Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Sachitra ratna-darana

Sachitra ratna-darana
See my 5 blogs: P.V.Radhakrishna (parakri)cell:9966455872 -:

శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,

సాధన ఆరాధన : http://parakrijaya-parakri.blogspot.in/,

పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/

See my Astrology Website:- http://telugujatakam.webs.com/

Medha Dakshinamurty Matrimony - బ్రాహ్మణ వివాహ సంబంధాలు - స్వయంవర వేదిక: http://medhadakshinamurtymatrimony.blogspot.in/

Sachitra ratna-darana

 1. 1. m e dhadakshinam urt yjyo t ishanilayam .blo gspo t .in http://medhadakshinamurtyjyo tishanilayam.blo gspo t.in/2012/05/blo g-po st_10.html || స క ృత న వ గహ తం || SRI P.V.RADHA KRISHNA ( PARAKRI ) నవర ల – నవగ లు గ ము= రత ం సూరు = ం చందు = ముత ం = పగడము బుధు = పచ గురు = కనక ష గం శు = వజము శ = లము = కం తు = ౖ ర ం గహ తరంగ దూ లను ( గహ ము ం సూరు - 65,000 చందు - 65,000 - 85,000 బుధు - 65,000 గురు - 1,30,000 50,000 శు - 1,30,000 శ - 65,000 - 35,000 తు - 35,000 70,000 ఈ ధం స నం లూ గ ల స ం ), రత తరంగ దూ లను గమ , రత ము ం ం - 70,000 ముత ం - 70,000 పగడము - 85,000 పచ - 75,000 కనక ష గం - ం , రత ం ఉ . ౖ ష యం వజము - 60,000 లము - 79,000 కం - 70,000 ౖ రంలూ . ం ఇంచు ంచు ౖ ష ,ర ల
 2. 2. వందల సంవత మ మునులు ఏ గ ల త గ ల ౖ ష , ష ల గు ం స ౖన , ఏ రత ం ధ ం వ ం రు. యప నం లం నవర త రణ ర లం న ుం ర య ుల అ ల ట ు ఉ ం . జ ప ర ం 'ఏ ల న గ లు ' ధ ం న సం దర ం న ూ ప సం బం ం న ర లన ు ప కం ధ ం ర ు . వ మ ూ ర ుల గ ల న మ ణుల న ూ ర ల ష న మ ున . ఈ న వ ర లు క ృ క ం ద న ుం ల సుం డ ప సుత ం ర య న ప ల నూ త తు . అ ం దు ర త ప నం అంద అ వ సర ం అ త ుం . జ ౖన ర త ం క ల ణం . స చ త, మం లన ు గ మ ం నం అ ం ౖ దృ ం న అ వ సర ం ఉ ం . స చ ౖన ర త రణ ఉ న త ౖన ఫ లన ు ఎ ం ం దవ చ ు న ు . ర లు - నవ ల లు 1. స చ త క ం టం, 2. టలు ండటం, 3. పల బుడగలు క వడం, 4. అప శుభ ప లు పల ం ట, 5. ప శం క ం ట. 6. అర ౖన మం రంగు క ం ట, 7. క నత క ఉం ట, 8. వ డ ం ం ట, 9. అ క ం శ క ఉం ట ఇ ర ల నవ ల లు ం . ఈ ల లున నూ త ప అగు ఆ రత ం రరక అ మూల ం ం . సూ ర మ ం త ం : జ సుమ సం శ ం శ య ం మ హ దు | త ऽ ం సర పఘ ం పణ ऽ క ర || ౧ || చ ం దమ ం త ం : ద శఙతు భం ర వ సం భవ | న శ నం మం శ ర ు ట భూ ష ణ || ౨ || క ◌ ుజమ ం త ం : ధర గ ర సం భూ త ం దు సమ ప భ | ర ం శ హ సం చ మ ఙ లం ప ణ మ హ || ౩ || బుధమ ం త ం : య గ ుక మం రూ ప మ ం బుధ | మ ం మ గు త ం త ం బుధం ప ణ మ హ || ౪ || గ ుర ుమ ం త ం : ం చఋ ం చ గ ుర ుం ఞ న సం భ | బు భూ త ం శం తం న బృ హ స || ౫ || శ ుక మ ం త ం : మ నమృ భం ౖ ం ప ర మ ం గ ుర ు | సర సప వ ర ం ర వ ం ప ణ మ హ || ౬ || శ మంతం: ం జన స సం ర తం య గజ | ర ణసం భూ త ం త ం న శ ౖశ ర || ౭ || మంతం: అర యం మ ర ం చ త మరన | ం గ ర సం భూ త ం త ం ం ప ణ మ హ || ౮ || త ుమ ం త ం : ప శ ష సం శ ం ర గ హ మ సక | దం త కం ర ం త ం త ుం ప ణ మ హ || ౯ ||
 3. 3. ఫ లశ ృ : ఇ సమ ు య తం యః ప తు స న ర ష నర నృ ం చ భ దుః స ప ఐ శ ర మ త ులం గ ం గృహ నక త ః సస ః స ః పశమం || ఇ శన | వ ర న || సమ ు భ ః | బూ న సం శ య ః || స ర త ం నవగహ నవర త నము త ః| || ౧ ౦ || త ం సం ర || రణ రత రణము వల కలుగు కషములు ల ,అదృషము వ ంచున అ లు లమున శ ంచుచు రు. ఎవరు ఏ రత ము ధ ంచవ తక , రను బ రఇంపవల యున . ందరు షు లు(బం ర ట రు డ) నవర ల ఉంగ లు ధ ం న ,"సర గ వ " వ అ గహ షములు ల న పచరము యుచు రు.అ స దు. సూ నవగహముల కర ౖన రత ములు సము పబ న . నవగహములు ర ,ఆ గహముల ప బ న మంత జపములు, మములు ం , సంతర ణము , నవరత ములను నము యవ న సము పబ న , ఆ రత ములను ధ ంచవ న చ ను న దు. రత టుంగరములను ధ ంను ట త దు. నుక నటు నవరత టుంగరమును , తక త ఒక రత మును బం రము ధ ంచవ ను.రత టుంగరమునందుఆ గహ వతల హ , జ-జప- నములు స ఉంగరమును ధ ం న లు కలుగును.అ ంపక,ప ధ ం న ష లమగున యవ ను. నవగహ ష మ ులు - ష ధమ ులు షధ వలవలన గములు,మంత జపమువలన సకల భయము రునటు ఔషధ న నమువలన గహ షములు న ంచును. సూ ర గ హ ష మ ు లగ ుట : మ ల,ఏలుకలు, వ రు, ం మ ,వ ళు ,య మధుకము,ఎర లు,ఎరగ రు లు _ ఈ వసు లను ళూ ,ఈ నము యవ ను.
 4. 4. చ ం ద గ హ ష మ ు లగ ుట : మూతము,ఆ లు,ఆ రుగు,ఆ డ,ఆ ,శంఖములు,మం గంధములు,స కము_ ఈ వసు లను ళ ,ఆ నము యవ ను. జ గహ ష మ ు: పటూ,ఎరచందనము,ఎర లు,ఇం కము, ల ం , సమూలం గడ లు _ ఈ వసు లను ళ ఆ నము యవలయును. బుధ గ హ ష మ ు : ఆ డ,త వ ప ణము పం , చనము, ,ముత ములు బం రము _ ఈ వసు లను ళ ,ఆ నము యవలయును. గ ుర ు గ హ ష మ ున : ల లు, ల ఆ లు,య మధుకం, _ వసు లను ళ ,ఆ నము యవలయును. శ ుక గ హ ష మ ు : లుకలు,మ ల, వర లవణము, ం మ _ ఈ వసు లను ళ ,ఆ నము యవలయును. శ గ హ ష మ ు : నల ను లు,సుర , ం , , _ వసు లను ళ ,ఆ నము యవలయును. గహ ష మ ు: ం ,ను టు ఆ లు,కసూ ,ఏనుగు దంతము(ఏనుగు దంతము క నను త ) _ ఈ వసు లను ళ ఆ నము యవలయును. త ు గహ ష మ ు: ం ,ను టు ఆ లు,ఏనుగు దంతం, జ మూతం , పట_ ఈ వసు లను ళ ఆ నం యవ ను. ( తక ఏ ఉంగరము ధ ంపవ య రు రు, ౖవఙు సంప ంచవ ను). లు ఏ రంగుల స ళన మన శ రం. ఈ రంగుల ఏ థ క రంగు మన ం , ఆ పం రణం మనం అ గం చు వడం జరుగుతుం . రంగు ర ల పం రణం మన ధులు వ అవ శముం . ఒక వ సూర చందుల ప వం పడ ం ఒక ట ఉం న ఆవ చర ధులు, మ అ గ ల లు క ం రు . బ గ ల ర లు మ య , అ కడం అవసరమ మన అరమ తుం . ఈ న మ ద ప చూ .మ న సమ బ జన , మ లను అనుస ం గ ల ప వం అత ద ఉంటుం . ఆ గ ల ప వం వలన అత అం రణం అత అ గ ం వసుం . ఐ , ఆ గ ల సంబం ం న ప క ర లు ధ ంచడం వలన గ ల నుం అం ర ల వడ త జ , ఉప గకర ర లు త శ రం ప . గ ల నుం అం ర ల ప వం ఎ వ వచు , అసలు ప తం చూపక వచు . రత ం ఆ ర లను నూ ట ౖ స ప ంత దు శ గ ల ర ల ప వం అం సుం . బ ర ల లు ల లను లుసు ం లు ర లు ధ ంచడం వలన ప జనం ఉంటుం . ర య త ము సంఖ అగ నమున . నవబహ లు, నవర లు, నవగ లు, నవ నవ ధులు, నవఖం లు, నవ ఆత గుణములు, నవ గహ శములు, నవ చకములు, నవదురలు, నవ ర ద ౖన ణం. లు, లు న లం నుం రత శం "రత గర " అ నబ తూ ఉం . మ చ త రు " " పపంచ ల ం ందూ శ ఎ వ ర లను ఉత సుం అ న లం . మన న గం ల ర ల రు లుపడ , గుణగ లు, ఉప లు, మం డ తులను డ వ లు పథమం బుదభట "రత ప " అ గంథం . తరు త వ హ రు "బృహత ం త"
 5. 5. నూ ష వ ంచబ ం . లు రు. “రసజల " అ గంథం ర య కత గూ గు మ ర ల న వజం, లం, ం , ష గం, పచ పంచర లం రు. ౖ ర ం, కం, పగడం, ముత ం ఉపర లం రు. ర ల ఎ వ లు ౖన వజం. రత జ మం రు. వ లు, పచ లు. ం లు, లు ఇ జర లు. ఉతమ రు. నఎ వ లువగల , మధ మ ర లు, ఆ ర వ లు, త ప త లు, స చ తయూ క ఉం న , ఆ అ శయం వలన లువగల ను, త న అధమ తులు ఉ . సూర రత రణ చంద రత రణ జ రత రణ బుధ రత రణ గురు రత రణ శుక రత రణ శ రత రణ రత తు రత రణ రణ
 6. 6. m e dhadakshinam urt yjyo t ishanilayam .blo gspo t .in http://medhadakshinamurtyjyo tishanilayam.blo gspo t.in/2012/04/blo g-po st_3976.html సూర ర త రణ SRI P.V.RADHA KRISHNA ( PARAKRI ) సూర రత రణ ం క రత ము సూర గ అ తము ఎందువలనన సూర గహ సంభంధ ౖన వర, గుణతత ము గల సమసము ం న ం యుండట ! పంచమ భూ ల అ తత ము గల రత ము ం నవగహముల అ తత గహము ర . ఈ ప రము అ ష ల ను సూర గ న గుణత లు ం న .ఈ రత ము షమునంద త గణ షములను శ ంప యగలదు. స న యు సం త ౖ ఉన . రుష ం న ఈ ం శ రమంద మ ర చకమునందు తన ం ంజములను పస ంప , కళ దృ , హృదయము, ద అను అవయవముల ౖ తన ప వము చుపగలదు. కృ క, ఉతర ఫలు , ఉత డ అను న తములందు బు న రు ఏ లమునం ౖనను ం ను ధ ంచుట అభ ంతరముండదు. ఇతర న త త లు జన న ద ంతరశలురము దలగు షయములు గమ ం సూర గహము బల ను ౖ దుష ఫ తముల చు చున స చ ౖన ం ను ధ ం న డల సూర గ షము ల ధ శుభఫ తములు కలుగుచుంట . తమునందు ర గహము 6-8-12 ఆ పత ములు కలుట 6-8-12 అ పతుల క యుట, క ష ష వ వ నములందు పగహ స తు ౖ ఉం ట, షడ రబలము ంచుట, అషక వరమునందు న ందు లు క యుం ట, దలగు దుర ణములు సంభ ం బల ను ౖ అత (ర ) క ద ంతుర లములందు వ క, దుషఫ తముల చు చున ఆ షప రమున ం ను ధ ంచవ ను. ం ర క శ ుభ లు : ఉతమ ౖన ం లు య పదతుల ధ ం న ముఖ ం శ ర ఆ గ ం సకమ ౖన పదతుల న ఉ సం ం రు. శ రం క అ క ధము ౖన అ లను ఈ ం క ం ం లు
 7. 7. రణ ం హము క ఆ గ ప సకమం ంచుతుం . క రత రణ వలన న ధసు అ వృ ందగలదు. పకశ అ కం ల ం రుల ప ల జయం రగలదు. రుణ ౖన ధులు, హృదయ గములు, య, అప రకము మూర రణ ౖ వంతులు గలరు. ఆత ౖర ం ప వంతులు ను, ప వంతులు ను మనగలరు. జ య సంభంధ ౖన అ క ల ఎదుర అవ లు ల జయం రగలదు. ం రు వ వ లు సులబం ప ష ంచబ లుకలుగగలదు. పర యుగం కృషు ఈ ం ం న సుభమ ధ ం మ భరతం జ య తుర ము పద ం జ ందటం అంద న షయ ! ం ర గహ పత ము కలుగుటవలన సూర గహము, ఆ గ మున , శ రమున ప షల ప న గహమగుట వలన, ర బలం ం న న ం , అ రణ ందలు, పరప ంచుట, రవభంగము, శ ర కృశత ము, అ గ ములు, టుంబకలహములు, త ధలు, హృదయ ధలు తరచుగ కలుగుచుంట . జ యం సమస లు లుగల రు, ఉ గ సంభంధ ౖన కషనషములు కలుగుచున రు, దుర సముల ౖన రు, తమ తకమునందు సూర గహము, బల ను ౖ డ గ ం ం ను ధ ంచ . ం నుధ ం పద : ఉతమ ౖన ర ౖ ప ంచ ం ధ ంచ డదు. ధ రకముల ం న ం ల ప యందు ల ప శవంత ౖన ఉతమ ౖన ర ం నర షు రు 30 నములు తమ వద ఉంచు న అనుభవం గుణ ఫ లు అను లం నున గమ ం శుభ ఫ ల రత ం ఉంగరం ధ ంచ అభ ంతర ముండదు. ం లు ఉంగరమునం ధ ంచుట ర గుండ ఆ రము గల క నలుచదర ఆ రముననున షములు. ఇ రత ములు 5 రతుల (15 వడ ంజల బరు )తగ దు బం రం క ం పంచ హముల ౖనను ఉంగరము ం న త త ష న త ఆ రము , హ న తయుక ఆ రమునందు అ ఆ రమునందు మ హ ం 1-2 గంటల మధ (ఈ లం వర ం ఉండ దు.)ఉంగరం ం ఆ ఉంగరమును ఒక నము ఆ ల యందు, ఆ మరు నము న మునందును, మూడవ నము మం యందును ం ద ంప శు . పం ంగం శు అన ధ ంచు బలం చందబలములు క శుభకర ౖన దుల ఆ , మ, బుధ, గురు రములయందు, ష ంహ, ధనురగ ములు గల సమయములందు ం అ ధ ం ఉంగరమును ధ ంచుట ముందు గంధ తముల ం ధూప పముల ం బ య , ఫల రములు దన ం , భ రస రము నమస ం , గురు , గణప , సూర భగ ను స ం , ఉంగరమును గమంద అర టు సూరు దురు లబ "ఓం ం ం ం సః సూ య నమః " అ మం 108 రు స ం ఉంగరమును ము రు కళ కదు ధ ం . ఉంగరము ర అ గు గంగల నం రంధం ం రత మునంద వ రణములు శ రమునందు ప ంచవ ను. ం ం లు భూ నుం లభ మ . ఉప తలం నుం భూ ప 150 నుం 300 టర తు ఇ త ర క భూ ౖ రల దజలబ . తవ ల , అ పర త లలు బదలవ డం రూ ంతరం ం న లల నుం ం లు ల . రణం ఎరు ( మ ంజ) రంగు నప , గు , నలు , పసు , ౖ బూ కల నూ ం లు రు .
 8. 8. న సంసృ ప గమ , లననుస ం ం ను 'రత జం', రత లు రు. పద గమ ర గం ల అ యక' అ లు ర చక వ ం రు. ఉద ంచుచున సూర ంబమువ ప ంచున పద గం. గం కము. మ ం న ల తమువ ఉం న ఖండము వ చక ఎరు ం కల ంసగం , నలు ఎరు క ం న దుగ యవ ను. అ క ష మువ ను, మం న లువ క ఉం ను. ం లు ప ట లం : ల రంగు న స : టలు పగుళు న న : ముక లు ముక లు న జర ర : రలు రలు న కర శ: దు న లమ ు : నల న లుసుం . ం మ – షం ప ంచున . రు ందము, ం లు నసము క క ంచున లగం , స వ ను ప ంచు ం ర ౖన ఫ తం ద దం కల లు క లు లు యం శతృవృ , ఉపద లు ఇ అతు తమ ల ల ఉన ం లు ల ంచడం దు ం ల త పం రంగు పర అ లు ౖన . ం అ రండ ం న . అలూ యం సంబం ం న స ౖ ఇందు యం కలపడం వలన ం ఎరు రంగు ంటుం . బ య ం ం, కం ం లు గనుల తము ల ంచడం దు. ం ం లు ల ం లు రు .అ లంక, . రత శం ను ం లు రు స ౖన ం లు ధ ంచడం వలన ఆ వ సంపద, సం నం, సం షం, కలుగుతుం . వ ఆత సము ఇనుమ సుం . ం ను ఆ , మ, మంగళ ఉంగరం ధ ంచడం మం . ం ఉన ఇతర లు : ర మము - రూ , రూ , య మం క ము, మర ం , ల ము, రు ందము, గం కము, పద గమ , క ం. , ఎరు ఆ ౖ , . ం , ౖర ం, సంఘం పరప ధ ంచవచు . నక, రూ . ఇతర లు లము, షము, లగం , లము, తము, ల లు : ర యన స ళనం, Al2O3, అలూ యం ఆ ౖ , స క ఆ రం , రు (Luster), య , క నత ము - 9 ధృడత ము - గు , ందము, (S.G)- 3.99 – 4.00, - అస షం , ఏక క కరణ ప రం (SR/DR)- DR పగులు (Fracture) శం ఆకృ నుం అస నం, అంతరత మూల లు (Inclusions) ల ంచు ప శమును బ అంతరత మూల లు ర . ంగ ం ర సూదులు, స , ద ఉం .( ం వరవరన ప న) R.I.1.762-1.770, అ ల త ర ల ప (U.V. Light) జడం నుం బలం , దృ లు, , న , టురు , , ౖ , కృ మరూ . కృ మ ౖన అంతరత మ నములను బ గు రు. ప ,
 9. 9. ౖ థర పదతుల సూ ర గ హ త ష రు రు. రణ సూ ర గ హ ష రణ న ు సూ ర ూ ం చ ుట , ఆ త దయ మ ు రయణ య ుట , ం ,( క మ ు ) ధ చ ుట , సుర ు న ధుమ ులు , లం , క ం చ ు , గ ుర మ ు ,ర క చ ం దన మ ు ,ప ద మ ులు , ఆ ర మ ు, న మ ు న ర వ లన క న ష మ ులు లగ ున ు . మ య ు కం చు య బ న న ు ఉ ం గ ర ం ధ ం చ ుట వ లన న ు ,మ ం ష మ ు గ జమ దమ ు , ం మ ర క చ ం దన మ ులన ు తయంద క ఆ త యంద నము న ష వ ృ క లుగ ున ు . ఉ ం గర ము ధ ం న డ మం . శ ుభ గల ఆ ర మ ున ం దు సూ ర ు ఓ ం - ం - ం - ం -సః సూ య న మ హ ః అ న ు మ ూ లమ ం త మ ున ు 40 ల 6 లు జప మ ు న సూ ర సం భం ధ ౖన షము లగ ున ు . || అ థ ఆ త హ ృదయ త య ుదప వ ణం గ || న ం సమ న త | దృ య ు య సమ ుప త || ౧ || ౖవ ౖశ స గ మ దష ుమ గ రణ | ఉ గ బ మమగ భగ న ృ ః || ౨ || మ మ మ శ ృ ణు గ ుహ ం స త న న స న న త సమ జ ష || ౩ || ఆ త హ ృ దయ ం ణ ం సర శ త ు శన | జ వహ ం జ త ం అ య ం పరమం వ సర మ ఙ ల ఙ ల ం సర పప శన | ం క ప శ మ న ం ఆ య ుర ర న మ ుత మ ర | || ౪ || || ౫ || మ ం త ం సమ ుద న ం సుర న మ సృ త | జయ స వ స న ం స ర ం భువ శ ర || ౬ || సర ఏష త సుర గ ష ఁ జ ర వనః| గభ ః || ౭ || ఏష బ చ ష ుశ వః స నః ప ప ః| మ ధన దః యమః హ ం ప ః || ౮ || త వ సవ ః య ుర ఃప ఆ త ఃస సువ ర సదృ హ మ ర ు మ న ుః | ణ ఋ త ుక ప క ర ః || ౯ || సూ ర ః ఖ గ ః ను రణ గభ | క ర ః || ౧ ౦ ||
 10. 10. హ దశ ః సహ ః సప స ర న థన ః శ ం భుస | ణ అంశు || ౧ ౧ || ర ణ గర ః ర సప స ర ః| అ గ ऽ ః తః శఙః ర శ న ః || ౧ ౨ || మ థస ఘనవృ ర ం ఆత క ఋగ న ః మ ర గః| ప వ ఙ మ ః || ౧ ౩ || మ ణ మ ృ త ు ః ఙ లః సర మ ః ర క ః సర భ న త గహ జ మ నమః జ య ర ం పత ర జ న మ పనః| భవ ః || ౧ ౪ || శ వనః| త న ऽ సు ద ప య న య న నమః ఉ య నమః పద ప య య బ య సూ య య వ చు సర భ స త కృతఘ తప నమస ర ద నమః| న మ ః || ౧ ౬ || పత య జయ భ య హ ర న మ ః సహ ం ఆ || ౧ ౫ || నమః| న మ ః || ౧ ౭ || య న య న నమః| న మ ః || ౧ ౮ || or త వర | న మ ః || ౧ ౯ || య మ య శతు య య ం పత క ऽ య వహ శ కర య ర ుచ క త | న మ ః || ౨ ౦ || | or హ ర || ౨ ౧ || శ య ష ౖ భూ త ం త వ సృ జ ప భుః | య ష త ప ష వర ష గభ ః || ౨ ౨ || ఏష సు ష ు ఏష ఏ గ భూ ష ు ప త ం చ ఫ లం ౖ త ః| || ౨ ౩ || శ కత వ ౖ వ కత ూ ం ఫల వ చ| కృ ష ు సర ఏష ర ః ప భుః || ౨ ౪ || || ఫ ల శ ు ః || ఏన పతు కృ షు రయ ర ుష ః క జయ ౖ న ష ు భ ష ు చ| వ ద ఘ వ || ౨ ౫ || వ వ ం జగ ప | శ కర ర య
 11. 11. ఏత గు త ం జ అ న ఏవ మ ు మ త ऽగ ఏత చ ు ర యు షు మ స సు జ ష || ౨ ౬ || వ ణం త ం వ ష జ మ చ య గత నష ऽ భవ త | ఘవః పయ త | || ౨ ౭ || || ౨ ౮ || ఆ త ం క జ చమ శు ర ూ తు పరం హరమ ప ధన ు య ర వ ణం క హ ృ సర య న మ హ య ు య సమ ు గ మ | వ త స ధృ ऽ భవ || ౩ ౦ || | || ౨ ౯ || అథ ర ర వద మం ము తమ ః పరమం పహృష ణః | చ ర ప సం య ం సుర గ ణమ ధ గ వ చ స || ౩ ౧ || || ఇ ఆ త హ ృ దయ || || అ థ సూర మణ నమః స త మ జగ క చ య గు షక త || జగ త సూ ర య న ణలం కరం లం ర త ప భం ద దుఖ క య ర ణం చ తు య న ణలం వ గ ౖః సు తం త ం వ వం పణ సూ ర ం శ త | యణ శఙ వమ ం తత త రూప | త ుర ణ ౖః సుత ం వ న మ ు తు ం త త త ుర || ౧ || || ౨ || ద | ణ || ౩ || య న ణలం న ఘ న ం త గ మ ం ౖ క జ ం గు త ర ూప | సమ స మయ వ రూపం తు ం త త త ుర ణ || ౪ || య న ణలం గ ుఢ మ ప ధం ధర స వ ృ ం ర ు యత ర ప క య ర ణం చ తు ం తత య న ణలం శ దక ం య దృ గ ప తం న భూ ర ు వ ః స ః తు య న ణలం య ద గ వద య ం చస ః ః జ త ుర | ణ || ౫ || మ సు సం ప త | ం త త త ుర ణ || ౬ || య ర ణ ద స ః| తు ం త త త ుర ణ || ౭ ||
 12. 12. య న ణలం సర జ ష ు తం య లక ల క య ర ణం చ తు శ హ మర ం త త త ుర ణ || ౮ || ప లయ ప గ ల ం త త త ుర | ణ || ౯ || మ శ ుదత త ం త త త ుర | ణ || ౧ ౦ || య న ణలం శ సృ జం ప దమ ుత ర య ఞ గ త ం హ ర ऽ లం చ తు య న ణలం సర గ త స సూ న ౖ గ ప న ుగ య న ణలం య న ణలం ద ద పరం తు ద స ర య త ర ణ ద స ః| తు ం త త త ుర ణ య న ణలం ద ప తం య తత ర దం ప ణ సూ ర ం || సూర నమ ర మంతముల ు || య ః స స త ృ మ ణల మ ధ వ | య ణః సర సన ం ఇ ష ః | య ూ ర న మ క ర ణల న | ర ణ య వ ధృ |ర శ ం ఖ చ క ః || య నమః| రవ నమః| సూ య న మ ః | న నమః| ఖ య నమః| నమః| రణ గ య నమః| మ చ నమః| ఆ య నమః| స నమః| అ య నమః| స య నమః| స త ృ సూ ర య య న మ ః || ఆ తస నమ ర జ న ర సహ ష ు యం ష అ లమ ృ త ు హ ర ణం సర సూ ర దక ం ర ం జఠ ర న తస ప న || ౧ ౧ || ం గ ప న ుగ మ | తు ం త త త ుర ణ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ ఔ | | శ | శన | మ హ || మ లం శ ర స చ ౖద న| || ౧ ౨ ||
 13. 13. క త ం పవర ం ము ం పతంజ ం ంజ న ऽ || ||సూర క వచ ం || ౖర వ ఉ చ వ భగ స మహ ం ః| గయ య స ప య || ౧ || త హ ం క వ చ ం వ ం వ జప ఞ ర ధ | సర మ న మ య ం గ ుహ ం మ ూ ల ర హ స క || ౨ || సర పహం దుః ఖ ద శన | మ ష హ ర ం ణ ం సర గ వ ర ణ || ౩ || సర శ త ుసమ ూ హ ఘ ం స జయ ప ద | సర మ య ం సర వ న వ త || ౪ || ర జభ స ప దవ శ న | తృ త ం వ ర ౖర న న ర త || ౫ || గహ హరం సర సఙ ట శ న | ర దస బ క మ హ ః || ౬ || షు య ర ౖ ష | శ ఙ ర ః సర స ऽ వ స ః || ౭ || ఓష శః శ ऽ హ ం ౖర శ ర ః | మ త క ం ప ర ం వ ర స త ుః ర మ ుత మ || ౮ || ర భు మ ూ ర మ శ | స జవ ల జ ౖ మ ర న ః || ౯ || బ న ం కవచ స ర | ఇహ ల ధ గ -వ ృ ర వ న || ౧ ౦ || పరత పర ము మ దుర | కవచ స మూల మ య స చ || ౧ ౧ || వ జప ఞ ర ఖ స మ ు ర స త ః| య త ం ఛన ఇత ు కం వ స సృ త ః || ౧ ౨ || జం శ ర శ ర మ ః లక శ | స ర ధ గ ః ప త ః || ౧ ౩ || ఓ ం అ ం ఆ ం ఇ ం ఈ ం ర ః త ు ఓ ం సూ మన గహ ః| ఉం ఊం ఋం ౠం ల టం ం ర ః త ు న య ః || ౧ ౪ || ~ళ ుం ~ళ ూ ం ఏం ఐ ం త ు ం మ ర ుణ ర ః | ఓం ఔం అం అః శు త ు సః సర జగ శ ర ః || ౧ ౫ || కం ఖం గం ఘం త ు గ సూ ం సూ ర ః సుర త ః| చ ం ఛ ం జం ఝ ం చ ం తు ◌ం అర ప భుః || ౧ ౬ || ట ం ఠ ం డ ం ఢ ం మ ుఖ ం యం శ ర త ః| త ం థం దం ధం గ లం త ు న ం య ణవ లభః || ౧ ౭ || ప ం ఫ ం బం భం మ మ స తు మం మహ ం ః| య ం ర ం లం వ ం భు త ు మ ూ లం సక య క ః || ౧ ౮ || శ ం ష ం సం హ ం త ు వ మ ూ లమ న మ ధువ ః |
 14. 14. ళం ః ం స తు గ శ ర ః || ౧ ౯ || ఙ ం ఞ ం ణం న ం మ ం త ు పృష ం వస య కః| అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం ం తు త ప హ ః || ౨ ౦ || ~ళ ుం ~ళ ూ ం ఏం ఐ ం ఓ ం ఔ ం అ ం అ ః ఙ ం ऽ గ శ ర ః| క ం ఖ ం గ ం ఘ ం చ ం ఛ ం జం ఝ ం క ం న ుర వ త ు || ౨ ౧ || ట ం ఠ ం డ ం ఢ ం త ం థం దం ధం న ూ మ వత ు| ప ం ఫ ం బం భం య ం ర ం లం వ ం జ ऽ క ర ః || ౨ ౨ || శ ం ష ం సం హ ం ళ ం ః త ు మ ూ లం త త న ుః | ఙ ం ఞ ం ణం న ం మ ం తు స సక లం వ ః || ౨ ౩ || మః చ ం తు ऽ ం స వత ు| బు ం ద త ు ౖఋ గ ుర వ || ౨ ౪ || ప ం తః తు య ం ం శ ౖశ ర ః | ఉత ం తమః ౖ ం ం త || ౨ ౫ || ఊర ం ం తు మధ ఞగత ః| ప స రః తు మ ం శ ర ః || ౨ ౬ || యం ద యః తు సు ప ః | సర త సర సూ ర ః త ు ం చ క య క ః || ౨ ౭ || ర జ దూ శ త ుసఙ | స చజ తు ం స ప భుః || ౨ ౮ || ఓ ం ఓ ం ఓ ం ఉ త ఓ ం ఉ ఔ హ స మ య ః సూ ऽ వ ం భ | ం ం ం హ హ హ ః హ సహ ః హ ం ऽ వ సర త ః | సః సః సః సస న ృ ద న చ ద సం క | ం ల య ऽ స ఓ ం ం హ ః సర || ౨ ౯ || ం ం దూ ం దధన ం త చ త ర ం ౖర స ం ం ర ూ ం ర ుర ుర ూ ం ర ర ర భ చ శూ మ | అం అం ఆం ం మ మ య భయ ం ం తు రణ మ ూ ల ప త న ుః స వ త ు ప ర ం హ ం సః సహ ం శ ు || ౩ ౦ || ఇ క వ చ ◌ ం వ ం వ జప ఞ ర ధ | సర వ ర హ స ం చ తృ మన త || ౩ ౧ || మ గ భయ ఘ ం చ ప ఘ ం మ న ు త | గ ుహ ం య శ స ర ం ణ ం సర య స ర ం || ౩ ౨ || ర తు జన | అషగ న న సు ణ ర || ౩ ౩ || అర ణ న భూ ర త మ శ | కన ష ఖ కవచం స ద || ౩ ౪ || త సూ ణ ర న ష గు | వ థ సం ష ర నూ భు || ౩ ౫ || ర ఞ సద ష | జ భ త ం సర మ భ || ౩ ౬ || కణ త గ | ర ః గు క క వ శ ఙ || ౩ ౭ || భుజ ధన త ం బు వ | వ కవ మృతవ చ ఙ || ౩ ౮ || క ర త ం బ ప య |
 15. 15. యస భ త ం గ ు ౖ మ శ || ౩ ౯ || మ నము బ ర | త హం ప వ భ ష న సం శ య ః || ౪ ౦ || లం య ః ప త ం క వ చ ం వ జప ఞ ర | తస స మ స వర భ || ౪ ౧ || అ కవచం జ యస తను | తస త ం ణ ం జన ష ు ష ల || ౪ ౨ || శ వ ర ం ప ద ర సప ం ర స | మ మ ుచ త సం శ య ః || ౪ ౩ || యః ప ద ర ద వ జప ఞ ర | ల య సద ః సూ ర ప దత ః || ౪ ౪ || భ యః పప కవచం పత హ ం | ఇహ య ం భు ము || ౪ ౫ || ఇ ర ుద మ త రహ వ జప ఞ ఖ సూ ర క వ చ ర ూ ప ణం త య ం శ ః ప ట లః || ౩ ౩ ||
 16. 16. m e dhadakshinam urt yjyo t ishanilayam .blo gspo t .in http://medhadakshinamurtyjyo tishanilayam.blo gspo t.in/2012/04/blo g-po st_5055.html చంద రత రణ SRI P.V.RADHA KRISHNA ( PARAKRI ) మ ుత మ ు మం ము లు చ ం దగ ప దమ ు . చ ం దు జలగ హ ౖ ల వ ర మ ు గ ల డ గ ుట వ లన జలమ ు వ ల స న వర య లు గ ల మ ుత మ ులు చ ం ద సం భం ధమ ు ౖ య ున . అ క పంచ భూ ల సం భం ం న గ మ ున ం చ ం దు మ ుత మ ు గ ూ న ున . ఈ మ ుత మ ు ష మ ులం ద క ఫ ష మ ులన ు ట గ లదు . అ న య ు సం త మ ు గల . సం భం ం న దగ ుట వ లన బ సు ర ౖ ఆకర యము ం ట ుం . శ ర మ ున ం ద న చ క మ ున ం ద ం ం జమ ు కల అ ఈ మ ుత ం క లవ స వ చ న మ ు మ ుత మ ు చ ూ చ ుట లు ర ం గ ు క ఉన ప న ుం లువ ం త ర ం లు ఆ ప చ ర ం గ ు న ుం ట . న న చ క మ ున ం ద ఆ ప చ ర ం గ ు ం ర లు శ ర మ ు న ం దం త ట న ు ం , త ష మ ులు హ ృ దయ ర ల మ ున ు న క ంతను క ఆ గ ము క ం పగల , ఈ ం ప రశ సన న , త ప పము అ క ధులుత న మ ులు గ ల . , హ స , శ వ ణం అ న ు న త మ ులం దు న ర ు ఏ సమ య మ ున ం ౖన న ు , మ ుత మ ులన ు ధ ం చ వ చ ు న ు ఇ త ర త ల ఆ ష, ష, వ న త త లు తప త న ర ం దర ూ మ ుత మ ుధ ం చ ుట వ లన ఇ బ ం య ున ుం డ దు . అ న న ూ జన త క గ హ మ ుల క గ త ులన ు ం ద ం త ర శ మ ులు ర ము గు ప ం చ ం దగ హ మ ు ష మ ు న ున సమ య మ ులం మ ుత మ ులన ు ధ ం న డ ల చ ం దగ హ మ ులవ ల క సక ల అ ష మ ులు ల శ ుభం క లుగ ుత ుం . జన క లమ ున ం ర న త క చ క మ ున ం దు చ ం దగ హ మ ున 6-8-12 ప త మ ులు క లుట . క ఆ న మ ులం దుం ట , ఆ అ ప త ుల క దృ , క ల క సం భ ం చ ుట వ ల ష ప దుడ గ ుచ ు . అం క ం డ వ న మ ున ప త మ ుక ఎ దవ న మ ున ం దుం ట అష పత ము వ ం య మ ున ం దుం ట వ లన చ ం దు అప ర నరు ట
 17. 17. క వ శ మ ులున . ష డ ర బలమ ు ం చ ుట , అ ష క వ ర మ ున ం దు న ం దు లు క లుగ ుట . మ దృ దు గ మ ులు ప ం చ ుట దలు గ ల ల ణమ ులు చ ం దు దుష త మ ున ు అ కము ం చగల . చ ం దు దుష ల ణమ ుల య ుం అ త క దశ , ఇ త ర శ ుభదశ లం త అ ం ర శ లు సం భ ం న లమ ు మ యు ర వ శ మ ున లసర గము సం భ ం న లమ ున ం ద చ ం దగ హ సం ర సమ య మ ు బ దుష ల న మ ులు గ అ క షయ ప మ మ ులు , వ క ఫ త మ ులు క లుగ ుచ ుం డ గ ల . ఆ దుష సమ య మ ులం దు మ ుఖ మ ు ర సం భన న ష మ ు , ధన న త , గ శ న మ ు , గ ృ హ క లమ ులు దం ప త ుల క లహ మ ు స ర లు , క శూన త మన ం ం చ ుట , క త , దప ట క ట, ఆ చ న లు , భ ష శూన ం న ుం ట , మ భయ మ ు , అ ర హ ృ దయ సం భం ధ ధులు , ట ం క మ ులు , వ ృ ప లత , అ ప జయ మ ు , త ృ క లహ మ ులు దలగ ు దుః ఖ జన క ౖన ఫ త మ ులు క లుగ ుచ ుం ట . అ సమ య మ ులం దు మ ం ఆ మ ుత మ ున ు ధ ం చ ుట వ ల చ ం దగ హ దుష త మ ు న ం శ ుభమ ులు క లుగ ుత . మ ుత మ ుల క శ ుభ లు : మ ుత మ ుల క ష ౖన ఆ మ ుత మ ువ ం ఉ త మ మ ుత మ ులన ు య ప దత ుల న న ుస ం ధ ం న డల ప ం త త , మన ం , ర వృ , ం పత ఖ మ ు. అ న త , అ క ప క శ , సదు , ర వ మ దలు ం దగ లుట , జన ర ం జన మ ు , ౖర మ ు గ ం చ ుట , ట ుం బ సుఖ సం లు , ధన వృ , గ సం ప దలు క లుట , ఆ ట ం క మ ులం త ం ఘ ము అ ప న ులు ర ర ుట , శ ుభ ర మ ులు క ల వ సం ష మ ు క లుట జర ుగ గ ల . ఈ మ ుత ర ణవ ల ష ు, అ ప ర మ ు, , , చర ధులు , య , ఉ బ సమ ు , హ , ళ త మ ు , అ ర ధలు దలగ ున వ య ు ంపబ ఘము ఆ గ వ ం త ులు గ లర ు . చ ం దు ర మ ుల ంత సం భం ం య ుం ట వ లన ర న ష మ ులన ు ం వృ క ం చ ుట మ ుత రణ ఉతమ ౖ ఉన . మ ుత మ ు ధ ం ప ద :ము లు అ క ర లు న ున ప య లు గ ల ౖ గ ుం డ ం న ుం ప ం ఆ ము లు ధ ం చ బ ష ౖన . మ ుత మ ున బర ు ఇంత ఉం అ యమం క నప ఎం త ద ఉం అంత మం .అ క ఒ మ ుత ం మ ుత ం ధ ం ట ద చూ ధ ం చ డ ం అ వ సర ం దం డ లు , లలు ధ ం ము లు అ కం బ అ , ష ం దు . ము లన ు బం ర ం ం ల య బ న న లుచ దర ఉ ం గర ం ఇ ధ ం . వ ణశ ుద ర శవణ న త ం , క మ మ రం , చం ద గ హ ణ సమ య ం , వృషభ చ ం దు ఏక దశ న ం న ుం డ , చం ద ర జ సమ య ం , వర ము దుర ు రము ం చూ మం మ ుత మ ు ఉ ం గ ర మ ున ం దు ం . ఆ త త ఆ ఉ ం గర ము ఒక నమం త యు ఆ ల ఉం మ ర ుస మం శు ం . ధ ం తమ బలమ ు చ ం దబలమ ులు గ ు న ుం న శ ుభ ధుల మ రం క శ ుక ర ం న వృ ష భ, క ట క , ధన ు న లగ మ ున ం దు ఉ ం గ ర మ ు ( ం ) ధ ం చ వ న ు , ఉ ం గ ర మ ున ు ర ం న శ ుభసమ య మ ున ం దు ధ ం చ ుట మ ుం దు
 18. 18. య ం , న మ స ం , గ ుర ు , గ ణప , చ ం దగ హ మ ున ు ం ౖ నగల అర న ుం చ ు "ఓ ం వ ం ఐ ం ం ం ం సః చ ం దమ స "అ మం శ లం 108 ప య మ ులు జ ం న దప ఆ ఉ ం గ ర మ ున ు మ ు రు క న ులక దు ఉ ం గర ధ ం లు త ం ఎడ మ ఉ ం గర (అ క )ధ ం చ డ ం ష మ ు లు , ర ుష ులు మ ుత మ ులన ు లలు ఇ త ర ఆ భర ణమ ులు ధ ం చ ుట గ ూ ౖ నము ప ర ం ధ ం చవ న ు. ఉ ం డ ర మ ున ం ద అ గ ు గ ం ర ం దమ ు న ుం న డ ల మ ుత మ ున ం ద శ సం ప న ౖన వ ర ణమ ులు శ ర మ ున ం దు ప ం ఫ ల డ డ గ లదు . ముత ం ఇ చందు ప క ప బ న . ముత ములు ఎ వ ముత ప ల నుం ల . అనబ నత ం న ప లు క న ఒక రకం ప నుం ల . ముత ములు అ మన ళు తుం రు. ఆ ముత ప లు చు సముదం ద తున ఆ శం నుం న ను ప ప ల ముత ం రుతుంద మన మం బుతుం రు. ఆ శం నుం ప ను లు ముత ం ర . సముదం ' ర ఆ స ' అ లువబ ఓ రక ౖన గుల ప ంటుం . ఇసుక, ం ముక లు, ళు తన ద న ఆ జలచ జలద ం కలుగుతుం . ం ఆ స ఆ ఆబ (ప రం) వ ంచు వ ఒక ధ ౖన ద ఆ ంతం దల సుం . యం న ఆ ద ' క ' అం రు. ఈ ధం స ంపబ న ద లు సంవత "ము లు' రూ దు ం . ఐ పసుతం ఇ సహజ ద ము లక , పంట పం ంచబ ము ఎ వ రు తు . జప యులు ఈ ము ల పంట ఆదు లు. సు రు వంద సంవత ల నుం ము లపంట ద ౖం . 'అ 'అ స అ జ ర ంతం రు . ము ల పంట సం ము ల ౖత ులు ఈ అ స పటు 'ఆ ' రు. ం ఆ అ స ఎప ' క ' దల యడం ం ముత ం త రు వడం దల తుం . అ అతను చు ర ం .ఉ సహజం ఉత అ మం ' ' ంటుం . జ ద ౖన ము లపంట ఇతర ం ల ం ం . ము లు , లు , ల , , బూ , గు రంగు రు . నలు , ఎరు , ము లు రు . 'త ' ప శం ప ం నలు రంగు ము లు రకడం షం. వ వ యం పం ంచబ ము ల క సహజం ము లు ప టు ఎ వ ఖ దును క ఉం . ౖ , , కల , ను బ ము ల ధరను ర రు. ప ం న ముత ం లు ౖన ప గ ంచబడ , ం క , య , బరు లు మం అ రం ం రు. ముత ములు ధ ట రు . “జలధర ఫ ఫ ణ చ క జలచ ర క మ స శంఖ వ జ ల దం ష శ ు లుదర ం బుల మ ుత మ ు ద వ ర మ ులు ధమ ు ౖ" : ముత ములు ఘములందును, ముల క పడగల యుం ను, దురు మత మూ రసు లందును రు గడల యందును, శంఖములందును, అడ పం ల . ముత ప లందు త మం ముత ములు ల ంచును. ంగులందును, రలయందును
 19. 19. ముత ముల ఆ ర షంబులను బ అ య యు, సు రమ యు, సు ధములగు దములు జన ల ణంబును బ గల . మ ుత ం లు : దృ శ ం రం న ర క మ ు - గుంటలు న వ ృ త మ ు - మూ రలు న క - నలు రంగు న కట ఠము - న న పల దుమ మ ు - ఎరు రంగు న జఠ ర మ ు - ం వంతము ం ధూ ం క ం - మబు రంగు న మ - ప కను వ ఉన శు స ర మ ు - ఇసుక ణు ల న న న మ ుత మ ులన ు ప ం చ ుట : ఉ ను మూతం క అందు ముత ములను న అ కృ మ ముత ముల యు, పగుల ండ రు ముత ముల లువబ ను. వ ఊక చక న లకల వ త య ప ము లు ర ు ప శ ం : వ య గ , లంక, ఆ , య ం, జ , ఇం , ప , ద ణ రత శం ము లు రు ద శం గు ం ం ,ఆ ము ల ఉత , ము ం . . అగ నం సహజ ద ౖన ము లను, ఇ ష ము లను ంతవర ము లు మృదు ం . అ కృ మ ము లు గ , లు . పంటల పం ం ము ల ద సహజము ల పంట ము ల ఆ ట క త వ ఈ య షపరం త వ ఫ లు ఇ య అం రు. ధ లు : ర మం - ర , య మం - ర , ఇతర లు కం, కటశర ర, వలము, ము ము, రుముం అ రు గల . ప న ంచున . సహజ ం ,మ లు ఉత , ౖ , రం ం న సులభం గు ంచవచు , సహజ ౖన పం ద రు ఇసుక ం ం క య ండదు. ంటుం . బ ఈ పంట ము లు ము లు మ న క , పక శ ం , కం ఆ క, నశ ం . మం ము లు ధ ంచడం వల మ ప తులు, అదృషం, ఆ గ ం కలుగు య నమ కం. ము లను ం మం . ము ఉంగర లు ధ ం . ము య యు మూ . అ అ మ సంపద, సం న గ ం, రు మ రం ధ ంచడం ల జము, ం , కం, ముక ము యము, మ ుత ం ల లు : ర యన స ళనం - CaCO3, H2O (82 – 86% CaCO3 ఆ ౖ , 10 – 14% క రు) , వరం - లు , నలు , ఉతర వ లు, వరమున రణం , ం , ౖ , ౖ , 2-4
 20. 20. ౖ , రు క నత ము, - 3.5 నుం 40, ధృడత ము - గు , ందత (S.G) – 2.65 to 2.85, ఏక క రణ ప రము (SR/DR). SR/Agg, పగులు - అస నం, అంతరత మూల లు , ం ప వరన ప క (RI) 1.530 1.685 అ ల త ర ల ప (U.V.Light) జడం నుం బలం , దృ లు , . బ ము ల బరు ను ల లు టు. ఇ 1.259 లు ఇ కల రు. చ ం దగ హ ష రణ చ ం దగ హ ష రణ చ ం దు ం చ ుట ,దు ఉ ం చ ుట , య ం న ం య ుట ,మ ుత మ ు ఉ ం గ ర మ ున ధ ం చ ుట , ల సు న ుట య వ లయ ున ు . సమ ు , ల ఆ , మ ుత మ ులు , ల వ సమ ు ం న క లశ మ ు ,ఎదుల ఎ ఒక మ రము నము న చ ం దున సం భం ం న షము న ు. వ ర ు, న గ ం ధమ ు , ం మ ,ర క చ ం దన మ ు క శ ం ఖ ు న ం దు న త నము న చం ద ష ము ప ర మ ు క లుగ ున ు . స ఉ ం గ ర మ ు , ం ఉ ం గర ము ధ ం చ ుట మ ం . శ ుభ గ ల మ ర మ ు న ం దు ఓ ం - ం - ం - ం -సః చ ం దయ న మ ః అ న ు మ ం త మ ున ు 40 జప మ ు వ న అ న గ 41వ న య ం , ల వ సమ ు న ం దు నము న చం ద ష ర ణ క లుగ ున ు . || చ ంశ గ అస మ త || య నమః| చ ంశ మ తస త మ ఋ ః, వ , ట ఛన ః, చన త జ గః| చ న స శ ృ ణు శ ుభ మ ప | శృ న దుః న ు చ త సం శ య ః || ౧ || సు క ర శ మశ ర బః మ ుద య ః | క య ః శ ుభ న ుశ న ప ః || ౨ || శ మక జ కర ః| ఆ య ఇ న ుః ంశు ష షః క ః || ౩ || ౖ తృ ర ర వ సమ వ ః | న త యకః శము రశూ మ భుః || ౪ || పహ న యః ప | ప త హ ం భ సం య ుక సస న శ || ౫ || త చ ప ద సు ల త ర ం స త | గ ం చస ం భ చ న బలం స || ౬ || || ఇ చ ంశ మ త ం సమ ూ ర || || చ న క వ చ గ || య నమః|
 21. 21. అస చన కవచ త మన స త ఋ ః| అ న ుష ు ఛ న ః , చ వ , చన త ర ం జ గః| సమ ం చ త ుర ు జం వ యూరము జ ల | సు వ స న య న ం శ ఙ ర స చ భూ ష ణ || ౧ || ఏవ ం జ త ం శ న ః క వ చ ం శ ుభ | శ తు శ ం లం త ు క ః || ౨ || చ చన ః తు శు తు ప ః| ణం క ర ః త ు మ ుఖ ం మ ుద న వ ః || ౩ || త ు క ణం చ మః స ౖ తృకస | క సు క ర ః త ు వ ః త ు క ర ః || ౪ || హ ృ దయ ం త ు చ ం శ ఙ ర భూ ష ణః | మ ధ ం త ు సుర ష ః క ం త ు సు క ర ః || ౫ || ఊరూ ప ః తు మృ ను స | అ జః త ు జ తు ధుః స || ౬ || స ణ తు చ ऽ లం వ ః | ఏత క వ చ ం వ ం భు మ ు ప య క | య ః ప చ ృ ణు సర త జ భ || ౭ || || ఇ చ న క వ చ ం సమ ూ ర ||
 22. 22. m e dhadakshinam urt yjyo t ishanilayam .blo gspo t .in http://medhadakshinamurtyjyo tishanilayam.blo gspo t.in/2012/04/blo g-po st_2833.html జ రత రణ SRI P.V.RADHA KRISHNA ( PARAKRI ) పగడము మ ుదుర ు ఎర ు ర ం గ ు క న ున ు ఉం ప శ వ ం త ౖన ప గ లు జగ . ర క వర ము క అ తత ం గల ర ుష గ హ మ ు . ప గ డ మ ు త సం బం ం న . ఎర న ుం ట వ ల న ు ఇ ష ప ద ౖన . ఈ ప గ డ మ ు ష మ ున ం ద త మ న ు ష మ ున ు హ ం ప గ లదు . స న య ు సం త మ ు గల , ర ుష , య త మ ున సం భం ం న దగ ుట వ లన క నము న ుం త న ప డ దు . శ ర మ ున ం ద మూ ర చ క మ ున ం ద ధ ం ష మ ుల య ు ఈ ప గ డ మ ున ం దు ల య ుం ట వ లన , మూ ర చ క మ ున ం ద ప సు ప చ ర ం గ ుగ ల ం ర ల హ త త ం ౖ ఏ ధం ప య గల ఈ పగడం ధ ం చడం వల అ ధం హ త ర లు హ ర ం లగ ుం చు , రక లు , వ , బ ప ష , అ ల ర ు , జన ం య సం భం త ధులు , ట క ం వ ం అ క అ ం ట ు ధులు , ళ ధలు దలగ ు అ క ఋ గ త లు ర ఆ గ వ ం త ులన ు య గ లదు . మ ృ గ ర , త , ధ ష అ న ు న త మ ులం దు బు న రు ఏ లమ ున ం ౖన న ు మ ం ప గ లన ు ధ ం చ వ చ ు న ు . ఇ త ర న త త ల మ ుఖ ం ష , అన ు ధ, ఉ త ద న త త లు ప గ డ ం ధ ం సత త లు ం దట ం క ష మ ు, న రు తమ క జన లమ ున ం ద త క చకము న న ుస ం గ హ మ ుల క ద ం త ర శ లన ు గ మ ం జగ హ మ ు షప దమ ు న ున సమ య మ ులం పగడ మ ు ధ ం చవ న ు. అటు ధ ం న డ ల జగ హ ష మ ువ ల త ం సం భ ం అ క అ న లు , ం ప బ శ ుభమ ు జయ మ ు క లుగ ున ు . జన సమ య మ ున ర న త క చ క మ ున ం దు లగ మ ు న ుం , 6-812 న మ ులం దు ం న క ఆ ప త ుల క ల క , దృ ం య ుం న డ ల జగ హ షప దమ ు , య , సప ప త మ ులు గ లుట 2-4-7-8 న మ ులం దుట ష ప ద ! ష డ ర బలమ ు , అ ష క బలమ ు , క న జ గ హ మ ు ౖన న న మ ులం దుం న ష య ుట దుష ల ణమ ులు క బలవ త ర ు ౖయ ున అ ం ర క గ హ మ ు క మ హ ర శ లు ,
 23. 23. అ ం త ర శ లు సం భ ం న మ యు ర మ ున ం దు దుష న మ ున ం దు సం భన మ ు వ క త మ ు గ హ య ుదమ ు , ప గ హ ధలుసం భ ం య ున లమ ున ం దు శ త ృ వ ృ , టు, ద దమ ు ఉ క మ ు , ర క న త , ర గ మ ులు , శ స త లు , ఆ క క ప దమ ులు , అ ధలు , ష డ , ఋ ణ ధ , ౖర మ ు , భూ న ష మ ు , అ వ న మ ు, ల ఘ మ ు, చ జన హ మ ు, త క లహ మ ు , దం ప త ుల డ ట ు , సుఖ ధుల ధలు , దలగ ు దుః ఖ ప ద ౖన అ క ఫ లు ం చ ున ు . అ సమ య మ ున ం దు ఉ త మ ౖన ప గ డ మ ు ధ ం న అ ష ర ణ ౖ శ ుభం క లుగ ుత ుం . ప గ డ ం ధ ం చ డ ం వ లన క శ ుభ లు : బహ , య సం భం ం న సం భం ం న ఉ త మ ౖన ప గ లన ు య ప దత ులన న ుస ం ధ ం న డల శ ుభం జర ుగ ుత ుం . ఆ చ ం ప ర ం క లు అ ం త ం ఆ ప న ుల జయ ం ల సుం . ఆ ర ణమ ు శ త ుత మ ు ల జన వ క ర ణ ల ం చ గ లదు . ప గ డ మ ు అ న ుం , ఆ య ుధమ ుల న ుం క ౄ ర శ త ృ ల న ుం త న ర ణ ర గ లదు . ఆ క క ప దమ ులు , గ ం డ మ ులన ు త ం మ ం క ం చ గ లదు . లం సున ఋ ణ ధలు , సూ దయ మ ున కటు ల నటు ల న ు. హ షయము క ధ ఆ ట ం క మ ులు అ ం త ం ఘం హ ం జర ుగ గ లదు . జ ష మ ుల వ లన క ంపత తం క క ల లు , క లత లు ర లు , ప ర స ర ౖష లు , ల ం దు ర వ న లు , అ ం త ం , అ న మ త ౖన అ న ు గ ం దం ప త ులు ర లం సుఖ సం ర వ న ం సు న ుట డ త ుం . యంత ప శమ త ర చు క లుగ ుచ ుం అ క ప లు , ర ు హ న మ ుల క న లు , శ త ృ ల య ు లవ ల సం భ ం జ య ధలు , సులు , ఇ త ర ధలు , వ ధులు , మ ూ లశ ం క ర క ట ు , జ ర మ ు , హ పమ ు, చర ధులు , గ డ లు వ ణమ ులు లు ళ ధలు జన ం య మ ుల సం భం ం న అ మ ులు . క న రు దలగ ు ం అ క ధులన ు ఘం ం సం ర ఆ గ వ ం త ులగ ుట ప ర సం ష మ ు త ృ గ ల సుఖ వ ం త ౖన త మ ున ు గ ట పగడము డ డ గ లదు . ప గ డ మ ు ధ ం న తం ౖ స ం బదక ం మ తనం అ ఉ ం డ . సహ న ం హ సం జృ ం భణ అ క ం న ుం ట . అ ంతం న ున భూ మ ులు న మ గ ుత . ప శ ుసం ప ద వ ృ ం , వ వ యర ం గం ష ం దు ర ు . లట , ఖ ప రు య పగ ధ ం చడం మం . వృ అ ర న ప భగ ల ౖ ప ప య ం దు జ ం దు ర ు . ప గ అ ప ౖన జగ హ ం అ న ుగ హ ం క శ ుభగ హ న ఉ ం ఎం త మ ం ఆ ధ ౖన బలం క ల ౖ అ శ ుభ ఉం అంత ను క . ఆయన క ర ౖన ప గ ధ ం చ డ ం వ లన జగ హ ం ప సన ు ౖ సక ల ఆయు ల గ ల సం ప దల , జ జ త ర వం , ఆ గ మ ు, ర వం వం వ ృ , సక ల లు క లుగ ర ు. పగడ స లలు ధ ం చ డ ం వ లన ౖ ధ ౖన ఫ లు క లుగ ు . రు లల య ం దు ఏ ప గ లు క సం ఒ క ం ప గ లు ధ ం చవ న ు. ఇత ర నవర లవ ప గ లు అ క ధర లుక య ుం డ క అ ం దు ట ు ధర ల . పగడము ధ ం పద : ప శ ుభ ౖన ప గ లు రణ గ మ ు న ుం ట . బహ ప ళ ం బర ు న ుం ప శవం త ము న ుం ట ుం . య బర ు తం ం చ గ లదు . ఇ ప గ డ మ ు ఏ ట ు (21 వ డ ం జల బర ు )గ ల ధ ం చ ుట ష మ ు . ణమ ు న ున ప గ డ మ ు
 24. 24. ష ఫ లప దమ ు , అ ట ు డల దం య వ న ున డ వ చ ు . న లుచ దర , వ ర ులమ ు లువ న ుం న . న ర మ ున ు న ప గ డ మ ులు రణ అంత ఉప ం చ . పగడము న ౖ షర తం ం . బం వ న ున ప లు మ ూ లలయ ం దు , ఆ భర న మ ులం దు న ుట ఉ త మ మ ు ప గ డ మ ు ఉ ం గర ము బం ర ం క ం , ప ం చ హ మ ుల త రు ం . ఈ ఉ ం గర ం ట గం ము రము ఉం చ ుట ూ వ లయ ఖ లన ు ఏర ర చ డ ం మ ుఖ మ ు . క ృ ష ప ం చ దుర మ ం గ ళ ర ం వ న న మ ున ం దు , క మకర ధ న త సం ర ం లం ఏ ఒక మం గళ ర ం , మ హ ం 1గ ం -2 గ ం || మ ధ లం క 2గ ం - 3గ ం మ ధ లం ద ణమ ుఖ ం పగడము ఉ ం గర ము ం చవ న ు. ఆ త త ఆ ఉ ం గ ర మ ున ుఒ క న మంతయు నవ ల ఉం మ ర ుస న మ ం త య ు ప ం చ గ వ మ ులు (ఆ లు , ర ుగ ు , ఆ , ఆ పం తం, మయం క న )య ం దుం , మ ూ డ వ న సుగ ం ధ , ద ల డ న ు, ఎర చ ం దన ళ తను రు కం జ ం శు ం చవ న ు. ధ ం తమ బలం చ ం దబలం గ న శ ుభ దులయ ం దు (శ రం క) ష, క ట క , ం హ , వ ృ క , ధన ు న లగ మ ులు వ ం చ ు లం దు ఉ ం గ ర మ ు ఉ ం గర ధ ం . ధ ం చ ుట ర ఢ ప ర జలు జ నమస ం గ ుర ు లన ు గ ణప ం ద ణ మ ుఖ మ ు లువ ఉ ం గర ము అర య ం దుం చ ు "ఓ ం లం ఐ ం ం ం మ య సక ష ర య ం ం "అ మం శ లం 108 ప లు జ ం , ఉ ం గ ర మ ు మ ు రు క న ులక దు ధ ం చ వ న ు . లు త ం ఎడ మ అ ధ ం చ ుట శ ుభప దమ ు . లలు ఇ త ర ఆ భర ణమ ున ం ద ప గ డ మ ుల ౖ ధం శు ణ ర మ ులన ు ర ం ధ ం చ ుట స సమ త మ ు , ఉ ం గ ర మ ు అ గ ు న ర ం దమ ు క య ుం డ వ న ు . జ గహ ష రణ జ ష రణ ను ం సుబహ ణ ం చ ుట వ లన ,ఎర ప గ డ మ ున ు క ం దులు , క లు , లమ ు ,బం ర మ ు ,ఎర వ సమ ు , యం ద న నము య ుట జ ష ర ణ అ గ ున ు . ం త య ం దు చ ం డ క ర గ ం ధమ ు , వ ర ుగ ం ధం ఉ కప క న నము న అం రక షం వ ం ప బ న ు .బం ర ు ఉ ం గ ర మ ు ధ ం చ ు ఆ ర మ ు క లదు . శ ుభ గ ల మ ం గ ళ ర మ ు న ం దు ఓ ం - ం - ం - ం -సః య న మ ః అ న ు మ ం త మ ున ు 7 లు 40 ల న ఎర ర ం గ ు బుట క ం దులు 41 వ న న మ ు య ుట మం . పగడం ఇ న ప క ప బ న . సముదం అ గు గం (po lyps ) అ వ సున . ఈ టు ఆ రం 6 నుం 9 అంగు ల డ రుగుతుం . ఇ సముద నుం యం క ం ఒక మ ౖ ట ంచు ంటూ తుం . మ వ లు గుండం ం . అందు అ యం రణం రుగుతుం , అ న ఆ క ం మ ఎముకల మనం 'పగడం' ంటు ము. ఆ ధం ' పగడము' అ సముదం వ ం ఓ జలచరం లూ ఓ గం మనం . పగడం అ రంగుల రు తుం . ఎరు , లు , గు , యం, పసు , పచ రంగు పగడం , షపరం ఎరు రంగు పగ ఎ వ ఉప రు. పగడం ఎప అ రంగు ఉంటుం అ
 25. 25. షపరం ఎరు రంగు పగ ఎ వ ఉప రు. పగడం ఎప రం దు. అ మం పగడ అ నప ఒక రంగు న రంగు ం బ అ న అను వ దు. అ రంగు ఉంటుం అ వడమూ జరుగుతుం . అంత దం ం ల గ ులం గ ద ం చు ఱత క సర గ ప శ స వ సు భద ర ణ సం దుమ ం బు " | | ండపండను, ఉ పండను, ఎర పండను, వ రు పండను, సుంద ంగుల ం ద లను, లుక ము లను, రకచందన షమును ం ం వం ం య క యుం పగడములను ధ ంచు రల రత క సర గ ములు, సర గ వసు సమృ యు గలుగును. “ ఱ ధ పడగము లు : మ లమ ు : ఆ డ వం మరకలు న జర ర మ ు : బు లు వం న . : స నము ం న . మ న మ ు : నల మరకలు న ం రకము వ ఎర న హణ అ , మ హర ౖ క మం న , , ందూరము రంగు క గ ను, నును ను నుం న య . దుగ, ష ము వ లు న ౖశ , మ నము త వ ప శం క నును నున శూద అ ప వచు ను. ల ం ప లు : అ , టు ల రం ంబ ఐదు నుం అంత ౖన పగ లు టు, , , ,ఆ , ౖ టర దూరం పగడ మ లు రు రు . ష , లూ ఎర సముద . సముదం ఎంత తు పగడం ధ ంచడం వల రసం వ , రక సమరతను, యకత ల లను సం ంచగలుగు రు. పగడం ఎరు రంగు సుం . అ రకం ద న ల వ వస ద ప వం చూ తుం . ఆ ధం జ రం, ం ౖ , ం . ౖ , ం ధుల నుం ర ణ కవచం ఉప గప తుం . పగడ రణ మంగళ రం యవ ను. పగ ఉంగరం ధ ం ట బం రం, ం , లను ఉప ంచవచు ను. పగడం ళ అ క (ఉంగరం లు), చూ ధ ంచవచు ను. పగడం ధ లు : ర మం- ర , య మం - ర , ముం , మంగ , ప ళము ఇతర లు - అం రక మ , అ పలవము, జ యము, ర ంగము, దుమము ల లు : ర యన స ళనం: CaCO3, యం మ యు 3% MgCO3 స క ఆ రం కర ణ స ళనం. వరము - త ఎరు , ముదురు ఎరు , ఆ ం ,నలు , ం తరు త బం రు వరం, వరమున రణం - ఐర , యం, రు ం, క నత ము - 3.5, దృఢత ము - గు , ందత(S.G) 2.60 – 2.7, పగులు - అస నం నుం ంట : అంతరత మూల లు - రం లు, ప లు, ం ప వరన ప క (RI) 1.486-2.658. U.V.Light – జడం, దృ లు, - , , ౖనం, ంథ ల ర ర , ఇవ , రు , ల ౖ HCL చర జ న రంగు ను.
 26. 26. || అ రక త || అస అ రక తస | రూ ర స ఋ ః| అ వ | య ఛన ః| మ త రం జ గః| అ రకః శ ధ ధ సుత ః | మఙ మ ధన ప దః || ౧ || ఋ ణహ దృ క గకృ గ శనః| దు త వ ణక ర ః మ ధన హ ృ జః || ౨ || మ న రకవ ర య ణః | ర క వ ర శ సర క వ ధక ః || ౩ || రక ల ధ మ ణ గహ య కః| మ స య ః ప త త త ం న ర ః || ౪ || ఋ ణం త స చ గ ం ద ం చ నశ | ధన ం లం య ం ౖవ మ ర || ౫ || వం త క ర ం త ం లభ త సం శ య ః | ऽర ద మ స మ ఙ లం బ ష ౖః || ౬ || స నశ చ త స గ హ క ృ ధువ || ౭ || || ఇ స న అ ర క త ం సం ర || || జ క వ చ || గ య నమః| అస అ ర కకవచ త మనస కశ ప ఋ ః, అ న ుష ు ఛ న ః , అ ర వ , మ త రం జ గః| ర మ రకవ ః చ త ుర ు షగ గ భృ | ధ సుత ః శ ధర శ శ ూ స మ మ ద ర దః ప న ః || ౧ || అ రకః ర న ు ఖ ం ౖ ధర సుత ః | శ ర మ రః తు ర క చ న ః || ౨ || ం శ ధర ః త ు మ ుఖ ం ర క చన ః| భు రక చ హ శ ధర స || ౩ || వ ః త ు వ ఙ శ హ ృ దయ ం త ు త ః| క ం గ హ జశ మ ుఖ ం ౖవ ధ సుత ః || ౪ || న ుజ జః త ు భక య ః స | స ణ ర ష హ న ః || ౫ || య ఇ దం క వ చ ం వ ం సర శ త ు రణ | భూ త త ం శ న ం సర ద || ౬ || సర గ హ ర ం ౖవ సర సమ త దం శ ుభ |
 27. 27. భు మ ు ప దం న ౄ ం సర గ వర న | గ బన ం చ సత త న సం శ య ః || ౭ || || ఇ ర య మ ఙ లక వ చ ం సమ ూ ర ||
 28. 28. m e dhadakshinam urt yjyo t ishanilayam .blo gspo t .in http://medhadakshinamurtyjyo tishanilayam.blo gspo t.in/2012/04/blo g-po st_7201.html రత రణ SRI P.V.RADHA KRISHNA ( PARAKRI ) కము భూ గహ అ న ుసం న ౖ య త దూ ల ప భ ం లు ఏ ఐ మధ హ లు ప ం న - తు ల గ లున ట ు త ఖ ళ స త లు ర ం ర ు. అ గ హ ౖన న , క మ ున దగ ర సం భం ధమ ులున . ఒ క ం త మ ు ప ర ం భూ ళ మ ు క ఎడ మ తు ల ప . అ ం దువ ల భూ క ఏ ౖ గ ం సూ ర చ ం దుల అ వ సుం ఆ గ హ సం భం త గ హ ణం సం సున ద న న ం త మ ు. అ గ హ న లం ప ర మ ప త ౖన ర య ుల న మ క ం ఎప రు న ట ువ ం భూ క ఎడ మ ల దూ ర ం 180-0` ౖ త ు మ ధ గ ల దూ ర ం 180-0’ ! భూ క ఆ య ౖఋ లన ు క ద ణ ౖ ఈ న య ువ లన ు క ఉతర త ువ ంద ం త మ ు. గ క వత త దమ ులం దు లుప బ న . అ త క మూత ము వం ర ం గు క న కము సం భం ధమ న ుట స ం హ మ ు దు . న క ర ౖన క మ ున ు ధ ం చ ుట వ లన తక ర మ ులం ద లు ం ప బ సక ల వ ృ జర ుగ గ లదు . ఆర, , శ త ష ం జన న ల ర ు ఏ సమ య మ ున ం ౖన న ు క మ ుర త మ ున ు ధ ం చ వ చ ు న ు . న న త మ ుల ర ు త ం త మ జన సమ య మ ున ం ద గ హ న న ుస ం బలవ ం త ు ౖన దుష న మ ులం దున ద ం త ర శ లమ ున ం దు త క మ ు ధ ం చ ుట ఉ త మ మ ు . ఎవ ౖన న ు జన త క మ ులం దు గ హ మ ు ష డ లమ ులు అ ష ట క వ ర ం దుబలమ ు క జన లగ మ ు న ుం 6-8-12 న మ ులం దున న ు , ఆ అ ప ట చ ూ డ బ ట , త ట ం న న ు , ఆ న మ ున ం దు ఇ త ర ప గ హ దృ గ సం భం ధమ ు క న న ు బ ష ప దు మ య ు 2-5-7 న మ ులం దు ప గ హ సం భం ధమ ు క న న ు , గ ుర ు సం భం ధమ ున ు క ధన ు న శ ులయ ం దున న ు , గ ుర ు సం భం ధమ ున ు క న న ు, గహ
 29. 29. శ ల సం భం ధమ ు క జన లగ మ ున ం దున న ు , అ క ష ప దు ౖ అ ప ర మ ుల న ర ు న ు , చ ం దు బల న ు ౖ య ుం డ బలవ ం త ు ౖన న వ మ న మ ు న ం దుం న (శ ుభ దృ క) ష మ ులు క లుగ య గ ల . న త క మ ున ం ద అ శ ుభ ద ం త ర శ లు ప ం న , ర మ ున ం దు సం ర మ ు ష య ుక ౖన లమ ున ం దు ధ ర ూ ప మ ుల క ష న ష మ ులు , ఈ ధలు , ర ున ప త ులు త ట ం దుః ఖ ప దమ ు న ుం డ గ లదు . మ య ు దుష గ హ ౖన గహ ఫ లం ట ుం బక ల లు , అ జన ధమ ులు , ఆ నషము భం గ మ ు , ర న ష మ ు, ర ు లు , గ ర ఋ ణ ధలు , వ ృ ప లత , ఆ క , క ధలు , య మ ులు , ప గ ల దుష గ హ ధలు ఆ ర మ ున ం ద ష త ఆ త హ త న ు గ ూ ఆ ం చ ుట , ఉ దమ ు , మ బమ దలగ ు న క ధు క ళ లు ను ర ుగ ులు ర ుట , క ఏ క మ ులు చ లు (అ ర ం ) వర ు, ప క ర ు, గర శ ం , న ,క , మ లబదక మ ు ద సం భం ం న అ క ధులు ర హ స మ ు ఆ చ ం ప న ులు , దుష ుల హ ం వ లన ఆ ప దవ లు దలగ ు అ క క ష న ష మ ులు దుః ఖ ధలు సం భ ం ప గ ల . క మ ు వ లన క శ ుభ లు : ఇ గ సం భం ం న ర త మ గ ుట వ లన గ హ ష మ ుల ం ప హ ంప య ుట క ట ుం బ ఖ మ ు జ న ు లత , వృ , కృ జయ మ ు , ఆ క , వృ భమ ు , స జం ర వ మ ు , ఆ గ మ ు , మ ూ లక ధన , ఆ క క దవ భమ ు , ర సత ఆ సం క ం చ ుట , ఋ ణ ధలు ట , స త భమ ు , బం దు ల ఆ దర ణ క లుట , మ హ వ య ుల ఉ ప ర మ ు , జ య , ర ు వ వ ర మ ులం దు ప ర మ ు, గం న ఫ లమ ు , ౖవ భ ర బు , స న రము ధ వృ , ఆక క ప దమ ులన ుం , దుష గ హ డ ల న ుం ర ణ , శ త ృ శ న మ ు , త వ ర మ ుల స య సం ప ల ం చ ుట , గ ం డ మ ులు ల ట, ర ధుల న ుం మ ు , సం గ మ ు, భూ గ ృ హ త సం ప ద క లుగ ుట , అ ఖ ం డ , జయ మ ు మ మ ు , ఉ సమ ు క లుగ గ ల . క మ ు ధ ం ప ద : ష మ ులు ఉ త మ ల ణమ ులు గ ల క మ ు బం ర ం క ప ం చ హ మ ుల ఉ ం గ ర మ ున ం దు ం ధ ం న డల అ షము ర గ లదు . ం క మ ున ు ం చ ుట ప దు . ఈ ర త మ ున ు ం చు ఉ ం గర ము ౖ గము ౖ ట ఆ రము ఠము ర టు ం అ గు గం త ం ర ం దమ ున ుం క మ ున ు ఠ ము మద గము ం శు ం ధ ం చవ న ు. గ హ స ౖన సూ ర క చం ద గ హ ణమ ులు సం భ ం న లమ ున ం దు ,ఆ రము ష హ న త య ుక ౖన , సప ఆ రము వ న అ ధం అ స ఆ ర మకర సం ం ణ క లమ ున ం దు సూ ర ు జ సమ య మ ున ం దు యం త ర ు య బ న ఉ ం గ ర మ ు న ం దు క మ ున ు ం . ఆ త దుప ఉ ం గ ర మ ున ు ఒ క నము క ప సర య ం దు మ ర ుస మ ూ త మ ు న ం దు మ ూ డ వ న మ ు ఆ ల య ం దు ద ంప న ప శ ుదమ ు గ లదు . అ ట ు మ ట ప ం మ ృ త నము ంప కకము డ ప ర జలు ంప శ ుభమ ు ర మ ున ం దు ధ ం చ ుట య సమ త మ ు ధ ం బలం చ ం దబలమ ులు క య ున శ ుభ ధులు క య ున వ ర దుర ు లు లం మ ృ గ ర , ఉ త ర , త , శ త ష ం , ఉత ద న త మ ులయ ం దు వ ృ ష భ , ధున , ం హ ం ం భలగ మ ులు జర ుగ ు సమ య మ ులం దు ం న ఉ ం గ ర మ ున ు ధ ం చ వ న ు ధ ం ప సమ య మ ున మ ుం దు
 30. 30. ఉ ం గ ర మ ున ు హ సమ ు న ం దుం చ ు ద ణ మ ుఖ మ ు లబ గ ుర ు , గ ణప ం "ఓ ం ం ఐ ం ం ం త గ య " అ న ు మ ం త మ ున ు 108 ప లు జ ం ఉ ం గ ర మ ున ు మ ుమ ర ు క న ుల క దు ఉ ం గ ర (అ క) ధ ం . లు ఎడ మ ధ ం చ ుట ఆ ర మ ు గ లదు . న వ ర త మ ులన ు క ఇ త ర ర త మ ులు ం చ ుఉ ం గ ర మ ు కము టు ము లన ు , ౖ ర మ ులు ఉ ం గ ర మ ున ు ధ ం చ డ దు . కం ఈ రత ం " "గ సంబం ం న . ఇ ఇ ఆ . ఇ మం తుం . మం ల లంక ప . బం రు రంగుల నూ ఇం షు ' ౖ ' అం రు. కమ ర ల మూత య ల మ ౖ న మ ధ ం ప గ న ుర ుజయ మ ం బగ ు ల ఖ య క మ గ ుచ ు " : కము ప శుభమగు మూత య జయమును, సర గ ములును కలుగుచుం ను. రంగు లు రు . “ ప ప కమున అ కమగు న ం న న గుంటలు ఒక ధ ౖన దవ ప ంప సు య కను రు. లు చుం ను. ధ ం న రల రము త ను. బూస అ స త సూ ద ల వలన ఏర నవ , ఇ లువలు ఏర ం కముల లు ం గల హణ , ఎరు రంగు కల య , ఆ పచ రంగు గల ౖశ , నలు రంగు గల శూద . కం లు : మ ల: ం ం మ లు న ం దు : పల మచ లు న ఖ : రల మచ లు న శ : టలు ం ముక లు క ప దమ ు : పదము వం నల న లు న . రత శం ఒ ,గ ం ల ఇ రు తు .ప నూ ఇ ల . అలూ యం, యం, లను ఉప క ల అత క డనం త రు సు రు. తం ం ౖ లయ ంతం ర లను త రు కం ఇతర లు : కం, ధము, దము, దమ . ధ ంచడం వలన సంపద, జయం, సం షం, అ వృ , సం నం, ఆ గ ం, మం , డగలు ల య ష సం తుం . కం ధ ంచడం వలన శతు లను జ ంచగలుగు మ , శతుత ం శం అ తుంద ఎ వ నము రు.
 31. 31. అందువ ర అ వ అ అ అ చల కల . జ రం, అ రం, ప త ౖన ఈ రంగు ర ఔషధం ఉప రు. ల ల లం మ లు : ; ర లు య మం . ను ల , లు యుదరం కం, ట ౖ ; కం ధ ం , రట. టబు త తర ర మం - నమ , కం; ర యన స ళనం: Ca3Al2(SiO4)3 అలూ యం ; స క ఆ రం ; స క ల ణం ౖడ , వరం ఎ , పసు , ఆ పచ ; వరమున రణం యం, యం, ంగ ; రు య ; క నత ము --7.25 ధృడత ము - గు ; ందత S.G – 3.36 – 3.57, 3.65, 3.57, -3.65 ఏక క రణ ప రము (SR/DR)-SR; పగులు -శం ఆ రం; అంతరతమూల లు - న స ల గు , వల ,మన తరం లు క , ౖబ , ,స లు క . ం ప వరన ప క (R.I)-1.70 – 1.73, 1.74- 1.748, 1.739-1.744; UV light – జడం; దృ లు - న , అప ౖ , టురు , ఎమ . గహ ష రణ గహ ష రణ ను గ హ మ ున ు ం చ ుట ,దు ం చ ుట , క మ ున ు ధ ం చ ుట వ లన గహ ష రణ య గ ున ు , ధ మ ు ,గ ుర మ ు , లవ సమ ు ,క ం బ న ూ , న ుమ ులు , ప ం చ హ మ ులు , యం ౖన న మ ు య ుట వ లన ష ం క లుగ ున ు . ము న త య ం ద ఉ దక మ ున గ ు లమ ు ,ఇ ం గ ువ ,హ దళ మ ు ,మ న లల క ఆ నము అ ష మ ు లగ ున ు .ప ం చ హ మ ుల న ఉ ం గ ర మ ు ధ ం చ ుట ంప యం. శ ుభ గల శ రము మ ం త మ గ ు ఓ ం - ం - ం - ం -సః హ న మ ః అ న ు మ ం త మ ున ు 40 ల 18 లు జప మ ు ,41వ న న ుమ ు చ ల బట నం న గ హ సం భం ధ ౖన ష ం ల న ు. త || గ || య నమః| నవమ చ ం త వననః| అర యః స చ త మ ర న ః || ౧ || ర ుద ౖత ః స ను ను దః | గ హ జః సు థ ష ుక ః || ౨ || లదృ ః లర ూ ప ః క ణహ ృ ద శయ ః| ధున ుదః ౖం ర ర ూ మ బలః || ౩ || గహ క దం ర క మ దర ః | పఞ ంశ సృ ం స న ర ః || ౪ || యః ప న హ తస నశ వల | ఆ గ ం త మ త ు ం య ం న ం ప శ ూ ం స || ౫ ||
 32. 32. ద స ౖ యః పఠ త మ ుత మ | సత త ం ప ఠ య సు ద ర శ త ం న ర ః || ౬ || || ఇ స న త ం సమ ూ ర || || గ పణ ౖం క వచ || య నమః| స ం శూ రం న | యం క సం మభయపద || ౧|| మ రః రః తు ల టం కవ తః| చ తు ః త రశ ర || ౨|| ం ధూమవరః శూల రు ఖం మమ| ం ం సూనుః కణం క కః|| ౩|| భుజ భు తు ల మ రః క | తు వ ఃసలం మ తు ం ధునుదః|| ౪|| క ం కటః తు ఊరూ సుర తః| స ను ను తు జ తు డ || ౫|| గు గహప ః తు ష కృ ః| స ణ తు లచననభూషణః|| ౬|| దం కవచమృ దవసుదం భ పఠత ను నం యతః శు ః స | మతు ం యమృ యు గ త జయం చ తత || ౭|| || ఇ మ ర ధృత షసఞయసం ణపర కవచం సమూ ర ||
 33. 33. m e dhadakshinam urt yjyo t ishanilayam .blo gspo t .in http://medhadakshinamurtyjyo tishanilayam.blo gspo t.in/2012/04/blo g-po st_7606.html గు ర ు ర త రణ SRI P.V.RADHA KRISHNA ( PARAKRI ) ష గం ష గ ర లు బృ హ స (గ ుర ు ) గ ష ౖన గల . ఎం దువ లన అ న ఖ ళ ం న ున ష న అ ప గ ుర ు . ఈ న త మ ువ ప ం ష గ ం గ ుర ుగ అ న త వం అ శ ?అ క , క ం య ప న ౖన ఆ శ త ప బృ హ స , ఆ శ మ ు శ బల ణమ ు క ల . ఈ ష గం ౖ ల ణమ ు క య ుం న ు . అ ం దువ లన గ ుర ు గ హ మ ున సం భం ం న ర త మ ు ష గ మ స ష మ గ ుచ ున . ష గ మ ు షము నంద త ష మ ున ు శ ం ప య గ లదు . ణప ం చ క మ ుల నమను ణ యు న సం త ౖ ఉ న . ఇ ర ుష రత ము శ ర మ ున ం ద అ ప న ౖన అ చ క మ ున ం ద మ హ త ర ౖన మ ు దుమ మ ల ధవ ళ ం త ుల ప క ౖన ష గ మ ు -- బృ హ స బహ న సమ ట ు బహ న ప త మ న య , అ య క ఐ దు మ ు మ ుల గ ల వ ర మ ు బహ త ప ం భ మధ నం గ ల అ జచ క ం కృ ౖ ఉ న . బృ హ స క రత మ న ష గ ం ఏ ర ం గ ు న ున ప ఈ ఐ దుర ం గ ుల క స ప వము క ం ట ుం . అ ం దువ ల ఈ ర త మ ు సత ర ల , బహ న ష ుల ఉ ప ర ౖ ం చ ుచ ున . న ర సు , ఖ, భద న త మ ులం దు బు న రు అ ళ లయ ం దు ష గ ం ధ ం చ వ చ ు న ు . ఇ త ర న త మ ుల జ ం న షయం భర , బ , డ , న త త లు న న అ న త మ ుల ర ు ష గ మ ున ు రభ రంతము ధ ం చ వ చ ు న ు . ఈ ర త మ ున ు ధ ం చ ుట జన లమ ున ం దు గ హ మ ుల క గ త ులు చ ం ద ంతరశల యంద శ ు శ ుభమ ులన ు ర మ ు న ం ద మ ూ మ య ు దలన ు గ ు ం గ ుర ు గ హ మ ు ష ప దు న ున సమ య మ ులం దు ష గ మ ున ు ధ ం న డ ల గ ుర ు గ హ మ ువ ల క అ ధమ ు ౖన క ష న ష మ ులు దుః ఖ మ ులు ప హ ం ప బ సఖ ౖశ ర గ గ సం ప దలన ు ఆయు గ మ ులన ు ం దగ లర ు . జన సమ య మ ున ర న త క చ క మ ున ం దు గ ుర ుగ హ మ ు లగ మ ు
 34. 34. న ుం 6-8-12 న మ ులం దున న ు , ఆ ప త మ ులు క న న ు , ఆ ప త ుల క లయ ుట క చ ూ డ బ ట య ుం న న ు ష పత ము క ణ శ ులయ ం దున న ు , వ పత ము క య త ృ య ఏ దశ శ ులయ ం దున న ు గ ుర ు గ హ మ ు బ ష ప దు మ యు పగహ త ు ౖన ణ చ ం దు గల లగ మ ున ం దున న ు , గహ స త ు ౖ క తు ౖ ఏ య ం దున న ు గ ుర ు ప షవం త ు గల . ఇ ష మ ులు క య ున బృ హ స ష డ ర బలమ ులు , అషకవర ం దుబలమ ు క య ున తన ష మ ులన ు వ ృ ం చ ు న గ ల . గ ుర ు దుష ల ణమ ుల గ ూ య ున అత మహరశ సం భ ం న న ు క ర మ ున ం దు దుష న సం ర మ ులు క న లమ ు దలగ ు గ ుర ు సం భం త ౖన అ శ ుభ లమ ులం దు సర ధమ ు ౖన అ ష మ ులు ం చగల . మ ుఖ మ ు ఆ క ఇ బ ం దులు ట ుం బక ల లు , లల ప వ ర న స క ట త రము ర క లహ మ ు , టన మ ు, ఋ ణ ధలు , అ ర ణ శ త ృ త మ ు ం దలు , అ వ న మ ులు అ ర వ ప త ులు ప ల అ ప జయ మ ు , ఆ క క ప దమ ులు , అ ర ధులు , త ప ప మ ు , ఉ బు లు , చ ర లు , న క ర మ ు , న ష క ష మ ులు దలగ ు అ క శ ుభఫ త మ ులు క లుగ ుచ ుం ట . ష గము క శ ుభ లు : మ వం ల ర ం గు క న , గు వ ం ప సు ప చ ర ం గు న ున , ష గ మ ులన ు య ప దత ుల ధ ం న ష ం త మ ు మ బ గ లదు . ద ద ధ లం త ం ధన సమ ృ గ లదు , మ య ు , లయ ం దు ప ధమ ఉ రత. సత చ ర ణమ ు , ట ుం బ ఖ మ ు , గ ృ హ దమ ులం త ం , దం ప త ుల అ న త ,, వం వృ సం న మ ు ప జ లగ ుట భం ధు ల ఆ దర ణ , ప న మ ు, ర వము స జ త ట ం క మ ు , శ త ృ లు త ృ లగ ుట , వ లన స య సహ ర మ ులు సం న అపయత ము ధన భం ౖవ భ దుర సన మ ులం దు అ షత రశ , త ధులు అ ం త ం చ ుట , శ , నయ క మ ులు , ధులు ంపబ ట ఘము ఆ గ మ ు, మ న ః ం ర ఫల త . ఐశ వ ృ క లుగ గ ల . గ ులు ధ ం న డల ప ర గ ఫల ం దగ లర ు . సత చ ర ణులు ౖ లు ధ ం న ఆ క ర లం దు సం ర ఫ లమ ు ం ఇ హ ప ర ఖ మ ులన ు ం దగ లర ు . ష గ మ ున ు ధ ం ప ద : ఏ ం న ష గ ౖన ప షర తం చ ూ బం ర ు ఉ ం గ ర మ ు ధ ం చ ట ం ఉ త మ మ ు, ం య ం దు ధ ం చ డ ం ం డ వ ప మ ు. ఇ త ర హ మ ులు ప ప ం చ హ మ ుల న ు ఈ ఉ ం గ ర మ ు ధ ం చ వ చ ు న ం దర ు య ు ర ు . బం ర ం క ం యబ న ఉ ం గర ము క ౖ ఠము ర చ త ుర రం ం అ ం దు ష గ ర త మ ున ు ఇ ం ధ ం చవ న ు. మ ృ గ ర ష , ఉతర, భద న త మ ులు క య ున గ ుర ు ర ం క ష న త గ ుర ు ఆ ర మ ులం దు సం భ ం న గ ుర ు ర లమ ున ం దు వ ర దుర ు ర మ ులు ం చూ ష గ మ ున ు ఉ ం గ ర మ ున ు ంచ ఆ త త ఉ ం గ ర మ ున ు ఒ క నమం ప ం చ గ వ మ ులం దుం , ండవ నము మం గం ధ య ం దుం శ ు ం . ఆ త దుప ఉ ం గ ర మ ున ధు క మ ు జజ ం . ధ ం తమ బలమ ు చ ం దమ ులు క న శ ుభ దులయ ం దు ఆ , మ ం గ ళ , గ ుర ు ర మ ులయ ం దు ం హ , క ట క ధన ు న లగ మ ులు జర ుగ ుచ ున లమ ున ం దు ఈ ఉ ం గర మ ు ధ ం చవ న ు. ర ణ ర క మ ులన ు ర ం ఉ ం గ ర మ ు త న
 35. 35. హ సమ ున ం దుం చ ు ఉతర మ ుఖ ు ౖ గ ుర ు , గ ణప ం "ఓ ం ఐ ం ం ం ం బృ హ స త "అ న ు మ ం త మ ున ు 108 ప య మ ులు జ ం ఆ త త ఉ ం గ ర మ ున ు మ ు ర ు క న ులక దు చూ లు , ఉ ం గర ధ ం చ వ న ు . లు ఈ ష గ ము కను ధ ం చు ష మ ు . ఉ ం గ ర మ ున అ గ ు గ ం ర ం ధమ ున ు క ండటం య మ ు . అ ం దువ ల ష గ మ ున ం ద ధ ం త ుల ం న ర ణశ శ ర మ ున ం దు చు అంతరత మ ం డ లమ ులం దు తమ శ ప తము ం వ దులన ు సత లన ు క లుగ య గ లదు . ష గ ర త మ ుల యబ న వ గ హ మ ులు త జలం దు అ త ు త మ శ ుభఫ త మ ులన ు గ ూ ర గ లదు . ష గం ఈ రత ం గురు గ రంగు రు . అందు టు ఉం , ఏ ష స ంతరం కనక ష ల క సుం . ప క, ష లు భూఖ జ సంపద మన ల . ష లు అ క శమ రంగు ఇ లభ మ . ఏ రంగు త ష గమూ మన ష గ ౖ బం రు రంగు ఉంటుం 'కనక ష గం' అంటు ం. అ ర లను ందరు యక ష లు చ మ సు రు, , ఎ ం సంబంధం దు. వలం రంగు త ఏకత ం కనక ష ల '4 ' ఆ రం ధర ర రు., కనక ష మం రత ం దు. కనక ష గం నల , చుక ం మచ లున వడ మం ం . “మ క ర ం ద ం దు సమ ర ు ం ప క ట ం బుగ ం ఋ ష గ ర త మ ు బృ ం రక క ర య సుక ృ త సం న ర ులం చ ు ధ " || ష గము చుక వ ప ంచుచుం సుకృతములను ఇ ను. రంగుల ఆ రము ష లను 4 ర క ం హణ , ఎర య క నలు , లం రంగుల క ం శూద ౖన ం ష గము లు : మ న మ ు : నల మచ లు న క ర శ ం : క నము గరు న ం రంగుల ఉం షం. ం , బరు కనక ష మచు లున కనక న అ ం ష లు . లంక, రు ం ఇసుక త ర ఉప త ను. తులు య యు వ న ధ ం న ఉన ,ఆ ర త ప అ సు క మ ర ంచబ నటు ప బ న . లు రంగు . పసు పచ వరం క ం ౖశ , రు. ష లు మం అ మం రత ం దు, కనక ంచక వడం మం . ప లు : , మయ , కం ఇసుక అ ం ర ,ఆ ,జ . ష గం నల , చుక , ల నుం ం మన
 36. 36. . లంక, ం అందుతు , ఐ కనక ష లు రు , మయ , కం లంక, ఇం . కనక ష ధ ంచడం వలన, ఆ వ తగు , ప షలు రుగు , బయటపడవచు . ల ,ఆ ,ఆ ,జ , సహజ ౖన, మం ర లు, సం లు, ఆనందం వ ఆ క ఇబ ందులు తగు , ల నుం ణత . సం న సమస లు హ సమస ల నుం ఆ గ సమస ల ం , వ , ఎం ౖ గంథుల ద ప వం చూ ఆ గ రుగుపరుసుం . మ యు ం , ం య సమస లు సూల య సమస లు తగు . కనక రు ష లు ఇ త ర లు : , గురు, ష గం, ఎ స ౖ , . ల రు ంద, గ ుర ుగ హ ష ప సుతులను తమ , గురు యము, గురురత ం, లు : - రండ , ర లు - ఎ స ౖ , ర మము - ఎ స ౖ స ళనం - Al2O3 అలూ యం ఆ ౖ , స రం ౖ న రు య , క నత ము - 9, ధృడత ము - 3.99 నుం దవ రలు, ద , న లు, , ం మూలక స 1.768 నుం 1.770 - 1.779, U.V.Light అ , పసు . మన క న , య మము - ష , స క ల ణం 4.00. అంతరత మూల ళ లు, ం ప వరన ష ము అ గం, ర యన , వరం - ఐర , లు - స లు, ప క 1.760 – రణ గ ుర ు ష రణ గ ుర ుగ హ మ ున ు ం చ ుట న మ క యణ య ుట వ లన ష ర ణయ గ ున ు . ష గ ం ఉ ం గ ర మ ున ధ ం చ ుట శ న గ లు , ష గ ం , ప సు , చ ర , ఏన ుగ ు , బం ర ు ర ం గ ువ సమ ు , బం ర మ ు ఎ క న మ ు య ుట వ లన గ ుర ున సం భం ం న ష మ ు ం ం ఛ గ లదు . బం ర ు న త బహ ( డ ), , మ ,ఉ క ఫ లమ ులన ు ఆ నము న న ు గ ుర ు న సం భం ం న ష మ ు ల న ు . బం ర మ ు న ఉ ం గర మ ు ం ప య మ ు. శ ుభ గ ల గ ుర ు ర మ ు ఉ దయ మ ు ఓ ం - ం - ం - ం -సః బృ హ స త నమః అను మ ం త మ ు 40 ల 16 లు జప మ ు ప సు ప చ బట న గ లు న న గ ుర ుగ హ ష ం క లుగ ున ు . || బృ హ స త || గ య నమః| అ స బృ హ స త స గ ృ త మ ద ఋ ః , అ న ుష ు ఛ న ః , బృ హ స వ , బృ హ స త రం జ గః| గ ుర ుర ృ హ స వ ః సు ం వర ః| ష ర శ శ ుః మ య ు || ౧ || సు దృ ర గహ ప ర కః| ద క ర ః మ మ ూ ః సు ర ః ఙ లదు ః || ౨ || క క గ ుర ు ర కః| ప ర ద ౖద మ హ ః || ౩ ||
 37. 37. భ అ బృ హ స ం సృ యః ప | బల త స భ న ర ః || ౪ || ద రశతం మ పం నశ నశ | యః జ దుర ు తగ మ ౖః || ౫ || ష ప ౖశ జ బృ హ స | హ జ చ ర దు ః || ౬ || || ఇ స న బృ హ స త ం సమ ూ ర ||
 38. 38. m e dhadakshinam urt yjyo t ishanilayam .blo gspo t .in http://medhadakshinamurtyjyo tishanilayam.blo gspo t.in/2012/04/blo g-po st_4826.html శ రత రణ SRI P.V.RADHA KRISHNA ( PARAKRI ) లమ ు శం ర ం గ ు లు ం శ గ లర త మ ం . అ ం దున మ లమ ు స చ ౖన శ గ హ వ ర క య ుం ట వ లన ఈ గ హ ర త మ ుల ం స ర గ ుణం ప న మ ు య ుత మ ు క య ుం ట వ లన మ ల గ ల ల ర త మ ులు శ గ హ సం బం ం న ర త మ ులు న బ న . ఈ రత ము సం భం ం న శ ర మ ున ం ద ప ం చ ణమ ుల ఉ న మ న ు ణమ ు క ల ణమ ులు క య ున . ష మ ులం ద త ష మ ున ు ల ం ఆ గ ము సం గ ుట ఈ రత ము ప . శ రం జగ త ల యనబ శ రూపము అ ం య ున అ హ త చ క మ ున ం ద ప సు , ఎర ు , న లు ర ం గ ులు ల న ం ర లు ల ర దగ ర సం భం ధం క ల . అ హత ం త ులు త మ సహ జ శ న శ రం సం భ ం అ లజ అ ల ల రణ మం . ల రత ము ం ర లు చ ర ర ం ల గ ుం పయ ం శ ంత ల ం య ున అ హ త ం ర లు క ం చడం ఆ సం భం ధ ౖన ధలు అ ం త ం చ గ ల . ష , అన ూ ధ, ఉ త ధ అ న ు న త మ ులం దు జ ం న రు ఏసమ య మ ున ం ౖన న ు లమ ున ు ధ ం చవచు న ు, న న త మ ుల ఉ త ర , ఉ త డ , క ృ క న త మ ుల ర ు త ప న అ ం దర ూ జన త క గహ న న ుస ం శ గహ ం బల ౖ ష ప దు న ున ల ర త మ ున ు ధ ం న అ శ ుభమ ులు ల శ ుభఫ లన ు ం సు ం చ గ లర ు . జన సమ య ం ఏ ర న గ హ మ ుల క న న ుస ం శ గహ ము లగ మ ు న ుం 6-8-12 న మ ులం దుం ట , ఆ ప త మ ులు క లుగ ుట మ య ు ఆ ప త ుల క కల క , ణమ ు ం య ుం ట ష ప దమ ు , సప మ నం బలవ ం త ు ౖన శ గహ ము ఉ న హ ర మ ున క ట ం క మ ులు క క ణమ ు ర దు . ప గ హ మ ుల బలవ ం త ు ౖన శ గ హ మ ున పత ము క ం దమ ులం దున న ు ష ప త మ ుక 2-4-7-10 న మ ులం దున న ు , అష పత ము క 3-5-9
 39. 39. న మ ులం దున న ు ,వ పత ము క 1-2-5-9-10 న మ ులం దున న ు ష ప దు అ సమ య మ ుల ఆ శ గహ ము వకగమనము న ం దుం న షమ కము న ుం దుగ లదు . ర మ ున ం దుం 3-6-11 న మ ులు దప న అ న మ ులు శ గ ష న మ ుల ప బ . తక, ర మ ులం దు ష డ లమ ులు , అషకవర ం దుబలమ ు క న శ గ హ మ ు ప సం భం ధమ ు అ క మ ు క దుష న తు ౖ వ క మ ు న ున , క ష మ ులు సం ం చగల . య బడ ధులు , భూ త చ ధలు , , అ వ న మ ులు అ ప , ర ఘ మ ు, మ ర మ ు, జదం డ న , బం ధన ద దమ ు , న త మ ు , ఆ ప దలు గ ం డ మ ులు , ర వ ధులు త ప పమ ు, క ళ త , త , బం ధున ష మ ు , ర ుల మ ర ణమ ు , ఋ ణ ధలు , స మ ు, దలగ ు ఫ తము క , మ ర ణమ ు సం భ ం చ గ ల అ వ శ మ ులున . ఇ లమ ులం దు ఉ త మ ౖన ం న ఇ ం ద లమ ు , మ లమ ు , లమ అ న ు ర త మ ులు ధ ం న డల శ గహ ష మ ులం త ం ఆ య ు గ సం ప దలు క లుగ గ ల . లమ ు వ ల క శ ుభ లు :లమ , మ మ , ఇ ం ద లమ ు దల గల లర త మ ులన ు ధ ం చ ుట వ లన శ ర మ ున ం దు ఓ జశ అ వృ ం దట ం నూత హ మ ు ౖర మ ు , ర ద త క లుగ గ ల . లమ ు ధ ం న ర , ఉ గ, వ వ వ ృ త ుల అ న ు లత క వృ న ుం డ గ లదు . ఆ వృ , ధన భమ ు , సం ఘ మ ున ుం ర వ మ దలు ర ుగ ుట , ఆ ట ం క మ ులు ల ం గ లదు . న క ధులు ంపబ త ర త మ ు ల ం చ గ లదు . శ గ హ షము క లుగ ు అ క దుష లన ుం ర ణ క లుగ గ లదు . త శ మ ున ం ద ష మ ులు , త ప ప మ ులవ లన జ ం చ ు గ మ ులు , ళ లు , ప త మ ు , న ర మ ుల దుర లత మ ు , అ ర ధుల న ుం ళు , ళ క ల సం బం ం న గ మ ులు , గ ు , వ ర మ ువ లన క లుగ ు ధలు , ఊ త ుల ధులు , మ ం దబు దలగ ు అ క ధమ ు ౖన ర ుగ త లు సమ ూ లం న ం ప బ ఆ గ వ ం త ులు గ లర ు . ం ష మ ులు , దృ ష మ ులు , ం క కృ మ దగ హ ధ లం త ం చ గ ల . త మ ున ం దు సం భ ం న ప లు ధమ ు ౖన గ ం డ మ ులు ల గల . అపమృతు ష మ ులం త ం ఆయు వృ క లుగ గ లదు . లమ ు ఆ వృ హ దప డ గ లదు . ల ర న వ లన త ం చ ల మ ు ల ఏ గ త ల ం చ గ లదు . ఆ క వన పగ ఆ హ నకమం న వృ ం దగ లర దుల న క . అ ం దువ ల రు లమ ుక ం త న త చ ు చ ుం దర ు . మ ుఖ మ ు ద ద ధలు క ష న ష మ ులు న క లు ర ూ సం ష మ ు సుఖ ఖ మ ులు , ధన న మ ులు గ సం ప దలు ర ౖన వ న మ ులు ం చగల . లమ ు ధ ం చ ు నము : షము ఉతమ ౖన లమ ు ప ం చ హ ం క బం ర మ ున ు ధ ం చడం ష ము ఉ ం గర ం క అ గ ు గ ం ర ం దమ ు న ుం ౖ గం ధన ు ( లు ) ఆ ర మ ు ర బ న ఠము క మధ న లం న ు ం శు న డ ప ర జలు ర న దప శ ుభమ ు రము ధ ం ష న తము య ున శ రము త ద య ం దు క త ద శ ర మ ం దు చ ం దగ హ ణమ ు సమ య మ ం దు న త మ ు 3,4 దమ ులం దు శ సం ర ం గ ల లం ఢ న తం ం న శ ర మ ం దు (శ అ సం గ త ు క య ున ) శ ర జ సమ య ం ఉ ం గ ర మ ున ం దు లర త మ ు ం
 • parakrijaya

  Oct. 17, 2013

Sachitra ratna-darana See my 5 blogs: P.V.Radhakrishna (parakri)cell:9966455872 -: శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/, సాధన ఆరాధన : http://parakrijaya-parakri.blogspot.in/, పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/ See my Astrology Website:- http://telugujatakam.webs.com/ Medha Dakshinamurty Matrimony - బ్రాహ్మణ వివాహ సంబంధాలు - స్వయంవర వేదిక: http://medhadakshinamurtymatrimony.blogspot.in/

Views

Total views

1,300

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×