Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5

Share

Wstrzas

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Wstrzas

 1. 1. WSTRZĄS
 2. 2. Wstrząs - definicja <ul><li>Zespół objawów klinicznych o różnej </li></ul><ul><li>etiologii, dla których wspólna jest </li></ul><ul><li>postępująca hipotensja z objawami </li></ul><ul><li>pogorszenia się perfuzji tkanek, takimi </li></ul><ul><li>jak zaburzenia świadomości oraz </li></ul><ul><li>wczesny rozwój oligurii. </li></ul>
 3. 3. Wstrząs - definicja: <ul><li>załamanie przepływu tkankowego, którego następstwem jest niedotlenienie oraz niedostateczne dostarczanie substancji odżywczych i eliminacja produktów przemiany materii. </li></ul>
 4. 4. Patomechanizm <ul><li>Utrzymanie przepływu tkankowego zależy od rzutu serca, </li></ul><ul><li>CO = SV x HR (4 -6 l) </li></ul><ul><ul><ul><li>SV objętość wyrzutowa 50-100ml (obciążenie wstępne = wolemia, kurczliwość, obciążenie następcze = SVR) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>objętości krwi krążącej (hipowolemiczny) </li></ul></ul><ul><ul><li>wydolności serca jako pompy (kardiogenny) </li></ul></ul><ul><ul><li>oporu naczyń obwodowych (naczyniopochodny) </li></ul></ul>
 5. 5. Hipowolemiczny <ul><ul><li>utrata krwi krążącej (krwotoczny) </li></ul></ul><ul><ul><li>utrata osocza (oparzeniowy) </li></ul></ul><ul><ul><li>utrata płynu tkankowego (niedrożność przewodu pokarmowego) </li></ul></ul>
 6. 6. Kardiogenny <ul><li>dysfunkcja serca jako pompy: </li></ul><ul><ul><li>zaburzenia rytmu: częstoskurcz, bradykardia </li></ul></ul><ul><ul><li>zaburzenia przewodnictwa </li></ul></ul><ul><ul><li>wady zastawkowe, nabyte i wrodzone </li></ul></ul><ul><ul><li>uszkodzenie mięśnia serca (świeży zawał serca, postępująca kardiomiopatia, zapalenie, leki kardiodepresyjne) </li></ul></ul><ul><ul><li>blokada odpływu: tamponada, skrzeplina, zator* </li></ul></ul>
 7. 7. Naczyniopochodny <ul><li>zmniejszenie oporu obwodowego </li></ul><ul><ul><li>neurogenny </li></ul></ul><ul><ul><li>(uszkodzenie OUN, blokada centralna) </li></ul></ul><ul><ul><li>anafilaktyczny </li></ul></ul><ul><ul><li>(uogólniona reakcja immunologiczna) </li></ul></ul><ul><ul><li>septyczny (uogólnione zakażenie drobnoustrojami, najczęściej bakterie Gram-) </li></ul></ul>
 8. 8. Objawy wstrząsu <ul><li>skóra : blada/czerwona, wilgotna, zimna/gorąca </li></ul><ul><li>układ krążenia : tachykardia, BP początkowo może być w normie, następnie spada </li></ul><ul><li>świadomość : zaburzenia, pobudzony, splątany, senny, nieprzytomny </li></ul>
 9. 9. Postępowanie <ul><li>ocena stanu pacjenta: oddech, krążenie, świadomość (ABC), monitorowanie: EKG, HR, SpO2 </li></ul><ul><li>zabezpieczenie dostępów naczyniowych: 2-4 grube wkłucia obwodowe </li></ul><ul><li>diagnostyka laboratoryjna: grupa krwi, morfologia, krzepnięcie, biochemia: jonogram, enzymy AST, ALT, CK, CKMB, troponina, mocznik, kreatynina, gazometria, glikemia, kwas mlekowy, ew. posiewy </li></ul><ul><li>cewnik do pęcherza moczowego, diureza godzinowa </li></ul>
 10. 10. Terapia płynami <ul><li>wkłucia obwodowe, centralne, introdusery </li></ul><ul><li>szybkość przepływu zależy od promienia wewnętrznego i długości cewnika </li></ul>
 11. 11. Postępowanie <ul><li>diagnostyka obrazowa: RTG, USG, CT </li></ul><ul><li>monitorowanie </li></ul><ul><ul><li>hemodynamika </li></ul></ul><ul><ul><li>utlenowanie </li></ul></ul><ul><ul><li>OUN </li></ul></ul>
 12. 12. Zawartość O 2 i CO 2 40 ml/l 530 ml/l 490 ml/l CO 2 całkowity 3 ml/l 29 ml/l 26 ml/l CO 2 rozpuszczony 5 mm Hg 45 mm Hg 40 mm Hg PCO 2 50 ml/l 150 ml/l 200 ml/l O 2 całkowity 2 ml/l 1 ml/l 3 ml/l O 2 rozpuszczony 50 mm Hg 40 mm Hg 90 mm Hg PO 2 Różnica Krew żylna Krew tętnicza
 13. 13. Postępowanie <ul><li>leczenie objawowe </li></ul><ul><li>(utrzymanie przepływu!!!!!!!) </li></ul><ul><li>leczenie przyczynowe: </li></ul><ul><li>chirurgiczne, antybiotyki </li></ul><ul><li>uzupełnienie strat krwi i płynów </li></ul>
 14. 14. Wstrząs krwotoczny <ul><li>płyny ustrojowe: M - 60% mc (beztłuszczowej) 600ml/kg; K - 50% mc, 500 ml/kg mc. </li></ul><ul><li>obj. krwi krążącej 6 - 7% mc (5-6l, 60 - 70 ml/kg mc), u dzieci 8 -9 % mc (80 ml/kg) </li></ul><ul><li>krew: </li></ul><ul><ul><li>60% - osocze, </li></ul></ul><ul><ul><li>40% - elementy morfotyczne </li></ul></ul>
 15. 15. Klasyfikacja krwotoków śpiączka splątanie pobudzenie niepokój Stan przytomności <5 ml/h 5-15 ml/h 20-30 ml/h >30 ml/h Diureza ml/h obniżone obniżone norma norma BP w poz. Leżącej >140 >120 >100 <100 HR >40% 30-40% 15-30% <15% % utraconej objętości Klasa IV Klasa III Klasa II Klasa I Parametr
 16. 16. Wstrząs krwotoczny - klasyfikacja ATLS <ul><li>I : utrata do 15% krwi, nieznaczna tachykardia lub bez objawów (KTRYSTALOIDY) </li></ul><ul><li>II : utrata 15 - 30 % krwi, 800-1500ml, tachykardia, tachypnoe, obniżenie napięcia fali tętna, diureza 20-30ml/h (KRYSTALOIDY, KOLOIDY) </li></ul><ul><li>III: utrata 30-40% krwi, 2000ml, tachykardia, tachypnoe, obniżenie RR, objawy wstrząsu (J.W. + KREW I JEJ PREPARATY) </li></ul><ul><li>IV: utrata >40% krwi: objawy ciężkiego wstrząsu, ciśnienie nieoznaczalne, zaburzenia świadomości, anuria (J.W. szybkie toczenie) </li></ul>
 17. 17. Reakcja organizmu na utratę krwi <ul><ul><li>przesunięcie płynu międzykomórkowego do naczyń (wypełnienie przezwłośniczkowe - transcapillary relief) powstaje niedobór płynu w tej przestrzeni </li></ul></ul><ul><ul><li>aktywacja układu R-A-A, zatrzymanie sodu przez nerki, (jon przestrzeni miedzykomórkowej) </li></ul></ul><ul><ul><li>zwiększenie produkcji erytrocytów w szpiku, całkowite uzupełnienie do 2 m-cy </li></ul></ul><ul><li>dlatego głównym objawem jest deficyt płynu międzykomórkowego, który powinien być uzupełniony podażą krystaloidów </li></ul>
 18. 18. Krystaloidy <ul><li>płyny umożliwiające swobodne przemieszczania H 2 O między przestrzeniami </li></ul><ul><li>roztwory sodu (jon przestrzeni międzykomórkowej) </li></ul><ul><li>20% pozostaje w łożysku naczyniowym, pozostałe 80% dyfunduje do przestrzeni międzykomórkowej, </li></ul><ul><li>wpływają głównie na objętość przestrzeni międzykomórkowej </li></ul>
 19. 19. Krystaloidy - skład 298 7,4 3 5 98 140 Normosol 273 6,4 mleczan 3 4 109 130 Mleczan Ringer 2567 5,7 1283 1283 7,5% NaCl 308 5,7 154 154 0,9% NaCl 289 7,4 bikarb 2 5 4-5 103 141 osocze osmolalaność pH bufor Mg Ca K Cl Na Płyn
 20. 20. Koloidy <ul><li>ograniczają ruch wody </li></ul><ul><li>zawierają duże, mało mobilne cząstki </li></ul><ul><li>70-80% pozostaje w przestrzeni naczyniowej </li></ul>
 21. 21. Koloidy 12 h 0,8 40 41,000 Dekstran 70 6 h 1,0-1,5 40 26,000 Dekstran 40 10 h 1,5 40 120,000 HAES 10% 17 dni 1,0-1,3 30 69,000 HAES 6% 16 h 4,0-5,0 70 69,000 Albuminy 25% 16 h 0,7-1,3 20 69.000 Albuminy 5% Okres półtrwania Wzrost obj. osocza Ciśnienie onkotyczne (mm Hg) Ciężar cząsteczki (daltony) Płyn
 22. 22. Wpływ infuzji koloidów i krystaloidów na objętość osocza i przestrzeni pozakomórkowej
 23. 23. Konsekwencje wstrząsu krwotocznego <ul><li>obniżenie CO = SV x HR </li></ul><ul><li>obniżenie DO 2 =CO x Hb x SaO 2 x 0,134 + (0,0031 x PaO 2 ) 950-1300 ml/min </li></ul><ul><li>wzrost O 2 ER , max 50-60%, wtedy zaczyna się pełno objawowy wstrząs </li></ul><ul><li>obniżenie wysycenia tlenem krwi żylnej mieszanej (SvR) </li></ul>
 24. 24. Leczenie <ul><li>utrzymanie prawidłowego dostarczania i zużycia tlenu i powstrzymanie w ten sposób metabolizmu beztlenowego VO 2 =COxHbx13x(SaO 2 -SvO 2 ) </li></ul><ul><ul><li>rzut serca = wypełnienie łożyska naczyniowego, utrzymać przepływ naczyniowy </li></ul></ul><ul><ul><li>stężenie Hb </li></ul></ul>
 25. 25. Cele leczenia <ul><li>CVP = 15 mm Hg </li></ul><ul><li>PCWP = 10 - 12 mm Hg </li></ul><ul><li>CI >3 l/min/m2 </li></ul><ul><li>VO 2 >100 ml/min/m2 </li></ul><ul><li>stężenie mleczanów <4 mmol/l </li></ul><ul><li>niedobór zasad -3 do +3 mmol/l </li></ul>
 26. 26. Krew i jej preparaty <ul><li>wskazania do przetoczenia: </li></ul><ul><ul><li>niedostateczne utlenowanie tkanek (VO 2 <100ml/min/m 2 lub wzrost stężenia mleczanów) </li></ul></ul><ul><ul><li>niedokrwienie serca i/lub mózgu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hb < 7 g/dl u chorych obciążonych chorobą niedokrwienna serca </li></ul></ul>
 27. 27. Krew i jej preparaty <ul><li>temp przechowywania +4 C </li></ul><ul><li>środki zapobiegające koagulacji (fosforany, cytryniany, dekstroza (CPD) </li></ul><ul><li>krew pełna </li></ul><ul><li>ME Ht 60-80%, Hb 23-27 g/dl (200ml RBC + 50-100ml osocza) </li></ul><ul><li>ubogoleukocytarny preparat krwinek <30% WBC </li></ul>
 28. 28. Wstrząs anafilaktyczny <ul><li>powtórna ekspozycja na antygen (antybiotyki, środki znieczulenia miejscowego - prokainowe, rtg śr. kontrastujące, koloidy) , powodująca uogólnioną, gwałtowną reakcje alergiczną </li></ul><ul><ul><li>przeciwciała klasy IgE </li></ul></ul><ul><ul><li>mediatory: histamina, ECF-A, SRS-A [kompleks leukotrienów - skurcz oskrzeli], prostaglandyny, kininy </li></ul></ul>
 29. 29. Konsekwencje <ul><li>hipotensja </li></ul><ul><li>skurcz krtani, oskrzeli </li></ul><ul><li>rozszerzenie łożyska naczyniowego </li></ul><ul><li>wzrost przepuszczalności naczyń </li></ul><ul><li>zmiany na skórze: rumień, pokrzywka, pęcherze, świąd </li></ul>
 30. 30. Leczenie <ul><li>Wypełnienie łożyska naczyniowego </li></ul><ul><li>Adrenalina - hemodynamika </li></ul><ul><li>Sterydy - ograniczenie reakcji anafilaktycznej </li></ul><ul><li>H1 i H2 blokery </li></ul><ul><li>Aminophylina </li></ul>
 31. 31. Leczenie <ul><li>przerwać ekspozycję na alergen </li></ul><ul><li>tlenoterapia 100% O 2 ew. intubacja </li></ul><ul><li>odstawić środki o działaniu inotropowo - i środki sedatywne </li></ul><ul><li>resuscytacja płynami 1500 - 2000 ml krystaloidów, koloidy?? </li></ul><ul><li>Adrenalina: kurczy naczynia, rozszerza oskrzela (roztwór 1/10000 i.v. 0,5 -1 ml co 5-7 min, do 10 ml roztworu) </li></ul>
 32. 32. Leczenie <ul><li>H1 bloker - 1 mg/kg mc Difenhydraminy </li></ul><ul><li>H2 bloker - 4 mg/kg mc Cymetydyny </li></ul><ul><li>5-9 mg/kg mc Aminophyliny we wlewie kroplowym </li></ul><ul><li>katecholaminy we wlewie kroplowym: Salbutamol przy skurczu oskrzeli, Adrenalina gdy skurczowi oskrzeli towarzyszy hipotensja </li></ul><ul><li>steroidy: Hydrocortison, Fenicort </li></ul>
 33. 33. Leczenie reakcji anafilaktycznych Adrenalina 2-8 ug/min lub dopamina 5-15 ug/min lub noradrenalina 2-8 ug/min: hydrocortison 100-200 mg co 4 h Utrzymujący się spadek BP Roztwory koloidowe; adrenalina 3-5 ml roztworu 1:10000 i.v. Spadek BP Adrenalina wziewnie0,25 ml 1% roztworu; intubacja Świst krtaniowy Albuterol wziewnie: 2,5 ml 0,5% roztworu, aminofilina i.v.: 5-6 mg/kg potem wlew 0,2-0,9 mg/kg/h, adrenalina j.w. Kurcz oskrzeli Difenhydramina 50mg p.o. Lub i. M. Co 6 h; adrenalina 0,3-0,5 ml 1:1000 Obrzęk naczyniowy Difenhydramina 50 mg p.o. Co 6 h Pokrzywka Postępowanie Reakcja
 34. 34. Wstrząs oparzeniowy <ul><li>zniszczenie funkcji i struktury błon komórkowych, przesiąkanie płynu do przestrzeni pozakomórkowej, utrata osocza, wzrost Ht i zmniejszenie objętości wewnątrzkomórkowej. </li></ul><ul><li>hipowolemia w odpowiedzi na nią wzrasta wydzielanie ADH -> ograniczenie diurezy. </li></ul><ul><li>obrzęk </li></ul><ul><li>wstrząs bólowy - katecholaminy - skurcz naczyń </li></ul><ul><li>hipoproteinemia </li></ul>
 35. 35. Klasyfikacja <ul><li>lekkie I <50% ( powierzchni ciała) II <15% III <2% </li></ul><ul><li>średnie I < 50 - 75% II < 15 - 25% </li></ul><ul><li>III < 10% </li></ul><ul><li>ciężkie I >75% II >25% III >10% </li></ul>
 36. 36. Powierzchnia oparzenia <ul><li>reguła 9 </li></ul><ul><ul><li>głowa, kończyny górne - po 9% </li></ul></ul><ul><ul><li>przód i tył tułowia - po 18% </li></ul></ul><ul><ul><li>kończyny dolne - po 18% </li></ul></ul><ul><ul><li>krocze - po 1% </li></ul></ul>
 37. 37. Leczenie <ul><li>utrata wody w ml/h = </li></ul><ul><li>(25 x % oparzenia) x pow. ciała </li></ul><ul><li>reguła Parklanda: I doba - mleczan Ringera 4 ml/kg m.c./% oparzenia, 50% w pierwszych 8 h, II doba - włączyć glukozę i białko </li></ul><ul><li>reguła Evansa: I doba - krystaloidy i koloidy po 1 ml/kg mc/%oparzenia + 2000ml glukozy; </li></ul><ul><li>II doba - krystaloidy i koloidy po 0,5 ml/kg mc/% oparzenia + 2000ml glukozy </li></ul>
 38. 38. Leczenie <ul><li>Reguła Brooka: </li></ul><ul><li>I doba - 1,5 ml/kg mc/% oparzenia mleczan Ringera </li></ul><ul><li>+ 0,5 ml/kg mc/%oparzenia koloidów </li></ul><ul><li>+ 2000 ml glukozy, 1/2 obj. w pierwsze 8h II doba - połowa obliczonej obj. koloidów i krystaloidów z I doby + 2000 ml glukozy </li></ul><ul><li>Roztwory hipertoniczne NaCl , o stężeniu Na 240 - 300 mmol/l, po 2 ml/kg mc/h, tak aby utrzymać diurezę > 30ml/ </li></ul>
 39. 39. Oparzenie dróg oddechowych <ul><li>zawsze należy założyć oparzenie dróg oddechowych gdy poszkodowany przebywał w pomieszczeniu lub gdy ma choćby lekkie oparzenie głowy - intubacja </li></ul><ul><li>zatrucie </li></ul><ul><ul><li>CO stężenie Hb tlenkowęglowej >15% objawy zatrucia, tlenoterapia, gdy oparzenie dróg odd.>505 konieczna hiperbaria </li></ul></ul><ul><ul><li>cyjanowodór śmiertelne stężenie 1mg/l, powstaje przy spalaniu poliuretanu, jest metabolizowany w wątrobie trzeba więc zwiększyć przepływ i wspomóc metabolizm </li></ul></ul>
 40. 40. Wstrząs kardiogenny <ul><li>I wzrost ciśnienia zaklinowania </li></ul><ul><li>II spadek objętości wyrzutowej SV i przyspieszenie HR, CO niezmienione </li></ul><ul><li>III spadek CO wtedy postać skompensowana niewydolności serca w nieskompensowaną </li></ul>
 41. 41. Parametry hemodynamiczne 700-1600 dyna x s/cm2 Obwodowy opór naczyniowy SVR 20-120 dynaxs/cm2 Płucny opór naczyniowy PVR 2,4-4,0 l/min/m2 Rzut serca CO 40-70 ml/m2 Objętość wyrzutowa SV R 80-150; L 70-100 ml/m2 Objętość końcowo-rozkurczowa EDV R 1-6; L 6-12 mm Hg Ciśnienie końcowo-rozkurczowe EDP Wartość Parametr
 42. 42. Niewydolność serca <ul><li>rozkurczowa (zmniejszona rozciągliwość komór, przerost mięśnia, płyn w worku osierdziowym, wentylacja mechaniczna) </li></ul><ul><ul><li>EDP wzrost </li></ul></ul><ul><ul><li>SV obniżenie </li></ul></ul><ul><ul><li>EDV obniżenie </li></ul></ul><ul><li>skurczowa (upośledzenie kurczliwości) </li></ul><ul><ul><li>EDP wzrost </li></ul></ul><ul><ul><li>SV obniżenie </li></ul></ul><ul><ul><li>EDV wzrost </li></ul></ul>
 43. 43. Leczenie Rozszerzenie naczyń 0,3-2 ug/kg/min Nitroprusydek sodu Rozszerzenie żył Rozszerzenie tętnic 1-50 ug/min >50 ug/min Nitrogliceryna +inotropowo i rozszerzenie naczyń Obkurczenie naczyń 3-10 ug/kg/min 10-20 ug/kg/min Dopamina + inotropowo 3-15 ug/kg/min Dobutamina + inotropowo, rozszerza naczynia 5-10 ug/kg/min Amrynon Główne działanie Zakres dawek Lek
 44. 44. Dopamina <ul><li>endogenna katecholamina; </li></ul><ul><li>(0,5-3 ug/kgmc/min) pobudza rec. dopaminergiczne w nerkach, mózgu i krążeniu trzewnym, poprawiając przepływ, w nerkach zwiększa wydzielanie Na i H2O, (3-7,5 ug/kg mc/min) pobudza rec. beta w sercu i krążeniu, zwiększa rzut, słabiej inotropowo + od Dobutaminy (>7,5 ug/kg mc/min) aktywacja rec. alfa w krążeniu płucnym i układowym, skurcz naczyń, wzrost after load, pamiętać o tachyfilaksji zastosowanie: wszystkie rodzaje wstrząsu, obkurcza łożysko naczyniowe </li></ul>
 45. 45. Noradrenalina <ul><li>agonista rec. alfa, wywołuje silny skurcz naczyń, wzrost oporu naczyniowego, niewielki wpływ na rec. beta widoczny przy zastosowaniu małych dawek </li></ul><ul><li>1mg leku w 250 ml rozpuszczalnika (46 ug.ml) wlew </li></ul><ul><li>1 ug/min i stopniowo zwiększać, zakres dawkowania </li></ul><ul><li>1 -12 ug/min noradrenalina jest lekiem II rzutu </li></ul>
 46. 46. Dobutamina <ul><li>syntetyczna katecholamina, agonista rec. beta 1 (stymulacja serca), mniej beta2 (umiarkowana wazodilatacja); powoduje wzrost SV, zwiększa rzut serca, w odpowiedzi - baroreceptory powodują obniżenie oporu układowego odruchowo, więc BP bez zmian zastosowanie : wstrząs kardiogenny, septyczny i niewydolność wielonarządowa, bo zwiększa CO dawkowanie: 250 mg w 250 ml rozpuszczalnika lub 250 mg w 50 ml; 5 -15 ug/kg mc/min Katecholaminy są inaktywowane w środowisku zasadowym, nie podawać przez ten sam wenflon dwuwęglanu </li></ul>
 47. 47. Adrenalina <ul><li>endogenna katecholamina; agonista rec.beta i alfa, działa silnie niż dopamina, hamuje uwalnianie mediatorów reakcji zapalnej z kom.; roztwór 1:10000 tj.:0,1mg/ml </li></ul><ul><li>agonista rec. beta: 0,005-0,02ug/kg/min </li></ul><ul><li>działanie wazopresyjne: 0,01-0,1 ug/kg/min </li></ul><ul><li>anafilaksja: 0,2-0,5 mg s.c. lub i.m. można powtórzyć po 15 min </li></ul><ul><li>wstrząs anafilaktyczny: 1mg w 500 ml rozpuszczalnika (2ug/ml0 we wlewie z szybkością 1 ml/min, zwiększać do 4 ml/min </li></ul>
 48. 48. Labetalol <ul><li>nieselektywny antagonista rec. beta, hamuje skurcz naczyń spowodowany pobudzeniem rec. alfa, zmniejsza opór naczyń obwodowych i obniża ciśnienie krwi, w przeciwieństwie do NTG i Nitroprusydku nie zwiększa ciśnienia śródczaszkowego zastosowanie : nadciśnienie, tętniak rozwarstwiający aorty </li></ul><ul><li>dawkowanie: 20 mg, potem co 10 min po 40mg; wlew200 mg w 1160 ml rozpuszczalnika, 1mg/ml, wlew 2ml/min </li></ul><ul><li>SU : hipotonia ortostatyczna, działa kardiopresyjnie, skurcz oskrzeli </li></ul>
 49. 49. NTG <ul><li>organiczny azotan (trójazotan glicerolu), zwiotcza mięśnie gładkie, powoduje uogólnione rozszerzenie naczyń, w reakcji uczestniczy tlenek azotu (NO), rozszerza naczynia układowe i płucne, </li></ul><ul><li>wlew </li></ul><ul><li><40 ug/min rozszerzenie żył, </li></ul><ul><li>>200ug/min rozszerzenie tętnic, obniża w ten sposób PCWP i CVP; hamuje agregację płytek; pamiętać o: </li></ul><ul><ul><li>methemoglobinemii, </li></ul></ul><ul><ul><li>zatruciach - rozpuszczalnikiem jest etanol lub glikol propylenowym, (stężenie alkoholu lub glikolu we krwi) </li></ul></ul><ul><ul><li>zjawisko tolerancji </li></ul></ul>
 50. 50. Nitropusydek sodowy <ul><li>rozszerza naczynia za pośrednictwem uwolnionego z cząsteczki NO, zawiera jony cyjankowe, które w postaci tiocyjanków są wydalane przez nerki </li></ul>
 51. 51. Leczenie - wysokie PCWP <ul><li>CO obniżony postępowanie: DOBUTAMINA, AMRYNON (Dopamina przeciwwskazana bo obkurcza żż płucne) </li></ul><ul><li>CO normalny postępowanie: </li></ul><ul><li>NITROGLICERYNA? bo obniży PCWP, zmniejszy opór tętniczy (pamiętaj: w obrzęku płuc NTG może zwiększyć przeciek płucny i obniżyć PO2 ) , FUROSEMID (może spowodować obniżenie CO i/lub SV, zmniejsza powrót żylny i zwiększa układowy opór naczyniowy, ponieważ stymuluje uwalnianie reniny i wzrost stęż. angiotensyny) lepiej wlew niż bolus, bo jego działanie diuretyczne zależy od szybkości wydalania przez nerki a nie stęż. we krwi </li></ul>
 52. 52. Leczenie – optymalne PCWP <ul><li>BP obniżone postępowanie: </li></ul><ul><li>DOPAMINA pobudza B - stymuluje serce, rozszerza naczynia, poprawia przepływ obwodowy, pobudza L skurcz naczyń, podwyższa BP </li></ul><ul><li>BP normalne postępowanie: DOBUTAMINA - inotropowo dodatnio, </li></ul><ul><li>AMRYNON (inhibitor fosfodiesterazy) - inotropowo dodatnio, rozszerza naczynia </li></ul><ul><li>BP podwyższone postępowanie: NITROPRUSYDEK SODU ( uwaga na cyjanki) rozszerzenie naczyń NITROGLICERYNA rozszerzenie żył i tętnic, obniżenie oporu naczyń płucnych </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Zakażenie : inwazja patogennych drobnoustrojów </li></ul><ul><li>posocznica : obecność drobnoustrojów we krwi plus układowa odpowiedz na zakażenie pod postacią SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) </li></ul><ul><li>MODS – Multiple Organ Dysfunction Syndrome czyli zespół niewydolności wielonarządowej; pierwotny i wtórny (w następstwie sepsy) </li></ul><ul><li>ciężka sepsa : posocznica z hipotensją zaburzeniami perfuzji i dysfunkcja narządową </li></ul><ul><li>wstrząs septyczny : ciężka sepsa z objawami wstrząsu pomimo resuscytacji płynami </li></ul>
 54. 54. SIRS <ul><li>temperatura >38 lub <36 </li></ul><ul><li>tętno >90/min </li></ul><ul><li>częstość oddechów >20/min </li></ul><ul><li>PaCO2 < 32mmHg </li></ul><ul><li>WBC >12000 lub <4000 lub >10% form niedojrzałych </li></ul>
 55. 55. Sepsa <ul><li>gorączka lub hipotermia </li></ul><ul><li>tachykardia, tachypnoe, hiperwantylacja </li></ul><ul><li>zwiększony rzut, spadek SVR </li></ul><ul><li>leukocytoza lub leukopenia </li></ul><ul><li>wzrost zużycia tlenu w tkankach </li></ul><ul><li>wzrost zapotrzebowania na insulinę </li></ul><ul><li>wzrost OB., fibrynogenu, CRP </li></ul><ul><li>objawy skórne </li></ul><ul><li>MODS </li></ul>
 56. 56. wstrząs septyczny <ul><li>hipotensja SBP< 90mmHg pomimo resuscytacji płynami </li></ul><ul><li>objawy zmniejszenia perfuzji tkankowej: </li></ul><ul><li>wzrost poziomu mleczanów w surowicy (>2mmol/l) </li></ul><ul><li>spadek pH śluzówki żołądka (tonometria) </li></ul><ul><li>hipotermia </li></ul><ul><li>oliguria </li></ul><ul><li>zaburzenia swiadomości </li></ul>
 • JanPeruga

  Mar. 29, 2015
 • dooomiiiniiika

  Mar. 16, 2015
 • ack1

  May. 1, 2014
 • Orszulak

  Dec. 4, 2011
 • kinga_luka

  Oct. 10, 2011

Views

Total views

12,895

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

119

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×