Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫مشتری‬ ‫توسعه‬
‫کریمیان‬ ‫مسیح‬
Masihkarimian.ir
‫اصفهان‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫کمپ‬ ‫بوت‬
‫خرداد‬94
‫ها‬‫آپ‬‫استارت‬ ‫بیشتر‬
‫خورند‬‫می‬ ‫شکست‬
‫ها‬‫آپ‬‫استارت‬ ‫بیشتر‬
‫مشتری‬ ‫نبود‬ ‫از‬
‫خورند‬‫می‬ ‫شکست‬
‫بد‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫نه‬
@ghanemzadeh ‫‌رایت‬‫ی‬‫کپ‬
t
@ghanemzadeh ‫‌رایت‬‫ی‬‫کپ‬
‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬
‫دهند‬‫نمی‬!
‫هستند‬ ‫خود‬ ‫مساله‬ ‫نگران‬ ‫آنها‬.
‫کلور‬ ‫مک‬ ‫دیوید‬
‫مشتریان‬
‫خواهند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دانند‬‫نمی‬!
‫که‬ ‫هستند‬ ‫این‬ ‫متخصص‬ ‫اما‬
‫دارند‬ ‫مشکالتی‬ ‫چه‬!
‫خواهند‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫بودم‬‫پرسیده‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫اگر‬...
‫گفتند‬‫می‬:‫تر‬‫سریع‬ ‫هایی‬‫اسب‬
‫فورد‬ ‫هنری‬
‫بداند‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫مشتری‬ ‫کار‬
‫خواهد‬‫می‬ ‫چه‬...
‫جابز‬
‫محصول‬ ‫ساخت‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫است‬ ‫مهم‬...
‫مشتریان‬ ‫ساخت‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫هم‬...
@ghanemzadeh ‫‌رایت‬‫ی‬‫کپ‬
IDEAS
CODEDATA
‫بساز‬‫بگیر‬ ‫یاد‬
‫بسنج‬
‫کنیم‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫چرخیدن‬ ‫زمان‬!
IDEAS
CODEDATA
‫بساز‬‫بگیر‬ ‫یاد‬
‫بسنج‬
GOOB…
‫بسنجیم؟‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫چگونه‬
‫نفروش‬ ‫را‬ ‫محصول‬!
‫نپرس‬ ‫بدیهی‬ ‫سواالت‬
‫ختم‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اعتبارسنجی‬
‫شود‬ ‫نمی‬!
‫گذشته‬ ‫عملکرد‬‫آینده‬ ‫عملکرد‬
،‫واقعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫مشتری‬
‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫مشتری‬
‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫جواب‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫داستان‬
‫است‬.
‫نیستیم‬ ‫تأیید‬ ‫دنبال‬ ‫ما‬!
توسعه مشتری
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8

Share

Download to read offline

توسعه مشتری

Download to read offline

توسعه مشتری

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

توسعه مشتری

 1. 1. ‫مشتری‬ ‫توسعه‬ ‫کریمیان‬ ‫مسیح‬ Masihkarimian.ir ‫اصفهان‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫کمپ‬ ‫بوت‬ ‫خرداد‬94
 2. 2. ‫ها‬‫آپ‬‫استارت‬ ‫بیشتر‬ ‫خورند‬‫می‬ ‫شکست‬
 3. 3. ‫ها‬‫آپ‬‫استارت‬ ‫بیشتر‬ ‫مشتری‬ ‫نبود‬ ‫از‬ ‫خورند‬‫می‬ ‫شکست‬ ‫بد‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫نه‬
 4. 4. @ghanemzadeh ‫‌رایت‬‫ی‬‫کپ‬
 5. 5. t @ghanemzadeh ‫‌رایت‬‫ی‬‫کپ‬
 6. 6. ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫دهند‬‫نمی‬! ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫مساله‬ ‫نگران‬ ‫آنها‬. ‫کلور‬ ‫مک‬ ‫دیوید‬
 7. 7. ‫مشتریان‬ ‫خواهند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫دانند‬‫نمی‬!
 8. 8. ‫که‬ ‫هستند‬ ‫این‬ ‫متخصص‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫مشکالتی‬ ‫چه‬!
 9. 9. ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫بودم‬‫پرسیده‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫اگر‬... ‫گفتند‬‫می‬:‫تر‬‫سریع‬ ‫هایی‬‫اسب‬ ‫فورد‬ ‫هنری‬
 10. 10. ‫بداند‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫مشتری‬ ‫کار‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫چه‬... ‫جابز‬
 11. 11. ‫محصول‬ ‫ساخت‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫است‬ ‫مهم‬... ‫مشتریان‬ ‫ساخت‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫هم‬...
 12. 12. @ghanemzadeh ‫‌رایت‬‫ی‬‫کپ‬
 13. 13. IDEAS CODEDATA ‫بساز‬‫بگیر‬ ‫یاد‬ ‫بسنج‬
 14. 14. ‫کنیم‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫چرخیدن‬ ‫زمان‬! IDEAS CODEDATA ‫بساز‬‫بگیر‬ ‫یاد‬ ‫بسنج‬
 15. 15. GOOB…
 16. 16. ‫بسنجیم؟‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫چگونه‬
 17. 17. ‫نفروش‬ ‫را‬ ‫محصول‬!
 18. 18. ‫نپرس‬ ‫بدیهی‬ ‫سواالت‬
 19. 19. ‫ختم‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫شود‬ ‫نمی‬!
 20. 20. ‫گذشته‬ ‫عملکرد‬‫آینده‬ ‫عملکرد‬
 21. 21. ،‫واقعی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫مشتری‬
 22. 22. ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫جواب‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫داستان‬ ‫است‬.
 23. 23. ‫نیستیم‬ ‫تأیید‬ ‫دنبال‬ ‫ما‬!
 • mohammadrezarahimi

  Nov. 30, 2020
 • AliJafari8

  Aug. 22, 2015
 • e_zargaran

  Jul. 26, 2015
 • MohammadBanimostafa

  Jun. 3, 2015
 • aven1

  Jun. 3, 2015
 • homaiooni

  Jun. 3, 2015
 • mahdinasseri

  Jun. 1, 2015
 • AliFarzam

  May. 31, 2015

توسعه مشتری

Views

Total views

2,782

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,607

Actions

Downloads

88

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×