dro;l*fiLactr fiuuri rodJ tUasvt 66Udil fla,lflrilu LIUUU lrtruda
 77. 77. f,nrfierir aren:6trear udrfild nru*rf,u nurdrran Ineuafl?1 emanlUurrrr{ )[Ttoil1e1g olrn u?on trinlciulrt,} tte?aan ernrnr:lrJ ai fltT{A aanltt duurutil t; n1t$tne riauatlsa e1nm13tl noooluilmfi lrifintfindatJ mnteluuteg ryZ- - S--z- , *V Itr N(=fi uddurnldu tilgo aul0tou? rtN '. _r-';a ) l-. uta1silnau... d .e [n'l3uagfltlu a?I1lr6llruduI un?1 ri'ctanli nrin u?ri rJtlng aantJ1 vt1... - vr,lttIilaoo aanlrtuttr{
 78. 78. rnalrilcidr r?nlfia lrlutanI !! trirttulr $ean t9 r [??{a d eftunauill I ila Fts I !! nfllflaPn... rt ag1€a$ [9rd n8n1€$flne1nnu r96 asu.lrfl€1n[oat
 79. 79. d fl1tvr 9o BtulgtruullxtU' Lroooanauill d; . a$a:$tEa$G[1 a**iluuuri unar.i: dt; rilr.[EtulgYrg ,ir uEu urdrlda ?i ttttIa tutJaut6a ntaunn?$u riru{tu0' ao. ag1ut,[tT Gtr nu,ld€6[1€ ;e iln?u il lfiua;1r trtd: r t-r Y{at?1tt?nuu a'le:?''lol lilatlau.l , finsrfluuuufl . [fiilaunu fla o'tn.n't*dt l rfiad':stan aA flu imEm lmmm mm
 80. 80. ii> :a_:>_::<'j :ti- r.l - : Z.rg'=3;+*1 :.--:' ,- ;- . a :a. . ";a:. -'; l:,-
 81. 81. llrrf './' ]N.: AS' --1€S- rl- ta0 dsu tJ [e1uu drnrirlflu 6rrtairii ? tlrr lt1 a:1a* no?rn1g etsnu
 82. 82. ,L..h*H,E) sG), srytlry{vg o,rj'- - - u: ' V- o =-"dsu jJ [e1uu drnrhrilu .,;ttua,lu
 83. 83. u!! rardsefrrr fiunu6u lfl1?t0 ,{u1u z;14.t?l oTer5nrioro'ar uoinflurryensra.r fiocd,hfin sEolfleooal6'tras
 84. 84. SiIenlnuriru )ltctlg ll d,t1$[[tlao ri:
 85. 85. 9ltJ... 6'ofiule 0r?go?[au tut'tu: ilrilu sifiuiloot c:1rt J tT{a o il1A1?J [ollaxl a1€o __--- )
 86. 86. $ilQ3 nduurt tttI ..-:( I ,qi A,' oua?
 87. 87. ,il TIUUU oua? a;ut $' l'1 q/ / mil1U nYr rile g1 lrirfiu uf,ultres ursrflua:lr n[il€ -- l-- € urnr6*:... [maa[€1 lilgg2AU ! $a?1l].;. tirufuutrdudr drnguarnrr6'eu a{?{2n[?'l rll 0u14'l{ [naflu t1,d' uctFr?'l&l[!ut]ttau friosadnaaol:l Uroofiluriuarr-:rE -d15-
 88. 88. [a1ai!! lrtfr'u lCIa3 frarcuouorq : n:nlfiadr orqs : Liii liiorioumuilrnoruuriirntiau furfiatUrfro : s atumRU i, 0046 orq zo U dcu6ufrhnu-nfn$r.tdoo : i66 cmt46 kgtA 4iia'rm : rm:fl'lsto uruodlsn : rhorms u-nrh RorudrursnWtfl u :' nrsrloln: lr0unulduuiiii4olunrg uoufruou : Rsounstc i- uoDntnaflo : tMutn] ldriryuoTn:trdo.:lipt:usi6ulauir n:orLh{r to.:ar: erlfi rilunr:aunitfi fi ffuuniaa*au rusilri 1660e;tliriJuldomiioqj6.:u usiriiunru:Jqir,rfl rn ir sivl oa^ n'hJi ra yhi fi d'r n v nr :u {.r o o n u r ra I o u fi u Ad aaufi 4 fi rnuSfinirilruelririury,:rhjyriouuay 1ar; ff uou6n'jr " rao 6r ror uilulnt'ar.ln yflu', fi rnu lfi qrfl ufi orr6o "n''vrrfi adr " n*urr unyriau .izqo a - i A tI tfi ri'rrfi ori'rnyn:rfi orrfi d'raya:urnriuff uau ^grnol,utilwlolJnu ylr.:rulri'vi tfia dr uuuriaioerull rluo.:or1 l/ TO EE EBNIT]SIUE@
 • BeerParker

  Jun. 7, 2016
 • UchihaSonsuke

  Jul. 17, 2015
 • ssuser52f640

  Jun. 7, 2015
 • IsarapongWisadsakulwong

  Apr. 28, 2015
 • thanachotcp9

  Apr. 4, 2015
 • warrapongboonsong

  Mar. 25, 2015
 • basbasuration

  Mar. 6, 2015

อ่านการ์ตูนออนไลน์ site:http://www.du-manga.com

Views

Total views

4,688

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×