Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Μαρία Πολυδοφρθ
Η ηωι τθσ Μαρίασ Πολυδοφρθ
•

•

Γεννικθκε τθν 1θ Απριλίου 1902
ςτθν Καλαμάτα και ιταν κόρθ του
φιλολόγου Ευγζνιου Πολυδοφ...
Η γνωριμία της με τον Καρυωτάκη.
•

•

Το 1921 μετατζκθκε ςτθ Νομαρχία
Ακθνών και παράλλθλα εγγράφθκε
ςτθ Νομικι Σχολι του...
Ο χωρισμός τους…
• Σο καλοκαίρι του 1922 ο
Καρυωτάκθσ ανακάλυψε ότι
ζπαςχε από ςφφιλθ, μία νόςο
που τότε ιταν ανίατθ και
α...
Το ζργο τθσ…
• Η Μαρία Πολυδοφρθ ανικει
ςτθ γενιά του 1920 που
καλλιζργθςε το αίςκθμα του
ανικανοποίθτου και τθσ
παρακμισ....
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢
ΤΕΛΟΣ
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
79e4150c0054648ae2
Next
Upcoming SlideShare
79e4150c0054648ae2
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Μαρία Πολυδούρη

Download to read offline

Μια παρουσίαση που αναφέρεται στη ζωή και το έργο της Μαρίας Πολυδούρης .

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Μαρία Πολυδούρη

 1. 1. Μαρία Πολυδοφρθ
 2. 2. Η ηωι τθσ Μαρίασ Πολυδοφρθ • • Γεννικθκε τθν 1θ Απριλίου 1902 ςτθν Καλαμάτα και ιταν κόρθ του φιλολόγου Ευγζνιου Πολυδοφρθ και τθσ Κυριακισ Μαρκάτου, μιασ γυναίκασ με πρϊιμεσ φεμινιςτικζσ αντιλιψεισ. Ολοκλιρωςε τισ γυμναςιακζσ τθσ ςπουδζσ ςτθν Καλαμάτα, ενϊ είχε φοιτιςει ςε ςχολεία του Γυκείου και των Φιλιατρϊν,αλλά καί ςτο Αρςάκειο τθσ Ακινασ γιά δφο χρόνια. ΢τα γράμματα εμφανίςτθκε ςε θλικία 14 ετϊν με το πεηοτράγουδο "Ο πόνοσ τθσ μάνασ". Αναφζρεται ςτο κάνατο ενόσ ναυτικοφ που ξζβραςαν τα κφματα ςτισ ακτζσ των Φιλιατρϊν και είναι επθρεαςμζνο από τα μοιρολόγια που άκουγε ςτθ Μάνθ. ΢τα 16 τθσ διορίςτθκε ςτθ Νομαρχία Μεςςθνίασ και παράλλθλα εξζφραςε ηωθρό ενδιαφζρον για το γυναικείο ηιτθμα. Σο 1920, ςε διάςτθμα ςαράντα θμερϊν, ζχαςε και τουσ δφο γονείσ τθσ.
 3. 3. Η γνωριμία της με τον Καρυωτάκη. • • Το 1921 μετατζκθκε ςτθ Νομαρχία Ακθνών και παράλλθλα εγγράφθκε ςτθ Νομικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Στθν υπθρεςία τθσ εργαηόταν και ο ομότεχνόσ τθσ Κώςτασ Καρυωτάκθσ. Γνωρίςτθκαν και μεταξφ τουσ αναπτφχκθκε ζνασ ςφοδρόσ ζρωτασ, που μπορεί να κράτθςε λίγο, αλλά επθρζαςε κακοριςτικά τθ ηωι και το ζργο τθσ. Συναντικθκαν για πρώτθ φορά τον Ιανουάριο του 1922. Η Μαρία ιταν τότε 20 ετών, ενώ ο Καρυωτάκθσ 26. Εκείνθ είχε δθμοςιεφςει κάποια πρωτόλεια ποιιματα, ενώ εκείνοσ είχε εκδόςει δφο ποιθτικζσ ςυλλογζσ, τον "Πόνο των ανκρώπων και των πραμάτων" (1919) και τα "Νθπενκι" (1921) και είχε ιδθ κερδίςει τθν εκτίμθςθ κάποιων κριτικών και ομότεχνών του.
 4. 4. Ο χωρισμός τους… • Σο καλοκαίρι του 1922 ο Καρυωτάκθσ ανακάλυψε ότι ζπαςχε από ςφφιλθ, μία νόςο που τότε ιταν ανίατθ και αποτελοφςε κοινωνικό ςτίγμα. Ενθμζρωςε αμζςωσ τθν αγαπθμζνθ του Μαρία και τθσ ηιτθςε να χωρίςουν. Εκείνθ του πρότεινε να παντρευτοφν χωρίσ να κάνουν παιδιά, όμωσ εκείνοσ ιταν πολφ περιφανοσ για να δεχτεί τθ κυςία τθσ. Η Μαρία αμφζβαλε για τθν ειλικρίνειά του και κεϊρθςε ότι θ αςκζνειά του ιταν πρόςχθμα του εραςτι τθσ για να τθν εγκαταλείψει.
 5. 5. Το ζργο τθσ… • Η Μαρία Πολυδοφρθ ανικει ςτθ γενιά του 1920 που καλλιζργθςε το αίςκθμα του ανικανοποίθτου και τθσ παρακμισ. Ο ζρωτασ και ο κάνατοσ είναι οι δφο άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ περιςτρζφεται θ ποίθςι τθσ. Είναι μεςτι από πθγαίο λυριςμό που ξεςπά ςε βακιά κλίψθ και κάποτε ςε ςπαραγμό, με εμφανείσ επιδράςεισ από τον ζρωτα τθσ ηωισ τθσ, Κϊςτα Καρυωτάκθ, αλλά και τα μανιάτικα μοιρολόγια.
 6. 6. ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢
 7. 7. ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢
 8. 8. ΤΕΛΟΣ
 • panosmp

  Sep. 4, 2014

Μια παρουσίαση που αναφέρεται στη ζωή και το έργο της Μαρίας Πολυδούρης .

Views

Total views

356

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×