Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ẻ¨ÓÅͧ áÅФÓ͸ԺÒ â´Â
ÀÑ·ÃÇز áÅÐàªÉ°¾Å ÁҹԵ
à¼Âá¾Ã‹¤ÃÑé§áá 26 ¡Ã¡®Ò¤Á 2557
www.microBrand.co
ä¡‹ - 䢋 - ¤¹ä¡‹ - ä...
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ¸ØáԨ áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡Ò÷ҧ¡ÒõÅÒ´ÁÕËÅÒÂÇÔ¸Õ´ŒÇ¡ѹ ઋ¹ Five Forces Analysis, SWOT Analysis,
¡ÒÃËÒ Custome...
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤
ÃÙŒ¨Ø´Â×¹ ÃÙŒ¤Ù‹á¢‹§ ÃÙŒ¨Ø´á¢ç§ ÃÙŒ¨Ø´Í‹Í¹
ࢌÒã¨ÅÙ¡¤ŒÒ ËÒâÍ¡ÒÊ
ÃÙŒ¨Ø´Â×¹ ÃÙŒ¤Ù‹á¢‹§ ÃÙŒ¨Ø´á¢ç§ ÃÙŒ¨Ø´Í‹Í¹
à¢...
ÊÔ觷Õ赌ͧàµÃÕÂÁ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØáԨ
¡ÃдÒÉἋ¹ãËÞ‹æ 4 Ἃ¹ ¾ÃŒÍÁ»Ò¡¡Ò
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏẺ “ä¡‹-䢋-¤¹”...
01
02
03
04
06
05
ÇÒ´ÃÙ» ä¡‹, 䢋 áÅФ¹ ŧ㹡ÃдÒÉ
ᵋÅÐἋ¹ Ἃ¹ÅÐ 1 ÃÙ»
ÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅÁÒãÊ‹ã¹áººÇÔà¤ÃÒÐˏἋ¹·Õè 4
ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇ...
5 6
7
8
1
ä¡‹ ä¡‹ ¤×Í ¸ØáԨ
Í͡䢋໚¹ÊÔ¹¤ŒÒ
ËÒ§
• ÊÔ觷Õ贌͡NjҤًᢋ§
• ÊÔ觷Õ躡¾Ã‹Í§
• ÊÔ觷ÕèàÃÒ·ÓàͧäÁ‹ä´Œ (¡Ô¹ÍÒ...
¤¹ “ࢌÒã¨ÅÙ¡¤ŒÒ”¤¹ ¤×Í ÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ä¡‹ (¸ØáԨ)
·ÕèÁÒ«×éÍ䢋 (ÊÔ¹¤ŒÒ)
1
2
3
4
5
8
6
à¢Ò¤×Íã¤Ã ?
• ¼ÙŒªÒ ¼ÙŒËÞÔ§
• ÍÒÂØà·‹Òä...
䢋¢ÒÇ (Product)
• ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ
• ¤Ø³»ÃÐ⪹
• ¡ÒÃ㪌§Ò¹
• ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò
2
1
3
à»Å×͡䢋
• ºÃèØÀѳ±
• ¡ÒÃÍ͡Ẻ
• Ã...
ẺÇÔà¤ÃÒÐˏ㪌¢ŒÍÁÙŨҡ ä¡‹-䢋-¤¹ ÁÒàµÔÁã¹áººÇÔà¤ÃÒÐˏ¹Õé
1, 4, 5 2, 3, 4,
1, 2, 3 6, 8
1, 6, 8, 9
1, 2, 3
ÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØÃ...
àËç¹»˜ÞËÒàËç¹»˜ÞËÒ
ä¡‹ = ¸ØáԨ
䢋 = ÊÔ¹¤ŒÒ
¤¹ = ÅÙ¡¤ŒÒ
ÇÔà¤ÃÒÐˏÃͺ´ŒÒ¹
·º·Ç¹
ÇԸդԴẺ
ä¡‹-䢋-¤¹ä¡‹-䢋-¤¹
ẺÊÓËÃѺ¾ÔÁ¾
ä¡‹ä¡‹ ¤×Í ¸ØáԨ
Í͡䢋໚¹ÊÔ¹¤ŒÒ
ÊÁͧ
• ¤ÇÒÁÃÙŒ / ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ
• »ÃÐʺ¡Òó
䢋
• ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèàÃÒ¢ÒÂ
楀
• á¡‹¹¢Í§¸ØáԨ
• àÃÒ...
䢋䢋 ¤×Í ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ͺÃÔ¡ÒÃ
·ÕèÊÌҧÃÒÂä´ŒãËŒ¸ØáԨ
à»Å×͡䢋
• ºÃèØÀѳ±
• ¡ÒÃÍ͡Ẻ
• ÃٻËҧ ˹ŒÒµÒ
• µÃÒÊÔ¹¤ŒÒ/âÅâ¡Œ
...
¤¹¤¹ ¤×Í ÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ä¡‹ (¸ØáԨ)
·ÕèÁÒ«×éÍ䢋 (ÊÔ¹¤ŒÒ)
à¢Ò¤×Íã¤Ã ?
• ¼ÙŒªÒ ¼ÙŒËÞÔ§
• ÍÒÂØà·‹ÒäÃ
• °Ò¹ÐÍ‹ҧäÃ
• ÁÒ¨Ò¡ä˹
à¢...
ẺÇÔà¤ÃÒÐˏ㪌¢ŒÍÁÙŨҡ ä¡‹-䢋-¤¹ ÁÒàµÔÁã¹áººÇÔà¤ÃÒÐˏ¹Õé
ÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØáԨ
¢Í§ “àÃÒ”
¨Ø´á¢ç§ ¨Ø´Í‹Í¹
ÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃ
ÊÔ觷...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6

Share

การวิเคราะห์ธุรกิจอย่างง่าย และรอบด้าน ด้วยแบบจำลอง "ไก่-ไข่-คน"

การวิเคราะห์ธุรกิจ และสินค้าด้วยวิธีการทางการตลาดมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น Five Forces Analysis, SWOT Analysis, Customer Insight, Customer Behavior เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์ที่คนทั่วไปคุ้นเคย ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับวิธีการ และศัพท์เทคนิคที่จดจำยาก

การวิเคราะห์ธุรกิจและสินค้าด้วยแบบจำลอง "ไก่กับไข่" เป็นวิธีการอย่างง่ายที่เป็นรูปธรรม และถูกนำมาใช้ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย สามารถจำ และนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้า หรือธุรกิจของตนเองได้

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

การวิเคราะห์ธุรกิจอย่างง่าย และรอบด้าน ด้วยแบบจำลอง "ไก่-ไข่-คน"

 1. 1. Ẻ¨ÓÅͧ áÅФÓ͸ԺÒ â´Â ÀÑ·ÃÇز áÅÐàªÉ°¾Å ÁҹԵ à¼Âá¾Ã‹¤ÃÑé§áá 26 ¡Ã¡®Ò¤Á 2557 www.microBrand.co ä¡‹ - 䢋 - ¤¹ä¡‹ - 䢋 - ¤¹ ÇÔà¤ÃÒÐˏ¸ØáԨẺ§‹Ò áÅÐÃͺ´ŒÒ¹ ´ŒÇÂẺ¨ÓÅͧ
 2. 2. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ¸ØáԨ áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡Ò÷ҧ¡ÒõÅÒ´ÁÕËÅÒÂÇÔ¸Õ´ŒÇ¡ѹ ઋ¹ Five Forces Analysis, SWOT Analysis, ¡ÒÃËÒ Customer Insight áÅÐ Customer Behavior ໚¹µŒ¹ «Ö觻¡µÔáÅŒÇäÁ‹ãª‹à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔà¤ÃÒÐˏ·Õ褹·ÑèÇ令،¹à¤Â µŒÍ§ãªŒàÇÅÒ㹡Ò÷ӤÇÒÁࢌÒ㨡ѺÇÔ¸Õ¡Òà áÅÐÈѾ·à·¤¹Ô¤·Õ訴¨ÓÂÒ¡ ¨Ö§¨ÐÊÒÁÒö¹Óä»ãªŒ§Ò¹ä´ŒÍ‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ¸ØáԨáÅÐÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÇÂẺ¨ÓÅͧ "ä¡‹-䢋-¤¹" ໚¹ÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè»ÃÐÂØ¡µÁÒ¨Ò¡à¤Ã×èͧÁ×Í·Ò§¡ÒõÅÒ´·ÕèÁÕÍÂÙ‹ ᵋ¶Ù¡·ÓãˌࢌÒ㨧‹Ò ໚¹ÃÙ»¸ÃÃÁÁÒ¡¢Öé¹ áÅж١¹ÓÁÒ㪌´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡Ò÷ÕèäÁ‹«Ñº«ŒÍ¹ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒãªŒÊÒÁÒöࢌÒ㨠¨´¨Ó áÅйÓä»»ÃÐÂØ¡µãªŒ¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØáԨ¢Í§µ¹àͧ䴌Í‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÀÑ·ÃÇز ÁҹԵʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2557 äÁ‹Í¹ØÞÒµãËŒà¼Âá¾Ã‹ ´Ñ´á»Å§ ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ ¨Ò¡¼ÙŒà¢Õ¹ µÔ´µ‹Í www.microBrand.co 08 7101 7102 ¼ÙŒà¢Õ¹ àªÉ°¾Å ÁҹԵ ¤Ó¹Ó¤Ó¹Ó
 3. 3. Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ ÃÙŒ¨Ø´Â×¹ ÃÙŒ¤Ù‹á¢‹§ ÃÙŒ¨Ø´á¢ç§ ÃÙŒ¨Ø´Í‹Í¹ ࢌÒã¨ÅÙ¡¤ŒÒ ËÒâÍ¡ÒÊ ÃÙŒ¨Ø´Â×¹ ÃÙŒ¤Ù‹á¢‹§ ÃÙŒ¨Ø´á¢ç§ ÃÙŒ¨Ø´Í‹Í¹ ࢌÒã¨ÅÙ¡¤ŒÒ ËÒâÍ¡ÒÊ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ¸ØáԨ áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃẺ “ä¡‹-䢋-¤¹” ¹Ñé¹ÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍãËŒ www.microbrand.co Start your own Brand
 4. 4. ÊÔ觷Õ赌ͧàµÃÕÂÁ ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØáԨ ¡ÃдÒÉἋ¹ãËÞ‹æ 4 Ἃ¹ ¾ÃŒÍÁ»Ò¡¡Ò ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏẺ “ä¡‹-䢋-¤¹” ºØ¤¤ÅÍ×è¹·Õè¤Ò´Ç‹Ò໚¹ÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§¸ØáԨ* ¡Ã³Õ·Õè਌Ңͧ¸ØáԨࢌÒã¨ÅÙ¡¤ŒÒ໚¹Í‹ҧ´Õ äÁ‹¨Ó໚¹µŒÍ§ãªŒ¢ŒÍ¹Õé www.microbrand.co Start your own Brand
 5. 5. 01 02 03 04 06 05 ÇÒ´ÃÙ» ä¡‹, 䢋 áÅФ¹ ŧ㹡ÃдÒÉ áµ‹ÅÐἋ¹ Ἃ¹ÅÐ 1 ÃÙ» ÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅÁÒãÊ‹ã¹áººÇÔà¤ÃÒÐˏἋ¹·Õè 4 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ Êͺ¶ÒÁºØ¤¤ÅÍ×è¹ËÃ×Í¡ÃÍ¡àͧ ŧ㹡ÃдÒÉÃÙ»¤¹ ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¸ØáԨ áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ ŧ㹡ÃдÒÉÃٻ䡋 áÅÐ䢋 ʋǹἋ¹·Õè 4 ÇÒ´µÒÃÒ§ÇÔà¤ÃÒÐˏ µÒÁẺ㹤ًÁ×Í ÇÔ¸Õ·Ó www.microbrand.co Start your own Brand
 6. 6. 5 6 7 8 1 ä¡‹ ä¡‹ ¤×Í ¸ØáԨ Í͡䢋໚¹ÊÔ¹¤ŒÒ ËÒ§ • ÊÔ觷Õ贌͡NjҤًᢋ§ • ÊÔ觷Õ躡¾Ã‹Í§ • ÊÔ觷ÕèàÃÒ·ÓàͧäÁ‹ä´Œ (¡Ô¹ÍÒËÒÃ) àÊÕ§ (Promotion) • àÃҺ͡¤¹Í×è¹Ç‹ÒàÃÒ໚¹ã¤Ã • àÃÒ·ÓÍÐäà • àÃÒ¢ÒÂÍÐäà • ºÍ¡ã¤ÃºŒÒ§ • ºÍ¡·Õèä˹ ¡Ô¹ÍÒËÒà • ¸ØáԨ¢Í§àÃÒ¾Ö觾ÒÍÐäèҡÀÒ¹͡ ઋ¹ Çѵ¶Ø´Ôº, à§Ô¹·Ø¹, áç§Ò¹, ¤ÇÒÁÃÙŒ, Ìҹ¤ŒÒ ÏÅÏ »‚¡ (USP) • ÊÔ觷Õè·ÓãËŒà˹×͡NjҤًᢋ§ ઋ¹ ÃÒ¤Ò, ¤ÇÒÁàÃçÇ, ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹ, ¤Ø³ÀÒ¾, ÃٻẺ, ª‹Í§·Ò§¡ÒèѴ¨Ó˹‹ÒÂ, Sale Promotion, ºÃèØÀѳ± ÏÅÏ à·ŒÒ (STP) • ã¤Ã·Ó¸ØáԨ / ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒẺà´ÕÂǡѺàÃÒ • ã¤ÃÁÕÅÙ¡¤ŒÒ¡ÅØ‹Áà´ÕÂǡѺàÃÒ • ã¤Ã¢Ò¢ͧÃÒ¤Òã¡ÅŒà¤Õ§¡ÑºàÃÒ • ã¤Ã¢ÒÂᾧ / ¶Ù¡¡Ç‹Ò • ã¤Ã·Õè¡ÓÅѧᢋ§¡ÑºàÃÒ2 µÑÇ • á¡‹¹¢Í§¸ØáԨ • àÃÒ·ÓÍÐäà • ¡Ô¨¡ÒâͧàÃÒ·ÓÍÐäà 9 âäÀÑ (Threat) • ÊÔ觷Õè·Óãˌ䡋äÁ‹âµ • ÊÔ觷Õè·Óãˌ䡋µÒ • ÊÔ觷Õè·ÓãËŒ¢ÒÂ䢋äÁ‹ä´Œ 3 䢋 • ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèàÃÒ¢Ò 4 ÊÁͧ • ¤ÇÒÁÃÙŒ / ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ • »ÃÐʺ¡Òó “ÃÙŒ¨Ø´Â×¹ ÃÙŒ¤Ù‹á¢‹§” www.microbrand.co Start your own Brand
 7. 7. ¤¹ “ࢌÒã¨ÅÙ¡¤ŒÒ”¤¹ ¤×Í ÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ä¡‹ (¸ØáԨ) ·ÕèÁÒ«×éÍ䢋 (ÊÔ¹¤ŒÒ) 1 2 3 4 5 8 6 à¢Ò¤×Íã¤Ã ? • ¼ÙŒªÒ ¼ÙŒËÞÔ§ • ÍÒÂØà·‹Òäà • °Ò¹ÐÍ‹ҧäà • ÁÒ¨Ò¡ä˹ à¢ÒµŒÍ§¡ÒÃÍÐäà ? • ÊÔ¹¤ŒÒẺä˹ • ÅѡɳÐÍ‹ҧäà • ¨Ó¹Ç¹à·‹Òäà à¢Ò«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¹Õé·Õèä˹ ? (Conv.) • á¶Çä˹ • Ìҹä˹ • à¾ÃÒÐÍÐäà «×éÍàÁ×èÍäà ? • àÇÅÒä˹ • âÍ¡ÒÊÍÐäà • º‹ÍÂᤋä˹ «×éÍÍ‹ҧäà ? • àÅ×Í¡¨Ò¡ÍÐäà • ËÒ¢ŒÍÁÙÅ¡‹Í¹äËÁ • à»ÃÕºà·ÕºÍ‹ҧäà ËÑÇ㨠(Cust. Problem) • ÊÔ觷ÕèÍÂÒ¡ä´Œ • ÊÔ觷ÕèÍÂÒ¡ãËŒÁÕ • Insight ·ÓäÁ¶Ö§µÑ´ÊԹ㨫×éÍ ? • ´Õ¡Ç‹Ò • ¤ØŒÁ¤‹Ò¡Ç‹Ò • Êдǡ¡Ç‹Ò • ÏÅÏ 7 ã¤ÃºŒÒ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ? • ã¤Ãá¹Ð¹Ó • ã¤ÃÍÍ¡¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ • ã¤Ã໚¹¤¹ãªŒÊÔ¹¤ŒÒ • ã¤Ã¨‹ÒÂà§Ô¹ 9 µÒ (Communication) • àËç¹Ç‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ¹Õé໚¹Í‹ҧäà 10 ÊÁͧ • ãËŒ¤Ø³¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒÍ‹ҧäà (Cost) • ãËŒ¤ÇÒÁËÁÒÂÍ‹ҧäà www.microbrand.co Start your own Brand
 8. 8. 䢋¢ÒÇ (Product) • ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ • ¤Ø³»ÃÐ⪹ • ¡ÒÃ㪌§Ò¹ • ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò 2 1 3 à»Å×͡䢋 • ºÃèØÀѳ± • ¡ÒÃÍ͡Ẻ • ÃٻËҧ ˹ŒÒµÒ • µÃÒÊÔ¹¤ŒÒ/âÅâ¡Œ • ÃÒ¤Ò (Price) • ˹ŒÒÌҹ/ʶҹ·Õè¨Ó˹‹Ò (Place) • ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Ò 䢋ᴧ (Core Value) • ÊÔ¹¤ŒÒ¹Õ骋ÇÂãËŒÅÙ¡¤ŒÒä´ŒÃѺÍÐäúŒÒ§ 䢋 䢋 ¤×Í ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ͺÃÔ¡Òà ·ÕèÊÌҧÃÒÂä´ŒãËŒ¸ØáԨ “ÃÙŒ¨Ñ¡µÑÇàͧ” www.microbrand.co Start your own Brand
 9. 9. ẺÇÔà¤ÃÒÐˏ㪌¢ŒÍÁÙŨҡ ä¡‹-䢋-¤¹ ÁÒàµÔÁã¹áººÇÔà¤ÃÒÐˏ¹Õé 1, 4, 5 2, 3, 4, 1, 2, 3 6, 8 1, 6, 8, 9 1, 2, 3 ÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØáԨ ¢Í§ “àÃÒ” à¾×èÍËҨشá¢ç§¨Ø´Í‹Í¹ áÅÐâÍ¡ÒʾѲ¹Ò à¾×èÍËÒÇÔ¸Õ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ áÅЪ‹Í§·Ò§¨Ó˹‹Ò ¨Ø´á¢ç§ ¨Ø´Í‹Í¹ ÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡Òà ÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØáԨ ¢Í§ “¤Ù‹á¢‹§” 7 2, 3, 4, 5, 9, 10 âÍ¡ÒʾѲ¹Ò µŒÍ§á¡Œä¢ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÑèÇä» ·Õè¢ÒÂä´Œ ÊÔ觷Õè·ÓãËŒàÃÒ ¢ÒÂä´Œ www.microbrand.co Start your own Brand
 10. 10. àËç¹»˜ÞËÒàËç¹»˜ÞËÒ ä¡‹ = ¸ØáԨ 䢋 = ÊÔ¹¤ŒÒ ¤¹ = ÅÙ¡¤ŒÒ ÇÔà¤ÃÒÐˏÃͺ´ŒÒ¹ ·º·Ç¹ ÇԸդԴẺ ä¡‹-䢋-¤¹ä¡‹-䢋-¤¹
 11. 11. ẺÊÓËÃѺ¾ÔÁ¾
 12. 12. ä¡‹ä¡‹ ¤×Í ¸ØáԨ Í͡䢋໚¹ÊÔ¹¤ŒÒ ÊÁͧ • ¤ÇÒÁÃÙŒ / ¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞ • »ÃÐʺ¡Òó 䢋 • ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèàÃÒ¢Ò µÑÇ • á¡‹¹¢Í§¸ØáԨ • àÃÒ·ÓÍÐäà • ¡Ô¨¡ÒâͧàÃÒ·ÓÍÐäà ËÒ§ • ÊÔ觷Õ贌͡NjҤًᢋ§ • ÊÔ觷Õ躡¾Ã‹Í§ • ÊÔ觷ÕèàÃÒ·ÓàͧäÁ‹ä´Œ (¡Ô¹ÍÒËÒÃ) àÊÕ§ (Promotion) • àÃҺ͡¤¹Í×è¹Ç‹ÒàÃÒ໚¹ã¤Ã • àÃÒ·ÓÍÐäà • àÃÒ¢ÒÂÍÐäà • ºÍ¡ã¤ÃºŒÒ§ • ºÍ¡·Õèä˹ ¡Ô¹ÍÒËÒà • ¸ØáԨ¢Í§àÃÒ¾Ö觾ÒÍÐäèҡÀÒ¹͡ ઋ¹ Çѵ¶Ø´Ôº, à§Ô¹·Ø¹, áç§Ò¹, ¤ÇÒÁÃÙŒ, Ìҹ¤ŒÒ ÏÅÏ »‚¡ (USP) • ÊÔ觷Õè·ÓãËŒà˹×͡NjҤًᢋ§ ઋ¹ ÃÒ¤Ò, ¤ÇÒÁàÃçÇ, ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹ, ¤Ø³ÀÒ¾, ÃٻẺ, ª‹Í§·Ò§¡ÒèѴ¨Ó˹‹ÒÂ, Sale Promotion, ºÃèØÀѳ± ÏÅÏ à·ŒÒ (STP) • ã¤Ã·Ó¸ØáԨ / ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒẺà´ÕÂǡѺàÃÒ • ã¤ÃÁÕÅÙ¡¤ŒÒ¡ÅØ‹Áà´ÕÂǡѺàÃÒ • ã¤Ã¢Ò¢ͧÃÒ¤Òã¡ÅŒà¤Õ§¡ÑºàÃÒ • ã¤Ã¢ÒÂᾧ / ¶Ù¡¡Ç‹Ò • ã¤Ã·Õè¡ÓÅѧᢋ§¡ÑºàÃÒ 1 2 4 5 6 7 8 âäÀÑ (Threat) • ÊÔ觷Õè·Óãˌ䡋äÁ‹âµ • ÊÔ觷Õè·Óãˌ䡋µÒ • ÊÔ觷Õè·ÓãËŒ¢ÒÂ䢋äÁ‹ä´Œ 9 3 www.microbrand.co Start your own Brand
 13. 13. 䢋䢋 ¤×Í ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ͺÃÔ¡Òà ·ÕèÊÌҧÃÒÂä´ŒãËŒ¸ØáԨ à»Å×͡䢋 • ºÃèØÀѳ± • ¡ÒÃÍ͡Ẻ • ÃٻËҧ ˹ŒÒµÒ • µÃÒÊÔ¹¤ŒÒ/âÅâ¡Œ • ÃÒ¤Ò (Price) • ˹ŒÒÌҹ/ʶҹ·Õè¨Ó˹‹Ò (Place) • ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Ò 䢋¢ÒÇ (Product) • ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ • ¤Ø³»ÃÐ⪹ • ¡ÒÃ㪌§Ò¹ • ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò 䢋ᴧ (Core Value) • ÊÔ¹¤ŒÒ¹Õ骋ÇÂãËŒÅÙ¡¤ŒÒä´ŒÃѺÍÐäúŒÒ§ 1 2 3 www.microbrand.co Start your own Brand
 14. 14. ¤¹¤¹ ¤×Í ÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ä¡‹ (¸ØáԨ) ·ÕèÁÒ«×éÍ䢋 (ÊÔ¹¤ŒÒ) à¢Ò¤×Íã¤Ã ? • ¼ÙŒªÒ ¼ÙŒËÞÔ§ • ÍÒÂØà·‹Òäà • °Ò¹ÐÍ‹ҧäà • ÁÒ¨Ò¡ä˹ à¢ÒµŒÍ§¡ÒÃÍÐäà ? • ÊÔ¹¤ŒÒẺä˹ • ÅѡɳÐÍ‹ҧäà • ¨Ó¹Ç¹à·‹Òäà à¢Ò«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¹Õé·Õèä˹ ? (Conv.) • á¶Çä˹ • Ìҹä˹ • à¾ÃÒÐÍÐäà «×éÍàÁ×èÍäà ? • àÇÅÒä˹ • âÍ¡ÒÊÍÐäà • º‹ÍÂᤋä˹ ã¤ÃºŒÒ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ? • ã¤Ãá¹Ð¹Ó • ã¤ÃÍÍ¡¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ • ã¤Ã໚¹¤¹ãªŒÊÔ¹¤ŒÒ • ã¤Ã¨‹ÒÂà§Ô¹ «×éÍÍ‹ҧäà ? • àÅ×Í¡¨Ò¡ÍÐäà • ËÒ¢ŒÍÁÙÅ¡‹Í¹äËÁ • à»ÃÕºà·ÕºÍ‹ҧäà ÊÁͧ • ãËŒ¤Ø³¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒÍ‹ҧäà (Cost) • ãËŒ¤ÇÒÁËÁÒÂÍ‹ҧäà µÒ (Communication) • àËç¹Ç‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ¹Õé໚¹Í‹ҧäà ËÑÇ㨠(Cust. Problem) • ÊÔ觷ÕèÍÂÒ¡ä´Œ • ÊÔ觷ÕèÍÂÒ¡ãËŒÁÕ • Insight ·ÓäÁ¶Ö§µÑ´ÊԹ㨫×éÍ ? • ´Õ¡Ç‹Ò • ¤ØŒÁ¤‹Ò¡Ç‹Ò • Êдǡ¡Ç‹Ò • ÏÅÏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 www.microbrand.co Start your own Brand
 15. 15. ẺÇÔà¤ÃÒÐˏ㪌¢ŒÍÁÙŨҡ ä¡‹-䢋-¤¹ ÁÒàµÔÁã¹áººÇÔà¤ÃÒÐˏ¹Õé ÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØáԨ ¢Í§ “àÃÒ” ¨Ø´á¢ç§ ¨Ø´Í‹Í¹ ÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡Òà ÊÔ觷Õè·ÓãËŒàÃÒ ¢ÒÂä´Œ âÍ¡ÒʾѲ¹Ò µŒÍ§á¡Œä¢ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÑèÇä» ·Õè¢ÒÂä´Œ ÊÔ¹¤ŒÒ áÅиØáԨ ¢Í§ “¤Ù‹á¢‹§” 1, 4, 5 2, 3, 4, 1, 2, 3 6, 8 1, 6, 8, 9 1, 2, 3 à¾×èÍËҨشá¢ç§¨Ø´Í‹Í¹ áÅÐâÍ¡ÒʾѲ¹Ò à¾×èÍËÒÇÔ¸Õ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ áÅЪ‹Í§·Ò§¨Ó˹‹Ò 7 2, 3, 4, 5, 9, 10 www.microbrand.co Start your own Brand
 • UsChandra2

  Jul. 5, 2021
 • princesordong

  Feb. 5, 2017
 • bkcalvin

  Nov. 3, 2015
 • manee2015

  Aug. 27, 2015
 • Teera2525

  Aug. 15, 2015
 • natthadolsophawachirarit

  Oct. 26, 2014

การวิเคราะห์ธุรกิจ และสินค้าด้วยวิธีการทางการตลาดมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น Five Forces Analysis, SWOT Analysis, Customer Insight, Customer Behavior เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์ที่คนทั่วไปคุ้นเคย ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับวิธีการ และศัพท์เทคนิคที่จดจำยาก การวิเคราะห์ธุรกิจและสินค้าด้วยแบบจำลอง "ไก่กับไข่" เป็นวิธีการอย่างง่ายที่เป็นรูปธรรม และถูกนำมาใช้ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย สามารถจำ และนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้า หรือธุรกิจของตนเองได้

Views

Total views

4,441

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,279

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×