Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫معرفی‬‫کتابخانه‬‫افزار‬ ‫نرم‬‫ق‬‫مشر‬ ‫پیام‬‫ای‬
‫چيست؟‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
•‫نرم‬‫افزار‬‫كتابخانه‬‫اي‬‫در‬‫واقع‬‫يك‬‫برنامه‬‫رايانه‬‫اي‬‫بر‬‫اي‬
،‫ذخيره‬‫پرداز...
•،‫همچنين‬‫تا‬‫قبل‬‫از‬‫اختراع‬‫رايانه‬‫هاي‬‫شخصي‬‫در‬‫اواخر‬
‫دهه‬1970،‫به‬‫طور‬‫معمول‬‫براي‬‫نصب‬‫و‬‫بهره‬‫گيري‬‫از‬
‫نر...
•‫نرم‬‫افزار‬‫های‬،‫برنا‬،‫کتابدار‬‫کوبيس‬‫جز‬‫اولين‬‫تولي‬‫دات‬
‫نرمافزارهای‬‫کتابخانه‬‫بودند‬‫که‬‫بيشتر‬‫به‬‫توليد‬‫ف‬‫ه...
‫فعاليت‬ ‫تاريخچه‬:
•‫شرکت‬‫مهندسی‬‫ارتباطات‬‫پيام‬‫مشرق‬‫يکی‬‫از‬‫قديمی‬‫تر‬‫ين‬
‫شرکتها‬‫در‬‫زمينه‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫است...
•‫در‬‫تعداد‬‫زيادی‬‫از‬،‫دانشگاهها‬‫نرم‬‫افزار‬‫های‬‫مديريت‬
‫کتابخانه‬‫و‬‫کتابخانه‬‫ديجيتال‬‫اين‬‫شرکت‬‫در‬‫حال‬‫به‬‫ره‬
...
‫مشرق‬ ‫پيام‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫آموزشی‬ ‫راهنمای‬
‫است‬ ‫موجود‬:
http://www.payamnet.com/
‫نکته‬ ‫يک‬!
•‫اين‬‫نرم‬‫افزار‬‫در‬‫گذشته‬‫توسط‬‫شرکت‬‫پيام‬‫مشرق‬‫ارا‬‫ئه‬‫می‬
‫شد‬‫که‬‫از‬‫سال‬‫گذشته‬‫با‬‫نهاد‬‫کتابخان...
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫قابليت‬
•‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬‫وب‬ ‫تحت‬‫باش‬ ‫می‬‫و‬ ‫د‬
‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫قاب...
‫ها‬ ‫قابليت‬ ‫ادامه‬
•‫امکان‬‫ايجاد‬‫کتابخانه‬‫ديجيتال‬:‫در‬‫اين‬‫نرم‬‫افزار‬‫بخش‬‫ويژه‬
‫ای‬‫برای‬‫کتابخانه‬‫ی‬‫ديجيتالی...
‫ها‬ ‫قابليت‬ ‫ادامه‬
•‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:‫ت‬ ‫قابليت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اين‬‫عيين‬
‫مسئ‬ ،‫کتابداران‬ ،‫اعضا‬...
•‫ذخيره‬‫اطالعات‬‫بر‬‫روی‬‫سرور‬‫مرکزی‬:‫با‬‫توجه‬‫به‬‫اينک‬‫ه‬
‫صرفا‬‫اطالعات‬‫بر‬‫روی‬‫سرور‬‫مرکزی‬‫ذخيره‬‫می‬‫شود‬
‫ديگ...
•‫اين‬‫نرم‬‫افزار‬‫کابر‬‫پسند‬‫است‬:‫حالت‬‫گرافيکی‬‫زيب‬‫ا‬‫و‬
‫جذابی‬‫دارد‬‫و‬‫به‬‫خوبی‬‫از‬‫ترکيب‬‫رنگ‬‫ها‬‫استفاده‬‫شده...
•‫برخی‬‫از‬‫مشتريان‬:‫دانشگاه‬‫علوم‬‫پزشکی‬،‫گيالن‬‫خانه‬‫رياض‬‫يات‬
،‫اصفهان‬‫نهاد‬‫کتابخانه‬‫های‬،‫عمومی‬‫دانشگاه‬‫پيام‬...
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫سيستم‬ ‫زير‬
•‫فهرست‬‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫نويسی‬:
•‫و‬ ‫رزرو‬ ،‫امانت‬‫کتاب‬ ‫گردش‬:
•‫مالی‬ ‫ب...
‫جستجو‬ ‫انواع‬
•‫ساده‬ ‫جستجوی‬:‫جست‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫فيلد‬ ‫يک‬‫جو‬
‫گيرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬
•‫پيشر...
•‫جستجوی‬‫سريع‬:‫فيلد‬‫های‬‫قابل‬‫انتخاب‬‫برای‬‫جستج‬‫وی‬
‫سريع‬‫عبارتند‬‫از‬:،‫عنوان‬،‫نويسنده‬،‫موضوع‬،‫شابک‬‫آ‬‫زاد‬
‫ا...
‫اطالعات‬ ‫ورود‬
•‫مستقيم‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬:
•‫تدوين‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬:
•‫ديگر‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫ور...
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫محدوديت‬
•‫قبال‬‫اشاره‬‫شد‬‫که‬‫با‬‫هر‬‫گونه‬‫اشکال‬‫در‬‫سرور‬،‫مرکزی‬
‫امکان‬‫دسترسی‬‫به‬‫نرم‬‫افزار...
•،‫نکند‬ ‫صبر‬ ‫يادگيری‬ ‫ذلت‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مدتی‬ ‫کس‬ ‫هر‬
‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫نادانی‬ ‫ذلت‬ ‫در‬
•‫محمد‬ ‫حضرت‬(‫ص‬)
•‫کننده‬ ‫تهیه‬:
‫اده‬‫ز‬ ‫عبداله‬ ‫ین‬‫و‬‫پر‬
‫ی‬‫کتابدار‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ ‫ی‬‫دانشجو‬
‫پزشکی‬‫سانی‬‫ر‬ ‫اطا...
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
•
معرفی نرم افزار کتابخانه ای پیام مشرق
معرفی نرم افزار کتابخانه ای پیام مشرق
معرفی نرم افزار کتابخانه ای پیام مشرق
معرفی نرم افزار کتابخانه ای پیام مشرق
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Presentacion virus nformaticos luz
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

معرفی نرم افزار کتابخانه ای پیام مشرق

Download to read offline

برخی از مطالب اسلاید حاصل تجارب شخصی و کار با نرم افزار تحت وب پیام مشرق در سال 91 می باشد. سایر اطلاعات نیز از وب سایت پیام مشرق گرفته شده است.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

معرفی نرم افزار کتابخانه ای پیام مشرق

 1. 1. ‫معرفی‬‫کتابخانه‬‫افزار‬ ‫نرم‬‫ق‬‫مشر‬ ‫پیام‬‫ای‬
 2. 2. ‫چيست؟‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ •‫نرم‬‫افزار‬‫كتابخانه‬‫اي‬‫در‬‫واقع‬‫يك‬‫برنامه‬‫رايانه‬‫اي‬‫بر‬‫اي‬ ،‫ذخيره‬‫پردازش‬‫و‬‫بازيابي‬‫اطالعات‬‫است‬‫كه‬‫با‬‫يكي‬‫از‬ ‫زبان‬‫هاي‬‫رايج‬‫برنامه‬‫نويسي‬‫نوشته‬‫مي‬‫شود‬.‫تا‬‫اواخر‬‫دهه‬ 1980،‫طراحي‬‫نرم‬‫افزارهاي‬‫كتابخانه‬‫اي‬‫در‬‫محيط‬‫داس‬ ‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫اززبان‬‫هايي‬‫چون‬،‫پاسكال‬‫كوئيكبيسي‬،‫ك‬‫رل‬ِ‫پ‬‫و‬ ‫مانند‬‫آنها‬‫انجام‬‫می‬‫گرفت‬.
 3. 3. •،‫همچنين‬‫تا‬‫قبل‬‫از‬‫اختراع‬‫رايانه‬‫هاي‬‫شخصي‬‫در‬‫اواخر‬ ‫دهه‬1970،‫به‬‫طور‬‫معمول‬‫براي‬‫نصب‬‫و‬‫بهره‬‫گيري‬‫از‬ ‫نرم‬‫افزارهاي‬‫كتابخانه‬‫اي‬‫از‬‫رايانه‬‫هاي‬‫بزرگ‬‫استفاده‬‫مي‬ ‫شد‬.‫به‬‫همين‬،‫دليل‬‫توانايي‬‫كتابداران‬‫در‬‫كار‬‫با‬‫اين‬‫ن‬‫رم‬ ‫افزارها‬‫محدود‬‫بود‬‫و‬‫كتابخانه‬‫ها‬‫به‬‫ناچار‬‫از‬‫متخصصان‬ ‫رايانه‬‫براي‬‫مديريت‬‫نرم‬‫افزار‬‫استفاده‬‫مي‬‫كردند‬. •‫براي‬‫اولين‬‫بار‬‫در‬‫سال‬1367‫از‬‫نرم‬‫افزار‬‫كتابخانه‬‫اي‬ ‫يونسكو‬‫براي‬‫كتاب‬‫هاي‬‫انگليسي‬‫زبان‬‫دركتابخانه‬ ‫بيمارستان‬‫امام‬‫رضا‬‫مشهد‬‫استفاده‬‫شد‬.‫اين‬،‫اقدام‬‫چه‬‫از‬ ‫نظر‬‫كيفيت‬‫و‬‫چه‬‫از‬‫نظر‬‫كميت‬‫تحول‬‫قابل‬‫توجهي‬‫را‬‫د‬‫ر‬ ‫زمينه‬‫بكارگيري‬‫نرم‬‫افزارهاي‬‫كتابخانه‬‫اي‬‫در‬‫برخی‬ ‫كتابخانه‬‫هاي‬‫ايران‬‫و‬‫مراكز‬‫اطالع‬‫رساني‬‫بوجود‬‫آورد‬.
 4. 4. •‫نرم‬‫افزار‬‫های‬،‫برنا‬،‫کتابدار‬‫کوبيس‬‫جز‬‫اولين‬‫تولي‬‫دات‬ ‫نرمافزارهای‬‫کتابخانه‬‫بودند‬‫که‬‫بيشتر‬‫به‬‫توليد‬‫ف‬‫هرست‬ ‫برگه‬‫پرداختند‬‫ولی‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫نوسا‬‫و‬‫پارس‬‫آذرخش‬‫با‬ ‫ارائه‬‫امکانات‬،‫بهتر‬‫هنوز‬‫هم‬‫با‬‫ساير‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫جدي‬‫د‬ ‫در‬‫حال‬‫رقابت‬‫هستند‬.‫امروزه‬‫هر‬‫يک‬‫از‬‫اين‬‫شرکت‬‫های‬ ‫نرم‬‫افزاری‬‫در‬‫حال‬‫توليد‬‫ويرايش‬‫های‬‫جديدی‬‫از‬‫برنام‬ ‫های‬‫خود‬‫هستند‬.‫آگاهی‬‫از‬،‫امکانات‬‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫ضعف‬ ‫اين‬‫برنامه‬‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫کمک‬‫شايانی‬‫به‬‫انتخاب‬‫نر‬‫م‬ ‫افزار‬‫مناسب‬‫به‬‫مديران‬‫کتابخانه‬‫ها‬‫خواهد‬‫نمود‬‫چرا‬‫که‬ ‫اکثر‬‫اين‬‫مراکز‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫با‬‫کمبود‬‫بودجه‬‫و‬‫نيرو‬‫ی‬ ‫انسانی‬‫دست‬‫و‬‫پنجه‬‫نرم‬‫می‬‫کنند‬.
 5. 5. ‫فعاليت‬ ‫تاريخچه‬: •‫شرکت‬‫مهندسی‬‫ارتباطات‬‫پيام‬‫مشرق‬‫يکی‬‫از‬‫قديمی‬‫تر‬‫ين‬ ‫شرکتها‬‫در‬‫زمينه‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫است‬‫که‬‫با‬‫بيش‬‫از‬‫ه‬‫يجده‬ ‫سال‬‫خدمتگذاری‬‫به‬،‫کشور‬‫بعنوان‬‫شرکتی‬‫موفق‬‫شناخ‬‫ته‬‫می‬ ‫شود‬.‫اين‬‫شرکت‬‫در‬‫سال‬1374‫توسط‬‫چند‬‫تن‬‫از‬‫اعضای‬ ‫هيئت‬‫علمی‬‫دانشگاه‬‫صنعتی‬‫اصفهان‬‫جهت‬‫خدمت‬‫رسانی‬‫به‬ ‫صنعت‬‫کشور‬‫و‬‫نزديک‬‫کردن‬‫دانشگاه‬‫به‬‫صنعت‬‫تشک‬‫يل‬‫شد‬. ‫اين‬‫شرکت‬‫از‬‫قديمی‬‫ترين‬‫شرکتهای‬‫دانش‬‫بنيان‬‫کش‬‫ور‬ ‫محسوب‬‫می‬‫شود‬.‫از‬‫مهمترين‬‫محصوالت‬‫اين‬‫شرکت‬‫می‬ ‫توان‬‫به‬‫نرم‬‫افزار‬‫کتابخانه‬‫ای‬‫آن‬‫اشاره‬‫نمود‬‫که‬‫در‬‫بس‬‫ياری‬ ‫از‬‫مراکز‬‫آموزشی‬‫و‬‫فرهنگی‬‫کشور‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬ ‫گرفته‬‫است‬
 6. 6. •‫در‬‫تعداد‬‫زيادی‬‫از‬،‫دانشگاهها‬‫نرم‬‫افزار‬‫های‬‫مديريت‬ ‫کتابخانه‬‫و‬‫کتابخانه‬‫ديجيتال‬‫اين‬‫شرکت‬‫در‬‫حال‬‫به‬‫ره‬ ‫برداری‬‫است‬.‫اين‬‫نرم‬‫افزارها‬‫در‬‫شهرداريها‬‫و‬‫کتابخانه‬ ‫های‬‫عمومی‬‫زيادی‬‫مورد‬‫استفاده‬‫است‬.‫نرم‬‫افزار‬‫نيکا‬،‫ث‬‫نا‬ ‫و‬‫کتابخانه‬‫ديجيتال‬‫پيام‬‫از‬‫جمله‬‫محصوالت‬‫آن‬‫است‬. •‫اين‬‫شرکت‬‫هم‬‫چنين‬‫سخت‬‫افزارهايی‬‫را‬‫برای‬‫مشتريان‬ ‫خود‬‫طراحی‬‫و‬‫پياده‬‫سازی‬‫نموده‬‫است‬‫که‬‫از‬‫آن‬‫جمله‬‫می‬ ‫توان‬‫به‬‫محصوالت‬RFID‫اين‬‫شرکت‬‫اشاره‬‫نمود‬.
 7. 7. ‫مشرق‬ ‫پيام‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫آموزشی‬ ‫راهنمای‬ ‫است‬ ‫موجود‬: http://www.payamnet.com/
 8. 8. ‫نکته‬ ‫يک‬! •‫اين‬‫نرم‬‫افزار‬‫در‬‫گذشته‬‫توسط‬‫شرکت‬‫پيام‬‫مشرق‬‫ارا‬‫ئه‬‫می‬ ‫شد‬‫که‬‫از‬‫سال‬‫گذشته‬‫با‬‫نهاد‬‫کتابخانه‬‫های‬‫عمومی‬ ‫کشور‬‫قرار‬‫داد‬‫همکاری‬‫امضا‬‫نمود‬‫که‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫در‬ ‫بازار‬‫با‬‫نام‬‫سامانه‬‫مديريت‬‫کتابخانه‬‫عمومی‬‫ار‬‫ا‬‫ئه‬‫شده‬ ‫است‬. •‫اين‬‫نرم‬‫افزار‬‫برای‬‫کتابخانه‬‫های‬،‫دانشگاهی‬،‫عمومی‬ ‫تخصصی‬‫و‬‫آموزشگاهی‬‫مناسب‬‫است‬.
 9. 9. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫قابليت‬ •‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬‫وب‬ ‫تحت‬‫باش‬ ‫می‬‫و‬ ‫د‬ ‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫زير‬ ‫سايت‬ ‫طريق‬ ‫از‬: •www.iplf.ir •‫استفاده‬‫همزمان‬‫در‬‫چندين‬‫کتابخانه‬:‫چندين‬‫کتابخانه‬‫با‬ ‫مديريت‬‫ها‬‫وسايت‬‫های‬‫متفاوت‬‫بر‬‫روی‬‫يک‬‫بسترسخت‬ ‫افزاری‬‫سرويس‬‫دهی‬‫شوند‬.‫اين‬‫سامانه‬‫قبال‬‫حدود‬‫دو‬‫هزار‬ ‫کتابخانه‬‫عمومی‬‫را‬‫در‬‫کشور‬‫به‬‫هم‬‫متصل‬‫می‬‫کرد‬.‫در‬ ‫کنار‬‫آن‬‫مشخصات‬‫منابع‬‫ساير‬‫مراکزی‬‫که‬‫از‬‫اين‬‫نرم‬ ‫افزار‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬‫را‬‫هم‬‫نمايش‬‫می‬‫دهد‬.
 10. 10. ‫ها‬ ‫قابليت‬ ‫ادامه‬ •‫امکان‬‫ايجاد‬‫کتابخانه‬‫ديجيتال‬:‫در‬‫اين‬‫نرم‬‫افزار‬‫بخش‬‫ويژه‬ ‫ای‬‫برای‬‫کتابخانه‬‫ی‬‫ديجيتالی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫ا‬‫ست‬‫که‬ ‫فعال‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫نگرفته‬‫است‬. •‫امکان‬‫چند‬‫پروتالی‬‫و‬‫چندسايتی‬:‫امکان‬‫وجود‬‫پورتال‬ ‫مختص‬‫به‬‫هر‬‫کتابخانه‬‫اقماری‬‫در‬‫يک‬‫يا‬‫چندسايت‬‫در‬‫آ‬‫ن‬ ‫پيش‬‫بينی‬‫شده‬‫است‬. •‫امکان‬‫چند‬‫زبانی‬:‫امکان‬‫درجمحتوا‬‫به‬‫چند‬‫زبان‬‫در‬‫آن‬ ‫فراهم‬‫است‬
 11. 11. ‫ها‬ ‫قابليت‬ ‫ادامه‬ •‫سازمانی‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:‫ت‬ ‫قابليت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اين‬‫عيين‬ ‫مسئ‬ ،‫کتابداران‬ ،‫اعضا‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬‫و‬ ‫ولين‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ستادی‬ ‫نيروهای‬. •‫استفاده‬‫از‬‫وب‬‫سرويس‬‫در‬‫اتصال‬‫ديگرکاربرها‬:‫ک‬‫وب‬ ‫سرويس‬‫به‬‫معنای‬‫ساده‬‫نوعی‬‫کامپوننت‬‫تحت‬‫وب‬‫است‬. ‫اين‬‫کامپوننت‬‫به‬application‫هايی‬‫که‬‫از‬‫آن‬‫استفاده‬‫می‬ ‫کنند‬‫اين‬‫امکان‬‫را‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫بتوانند‬‫از‬‫متدهای‬‫اين‬‫وب‬ ‫سرويس‬‫استفاده‬‫کنند‬.‫هر‬‫کتابخانه‬‫بسته‬‫به‬‫نياز‬‫خ‬‫ود‬‫از‬‫اين‬ ‫متدها‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬.
 12. 12. •‫ذخيره‬‫اطالعات‬‫بر‬‫روی‬‫سرور‬‫مرکزی‬:‫با‬‫توجه‬‫به‬‫اينک‬‫ه‬ ‫صرفا‬‫اطالعات‬‫بر‬‫روی‬‫سرور‬‫مرکزی‬‫ذخيره‬‫می‬‫شود‬ ‫ديگر‬‫نيازی‬‫به‬‫ذخيره‬‫ا‬‫طالعات‬‫بر‬‫هر‬‫کامپيوتری‬‫نيس‬‫ت‬. ‫اين‬‫مورد‬‫به‬‫کاهش‬‫فضای‬‫مورد‬‫نياز‬‫برای‬‫ذخيره‬‫حجم‬ ‫فزاينده‬‫اطالعات‬‫کمک‬‫شايانی‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫از‬‫طرفی‬‫قاب‬‫ليت‬ ‫دسترسی‬‫به‬‫اطالعات‬‫موجود‬‫در‬‫تمام‬‫رايانه‬‫های‬‫متصل‬‫ب‬‫ه‬ ‫سامانه‬‫را‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬ •‫البته‬‫اين‬‫گزينه‬‫می‬‫تواند‬‫يک‬‫نقطه‬‫ضعف‬‫هم‬‫باشد‬‫چ‬‫را‬‫که‬ ‫در‬‫صورت‬‫خاموش‬‫بودن‬‫سرور‬‫مرکزی‬‫يا‬‫بروز‬‫رسانی‬ ‫آن‬‫سامانه‬‫قطع‬‫می‬‫شود‬.
 13. 13. •‫اين‬‫نرم‬‫افزار‬‫کابر‬‫پسند‬‫است‬:‫حالت‬‫گرافيکی‬‫زيب‬‫ا‬‫و‬ ‫جذابی‬‫دارد‬‫و‬‫به‬‫خوبی‬‫از‬‫ترکيب‬‫رنگ‬‫ها‬‫استفاده‬‫شده‬ ‫است‬.‫در‬‫صورت‬‫عدم‬‫عضويت‬‫در‬‫کتابخانه‬‫امکان‬‫جست‬‫جو‬ ‫در‬‫بانک‬‫اطالعات‬‫آن‬‫فراهم‬‫است‬.‫راهنمای‬‫تنظيمات‬‫و‬ ‫استفاده‬‫از‬‫برنامه‬‫قابل‬‫دانلود‬‫است‬.‫امکان‬‫تمديد‬‫کتاب‬‫توسط‬ ‫خود‬،‫عضو‬‫مشاهده‬‫کارکردها‬‫و‬‫منابع‬‫در‬‫دست‬‫امانت‬‫و‬ ‫اطالع‬‫از‬‫زمان‬‫بازگشت‬،‫آن‬‫رزرو‬،‫کتاب‬‫مشاهده‬‫تاخيرات‬ ‫و‬‫ميزان‬‫بدهی‬‫از‬‫ديگر‬‫امکانات‬‫آن‬‫برای‬‫اعضا‬‫می‬‫باشد‬
 14. 14. •‫برخی‬‫از‬‫مشتريان‬:‫دانشگاه‬‫علوم‬‫پزشکی‬،‫گيالن‬‫خانه‬‫رياض‬‫يات‬ ،‫اصفهان‬‫نهاد‬‫کتابخانه‬‫های‬،‫عمومی‬‫دانشگاه‬‫پيام‬،‫نور‬‫شرکت‬‫ع‬‫لمی‬ ‫و‬‫تحقيقاتی‬،‫اصفهان‬‫دانشگاه‬،‫هنر‬‫سازمان‬‫انرژی‬‫اتمی‬،‫ايران‬‫ج‬‫هاد‬ ‫دانشگاهی‬،‫اصفهان‬‫شرکت‬‫پلی‬‫اکراين‬،‫ايران‬‫دانشگاه‬‫اصفهان‬، ‫کتابخانه‬‫مرکز‬‫واطالع‬‫رسانی‬،‫اصفهان‬‫دانشگاه‬‫وليعصر‬‫رفس‬،‫نجان‬ ‫شرکت‬‫مخابرات‬‫استان‬،‫اصفهان‬‫دانشگاه‬‫علومپزشکی‬‫مازندران‬، ‫شهرداری‬،‫تهران‬‫دانشگاه‬،‫يزد‬‫دانشگاه‬‫هنر‬،‫اصفهان‬‫دانشگاه‬‫عل‬‫م‬‫و‬ ‫صنعت‬،‫ايران‬‫موسسه‬‫آموزش‬‫عالی‬‫شهيد‬‫اشرفی‬،‫اصفهان‬‫دانشگ‬‫اه‬ ،‫جيرفت‬‫معاونت‬‫امور‬‫اجتماعی‬،‫وفرهنگی‬‫دانشگاه‬‫تربيت‬‫دبي‬‫ر‬‫شهيد‬ ،‫رجائی‬‫دانشگاه‬‫جندی‬‫شاپور‬‫در‬،‫دزفول‬‫دانشگاه‬‫علوم‬‫پزشکی‬،‫يزد‬ ‫دانشگاه‬‫صنعتی‬‫امير‬،‫کبير‬‫دانشگاه‬‫علمی‬-‫کاربردی‬‫واحد‬‫اس‬‫تان‬ ،‫اصفهان‬‫شبکه‬‫کتابخانه‬‫های‬‫سازمان‬‫فرهنگی‬‫هنری‬‫شهرداری‬ ،‫تهران‬‫دانشگاه‬‫صنعتی‬،‫اصفهان‬‫دانشگاه‬‫صنعتی‬،‫سيرجان‬‫م‬‫وسسه‬ ‫آموزش‬‫غير‬‫انتفاعی‬،‫صفاهيان‬‫پژوهشکده‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫وزارت‬‫راه‬‫و‬ ‫ترابری‬
 15. 15. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫سيستم‬ ‫زير‬ •‫فهرست‬‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫نويسی‬: •‫و‬ ‫رزرو‬ ،‫امانت‬‫کتاب‬ ‫گردش‬: •‫مالی‬ ‫بخش‬: •‫اعضا‬ ‫مديريت‬‫کاربران‬ ‫و‬: •‫گزارشات‬‫ای‬ ‫دوره‬: •‫جستجو‬:
 16. 16. ‫جستجو‬ ‫انواع‬ •‫ساده‬ ‫جستجوی‬:‫جست‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫فيلد‬ ‫يک‬‫جو‬ ‫گيرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ •‫پيشرفته‬ ‫جستجوی‬:‫جست‬ ‫امکان‬ ‫فيلد‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫در‬ ‫همزمان‬‫جو‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ •‫فيلدی‬ ‫جستجوی‬:‫ب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کتابداران‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫بيشتر‬‫رای‬ ‫شماره‬ ‫در‬ ‫جستجو‬‫کتاب‬ ‫ثبت‬‫است‬ ‫موثر‬ ‫بسيار‬ •‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫بين‬ ‫جستجوی‬:‫ي‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬‫ک‬ ‫است‬ ‫فراهم‬ ‫کتابخانه‬(‫پيام‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬) •‫عنوانی‬ ‫جستجوی‬:‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ ‫فقط‬
 17. 17. •‫جستجوی‬‫سريع‬:‫فيلد‬‫های‬‫قابل‬‫انتخاب‬‫برای‬‫جستج‬‫وی‬ ‫سريع‬‫عبارتند‬‫از‬:،‫عنوان‬،‫نويسنده‬،‫موضوع‬،‫شابک‬‫آ‬‫زاد‬ ‫است‬. •‫قدرت‬‫بازيابی‬‫منابع‬‫در‬‫آن‬‫نسبت‬‫به‬‫بقيه‬‫روش‬‫های‬‫ج‬‫ستجو‬ ‫باالتر‬‫است‬.‫در‬‫اين‬‫بخش‬‫ا‬‫مکان‬‫ورود‬‫به‬‫جستجوی‬‫ساد‬‫ه‬‫و‬ ‫پيشرفته‬‫نيز‬‫وجود‬‫دارد‬
 18. 18. ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ •‫مستقيم‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬: •‫تدوين‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬: •‫ديگر‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬: •‫پروتکل‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫آنالين‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫جستجوی‬ Z39/50 •‫جامع‬ ‫نويسی‬ ‫فهرست‬:‫نويسی‬ ‫فهرست‬ ‫منابع‬ ‫مديريت‬‫شده‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مدير‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫ويرايش‬ ‫و‬ ‫تاييد‬ ‫حذف؛‬ ‫امکان‬ ‫و‬.
 19. 19. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫محدوديت‬ •‫قبال‬‫اشاره‬‫شد‬‫که‬‫با‬‫هر‬‫گونه‬‫اشکال‬‫در‬‫سرور‬،‫مرکزی‬ ‫امکان‬‫دسترسی‬‫به‬‫نرم‬‫افزار‬‫قطع‬‫می‬‫شود‬ •‫اين‬‫سامانه‬‫با‬‫مرورگر‬IE‫قابل‬‫مشاهده‬‫است‬‫و‬‫نياز‬‫به‬ ‫تنظيمات‬‫ابتدايی‬‫خاصی‬‫دارد‬.‫اين‬‫مورد‬‫برای‬‫اتصال‬‫د‬‫ر‬ ‫خارج‬‫از‬‫کتابخانه‬‫توسط‬‫اعضا‬‫ايجاد‬‫محدوديت‬‫می‬‫کند‬ •‫تا‬24‫بعد‬‫از‬‫ورود‬‫نسخ‬‫جديد‬‫سرور‬‫مرکزی‬‫به‬‫روز‬ ‫رسانی‬‫می‬‫شود‬
 20. 20. •،‫نکند‬ ‫صبر‬ ‫يادگيری‬ ‫ذلت‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مدتی‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫نادانی‬ ‫ذلت‬ ‫در‬ •‫محمد‬ ‫حضرت‬(‫ص‬)
 21. 21. •‫کننده‬ ‫تهیه‬: ‫اده‬‫ز‬ ‫عبداله‬ ‫ین‬‫و‬‫پر‬ ‫ی‬‫کتابدار‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ ‫ی‬‫دانشجو‬ ‫پزشکی‬‫سانی‬‫ر‬ ‫اطالع‬‫و‬ ‫اسفندماه‬92
 22. 22. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ •
 • ZeynabNosrati2

  Mar. 29, 2017
 • INMAN3

  Jul. 6, 2015

برخی از مطالب اسلاید حاصل تجارب شخصی و کار با نرم افزار تحت وب پیام مشرق در سال 91 می باشد. سایر اطلاعات نیز از وب سایت پیام مشرق گرفته شده است.

Views

Total views

956

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×