Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
16. september 2015
Výzva k ľudskosti
Postoje slovenskej verejnosti k utečencom
2
Vôľa prijať utečencov je na celospoločenskej úrovni malá
Štvrtina ľudí sa k otázke prijatia utečencov nevie a/alebo nech...
3
Väčšina ľudí je opatrná s mierou pomoci utečencom
24 25
17
19
9
6
0
5
10
15
20
25
30
0 10-20. 30-40 50-60 70-80 90-100
Q...
4
Relevantná časť Slovenska cíti zodpovednosť
Dve pätiny ľudí zásadne odmietajú prijatie kvót, na druhej strane polovica p...
5
22
19
18
17
11
8
7
7
5
3
2
2
1
1
6
7
obavy z neprispôsobivosti/iná kultúra
bezpečnostné obavy z náboženských dôvodov
eko...
6
oZa odmietavými postojmi Slovákov voči prijatiu utečencov je ukrytých viac hodnotových postojov a
názorov. Jedným, a súč...
7
Slovensko je témou utečenci zasiahnuté
Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015
Aktuálne je spo...
8
Polovica Slovákov má v téme utečencov nejasno
Každý druhý Slovák/Slovenka si myslí, že má dostatok kvalitných informácií...
9
premiér a vláda Slovenskej
republiky
prezident Slovenskej republiky
politici
diplomacia Slovenskej
republiky
médiá na Sl...
10
61
56
54
48
48
44
41
39
32
30
29
29
26
24
22
21
20
19
14
11
7
6
8
1. zdravotná starostlivosť
2. cena potravín
3. nezame...
11
Nemali by ľudia vedieť o prínose Slovenska v utečeneckej kríze?
Relevantná časť ľudí nevie ohodnotiť ako Slovensko post...
12
Fakty ako verejnosť na Slovensku vníma utečencov
Znalosť pojmu utečenec

 nesprávne
44%
správne
51%
Záujem o tému ute...
13
Potenciál pomoci Slovenska
v utečeneckej kríze
48%
ľudí
bude tému utečencov sledovať
v predvolebných debatách,
programo...
14
Projekt Postoje slovenskej verejnosti k utečencom
Metodológia online panel s riadeným prístupom
Cieľová skupina populác...
15
14
24
15
33
14
menej ako 1 000 obyvateľov
1 000 až 4 999 obyvateľov
5 000 až 19 999 obyvateľov
20 000 až 99 999 obyvate...
Kontakt
2muse s.r.o.
info@2muse.sk
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Spahalski B M7 A2 Powerpoint
Next
Upcoming SlideShare
Spahalski B M7 A2 Powerpoint
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Analytické správa

Download to read offline

Prieskum verejnej mienky 2muse pre Výzva k ľudskosti

Analytické správa

 1. 1. 16. september 2015 Výzva k ľudskosti Postoje slovenskej verejnosti k utečencom
 2. 2. 2 Vôľa prijať utečencov je na celospoločenskej úrovni malá Štvrtina ľudí sa k otázke prijatia utečencov nevie a/alebo nechce rezolútne postaviť. Môže im chýbať porozumenie situácii utečencov, aj čo presne prijatie znamená. „Utečencom“ sú viac naklonení ľudia s vyšším vekom a muži. Slovensko má prijať utečencov a malo by sa stať ich novou domovskou krajinou Umiestnenie záchytných táborov pre utečencov v mieste môjho bydliska Q7a. Ste za to, aby Slovensko prijalo utečencov a mohlo sa stať ich novou domovskou krajinou? Q7b. Ste za to, aby Slovensko v rámci prijatia utečencov umiestnilo záchytné tábory, azylové domy a pod. v mieste vášho bydliska? v % 16 68 16 18 56 26 áno nie neviem -9 u žien oproti mužom +5 u žien oproti mužom otvorenosť prijatiu stúpa s vekom -11 u vysokoškolsky vzdelaných ľuďoch +12 u ľudí ktorí pripúšťajú, že v téme sa málo / skoro vôbec orientujú +8 u vysokošk. vzdelaných ľuďoch Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015
 3. 3. 3 Väčšina ľudí je opatrná s mierou pomoci utečencom 24 25 17 19 9 6 0 5 10 15 20 25 30 0 10-20. 30-40 50-60 70-80 90-100 Q8. Keby Slovenská republika mala utečencom reálne pomôcť na škále 0 - 100 bodov, za koľko bodov pomoci by ste hlasovali? priemer 32 bodov v % bodov Slovensko má pomôcť a podľa prieskumu rozhodne humanitárne. Pre utečencov je to nádej, že Slovensko rozvinie infraštruktúru pomoci, ktorá utečencom urobí potrebnú službu. priemer bodov rastie s vekom a vzdelaním (40 bodov u ľudí s VŠ vzdelaním) bodov bodov bodov bodov hlasovanie po desiatkach bodov (0, 10, 20... ) 100 bodov = poskytnutie maximálnej pomoci bodov
 4. 4. 4 Relevantná časť Slovenska cíti zodpovednosť Dve pätiny ľudí zásadne odmietajú prijatie kvót, na druhej strane polovica populácie chce pomôcť aspoň vo forme prechodného útočiska. V spoločnosti cítiť aj väčšiu potrebu osvety. 11 19 11 8 8 11 4 39 28 33 26 24 19 15 19 19 21 26 28 23 26 20 18 16 24 20 30 38 13 16 19 15 20 16 16 poskytnúť utečencom prechodné útočisko – ubytovanie a stravu, základný príjem, zdravotnícku starostlivosť apod. pre tých - ktorí majú o prechodné útočisko na Slovensku záujem organizovať lokálne, príp. celoslovenské referendum o konkrétnych riešeniach tzv. utečeneckej krízy robiť dlhodobo osvetovú kampaň o utečencoch – ľuďoch na úteku – ich motivácii, túžbach, viere a odhodlaní opustiť krajinu svojho pôvodu poskytnúť status azylanta každému utečencovi, t.j. formu ochrany pred prenasledovaním a pod., ktorý(-á) má o azyl na Slovensku záujem a spĺňa podmienky udelenia azylu podľa… vytvoriť spoločenskú atmosféru a prijať verejné politiky pre systémové prijímanie utečencov a ich integráciu do spoločnosti zapojiť sa do vojenských operácií na ukončenie vojnových konfliktov v Afrike a na Blízkom východe prijať tzv. kvóty pre utečencov, podľa odporúčania/nariadenia Európskej únie úplne súhlasím skôr súhlasím skôr nesúhlasím úplne nesúhlasím neviem posúdiť Kroky Slovenska pre riešenie utečeneckej krízy 49 47 44 35 32 30 20 v % Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015 38 37 37 50 48 53 64
 5. 5. 5 22 19 18 17 11 8 7 7 5 3 2 2 1 1 6 7 obavy z neprispôsobivosti/iná kultúra bezpečnostné obavy z náboženských dôvodov ekonomické obavy/budú nás veľa stáť bezpečnostné obavy všeobecne najprv treba pomôcť našim ŽIADNE obavy z nezaslúženej pomoci nevieme integrovať Rómov zdravotné obavy sami tu nechcú ostať jednoducho ich nechceme chýba systémove riečenie integrácie utečencov nech riešia problém tí, ktorí ho spôsobili robia bordel, špinu iné nevie, neuviedol Slováci majú veľa obáv a strachu, ktoré vyplývajú z nevedomosti „Osobný problém mám ten, že je prirodzené mať strach z niečoho nového alebo neznámeho.“ (respondentka) oSpontánne odpovede by sa dali zoskupiť do 3 veľkých tém, ktoré majú korene hlboko v slovenskej mentalite. Sú dané historickou skúsenosťou ako aj podnecované súčasným politickým diskurzom: v % Čo osobne považujete za problém pri prijímaní utečencov na Slovensku / toho aby sa Slovensko stalo ich domovskou krajinou? 8% Slovákov nevidí žiadny problém v prijatí utečencov. Až 7% Slovákov nevie odpovedať. Je tu teda priestor na edukáciu, odbúranie mýtov o utečencoch! „Je mi ich ľúto, ale moja bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny je mi prednejšia.” (respondentka)
 6. 6. 6 oZa odmietavými postojmi Slovákov voči prijatiu utečencov je ukrytých viac hodnotových postojov a názorov. Jedným, a súčasne najvýraznejším, spoločným menovateľom je silná orientácia na riešenie vlastných problémov a tie globálnejšie nechávame na silnejších a väčších európskych partnerov. Až 8 z 10 Slovákov si myslí, že: v prvom rade treba pomáhať „našim“ ľuďom, “sme malá krajina a mali by to riešiť iní”, Slovensko nedisponuje dostatočnou kapacitou (technickou, finančnou, ľudskou). oZa odmietavými postojmi je však aj strach z neznámeho. Slováci sa pri utečencoch obávajú najmä kriminality, terorizmu, zneužívania sociálneho systému, ešte väčšieho nedostatku práce a šíreniu chorôb, ale aj iného náboženstva. oV súlade s vyššie uvedeným sú aj vyjadrenia k skupinám ľudí, ktoré by si zaslúžili pomoc. V prvom rade sme pripravení pomáhať tým najzraniteľnejším, teda deťom, rodinám, ženám a starým ľuďom. V pomyselnej voľbe adresátov pomoci sú na posledných priečkach osoby pochádzajúce z afrických krajín a moslimovia. Z postojov ľudí vyplýva, že sú zameraní viac na svoje problémy Okrem strachu a obáv cítiť za relatívne nižšou ochotou pomáhať utečencom aj, že nepatríme medzi krajiny, ktoré by mali niesť ekonomickú či finančnú zodpovednosť za danú situáciu.
 7. 7. 7 Slovensko je témou utečenci zasiahnuté Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015 Aktuálne je spoločnosť polarizovaná na tých, čo sa o túto tému zaujímajú a rozumejú jej a tých čo, sa o túto tému nezaujímajú a nerozumejú. 35 % ľudí sa podľa vlastných slov aktívne o tému utečencov zaujíma, avšak len 5% z nás je aktívnych. Záujem o tému rastie s vekom Slováka/Slovenky, najmenej sa o utečencov zaujíma mládež od 15 do 17 rokov. Viac ako tretina (36%) Slovákov priamo priznáva, že o utečencoch vedia málo prípadne takmer nič. Z ľudí, ktorí majú málo informácii je väčšina proti prijatiu utečencov, prípadne sa nechcú k téme radšej vyjadrovať. Len 17% Slovákov si informácie o utečencoch samo aktívne vyhľadáva. Takmer polovica (47%) Slovákov priznáva priemerné znalosti o utečencoch, väčšinu informácií získavajú príležitostne zo slovenských médií. Orientácia v téme utečenci Zapojenie do témy utečenci
 8. 8. 8 Polovica Slovákov má v téme utečencov nejasno Každý druhý Slovák/Slovenka si myslí, že má dostatok kvalitných informácií o tejto téme, ale ide skôr o pasívne prijímanie informácií z médií. v % Pod utečencami si predstavujeme aj ekonomických migrantov Základný pojem „utečenec“ nie je v spoločnosti správne pochopený Približne polovica Slovákov (49%) nevie správne definovať, kto je utečenec Nejasnosti s pojmom “utečenec” majú najmä mladší ľudia (najslabšia znalosť je v skupine nevoličov) a ľudia s nižším vzdelaním Polovica Slovákov sa považuje byť dobre informovaná o téme utečencov V spoločnosti prevláda pasívny príjem informácií prostredníctvom médií Ako zdroj informácií dominuje TV spravodajstvo, ktorému ľudia aj najviac dôverujú 85 56 43 39 38 36 31 60 35 23 33 24 23 23 televízne noviny, debaty články v novinách/časopisoch komentáre zo sociálnych sietí rozhovory s rodinou, priateľmi a známymi blogy na internete diskusné fóra na internete príspevky a debaty v rádiu sledujúdôverujú Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015 Index dôveryhodnosti 0,70 0,63 0,53 0,85 0,63 0,64 0,74
 9. 9. 9 premiér a vláda Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky politici diplomacia Slovenskej republiky médiá na Slovensku mimovládne neziskové organizácie občianska iniciatíva Výzva k ľudskosti Najviditeľnejší aktéri témy utečenci sú premiér s vládou a médiá Prínos jednotlivých aktérov pri angažovaní sa v otázke utečencov je z pohľadu ľudí skôr nejasný. Ani jeden z aktérov nepredstavuje v tejto téme jednoznačne pozitívny prínos. 47 % Znalosť a hodnotenie aktérov na Slovensku, ktorí sa angažujú v otázke utečencov Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015 38 % 34 % 22 % 44 % 35 % 29 % Angažovanie mimovládnych organizácií, občianskeho združenia Výzva a prezidenta je výrazne viac vnímané ľuďmi, ktorí sú „za“ prijatie utečencov na Slovensku. Zatiaľ čo angažovanosť prezidenta je vnímaná viac medzi Slovákmi s vyšším vzdelaním, angažovanosť premiéra a vlády je zaznamenaná približne rovnako u všetkých skupín.  nevie posúdiť + priemerné hodnotí veľmi dobre + výborne hodnotí skôr + úplne zle % zaznamenania
 10. 10. 10 61 56 54 48 48 44 41 39 32 30 29 29 26 24 22 21 20 19 14 11 7 6 8 1. zdravotná starostlivosť 2. cena potravín 3. nezamestnanosť 4.-5. dôchodky 4.-5. utečenci 6. ekonomická situácia 7. školstvo 8. korupcia 9. Rómovia 10. súdnictvo a vymožiteľnosť práva životné prostredie súčasný stav slovenskej politiky čerpanie európskych fondov politika Európskej únie regionálne rozdiely postavenie Slovenskej republiky v zahraničí ceny bytov a nehnuteľností medziľudské vzťahy vplyv rôznych skupín (napr. hráčskych,… pracovno-právne spory a konflikty alkoholizmus a závislosť na drogách herne s automatmi a legalizovaným hazardom žiadnu z uvedených tém nebudem sledovať „Utečenci“ už sú predvolebnou témou Vo voľbách 2016 sa ľudia budú rozhodovať aj podľa postojov politikov k utečencom a návrhov, ako má Slovensko konať v súčasnej utečeneckej kríze. Záujem väčšej masy je len pri sociálnych témach a zdravotníctve. Ktoré témy zavážia pri rozhodovaní vo voľbách 2016? Q0. Ktorú(-é) z nasledujúcich tém budete vy osobne sledovať v predvolebných debatách, programoch politických strán v súvislosti s najbližšími parlamentnými voľbami v roku 2016? možnosť viacerých odpovedí 4.-5. utečenci 48% Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015 v %
 11. 11. 11 Nemali by ľudia vedieť o prínose Slovenska v utečeneckej kríze? Relevantná časť ľudí nevie ohodnotiť ako Slovensko postupuje v kríze doteraz. Najviac je nespokojných, že SR nenesie zodpovednosť člena EÚ, najviac ľudí nedá dopustiť na svoju ľudskosť... Hodnotenie účasti a prínosu Slovenska pri riešení utečeneckej krízy v %Q13. Ako ste spokojný(-á) s účasťou a prínosom Slovenskej republiky pri riešeniach tzv. utečeneckej krízy, ktorej čelí celá Európa v posledných týždňoch ? 7 8 5 6 5 39 32 33 28 28 21 23 21 26 26 10 10 8 13 11 24 26 33 26 30 ľudskosti záujmov Slovenska rozsahu vynaložených odborných, technických a personálnych kapacít zodpovednosti vyplývajúcej z členstva v EÚ kvality a komplexnosti (riešení) veľmi spokojný(-á) skôr spokojný(-á) skôr nespokojný(-á) úplne nespokojný(-á) neviem posúdiťz hľadiska: Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015
 12. 12. 12 Fakty ako verejnosť na Slovensku vníma utečencov Znalosť pojmu utečenec   nesprávne 44% správne 51% Záujem o tému utečencov 48% priemerný záujem 35% aktívny záujem 17% nezáujem Zapojenie v otázke utečencov 47% pasívne zapojenie 36% nezapojených 17% aktívne zapojenie Poskytnutie pomoci utečencom  50 - 100 34% 0 - 49 66% 100 = maximálna pomoc0 = žiadna pomoc Prijatie utečencov na Slovensku 18% za prijatie utečencov na Slovensku 16% za azylové domy v mieste bydliska Najangažovanejší aktéri Kroky, ktoré má Slovensko robiť pre riešenie utečeneckej krízy súhlasí, s prijatím kvót pre utečencov podľa naradenia/odporúčania EÚ súhlasí, aby Slovensko poskytlo utečencom prechodné útočisko – ubytovanie a stravu, základný príjem, zdravot. starostlivosť apod. súhlasí, aby Slovensko poskytlo status azylanta každému utečencovi, ktorý spĺňa podmienky udelenia azylu podľa platných zákonov SR 49% ľudí 35% ľudí 20% ľudí premiér a vláda médiá prezident 47% 44% 38% Bariéry prijatia utečencov 100% 80 60 40 20 0 finančné bremeno nám sa má pomáhať bezpečnostné riziko obavy z inej kultúry Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015
 13. 13. 13 Potenciál pomoci Slovenska v utečeneckej kríze 48% ľudí bude tému utečencov sledovať v predvolebných debatách, programoch politických strán v parlamentných voľbách v roku 2016 33% ľudí sa cíti byť zle alebo nedostatočne informovaných o téme utečencov 18% ľudí súhlasí, aby Slovensko prijalo utečencov a mohlo sa stať ich novou domovskou krajinou 49% ľudí súhlasí, aby Slovensko poskytlo utečencom prechodné útočisko – ubytovanie a stravu, základný príjem, zdravot. starostlivosť apod. 35% ľudí súhlasí, aby Slovensko poskytlo status azylanta každému utečencovi, ktorý spĺňa podmienky udelenia azylu podľa platných zákonov SR neodmieta pomôcť utečencom 76% ľudí 44% ľudí súhlasí, aby Slovensko spustilo osvetovú kampaň o utečencoch – dôvodoch ich úteku, motivácii, túžbach, odhodlaní... Ľudia na Slovensku majú POTENCIÁL, VȎĽU aj SRDCE pomáhať utečencom. Pre správne politiky potrebujú informácie, verejnú deliberáciu a funkčný štát, ktorý vie zabezpečiť humanitárnu pomoc aj azylový proces. 49% ľudí súhlasí, že utečencom je potrebné pomáhať - čo ak by som sa ja raz ocitol(-la) na ich mieste? 35% 26% 15% pomoc stupňujú v bodoch 100 bodov = poskytnutie maximálnej pomoci Vzorka slovenskej populácie 15+ (1047), opytované od 9-13.9. 2015
 14. 14. 14 Projekt Postoje slovenskej verejnosti k utečencom Metodológia online panel s riadeným prístupom Cieľová skupina populácia Slovenska (15+ rokov) Kvóty pohlavie, vek, vzdelanie, región, veľkosť obce Veľkosť vzorky n=1047 respondentov(-iek) Terénny zber 9.9. – 13.9.2015 Dizajn prieskumu
 15. 15. 15 14 24 15 33 14 menej ako 1 000 obyvateľov 1 000 až 4 999 obyvateľov 5 000 až 19 999 obyvateľov 20 000 až 99 999 obyvateľov 100 000 obyvateľov a viac Veľkosť sídla Sociodemografia 11 10 12 13 12 12 15 15 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Kraj Pohlavie 47 53 17 28 37 18 ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ Vzdelanie v % 6 32 30 32 Vek 15 36 54 17 35 53 18
 16. 16. Kontakt 2muse s.r.o. info@2muse.sk
 • ZuzaKusa

  Sep. 24, 2015

Prieskum verejnej mienky 2muse pre Výzva k ľudskosti

Views

Total views

794

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

22

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×