Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
اسپانسر شدن چیست؟
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

9

Share

Download to read offline

بررسی اجمالی هویت و شخصیت بانک های ایرانی

Download to read offline

بررسی هویت و شخصیت 5 برند برتر بانکی
Iran banks brand identity & personality analysis ,Summary of Iran`s famous brands identity & personality
محمد قاضی زاده

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

بررسی اجمالی هویت و شخصیت بانک های ایرانی

 1. 1. ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫اجمالی‬ ‫بررسی‬ ‫بانک‬ ‫برند‬‫ایرانی‬ ‫برتر‬ ‫های‬ View Mohammad Ghazizadeh's profile on LinkedIn https://www.linkedin.com/in/mohammadghazizadeh
 2. 2. ‫هويت‬‫برند‬‫همان‬‫جوهره‬‫برند‬‫است‬.‫مهمترين‬‫و‬‫منحصربفردتري‬‫ن‬ ‫خصوصيات‬،‫برند‬‫در‬‫هويت‬‫برند‬‫نمايان‬‫مي‬‫شود‬.‫پرفسور‬‫جا‬‫ن‬‫کاپفرر‬ ‫معتقد‬‫است‬«‫داشتن‬‫يک‬‫هويت‬،‫يعني‬‫بودن‬،‫شما‬‫همانطور‬‫ک‬‫ه‬ ‫هستيد‬‫؛‬‫تبعيت‬‫از‬‫طرح‬‫ثابت‬‫ولي‬‫فردي‬‫خودتان‬». ‫هويت‬،‫برند‬‫‌کننده‬‫ن‬‫تعيي‬‫فرديت‬،‫آرمانها‬‫و‬،‫اهداف‬‫ارزشها‬‫و‬‫عال‬‫ئم‬ ‫شناسايي‬‫برند‬‫است‬.‫از‬‫ديدگاه‬‫کاپفرر‬،‫تفاوت‬‫هويت‬‫و‬‫تص‬‫وير‬‫در‬‫اين‬ ‫است‬‫که‬‫هويت‬،‫آن‬‫چيزي‬‫است‬‫که‬‫شما‬‫هستيد؛در‬‫حاليکه‬‫تص‬‫وير‬، ‫برداشتي‬‫است‬‫که‬‫‌کننده‬‫ف‬‫مصر‬‫طي‬‫ارتباط‬‫با‬،‫شما‬‫از‬‫شما‬‫ا‬‫ستنباط‬ ‫‌کند‬‫ي‬‫م‬. ‫هویت‬‫برند‬Brand Identity ii.
 3. 3. ‫شخصيت‬،‫برند‬‫ويژگيهاي‬‫انساني‬‫است‬‫که‬‫به‬‫برند‬‫نسبت‬‫داده‬‌‌‫ي‬‫م‬‫شو‬‫د‬.‫ابن‬،‫ويژگيها‬ ‫بخشي‬‫از‬‫هويت‬‫برند‬‫را‬‫تشکيل‬‫‌دهند‬‫ي‬‫م‬.‫پرفسور‬‫ديويد‬،‫آکر‬‫عقيده‬‫دارد‬”‫برند‬‫ها‬‫با‬ ‫تعريف‬‫شخصيت‬‫انساني‬،‫خود‬‫‌اي‬‫ه‬‫وعد‬‫را‬‫به‬‫مصرف‬‫کنند‬‫گان‬‫‌دهند‬‫ي‬‫م‬”. ‫اين‬‫ويژگيها‬‫نيز‬‫مانند‬‫تصوير‬‫در‬‫اثر‬‫فعاليتهاي‬‫سازمان‬‫در‬‫ذهن‬‫مصرف‬‫ک‬‫ننده‬‫ايجاد‬ ‫‌شود‬‫ي‬‫م‬.‫اين‬،‫شخصيت‬‫مبنايي‬‫است‬‫که‬‫ارتباطات‬‫برند‬‫با‬‌‫ف‬‫مصر‬‫کنند‬‫گان‬‫براساس‬ ‫آن‬‫شکل‬‫‌گيرد‬‫ي‬‫م‬.‫آنچه‬‫مسلم‬‫است‬‫تمامي‬‫برند‬‫ها‬‫شخصيت‬‫دارند‬.‫در‬‫صور‬‫تي‬‫که‬ ‫سازمانها‬‫اين‬‫شخصيت‬‫را‬‫طراحي‬،‫نکنند‬‫در‬‫اثر‬‫فعاليتهاي‬،‫آنها‬‫به‬‫مرور‬‫اي‬‫ن‬ ‫شخصيت‬‫در‬‫ذهن‬‫مصرف‬‫کننده‬‫شکل‬‫خواهد‬‫گرفت‬.‫در‬‫اساليد‬‫هاي‬‫بعد‬‫خواهيم‬ ‫ديد‬‫که‬‫بعضا‬‫در‬‫مورد‬‫بانک‬‫هاي‬‫بزرگ‬‫خصوصي‬‫ايراني‬‫اين‬‫شخصيت‬‫تع‬‫ريف‬‫شده‬، ‫اما‬‫اکثر‬‫اين‬‫مجموعه‬‫ها‬‫در‬‫انتقال‬‫آن‬‫به‬‫مخاطبين‬‫خوب‬‫عمل‬‫نکرده‬‫اند‬. ‫شخصیت‬‫برند‬ BrandPersonality Brand Personality i.
 4. 4. ‫و‬ ‫هویت‬ ‫بررسی‬ ‫بانک‬ ‫برند‬ ‫شخصیت‬ ‫ملت‬
 5. 5. ‫توانگر‬ ‫مشتاق‬ ‫خالق‬ ‫قدیم‬ ‫شعار‬:‫شما‬ ‫بانک‬ ، ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫تغییر‬ ‫دوران‬ ‫شعار‬:‫کنیم‬ ‫احساس‬ ‫را‬ ‫تغییر‬ ‫شخصيت‌برند‬ ‫جدید‬ ‫شعار‬:‫؟؟؟‬
 6. 6. ‫ناتواني‌در‌نشان‌دادن‌ويژگي‬ ‫هاي‌شخصيت‌برند‌در‌تبليغ‬‌‫ات‬ ‌‌‫اين‌بانک‬‌.‌‫اين‌نکته‌در‬ ‌‫شخصيت‬‫ه‬‫اي‌متفاوتي‌که‌در‬ ‫آگهي‌هاي‌تبليغاتي‌اين‌بان‬‌‫ک‬ ‌‫حضور‌پيدا‌کرده‬‫اند‬‫،‌مشخصا‬ ‫نمايان‌است‬. “ “
 7. 7. ‫برند‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬: ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫بصری‬ ‫هویت‬ ‫کاربرد‬ ‫پر‬ ‫عناصر‬: 1-‫نماد‌افق‌بانک‌ملت‌که‌در‌تمامي‌اقالم‌تبليغاتي‬ ‫تکرار‌مي‌شود‬. 2-‫و‬ ‫بندی‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫عناصر‬ ‫چیدمان‬ ‫ها‬ ‫آگهی‬
 8. 8. “‌‫راه‌اندازي‌باشگاه‌مشتريان‌با‬ ‌‫هدف‌نمايش‌مشتاق‌بودن‌در‬ ‌‫برقراري‌ارتباط‌نزديک‌تر‌با‬ ‫مشتريان‬”‌(‌‫مشتاق‌بودن‌يکي‬‌‫از‌ويژگي‌هاي‬ ‌‫شخصيت‬‌‫برند‌بانک‌ملت‌است‬‌‌)
 9. 9. ‫و‬ ‫هویت‬ ‫بررسی‬ ‫بانک‬ ‫برند‬ ‫شخصیت‬ ‫سامان‬
 10. 10. ‫صمیمی‬ ‫هوشمند‬ ‫خالق‬ ‫قدیم‬ ‫شعار‬:‫هوشمند‬ ‫بانک‬ ،‫سامان‬ ‫بانک‬ ‫جدید‬ ‫شعار‬: ‫شخصيت‌برند‬
 11. 11. ‫برند‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬: ‫سامان‬ ‫بانک‬ ‫بصری‬ ‫هویت‬ ‫کاربرد‬ ‫پر‬ ‫عناصر‬: “‫هويت‌بصري‌واحد‌و‌منسجم‌در‌کليه‌نقاط‌تماس‬‌‌‫با‬ ‫مشتري‬” “‫شعب‬ ‫دکوراسیون‬ ‫ال‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫ستی‬ ‫بدر‬‫قاء‬ ‫کنن‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫برند‬ ‫هویت‬‫د‬ “ ‫قوت‬ ‫نقطه‬:
 12. 12. “‫حضور‬‫پررنگ‬‫در‬‫فضاي‬‫مجازي‬‫و‬‫ارتباط‬‫از‬‫طريق‬‫شبکه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬‫با‬‫جوان‬‫ان‬‫به‬ ‫عنوان‬‫مخاطبين‬‫اصلي‬‫هدف‬‫و‬‫نيز‬‫طراحي‬‫تجربه‬‫آنالين‬‫همراستا‬‫با‬‫هويت‬‫بر‬‫ند‬0‫يعني‬ ‫القاء‬‫حس‬‫صميميت‬‫،خالقيت‬‫و‬‫هوشمندي‬‫از‬‫طريق‬‫طراحي‬‫بصري‬‫وب‬‫سايت‬‫و‬ ‫طراحي‬‫تجربه‬‫متفاوت‬‫از‬‫کار‬‫با‬‫وب‬‫سايت‬‫بانک‬.“
 13. 13. ‫خلق‌شخصيت‌هاي‌بصري‌در‌آگهي‌ها‬ ‫که‌نمايانگر‌شخصيت‌برند‌هستن‬‌‫د‌و‬ ‫تمامي‌آنها‌حس‌ويژگي‌هاي‌شخصيت‬‌‫ي‬ ‌‫اصلي‌برند‌يعني‬‌:‫صميميت‌،خالق‬‌‫يت‌و‬ ‫هوشمندي‌را‌به‌بيننده‌منتقل‌مي‌ک‬‫نند‬‌‌. ‫در‌کنار‌اين‌بازار‌هدف‌اصلي‌اين‌برن‬‌‌‫د‌نيز‬ ‌‫در‌قالب‌اين‌شخصيت‌ها‌نمايان‬‫شده‬ ‫است‬. “ “
 14. 14. ‫و‬ ‫هویت‬ ‫بررسی‬ ‫بانک‬ ‫برند‬ ‫شخصیت‬ ‫پارسیان‬
 15. 15. ‫توانمند‬ ‫سریع‬ ‫متعهد‬ ‫منعطف‬ + ‫شعار‬:‫ایرانیان‬ ‫بانک‬ ،‫پارسیان‬ ‫بانک‬ ‫شخصيت‌برند‬
 16. 16. ‫برند‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬: ‫پارسیان‬ ‫بانک‬ ‫بصری‬ ‫هویت‬ ‫کاربرد‬ ‫پر‬ ‫عناصر‬: 2-‫حضور‌لوگو‌بانک‌پارسيان‌در‌باالي‌کادر‌و‌حضور‌شعار‌بانک‌در‌پايين‬ ‫کادر‌آگهي‌ها‬ 1-‫کادر‌بندي‌و‌چيدمان‌عناصر‌در‌آگهي‌ها‬
 17. 17. ‌‫خلق‌شخصيت‌هاي‌بصري‌در‌آگهي‌هاي‬ ‫تلويزيوني‌و‌چاپي‌که‌مي‌توانند‌نماي‬‌‫انگر‬ ‫شخصيت‌برند‌باشند،‌تا‌حدود‌زيادي‌د‬‌‫رست‬ ‌‫انجام‌شده‌و‌تمامي‌آنها‌حس‌ويژگي‌هاي‬ ‌‫شخصيتي‌اصلي‌برند‌يعني‬‌:‫توانم‬‌‫ند‌،متعهد‬ ‫و‌منعطف‌را‌کما‌بيش‌به‌بيننده‌منت‬‌‫قل‌مي‬ ‫کنند‬‌.‌‫اما‌دور‌شدن‌از‌شخصيت‌هاي‌کت‬ ‫شلوار‌پوش،‌ميان‌سال‌و‌جا‌افتاده‌و‌قاب‬‌‌‫ل‬ ‫اعتماد‌در‌برخي‌آگهي‌جديد،‌مي‌تواند‌به‬ ‫برند‌بانک‌در‌آينده‌نزديک‌لطمه‌بزند‬. “ “
 18. 18. ‫و‬ ‫هویت‬ ‫بررسی‬ ‫بانک‬ ‫برند‬ ‫شخصیت‬ ‫نوین‬ ‫اقتصاد‬
 19. 19. ‫آور‬ ‫نو‬ ‫حامی‬ ‫منعطف‬ ‫قدیم‬ ‫شعار‬:‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫خصوصی‬ ‫بانک‬ ‫نخستین‬ ‫جدید‬ ‫شعار‬:‫هم‬ ‫برای‬ ،‫باهم‬ ‫شخصيت‌برند‬ ‫مقتدر‬
 20. 20. ‫برند‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬: ‫نوین‬ ‫اقتصاد‬ ‫بانک‬ ‫بصری‬ ‫هویت‬ ‫کاربرد‬ ‫پر‬ ‫عناصر‬: 2-‫حضور‌لوگو‌بانک‌در‌گوشه‌راست‌پايين‌و‌حضور‌شعار‌بانک‌در‌زير‌لوگ‬‫و‬ 1-‫کادر‌بندي‌و‌چيدمان‌عناصر‌در‌آگهي‌ها‬
 21. 21. ‫شخصيت‌هاي‌بکار‌گرفته‌شده‌در‬ ‫آگهي‌هاي‌تبليغاتي‌بانک،‌يک‌ت‬‌‫صوير‬ ‌‫واحد‌از‌شخصيت‌برند‌را‌منتقل‬‫نم‬‫ي‬ ‫کنند‬‌.‫اين‌شخصيت‌ها‌از‌لحاظ‌سن‬‌،‫ي‬ ‫فيزيکي‌و‌حتي‌فيزيک‌چهره‌با‌ه‬‌‫م‬ ‫متفاوتند‬‌.‌‫در‌کنار‌اين‌در‌هر‌نوع‬ ‫پوششي‌نيز‌ظاهر‌مي‌شوند‬‌.‫به‌جر‬‌‫ات‬ ‫مي‌توان‌گفت‌مقتدر‌و‌نوآور‬‌‫بودن‌در‬ ‫شخصيت‌ها‌ديده‌نمي‌شود‬. “ “
 22. 22. ‫و‬ ‫هویت‬ ‫بررسی‬ ‫بانک‬ ‫برند‬ ‫شخصیت‬ ‫سرمایه‬
 23. 23. ‫پیشرو‬ ‫غیرتمند‬ ‫چابک‬‫شخصيت‌برند‬ ‫شعار‬:‫است‬ ‫سرمایه‬ ‫خوب‬ ‫بانک‬
 24. 24. ‫شخصيت‌اين‌بانک‌و‌هويت‌بصري‌آن‌صرف‬‌‫ا‌در‬ ‫غالب‌چند‌لغت‌باقي‌مانده‌و‌کمتر‌کار‌و‌آگهي‬ ‫تبليغاتي‌تصويري‌و‌چاپي‌منسجم‌و‌با‌پ‬‌‫شتوانه‬ ‫استراتژي‌برند،‌براي‌آن‌صورت‌پذيرفته‌اس‬‫ت‬‌.‌‫اين‬ ‫بانک‌با‌پشتوانه‌شعار‌تبليغاتي‌قدرتمن‬‌‫د‌و‌خوش‬ ‌‫نامي‬‫اش‬‌‫مي‌تواند‌قدمهاي‌بسيار‌بهتري‌در‬ ‌‫راستاي‌ايجاد‌و‌حفظ‌هويت‌برند‌و‌شخصيت‬ ‫برندش‬‫،‌بر‌دارد‬. “ “ ‫برند‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬:
 25. 25. ‫بانک‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬ ‫بررسی‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫دوم‬ ‫بخش‬: B.
 26. 26. ‫جايگاه‬‫سازي‬‫برند‬‫پايه‬‫اي‬‫براي‬‫حرکت‬‫برند‬‫به‬‫سوي‬‫هويت‬‫آرماني‬ ‫مي‬‫باشد‬.‫در‬‫توسعه‬‫استراتژي‬‫جايگاه‬‫سازي‬‫بايد‬‫در‬‫مورد‬‫اين‬‫که‬‫برند‬ ‫چه‬‫مزايايي‬‫را‬‫فراهم‬‫مي‬‫آورد‬‫و‬‫چگونه‬‫اين‬‫مزايا‬‫ارجح‬‫تر‬‫يا‬‫حداقل‬ ‫از‬‫رقبا‬‫متمايز‬‫مي‬،‫شوند‬‫تمرکز‬‫کرد‬.‫موضع‬‫يابي‬‫يا‬‫جايگاه‬‫سازي‬‫را‬ ‫مي‬‫توان‬‫بعنوان‬‫فرآيند‬‫اوليه‬‫بيان‬‫مزيت‬‫هاي‬‫رقابتي‬‫سازم‬‫ان‬‫ها‬ ‫قلمداد‬‫نمود‬‫که‬‫حاکي‬‫از‬‫ارزش‬‫برند‬‫بانک‬‫هاست‬. ‫به‬‫منظور‬‫کسب‬‫موفقيت‬‫در‬‫فرآيند‬‫موضع‬‫يابي‬‫بانک‬‫ها‬‫ض‬‫روري‬ ‫است‬‫بين‬‫آنچه‬‫بانک‬‫ها‬‫قصد‬‫دارند‬‫در‬‫اذهان‬‫مشتريان‬‫ايجاد‬‫ن‬‫مايند‬‫و‬ ‫آنچه‬‫که‬‫مشتريان‬‫در‬‫واقع‬‫درک‬‫مي‬،‫کنند‬‫توازني‬‫برقرار‬‫شو‬‫د‬. ‫سازی‬ ‫جایگاه‬Positioning
 27. 27. ‫يکي‬‫از‬‫مهمترين‬‫اهداف‬‫موضع‬،‫يابي‬‫ارائه‬‫ارزش‬‫هاي‬‫روشن‬‫و‬‫پايدار‬‫به‬‫مشتريان‬‫است‬‫تا‬‫از‬‫اين‬‫طريق‬‫ي‬‫ک‬‫بانک‬ ‫خود‬‫را‬‫از‬‫ساير‬‫سازمان‬‫هاي‬‫مشابه‬‫متمايز‬‫سازد‬.‫به‬‫منظور‬‫کسب‬‫مزيت‬‫هاي‬‫تجاري‬،‫موضع‬‫يابي‬‫بايد‬‫م‬‫بتني‬‫بر‬ ‫خصوصيات‬‫بارز‬‫خدماتي‬‫باشد‬: •‫اين‬‫مزايا‬‫با‬‫بخش‬‫ها‬‫و‬‫بازار‬‫هاي‬‫هدف‬‫مرتبط‬‫هستند‬ •‫منجر‬‫به‬‫کسب‬‫مزيت‬‫رقابتي‬‫مي‬‫شوند‬ •‫مي‬‫توانند‬‫به‬‫راحتي‬‫با‬‫بازار‬‫ارتباط‬‫برقرار‬‫کنند‬ •‫مي‬‫توانند‬‫پايدار‬‫بمانند‬ ‫در‬‫اساليد‬‫هاي‬‫بعد‬‫خواهيم‬‫ديد‬‫که‬‫در‬‫اکثر‬‫موارد‬‫بانک‬‫هاي‬‫بزرگ‬‫خصوصي‬‫ايران‬‫اين‬‫جايگاه‬‫سازي‬‫و‬‫مو‬‫ضع‬ ‫يابي‬‫را‬‫به‬‫درستي‬‫انجام‬‫نداده‬‫اند‬‫و‬‫جايگاه‬‫و‬‫مزيت‬‫آنها‬‫که‬‫در‬‫شعارشان‬‫نيز‬‫مي‬‫بايست‬‫نمايان‬‫مي‬‫ش‬‫ده‬‫يا‬‫به‬ ‫درستي‬‫بيان‬‫نشده‬‫و‬‫يا‬‫اين‬‫بانک‬‫ها‬‫قصد‬‫نداشته‬‫اند‬‫مزاياي‬‫منحصر‬‫بفرد‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫اطالع‬‫مشتري‬‫انشان‬‫برسانند‬. L‫منبع‬‫اين‬‫بخش‬‫تحليل‬(‫شعارها‬)‫اينترنت‬‫است‬. ‫سازی‬ ‫جایگاه‬Positioning
 28. 28. ‫هوشمند‬ ‫بانک‬ ،‫سامان‬ ‫بانک‬ ‫شعار‬‫بانک‬‫سامان‬‫بانک‬،‫هوشمند‬‫شعاري‬‫که‬‫بر‬‫اساس‬‫استراتژي‬‫هاي‬‫گذشته‬‫و‬‫آين‬‫ده‬‫اين‬‫بانک‬ ‫انتخاب‬‫شده‬‫و‬‫بخوبي‬‫مزيت‬‫اصلي‬‫اين‬‫بانک‬‫را‬‫به‬‫مخاطبين‬‫نشان‬‫مي‬‫دهد‬.‫اين‬‫بان‬‫ک‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫اين‬‫جايگاه‬‫سازي‬‫توانست‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫بانکي‬‫مطرح‬‫کند‬‫که‬‫بزرگت‬‫رين‬‫گام‬‫ها‬‫را‬ ‫براي‬‫حذف‬‫بانکداري‬‫سنتي‬‫و‬‫توسعه‬‫بانکداري‬‫الکترونيکي‬‫بر‬‫داشته‬‫است‬.‫اين‬‫بانک‬‫بر‬‫اساس‬ ‫اين‬‫جايگاه‬‫انتخاب‬‫شده‬‫سعي‬‫کرده‬‫است‬‫براي‬‫نيازهاي‬‫مختلف‬‫مشتريانش‬‫ابزارهاي‬‫هوشمند‬ ‫فراواني‬‫را‬‫تدارک‬‫ببيند‬. ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫خصوصی‬ ‫بانک‬ ‫اولین‬ ،‫نوین‬ ‫اقتصاد‬ ‫بانک‬ ‫اين‬‫بانک‬‫نيز‬‫با‬‫گزينش‬‫شعار‬‫اولين‬‫بانک‬‫خصوصي‬‫ايران‬‫در‬‫تمامي‬‫تبليغات‬‫خ‬،‫ود‬‫تالش‬‫و‬ ‫اصرار‬‫فراواني‬‫براي‬‫تاکيد‬‫بر‬‫اولين‬‫بودن‬‫خود‬‫به‬‫عنوان‬‫مزيت‬‫اصلي‬‫خود‬‫دارد‬.‫در‬‫حالي‬‫که‬‫در‬ ‫اقتصاد‬‫و‬‫تجارت‬‫امروز‬‫هيچ‬‫کارشناسي‬‫اولين‬‫بودن‬‫را‬‫با‬‫بهترين‬‫بودن‬‫برابر‬‫نمي‬‫د‬‫اند‬.‫لذا‬‫از‬ ‫رويکرد‬‫برندسازي‬‫و‬‫استراتژي‬‫هاي‬‫جايگاه‬‫سازي‬،‫بانکي‬‫تاکيد‬‫بر‬‫اولين‬‫بودن‬‫نم‬‫ي‬‫تواند‬‫شايسته‬ ‫و‬‫بازگو‬‫کننده‬‫اي‬‫کيفيت‬‫ماموريت‬‫و‬‫اقدامات‬‫هدف‬‫يک‬‫بانک‬‫باشد‬.
 29. 29. ‫ایرانیان‬ ‫بانک‬ ،‫پارسیان‬ ‫بانک‬ ‫شعار‬‫و‬‫جايگاه‬‫ارائه‬‫شده‬‫اين‬‫بانک‬‫را‬‫نيز‬‫نمي‬‫توان‬‫ناشي‬‫از‬‫يک‬‫رويکرد‬‫استراتژيک‬‫و‬‫ه‬‫دفمند‬‫در‬ ‫جايگاه‬‫سازي‬‫دانست‬.‫چرا‬‫که‬‫در‬‫نگاه‬‫اول‬‫آنچه‬‫به‬‫ذهن‬‫متبادر‬‫مي‬‫شود‬‫اينست‬‫که‬‫چه‬‫لزومي‬‫براي‬ ‫تاکيد‬‫بر‬‫اختصاص‬‫اين‬‫بانک‬‫به‬‫ايرانيان‬‫وجود‬‫دارد؟‬‫چرا‬‫که‬‫به‬‫هر‬‫صورت‬‫تمامي‬‫بانک‬‫هاي‬‫کشور‬‫در‬ ‫حال‬‫خدمت‬‫رساني‬‫به‬‫هم‬‫وطنان‬‫ايراني‬‫هستند‬‫و‬‫اين‬‫شعار‬‫نمي‬‫تواند‬‫مزيتي‬‫براي‬‫انتخاب‬‫اين‬‫بانک‬ ‫در‬‫ميان‬‫بانک‬‫هاي‬‫ديگر‬‫را‬‫مطرح‬‫کند‬. ‫سرمایه‬ ‫بانک‬‫است‬ ‫سرمایه‬ ‫خوب‬ ‫بانک‬ ، ‫اين‬‫بانک‬‫نيز‬‫با‬‫وجود‬‫اينکه‬‫در‬‫شعارش‬‫از‬‫نام‬‫خود‬‫براي‬‫راحت‬‫تر‬‫بخاطر‬‫سپرده‬‫شدن‬‫بهره‬‫ب‬‫رده‬‫و‬‫در‬ ‫نگاه‬‫اول‬‫شعار‬‫جذابي‬‫خلق‬‫کرده‬،‫است‬‫اما‬‫در‬‫واقع‬‫بر‬‫مسئله‬‫اي‬‫بديهي‬‫تاکيد‬‫کرده‬‫است‬.‫س‬‫رمايه‬ ‫بانک‬‫بودن‬‫فقط‬‫بر‬‫موضوعاتي‬‫همچون‬‫نگهبان‬‫سرمايه‬‫هاي‬‫مردم‬‫بودن‬‫تاکيد‬‫دارد‬‫و‬‫نمي‬‫ت‬‫واند‬‫جنبه‬ ‫مديريت‬‫بانک‬‫بر‬‫سرمايه‬‫هاي‬‫مردم‬‫براي‬‫سرمايه‬‫گذاري‬‫در‬‫طرح‬‫هاي‬‫اقتصادي‬‫را‬‫جلوه‬‫گر‬‫س‬‫ازد‬.‫از‬ ‫سوي‬‫ديگر‬‫تشابه‬‫کلمه‬‫سرمايه‬‫در‬‫نام‬‫و‬‫شعار‬‫بانک‬‫باعث‬‫محدود‬‫تر‬‫شدن‬‫دايره‬‫مانور‬‫بان‬‫ک‬‫براي‬ ‫نمايش‬‫حوزه‬‫هاي‬‫فراتر‬‫را‬‫دارد‬.
 30. 30. ‫دارد‬ ‫ادامه‬..
 • majidmoradi1

  Feb. 17, 2020
 • NickroozMehrtash

  Dec. 3, 2017
 • PayamRajamand

  Jun. 3, 2017
 • AmirAlmasi

  Dec. 27, 2015
 • hdivafkan

  Oct. 29, 2015
 • masoudmb

  Oct. 21, 2015
 • hassankeshavarz1

  Sep. 4, 2015
 • FarhadHabibzadeh

  Aug. 29, 2015
 • Bahmadzadeh

  Aug. 29, 2015

بررسی هویت و شخصیت 5 برند برتر بانکی Iran banks brand identity & personality analysis ,Summary of Iran`s famous brands identity & personality محمد قاضی زاده

Views

Total views

2,220

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

649

Actions

Downloads

54

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×