Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
తెలుగు వ్యాకరణం Samasalu
Next

4

Share

Parakri vyakaranam telugu

తెలుగు వ్యాకరణం ఉపధ్యాయుల , విద్యార్థుల ఉపయోగార్థం తీయారుచేయబడినవి. ముఖ్యముగా 8,9,10 తరగతులకు చార్టులు గాను, ప్లేక్సిలు గాను రూపొందించు కొనవచ్చును.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Parakri vyakaranam telugu

 1. 1. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 1 ¶plµï v°µg¸v¶mÀ hÇwÊp ¥¹«¸åòné VµAlûµ¶ªÀù ¥¹¶ªåòA CAd¹±µÀ. ¶plµï q¸lµ¶¢ÀÀ ¶mAlµw C°µ±¸v¶mÀ v¶TÀ, SµÀ±µÀ¶¢ÁvhÐ £sûµZAW Sµg¸v Dlû¸±µAS¸ VµAlûÐ v°µg¶¢ÀÀv¶mÀ £¶¢±¼AVµÀd Y±µÀSµÀ¶mÀ. JOµ ¶¢Ãhµñ O¸v¶¢ÀÀ ¶pvÀOµÀ¶m£ v¶TÀ¶¢ÁvÀ, l¼ö¶¢Ãhµñ O¸v¶¢ÀÀ GVµÜ±¼A¶psfÉ C°µ±¸vÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ. SµÀ±µÀ ¶ªAUß “ U ” (SµÀ±µÀå) v°µg¶¢ÀÀvÀ: 1. l¿±¸Ù°µ±µ¶¢ÀÀvné±ÀµÀÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ Gl¸:- D,Vµ,Oµ,N,K È¢ÀÀ||¶m£ 2. nAfµÀ¶ªÀ¶méhÐ OµÃfº¶m C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ Gl¸:-CA,OµA,±µA, VµA È¢ÀÀ||¶m£ 3. £¶ª±µØ¶¢ÀÀhÐ OµÃfº¶m C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ Gl¸: CB, lµÀB, ¶pB È¢ÀÀ||¶m£. 4. qÏvÀô¶¬vÀôhÐ OµÃfº¶m C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ. Gl¸: n´m,¶¢À´m,v´m È¢ÀÀ||¶m£. 5. ¶ªA±ÀµÀÀO¸å°µ±µ¶¢ÀÀvOµÀ ¶¢ÀÀAlµÀ¶mé C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ l¼h¸ö°µ±µ¶¢ÀÀvOµÀ ¶¢ÀÀAlµÀ¶mé C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ SµÀ±µÀ¶¢ÁvÀ. Gl¸: O¸¶¢ï, ¦vê, Chµå, C¶¢Àî È¢ÀÀ||¶m£. v¶TÀ ¶ªAUß “ I ” (SµÀ±µÀå) v°µg¶¢ÀÀvÀ: 1. ¶¬ñ«¸ö°µ±µ¶¢ÀÀvné±ÀµÀÀ v¶TÀ¶¢ÁvÀ 2. ¶¢dñ¶ªÀfºhÐ OµÃfº¶m ¶¢±µä¶¢ÀÀvÀ v¶TÀ¶¢ÁvÀ. Gl¸: OµÅ»¨, ¶¢ÀÅg¸zn, hµÅg¶¢ÀÀ È¢ÀÀ||¶m£ 3. ±ÇAfµÀ Ê¢±µÀ Ê¢±µÀ ¶plµ¶¢ÀÀËvǶm¶pÁýêfµÀ ±µO¸±µ¶¢ÀÀ (±µ ¶¢hµÀå “ ñ” ) Hl¼ ¶pvÀOµlµÀ O¸¶¢Á¶m v¶TÀ¶¢n SµÀ±¼åA¶pÁfµÀ Gl¸: o¶¢Á Oµñ¶¢À¶¢ÀÀS¸ C¶mÀ¶m¶pÁýêfµÀ Hl¼ ¶pvOµlµÀ. O¸¶¢Á¶m v¶TÀ¶¢Á CSµÀ¶mÀ. ¶ªOµñ¶¢À¶¢ÀÀS¸ C¶mÀ¶m¶pÁýêfµÀ “¶ª” C¶mÀ C°µ±µ¶¢ÀÀ SµÀ±µÀ¶¢SµÀ¶mÀ. Sµg¶¢ÀÀvÀ:- SµÀ±µÀ v¶TÀ¶¢ÁvhÐ OµÃfº¶m C°µ±µ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀµÀ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ CAlµÀ±µÀ. 1. JO¸°µ±µ Sµg¶¢ÀÀvÀ :- LOÉ C°µ±µ¶¢ÀÀ Sµg¶¢ÀÀS¸ SµÀ±¼åA¶psfº ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. I U C v¹ 2. lµï°µ±µ Sµg¶¢ÀÀvÀ:- C¶mS¸ ±ÇAfµÀ C°µ±µ¶¢ÀÀvhÐ J±µêfµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ. E£4. SµSµ¶¢ÀÀ vÉl¸ S¸ Sµg¶¢ÀÀ U U Gl¸:- ±¸¶¢Ã vSµ¶¢ÀÀ vÉl¸ ¶¢ Sµg¶¢ÀÀ I U Gl¸:- ±µ¶¢Ã Sµv¶¢ÀÀ vÉl¸ ¶¬ Sµg¶¢ÀÀ U I Gl¸:- ±¸¶¢À vv¶¢ÀÀ vÉl¸ v¹ Sµg¶¢ÀÀ I I Gl¸:- ±µ¶¢À 3. hµñ°µ±µ Sµg¶¢ÀÀvÀ:- C¶mS¸ ¶¢ÀÃfµÀ C°µ±µ¶¢ÀÀvhÐ J±µêfµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ. E£8. U U U ¶¢À Sµg¶¢ÀÀ I U U ±ÀµÀ Sµg¶¢ÀÀ U I U ±µ Sµg¶¢ÀÀ I I U ¶ª Sµg¶¢ÀÀ U U I hµ Sµg¶¢ÀÀ I U I Y Sµg¶¢ÀÀ U I I sûµ Sµg¶¢ÀÀ I I I ¶m Sµg¶¢ÀÀ
 2. 2. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 2 4. VµhµÀ±µ°µ±µ Sµg¶¢ÀÀvÀ:- C¶mS¸ m¸vÀSµÀ C°µ±µ¶¢ÀÀvhÐ J±µêfµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ. E£ 16. U U U U ¶¢ÀSµ Sµg¶¢ÀÀ U U U I ¶¢Àv Sµg¶¢ÀÀ I U U U ±ÀµÀSµ Sµg¶¢ÀÀ I U U I ±ÀµÀv Sµg¶¢ÀÀ U I U U ±µSµ Sµg¶¢ÀÀ U I U I ±µv Sµg¶¢ÀÀ I I U U ¶ªSµ Sµg¶¢ÀÀ I I U I ¶ªv Sµg¶¢ÀÀ U U I U hµSµ Sµg¶¢ÀÀ U U I I hµv Sµg¶¢ÀÀ I U I U YSµ Sµg¶¢ÀÀ I U I I Yv Sµg¶¢ÀÀ U I I U sûµSµ Sµg¶¢ÀÀ U I I I sûµv Sµg¶¢ÀÀ I I I U ¶mSµ Sµg¶¢ÀÀ I I I I ¶mv Sµg¶¢ÀÀ EAlµñ Sµg¶¢ÀÀvÀ D±µÀ: ¶mv Sµg¶¢ÀÀ - I I I I ¶mSµ Sµg¶¢ÀÀ - I I I U ¶ªv Sµg¶¢ÀÀ - I I U I sûµ Sµg¶¢ÀÀ - U I I ±µ Sµg¶¢ÀÀ - U I U hµ Sµg¶¢ÀÀ - U U I ¶ªÃ±µï Sµg¶¢ÀÀvÀ ±ÇAfµÀ: ¶m Sµg¶¢ÀÀ - I I I ¶¬ Sµg¶¢ÀÀ - U I ±ÀµÀi«¸æ¶m¶¢ÀÀ: ¶plµï q¸lµAvÑn È¢ÀÀlµdº C°µ±¸né ¶¢z, £¥¹ñAi, £±¸¶¢ÀA, £±µi, ±ÀµÀi Cn CAd¹±µÀ. ¶plµïq¸lµAvÑn È¢ÀÀlµdº C°µ±¸nOº ¶ªAsAlû¼AW¶m C°µ±µA ClÉ q¸lµAvÑ n±¿ähµ «¸æ¶mAvÑ GAdÉ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ CAd¹±µÀ.´m ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ Sµv C°µ±¸vÀ: 1. C,D,K,N,±ÀµÀ,¶¬ 2. E,F,sÀÀ,sÀÀ¹,I,J 3. G,H,L,M 4. Oµ,P,Sµ,¶T 5. Vµ,Vûµ,Y,¶±b,¶¥,¶¨,¶ª 6. d,eµ,fµ,fûµ 7. hµ,kµ,lµ,lûµ, 8. ¶p,¶pû,s,sûµ 9. ¶pÁ,¶pûÁ,sÀ,sûµÀ,¶¢ÀÀ, rÏ,rÒ,sÎ,sûÑ,È¢ÀÀ,Ȣà 10. ±µ-¯,-v-yµ,-v-fµ, ¶m-g E£ S¸Oµ OÍné ¶phÉïOµ ±ÀµÀhµÀvÀ OµÃf¸ Oµv¶¢Á.q¸ñ¶ª ±ÀµÀi C¶mÀ¶ml¼ ¶¢ÀÀPﶢÀÀS¸ S¿hµ ¶plµï¶¢ÀÀvAlµÀ ¶¢VµÀÛ¶mÀ. Sµñ»¬A¶pÁfµÀ. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀÀ: ¶plµï¶¢ÀÀvÑn ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mAlµÀ¶mÀ¶mé ±ÇAfµ¶¢ C°µ±µ¶¢ÀÀ q¸ñ«¸°µ±µ¶¢ÀÀ. ¶plµï¶¢ÀÀvÑn Cné q¸l¸vvÑ ±ÇAfµ¶¢ C°µ±µ¶¢ÀÀ LOÉ ¶¬vÀô¶mOµÀ ¶ªAsAlû¼AW¶m C°µ±µ¶¢ÀÀ GAdÉ l¸nn q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀÀ CAd¹±µÀ.
 3. 3. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 3 ¶plµï¶¢ÀÀvvÑ ±µO¸vÀ:- 1. ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvÀ 2. Y¹hµÀvÀ 3. G¶pY¹hµÀvÀ I. Ghµêv¶¢Ãv : ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. l¿n±ÀµÀAlµÀ m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ. 2. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ 20 C°µ±¸vÀAfµÀ¶mÀ. 3. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ sûµ,±µ,¶m,sûµ,sûµ,±µ,¶¢ C¶mÀ Sµg¸vÀAfµÀ¶mÀ. 4. 1-10 C°µ±µ¶¢ÀÀvOµÀ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ GAfµÀ¶mÀ. 5. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA OµvlµÀ. U I I U I U I I I U I I U I I U I U I U v¹vv v¹vv¹ vvv v¹vv v¹vv v¹vv¹ vv¹ II. VµA¶pOµ¶¢Ãv : ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. l¿n±ÀµÀAlµÀ m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ. 2. ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ 21 C°µ±¸vÀAfµÀ¶mÀ. 3. ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶m.Y,sûµ,Y,Y,Y.±µ C¶mÀSµg¸vÀ GAfµÀ¶mÀ. 4. 1-11 C°µ±¸vOµÀ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ GAfµÀ¶mÀ. 5. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA OµvlµÀ. I I I I U I U I I I U I I U I I U I U I U ¶m¶m¶m ¶mm¸¶m m¸¶m¶m ¶mm¸¶m ¶mm¸¶m ¶mm¸¶m m¸¶mm¸ III. ¥¹±µÃçv¶¢ÀÀ : ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. l¿n±ÀµÀAlµÀ m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ. 2. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ 19 C°µ±¸vÀAfµÀ¶mÀ. 3. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶¢À,¶ª,Y,¶ª,hµ,hµ,Sµ C¶mÀSµg¸vÀAfµÀ¶mÀ. 4. 1-13 C°µ±µ¶¢ÀÀvOµÀ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ GAfµÀ¶mÀ. 5. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA GAfµÀ¶mÀ. U U U I I U I U I I I U U U I U U I U m¸m¸m¸ ¶m¶mm¸ ¶mm¸¶m ¶m¶mm¸ m¸m¸¶m m¸m¸¶m m¸ IV. ¶¢ÀhÉåsûµA : ¶¢Åhµå¶¢ÀÀvOµÀ VÇAl¼¶m ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. l¿n±ÀµÀAlµÀ m¸vÀSµÀ q¸l¸vÀAfµÀ¶mÀ. 2. ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ 20 C°µ±¸vÀAfµÀ¶mÀ. 3. ¶pñiq¸lµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶ª,sûµ,±µ,¶m,¶¢À,±ÀµÀ,¶¢ C¶mÀSµg¸vÀ GAfµÀ¶mÀ. 4. 1-14 C°µ±¸vOµÀ ±ÀµÀiËÈ¢Àiñ GAfµÀ¶mÀ. 5. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA OµvlµÀ. I I U U I I U I U I I I U U U I U U I U vvv¹ v¹vv v¹vv¹ vvv v¹v¹v¹ vv¹v¹ vv¹
 4. 4. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 4 III. OµAlµ¶¢ÀÀ : hÇvÀSµÀ Y¹i ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. OµAlµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvÀAfµÀ¶mÀ. 2. È¢ÀÀlµdº q¸lµ¶¢ÀÀ¶m ¶¢ÀÃfµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀ, ±ÇAfµ¶¢ q¸lµ¶¢ÀÀ¶m KlµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀAfµÀ¶mÀ. 3. C£ ¶mv,SµSµ,sûµ,Y,¶ª Sµg¶¢ÀÀvvÑ JËÈ¢m¸ O¸¶¢VµÀÛ¶mÀ. 4. EAlµÀvÑ È¢ÀÀlµdº ±ÇAfµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvOµÀ¶pÁ¹±µö±µæ¶¢Àn±ÀµÀÀ , ¶¢ÀÃfµÀ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvOµÀ Ghµå±¸±µæ¶¢Àn±ÀµÀÀ Êp±µÀ. 5. 1-3 q¸lµ¶¢ÀÀvAlµÀ ±ÀµÀi GAfµlµÀ. 2-4 q¸lµ¶¢ÀÀvAlµÀ Jfµ¶¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀhÐ ±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. 6. q¸lµ¶¢ÀÀvAlµÀ sÉ»ª ¶ªAPïvÑ YSµg¶¢ÀÀ ¶pnOº ±¸lµÀ. 7. 6 ¶¢ Sµg¶¢ÀÀ YSµg¶¢ÀÀ S¸n ¶mv¶¢ÀÀ S¸n ˱ÀÇÀ GAfµ¶¢vǶmÀ. 8. È¢ÀÀlµdº q¸l¸°µ±µ¶¢ÀÀ SµÀ±µÀËÈ¢¶m SµÀ±µÀ¶¢Á , v¶TÀËÈ¢¶m v¶TÀ¶¢Á Cné q¸lµ¶¢ÀÀv È¢ÀÀlµdº C°µ±µËÈ¢À GAfµ¶¢vǶmÀ. 9. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀÀ Cné q¸lµ¶¢ÀÀvOµÀ ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. 10. £Ê¥»¨AW In£Àlµ¶¢ Sµg¶¢ÀÀ S¸ Sµg¶¢ÀÀ S¸n ¶ª Sµg¶¢ÀÀ S¸n C±ÀÀ GAfµÀ¶mn Sµñ»¬A¶p¶¢vǶmÀ. OºñAl¼ ±ÉP¹ Whµñ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµ¶¢ÀnA¶pÁ¶¢ÀÀ. OµA|| _____3________ ______5________________ ______3_______ ______5________________ OµA|| OµAlµ¶¢ÀÀ iñ¶ª±µ SµgAsÀvÀ ¶mAlµÀ¶mÀ S¸sûµY ¶ª¶mv¶¢ÀÀ ËvÇlµÀÈm Sµg¶¢ÀÀv³ | qÏAlµÀ¶mÀ m¸±¼d ¶mvY¶¢ÀÀ vÎAlµÀ hµÀl¼SµÀ±µÀ¶¢Á YSµg È¢ÀÀ¶pêlµÀ sÉ»ª´m || I. DdÈ¢vl¼ : hÇvÀSµÀ G¶pY¹i ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. È¢ÀÀlµdº q¸lµ¶¢ÀÀ¶m ¶¢ÀÃfµÀ ¶ªÃ±µï Sµg¶¢ÀÀvÀ ±ÇAfµÀ EAlµñ Sµg¶¢ÀÀvÀAfµÀ¶mÀ. 2. ±ÇAfµ¶m q¸lµ¶¢ÀÀ¶m KlµÀ ¶ªÃ±µïSµg¶¢ÀÀvÉ ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. 3. CdÉô ¶¢ÀÃfµÀ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvn Sµñ»¬A¶pÁfµÀ. 4. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mAlµÀ¶mÀ m¸vض¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀhÐ ±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. 5. £Ê¥»¨AW q¸ñ¶ª±ÀµÀi OµÃf¸ ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢ÀA GAfµlµÀ. OºñAl¼ ±ÉP¹ Whµñ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµ¶¢ÀnA¶pÁ¶¢ÀÀ. D||È¢|| -----------------3+2------------- ------------------5-------------- _E¶mSµg hµñ±ÀµÀAsÀ__3+2__EAlµñlµö±ÀµÀAsÀ___ __¶¬A¶ª¶pAVµOµAsÀ_____5___DdÈ¢vl¼____
 5. 5. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 5 II. hÉdS¿i: hÇvÀSµÀ G¶pY¹i ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. È¢ÀÀlµdº q¸lµ¶¢ÀÀ¶m LOµ ¶ªÃ±µïSµgA ±ÇAfµÀ EAlµñSµg¶¢ÀÀvÀ ¶¢À±µv¹ ±ÇAfµÀ ¶ªÃ±µï Sµg¶¢ÀÀvÀ È¢ÀÀhµå¶¢ÀÀ KlµÀ Sµg¶¢ÀÀvÀAfµÀ¶mÀ.CdÉô ¶¢ÀÃfµÀ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvÀ OµÃf¸. 2. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mAlµÀ¶mÀ m¸vض¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀhÐ ±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. 3. q¸ñ¶ª±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. q¸ñ¶ªn±ÀµÀ¶¢À¶¢ÀÀ vÉlµÀ. OºñAl¼ ±ÉP¹ Whµñ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµ¶¢ÀnA¶pÁ¶¢ÀÀ. hÉ||S¿|| ------------1+2+2-------------- -----------1+2+2--------------- ____________1+2+2_______________ ¶ªÃ±µÃïmÍOµÖnËÈp ¶ªÀ±µ ±¸YÂwlµç±µÀ l¼¶mOµ±µlµö±ÀµÀ¶¢ÀÀhÉdS¿i || III. ¾ª¶ª¶¢ÀÀ: hÇvÀSµÀ G¶pY¹i ¶plµï¶¢ÀÀ. 1. ¶pñi q¸lµ¶¢ÀÀ¶mAlµÀ¶mÀ D±É»ª EAlµñ Sµg¶¢ÀÀvÀ ±ÇAfµÀ ¶ªÃ±µïSµg¶¢ÀÀvÀ GAfµ¶¢vǶmÀ. 2. El¼ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvÉ C±ÀÀ¶m¶mÀ £sûµZAW VµÃ¶pÁdvÑ In£Àl¼ sû¹Sµ¶¢ÀÀvÀS¸ CSµÀ»pAVµÀ¶mÀ. 3. È¢ÀÀlµdº Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ hµÅj±ÀµÀ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ CdÉô LOÉ q¸lµ¶¢ÀÀ¶m Klµ¶¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ Jfµ¶¢ Sµg È¢ÀÀlµdº C°µ±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. C¶mS¸ LOµ q¸lµ¶¢ÀÀ¶m ±ÇAfµÀ ±ÀµÀhµÀvÀAfµÀ¶mÀ. 4. F £lûµ¶¢ÀÀS¸ m¸vÀSµÀ q¸lµ¶¢ÀÀvÀ ¶¢ÀÀS¼»ª¶m »p¶¢Àîd DdÈ¢vl¼n S¸n hÉdS¿in S¸n VǶp궢vǶmÀ. 5. F ¶plµï¶¢ÀÀ¶m OµÃf¸ q¸ñ¶ª±ÀµÀi VÇvÀô¶mÀ. q¸ñ¶ªo¶¢À¶¢ÀÀ ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ. 6. In£Àl¼ q¸lµ¶¢ÀÀvÀS¸Sµv F È¢ÀÀhµå¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¾ª¶ª¶¢Àn Êp±µÀ. OºñAl¼ ±ÉP¹ Whµñ¶¢ÀÀ¶mÀ Sµ¶¢ÀnA¶pÁ¶¢ÀÀ. ¾ª|| ----2EA----+---2EA----- ----2EA---+---2¶ªÃ---- ----2EA----+---2EA----- ----2EA---+---2¶ªÃ---- ----2EA----+---2EA----- -----2EA---+---2¶ªÃ---- ----2EA----+---2EA----- -----2EA---+---2¶ªÃ---- S¿|| -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
 6. 6. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v DvAO¸±µ¶pñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 6 GqÒl¸Ùhµ¶¢ÀÀ:- ¶¥±¿±µ CAlµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ CvAOµ±µg¶¢ÀÀvÀ G¶médÉô ¶plµï¶¢ÀÀv «ÏsSµÀ¶mOµÀ ,«ÏSµ¶ªÀ¶mOµÀ O¸¶¢ï¶¢ÀÀvÀ DvAO¸±µ ¶Tdºhµ¶¢ÀÀS¸ ¢¸ñ±ÀµÀsfº¶m£.¶ªA¶ªÅhµ¶¢ÀÀ¶m “DvA” C¶mÀ lû¸hµÀ¶¢Á¶mOµÀ EAhµOµAdÉ IOµÀÖ¶¢ CAlµ¶¢ÀÀS¸ VµÃ¶pÁdOµÀ ¤vÀ vÉnl¼ Cn C±µæA. CAl¸né ÈpAVÉ ¶pñOºñ±ÀµÀ DvAO¸±µËÈ¢À¶m¶pÁýêfµÀ sû¹©¸ ±ÀÇö¨OµÀ OµÃf¸ E£ DvAOµ±¼A¶psfº¶m£. C£ ¶¥s¹ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ: - ¶¥s涢ÀÀ ¶pñlû¸¶mAS¸ Sµv CvAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ ¶¥s¹ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ CAlµÀ±µÀ. E£ ¶pñlû¸¶m¶¢ÀÀS¸ ¶¢ÀÃfµÀ £lûµ¶¢ÀÀvÀ. 1. C¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀ :- LOµ C°µ±µ¶¢ÀÀ S¸n vÉOµ C°µ±µ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀµÀ¶¢ÀÀ S¸n , ¶plµ¶¢ÀÀS¸n ¶¢À±µv ¶¢À±µv ¶¢WÛ¶m C¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀvÀ CAlµÀ±µÀ. E£ m¸vÀSµÀ £lûµ¶¢ÀÀvÀ 1. ¶¢Åhµåþï¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀ 2. VûÉO¸¶mÀ q¸ñ¶ª¶¢ÀÀ 3.v¹d¹¶mÀq¸ñ¶ª 4. CAh¸ï¶mÀ q¸ñ¶ª 1. ¶¢Åhµåþï¶mÀq¸ñ¶ª:- LOµdºS¸n CAhµOµAdÉ IOµÀÖ¶¢S¸n ¶¬vÀôvÀ D¶¢ÅhµËÈ¢ÀhÉ (¶pÁ¶m±¸¶¢ÅhµËÈ¢ÀhÉ) C¶mS¸ ¶¢À±µv ¶¢À±µv ¶¢WÛ¶mËdÇþô l¸nn ¶¢Åh¸åþï¶mÀ q¸ñ«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ CAd¹±µÀ. Gl¸: 1. C Yǯºó ¶¢À¯ºó hͯó vÑ t¯ó tSµÀ¶ªÀOµÀAl¼. 2. n¶mé ¶¢Ã C¶méOͶmé Èp¶mÀé ¶¢Ãm¸¶mé OͶméÈp¶mÀé Oµm¸é £À¶mé. 2.VûÉO¸¶mÀ q¸ñ¶ª :-C±µæsÉlûµ¶¢ÀÀ OµwS¼¶m ¶pl¸vÀ ¶¢ï¶¢lû¸¶m¶¢ÀÀ vÉOµÀAf¸ ¶pñ±ÀÇÃS¼A¶psfºhÉCl¼ VûÉO¸¶mÀq¸ñ«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀCSµÀ¶mÀ. Gl¸: 1.OµAlµ±µê lµ±µê ¶ªA¶¬±µÀfµÀ ¶¬±µÀfµÀ. 2.O¸±ÀµÀ nO¸±ÀµÀ S¸±ÀµÀ¶¢ÀÀv O¸AhµvÀ 3.v¹d¹¶mÀq¸ñ¶ª:- C±µæ sÉlûµ¶¢ÀÀ vÉOµ h¸hµê±µïsÉlûµ¶¢ÀÀ OµvÀSµÀ¶mdÀô È¢AdÈ¢AdÊm ¶pñ±ÀÇÃS¼A¶p sfµÀ ¶plµ¶¢ÀÀv¶mÀ v¹d¹¶mÀ q¸ñ¶ª¶¢ÀAlµÀ±µÀ. Gl¸: 1.§ñm¸kµÀ ¶¢±¼äAVµÀ Z¶¬ö Z¶¬ö 4.CAh¸ï¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀ:- LOµ ¶plµ¶¢ÀÀW¶¢±µS¸n q¸lµ¶¢ÀÀv W¶¢±µ S¸n ¢¸Oµï¶¢ÀÀv W¶¢±µ S¸n q¸ñ¶ª q¸dºAW¶mËdÇþôhÉ Cl¼ CAh¸ï¶mÀq¸ñ«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ. Gl¸: ¶®±µi ¶pyÇõA - hµvÀ¶pÁ SÍyÇõA - SµÀ±µñ¶pÁ OµyÇõA 2. ±ÀµÀ¶¢ÀO¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- LOÉ C°µ±¸v ¶ª¶¢Àö¬¶¢ÀÀ C±µæsÉlûµA hÐ ¶pñ±ÀÇÃS¼A¶p sfºhÉ Cl¼ ±ÀµÀ¶¢ÀO¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ Gl¸: 1.¶¢À¶m¶ªÀ Oµ£ ¶¢À¶m¶ªÀOµ£ ChÉñ±ÀµÀ 2.OµA|| ±¸¶¢Ã n¶mÀ¶pÁ¹ZA¶pSµ ±¸¶¢Ã! sûµl¸ñl¼ñvÑÊm ±µAZv lµSµÀm¸ ±¸ - ¶¢Ã OбÇÖvÀ l¿±µêS¸ ±¸¶¢Ã o m¸¶¢ÀÈ¢ÀAhµ ±µ¶¢ÀﶢÀÀlµAf½ñ || 1.C¶mÀq¸ñ¶ª¶¢ÀÀ 2.±ÀµÀ¶¢ÀOµ¶¢ÀÀ 3.¶¢ÀÀOµå¶plµSµñ¶ªå¶¢ÀÀ 1. ¶¥s¹ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ 2. C±¸ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ
 7. 7. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v DvAO¸±µ¶pñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 7 3. ¶¢ÀÀOµå¶plµ Sµñ«¸åvAO¸±µ¶¢ÀÀ :- £fºW Èpdàsf½¶m ¶plµ¶¢ÀÀ¶mÀ ¶¢À±µv Sµñ»¬AW ¶pñ±ÀÇÃS¼AW¶m Cl¼ ¶¢ÀÀOµå¶plµ Sµñ«¸åvAO¸±µ¶¢ÀÀ Gl¸: SÐl¸±¼ SµdÀàAl¼ SµdÀà ¤Àlµ VÇdÀàAl¼ VÇdÀà OͶ¢Àî¶m »pdÀàAl¼ »pdà ¶¢À¶m¶ªÀvÑ J¶¢ÀÀAl¼. 1. G¶p¶¢ÃvAO¸±µ¶¢ÀÀ:- G¶p¶¢Ã¶m G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀvOµÀ ¶¢Àm欱µ¶¢ÀSµÀ «¸lµÅ¶¥ï¶¢ÀÀ¶mÀ ¶¢±¼äAW VÇ»pê¶m G¶p¶¢ÃvAO¸±µ¶¢ÀÀ CAlµÀ±µÀ. EAlµÀ m¸vÀSµÀ CASµ¶¢ÀÀvÀ GAfµÀ¶mÀ. 1.G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ2.G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ.3.G¶p¶¢Ã¢¸VµOµ¶¢ÀÀ4.¶ª¶¢Ã¶mlûµ±µî¶¢ÀÀ Gl¸: ±¸Y ±ÀµÀÀlµè¶¢ÀÀ ¶mAlµÀ »ªA¶¬¶¢ÀÀ ¶¢vÉ qÒ±¸fǶmÀ. £¶¢±µg: G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ --- ±¸Y G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ---- »ªA¶¬¶¢ÀÀ G¶p¶¢À¢¸VµOµ¶¢ÀÀ ---- qÏwOµ¶mÀ hÇwÊp ¶plµ¶¢ÀÀ (¶¢vÉ ,MvÉ, Cv¹, ±¿i,sûµAS¼) ¶ª¶¢Ã¶m lûµ±µî¶¢ÀÀ : ------- qÒ±¸fµÀd 2. ±µÃ¶pO¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ ¶mAlµÀ G¶p¶¢Ã¶m lûµ±¸îné D±Ð»pAW VǶpÁýêd¶mÀ ±µÃ¶pO¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ CAlµÀ±µÀ. Gl¸: ¤±µÀfµSµÀ ±¸Y»ªA¶¬À¶mOµÀ ±ÀµÀÀlµè¶¢ÀÀ¶m IlµÀ±µÀvÉlµÀ. »ªA¶¬¶¢ÀÀ ±ÀÇÀÀOµÖ ¶p±¸Oµñ¶¢À sû¹¶¢¶m ±¸YÂËÈp D±Ð»pAVµsfº¶ml¼. 3. GhÉêò°¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- H¶¬ GhÉêò°µ C¶msfµÀ¶mÀ.G¶p¶¢Ã¶m lûµ±µî ¶ªAsAlûµ ¶¢ÀÀVÉ G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ¶mÀ G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀS¸ H»¬AW VǶpÁýêd¶mÀ GhÉñþê°¸ vAO¸±µ¶¢ÀÀ CAlµÀ±µÀ. Gl¸: D J¶mÀSµÀ ¶mfµSÍAfµ±ÀµÃ C¶mÀ¶mdÀô G¶mél¼. £¶¢±µg: G¶pÊ¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ: OÍAfµ , G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ : J¶mÀSµÀ J¶mÀSµÀ ¶mfºVÉ OÍAfµv¹ GAlµn H»¬AVµfµA Y±¼S¼Al¼. 4. C±¸æAhµ±µm¸ï«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- «¸¶¢Ãm¸ïné £Ê¥¶¨A VÉhµ S¸n, £Ê¥©¸né «¸¶¢Ã¶mïA VÉhµS¸n ¶ª¶¢À±¼æAW VÇ»pê¶m C±¸æAhµ±µm¸ï«¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ CSµÀ¶mÀ. Gl¸:DAYÊm±ÀµÀÀfµÀ vAOµOµÀ vA»TAVɶmÀ.¶¢À¶¬hµÀîvOµÀ VɱÀµÀvÉn ¶pnvÉlµÀ Oµl¸! £¶¢±µg: EVµÛd È¢ÀÀlµdº ¢¸Oµï¶¢ÀÀ £Ê¥¶¨¶¢ÀÀ . ±ÇAfµ¶¢l¼ «¸¶¢Ã¶mﶢÀÀ. ¶ª¶¢À±¼æA¶p sfº¶ml¼ S¸¶¢Á¶m El¼ C±¸æAhµ±µm¸ï«¸vAO¸±µËÈ¢À¶ml¼. 5. Ci¶¥±ÀÇÃOºå CvAO¸±µA:- G¶mé ¶¢¶ªÀ嶢Á¶mÀ G¶mél¸n OµAdÉ IOµÀÖ¶¢ VÉ»ª VǶpÁýêd. EdÀô Ci¶¥±ÀÀAW VǶpÁýêdVÉ F CvAO¸±µËÈ¢À¶ml¼. Gl¸: D ¶mSµ±µ ¶¢ÀAlµw ÊmvvÀ DO¸¶¥¶¢ÀÀ¶mÀ CAdÀVµÀ¶mé£. £¶¢±µg : £ÀOºÖw IhµÀåS¸ G¶m鶢n sû¹¶¢A. 6. ¶ªösû¹¢ÐOºå CvAO¸±µ¶¢ÀÀ:- Y¹iSµÀg Oºñ±ÀµÃlµÀv¶mÀ G¶mél¼ G¶médÀôS¸ VǶpÁýêd¶mÀ ¶ªösû¹¢ÐOºå CvAO¸±µ¶¢ÀÀ CAlµÀ±µÀ. Gl¸: D¶¢¶m¶¢ÀAlµw vÉfµÀô VǶ¢ÁvÀ nOºÖAW ¶p±µÀS¼fº¶m£. £¶¢±µg: G¶mél¼ G¶médÀôS¸ VǶpêsfº¶ml¼. C±¸ævAO¸±µ¶¢ÀÀvÀ
 8. 8. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v ¶ªAU߶pñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 8 Gl¸: D¶¢¶m¶¢ÀAlµw vÉfµÀô VǶ¢ÁvÀ nOºÖAW ¶p±µÀS¼fº¶m£. £¶¢±µg: G¶mél¼ G¶médÀôS¸ VǶpêsfº¶ml¼. 7. Ê¥ô©¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ:- m¸m¸±µæ¶¢ÀÀvnVµÀÛ ¶plµ¶¢ÀÀv¶mÀ G¶p±ÀÇÃS¼AW Ê¢±µÀÊ¢±µÀ sû¹¶¢¶¢ÀÀv¶mÀ OµwØAW¶mVÐ Cl¼ Ê¥ô©¸vAO¸±µ¶¢ÀÀ. Gl¸: ±¸Y OµÀ¶¢v±ÀµÃ¶mAlµOµ±µÀfµÀ £¶¢±µg: “±¸Y” C¶mÀ ¶¥s綢ÀÀ¶mOµÀ VµAlµÀñfµÀ - ¶pñsûµÀ¶¢Á Cn ±ÇAfµÀ C±µæ¶¢ÀÀ vÀ¶mé£. CdÉô OµÀ¶¢v±ÀµÀ¶¢ÀÀ C¶mS¸ sûµÃ£À-OµvÀ¶¢ Cn ±ÇAfµ±µæ¶¢ÀÀvÀ¶mé£.EVµÛd VµAlµÀñfµÀ OµvÀ¶¢vOµÀ , ¶pñsûµÀ¶¢Á sûµÃ£ÀOº C¶mS¸ ¶pñYvOµÀ D¶mAlµ¶¢ÀÀ vÉl¸ ¶ªAhж¨¶¢ÀÀ¶mÀ OµvÀSµYɱÀµÀÀ¶mÀ. 8. lµÅ©¸àAh¸vAO¸±µA:- G¶p¶¢Ã¶m ¢¸O¸ïv±ÀÇÀÀOµÖ Ê¢±µÀ Ê¢±µÀ lûµ±¸îv¶mÀ tAs ¶pñitAs sû¹¶¢AhÐ ¶¢±¼äAW VÇÊpå lµÅ©¸àAh¸vAO¸±µA. Gl¸: ±¸Y¹ oÊ¢ O½±¼å¶¢ÀAhµÀfµ¶¢Á. VµAlµÀñfÉ O¸Ai ¶¢ÀAhµÀfµÀ. £¶¢±µg: ±¸Y VµAlµÀñfµÀn ¶¢Àlûµï tAs ¶pñitAs sû¹¶¢¶¢ÀÀ ¶¢±¼äA¶psfº¶ml¼. sû¹©¸sû¹SµA £¶¢±µg Gl¸¶¬±µg 1.m¸¶¢À¢¸VµOµ¶¢ÀÀ Êp±µÀ¶mÀ hÇw±ÀµÀYɱÀµÀÀ¶ml¼ ±µ£ 2.¶ª±µöm¸¶¢À¶¢ÀÀ m¸¶¢À¢¸VµOµ¶¢ÀÀ¶mOµÀslµÀvÀS¸¢¸fÉl¼. Ê¢À¶¢ÀÀ 3.£Ê¥¶¨g¶¢ÀÀ m¸¶¢À¢¸VµOµ SµÀg¶¢ÀÀ¶mÀ hÇwÊpl¼. ¶mvôn 4.Oºñ±ÀµÀ Oµ±µå VɱÀµÀÀ ¶pnn hÇvÀ¶pÁ¶mÀ. Vµl¼£in 5.C¶¢ï±ÀµÀ¶¢ÀÀ wASµ,¶¢Vµ¶m,¶pÁ±µÀ¶¨£sûµOµÀåvVÉ ¶¢Ã±µÀê VÇAlµn ¶plµ¶¢ÀÀvÀ D¶®! ¶¢±µä£sû¹SµA ¶plµA £¶¢±µg Gl¸¶¬±µg CVµÀÛvÀ q¸ñg¶¢ÀÀvÀ,¶ªö±µ¶¢ÀÀvÀ CAlµÀ±µÀ.E£ 16. C-D-E-F-G-H- sÀÀ-sÀÀ¹-I-J-K-L- M-N ¶¬vÀôvÀ CVµÀÛv ¶ª¶¬±ÀµÀ¶¢ÀÀhÐ ¶pvÀOµsfµÀ ¶¢ïAY¶m¶¢ÀÀvÀ È¢ÀÀhµåA 36. ¶p±µÀ¶¨¶¢ÀÀvÀ Oµe¼¶m¶¢ÀÀS¸ GVûµÜ±¼A¶psfº¶m£. Oµ-Vµ-Vûµ-d-hµ-¶p ¶ª±µyµ¶¢ÀÀvÀ hÇwOµS¸ GVûµÜ±¼A¶psfº¶m£. Sµ-Y-fµ-lµ-s C¶mÀm¸»ªOµ¶¢ÀÀvÀ ¶¢ÀÀOµÀÖhÐ ¶pvÀOµsfµÀ¶m£. U-c-g-¶m-¶¢À »ªæ±µ¶¢ÀÀvÀ ¶p±µÀ¶¨ ,¶ª±µyµ¶¢ÀÀvÀ O¸n Ehµ±µ¶¢ÀÀËvǶm ¶¬vÀô vné±ÀµÀÀ »ªæ±µ¶¢ÀÀvÀ. P-Vûµ-eµ-kµ-lûµ-¶pû-¶T -¶±b-fûµ-sûµ-±ÀµÀ-±µ-v –yµ-¶¢-¶¥-¶¨-¶ª-¶¬ Gsûµ±ÀµÃ°µ±µ¶¢ÀÀvÀ ¶ªö±ÀµÀA ¶pvÀOµsfº vÉn£ ü A B £sûµOµÀåvÀ ¶pñhµï±ÀµÀ¶¢ÀÀvÀ fµÀ,¶¢ÀÀ,¶¢Á,vÀ ¶pñkµ¶¢Ã £sûµOºå n´m,¶mÀ´m,v´m,OµÃ±¼Û,SµÀ¯ºAW l¼öj±ÀµÃ £sûµOºå VÉhµ´m,VÉ´m,hÐfµ´m,hдm hµÅj±ÀµÃ £sûµOºå OͯOµÀ´m,ËOÇ VµhµÀ±¿æ £sûµOºå ¶¢v¶m´m,OµAdÇ´m,¶pdºà ¶pAVµ¤À £sûµOºå Oº´m,OµÀ´m,±ÀÇÀÀOµÖ,vÑ´m,vѶpv ¶¨¾¨á £sûµOºå CAlµÀ´m,¶m´m ¶ª¶på¤À £sûµOºå M, M±ÀÀ,M±¼, M»ª ¶ªAsÑlûµ¶m ¶pñkµ¶¢Ã £sûµOºå sû¹©¸ sû¹Sµ¶¢ÀÀvÀ £sûµOºå ¶pñhµï±ÀµÃvÀ
 9. 9. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v ¶plµ-¶ª¶¢Ã¶ª ¶pñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 9 hµhµù¶¢ÀA ¶pñOµÅi ¶ªA¶ªÖýÅhµ ,- q¸ñOµÅhµ ¶¥s趢ÀÀvhÐ ¶ª¶¢Ã¶mËÈ¢À¶ml¼. ±¸¶¢ÀB - ±¸¶¢ÀÀfµÀ CS¿Ø - CS¼Ø hµlµí¶¢A £OµÅi ¶ªA¶ªÖýÅhµ ,- q¸ñOµÅhµ sû¹¶¨v ¶mÀAfº ¶pÁdºà¶ml¼. CUß - C¶m CVÇÛ±µ¶¢ÀÀ - CVÇÛ±µ¶¢Á lɶ¥ïA hÇvÀSµÀ¶m ¢¸fµÀOµ ¶pl¸vÀ H±µÀ – Êp±µÀ- OÐd S¸ñ¶¢ÀïA ¢¸ïOµ±µg £±µÀlµèËÈ¢À¶m sû¹¶¨ ¶¢«¸åfµÀ – hÇ«¸åfµÀ lµÀñhµ ¶pñOµÅiOµA lµÀñhµA (¶mO¸±µA ) W¶¢±µSµv ¶plµA ±¸¶¢ÀÀn´m – VÉ»ªin Oµyµ lµÀñhµA W¶¢±µ vÉn ¶plµA ±¸¶¢ÀÀfµÀ, Sж¢Á ¶ª¶¢Ã¶ªA Êp±µÀ £¶¢±µg ¶ª¶¢Ã¶ª¶plµA £Sµñ¶¬ ¢¸OµïA hµhµÀê±µÀ¶¨¶¢ÀÀvÀ(8) Ghµå±µ¶plµ¶pñlû¸¶mA ±¸YsûµdÀfµÀ I¶¢±¼ ±ÀÇÀÀOµÖ sûµdÀfµÀ? ¶pñkµ¶¢Ã hµhµÀê±µÀ¶¨ ¶pñkµ¶¢Ã£sûµOºåvÑ - ¶¢ÀÀ C±µæ±¸iñ ±¸iñ C±µæ sû¹Sµ¶¢ÀÀ l¼öj±ÀµÃ || l¼ö. £.vÑ- ¶mÀ ¶¢VµÀÛ¶mÀ Èmvh¸vÀê Èmv¶mÀ h¸wÛ¶m ¢¸fµÀ. hµÅj±ÀµÃ || hµÅ.£ vÑ- VÉhµ ±¸Y¶pÁ¹ZhµÀfµÀ ±¸Y VÉhµ ¶pÁ¹ZhµÀfµÀ VµhµÀ±¿æ || Vµ.£. vÑ – OͱµOµÀ lûµm¸¶¥ lûµ¶m¶¢ÀÀ OͱµOµÀ D¶¥ ¶pAVµ¤À || ¶pA.£ vÑ ¶¢v¶m lÍASµsûµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ lÍASµ ¶¢v¶m sûµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ ¶¨¾¨á || ¶¨.£. vÑ ±ÀÇÀÀOµÖ ±¸¶¢À ¶pié ±¸¶¢ÀÀn ±ÀÇÀÀOµÖ ¶pié ¶ª¶på¤À || ¶ª.£. vÑ CAlµÀ ¶¢Ãd Êm±µê±¼ ¶¢Ãd ±ÀµÀAlµÀ Êm±µê±¼ ¶mc hµhµÀê±µÀ¶¨ O¸nl¼,vÉnl¼,-¶¢VµÀÛ¶mÀ. C¶ªhµï¶¢ÀÀ ¶ªhµï¶¢ÀÀ O¸nl¼ ¶ª¶¢Ã¶ªA Êp±µÀ £¶¢±µg ¶ª¶¢Ã¶ª¶plµA £Sµñ¶¬ ¢¸OµïA Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA £Ê¥¶¨g £Ê¥¶¨ï¶¢ÀÀv hÐfº ¶ª¶¢Ãm¸lû¼Oµ±µg¶¢ÀÀ E£ È¢ÀÀhµåA 7 £Ê¥¶¨g ¶pÁ¹±µö¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA £Ê¥¶¨g¶¢ÀÀ È¢ÀÀlµdº ¶plµ¶¢ÀÀS¸ GAfµÀ¶mÀ. ¶¢Ålµè OµqÒhµ¶¢ÀÀ ¶¢Ålµè ËÈ¢À¶m OµqÒhµ¶¢ÀÀ £Ê¥¶¨g Ghµå±µ ¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA £Ê¥¶¨g¶¢ÀÀ ±ÇAfµ¶¢ ¶plµ¶¢ÀÀS¸ GAfµÀ¶mÀ. OµqÒhµ ¶¢Ålµè¶¢ÀÀ OµqÒhµ¶¢ÀÀ ¶¢ÅlµèËÈ¢À¶ml¼ £Ê¥¶¨g Gsûµ±ÀµÀ ¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA ±ÇAfµÀ ¶plµ¶¢ÀÀvÀ £Ê¥ ¶¨g¶¢ÀÀËvÇ GAfµÀ¶mÀ. §hж¨ä¶¢ÀÀvÀ IhµÀå¶pvô¶¢ÀÀvÀ §hµ¶¢ÀÀ,-G¶¨ä¶¢ÀÀ IhµÀå, - ¶pvô¶¢ÀÀ G¶p¶¢Ã¶m ¶pÁ¹±µö¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ È¢ÀÀlµdº ¶plµ¶¢ÀÀS¸ GAfµÀ¶mÀ. Ê¢À¶T ¥¹ï¶¢ÀÀfµÀ Ê¢À¶T¶¢ÀÀ ¶¢vÉ ¥¹ï¶¢ÀÀfµÀ G¶p¶¢Ã¶m Ghµå±µ ¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA G¶p¶¢Ã¶m¶¢ÀÀ ±ÇAfµ¶¢ ¶plµ¶¢ÀÀS¸ GAfµÀ¶mÀ. q¸lµ ¶plµî¶¢ÀÀvÀ ¶plµî¶¢ÀÀv ¶¢Adº q¸lµ¶¢ÀÀvÀ C¶¢lû¸±µg ¶pÁ¹±µö¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA El¼ ±µÃ¶pOµ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ ¶¢¶ªÀålûµ±µî D±Ð¶pg¶¢ÀÀ OÍq¸S¼é OͶp¶¢ÀÀ CÈmfº CS¼é ¶ªAsû¹¶¢¶m ¶pÁ¹±µö¶plµ Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA ¶ªAU¹ß¢¸VµOµ¶¢ÀÀ¶pÁ¹±µö ¶plµËÈ¢À ±ÀµÀÀAfµÀ¶mÀ l¸ö±µO¸¶mSµ±µ¶¢ÀÀ l¸ö±µOµ C¶mÀÊp±µÀ Sµv ¶mSµ±µ¶¢ÀÀ ¶ª¶¢Ã¶ªA Êp±µÀ £¶¢±µg ¶ª¶¢Ã¶ª¶plµA £Sµñ¶¬ ¢¸OµïA C¶¢ï±ÀÃsû¹¶¢ ¶ª|| ¶pÁ¹±µö¶plµ¶pñlû¸¶mA ±ÀµÀk¸£lû¼ £lû¼ IdÑô CdÀô l¼öSµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ ¶ªAP¹ï ¶pÁ¹±µö¶¢ÀÀ ¶m¶¢±¸hµÀñvÀ hÍ£Àîl¼ ±¸hµÀñvÀ lµöAlµö ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ Gsûµ±ÀµÀ¶plµ¶pñlû¸¶m¶¢ÀÀ hµwôlµAfµÀñvÀ hµwô hµAfºñ s¶¬À¤ñ»¬¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ C¶mï ¶plµ¶pñlû¸¶m¶¢ÀÀ Oµ¶¢Àv¹°µÀfµÀ (£¶¨À䶢Á) Oµ¶¢Àv¶¢ÀÀ¶¢Adº Oµ¶mÀévÀ Oµv¢¸fµÀ ¶plµ £sûµY¶m ¶ª¶¢Ã¶ª £sû¹SµA
 10. 10. ¶ªAlûµÀv ¶pñOµ±µgA 10 ¶ªAlû¼ m¸¶¢À¶¢ÀÀ ¶ªAlû¼ O¸±µï¶¢ÀÀ £fµl¿±ÀµÀÀd ¶plµ¶¢ÀÀ ¶ª¶¢±µäl¿±µÙ ¶ªAlû¼ C-E-G-sÀÀvOµÀ ¶ª¶¢±¸äVµÀÛvÀ ¶p±µËÈ¢À¶m¶pÁýêfµÀ ¢¸dº l¿±µÙ¶¢ÀÀ JO¸lɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. ±¸¶¢À+Dv±ÀµÀ¶¢ÀÀ Oµ£+EAlµÀñfµÀ sû¹¶mÀ+Glµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ »phµÅ+sÀÀg¶¢ÀÀ ±¸¶¢Ãv±ÀµÀ¶¢ÀÀ Oµ¤AlµÀñfµÀ sû¹¶mÃlµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ »phµÆg¶¢ÀÀ SµÀg ¶ªAlû¼ CO¸±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ E-G-sÀÀvÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ J-M-D±³C¶mÀ SµÀg¶¢ÀÀvÀ JO¸lɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. lɶ¢+EAlµÀñfµÀ sûµSµé+Gh¸ù¶¬¶¢ÀÀ ¶¢À¶¬+sÀÀ»¨ lÉÊ¢AlµÀñfµÀ sûµSÐéh¸ù¶¬¶¢ÀÀ ¶¢À¶¬±¼ø ¶¢Ål¼è ¶ªAlû¼ CO¸±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ J-K vÀ ¶p±µËÈ¢À¶m¶pÁýêfµÀ KO¸±µ¶¢ÀÀ M-NvÀ ¶p±µËÈ¢À¶m NO¸±µ¶¢ÀÀ ¶¢VµÀÛ¶mÀ. »¬hµ+J»¨ l¼¶¢ï+M¶¨lû¼ »¬ËhÇ»¨ l¼¢Óﶨlû¼ ±ÀµÀg¸lɶ¥ ¶ªAlû¼ E, G, sÀÀ vOµÀ C¶ª¶¢±µä CVµÀÛvÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ ¶m¶pÁýêfµÀ ±À³À,´¢,±³ vÀ Dlɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. Ci+GSµñA ¶ªÀ+DSµhµA »phµÅ+D±¼Ýhµ¶¢ÀÀ ChµÀïSµñA «¸öSµhµA »ph¸ñ±¼Ýhµ¶¢ÀÀ C¶mÀm¸¦Oµ ¶ªAlû¼ Oµ-Vµ-d-hµ-¶p-vOµÀ ¶m,¶¢ÀvÀ ¶p±µËÈ¢ÀhÉ ¢¸dº C¶mÀm¸¦Oµ¶¢ÀÀ £Oµv궢ÀÀS¸ ¶¢VµÀÛ¶mÀ. ¢¸O³+¶¢À±ÀµÀ¶¢ÀÀ hµ´m+¶¢À»¬¶¢À ¢¸Uî±ÀµÀA hµ¶m¶¢À £¶ª±µØ ¶ªAlû¼ 1. £¶ª±µØ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶ªO¸±µ¶¢ÀÀ ¶p±µËÈ¢ÀhÉ £¶ª±µØ ¶ªO¸±µ¶¢ÀÀS¸ ¶¢Ã±µÀ¶mÀ. 2. ¶¬ñ¶ªö CO¸±µA ¤Àl¼ £¶ª±µØ¶¢ÀÀ¶mOµÀ C ¶¢±µäA S¸n ¶¢±µØ hµÅj±ÀµÀ VµhµÀ±µæ ¶pAV¸¶¢À°¸±µ¶¢ÀÀvÀ S¸n ¶¬-±ÀµÀ-¶p-±µ-v C¶mÀ C°µ±µ¶¢ÀÀvÀ S¸n ¶p±µËÈ¢ÀhÉ £¶ª±µØOµÀ vѶpA¶¢WÛ ¶¢ÀÀAlµÀ¶mé ¶¬ñ¶ªö CO¸±µ¶¢ÀÀ¶mOµÀ MO¸±µ¶¢ÀÀ Dlɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. 3. OÍné VÐdô £¶ª±µØ¶¢ÀÀ¶mOµÀ ±É¶pû¶¢ÀÀ Dlɶ¥¶¢ÀSµÀ¶mÀ. hµ¶pB+«¸lûµ¶m ±µ°µB+¶¢vôsûµÀfµÀ VµhµÀB+sûµÀYÂfµÀ hµ¶p«¸ùlûµ¶mA ±µ°ÐvôsûµÀfµÀ VµhµÀ±µÀíYÂfµÀ hµ±ÀµÃ±¿ :- ¶pAhµÀv È¢AOµd ±¸lû¸OµÅ¶¨ä - SÉñf³ ¶¢´m hÇvÀSµÀ ¶pAfºd³ - YÇfºêȬV³ I´ª - l¼tìfº. ¶ªA¶ªÖýÅhµ ¶ªAlûµÀvÀ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ Zv¹ô¶p±¼¶¨h³ G¶méhµq¸eµ¥¹v
 11. 11. ¶ªAlûµÀv ¶pñOµ±µgA 11 ¶ªAlû¼ m¸¶¢À¶¢ÀÀ ¶ªAlû¼ O¸±µï¶¢ÀÀ £fµl¿±ÀµÀÀd ¶plµ¶¢ÀÀ CO¸±µ (Chµö) ¶ªAlû¼ ChµÀå¶mOµÀ ¶ªAlû¼ s¶¬Àyµ¶¢ÀÀ (nhµï¶¢ÀÀ) (£Oµv궢ÀÀ) (nʨlûµ¶¢ÀÀ) (C¶mï£lûµ¶¢ÀÀ) ±¸¶¢À+C±ÀµÀï Ê¢À¶m+CvÀôfµÀ C¶¢Àî+EVÇÛ¶mÀ LOµ+LOµ ±¸¶¢À±ÀµÀï(nhµï¶¢ÀÀ) Ê¢À¶mvÀôfµÀ Ê¢À¶m±ÀµÀvÀôfµÀ(£) C¶¢Àî±ÀÀVÇÛ¶mÀ(n) LO¸mÍOµ(C¶mï) EO¸±µ (Ehµö) ¶ªAlû¼ J¶¢ÃïlµÀv EhµÀå¶mOµÀ ¶ªAlû¼ËÈ¢OµwêOµ¶¢ÀÀ(¶¢WÛ¶ml¼) (±¸nl¼) J£À+CAdº£ J£À+CAdº£ J¶¢ÀAdº£ J£À±ÀµÀAdº£ GO¸±µ(Ghµö) ¶ªAlû¼ GhµÀå¶mOµÀ CVµÀÛ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ ¶ªAlû¼ nhµï¶¢ÀÀ ±¸¶¢ÀÀfµÀ+ChµfµÀ ±¸¶¢ÀÀfµhµfµÀ ±µÀS¸Sµ¶¢À ¶ªAlû¼ 1. Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ¶mAlµÀ Êpl¸l¼ ¶¥s綢ÀÀvOµÀ DvÀ ¶¥s綢ÀÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ ±µÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ. 2. Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀAlµÀ hµhµù¶¢À ¶¥s綢ÀÀ¶mOµÀDvÀ ¶¥s綢ÀÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ Chµö¶¢ÀÀ¶mOµÀ Ghµö¶¢ÀÀ¶mÀ ±µÀS¸Sµ¶¢ÀAsÀ¶mSµÀ. Êplµ+DvÀ lûµ¶m¶¢Ahµ+DvÀ Êplµ±¸vÀ lûµ¶m¶¢AhµÀ±¸vÀ dÀS¸Sµ¶¢À ¶ªAlû¼ 1. Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ¶mAlµÀ GhµÀå¶mOµÀ CVµÀÛ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ dÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ. 2. Oµ±µîlû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀ ¶mAlµÀ Êp±¸öl¼ ¶¥s綢ÀÀvOµÀ CVµÀÛ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ dÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ Oµ¯OµÀ+C¶¢ÀÀî Êp±µÀ+G±µ¶¢ÀÀ Oµ¯OµÀd¶¢ÀÀî Êp±µÀdÀ±µ¶¢ÀÀ l¼ö±µÀOµå dO¸±µ ¶ªAlû¼ OµÀ¯À,W¯À,OµfµÀ,nfµÀ,¶¥s綢ÀÀv ¯-fµÀvOµÀ CVµÀÛ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ l¼ö±µÀOµådO¸±µ¶¢ÀSµÀ OµÀ¯À+G¶ªÀ±µÀ OµÀdÀඪÀ±µÀ DÊ¢Àñfºhµ ¶ªAlû¼ DÊ¢Àñfºhµ¶¢ÀÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ Oµf¸fµÀv hÍw CVµÀÛ¤Àl¼ ¶¢±µä¶¢ÀÀvOÇvô ClµAhµAsSµÀ l¼ö±µÀOµådO¸±µAsSµÀ Oµfµ+Oµfµ OµdàOµfµ hµ±ÀµÃ±¿ :- ¶pAhµÀv È¢AOµd ±¸lû¸OµÅ¶¨ä - SÉñf³ ¶¢´m hÇvÀSµÀ ¶pAfºd³ - YÇfºêȬV³ I´ª - l¼tìfº. hÇvÀSµÀ ¶ªAlûµÀvÀ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ Zv¹ô¶p±¼¶¨h³ G¶méhµq¸eµ¥¹v
 12. 12. ¶ªAlû¼ m¸¶¢À¶¢ÀÀ ¶ªAlû¼ O¸±µï¶¢ÀÀ £fµl¿±ÀµÀÀd ¶plµ¶¢ÀÀ Sµ¶ªfµlµ¢¸ lɶ¥ ¶ªAlû¼ 1. ¶pñkµ¶¢À¶¢ÀÀ ¤Àl¼ ¶p±µÀ¶¨¶¢ÀÀvOµÀ Sµ¶ªfµlµ¶¢vSµÀ 2. lµöAlµö ¶ª¶¢Ã¶ªAsÀ¶m ¶plµAsÀ ¤Àl¼ ¶p±µÀ¶¨¶¢ÀÀvOµÀ Sµ¶ªfµlµ¶¢vSµÀ. H¶ªÀ+qÒOµ hµwô+hµAfºñ H¶ªÀ¢ÐOµ hµwôlµAfµÀñvÀ ¶pÁAq¸ö lɶ¥ ¶ªAlû¼ Oµ±µî lû¸±µ±ÀµÀ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀAlµÀ ¶¢ÀÀ¶¢±µä¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶pÁA¶pÁvSµÀ ¶ª±µ¶ª¶¢ÀÀ+¶¢Ãd ¶ª±µ¶ª¶pÁ¶¢Ãd ¶ª±µ¶ªA¶pÁ¶¢Ãd ¶ª±µy¹ lɶ¥ ¶ªAlû¼ 1. lµÅhµ ¶pñOµÅiOµA ¤Àl¼ ¶p±µÀ¶¨¶¢ÀÀvOµÀ ¶ª±µyµ¶¢ÀÀvSµÀ 2. Dlɶ¥ ¶ª±µyµ¶¢ÀÀvOµÀ ¶¢ÀÀAlµÀ¶mé lµÅhµAsÀ¶mOµÀ tAlµÀ ¶ªAÊ¥ô¶¨vÀ £sû¹¶¨¶mSµÀ. ¶pÁ¹VÇ´m+OµvÀ¶¢vÀ ¶pÁ¹VÇ´m+SµvÀ¶¢vÀ ¶pÁ¹VÇ´m SµvÀ¶¢vÀ ¶pÁ¹VÇA SµvÀ¶¢vÀ ¶pÁ¹VÇü SµvÀ¶¢vÀ iñOµ ¶ªAlû¼ 1. D-F-JvOµÀ iñOµ¶¢ÀÀvÀ Cn Êp±µÀ. 2. iñOµAsÀ ¤Àl¼ C¶ªA±ÀµÀÀOµå ¶¬vÀô¶mOµÀ l¼öhµöAsÀ s¶¬ÀyµAsÀS¸¶mSµÀ 3. l¼öh¸ö°µ±µA ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ C¦ÛOµ l¿±µÙAsÀ¶mOµÀ ¶¬ñ¶ªöAsSµÀ D+Oµ¶mï D+OµÖ¶mï C+OµÖ¶mï COµÖ¶mï ¶pf¸öl¼ ¶ªAlû¼ ¶pf¸ölµÀvÀ ¶p±µ¶¢ÀSµÀ¶m¶pÁýêfµÀ ¶¢ÀÀ¶¢±µä¶¢ÀÀ¶mOµÀ vѶp ¶pÁ¹±µätAlµÀ¶¢ÁvÀ £sû¹¶¨¶mSµÀ sûµ±ÀµÀ¶¢ÀÀ+¶pfµÀ sûµ±ÀµÀ¶pfµÀ sûµ±ÀµÀA¶pfµÀ ¶mÀS¸Sµ¶¢À ¶ªAlû¼ 1. ¶¨»¨á hµhµÀê±µÀ¶¨ ¶ª¶¢Ã¶ª¶¢ÀÀvÑ GO¸±µ ±µÀO¸±µ¶¢ÀÀvOµÀ ¶mÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ 2. GlµAhµAËsǶm hµlûµ±¸î±µæOµ £Ê¥¶¨g¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶mÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ 3. ¶ª¶¢Ã¶ª GlµAhµ ¾ªåò ¶ª¶¢À¶¢ÀÀvOµÀ ¶pÁA¶pÁvOµÀ ¶p±µÀ¶¨ ¶ª±µy¹vÀ ¶p±µËÈ¢À¶m ¶mÀS¸Sµ¶¢ÀAsSµÀ. ±¸YÂ+DUß VɱÀµÀÀ+ChµfµÀ WSµÀ±µÀ+Oµ±ÀÀlµÀ¶¢Á CVµÛ¶pÁ+XOµdº ±¸YÂm¸Uß VɱÀµÀÀ¶mhµfµÀ WSµÀ±µÀSµ±ÀÀlµÀ¶¢Á CVµÛ¶pÁAaOµdº q¸ñh¸l¼ ¶ªAlû¼ q¸ñh¸lµÀv hÍwCVµÀÛ ¤Àl¼ ¶¢±µäAsÀ¶mOÇvô vѶpAsÀ s¶¬ÀyµAsÀS¸¶mSµÀ vÉhµ+È¢ÀÀSµØ vÉÈ¢ÀÀSµØ hµ±ÀµÃ±¿ :- ¶pAhµÀv È¢AOµd ±¸lû¸OµÅ¶¨ä - SÉñf³ ¶¢´m hÇvÀSµÀ ¶pAfºd³ - YÇfºêȬV³ I´ª - l¼tìfº. hÇvÀSµÀ ¶ªAlûµÀvÀ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ Zv¹ô¶p±¼¶¨h³ G¶méhµq¸eµ¥¹v ¶ªAlûµÀv - ¶pñOµ±µgA 12
 13. 13. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 13
 14. 14. Zv¹ô ¶p±¼¶¨h³ G¶méhµ q¸eµ¥¹v VµAlûжpñOµ±µgA ¶p±¼Oµvê¶m: ¶p±¸Oºñ 14
 • GurramNirupama

  Jul. 21, 2020
 • uday420

  Aug. 30, 2017
 • mechaituc

  Sep. 17, 2016
 • sastrypeesapati9

  Sep. 18, 2015

తెలుగు వ్యాకరణం ఉపధ్యాయుల , విద్యార్థుల ఉపయోగార్థం తీయారుచేయబడినవి. ముఖ్యముగా 8,9,10 తరగతులకు చార్టులు గాను, ప్లేక్సిలు గాను రూపొందించు కొనవచ్చును.

Views

Total views

7,502

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,291

Actions

Downloads

960

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×