Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ

Download to read offline

ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ, ติวสอบครูผู้ช่วย, ครูผู้ช่วย 2555,
แก้ไขให้ดาวน์โหลดได้แล้วน่ะครับ

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ

 1. 1. การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียน หรือ ประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association for South East AsianNations) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งเริ่มต้น 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทยปัจจุบันมีเพิ่มมี 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา รวมเป็น 10 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นๆขอรวมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิก ดังนี้ อาเซียน + 3 ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อาเซียน + 6 ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย อาเซียน +8 ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย สหรัฐเสาหลักของอาเซียนมี 3 เสาหลัก ได้แก่ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)คําขวัญอาเซียน One Vision, One Identity, One Community" หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคมเพลงประจําอาเซียน เพลง The ASEAN WAYสัญลักษณ์อาเซียน “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้” หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สําคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สํานักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General)เป็นหัวหน้าสํานักงาน ผู้ดํารงตําแหน่งคนปัจจุบันคนไทย คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งมีวาระดํารงตําแหน่ง 5 ปี (ค.ศ. 2008-2012) กําหนดเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558www.Krututor.wordpress.com ติวสอบครูผู้ช่วย ตัวอย่างความรอบรู้และวิชาชีพครู
 2. 2. เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517เป็นต้นมาและถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่4 ธันวาคม 2540เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดํารงชีวิตบนทางสายกลาง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 1.ความพอประมาณ = ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 2.ความมีเหตุผล = การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 3.มีภูมิคุ้มกันที่ดี = เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆ 4.เงื่อนไขความรู้ = ความรอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบการวางแผนและการปฏิบัติ 5.เงื่อนไขคุณธรรม = มีความตระหนักในคุณธรรม ซือสัตย์ สุจริต ความเพียร สติปัญญา ่เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 มีความพอเพียงโดยเลี้ยงตัวเองได้ขั้นที่ 2 รวมพลังในรูปสหกรณ์หรือกลุ่มขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย ขยายกิจกรรมให้หลากหลายการแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 : 30 : 30 : 101. ร้อยละ 30 ขุดสระ เก็บน้ํา2. ร้อยละ 30 ปลูกข้าว ทํานา3. ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่ พืชสวน4. ร้อยละ 10 ที่อยู่อาศัย ลานบ้าน เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ดwww.Krututor.wordpress.com ติวสอบครูผู้ช่วย ตัวอย่างความรอบรู้และวิชาชีพครู
 3. 3. โรงเรียนมาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยการยกระดับโรงเรียนชั้นนําที่มีความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) เพื่อให้เป็น โรงเรีย นที่มี ระบบการพัฒ นาผู้เ รีย น และคุณ ภาพของโรงเรีย นให้ส ามารถก้า วไกลสู่ส ากล ริ เริ่ มดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งระดับประถมศึกษา 119 โรงเรียนและ มัธยมศึกษา 381 โรงเรียน รวมจํานวน 500 โรงเรียน ภายในปี พ.ศ. 2553 – 2555 ดังนี้ ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 200 โรงเรียนผ่านการประเมิน ปี พ.ศ. 2554 จํานวน 200 โรงเรียนผ่านการประเมิน ปี พ.ศ. 2555 จํานวน 100 โรงเรียนผ่านการประเมินกรอบแนวคิดคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลแสดงได้ดังรูปภาพต่อไปนี้www.Krututor.wordpress.com ติวสอบครูผู้ช่วย ตัวอย่างความรอบรู้และวิชาชีพครู
 4. 4. นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2540 หมวด 3 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ทีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ่ - พรบ.การศึกษา 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 10 วรรค 1 - เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา - จัดการศึกษาฟรีตั้งแต่ อนุบาล ถึง ม.ปลาย ( รวม 15 ปี ) - ภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ชุมชน และกรรมการนักเรียน - นักเรียนยากจน หมายถึง ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี - การจ่ายเงินสดให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ร่วมกันจ่ายเงินมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ1.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของทุกสังคมในการบริหารและจัดการศึกษารายการที่จัดสรรให้ฟรี ในปีงบประมาณ 25541.ค่าจัดการเรียนการสอน 26,671 ล้าน2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,084 ล้าน3.เครื่องแบบนักเรียน 3,221 ล้าน4.ค่าหนังสือเรียน 3,624 ล้าน5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,253 ล้าน รวม 41,854 ล้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายมี 4 ประเภท ได้แก่ 1.กิจกรรมวิชาการ ให้สถานศึกษาจัด ปีละ 1 ครั้ง 2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ปีละ 1 ครั้ง 3.ทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 4.การบริการสานสนเทศ ICT ปีละ 40 ชั่วโมงมติคณะรัฐมนตรี 27 ต.ค. 52 เพิ่มเติม - โรงเรียนประถมนักเรียน 120 คน ลงมา เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว 500 บาท/ปี - โรงเรียนมัธยมนักเรียน 300 คน ลงมา เพิ่มอุดหนุนรายหัวอีก 1,000 บาท/ปี - โรงเรียนขยายโอกาสนักเรียนจํานวน 300 คนลงมา จัดเพิ่มเฉพาะ ม.ต้น 1,000 บาท/ปีwww.Krututor.wordpress.com ติวสอบครูผู้ช่วย ตัวอย่างความรอบรู้และวิชาชีพครู
 5. 5. มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสัง คมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความสําคัญกับวิช าชีพทางการศึกษาและกําหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้นเนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา49 กําหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. มาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ หมายถึ ง ข้ อ กํ า หนดสํ า หรั บ ผู้ ที่ จ ะเข้ า มาประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะด้านและความชํานาญตามลําดับ คุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กําหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญ เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือ การกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพโดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไว้ซึ่งชื่อเสียงฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะกําหนดเป็นข้อบังคับต่อไป หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทําให้เกิดความเสีย หายแก่บุคคลอื่นจนได้รับ การร้อ งเรีย นถึงคุรุส ภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) ยกข้อกล่าวหา 2) ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุญาตที่กําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี และ 5) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54) “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 “ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรีย นรู้ ข องผู้เรีย นด้ว ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึก ษาที่ต่ํากว่ าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชนwww.Krututor.wordpress.com ติวสอบครูผู้ช่วย ตัวอย่างความรอบรู้และวิชาชีพครู
 6. 6. “ผู้บ ริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติง านในตําแหน่ง ผู้บ ริห ารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา “บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพครู 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 1.1 มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ 9 ด้าน ดังต่อไปนี้ (1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู (6) การบริหารจัดการในห้องเรียน (2) การพัฒนาหลักสูตร (7) การวิจัยทางการศึกษา (3) การจัดการเรียนรู้ (8)นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (4) จิตวิทยาสําหรับครู (9) ความเป็นครู (5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 1.2 มาตรฐานประสบการณ์วิช าชีพ ผ่านการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาตามหลั กสูต รปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขที่คณะกรรมการคุรุส ภากําหนด ดัง ต่อ ไปนี้ (1) การฝึกปฏิบัติวิช าชี พระหว่างเรียน (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู มี 12 มาตรฐาน (1)ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (2) ตัดสินใจปฏิบติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ั (3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเสมอ่ (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์www.Krututor.wordpress.com ติวสอบครูผู้ช่วย ตัวอย่างความรอบรู้และวิชาชีพครู
 7. 7. 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน มี 5 ด้าน 1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 3. ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึก ษา ต้อ งรั ก เมตตา เอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ มให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ เสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 5. จรรยาบรรณต่อสังคม 9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สรุปเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ความรู้ 9 ด้าน ประสบการณ์ 2 ข้อ) 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู (มี 12 มาตรฐาน) 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (มี 5 ด้าน 9 ข้อ)www.Krututor.wordpress.com ติวสอบครูผู้ช่วย ตัวอย่างความรอบรู้และวิชาชีพครู
 8. 8. บัญชีแท่งเงินเดือนครูใหม่ล่าสุด 2554ข้อสอบมักจะถามว่า (ข้อนี้ไม่แน่นอนอาจจะมีออกสอบอีก)- แท่งเงินเดือนของข้าราชการครูมีกี่แท่ง ( 6 แท่ง )- ขั้นต่ําสุดของ ครู ค.ศ.1 กี่บาท (12,530 บาท)- ขั้นสูงสุด ค.ศ.5 กี่บาท (69,810)แต่ละปีจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้ง ครังที่ 1 วันที่ 1 เมษายน ของปีนั้น (อาจจะได้ 0.5 หรือ 1.0 ขั้น) ้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้น (อาจจะได้ 0.5, 1.0 หรือ 1.5 ขั้น)ทั้งสองครั้งรวมกันตลอดทั้งปีคนหนึ่งสูงสุดได้ไม่เกิน 2 ขั้น (ใครได้ 2 ขั้นก็ถือว่าโชคดี ไปฉลองกัน!)www.Krututor.wordpress.com ติวสอบครูผู้ช่วย ตัวอย่างความรอบรู้และวิชาชีพครู
 • WarattayaChurak

  Jan. 26, 2021
 • SomoCnk

  Jul. 24, 2020
 • AonaumaAuntama

  Mar. 12, 2020
 • HathairatIntapad

  May. 23, 2019
 • TiktaSm

  May. 2, 2019
 • WatcharaphornNarinruk

  Jul. 25, 2018
 • ChawalitPimchan

  Jul. 4, 2018
 • KratearSukanya

  Jun. 25, 2018
 • ssuserdc32cf

  Apr. 30, 2018
 • IzeAraya

  Jan. 23, 2018
 • PpaerTitaya

  May. 17, 2017
 • tonylovely

  Mar. 29, 2017
 • ssuser3d4965

  Mar. 15, 2017
 • SupapornSnp

  Mar. 13, 2017
 • sasithornajang

  Jan. 31, 2017
 • namneung

  Jan. 15, 2017
 • ToonnyRuennakarn

  Nov. 2, 2016
 • hnunahmadlum

  Oct. 7, 2016
 • songsach

  Sep. 12, 2016
 • ssuser51e831

  Aug. 18, 2016

ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ, ติวสอบครูผู้ช่วย, ครูผู้ช่วย 2555, แก้ไขให้ดาวน์โหลดได้แล้วน่ะครับ

Views

Total views

220,201

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4,026

Actions

Downloads

6,605

Shares

0

Comments

0

Likes

374

×