Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8

Share

Download to read offline

Hướng dẫn cấu hình cài đặt sử dụng thiết bị lưu trữ nas synology

Download to read offline

Hướng dẫn cầu hình cài đặt thiết bị lưu trữ dữ liệu nas synology, chi tiết từ tạo user, thư mục, phân quyền và quản lý sử dụng nas synology

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hướng dẫn cấu hình cài đặt sử dụng thiết bị lưu trữ nas synology

 1. 1. F Vít-:TTUAN Contents 1. 2. Làm gì Sau khi mua NASSyn0[0gy7 Cải đặt và Sử dụng NAS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Chia Sẻ, truy Cập và Download dữ 3.1. 3.2. 3.3. Cài đặt ỈDiSk Station Manager t Tạo VO1uIne trên NAS Tham khảo Raid là gì, gíóì thiệu về Hướng dẫn chuyển đổi loại Hướng dẫn Sửa lỗi degraded của volume hoặc dìskgroup Tạo và chía sê thư mục (Shared folder) trên Biển NAS Synology thành 1 FTP Chi Cằn Click và chia sẽ dễ dàng hơn với NAS Tips: Kích hoạt thùng rác, khôi phục dữ Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu mọi lúc mọi nơi với Cloud Chi Cần click và Chia sẽ dễ dàng hơn với NAS Hướng dẫn NAT port forwarding về NAS và đăng kí tên miển động DDNS Của SynO10gy.......................... 1|Page Tel' Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIIIỀT BỊ LUU TRỮ NAS SYNOLOGY (kì I `=`'iFi U1lLl}'Ô11 ÊỄỐỖÊỆÊỔ L1 Llllg Ĩĩĩìaìiì' Tiliội iìi Itltl Sa1eS(ỆViettuanS,vn [lil Ĩ`LSi “Ỹ e Ci! Ìì' 11 14 20 25 28 33 34 35 35 42 44 lllclkl giẹilll Sặlt WWW.unifi,vn
 2. 2. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 1. Làm gì sau khi nma NAS Synology? Chúc mừng bạn đã lựa chọn sỡ hũu sản phẩm NAS thương hiệu Synology, được phân phổi chính thức tại Việt Nam bởi công ty Việt Tuấn. Dù ít hay nhiều bạn đã nẳm được những điều NAS Synology sẽ mang lại cho doanh nghiệp, cũng như cho cuộc sống thông nlinh của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm các ứng dụng của NAS Synology tại đây: WWW.unifi.Vn Nếu bạn đang bối rối không biết phải Iàm thể nào để triển khai các ứng dụng kể trên, thì đây chính Xác là chuyện mục dành cho bạn. Các bước triễn khaí và Sứ dụng NAS Synology.` Bước 1: Lắp đặt NAS Synology. (click vào đây để Xern chi tiết) I 'Ỷ ỀJiiEẳ`T Ẹ' tl 1' I 1 7 / Ị I l r Ỹ,/ vi /I iii- " :I " Ị íil 1 ,ILllllI~lI,.l [ill ' . ._w ẹ`i"ủ2”^”: V v*ẵu..,$_ 7 ` l`Irrv l_`LI II: I tl Ã, lt 1 li T' 'i.ø3 ““4 ‹:cị. ` .X ` s ,'a I ii ' I ii :ẢẨÁT/4ử`Ầ_ Ti` `-_ Ì Ị I Ị ~‹*-- Ẹ lŕ i KX 7 fý- n› T ` ` TDM Í Ị -`ŕ°í'fĨ`^` ` .ỹÁỹŕ° ` 1 - i '‹ w/` .`~i L xgồ Ị O ` Il_/ ø ` 1 u ưc xx “ -`‹O . , xị ‹ 'I ›_..,-..r , r.._ _ _ r- __,l' Bước 2: Cài đặt, sử dụng Disk Station Manager ŕ DSM (hệ điều hành chạy trên NAS Synology). (click vào đây để Xem chi tiết) . - w Fu: i F1 r. I `^L‹ằ " “ ` 9 , ° ỸẮEỆTỤA r"J 5 . . . . L . . . Ệ I iu Ì Customíza ble Status Widgets ' O , 7 fl cl n -_I Ả r i-_g v lị . T ' I Full Serễerĩ_ App Access 2|Page ẦriFi G1lLl}'Ệ`I1 LiLlllg T11iỆ`[bi1ll'Ll [lil NLSi Ckllllclkl gicìlli Sặlt Tei' (iì13ẩ6682S6 i`.Iĩìaìii' Sa1eS(ẸViettuanS.vn `Ĩe1ì' WWW.unifi.vn
 3. 3. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Bước 3: Quản lý ỗ cúng, tao Volume (click vào đây để Xem chi tiệt) tỏ Slnrnqe Manager Ẹ] vv `l`ll “--.I F ỂI ố Vülulllc 1 v, .'... “ ^ ltAll.FIvu‹' "li"i`l i"`i`il'i“--. 'i-" `ilvl `.`l li il* DỂÌ liir ~uvl.tt`nI vl- ẵfđtllấ `iFi'TTi.ìl tuìtlnal lI'*μŕ -I ' H ựp IISPH ` I: E ` * ILư.ìli.ỊhIP [Jink lrlíri [lầ “q;"va Bước 4 -> n: Triện khai các dịch vụ trên NAS Synology, dựa trên nhu cẩu của ban. 0 Chia Sẻ, truy cập, download dữ liệu. O Backup và bảo mật. O Sử dụng ỈSCSI tạo ỗ đĩa ảo. O Tương tác Synology Và Active Directory. 0 Ứng dụng an ninh Surveillance Station. O Ứng dụng giải tI`í. 0 Triễn khai Web, Irlail, print Server. O Tương tác với thiểt bị đi động. 0 v.v. .. Đễ nắm rõ chi tiết các bước cài đặt và triễn khai các úng đụng, dịch vụ trên NAS Synology, bạn có thể tiêp tục đọc các bài Viêt trong mục Hướng dân sử dụng trên trang: WWW. uniÍi.Vn Nểu bạn gặp Vấn đề trong quá trình triễn khai, Sứ dụng NAS Synology, hãy liện hệ với bộ phận kỹ thuật của Việt Tuẩn, chúng tôi sẽ cố gắng để giải đáp thắc nlắc nhanh chóng. Thông tin liên hệ: I Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuân: Tel: 04.35668286 - 0903.209.123 |Emaíl: sales@víettuans.vn | Website: WWw.uníñ.vn, wWW.víettuans.vn Nhà cung cấp : Thiết bị lưu trữ dữ liệu nas Synology, Buffalo... WiFi chuyên dụng: Ubiquiti, Engenius, Motorola... Camera giám sát: Axis, Vivotek, Divio, Hikvision... Dịch Vụ thi công lắp đặt hạ tằng mạng LAN, thoại, tổng đai,. . . .. 3|Page ẦriFi G1lLl)'ôI1 LiLlllg T11iể[bi1u'LlIIil NLSi Ckllllclkl gicìlll Sặlt Tei' (iii Eẩ66S2S6 Fĩĩìaìii' Sa1eS(ỆViettuanS,vn Ĩe1ì' WWW.unifi.vn
 4. 4. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 2. Cài đặt và sử dụng NAS Synology 2.1. Cài đặt Disk Station Manager - DSM Để có thể sứ dụng NAS Synology, việc đầu tiện cẩn làm là cài đặt hệ điểu hành Disk Station Manager (DSM). Tương tư như Windows, MacOS là hệ điểu hành chạy trên nláy tính hay laptop, DSM là hệ điều hành chay trên NAS Synology. Phiên bản DSM mới nhất hiện tại là DSM 5.2 (update tháng 9/2015). . y FF el; v-, 1 rj_.: “ “ ` ỀÍẸỆTUA i"-»l l Í ii Iu Í Ù CustomizableStatuswidgets ^ '^ -H v Q , fl LI Ỉ`l -I ề _ r IL " ` T ụ Full Str‹ẵầrĩApp Access Có thể cài đặt DSM bẳng 2 cách: Bước 1: Lắp đặt, cắm điện, kết nối NAS vào mạng LAN. Tham khảo chỉ tiết cách lắp đặt cho NAS của bạn ở đây: Bước 2: Kết nối với NAS Synology Cách I .' Mỡ Web browser trên máy tính của bạn, gõ http://Í`ind.synology.com (Synology Web Assistant), trong trưòng hợp không có mạng Internet thì bạn gõ http://điSkStation:5000 (hoặc http://rackstation:5000 đổi với NAS đang rack). Click Connect. e z~n ITI = *>,“`VI"' Ơiịẩĩkĩrlỉtvll i “I ẫi ặỉ,!:.`.-.v' Inu. II ‹Ỉ 4|Page ẦliFiCllLl}'ÔI1LlLlilg Tl1iỆ'[lJiltl'Ll[Iil NLSl Ckllllclkl gicìlll Sặll Tel' ('ì13ẩ6682RỐ i`.ĩĩìaìil' Sa1eS(ẸViettuanS.vn `Ĩelì' WWW.unifi.vn
 5. 5. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Cách 2: Dùng Synology Assistant (download tại đây). Chọn đủng NAS cẩn kết nối, click chuột phải, chọn Connect uzlagenun Inủtnũqn R seựcr S, cnmecl ạ ‹;u :lượt LD Sri J; k'u':r. I .5cV'rI:vY`:I'V 1 IF ỉ'2'I`CẸẤ I' ỉtỉu.: .ẵlỉillz Fđl".` Ljdvtzầ n E11:-" i't':`:<l Ẹ:'I:ll 'Il `i`ư'aL iL`.ỈI.ấ ưnhlchzp 1!216B I 9 Milla! nlldy 0n.11 :zoi D7 ll l.3v3`l'rs D5I10Ị MGIMQW - III I!2'IEG1II llllld Rnidy nn Q1 JZWEJKI Ebllấãĩllịlílũlỉ IISIEIỈIỐ BJ.lllĐ1'IZ'! n turn 1!?16B 1ln! Muưlnl Rudy nn 11 J? oa E] Ð 5 0-1193 qúi: 2 nslsĩlứ B4.lJl1l'i2'l?'7 Dilkslnnl 1921681133 :men iã Ẹ WW TAIIIB 501193 naęuμự, tl1I!l.'l-rvltìliaơíã . ưu! 15216816 Mmnnl Ị uiuừm Cld,D DBFB 50-usaμudnĩ nsĩuv ĩlzunmnussil - Qvml. Bước 3: Cài đặt DSM cho NAS Synology Cách I: cài DSM từ mạng IIlteI`I1et, NAS sẽ kết nối với Server của Synology để download phiện bản DSM mới nhât Vệ cài đặt. 'esa-vnçgμlvbblqunun xĩøk-wumhnu Ệ O- e Ị 4' IỊ2.1uI1ỊJHl -vl lI'IllIl Dllllẵtltlolv Nlnlger IDSH) Cách 2: cài DSM từ Í`i1e trên máy tính. Cách này có ưu điểm nhanh và ỗn định hơn cách trên. Đây là lựa chọn bắt buộc nểu NAS của bạn không có kết nối hlternet. 5|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASl Camera giám sát Tel: 04.35668286 | Email: SaleS(ỆviettuanS.vn |Web: WWW.unifi.vn
 6. 6. Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn _elmluupwùiunui lne:ụunbgyIqIlunuul ll - BỆ Ị- 4 Ẹ Q ;ẫnuÌ_1l3HlIZIi'ưIl` μl.-.›.ự`rvl 1 B I ìushll bishshlĩun Haưungr Insa} .x`.. ., . .:ç.vưμ.vr- gtnuuvủud lI!ts:l|1'Ii|i.tí[r'.llỊlEẸỈlrll1ulllÍl L-ữliỉ I:'at`hnmnn-unuvull-u uulnlđnzvỉnz i Ilovuulllll A “" EIƠIIIII uảvll.D&vu_urlu Inu- ::lllỉù‹_IJuvI.lll1nll . Múi u:AvsIl,lIiaAolhơ.iIiloI i um v.v... LIIHIIFHI LấẮỮÙl,ăIH-_IŨỖỦ J 4 'NẢIVỐI PIIẢU qụùpμμhưìng- .»-Aqu‹Au ato-.ưr lẫybơư _ ' _ Ill-III 0Ịnpshçqơ_unμ v III v Bước 4: Nhập các thông tin cần thiểt (password, tên NAS) Lewbhpüủlbủn iresødnựvlùh-Inn II - D2 Qu -ì c Ị _`IIỊl6lIl])"ỳỵ`I`I`l`›uIi' FvIiI`l'vv - D Ị Entlr D` Sìitỉnn lnlu iŕư. l'uiI um ` `“ Bước 5: Quá trình cài đặt bắt đẩu, thời gian để cài đặt khoảng từ 7-15 phút 6|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASl Camera giám sát Tel: 04.35668286 | Email: SElì,e -` 'ie'ti1ì.anS.X7ĩì|Web: `»"x' 'tử' '-xk" . Il Ù i fi . '" n,
 7. 7. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn aøsupubgμwcùinnịựn . - 0 2 e Ị '92IuI'J1---I ih' ii' ., D I 'giii `.'.`:ỹ- I: ::-fý: nt Ịllrtạllínl lìílllălltẫęn HIHỊỦIỈ vuv lltịslarkưuøl bn rcaơ.- Il aøμraunatơ, 10 nvl-nitơ. L1e:r.e mar nui -ư hlf ` I- vv. ;...v.w Bước 6: Sau khi quá trình cài đặt hoàn tẩt, đăng nhập với tài khoản adnìin và password trong bước 4 lv-uølnplnneinaqlt :-Miu p 6- qn cl Ị "Ố2IỆỊI'j1lllưLI i'.Ả v:..z Ị_ D I x Bước 7: Hoàn tẩt và đển giao diện của DSM. Bậy giờ bạn đã có thễ bắt đầu sử dụng những tiện ích tuyệt vời nlà NAS Synology mang lại. 5vunn,.D-n:Ịn.qn4;-hunt- x ~U2 ll C D 'vvziôtĩisị I `. Ị D ỉ °.: i Í O LẸ s Z: lm :anhlt lỉ- LiỊJllAlƯçluJ Ị vự.'u; hrm μỵ Ill- thì-nu Đ-uy yl-oi-J tún - I P l!n'! 7|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASl Camera giám sát Tel: 04.35668286 | Email: Lễ ‹r,,ĩ'Í:ñ'Ĩ†ì`ữĩĩE3.Ề'i` |Web: "' `
 8. 8. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 2.2. Tụơ volume trên NAS Synology Volume là Vùng lưu trữ trên NAS Synology của bạn. Tật cả các thư mục chia sẻ, tài liệu, gói dữ liệu được lưu trữ trên volume. sAu khi cài đặt DSM cho NAS là tạo ra ít nhất 1 volume để NAS sử dụng. Bài Việt này sẽ hưóng dẫn các bạn cách cƠ bản để tao Volume từ các ỗ cúng (HDD) được lắp đặt. Bước 1: Main Menu -> Stora e Mana er f -.,a=.:;. .x.-...- . 1-' E II ^` v F B -I E Bước 2: Tại mục HDD/ S SD, bạn có thể ldễm tra tình trang các ỗ cúng đang lắp đặt vào NAS. tø Llntngø llonnqiv nun A50 ` .. . I I ẳ'h l1l`k I VlETTỤAN Ế ^ DD ` I YỊlllll>lii' llllll `1r.1u-. :'ilil:.1 g u x: t _ _ Mμlμl NIQĨIYà .›v-qi L'illI4Ivl‹' Ể " Z li l1.ưnuuI.a.-rllv.-r Mv.Jn-l Ế - Ế ' Ổ1`i'VL.'Il lill"fvliI`l' i ư Il uμYiÍ‹pIl W‹-lllμự-lạrμ;rn- Ế lìltk J --› . --~ _ v Bước 3: Tại mục Volume, bẩm Create để tạo Volume mới. Tại đậy có 2 lựa chọn. - Quick: Tạo volume với cợ chể SHR (Synology Hybrid RAID). NAS sẽ tự tính toán để đưa ra phương án tốt nhất, Vừa an toàn dữ liệu và Vừa tăng hiệu năng Xử lý. - Custom: tao Volume theo cach riêng của bạn (ví dụ: chọn RAID 0, RAID 1, hoặc cẩu hình nhiều Volume trên nhiều ỗ đĩa). Trong bài này, ta sẽ tao Volume với cơ chể SPIR, chọn Quick và ấn Next 8|Page NliFiclluy'êl1Llụl1glTl1iể[bịlu'Lltlù'NịSlCkllileltlgikỉlllsặlt Tel: (ì4.35668Z86 Erììailỉ salesịẸViettuanS.vn l“7elì: WWW.unifi.vn
 9. 9. VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Vnlumn [rlliinn Il1Ivũ Cnonsę a made I :ujn g `:.Lau va'-lẽ: `: An i'JI" lt -x Itr :ơμaưun Ilỉuvz μrz- .:-1 zu :tuanpm mur c~n íμiltv thm: mn name 'vI.Akiu)L` Illiliiili . .u.nu:x` ih... ium. r...ụ Bước 4: Chọn các đĩa cúng (I-IJDD) nlà bạn muốn tao volume (với cƠ chể Ở bước 3). Vulume Creation Wizard Choose disks 5/ lẤAmh Ệr l~'DdPl Dwrk I Ỉẫiẵlĩ ẵizậ SYJZSOẸZDẢS Hun 232 BB GE ST315003J1AS HDD 1.36 †B Bau: camel Bưó'c 5: Hệ thống cho phép bạn chọn có kiểm tra ỗ cúng hay không. volume Crcatlun Wlzand Y Perform disk check YES l'_Re‹0mmendEd IOF hard disks un Which DSM was nut Installed before] Bad sector wlll be alltornatĩcallv remanned Vi found Pervorrnriq ulslt check takes a longer Lime, but errors ale less llkelv to occur úullng the volume building process. OND Bad sector wlll nor be remaμoed dunnq ttle volume bulidlnn Drocess- Bad! N Ext Carl: El Bước 6: Kiểrn tra lại thông tin trước khi Apply 9|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASl Camera giam sát Tel: 04.35668286 | Email: sales@viettuans.vn |Web: WWW.unifi.vn
 10. 10. VĨETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Volume Cređtínrl Wizard X Conñl:m settings TIVI* wvz.›ln† Mil ęưçưçvly- llil' Iz›ilựxwIvlg sự-ltlvlụa. llll` LVIKII ìĨW vnll ięlkl' zu fu-w l'l4ii'iẤI'ì Item Value usagl volume selected DILI! Disk 1: Disk 2 DIS! đìødl No TVĐỊ Synoloov Hvbnd RAID ỈSHRJ íwim data Drotẽctron Di 1 disk fauit‹t CŨÐBCỈĨV 3000! 22Ũv37 G8 Back Cancel Bước 7: Sau khi volume đã được tao, ban có thể bắt đầu tiến hành tạo Shared Folder, và làm việc trên volume đó. sloơagc Mnllnçcr : =-I V Ftirrvnxul n' tl . :I _g_ - "'VlETTUAN ululvn Erlbiium HIIXKJ Kùllì '.Ы“I `l`lìl.t` lldld unllrnm ol l đáụrmt tdnlincil tut sinlem ITI! E H3D`iSS3 suu: ' Zi clpldtv -'IJ Gu . lscsl lwJN um ' “gum Avlơtolle .El lo i.YI 0 lẵcsl Tmĩgr: W* 'Wi' aunuliullứủ vlumhlr UIITII1 r p *'llẾ‹'Ệẵl Ế Al LLII uuμJμ llvvc_b :Myu bęuęvịμơ løllnlr 01:! i.Wl.Ể.7` ĨỂ-ẫ.°lỀ: ` 10|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASl Camera giam sát Tel: 04.35668286 | Email: sales@viettuans.vn |Web: WWW.unifi.vn
 11. 11. Ữ vlETTUAl`l Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 2.3. Tham khảo Raid là gì, giới thiệu về SHR 1. RAID LÀ GÌ? RAID (Redundant Array của Independent Disks), là hình thức ghép nhiều ố đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ố đĩa cúng có chức nặng gia tăng tốc độ đọc/ ghi dữ liệu hoặc nhằm tặng thệm sự an toàn của dữ liệu chứa trên hệ thông đĩa hoặc kệt hợp cả hai yêu tô trện. RAID Level Comparison rμ ?J Ị'nl ..Li ll. llli ỉl.lịIí Ịìlpắ Il. ,vl-1 tl_ _Ð.l,7ẵ:_: ỊVI_l_ll`Iư7 Ịl,l lllli lìlllìlmurll I' Diixvẹs 2 2 3 3 4 WIETTỤA N Daia Ffỗlỉễlhíl Ci i No ẢI ...V-islilIỈ1lÊ'ÍllI'G F Slllgle-dllvt 1ị_SlllẸlG-đflvũ slliitlt-ỂIIVCIIIV Two-diiiiie ÌJpií0iJii1E"lẫiIsk_` Plũtúclilan Inilute failllre lailurle Íuùlẵlllt teilulti inlilre Ill each silhnđnay ŕoấuơiẻễdễímdma HIỊJI llipzịln Híịh High Híặl High iílíịjiỷ Tíñẫđmmnễẵr High K Mediijnl Medilllnl Lon Lnẵr ` Lơw V Međiiiln ĨieaỶẸi Ểeafmnwniue ỈHĨ Tiiiledíuliii ỷlllglỉlr Ị W iLnvi' ` Ê C iiiiglŕ (degladedị ììơríiễrềiểlfóiíviàiizcè ỈIĨAV iiíẻlìi Ĩgli ` W ilỊoi»s` ` TỈ F Hiiịiíi ideüầdedi V ý iii _ pipi V ý _ pipi V p V Capacity Ulluđủm 100% 60"b 50% 67% - 94% 50% vBB!i› 50$ -Bô`?‹› 60$ Ĩilễạl Higll eild rồçalŕtaiiẫlt, 7 Opęrủtirig `l`iaIiI V [liu VCT iìũata .ìrthNt, V Iiñslđẫtẳinsñ, Applications vfũllisinlil Dns. fn)“.nlEl'll. 5)'5l0i'li. *naleii Dusliií: mmtlwfưlng, Ìhlckup tn disk. apgilkailơtl dau IBẸBIIIE. Vỉinshitlltllt uunsacbon well sEi'ẢnẸ. Mb selìviiø, ìhlịh ai-ailđuiliiy Serwefs Ieai~tlme dalatìcafves dauìhases ạichiving Brchlìlllg solutions. lelìdeủng. very sựưs with Iĩailsìtuiy dau llđigc capacity lrequilements 2. GIỚI THIỆU VỀ SHR (SYNOLOGY HYBRID RAID)? Clnsalc RAID Witli Í-tliăk Rcdllndũncy Synology Hybrid RAID iSHR). with 1-di-ak rcdiul‹ilIhcy 5Ĩ[IĨ1[“ 'Tẽ 'l STB EIB ỆĨE ỞJIGE IYE ' ắ`E T75 ÌIE V Ểliìì 2,. 3,. Ĩiál pg ỦK)L n.=i 2,. n..i vlẾrỈi_l_AN c . .. X . .ụV›iỵi, ,i Jssrzie ẵt:v.1g.wl ỷl` l , ZTB //y V .,u-u _ỆỊỈ ,Ệ, Ểrivaạf /ỳ,‹ .I pi Q C wasved Srnraịcet t was1e~d S:uvag6Ặ! i _ scoịu U' ệ Ạ lệ 4.5TB ,' ũęgưuav. v, OTB ,‹ »` ŕ,‹“ ảtcĩãm ^μ,V , ' Synology Hybrid RAID (SHR) là một hệ thống quân lý RAID tự động. nểu bạn không chắc chẳn sẽ sử dụng loai RAID nào, hoặc đơn giản chí muốn DSM sẳp Xếp mọi thứ cho ban, SI-IR là một giải pháp hiệu quả. Nó không chí đơn giản hoá quá trình tạo volume mà cũng cung cấp một sự linh hoạt mà công nghệ truyền thống RAID không thể đáp úng được. Đặt ra 1 ví dụ đơn giản: bạn có 3 ố cứng khác dung lượng, HDD1 2TB, I-IDD2 3TB, HDD3 3TB. Với RAID 5 truyền thống trên IIIDDI dụng lượng bạn nhận được sẽ dưa trên dụng lượng của IUDD 2TB: 2TB il' 2 = 4TB. Điệu đó có nghĩa mỗi 1TB dư ra trên IDD2 và PDDD3 sẽ không được dùng đển. Cũng với 3 HDD trện, khi sứ dụng SHR dung lượng lưu trữ của ban sẽ được tối ưu hóa bằng thuật toan đặc biệt, cụ thể: SHR vẫn sẽ tạo ra 4TB chay RAID 5, sẽ tận dụng 1TB thừa trên I-IlDD2 và I-IIDD3 để tao 1TB RAID 1. Tống cộng dung lượng sử dụng của bạn là 5TB (4TB RAID 5, lTB RAID 1) 11|Page ẦliFi L`rllLl}'C`ilLli_ll1g Tlliôi bị lll`Ll [lil lỸxSi Ckiillclkl gicìlli Sặli Tel' (ii13ẩ6682S6 l`.Iĩìaìil' sales(ẸViettuanS.vn Xllelì' WWW.unifi.vn
 12. 12. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Vậy SHR đã làm điều đó như thể nào, đễ tìm hiễu kĩ hơn mời bạn Xem qua Video sau: htt S://Www. outube.coIrl/Watch?X- -ts=1422503916&v=W 3 SYTN 2h8&X- -cl=85027636 3. TỔNG QL'AN VỀ CÁC LOẠI RAID? , Số lượng Dạng Sô lưong _ RAID HDD HDD lôi Miêu tả Dung lượng cho phép B _ 1 0 Mỗi ố cứng là một đơn Vị độc lập. 1 HDD 1 X (dung lượng aslc <-> 1 Volume HDD) Tập hợp các ố củng tạo thành một vùng Ợ _ Tông dung lượng JBOD ễ2 0 lưu trữl0g1cKhông bảo đảm an toàn dữ , Ấ I 1_A cac o cung leu Tập hợp nhiều ố đĩa tạo thành 1 volume, RAID 0 chia đều dữ liệu ra thành phẩn và , Ồ ụ Ố ụ , Sô lượng ô cứng X trải đêu trên các ố cúng nhăm tăng tôc RAID 0 Ễ2 0 _ , (dung lượng HDD độ.Tuy nhiện RAID 0 rât không an toàn, , , _ g_ nhỏ nhât) nệu 1 HDD không tập hợp bị lỖ1 thì toàn bộ dữ liệu sẽ nlất. Tối uu hóa dung lượng lưu trữ trên hệ Ã_ _ Á _Q 0 T01 ưu bởi hệ SI-llẵ ễl 1 thong có nhiệu ô cúng khác dung thà ong lưọ`I1g.SHR ưu tiện tính an toàn dữ liệu. Ghi dữ liệu giống nhau vào mọi ố cúng _ dung lượng HDD RAID 1 2 - 4 1 cùng lúc. Do đó dữ liệu sẽ luôn an toàn , N I Ơ nhô nhât miên là có ít nhật 1 ô còn chay. Thuật toán tính toán chẵn lẻ của RAID 5 (số lượng ổ H 1) X RAID 5 Ề3 1 giúp vừa tăng tốc truy cập ố cứng, Vừa cho (dung lượng HDD phép 1 ố đĩa lỗi nhô nhất) Bện cạnh hệ thống RAID 5 hoạt động, có A, à à 7 ` à Ọ I_ Ư (Solượngo-2)X RAID 5 1 0 cưng dư phong luon Ơ trang thai san Ề4 1 Ơ , I , (dung lượng HDD i-Spare sang đệ thay thệ tư động nệu khi bật kỳ , _ X_ nhô nhât) HDD nào của MD 5 bị l01. RAID 6 Ề4 2 Cũng sử dụng thuật toán tính toán chẵn lẻ, (Số lượng ố ŕ 2) X 12|Page ẦliFi L`rlLl}'C`IILli_lI1g Tlliôi bị lll`Ll [I il lỸxSi Cíilllcl 'Ll gicìlli Sặli Tel' (ii13ẩ6682S6 l`.Iĩìaìil' sales(ẸViettuanS.vn Xlielì' WWW.unifi.vn
 13. 13. F VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn tuy nhiện RAID 6 cho phép 2 ố cứng bị (dung lượng HDD lỗi.Thuật toán của RAID 6 tương đổi phức nhô nhất) tap nện đòi hỏi CPU nhiều hơn so với RAID 5 + Spare, tuy nhiên tính an toàn cao hon. RAID 10 RAID 10 vừa có khà năng tăng tốc độ Một nửa số tương tác ổ cứng của RAID 0, vừa bảo vệ (Số lượng ổ / 2) x dữ liệu của RAID l. RỊAID 10 gộp mỗi 2 ố(dung lượng HDD nhô nhất) lượng HDD (số chẵn) I p I A, Ã cưng thanh 1 nhom, neu 1 trong 2 o trong nhóm bị lỗi thì dữ liệu vẫn an toàn. 4. NỀN CHỌN RAID NÀO? Mỗi dạng RAID đều có ưu, nhược điễm riệng. Ngoài việc phụ thuộc giới hạn của t1`1'I1g loai thiểt bị (vd: thiểt bị hỗ trợ tối đa 2 ố cứng thì không thể chạy RAID 5, 6, 10), việc lựa chọn RAID nào hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm, đôi klli là. ..sở thích của người quân Bạn chưa biết phải chọn RAID nào phù hợp với hệ thống của Irlình, có 3 tiêu chí chính bạn cẩn quan tậm: Tốc độ: Ban có nhu cầu tăng tốc độ truy Xuất dữ liệu? Độ an toàn: hệ thống được phép hư bao nhiệu I-IIDD, mà Vẫn chạy bình thường không nlẩt dữ liệu? Dung lượng lưu trữ: Bạn sẵn sàng đánh đối bao nhiêu dung lượng lưu trữ để đối lấy sự an toàn cho dữ liệu? Nếu bạn cằn một sự tham khảo, Với kinh nghiệm lậu năm trong Việc triễn khai các hệ thống lưu trữ Việt Tuân khuyên cáo luôn đặt sự an toàn dữ liệu lện hàng đậu trong việc chọn loại RAIJD. Bạn có thệ tham kllảo cách triện kllai như bện dưới: Lưu ý: cách triễn khaí bên dưói chỉ mang tính chẩt tham khảo. 13|Page ẦliFi L`rllLl}'C`IILli_lI1g Tlliôi bị lll`Ll [lil lỸxSi Ckiillclkl gicìlli Sặli Tel' (ii13ẩ6682S6 I`.Iĩìaìil' sales(ẸViettuanS.vn Xlĩelì' WWW.unifi.vn 1 I-IDD: Basic 2 HDD: RAIJD 1 3 I-IDD: RAIJD 5 4HDD: RAIJD 5 hoặc RAIJD 10 5 I-IDD: RAIJD 5 + Hot Spare hoặc RAID 6. 6 ŕ 8 HDD: RAID 6 9 ~ 12 I'Il3D: RAID 6 + Hot Spare. Trên 12 I-IIDD: không nện tao Volume/diskgroup > 12 I-IIDD, nểu cận mở rộng dung lượng thì tao volume khac.
 14. 14. Ữ VÍEITUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 2.4. Hướng dẫn chuyên đôi loại RAID Một điều đặc biệt của NAS Synology là kllả năng chuyễn dối dạng RAID của volume hoặc diskgroup nhanh chóng mà không gậy nlất dữ liệu, trong qua trình chuyển đối hệ thống Vẫn tiếp tục vận hành bình thường. zllĩn, .*. FỊMẦ :nĩ: .*. `LiùlMẦ zị I p " :i` i ` ' " - " " " “ ”" VÍETTUAN strlplng mlrrorlng Cẩn chủ ý rằng, việc thay đổi dạng RAID trên Synologychì áp dụng như trong bảng dưới đậy Dạng RAIJ3 Có thể chuyễn thành Basic RAID 1 RAID 5 RAID 1 RAID 5 RAID 5 RAID 6 Vd: RAID 1 có thể chuyễn sang RAID 5, nhưng RAID 5 không thễ chuyển sang RAID 1. Dĩ nhiện, số lượng ố cúng tổi thiểu cũng cẫn phải đáp ứng trước khi tiển hành chuyễn dạng RAIJD Dạng RAID mong muốn Số lượng HDD tổi thiểu RAID 1 2 RAID 5 3 RAID6 4 Mời các ban cùng Xem qua ví dụ bện dưới: chuyển dạng RAID từ basic (1 I-IIDD) sang RAID 1 (2 I-IDD) nhằm tăng tính an toàn cho dữ liệu. Đối với các trường hợp khác, các bước thực hiện cũng tương tự, Bước 1: Kiểm tra trong Storage Manager -> Volume. Volume hiện tại đang chay chể độ Basic không an toàn. 14|Page ẦliFi L`rllLl}'C`IILli_lI1g Tlliôi bị lll`Ll [lil lỸxSi Ckiillclkl gicìlli Sặli Tel' (ii13ẩ6682S6 I`.Iĩìaìil' sales(ẸViettuanS.vn Xlĩelì' WWW.unifi.vn
 15. 15. Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn i.›uỊ`uxL.x-r u›.- l.'lIlliI›I ..vu.ry livl .‹n. Bước 2:Tắt thiểt bị, gắn ố cưng mới vào khay ố còn trống. Luu ý: nểu thiểt bị của bạn hỗ trợ tháo lặp nóng HDD (hot-Swap) thì bạn có thệ gặn thệm ô cứng mới ngay trong khi hệ thông đang Vận hanh. (tham khảo thệm tại bài nay: ....) tò storage Manager Ữ RenI`:`uẽ El Ẹl -3`.Ve".rie`u-u r 43 Volullle 1 “MD'mEi 33s.s:»ẩç/:IJỀIẸTTIJAỈÀXJ RAID Type l UE Lìịsk g,c,_ìL,, File systenl e,ìtJ Status Normai g _,DDịSsD cdudcỉtv 1 34 TE used 33ỏ ôi rvis Ễ `5csỈ LU u Available 1 34 TE Dusk Infu Ẹ wzv l L 35 'E ữ*mai Ei-a 0.33`*i J-vŕìi :tie Bước 3: Vào Storage Manager, kiểm tra tab HDD/ SSD ố cứng mới gắn vào đã Xuất hiện 15|Page ẦliFi GllLl}'ỘII Lltllig Tl1iLỂibilu'LliIil I`.rSl Ckilllclkl gicìlll Sặli Tel' (ili Eẩ66S2S6 Fĩĩìaìil' sales(ỆViettuanS,vn Ĩelì' WWW.unifi.vn
 16. 16. Ữ r VIET TUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn ló storage Manager :I X Ẹ HDD/SSD Logs Test Scheduler General ŨVEFVIEW V Healtiì Info S.M.A.R.T. Test Erase VIETTEIN a Volume Number Ầlodei Serial n Firm v Disk Tem Disk S M.Ầ. Status Volume W D k G Disk 1 5I315ũ0 9VS5B3EK CCIH 1397. 38 “C HDD No Narmai Normal Volume 1 ls roup Disk 2 Sl`31500 9VS42SPY CCIH 1397, 35 °C HDD ND Ế ISCSI LUN Q ISCSI Target Ở . . '7 t . . I Bước 4: Đê thực hiện việc chuyên đôi dạng RAID, quay lại tab Volume, ận vào Manage chọn “°Change Raid T ei” H rdge Mdllcụer V- I: X Ẹ Crcctc FcĩI3»c I El Ovelvlăw a Volunle I7NnrmBi sa VMỆTUAA ñ V'lliiInr` l‹Alu lvve Basic (wÌIr0JI oala Drcteclcn) W ưsk CroLP File Svnem eita ẳfitllẵ Nnrvĩlắi Ẹ HUJv,ồ5U Capldtv 1.3uITE Usøđ 33E.5BP/B Ế 'SCSI _UN Available 1.:>ẠTI: Dirk [níu Ộ lstsl Tdv gel Ẹnpulủnu unit luvnluęu nlssaę sum U5213, Disk l 1.35 TB Ncrŕlai Lun (ỉegựlar Filel Srared Folnerịsi Avallatle Oe.: :>.33.:-Ẹ 1370.4Sqs Volume Manager wizard Choose an action Repair Choose this option to repair a degraded volume. After repairing, if there is unaliucated disk space, tile system will expand the volume size automatically. Eầcband the 4'OiUi'i'ie bồ' Eddirici hard ciislỉs Expand the L'uiLimE '1`itl`i Linaliocated disk SDBỆE Change RAID type Bước 5: Thực hiện các bước như bện dưới 5.1. Chọn loại RAID muôn chuyện sang (trong ví dụ này có 2 IIIDD nên chỉ có thê chuyện qua RAID 1) Next Cancel 16|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASi Camera giam sát Tel: 04:35668286| Email: sales@viettuans.vn iWeb: WWW.unifi.vn
 17. 17. F VỈETTUAN Bằzỉl Volljlvlọ i~IaIIñger tliizard Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn i.'_` VIET ỉẵiiì:-Ei 5.2. Chọn ố cứng trống mới gắn vào (luu ý: dữ liệu nểu có trên ố cúng sẽ bị Xóa hoàn toàn) Ĩl`lIlI!l:`Ĩ`,v Irię`iĩ+:` Í liLlĨ`i3El` vo/ Ũi'5i*l 2 Ealzlĩ V(llUIĨìE i-Iũrìager iivizũrd Ĩ I Ẹ ll Ji -l I Fl Ế 1- iI| 5.3. Kiểm tra lại thông tin , nểu ok chọn Apply 17lPage Tel' (il I ẦliFi L`rllLl}'C“II ÊỸỔỖSỆSỐ Ll i_1I1 g i`.Iĩìaìil' Tlliôi bị lll`Ll [lil lỸxSi Sales(ẸViettuanS.vn lìl lĩi 2 O D-^ Lu GÌ H uj I e lì' VIET IỆ3iìi:ei Ckllllclkl gicìlli sặli WWW.unifi.vn
 18. 18. E7 VIETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Volume Manager wizard X Confirm settings The villzard will apply the following Settings. The process wlll take a few Seconds. Iteni Value Selected Disk Disk 2 Name Volume 1 Action Change RAID type Change Type RAID 1 Capacity about 1.36 TB Back Cancel Bước 6: Quá trình chuyễn đỗi RAID bặt đẩu, toàn quá trình kéo dài khoảng vài giờ, phụ thuộc vào nhiều yểu tố: dụng lượng đang có trên HDD, tốc độ CPU, v.v. .. Trong quá trình chuyễn đỗi, tốc độ của NAS sẽ bị ảnh hưởng chút ít nhung nhìn chung bạn Vẫn có thể sử dụng NAS bình thường. Tuy nhiên nểu được bạn nện tllực hiện tllao tác này vào giờ rỗi. là storage Manager = I :I X Ẹ i:v:dLę Ręnvu.: Aldvvauc ' El ŨVEWIEW ET J_ Volume 1 - Changing 335.58 V~iB / l.J4/Tộ / I RAID TYPE R5xlD 1 (with data Drutechon) W Dịsk Group File svstanl e‹t4 Status Onanglng ( nthronizlng 1 1%) Ẹ HDDISSD capacity 1.34 TE used 338.58 MB A 'I ble 1.34 TB ISCSI LUN va' E ulsk Info Number Q ISCSI Target Ẹrtllilluinzri Uni Dszlẫi Disk 1 LUN (Regular File) Srared Fnlderrs) Available 065 .33`*: 137C.48 :R Bước 7: Sau quá trình chuyễn dối dang RAU), Volume chạy RAID 1 với 2 HDD cho phép 1 HDD bất kì bị hư/lỗi mà không ảnh hưởng đến dữ liệu -> tặng tính an toàn. 18lPage| WiFi chuyên dụng i Thiết bị lưu trữ NASi Camera giam sát Tel: 04.35668286 | Email: saleS(Ẹviettuans.vn iWeb: WWW.unifi.vn
 19. 19. F VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn storage Manager , Remov'e I' El r Volume 1 r Normal 394.39 Ma i' l.34ẫlẾ-TUAN A RAID TYIIE RAID 1 rwitil Liatę μlutettitvx) W Dịsk Group File System extá status Normal E HDD/,SSD capacity 1.34 TB Used 394:39 MB Available 1.34 TB Ệ iscsl LUN Dưsk Info Ù iSCSl Target ÌIẸUII lhlì llluvìbęr ỤỀIẤIJJ 05213; .UN (Regular File} Shared FciLięr(s] A'ailable 0GB 0.3965 1370.413:: Mời các bạn tham khảo bài viết này để biết cách sứa lỗi trong trường hợp 1 trong 2 HDD của volume/diskgroup chạy RAID 1 bị lỗi. 19|PageiN'ỉFicl1Il}7ẻI1 clulig i Tliiểt bị lưll tI`I`1` NASi CaII1e1`a giarri Sát Tel: (i4.35668286 | Email: SaleS{Ệviettuans.vn iVelì: WWW.unifi.vn
 20. 20. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 2.5. Hướng dẫn sửa lỗi degraded của volume hoặc diskgroup NAS Synology là thiểt bị chuyện về việc lưu trữ dữ liệu nên ngoài việc hỗ trợ các cơ chể RAID đa dạng, bài toán đặt ra là phải build lại RAID nhanh chóng, tiện lợi khi RAID bị lỗi (vd.` HDD trong hệ thống RAID bị hitỳ Attention One Or nìore 'v'olỤnìeS_l'DIsi‹ Gl'Oui:ìs,i`lSCSI LUNS,l'SSD caches are f:iegl'aded. A Top VOiLiFDE Usage ltib Volunle 1 Ẩũcgradedl lJ.39 G9." L373.El GE Khi volume/diskgroup rơi vào trạng thái degraded, dữ liệu Vẫn an toàn nhờ cợ chể bảo Vệ của RAID (vd.- RAID 1, RAID 5). Cùng lúc đó, hệ thống lập tức phát sinh các cảnh báo cẩn thiểt để quản trị viên có thể lciểm tra và nhanh chóng đưa ra phương án giải quyệt. 0 Vật lý: thiểt bị sẽ phát ậm thanh *beep*...*beep*. .. liện tục. 0 Notíñcatíon: quản trị Viện sẽ nhận thông báo lỗi ngay qua email/SMS/l1/I, O Gíao diện DSM: hiện thông báo lỗi Volume/diskgroup degraded. Bước 1: Tắt tiếng beep để đỡ nhức đầu. DSM: Control Panel -> Hardware & Power, chọn °°Beep ol`Ĩ””. 20|Page ơ'liFi Cllll'ÊIl clulìg i Tliiết bị lu`l1 tl`ừ N.~Si CaII1eI`a giarri Sat Tel: (l4.35668Z8ỗ EIIIail: Sales{Ệviettuans.vn i“lelì: WWW.unifi.vn
 21. 21. Ữ VĨETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn lệ &und llallel Ð p GỊIIỊIVỊI Porter Schedule HDD Hihelnatior UPS v A Memory Compression 6 Loglr Style nl Enable Memnrv Ccmtressicn m iinuruva svstem respunsivenes Ẹ Reqlonẽl cptnris ^ Power Recwew †ỆIIIIVIẸI E SNMP J Reịtar ỊutLImz:lcEIly ỊFKEV I p)WỊV lallure vl Enable WÙL Dn LAN 1 Ò Nctlfcatlon Enalzlc WI)Lon LAN 2 lask :acheduer A see; cgruoi B ii th r ll t t Q HFMMỈ, R pnwpr cepw en e c swing s ua ims occur .I rnniing ỈRH inaiỉiirrrinn: B External Devces vl Volume degredes or trashes ü/ system Dawers an ũupdzte Bv ìestcre .I system shuts dlwn aitev pressing power tiiittnn ;~ Appli‹nlialI5 Rcacon for EJYFEHZ b:ep: VoiJmc degradcd or crazhczi A Fan ipon:l node {Ị iầriviiagsq I cool Mode Reset E Açpll:a:lon Portal Bước 2: Kiểm tra lỗi của volume trong Storage Manager ỈSỊDODE System beep rernlnder Volume 1: Degraded Storage Manager Attention One or more volumes/Disk Grouos/ISCSI LUNS/SSD Caches are degraded. we recommend replacing failing drives with healthy ones. EJ] Disk Group ^ Top Volume Usage E HDD/SSD Ế ÌSCSI LUN 10/., O ÍSCSI Tai'get A ISCSI Usage OGSI Rzpuned Used Saved Bước 3: Tắt thiểt bị, gắn ố cúng mới vào thay thể ố cứng bị lỗi. Luu ý: nểu thiểt bị của bạn hỗ trợ tháo lắp nóng HDD (hot-Swap) thì bạn có thể thay thể ố c1í'I1g ngay trong khi hệ thống đang vận hành. 21|Page| WiFi chuyên dụng i Thiết bị lưu trữ NASi Camera giam sát Tel: 04.35668286 | Email: saleS(Ẹviettuans.vn iWeb: WWW.unifi.vn
 22. 22. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Bước 4: Mở NAS lện kiểm tra ổ cứng mới lắp vào đã xuất hiện, Status ““Initialized" la stovaga Manager Hẩìith Info Ế l`i Ả F I Ieẵt E EZ *lưuber r-iũcei 'iai ĨL Firm Disx Tem Disk sr Stati.5 `›'ơiuì7e wvaư »'oii,ii1ę Z Bước 5: Tiện hành repair volume sửa lỗi RAID với các bước như bên dưới 5. l. Vào Storage Manager, tại tại Volume (hoặc Diskgroup, nểu bạn tạo RAID trên Diskgĩoup), chọn Manage là slora c llanlgcr cieate F,ęii"cte Ế Ẹ ‹ì.r-`.ir`iV.` Ổ volunic 2 :,I :.tị :E2 GE , :-ia Ấ . A I RAID Type HI Dçịỉ G 0 _Lộ suggestỉori : EI -iso aeu Ế ixi Ni Lil File S-Istein Q iằt'si 'aiịi' Status Canatltv Used Available Ilisklilfu E,::,: :ie : ::,T: :.›,:ẹiii:‹:i.v *‹iiẹj 22|Page `ẦliFi cllLl}'ỘII Lltllig Tl1iLỀibilu'LliIil NISi Ckllllclkl gicìlll sặli Tel' (il13ẩ66S2S6 Fĩĩìaìil' sales(ỆViettuanS,vn ielì' WWW.unifi.vn
 23. 23. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 5.2. Chọn Repair Volume Manager Wizard X Choose an action O Repair Chunse i:l'll5 option to repair a degraded Volume. After repairing, If i:i'lere ls unallocated disk space, the system wlll expand the Volume Size automatically: Ẹxlìrarid the `‹0ii.irile DY adding hard disks Exũand the Moiurne with unaiiocated disk Suace Change RAID ỀYDE Next Cancel 5.3. Chọn ỗ cúng vừa lắp vào, lưu ý toàn bộ dữ liệu trên IIIDD (nểu có) sẽ bị Xóa )nlllltl`ruinIirig1“riiifi7Firri Choose disks Ự Number Model DÍskT 4 Disk Size Í Disk 1 ST3 l5U03‹11AS HDD No 1.36 TE Warning All Ưle data ln i'J'ie selected disk wlll he erased. Are you sure you want to continua7 Back Cancel 5.4. Kiểm tra lại thông tin, nểu OK nllẩn Apply 23|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASi Camera giam sát Tel: 04.35668286 | Email: sales@viettuans.vn |Web: WWW.unifi.vn
 24. 24. Ữ VĨEITUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn volume Manager Wizard X Confirm settings The wl7arri wlll apply the frrilnwlng settings. The process wlll take a few seconds. Item Value Selected Disk Disk 1 Name Volume 2 Action Repair capacity about 1.36 TEi Back Cancel Bước 6: Quá trình sứa lỗi RAID trên volume/diskgroup degraded bắt đẩu, toàn quá trình kéo dài khoâng Vài giờ, phụ thuộc vào nhiều yểu tố: dung lượng đang có trên HDD cũ, tốc độ CPU, v.v. .. Trong quá trình chuyển đối, tốc độ của NAS sẽ bị ảnh hưởng chút ít nhưng nhìn chung bạn vẫn có thể Sử dụng NAS binh thường. Tuy nhiên nểu được ban nện thực hiện thao tác này vào giờ rỗi. Bước 7: Sau quá trình sứa lỗi, Volume sẽ trở về trang thái Normal là Storage Manager ? - El X Create Remove Flanage ' O o"o Vũlurỉle n VGIUỈHÊ 1 - Normal 338.36 MB/1-34 TB A I I! RAID Tvne SYnulogY Hvbrld RAID (SHR) (with data DE Dịgk Group Brute on oi 1 d k faul olerancel lẵl Overview File Svstem eXt4 Ẹ HDD/SSD Status Normal Capacity 1.34 TB u ed 339.35 MB Ê ISCSI LUN 5 Available 1.34 TE! Ô ISCSI Target “iẵk I”i° Dẵẫlẵj Disk L 1.35 TE Norrra DS213j Disk 2 1.El2 Ta Norrra LỤN (Regular Filel shared Falderisl Available Osa 0.33`,t 1370.46ca 24|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASi Camera giam sát Tel: 04.35668286 | Email: sales@viettuans.vn iWeb: WWW.unifi.vn
 25. 25. F VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 2.6. Tạo và chia sẽ thư mục (shared folder) trên NAS Mộtrtrong những mục tiệu kinh điển từ khi khai sinh của NAS Server chính là luu trữ và chia sệ dữ liệu. Bài Việt này sẽ hướng dận Các bạn các bước cậu hình cơ bản đệ thực hiện tính năng trện. FTP Bro'Ser ỄƠỔ Bước 1: Tao thư mục chia sé trên NAS. Control Panel -> Shared Folder, click Create ll Con troi Panel : ** - Ô D Edit Delete Ẩttlùnv Ỹ ^ lil” çl'“ì""'J Name Deecription Statiis Volume niLisiẸ Svsteni vjefatiit Shared folder r M'0liiriir: 1 H Shared Folder phi:itci :teni defatiir s j fi:iirjei “ Li:ilLinie I .__.› Fịịề 5e.:_,`Ce5 ul`lFlì `ivẵ[”í'l'll vieraniit :h=,rG`:l t`*ilv”lFl - rl'lIliFll-3 1 i,i::' Bước 2: Nhập các thông tin cằn thiểt: tện thư mục, miệu tả, Nểu cần l<ích hoat tính nặng nâng cao như ân thư mục, Recycle Bin (tránh việc nhận viên cô tình Xóa dữ liệu), EÚÍĨ Shared Folder THUMHCCHỈBSQ General -'el:iììlEEiDl`E ủj.alìl;eij l-l".= -`e'i`ìiEíiClìE 'ile ii`:e.`ii“; Ndllle TllLli-l,iLCliid5e [lFỀSCl'l[JtlC`l"II tlĩi,l i7'lLl‹: iỈi`Il›Ễl sẽ L`:i:ati`3lĩ: "`:iLlnie aiiabie: 1.34 TBỆ` V Hilj-=.-tlĩls slĩared folder' iii `i`-lu' riei:`i›‹c`i'l: F'lacesi` Hllje 5Ụl3'i3lIĨiỆ'Ỉẵ ianij file; frcnl users 'i“iithDLit Dermiẵslljns Í Enable Rel:'v`Ệle Bin J Restrilzt access to adnĩilĩistrators lciniv En1Dt'v RỄCN tie Bin Bước 3: Phận quyện phù hợp (NO access/Read Only/Read Write) cho các user 25|Page `=`liFi L`rllLl}'Ệ“Il Llrlllg Tlliêi lìi lu`Ll [lil IỸISi Ckllllclkl gicìlll sặli Tel' (ii13ẩ66S2S6 Fĩĩìaìil' sales(ỆViettuanS,vn ielì' WWW.unifi.vn
 26. 26. VĨETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Edit Shared Fulder Thullucchíasu General Perlníssítìns Advanced NFS PcrmI.Enns Fíe lndexng Local users V Y Search Add Name Nn access Readfwrite Read Only Custom O admin J C guest I O Xblue J Bước 4: Truy cập vào thư mục chìa sẻ. 4.1. Sử dụng File Station trên giao diện DSM: có thể dùng cả trong nlạng nội bộ hoặc từ Xa. < " E v›v.uuuc›v`ush tfhluzđ - E'E:ta - Mtmn - ĨBBII - M:cưA‹c Drtc ?<l4r10r2IlZ5›D5 hq T `lìha1 r ` Nlme 1 `nưưs:ư. n r xIYh4'lí Ệ .,W,.a F DIIUKO ỆQZ I .ro‹v.1q v tide) rvĩ n *r v1llJY o_1 4.2. Sử dụng Windows File Sharing protocol (cho máy Wìndows) hoặc Apple F ílỉng Protocol -AFP (cho nláy MAC): dùng trong mạng Ilộì bộ Enter network credentíals Emu your cvbdevxtials to cunnect tm `I9Z.16&1,l`l7 Typ: th: nam: nf I program folder, document nl Intemet rsuuvzg and Wíndơws will oput itíor you. Dolnlilt MIISPC II] lternernbelnrycrtdernials 0 The user nam: ol passwofd is incnned. Halle share W v CW Ể xí” elẫl X ẾỀ `ÍJ ẵẾỆỆỈỆ.Ĩ,Ị. Ũ ỆỈỊĨỈ”` C P I @copy path A1 C D I I R N P rt opy as Ẹ Uve Upy et t tnamt tw lane les Ủ , IỆI Paste 5I'IorY!uI gu v ỵnợ . fQdEỵ . gg History DE Inverl seleđlun clipboard OYỤỀHIZQ Open selen Ệ v T IỊ P Network › 19z.16&1,1I7 v 0 5earchĨ92.Ĩõ5`1vĨ7 P P Idìoìmns U* m ns P mns.vn (mns-thìnhpk) D Music P nhIuyenmnslÊhøỈfnIíl›‹nm (nl E] Pictures P Ple Media server: mns piu :cr I Wdeos L Local Disk (cl ca VMS (E) gj Data (F1) Ị Network D! 19Z.1õ0.1.117 I! BRw00a09ZB51C36 A Ỉtìems 1 Item selected 26|Page| WỈFỈ chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NAS| Camera giám sát Tel: 04.35668286 |EInai1: Sa1es@viettuans.vn|Web:wWW.unỉfỉ.vn
 27. 27. Ữ r v'ETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Vỉệt Tuấn ° I A A ` I o A 4.3. Thư copy 1 Íìle Vao tư 0 cưng nọl bọ tren PC Vao thư mục chla Se tren NAS I jà I v X ThuMu‹ChíaẵC - Ủ 1 Home smve Vevl ^ Ỗ Ù / " ' " ỈjNEwrỊmv J › , `vy Bselenall :ntt New c Easyattexiv Propeưles ':ụư‹ selednnne ,.`g‹, . r 4 .t: nnV`IẸIt;ỊỊttlun ư "`ư 1. *", (Ị-/` V T Ị › Network D I92.'õB.1.I17 › ThuMucchlas: v C, 5E5r:h `wu!‹u c›wwaEị p Ể l<Ỹĩ0lTIrI5 ^ Name Ạ Date mcdự‹ựęd *ype Swzz XP mns ưf' mnsvn (rv1rIs›thav1hpk) Ì Must copyvng 1 Item hom Window a.í 60 brttu Thuuucchưase P nhauymnnsohmmailznm rưl ggọg Complete Ệ Pvctules Ĩ' PI:›‹M:A1ỹus:rven mnsplexser . Ì vvdeas Speed. 55.3 MB/s Ị, Local Disk :c:J Ự VM5(E=) u lterrs remuuning: 1 (2.19 GBJ 5 xletwnrk fl” `gZ'-W1"17 GF:wevd:tails :Ẹ Bkwooaoslaslcss :l,r DAIĨINPHAT-Pc :la DOANCAẮCEL :I GINABLACKBERRV :l.4 KHƠMN5 :le MNS -l.4 MNSI :Ẹ MNSPC :Ẹ MN5-THANHPK .I unμuc vn › Iltem JE ,BX Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách triễn khaí NAS thành 1 FTP Server để chia sẽ dữ liệu tại đây. 27|Page N'ỉFỉ c11l1}7êI1 Cĩụ11gT11iểtbị1ưlltI`ừ NAS CaII1e1`a gỉáII1 Sát Tel: (ì4.35668286 | Email: Sa1eS{ỆvỉettuanS.vn Ve1ì: WWW.unifi.vn
 28. 28. V VÍŨỆTJAN 2. 7. Biển NAS Synology thành 1 FTP Server Ai cũng biết mục tiêụ quan trong nhất của NAS là để lưu trữ dũ liệu, tuy nhiên việc hỗ trợ trụy cập dũ liệu dê dàng thuận tiện băng nhiêu phương thức khác nhau cũng quan trọng không kém. Trong Sô các phương thức truy cập dữ liệu, FTP là một giao thức phổ biển cho phép truy cập các dữ liệu được chìa sẽ trong nlạng nội bộ hoặc từ Xa. Công ty TNHH Công nghệ Vỉệt Tuấn Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiểt lập NAS Synology trở thành 1 FTP Server. Bài viết cũng sẽ hướng dẫn một số chức nặng nâng cao như phận quyền người dùng hợp lý cho tùng thư mục riêng biệt, kích hoạt ghi log, hoặc giới hạn băng thông... Bước 1: Kích hoạt FTP Services trên NAS Synology: Control Panel -> File Services, tại tab FTP tick vàoEnable FTP service (hoặc Enable FTP SSLITLS encryptíon service (FTPS)) lí control Panel A Flụ çlvdrwvlu A FĨP/ FTPS G Shared Folder F'le sew`ces 1 Twnwecut: sçç :e:crd(:y (JrT::3 H . A3 s -, User Fcrwwunwb r Ettng ufFrl= _Ị sEr,ce: "I Group :cm range cf FaSsve FTP: O UỄỄ thẾ dỆfaut DC1 rangỆ ‹ị55535r55567ị` Directory Service Uẽẻ the lCC`ưVìv'vg D31 range ^ tolìllcctlvlty Frem T: Renon eskęrna IF wn FẦẺx' nìcde Q Quưckccnnect ›Ắ::gn ẽxtẽrnaìlp .,.'1: , L, L: I Q Ẹxtgrngỵ Ạççęgg Ẹnăμưç xr:.q f`anạnwa -` nnμp- ủDD r Reset Bước 2: cập quyền cho users trên các thư mục 2.1. Tạo user. Control Panel -> Users 28lPage ĨỉFỉ C11ll_'êI1 C1ụ11gT11iếtbị1u`llt1`ừ N.~S CaII1eI`tì gíàlĩl Sát T61: (ìll.35668Z86 EII1aỉ1:Sa1eS{ỆvỉettuanS.vn“7e1ì:WWW.unỈfỈ.vn
 29. 29. VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn User Creation Wizard X User ínfornlation Fiil in the Fũilovỉíng ñelds Name '°: Ftp_u5er Description: Email: Password: ulcnlu Confirm Dasswurd: llllll send a nutlñcatiün rnầil lu the newiy created user D ềlslag user D355'rDFd in nctifitatìũn nĩaii Dlsaliow tha user lũ Change account pas-sword ” This field is required. Next Cancel 2.2. Cắp quyền đọc ghi cho user trên các thư mục. Tab Permissions. User Creation Wíza rd X Assíglì Slìared folders pernìíssíovìẩ Set ttle access l'Ight5 to Shaled fũlda-l's Name Preview GTDHD DEVnĨi5. Read ũi'IlY Read/'lfírlle ND access Ky No access - LinhTlnh Read/write 7 J mns.backuĐ Nũ access MN5.ỈPĨV NC! amas ' mount NQ access - music Read/Wnte - v/ Netsackup NC/ access * NEwFũIder Read/Write - Í Partners NO access - nhun rlil1Ịh plnmμnn nln -ny-nr. . Permissions priority: NA 3 RW 3 RO Back Nam Cancel 2.3. Kiểm tra quyền truy cập dịch vụ FTP tại tab Applications. 29|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASi Camera giám sát Tel: 04.35668286 | Email: sa1es@viettuans.vn |Web: WWW.unifi.vn
 30. 30. Ữ vlETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Vỉệt Tuấn user creatioli Wizard :L1-`fl!Ìl -n]l1,lJlTIi't1l`Il1l Il`HÍllTl~`L`lTIlIL` 1 μW`zu1-. li-. .Ịr Ị: tinưzkv ?u1`u1.`J^lụ› . i`lỉ `ìỉ A°-'ắ`i Filỉ' Statlcn ự FrF J NEt.Vcrk Ea:u:u: Ệestinatlcn {3l:..ì rltặaj ẵtatl :r Audi: '”aĩiCn ỀLi",-Eiii.ỉlì`:-E :`-lắt ti' Ea: I r Ỉal7ẸỆi Bước 3: truy cập dịch Vụ FTP (có thể dùng các chưong trình như Windows Explorer, Total Commander, Fi1eZi1la, Web Browsers. . . ). 30|Page ẦliFi L`rllLl}'C`ll LlL_ll1g T1liLĨ`[bi1ll'Ll [lil NxSi Ckllllclkl gicìlll Sặlt Tel' (”ì13ẩ6682S6 Ĩ`.Iĩìaìii' Sa1eS(ẸViettuanS.vn Xlxielì' WWW.unifi.vn
 31. 31. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn - El V IF_` Cnnneclíng... X V. 'l' ftp`.`‹'192.168ụ1.1o X v Gajgif P ử Ế Ị ff Ệ E A 9 Ellter uselname and password lol ftp://l92.l6tB.l.lD User Name iftp_u5er i "a=*~°'='= J lìn lnbnx (lì - nvphungẵũậ gmail,.. Giaiphapnas - Master your dat.., Synulogy Diskslatinn - rnns cunnecưed tu 192.1ña.1 .1o... I › gi lHdEJI I:Ifltpc//`l92.l6ll.`l.`lil/ X I cl, ŕtp`n.`192.16a.1.1n Index of ftp://192.1 68.1.10/ Il Up to higher lievel directory Nalne Last Modified hom: 10/1/2014 3:37:00 PM Il N:wFold:r B/1/2014 11:34iDOAM miuslc 8/9/2014 1247:00 PM Linhĩinh 10/1/2014 3:37:00 PM Bước 4: Cho phép các các truy cập ẩn danh (anonymous) qua FTP 4.1. Control Panel -> Shared Folder E 3 Clllltrlll Pulel T 7 E X 8 p create Deiete E , ,,› `,: . Action w Y ^ F"e 5l`*"""*J Name Description status Volume Dũwnioad ~ Voiurne 1 H shaed Fmer 1 DoWnioadFllm r Voiurne 1 downinading From rnnsl Hidden vn "MY Network Pla: Voiurne l Fiie Services DVBLlnk DVBLlnk Sh are ' Voiurrie l H G r V i 1 ụ User ames o urne hurnes user hũrne Hidden Iri i`i`*ly Network Plac Voiurrie l 2 Group IPL2 Hidden ln "iviv Netwurk Plac Vũiurnẽ 1 Ky Hidden ln "My Network Plac. Voiume 1 Dlrectow seW`ce 2 Hidden .n "My Network Plac Voiume L mns.hackup From mnsl tn mns Hidden ln "rvIy Network Plac Vũiumẽ 1 A CDHHEEÌIVIÌV lvlN5.lPTV Ẩrriino Project * Veiurne 1 0 Quickconnect mount - Voiurne 1 musưc system deFauit shared raider A Voiume 1 E t L A 0 X erna ccess NetBaekLlD Svstern defauit shared Ỉnider Hidden in "Mv Network Pla: Voiurne 1 44 itEm(5) c 4.2. Tai tab Permísãsiiiin, chọn System Intemal User trong khung sộ (drop-down menu), cập quyền phù hợp choAn0nym0us FTP/WebDav (Vd: Read/Write, Read only) 31lPagei N'iFi cl1u}7êI1 (lựlĩg i Tlìiểi bi lưu tI'1`1` NASi CaII1eI`a giaII1 Sát Tel: Lì4.35668286 | Email: Sa1eS{ẸviettuanS.vn iVelì: WWW.unifi.vn
 32. 32. Ữ VlETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Eủll Shared Folder LlIllIĨlnll Gẵneral Permlíslnns Ad`.antEd Y-IFS Permissiùnã Fiiẽ Ỉndằxing s.stern wnternai user v Ỷ Add Name No access Read/wrvte Read only O Anonymous FFF7/Wei: . I 1 xt:m(sl c Ca ncei 4.3. Control Panel -> File Services -> FTP. Trong phẩn Advanced, tick chọn Enable Anonymous FTP. Ngoài ra bạn cũng có thê kích hoat tính năng ghi log FTP tại đậy. I Atlvancetlsettlnqs Ồ Q m.r`nnvaçưnFs rrv Transfer 5:ttlng ^F"'5“*""9 yr r y JE!-ưzt`i=r7Dfii=tr h liew Logs B S ẵrad F°`d°r Note Enabilng sr-TP `iti net be iogged inlü using SSH U Fvnnrr x nu . Flie sewlces A General secưlty settings Ệ_ User q,‹ Lhangs the EEIỆCIEŨ users ruat lu USỄV home 5 i rt Us r 1 Group = ° = `/ Enabie Ắncn`/hcus FTP set speed iirrits for users En DIVECỀOW' SỄNICE Lsers can ac . shared fnlders vưa WV using the "snunỵmuus" O Nv Speed i"Y~`ĩ uSe'nEme. rvvzks Sure the Ancnỵmuusriv; v`.zbuA.r userhas ÙỆEH ' Lonlìenivltv assigned correct access prviieges ŕcr the sr`a'ed folder. Eribie Saeed iirnit 0 rzillrkrnnnarr Erabiị Slẽẽd iimi( sc:ov c"a”9E ^`”°”V'*°“5 'Bùi Sharedrciderĩ I "Tii`h Q Erternzl Access ủpbiy deŕautuN1X DỄrrniS;iDn5 set Lưu ý.` để truy cập dịch vụ FTP từxư (ngoài mạng LAM, bạn cần làm thêm 1 thao túc là fơrnwrd/NAT port 21 @ơn FTI”) vào local IP address của NAS Synology. Thum khảo cách NAT port và đăng ký DDNS 32lPagei N'iFi c11l1}7ẻI1 Clụlĩg i Tiiiểt bi lưll tI`1`1` NASi CaII1eI`a giáII1 Sát Tel: (ì4.35668286 Enìailz Sa1eS{ỆviettuanS.vn iVe1ì: WWW.unifi.vn
 33. 33. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 2.8. Chí cần click và chìu sẻ dễ dàng hơn với NAS Synology Plẵn nhiên là bạn dang luu trữ hàng ngàn tài liệu của mình trên thiểt bị Synology. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiễu cách thức chia sẽ file nhanh chóng cho bạn bè chi Với vài thao tác đơn giảrl, không cận tạo user, không cẩn phân quyền mà vẫn đảm bảo tính bảo mật. Đặng nhập Vào Synology bẳng giao diện Web, vào File Station chọn dúng Íile cẩn chia sẽ, Click chuột phải để chọn ““Share file linlcs”” Iầlliiaii Ọlponl AMl< Slì':" Tai đây, bạn có thể đặt Irlật khẩu, mã hóa, thời hạn hiệu lực của dường link để đề phòng biển cố Xảy ra khi lạc Vào tay kê Xậu. 'Ð ' 8 'l E D L D O EI Ihuvvu mu r x In .mư μqp- .mu u:‹ uỉrv :vkel/vulx ua mummnn Ịnjielívlllíl r μmnμmỵęm/:us su Một điều tllủ vị nữa là khi bạn dủng Cloud Station để động bộ Íile. Bạn không cẩn phải vào File Station, chì cẩn vào thư mục Cloud là có thể tạo link để gửi cho bạn bè rồi I 0 0 Ềidlb-lk! I' Ì [il o EU ẾŨ [Í ỈỂỈ [Ủ v rAvonrvss name . mx: Mndlhtd Sile Kind E u|wnμ. Ấ , E,.g;.ognuu ....., u L.. r-›. za ạn:: ln A] All cs ưu ,nsn .mμgn ) 9 lủn 1-531001 Owen p ŕeb 10. aùll. lo 42 Au ấz KB IFIL ưmmor , - l-sslool Own With F FII! 26. 1011, 10 AI ÁN S1 KB jnc .mage A'°'›l"'““"' > l-ss u. r `o`n rltudrYAY`0P Ì mi°ulunbRg ŕ:b1‹a.aUIl l<)4ỉAN A9 KB jvtcưmagr lắ Bum ; nvnl-ss vl *' 9' ' CVEỊII ave Shirq "nk Vebze. 2014. lo 43 Au dixa ivic umzqe B Wlęu ; BIIIASSIOOI MM,° †nln 'J ›eh1e, 1014 lD4l AM el KB jvlc :mzqę 0 "“'"""*"' cet Into Ế uotudsrnlon cunnlịss 'Int-55800018-cogia:-2-ln' Nvụpts lưu 'nml-5590001!-cnan::-2.jpq' ID Disc... Duplkatn G '“"'°" W Make Allu snllln Qtlck Look "pml-55500010-cognac-zJpç' E mnsl A SỚIIVI V I bvMl0l09Il››- cuvv'ulnl-ỉsuoooll-cogn:-zing' Ì "°"""'“" Shaw view Cμlỉonl É lnns ' mn__u Tags... i,,.,,,,,,,,,,,,,. lỢOƠCC<> lmt S116 niu vhh Teimvlevltr s‹: Desktop Picture Inịal ln rilvder Khá thú vị, ahh, thêm nữa, dễ làm dược điều này, bạn phải mở port 5000 nhé. 33|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASi Camera giám sát Tel: 04.35668286 | Email: sa1es@viettuans.vn |Web: WWW.unifi.vn
 34. 34. Ữ vlETTUAl`l Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 2.9. Tt`IJs.` Kích hoạt thùng rác, khôi phục dữliệu Trong quá trình tạo Shared Folder, Hăy chọn “°Enable Recylce Bin”” như hình mình họa: Edlt shared Folder D5213 shared Fnldcr iuiu PEllììlỆ5lO`j Aüøaiwccd r.rS Pcvn i;; i:!ì: F lc :iwdc›:`w; `lar"`E 352.3 Ìesfllμlicr .ccatwcv` .çi..nìę .{›'k‹;ìil:Ĩt>ie: 3 18 TUỆ v J 'line tr`iS Sraiec ŕcicev ll` `*-iy i‹ElL'Jnrk ỡiares J -line Ĩcvluŕis ai`ũ ñles lvCY`ì L5Êlắ ì'ullỈ`DLl DęiiYìi>:lDv`ặ J ỆV`;lblE ìẽcycle Eir s/ RỄSliic[ access :D adn"r`i5['a[cV5 Dr-X» Ệi7ĩD'y Rec, cie ỗll` 1 CủV`EEi Điểu này giúp bạn có được °“thùng rác°° để khôi phục được ngay những data mà bạn Vô tình Xóa trên NAS Synology trong quá trình sử dụng. FIIE Station rclici` v lidiiik Ì sư:: 7 ẹ lype :-1uu`*`cc Ụeỉe › b:ìCkLc l`ũV`iL Ỷ frũofcln T *cưcev 7ri;4 C2 Z1 .Ệ , gC`_._"ic,,rrr Z aras Syrclcgy vecylẵ Ỉ`/ll` Cl`l ;:r1›<B DVO íliẵ 2Ũl'1 C2 zrt, › Games › rr:vv:ẹ › HXCLFZ › iY`w.:: › Drcln › F'i`ctCCliEr`(: D5” lCl.C D SCĨLẾJEIĨE Z l.k`lliiầ C Sort-v'JareForrIl.aC Tips nhô này sẽ giúp ích cho bạn, hãy đón chờ những thông tin tiếp theo để tối uu hóa sử dụng Synology nhé. 34|Page ẦliFi L`rllLl}'C`llLlL_ll1g Tlliôl bị lll`ll [lil lỸxSi Ckllllclkl gicìlll Sặll Tel' (”ì13ẩ6682S6 l`.Iĩìaìil' SaleS(ẸViettuanS.vn Xlxlelì' WWW.unifi.vn
 35. 35. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 3. Chia sẽ, truy cập và Download dữ liệu 3.1. Hướng dẫn đồrrq bộ dữliệu mọi lúc mọi nơi với Cloud Station Ứng dụng Cloud Station di kèm Với NAS Synology giúp bạn động bộ dữ liệu giữa nhiều thiểt bị với nhau, như PC-laptop/smartphone/máy tính bâng. Sau khi cậu hình một lận, việc động bộ diễn ra tự động và gân như ngay lập tức mỗi khi có sự thay đôi. Ngoài ra, bạn có thễ kích hoạt tính năng lưu nhiều phiện bản cho Cloud Station. Trong trường hợp có những cập nhật không mong muốn, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại phiện bản cũ trước đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các bước triện khai tính năng động bộ với úng dụng Cloud Station trên NAS Synology. Đệ có cái nhìn rõ hơn, MNS đưa ra ví dụ Sau: bạn muốn ngay Sau khi chụp ảnh từ camera điện thoại, ảnh đó sẽ lập tức được động bộ đến Iĩláy tinh của ban, động thời bức ảnh dó cũng lập tức Xuất hiện trên diện thoại khác của người thận, quan trọng là tất cả đệu TỰ ĐỘNG. Một nhu cậu khá thú vị, đúng không!? Bước 1: Cài dặt gói Cloud Station trong Package Center. Il Ỷ” 1 D O DẾ Ặx . p, Z ỵị '^°t`_"`* Photo ,, J ` . . _- , 'Ị Ù station if Vldeo Station l ẬĨK `*ỶĨ “AJ-ề V Ế! ' ` ư ư , 'Ị J ư I ùi 6ă'i `k Cloud station iTunes server surveillance S... Media server Bước 2: Tạo thư mục chia sê dùng để động bộ trong Control Panel -:Shared folder. Vi dụ tạo thư mục “°Plình ảnh gia đình°” 35|Page `=`liFi CllLl}'Ộll Llrlllg Tlliêl lìi lllll llll NgS Ckllllclkl giẹllll sặll Tel'(ì1Êắ66N3R6 lĨĩĩìaì1`l'SaleS(ỆViettuanS,vn lelì' WWW.unifi.vn
 36. 36. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn I~ v Q 9 A Flln ęnaợlnu Cradle Htu Slllreü Flllilel General riạ lndelinç N : l- Ừ! arìĩ d h nle 5cr‹1ces am ln gg ll D-Isciiỳlĩonl Eềrç bô l'Í cĩup l›Ĩ':”1 (xì ỬIỔÌ bl (uc ru __ Usęl Locỉnũn' voiuna l(Ava:Izbla 1.81TB) v Hldẽtrls çnargd iollje' un 'lJiylơ,lVDIv Dlates 2_ rzrnlip NILJE ăUlJ=lIllllẸ : H iJ lil!) llLllI users vvllliuul uẺlllIls>luIă Dlrectcw SEWEE Enable necycl: Bn i ‹ i iliv Lorulẹcxivilx, VẨOIẾ HƠI Ill GDV Illì ÌÍỈVỸIÓ MÍII ĐIĨVÌÚ ƯÙẸỈIỀ 0 QUILKCUI vi:LL Elltlfvl )nu: allaęd rudel Eilll vμllutu IKEY. conñvm kev 2 cavvçe Phân quyền phù hợp (Read/Write) cho tài khoăn của các thành viên trong gia đình. Edit Shared Folder Hlnh anh gia dính General Permissions Advanced NFS Permissions FÍIE indexing Local users V Ỹ Add Name No access Readfwrlte Read only Custom O admin Í O congai Í I contrai s/ guest user user2 O vo Q/ I 7 Íterviísl Ồ I Ca ncel Bước 3: Cẩu hình ứng dụng Cloud Station 3.1. Tại tab Prevìledges, cấp quyền sứ dụng Cloud Station cho các thành viên 1 Ệ unuđ htlliun ? - :I X Batcr Eclt v Manage Sync Prơủle Local users V D lẵl Overview Lsernzĩle Stzmấ Enable: adm n Normẽl 5/ LJllụđ4 Nuiiìęl sỉ c›niv:‹ Numel v/ HSE! Nolmẵl I CllFnr I iq IJSBỈZ Nnrmẽl Nuiilzl gỉ E Log vu I `Iersi0n Hlsrorv Ồ 5c`lLlll.]> E tnm(:) C 36|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASi Camera giám sát Tel: 04.35668286 | Email: sa1es@viettuans.vn iWeb: WWW.unifi.vn
 37. 37. F vlETTUAN ` ` Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 3.2. Tại tab Sharing, chọn thư mục (shared folder) cận được động bộ trên NAS. Ệ cloud stulinll Í 7 : Ẹ ° Name SỈSÌUS Enabled Ji pn,.|ggęs Hirh anĩ ginriinh Normal .Ủ client List B Log E VP'sin1 History Ệ ỄPfring< I 3 ctemis> c 3.3. Ngoài ra, bạn có thể cẩu hình số lượng phiện bản cận lưu (trong trường hợp có nhũng thay dỗi không mong muốn, có thể phục hổi lại Íile cũ trước đó) và 1 số thông số tại tab Settings. B Cloud station Í * Í Maxmum 'Jerslon Settings Ẹ Overvletv clơut Station Saiz'es rẽ‹'iSiO'i history for each modlñed ñle. Eu'er`, tlmẽ yuu sa'v`ẽ a ñiẽ, a backup vsrslun ls created, just ll'i case you niake rnistakes cr wish to rẽv'ert to an older v'ỄrSlOri. Please sueclfy the nisxlmuni JA Ptlvlleũes nilnìht-'Ir nr versions -n <RL'PfrIr path fvin halnw M Sharing Maximum Versions 32 Da (abase Locatlc n Settings QV Ciiẽnt Lust The flie revison history iS stored il' a database that its location has to be specified beiokv. Ê Log Database Location: Volume 1 r'Avaiiabie: 31.60 SBĨ v E VC,s`On History Log Delete Rules Delẽtẽ earlier Iogs from the database when the fjllowlng ẽi:'erItẵ occur Q/ rlumber oi iogs is greater 1.0ũ3,D0U`ỉ1nìliiion) v than J Log time is older than 1 mcnth v Delete All Logs Bước 4: Cậu hình NAT port trên modem và đặng ký tện miện động DDNS. Đối với dịch Vụ Cloud, bạn cân NATport 6690. Chi tiệt cách làm tham khảo tại đậy: click link Bước 5: Cậu hình trên thiểt bị di động với ứng dụng DS Cloud (download từ market của Android, iOS, Windows Phone) 5.1. Khai báo các thông tin cẩn thiểt: tện thiểt bị, domain, tài khoản. 37|Pagei NliFi cl1l1}7êI1 clụlĩg i Tliiểt bi lưll tI`1`1` NASi CaII1e1`a giaII1 Sát Tel: (ì4.35668286 | Email: SaleS{ỆviettuanS.vn iVelì: WWW.unifi.vn
 38. 38. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghê Viêt Tuấn T-lxiobile G2 mns.synOlogy.me admin Liiìk 5.2. Chọn thư mục động bộ trên NAS S i=I,,« ụ ùĩầầ ĩ Ei ịĩịầĩ-ễ*r11Ế3B L PẸỂỊ Ì ẵlvỉ'-IR lilli(-ilìnj IlL‹ỉL`ItIĨIlIlltlll1~ulll sŕ” Hinh anh gia dình home Cancel Next 5.3. Chọn thư mục động bộ trên thiểt bị di động (trong ví dụ là thư mục luu ảnh chụp của camera) 38|Page `=`liFi CllLl}'Ộll Llrlllg Tlliêl lìi lllll llll NgS Ckllllclkl giẹllll sặll Tel'(ì1Êẫ66N3RÓ lĨĩĩìaìil' SaleS(ỆViettuanS,vn lelì' WWW.unifi.vn
 39. 39. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn -Ỹễllềlll lllíFiẵơ`iỈc^lllẫJ .thumbnails 100ANDRO 100MEDIA sf/ ca mera Cancel Next 5.4. Ngoài ra vi tính chẩt dặc trung của thiểt bị di dộng nện bạn có thể cậu hình thệm các lụa chọn khác: như loại ñle cằn động bộ (hình ảnh, phinl, nhạc, tài liệu), dung lượng lớn nhất, chỉ động bộ khi có kết nối WiÍ`i. ễ lẵlỉlllílẵ QV Oillỉllllμ Local Path Adjust the following Options to ` .l rAi'[`7ỉ ỵ v. Optimise DS cloud's power Consumption and data usage. They can be modified at any time ín the Sync Subfolders tŕ settings page_ Max File Size Sync on Wi-Fi only Ữ w`iit, Sync these file formats Disable background Sync liiiage Q/ ALiciiO Cancel OK Done Bước 6: Cẩu hình trên PC/laptop/IX/IAC, sử dụng úng dụng Synology Cloud Station được cung cấp bới Synology (có thệ download trên trang chủ). 39|Page `=`liFi CllLl}'Ộll Llrlllg Tlliêl lìi lllll llll NgS Ckllllclkl giẹllll sặll Tel'(ì1Êắ66N3R6 lĨĩĩìaìil' SaleS(ỆViettuanS,vn lelì' WWW.unifi.vn
 40. 40. F VỈETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 6.1. Khai báo các thông tin cẩn thiểt: tện thiểt bị, domairl, tài khoăn. Synoiogy Cloud Station Et‹`1Ễ=l`lllE-`iiiulllillubìĩĩlil' 'μ'Ấ°IÍi "llllI `?ì'Jll0l[lLgi' L'I.`v-` Ể`l,li=:lỈii'I'íÌrμdôiliiiằỉuíilllllililllll-1iil‹i4lliầll; iilii3F`Ì Piiiẫ E iliuịlujg, l`iEl Eii'.-:i L-`Ll13ĩalran5ni5si3r Ericr ptiùiì 6.2. Chọn thư mục đổng bộ trên NAS (bện tay phai) và thư mục động bộ trên PC (bện tay trai) Synology Cloud Station af Ĩ'=I“| íiL= ro1rl[:1i:‹_'llll 'u'I=IlI Il ~ĩx'llIlv Ill-r-ơllrliuĩtỉlRivllẫlaia-I-all-“lilli”Ir‹Iil`Q:llr:! -yllrI"ẤIJlV H']IỊrĨlĨl1{g,I`^t"*u"'Jill1:~:ạ Içằl Ẹ '-i“iSPC Ea ŨŨ rins`5v'n`3i::'ư"7ìe lv =,IIiI-Ịik-llìlll :ỆiOi.id5tatl0n l_iĨ0niẽll .il"lu-Ii^›:μ-li`li`l D 2014,0S`23_Phi,ing Ì ỊCTiRẸC0l'd5E32 r BẮIỆRUP DESKTOP P Ci`ẵík `n`t`liĨ'JCI^ư'5 S ^I› Earzi”. li: Bước 7: Kiểm tra thứ tính nặng động bộ 7.1. Dùng diện thoại chụp 1 tẩm hình bất kỳ. 7.2. Ngay lập tức, tẩm hình dó Xuất hiện trên máy tính của bạn. 40|Page ẦliFi L`rllLl}'C`llLlL_ll1g Tlliôl bị lll`ll [lil lỸxSi Ckllllclkl gicìlll Sặll Tel' (”i13ẩ6682S6 l`.Iĩìaìil' SaleS(ẸViettuanS.vn Xilelì' WWW.unifi.vn
 41. 41. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn - Ủ Ị i Q I : i I 00_Hinh anh gia dĩnh Hume share VIEW Manage ^ 0 ẢỘ I iq-'HN:wlteriiv Eseleztail Ù Easy acctss V _ selezt none v.` r. e tri,r,- Delete Favvaivir Nsw Properties yũ j . 'giat' v History un invert seieẹtiun iliỉl *u* 1 . VỊĨT`IVĩ Vi:`~ ịgev~ ,elrzr Q-j (Ð V T ` › `lhÍsl7( D Data[F:) › o0_Hlnhanhgiadinh v C, Searcii ::,Hiri1:nligia:iinh Ế Dnwnlnads ^ E ỉu; Recent places gD,°pbw File V rrínt v E-nuỉl Bum V open V ii Hnmeglnup I! This Pc E Desktop É Documents Ì Dnwnlnads ijllt DVBLlnk DLNAT iliẵ" KazinBB ii" mns B Music iii* nhuuyenmnsohu E Pictures if* Flex Media serve Ì videos i, Local Disk (c:) Ụ VM: (E2) ._, Dat4I(F:) lg video (192.168. 7.3. Liện lac với người thận của ban check hình ngay lập tức trên thiểt bị di dộngcủa chính họ. Chúc mùng bạn đã hoàn hoàn thành cẩu hình 1 ứng dụng khá thú vị từ tính năng động bộ của Synology, bài hướng dận nhìn có Vẻ dài nhung thật sụ chi mật khoâng 10 phút cho việc cậu hình Ỗ 41|PageiNlỉFic11u}7ẻI1 (lựlĩg i Tliiểt bi lưu tI`1`1` NASi CaII1e1`a giaII1 Sát Tel: (ì4.35668286 | Email: SaleS{ẸviettuanS.vn iVelì: WWW.unifi.vn
 42. 42. Ữ VỈETTUAN Công ty TNHH công nghệ Việt Tuấn 3.2. Chí cần click và chìa sẻ dễ dàng hơn vói NAS Synology Hẳn nhiện là bạn đang lưu trữ hàng ngàn tài liệu của mình trên thiểt bị Synology. Hôm nay, chủng ta sẽ tìm hiệu cách thức chia sẽ Íile nhanh chóng cho bạn bè chí Với Vài thao tác đoĩl giận, không cẩn tạo user, không cần phân quyền mà vẫn đảm bảo tính bảo mật. Đăng nhập vào Synology bằng giao diện web, vào File Station chọn đúng file cần chia sẻ, Click chuột phải để chọn ““Share tile linl‹s°” i °-: “i iii i C .L D O il ?suv uiiuaw CIIIIQI Ami- Vaan- Eating: i. 1 nu uimụ ili -nana Àpđillr Flo nii 1 , _,mơ,um I raưnpnmrvlhẹma ralư :oi: 0 ,Ry Init uiiu ĩ uuqnna ra ms sa . _ lL.‹i.p funk iulv aoi 0 _níhưl Miu znii ci l>Ỹrr:nI'v Eỉrrwrr I nambun rain zui Iri I n.,,ạ.i.,,.gr;,,. ` B Ma ID Arshrưe i l“'“ aall" rnlu 2011.; ,,s,,, E cofvinrelsul ms an lil! vaio IU! i-u n samus I :noi haneun: Ill .mu ị X tm .aus im I :nay u mưu I Wide 1 launẹ Fall zui: u vaio zoii 0 F4!! nia u 12 rưmiμr c Q Event: lnnmm Q :mu- Tai đây, bạn có tllể đặt nlật khẩu, nlã hóa, thời han hiệu lực của đường link để đề phòng biển cố Xảy ra khi lạc vào tay kẻ Xậu. O :I ia I Q J. D 0 II vulan Rrmd calo: cm CVuirę1hir1dl‹nkiI)Iu -law mah ..il-:ưi BGH us.vcmơçnmal. tu Auụyanaanu :MIN Iiđlỉl V,vru‹oPrnj:‹ę› rlil μm: / IrwcrnIInie‹BÌIB'! Ei: yuri rhcxh Mui `^' :ơnvu iunnibuiun nv liil nn linlll in iiicrr vnurmms O pn. u. r i T Ẹliirirìgiirll nn Í/iũAiỉưrIIIl_ . pnnnnμanum EMP1 new ›ncrvr1 › psiia › Gum: nma μưólnv Một diệu thú vị nữa là khi ban dùng Cloud Station để đồng bộ Íile. Ban không cẩn phải vào File Station, chi cận vào thư mục Cloud là có thệ tạo link dệ gửi cho bạn bè rôi 42|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASi Camera giám sát Tel: 04.35668286 | Email: sa1es@viettuans.vn |Web: WWW.unifi.vn
 43. 43. Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn J' VẢVOIIỈES Name I Dirt Modlhed Sll: lílrld E Allltirrllli ( n ịl-ì!I0r›rI'~ ---" TI-- reu ze 2014 I0`lI AM is KI ‹›tr. imịe ) ~ L ninl-555001 UPG" ren 26, 2014. IO lì AM I? KI JPỈÚ imns Q Airornø . ạ Ilnl-sslool Dun Wnh D fęb aęi 2014. lo ll AM sỉ KB Jvtc lmnę Ể^ŨŨk'""' ; pinl-ss K nñ`A Ả ỈIHIÀỚ çvỊ"nn I' mbusnubm Feb Ie,)Dl4. 1013 AM lg KB Jail. .mmc É Dultno .I Bull-55 V g' T ĨVPJIFÔ F EWĂV À "nk rỊDEeT1UlẩỊ lo`l3 AM nĩ Ka JFỈL image Ð μmmnh ; ninl-ssooor μm, E T,un 'J iru :ei 1014. lo ls AM bl KH JPkL image 0 n“"“l°'ủ' CII Inle Ê uniadsiuhn compmu 'null-5510001!-oognll-Zjpg' DEWKS lIIIlJlrIII'Illt::l-5580001!-(nguc-ìjng tn Dlsc,. 9 """ E" Mike Illlas SNAIED QuickLock 'rũi-55I0WlÐ-GOIMC-ZJWI E msi : ỀỸIIV* ' Ụ ÐWMMII--A con 'BMI-sseuoolu-mau:-zing' 2 “""“"“" shw VIEW onlnns lilli: YIg$.,. Ị mu-u Ệ nII.ư..nhü O O 0 0 O O O ria Send files with Teamviewer Set Duxton Flour: Reveal ln Finder Khá thú vị, ahh, thệm nữa, để làm được điều này, ban phải mớ port 5000 nhé. 43|Page| WiFi chuyên dụng | Thiết bị lưu trữ NASi Camera giám sát Tel: 04.35668286 | Email: sa1es@viettuans.vn |Web: WWW.unifi.vn
 44. 44. Ữ vlETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn 3.3. Hướng dẫn NAT port forwarding về NAS và đăng kí tên miền động DDNS của Synology Trong thời dai ngày nay, một trong những yệu cậu hợp lý của khách hàng dổi với một sản phẩm công nghệ thông tin bất ki là việc họ có thể truy cập vào thiểt bị từ bất kì đậu, núễn là no'i đó có mang. NAS Synology hỗ trợ bạn truy cập từ Xa đến bất cứ dịch Vụ nào từ ngoài nlang Intemet chi với 2 bước dơn giản: NAT port forwarding và đăng ki tện miện động DDNS. NAS Synology Router Internet Bài viết này sẽ hướng dẫn các ban cách NAT port trên router Internet và đăng ki DDNS nliễn phí của Synology đệ truy cập NAS từ Xa. Bước 1: trước khi NAT port, bạn nện cài dặt IP tĩnh cho NAS. Control Panel ŕ> Network. lắ Ồ p :uerẹ›a Network Interface rrarric ‹::r:rci :ì5ii ẵettingĩ W txltilidi HLLẸẸ: Iỉreate v Ô Network LAN .-0 v Cornected Edit G SECLJ ịty IPv4 IIMỆ Ẹ-,đcĩ :`-E",Er A çvsIμ'I` bet rveti›yorL* iỈCll'7fl`Ịlil'ẵỈiũl'I ầtitũHT3tliỈ3ii irlr‹:Pi aiiuai tnnriguratiun 0 Info Lente`V IP address 192,168 1 110 6 LOg`Iì Style ÉLiDnẽt niaẫivz' 255.255 255.0 Enanie Jiirnbva Frãniẽ B Regioiial Opĩioiiẵ r.ỵru ,giuę ;:,,;,,;, Enanie Lp'xll S0Z.1QỊ 0 I Te'niiIial & S'vrvIP `LÀi^i ID Ọ '10rificati0i'i Bước 2: NAT port forwarding trên router lI1teInet về P tĩnh của NAS Synology. Giao diện sẽ khác nhau trên tùng router, thông thường vị trí nợi cẩu hình port forwarding nằm ở mục: NAT, Advanced Services, Firewall Settings, Port Forward, Port Redirect, Virtual Server. Tại mục NAT -> Por't Redirection.Cấu hình NAT port 5000 (port DSAỐ trên modem vệ IP tĩnh của NAS Synology. 44|Page ẦliFi GllLl}'Ộll Llrlllg Tl1iểlbilu'Lltlil NxSi Ckllllclkl gialll Sặlt Tel' (”i4 3í6682S6 Fĩĩìaìil' SaleS(ẸViettuanS.vn ilelì: WWW.unifi.vn
 45. 45. Ữ VĨẾỸTUAN Công ty TNHH Công nghệ Vlệt Tuấn Ệ NAT » Pm Rędìvęcíìou - Quick Stan wizard I Online status 2 › NAT _ _W Type User Deũne V ' ll one-lo-une V D FlfEWIlỈ D Banđwldth Management Protocol †C9 ° UDF ' r Apμllcltlons › Wireless LAN p“^°"° p°'t ' SVs'e'“ M""'e”'”°e Lucil IP Address 3 l92.16a.l.1lD › Dlỉgnosllcs Lncil Pork Appllcltlnn Nule comment DSM FAQ , , . Product Reg`5trallon Null: when Type Is User Deñne. the following modes can be selected. one-to-one : A public port ls redlrected to a single local IP. i Manyrtorone : A range Of public ports ls redlrected to a single local ID, Many4to~many : A range of publvc ports IS redlrected to a range of local IPS respecnvely. OK clear ộ cancel Bước 3: Kiểm tra kết quả NAT port bẳng http://canỵouSeeme.org Q- C' fí ljcany0u5eeme.`0rg CanYouSeeMe.0rg - Open Port Check Tool Tnls ls a free uillrry IOI remotely Venlylng lt a pon IS open Drclnsed, lt IS useĩul tn users who wlsn IO verify pon Inrwardìng and check lo See lfa server is running Ora firewall or ISP Í5 blocking cenain porls Common Ports FTP 21 SSH 22 Telnet 23 YDUỈIPỆ 1lỈlIS2 165119 SMTP 25 Port lo Check: 5000 Web SD Pop 3 110 lMAP Bước 4: Bây giờ bạn đã có thể vào truy cập từ ngoài mạng Intemet sử dụng địa chí Public IP address. rI9fnnlogỵD!Ilótlbon'lul x è Ơ H "I1316216 19 MNS-gíaíphapnas ® admin 45|Page| WiFi c11uyẻI1 dụllg l Tilíểt bi lưu trữ NASl C'aII1t3I`a giáII1 Sát Tel: 04.35668286 | Email: sa1eS(Ẹviettuans.vn lVeb: WWW.unifi.vn
 46. 46. E7 vlE†TUAN Công ty TNHH Công nghệ Vlệt Tuấn Tùy thuộc vào nhu cầu, bạn có thể tiển hành NAT các port khác trên router tlrơng tự như các bước trên. Bạn có thể tham khảo danh Sách các port được NAS Synology Sử dụng tại dâỵ: http://WWW.SVnolog_v.conưen-global/support/faq/299 Một số port thông dụng thường được NAT: I Port 5000: DSM. O Port 6690: Cloud Station. 0 Port 5005: WebDaV. 0 Port 80: Web Station, Photo Station. Đến đây phát Sinh một nhu cẩu mới là truy cập NAS bẳng tên nliền, Vì lẽ đương nhiên việc nhớ một cái tên do bạn đặt ra đon giản hơn nhiều S0 vói việc nhớ một dăy số của dịa chi IP, ngoài ra dăy số này sẽ thay đỗi liên tục nểu bạn không thuê một địa chí IP tĩnh public từ nhà cung cấp dịch Vu mạng ISP. DDNS là giải pháp hiệu quả cho cả 2 Vẫn đề trên. Trên mỗi sản phẫm NAS, Synology cung cấp cho bạn một tên nliền DDNSmỀnμứ Bước 5: Đăng kí DDNS ưúễn phí của Synology. 5.1. Control Panel -> External Access. Tại tab DDNS, click Add l “' Colltrol Pülìel ỉầ p I,:uL=. :Ị ŕlgl.vaK1: -1,3 Ịed Ồ Fu.ĩr u1 F-Ấl Vì` l e J 'ịrl V ”J:l.l`:ll`: E'L .z :Ỷ l l _ JLl.lJ.:.` P /_ ‹ẽl:'.`L'› ln« 5.2. Chọn Service Provider là Synology, và click Register Now DDPIS Ệlĩẽlĩlẽ DẸỈFJS 5UDl]`ỆllĨ t[` .allclkl-r` `,lEerS tI3 El[lỈ'ỄE5 tl`l-3 Ser'uẽl' tlĩl'E`Llgh El l'ẽlịlStered lĩc`5tVĩa`ìĩỆ. SFEr`~'lce Drc`w-lder: S'.lĩ:`lc`ũN V HI3Stlĩalĩì:: Usềrlelalììệ ^Elììall F`355n"ưc`l'd: E›'ternal 3ddreS;` ".`.'Ậl-l: llỆl`lỂỆ..tẫ5`ll`ỈJ v Heartbeatl Enable V Status: 5.3. Nhập vào các thông số cần thiểt để tạo DDNS (nểu bạn chưa có tài khoản thì chọn Create a Synology account "°) 46|Page ẦriFi L`rllLl}'C`llLlL_ll1g Tlliôl bị lll`Ll [lil lỸxSl Ckllllclkl gicìlll Sặll Tel' (”l13ẩ6682S6 l`.Iĩìaìil' SaleS(ẸViettuanS.vn Xllelì' WWW.unifi.vn
 47. 47. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Vlệt Tuấn DDNS Reglstra tícln O Register a neìtv' hostname wlth an existing 5'fnolOgt“ account C“reate a Svnologv account and register a nevv hostnanìe Info rmatìon Hoằtnarnei P-'lN5glalDhaDnaS SV'nology'.n1e V Enìailz hSndsonìe37b@vahoD.Ẹonì Password: ----II-I Conflrm password: --iii--- Heartbeat: Enable J Elịr checking here you are agreeing to the Ĩerlns of Service and the Privacy Policy. Ok` Cancel 5.4. Kết quả (Ở bước 5.3, nểu bạn tạo tài khoản mới thì cẩn làm thêm một bước là vào mail để activate account). IE Control Plnel 7 Q p DDNS -l l'Y' ›;. -,w`.v `A`:.x - G External Access ”"q" ` 1 Dfllrẽ FẤ`^` Sernlce Dfũŕldel Hcsrĩđme External zlddresẵ >Intus LJSY Juđated Ywme ^ ruEv".'.x:wIk' .- ,,.ỵ, ,,,a r p . ,. -ỵ. ị x ỵ - r a r. n gr ..Jr `.ill3D 3.n3...nu,.:.'l. om: .`.1J. .ll..- Bước 6: Sau khi NAT port và đăng kí DDNS, bây giờ bạn đã có thễ truy cập vào NAS bằng tên miền từ bât cứ nơi đâu. 47|Pagel N'iFi cl1l1)'êI1 Clụlĩg l Tliiểt bi lưll tI`1`1` NASl CaII1eI`a giàlĩl Sát Tel: (l4.35668286 Enìailz SaleS{ỆviettuanS.vn lVelì: WWW.unifi.vn
 48. 48. Ữ VÍETTUAN Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuấn Thông tin liên hệ: I Công ty TNHH Công nghệ Việt Tuân: Tel: 04.35668286 - 0903.209.123 |Emaìl: salesgỂvỉettuans.vn Website: WWW.unifi.vn, WWw.vỉettuans.vn Nhà cung cấp : Thiết bị lưu trữ dữ liệu nas Synology, Bulfalo. .. WiFi chuyên dụng: Ubiquiti, Engenius, Motorola... Camera giám Sát: Axis, Vivotek, Divio, Hikvision. .. Dịch vụ thi công lắp đặt hạ tằng mạng LAN, thoai, tổng đài,. . . .. 48|Page Y=ĩYlFlCllLl}'ÔllLlL1l12'ì Tlllêl lìị lllll [lil lỸxSl Ckllllclkl giẹìjll Sặll 'l`el' (ll ÊẤÓỎNỆSỐ lĨIììaìIl' SaleS(ỆviettuanS,vn ``"elì' WWW.unifi,vn
 • minhnn86

  Jan. 14, 2020
 • nguyennguyen631

  Aug. 23, 2018
 • ThuyHua3

  Nov. 23, 2017
 • PhiDinhNgoc

  Aug. 28, 2017
 • huynhtuyenquang

  Aug. 25, 2017
 • minhtuanpham9231

  Aug. 13, 2017
 • QuanNguyen349

  Jul. 26, 2017
 • nguyenphuongoanh

  Dec. 1, 2015

Hướng dẫn cầu hình cài đặt thiết bị lưu trữ dữ liệu nas synology, chi tiết từ tạo user, thư mục, phân quyền và quản lý sử dụng nas synology

Views

Total views

8,446

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

26

Actions

Downloads

292

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×