Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONSUMER TREND

“การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภค”
Dr.Pongsak Swatdikiat
นวโน้ม 10 ประการของโลก
ยุค ของปัจ เจกบุค คล
หมดยุค การทำา Mass Marketing แล้ว
 คนเริ่ม ไม่ค อ ยเชือ ถือ สิง ยึด เหนีย วจิต ใจ
่
่
่
่
แบบเก่า ไม...
ที่น ี่แ ละเดี๋ย วนี้
เกิด วัฒ นธรรมใหม่ท ผ ู้บ ริโ ภครอไม่ไ ด้ (Right
ี่
now, right here)
 ไม่ย ด ติด อะไรนานๆ เพราะต้อ ...
เน้น การสร้า งประสบการณ์
เกิด ร้า นขายของระดับ พรีเ มีย ม สร้า งโชว์ร ูม
่
พิเ ศษ เพือ ให้ล ูก ค้า เกิด ประสบการณ์ท ป ระทั...
ย้อ นอดีต สู่อ นาคต
สูง สุด คืน สูส ามัญ มีก ารกลับ เข้า สู่
่
ธรรมชาติม ากขึ้น ของแท้ท ี่ท ำา จาก
ธรรมชาติ ทำา ด้ว ยมือ ไ...
เกิด ความกลัว แบบใหม่
เหตุก ารณ์ 9/ ที่ W
11
orld Trade Center -> ก่อ
ให้เ กิด สัง คมแห่ง ความกลัว ไปทัว โลก ไม่ว ่า จะ
่
...
ยุค ผู้ช ายอยากสวย


สิน ค้า ประเภทของใช้ส ว นตัว หรือ สิน ค้า ที่
่
ทำา ให้ผ ช ายดูด ีจ ะมาแรงจัด -> กลายเป็น
ู้
ตลาดส่ว...
เกิด สื่อ ใหม่ท ี่ต ิด ต่อ ลูก ค้า
โดยตรง
ลูก ค้า เกิด ประสบการณ์ส ่ว นบุค คลของการใช้
Online
 สิน ค้า ถูก กระจายโดยการใช...
ความจำา เป็น เรื่อ งเร่ง ด่ว น
ผูบ ริโ ภคต้อ งการความรู้แ ละการเรีย นรู้
้
อย่า งไม่ส น สุด มีข ้อ มูล นับ ไม่ถ ้ว นที่ห า...
ผู้ห ญิง ทำา งาน

W
orkforce ของผูห ญิง ทำา งานทำา ให้เ กิด
้
ปัญ หาทางด้า นโภชนาการของเด็ก เพราะ
ไม่ม ีเ วลาดูแ ลลูก เหมื...
The Centenarian Century
คนที่อ ายุเ กิน 100 ปีม ากขึ้น , มีก าร
เปลีย นแปลงทางด้า นประชากรศาสตร์ท ั่ว
่
โลก
 คนเริ่ม ให้ค...
การตลาดที่เ ปลี่ย นไป
ผลจากการใช้อ ิน เตอร์เ น็ต เทคโนโลยี
 สือ โฆษณามีม ากมายแต่ไ ด้ผ ลน้อ ยลง
่
 ผู้บ ริโ ภคยุง ไม่ม เ...


กลุ่มผู้หญิง (Female Shoppers) 2 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลก
เป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อสินค้า เป็นกุญแจสำาคัญในการช้อป
ปิ้ง โด...


1. โครงสร้า งครอบครัว (Family Structure)
ปัจ จุบ ัน ในประเทศไทยมีค รอบครัว เล็ก ลง เพราะคนมีล ูก น้อ ยลง
จากที่แ ต่ก ่อ...




2. รายได้ (Disposable Income)
พบว่า รายได้เ ฉลี่ย ต่อ ครอบครัว เพิ่ม มากขึ้น
จาก 18,660 บาท เป็น 23,236 บาท นับ ว่า ...




3. วิถ ีช ีว ิต ที่เ ปลีย นไป (Condition of
่
Living)

ปี 2000 การทำา งานในภาคบริก ารมี 55%
ส่ว นในภาคเกษตรกรรม 45% ...


คนเมือ งยัง ครองตลาดออนไลน์
เริ่ม จากภาพรวมของการเข้า ถึง ออนไลน์ข อง
ไทย ปรากฎว่า คนในเมือ งยัง เป็น คนกลุ่ม ใหญ่
ที่เ...


Search ยัง แรง
มาดูพ ลเมือ งชาวเน็ท ของไทยเวลานี้ มีอ ยู่ 25
ล้า นราย ในจำา นวนนี้เ ข้า ถึง อิน เทอร์เ น็ต จาก
โทรศัพ ท...




กูเ กิ้ล ยัง ครองความนิย ม

ชาวเน็ท ไทยยัง คงนิย มเสิร ์ช ข้อ มูล
ผ่า น กูเ กิ้ล เป็น หลัก คิด เป็น สัด ส่ว น
90% โด...




50% ของชาวเน็ท เคยช้อ ปออนไลน์

มาดูเ รื่อ งของการซือ ขายของบน
้
อิน เทอร์เ น็ต หรือ อีค อมเมิร ์ซ ในบ้า นเรา
พบว่า ...




ยูท ิว บ์แ หล่ง ความบัน เทิง ออนไลน์

ส่ว นการหาความบัน เทิง ออนไลน์
ชาวเน็ท ไทย นิย มเข้า ยูท ิว บ์เ ป็น
สัด ส่ว น ...




เข้า เฟซบุค ผ่า นมือ ถือ
้
การใช้โ ซเชีย ล มีเ ดีย ของชาวเน็ท ไทยมี
สัด ส่ว น 27% โดยจะใช้เ วลา 90 นาทีใ นแต่ล ะ
วัน...


มาเจาะลึก ลงในส่ว นของผู้ใ ช้
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ ของไทย 90 ล้า นคน
และมีผ ู้ใ ช้โ มบาย และแท็บ เล็ท 28.8
ล้า นคน
ในจำา น...
Thailand Overview
Thai Elderly (≥ 60 years.)

So urc e : M hid o l U. , I titute fo r Po p ula tio n a nd So c ia l Re s e a rc h, a nd Unit...
จำำ นวนประชำกรทั้ง ประเทศ
64,413,000    
จำำนวนประชำกรแยกตำมเพศ     
ชำย
31,683,000     
หญิง  
32,730,000   
จำำ นวนประชำ...
จำำ นวนประชำกรจำำ แนกตำมวัย และดัช นีผ ู้
สูง อำยุข องประเทศไทย
พ.ศ.

ประชำกร (ล้ำ นคน)
ทัง หมด
้

วัย เด็ก

ผู้ส ง อำยุ
ู...
2503
2523
2543
2563




1.Thirst to be in the Stream ขอเกำะกระแสไว้
ก่อ น 

ควำมจริง กำรทำำ ตัว อยู่ใ นกระแสหลัก ของ
สัง คมเป็น นิส ัย ที่ฝ ...




2.Believe เชื่อ “คนอื่น ”
ผูบ ริโ ภคมัก เชื่อ คนใกล้ต ว ไม่ว ่ำ จะ
้
ั
เป็น คนในครอบครัว หรือ เพื่อ น จำกกำร
ศึก ษำพ...




3.Share ของดีต อ งแบ่ง ปัน
้
คอนเทนต์ท ี่ผ ู้บ ริโ ภคนิย มแชร์ ต้อ ง
มีล ัก ษณะ 4 อย่ำ ง





 

1.ดูแ ล้ว ชอบ
2...




4.Instantanous ไม่เ คยทนรอ
ผูบ ริโ ภคปัจ จุบ ัน อดทนรอ คอยอะไรไม่
้
ค่อ ยได้ จำกกำรวิจ ัย ที่ส ริน พรเคยทำำ วิจ ัย ใ...




5.Don’t make me Think คนขีเ กีย จคิด
้
เพรำะว่ำ ทุก วัน นี้ม ีข ้อ มูล หลั่ง ไหลเข้ำ หำผู้
บริโ ภคเยอะมำก และมีก ิจ ...




6.Sit Down Shopping นัง หน้ำ จอก็ช ้อ ป
่
ได้  

พฤติก รรมของผูบ ริโ ภคเดี๋ย วนี้ไ ม่ต ้อ งออก
้
ไปช้อ ปปิ้ง นอกบ้ำ ...






7.Deal-Starved ดีล ดีๆ ของคนงก

เว็บ ไซต์ด ีล มีม ำกขึ้น ในตลำดอีค อมเมิร ์ซ มำกขึ้น
ทุก วัน หรือ แม้แ ต่ก ำรเดิน...
Health & Beauty
1. แนวโน้ม อำหำรสุข ภำพ


“ผู้บ ริโ ภคสนใจเรื่อ ง
ทีเ กีย วกับ สุข ภำพ
่ ่
และควำมเป็น อยูใ น
่
ชีว ิต ประจำำ วัน ”
“ควำม...
GLOBAL HEALTH FOOD TRENDS
Concept สุข ภาพที่ด ีต ้อ งเกิด จากภายในแล้ว ส่ง ผลอ
อกมาภายนอก ผู้บ ริโ ภค มีค วามเชื่อ ว่า อาห...
GLOBAL HEALTH FOOD TRENDS
ผู้บ ริโ ภคต้อ งการที่จ ะรัก ษาและป้อ งกัน สุข ภาพ แต่ก ็
ต้อ งการให้ต ัว เองมีค วามสุข กับ การก...
2. โรคปวดหัว โรคนอนไม่ห ลับ และ

เจ็บ คอ
-- เป็น โรคยอดฮิต ในประเทศไทย
W ailments Thai consumer had
hat
suffered in last m...
Thai consumers opt for self-medication
over doctor’s appointment


Pharmacist’s recommendation is
the
strongest
purchase
...
3. ผูบริโภคไทยจัดอยู่ในกลุ่มคนต้นๆของ
้
โลก
ที่ต้องการจะให้ตัวเองดูดี
Thai consumers ranked first in the world in
dedicati...


FLEDGELINESS

พฤติกรรมของคน 3
เริ่ม โผบิน
กลุมอายุ
่

/ 15-24 ปี / โสด
 แฟชัน นำา สมัย
่
 66 % สนใจสุข ภาพ แต่ไ ม่ส า...


INDEPENDENT YOUNGSTRES คนเมือ งพัน ธุ์
ใหม่
/25-34 ปี / โสด /
 ป้า หมายคือ ความสำา เร็จ ในการทำา งาน และมีช ว ิต
ี
ที่...


PLAY PARENTS พ่อ พัน ธุ์ย ุค ใหม่
/30-45 / แต่ง งานแล้ว /ลูก อายุ 5-9 ปี
 60 % สุข ภาพของครอบครัว มีค วามสำา คัญ ทีส ุ...
Baby Boomer
Yuppie
Generation X
Generation y
Generation z
Young Urban Professional
“I Am Rich” attitude!
Money driven.
Image concern. Addicted to
expensive brand names.
Career ...











X is not the movie rate. It’s the crosscheck (means “wrong”)!
Gen X believe that the older generation
ha...
Little Emperors from micro-families
 Want to Z the whole world.
Experienced Z’ing the world from
books, internet, cable &...
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
 THAILAND consumer trend
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10

Share

Download to read offline

THAILAND consumer trend

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

THAILAND consumer trend

 1. 1. CONSUMER TREND “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผู้บริโภค” Dr.Pongsak Swatdikiat
 2. 2. นวโน้ม 10 ประการของโลก
 3. 3. ยุค ของปัจ เจกบุค คล หมดยุค การทำา Mass Marketing แล้ว  คนเริ่ม ไม่ค อ ยเชือ ถือ สิง ยึด เหนีย วจิต ใจ ่ ่ ่ ่ แบบเก่า ไม่ว ่า จะเป็น รัฐ บาล , วัด ฯลฯ  ผูบ ริโ ภคมีว ัฒ นธรรมใหม่ เน้น สิน ค้า และ ้ บริก ารที่ท ำา เฉพาะตน ไม่เ หมือ นใคร “made just for me”, “limited edition”, etc.  ผูบ ริโ ภคสนใจเรื่อ งสุข ภาพและความเป็น ้ อยู่ท ี่ด ีข องตัว เองมากขึ้น ถ้า ต้อ งแก่ ก็ข อ ให้แ ก่แ ล้ว แข็ง แรงและดูด ี 
 4. 4. ที่น ี่แ ละเดี๋ย วนี้ เกิด วัฒ นธรรมใหม่ท ผ ู้บ ริโ ภครอไม่ไ ด้ (Right ี่ now, right here)  ไม่ย ด ติด อะไรนานๆ เพราะต้อ งการเปลี่ย นแปลง ึ อยูเ สมอ (forever on the move) ่  วงจรชีว ิต ของสิน ค้า แทบทุก ตัว สัน ลง มีส ิน ค้า ้ ใหม่แ ละนวัต กรรมใหม่ๆ มากขึ้น – หลากหลาย ยีห อ ทัง รสชาติใ หม่ และบรรจุภ ณ ฑ์ วิธ ีใ ช้แ บบ ่ ้ ้ ั ใหม่ แปลกและใหม่  เกิด นวัต กรรมใหม่ม ากมาย ทีส น ค้า ต้อ งดีต ่อ ่ ิ สุข ภาพ สะดวกและดีต ่อ การใช้ 
 5. 5. เน้น การสร้า งประสบการณ์ เกิด ร้า นขายของระดับ พรีเ มีย ม สร้า งโชว์ร ูม ่ พิเ ศษ เพือ ให้ล ูก ค้า เกิด ประสบการณ์ท ป ระทับ ใจ ่ ี่  การสร้า งแบรนด์ต ้อ งเป็น มากกว่า ทางด้า น กายภาพและทางด้า นอารมณ์  เกิด การขยายตัว การท่อ งเทีย วเชิง อนุร ัก ษ์ ทุก ่ คนเริ่ม เห็น ความสำา คัญ ของการช่ว ยกัน รัก ษา และพยุง โลกให้อ ยูน านทีส ุด ่ ่  การตลาดกลายเป็น ส่ว นหนึง ในการสร้า ง ่ ประสบการณ์แ ละความประทับ ใจให้ผ ู้บ ริโ ภค  ผู้บ ริโ ภคสนใจสิน ค้า ทีเ ป็น organic products / ่ ยิน ดีจ ่า ยแพงถ้า เป็น สิน ค้า จากธรรมชาติ (20% 
 6. 6. ย้อ นอดีต สู่อ นาคต สูง สุด คืน สูส ามัญ มีก ารกลับ เข้า สู่ ่ ธรรมชาติม ากขึ้น ของแท้ท ี่ท ำา จาก ธรรมชาติ ทำา ด้ว ยมือ ไม่ต ้อ งผ่า น ขบวนการหรือ การแปรรูป มากนัก  เชือ ว่า “คุณ ภาพสำา คัญ กว่า ปริม าณ ” ่  มีก ารขายสิน ค้า ที่ท ำา จากของสดมากขึ้น  ฉลากสิน ค้า ต้อ งเข้า ใจง่า ย ไม่ย ุ่ง ยาก มี ส่ว นประกอบสำา คัญ และหีบ ห่อ ที่ด ูน า เชือ ่ ่ ถือ 
 7. 7. เกิด ความกลัว แบบใหม่ เหตุก ารณ์ 9/ ที่ W 11 orld Trade Center -> ก่อ ให้เ กิด สัง คมแห่ง ความกลัว ไปทัว โลก ไม่ว ่า จะ ่ เป็น สิ่ง แวดล้อ ม ทรัพ ย์ส ิน ความปลอดภัย ก่อ เกิด ผลกระทบขึ้น มากมาย ทัง วิธ ีใ นการจัด การ ้ ความปลอดภัย เวลา การป้อ งกัน ฯลฯ  ผู้ค นวิต กเรื่อ งความสะอาดปลอดภัย ของอาหาร ทีก น การเปลี่ย นแปลงของสภาพอากาศและ ่ ิ สภาพแวดล้อ ม ตลอดจนปริม าณของพลัง งานที่ เหลือ อยูใ นธรรมชาติ ่  เกิด โอกาสในการเพิม ส่ว นแบ่ง ทางการตลาด ่ 
 8. 8. ยุค ผู้ช ายอยากสวย  สิน ค้า ประเภทของใช้ส ว นตัว หรือ สิน ค้า ที่ ่ ทำา ให้ผ ช ายดูด ีจ ะมาแรงจัด -> กลายเป็น ู้ ตลาดส่ว นที่เ ติบ โตมากที่ส ด มีก ารเติบ โต ุ แบบก้า วกระโดดของผูช ายอยากสวย ้ (The Massification of Metrosexual) ขยาย ทั้ง จำา นวนและสิง ที่ผ ลิต มาให้ผ ช ายโดย ่ ู้ เฉพาะ
 9. 9. เกิด สื่อ ใหม่ท ี่ต ิด ต่อ ลูก ค้า โดยตรง ลูก ค้า เกิด ประสบการณ์ส ่ว นบุค คลของการใช้ Online  สิน ค้า ถูก กระจายโดยการใช้ word-of-mouth ใน internet ลูก ค้า ทำา การตลาดแทนบริษ ท ถ้า พบว่า ั สิน ค้า นัน น่า สนใจ ไม่ว ่า จะเป็น การบรรยาย ้ สรรพคุณ หรือ การส่ง เมล์แ นะนำา โดยไม่ไ ด้ค ่า ตอบแทน  Internet จะกลายเป็น เครื่อ งมือ สำา คัญ ของลูก ค้า ในการซื้อ ขายสิน ค้า ทีเ กี่ย วกับ สุข ภาพและ ่ ธรรมชาติ 
 10. 10. ความจำา เป็น เรื่อ งเร่ง ด่ว น ผูบ ริโ ภคต้อ งการความรู้แ ละการเรีย นรู้ ้ อย่า งไม่ส น สุด มีข ้อ มูล นับ ไม่ถ ้ว นที่ห าได้ ิ้ ง่า ยดาย  ผูบ ริโ ภคกว่า 75% สนใจใช้อ าหารและ ้ ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่จ ะช่ว ยป้อ งกัน หรือ ชะลอการ เสือ มของสมองและความจำา ่  เป้า หมายกลุ่ม นีค อ นัก เรีย น, คนที่เ ล่ม เกม ้ ื คอมพิว เตอร์, แม่ท ี่ต ้อ งดูแ ลการเติบ โต ของลูก , ผูส ง อายุ ้ ู 
 11. 11. ผู้ห ญิง ทำา งาน W orkforce ของผูห ญิง ทำา งานทำา ให้เ กิด ้ ปัญ หาทางด้า นโภชนาการของเด็ก เพราะ ไม่ม ีเ วลาดูแ ลลูก เหมือ นสมัย ก่อ น : เกิด เบา หวานในเด็ก มีเ ด็ก อ้ว นกว่า เกณฑ์ มาตรฐาน และโรคอืน ๆที่เ กี่ย วข้อ งตามมา ่ อีก มากมาย  แม่ท ี่ท ำา งานอยู่ พยายามหาความสะดวก และการแก้ไ ขโดยเน้น ที่อ าหารการกิน 
 12. 12. The Centenarian Century คนที่อ ายุเ กิน 100 ปีม ากขึ้น , มีก าร เปลีย นแปลงทางด้า นประชากรศาสตร์ท ั่ว ่ โลก  คนเริ่ม ให้ค วามสำา คัญ เกี่ย วกับ การดูแ ล สุข ภาพและการเกษีย ณอายุอ ย่า งมีค วาม สุข การประกัน การดูแ ลผูส ง อายุ การ ้ ู จัด การเรื่อ งเงิน และการลงทุน 
 13. 13. การตลาดที่เ ปลี่ย นไป ผลจากการใช้อ ิน เตอร์เ น็ต เทคโนโลยี  สือ โฆษณามีม ากมายแต่ไ ด้ผ ลน้อ ยลง ่  ผู้บ ริโ ภคยุง ไม่ม เ วลาเลย ่ ี  สภาพประชากรศาสตร์ท เ ปลี่ย นแปลงไป ี่ การแข่ง ขัน รุน แรงขึ้น จากทัง ทางตรงและทาง ้ อ้อ ม  
 14. 14.  กลุ่มผู้หญิง (Female Shoppers) 2 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลก เป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อสินค้า เป็นกุญแจสำาคัญในการช้อป ปิ้ง โดยในเอเชียผู้หญิง 49% เป็นคนตัดสินใจในเรื่องอาหาร การกิน แต่ในเรื่องของสินค้าอุปโภค Health & Beauty เขามี อำานาจตัดสินใจถึง 65% - กลุมคนชั้นกลาง (Middle Class) ตอนนี้มีการเติบโตสูง ใน ่ เอเชียมีมากถึง 59% ส่วนในตอนนี้ประเทศไทศมีอยู่ 43% คาดว่าในปี 2020 จะมีกลุ่มคนชั้นกลางเพิ่มขึ้นถึง 57% (ข้อมูล : National Statistical Office) วิธีที่จะ Engage กับ กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ อาจจะทำาได้หลายวิธี ซึ่งตอนนี้หลายๆ คน ต้องการสินค้าพรีเมียม แต่คนกลุมนี้ต้องการสินค้าพรีเมียมที่ ่ สามารถเข้าถึงได้ ไม่ได้ราคาสูงเกินไป เขายอมที่จะจ่าย ประมาณเพิ่ม 20% เมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายในปัจจุบน ั สามารถทำาได้โดยใส่ดไซน์ใน Packaging ให้ดดี ทำาให้เขา ี ู สะดุดตามากขึ้น หรือเป็นการให้เขาได้ทดลองสินค้าใหม่ๆ - กลุมเด็กและคนแก่ (Young & Old) สำาหรับกลุมนี้ต้องให้ ่ ่
 15. 15.  1. โครงสร้า งครอบครัว (Family Structure) ปัจ จุบ ัน ในประเทศไทยมีค รอบครัว เล็ก ลง เพราะคนมีล ูก น้อ ยลง จากที่แ ต่ก ่อ นหนึ่ง บ้า นมีล ูก ประมาณ 3-4 คน แต่ใ นปัจ จุบ ัน มีแ ค่ 2 คนเท่า นั้น และตัว เลขของคนที่ไ ม่ม ีค รอบครัว ก็เ พิ่ม มากขึน อีก ด้ว ย ้ สัด ส่ว นคนโสดไม่ม ีค รอบครัว อยู่ท ี่ 12.6% ครอบครัว ที่ไ ม่ม ีล ูก 15% และ Single Parent 7.6% มีอ ัต ราการหย่า ร้า งที่เ พิ่ม สูง ขึ้น เรื่อ ยๆ ( ข้อ มูล : National Statistic Office) อำา นาจของผู้ห ญิง เป็น ผูต ัด สิน ใจทุก อย่า งในบ้า น เป็น คนที่จ บ จ่า ย ้ ั ซื้อ สิน ค้า เข้า บ้า น ผู้ห ญิง เริ่ม เป็น ช้า งเท้า หน้า มากขึน ผลสำา รวจพบ ้ ว่า ครอบครัว ที่ม ีผ ู้ห ญิง เป็น หัว หน้า ครอบครัว ในประเทศไทยมีถ ึง 33% และจากเดิม ที่ม ีร ายได้น ้อ ยกว่า ผู้ช าย 4.4% กลายเป็น มีร ายได้ มากกว่า ผู้ช าย 1.4% ในปัจ จุบ น และเป็น W ั orking W omen เพิ่ม ขึ้น 7.6% ( ข้อ มูล : National Statistic Office) เมื่อ การแพทย์ม ีก ารพัฒ นา ในปัจ จุบ น อายุเ ฉลี่ย ของคนไทยเพิ่ม ขึ้น ั จาก 72 ปี เป็น 77 ปี มีอ ัต ราผู้ส ง อายุเ พิ่ม ขึ้น 37% และอัต ราคนแก่ ู ทำา งานหลัง เกษีย นเพิ่ม ขึน จาก 5.9% เป็น 8.4% ( จากปี 2001-2012) ้ ในขณะที่อ ัต ราการเกิด น้อ ยลง เพิ่ม ขึ้น เพีย งแค่ 4% เท่า นั้น ( จากปี 2000 - 2012) ถ้า มองให้ด ีแ ล้ว ตัว เลขจากวงจรชีว ิต เหล่า นี้เ ป็น ช่อ งทางที่จ ะ สามารถเพิ่ม โอกาสให้แ ก่ห ลายธุร กิจ เลยทีเ ดีย ว เช่น ธุร กิจ สถาน
 16. 16.   2. รายได้ (Disposable Income) พบว่า รายได้เ ฉลี่ย ต่อ ครอบครัว เพิ่ม มากขึ้น จาก 18,660 บาท เป็น 23,236 บาท นับ ว่า เพิม ่ ขึ้น 6% ส่ว นถ้า เป็น รายได้ท ี่ห ัก ค่า ใช้จ ่า ยแล้ว โตขึ้น 9% จาก 4,160 บาท เป็น 5,833 บาท แต่ ในขณะเดีย วกัน ค่า ใช้จ ่า ยก็เ พิ่ม ขึ้น เช่น กัน 5% จาก 14,500 บาท เป็น 17,403 บาท ( ข้อ มูล : National Statistic Office จากปี 2007 - 2011)
 17. 17.   3. วิถ ีช ีว ิต ที่เ ปลีย นไป (Condition of ่ Living) ปี 2000 การทำา งานในภาคบริก ารมี 55% ส่ว นในภาคเกษตรกรรม 45% แต่ใ น ปัจ จุบ น แนวโน้ม การทำา งานในภาคบริก าร ั สูง ขึ้น เพิ่ม เป็น 59% อีก ทั้ง ยัง มีร ายได้ท ี่ มากกว่า ภาคเกษตรกรรมถึง 3 เท่า ตัว คือ รายได้เ ฉลีย 12,777 บาทต่อ เดือ น แต่ ่ อาชีพ เกษตรกรรมมีร ายได้ 5,517 บาท เท่า นัน ทำา ให้ห ลายคนหัน เหความสนใจ ้
 18. 18.  คนเมือ งยัง ครองตลาดออนไลน์ เริ่ม จากภาพรวมของการเข้า ถึง ออนไลน์ข อง ไทย ปรากฎว่า คนในเมือ งยัง เป็น คนกลุ่ม ใหญ่ ที่เ ข้า ถึง ออนไลน์ มีส ัด ส่ว น 69% แม้ค นต่า ง จัง หวัด จะยัง น้อ ยกว่า แต่ส ด ส่ว นเพิม ขึ้น อย่า ง ั ่ น่า สนใจ ส่ว นผู้ใ ช้ม ือ ถือ ของไทยมีใ นเวลานี้ม ี 90 ล้า นเครื่อ ง แต่ม ีอ ัต ราการเข้า ถึง บริก าร โทรศัพ ท์ม ือ ถือ 120% ความนิย มของสื่อ สัง คมออนไลน์ พบว่า มีผ ใ ช้ ู้ จำา นวนผูใ ช้โ ซเชีย ล เน็ท เวิร ์ค ของไทยเวลานี้ ้ 18 ล้า นราย มีอ ัต ราการเข้า ถึง social network penetration 27% ในขณะที่ม ีผ ู้ใ ช้อ ิน เทอร์เ น็ต 27 ล้า นคน และมีอ ัต ราการ เข้า ถึง อิน เทอร์เ น็ต
 19. 19.  Search ยัง แรง มาดูพ ลเมือ งชาวเน็ท ของไทยเวลานี้ มีอ ยู่ 25 ล้า นราย ในจำา นวนนี้เ ข้า ถึง อิน เทอร์เ น็ต จาก โทรศัพ ท์ม ือ ถือ มีส ัด ส่ว น 27% และเครื่อ ง พีซ ี/ ต บุ้ค 63% โดยส่ว นใหญ่ย ัง เข้า โน๊ อิน เทอร์เ น็ต เข้า จากที่บ ้า น มีส ัด ส่ว น 68% รอง ลงมาคือ ที่ท ำา งาน 26% การใช้ง านส่ว นใหญ่ย ัง คงเป็น การค้น ข้อ มูล หรือ Search engines มีส ด สว่น 85% รองลงมา ั คือ อีเ มล 80% ที่น ่า สนใจ มีก ารใช้ง านเกี่ย วกับ บล็อ กและโซเชีย ลเน็ท เวิร ์ค ถึง 65% ตามมา
 20. 20.   กูเ กิ้ล ยัง ครองความนิย ม ชาวเน็ท ไทยยัง คงนิย มเสิร ์ช ข้อ มูล ผ่า น กูเ กิ้ล เป็น หลัก คิด เป็น สัด ส่ว น 90% โดยมีก ารเสิร ์ช บนถึง 1.6 พัน ล้า นครั้ง ต่อ วัน และที่น ่า สนใจ มีก าร เสิร ์ช ผ่า นโทรศัพ ท์ม ือ ถือ เติบ โตถึง 120% ในขณะที่บ นพีซ ีเ ติบ โต 15% และคิด เป็น วอลุ่ม ในการเสิร ์ช ผ่า น โทรศัพ ท์ม ือ ถือ ถึง 25%
 21. 21.   50% ของชาวเน็ท เคยช้อ ปออนไลน์ มาดูเ รื่อ งของการซือ ขายของบน ้ อิน เทอร์เ น็ต หรือ อีค อมเมิร ์ซ ในบ้า นเรา พบว่า ชาวเน็ท ของไทยช้อ ปปิง บน ้ อิน เทอร์เ น็ต 49.7% และในปี 2013 คิด เป็น มูล ค่า การซือ ขายประมาณ 1.32 พัน ้ ล้า นบาท คิด เป็น อัต ราการเติบ โต 20% โดยการซือ ขายส่ว นใหญ่จ ะผ่า นบนเฟ ้ ซบุค ซึง ในจำา นวนนีเ ป็น ผูห ญิง 56% และ ้ ่ ้ ้ สิน ค้า ยอดนิย มอัน ดับ แรงคือ แฟชั่น คิด เป็น สัด ส่ว น 59% รองลงมา คือ สิน ค้า
 22. 22.   ยูท ิว บ์แ หล่ง ความบัน เทิง ออนไลน์ ส่ว นการหาความบัน เทิง ออนไลน์ ชาวเน็ท ไทย นิย มเข้า ยูท ิว บ์เ ป็น สัด ส่ว น 83% รองลงมาเป็น sanook vdo 57% ตามมาด้ว ย Kapook vdo 46% และ Mthai vdo 33% และ clipmass 30% และที่น ่า สนใจ มีก าร ใช้ง านจาก แทบเล็ท 7%
 23. 23.   เข้า เฟซบุค ผ่า นมือ ถือ ้ การใช้โ ซเชีย ล มีเ ดีย ของชาวเน็ท ไทยมี สัด ส่ว น 27% โดยจะใช้เ วลา 90 นาทีใ นแต่ล ะ วัน เพื่อ เข้า สัง คมออนไลน์ โดยใช้ผ ่า น โทรศัพ ท์ม ือ ถือ ถึง 64% เฟซบุ้ค ยัง ครองอัน ดับ 1 ของโซเชีย ล มีเ ดีย โดยมีผ ใ ช้ถ ง 23 ล้า นราย ตามมาด้ว ย ทวิต ู้ ึ เตอร์ มีผ ใ ช้ 2 ล้า นราย อิน ตาแกรม 930,000 ู้ ราย และ ยูท ิว บ์ 630,000 ราย ในขณะที่เ ฟซบุ้ค คาดว่า จะมีผ ู้ใ ช้เ พิม ขึ้น ถึง ่ 25 ล้า นรายแล้ว นั้น ปรากฎว่า ไลน์ บริก ารส่ง ข้อ ความสัน ขึ้น เป็น อัน ดับ 1 ด้ว ยยอดผูใ ช้ 18 ้ ้
 24. 24.  มาเจาะลึก ลงในส่ว นของผู้ใ ช้ โทรศัพ ท์ม ือ ถือ ของไทย 90 ล้า นคน และมีผ ู้ใ ช้โ มบาย และแท็บ เล็ท 28.8 ล้า นคน ในจำา นวนนี้ เป็น ผู้ใ ช้ส มาร์ท โฟน 36% โดยใช้ร ะบบปฏิบ ัต ก าร แอน ิ ดรอยด์ม ากที่ส ุด รองลงมาคือ ไอ โอเอส ของไอโฟน และ วิน โดว์โ ฟน
 25. 25. Thailand Overview
 26. 26. Thai Elderly (≥ 60 years.) So urc e : M hid o l U. , I titute fo r Po p ula tio n a nd So c ia l Re s e a rc h, a nd Unite d na tio ns a ns 2006
 27. 27. จำำ นวนประชำกรทั้ง ประเทศ 64,413,000     จำำนวนประชำกรแยกตำมเพศ      ชำย 31,683,000      หญิง   32,730,000    จำำ นวนประชำกรแยกตำมกลุ่ม อำยุ      ประชำกรวัยเด็ก (ตำ่ำกว่ำ 15 ปี) 12,892,000    ประชำกรวัยแรงงำน (15 - 59 ปี) 43,410,000   ประชำกรสูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) 8,111,000   
 28. 28. จำำ นวนประชำกรจำำ แนกตำมวัย และดัช นีผ ู้ สูง อำยุข องประเทศไทย พ.ศ. ประชำกร (ล้ำ นคน) ทัง หมด ้ วัย เด็ก ผู้ส ง อำยุ ู ดัช นีผ ู้ส ูง อำยุ (ผู้ส ง อำยุ/ เด็ก 100 คน) ู 2548 62.2 14.3 6.4 45.0 2553 63.7 13.2 7.5 57.0 2558 64.6 12.3 9.0 73.4 2563 65.1 11.2 11.0 98.0 2564 65.2 11.0 11.3 103.2 2568 65.1 10.4 12.9 123.6 2573 64.5 9.8 14.6 149.9 2578 63.4 9.1 15.9 174.4 2583 61.7 8.5 16.6 195.5 ัท มำ ว่ำ พัฒ นวงศ์ และ ปรำโมทย์ ประสำทกุล “ประชำกรไทยในอนำคต ” ตยำ อำชวนิจ กุล และ วรชัย ทองไทย (บรรณำธิก ำร) ประชำกรและสัง คม 2549 วิจ ัย ประชำกรและสัง คมมหำวิท ยำลัย มหิด ล
 29. 29. 2503
 30. 30. 2523
 31. 31. 2543
 32. 32. 2563
 33. 33.   1.Thirst to be in the Stream ขอเกำะกระแสไว้ ก่อ น  ควำมจริง กำรทำำ ตัว อยู่ใ นกระแสหลัก ของ สัง คมเป็น นิส ัย ที่ฝ ง อยู่ใ น DNA ของมนุษ ย์ท ุก ั ยุค ทุก สมัย อยู่แ ล้ว แต่ค วำมเปลี่ย นแปลงทำง เทคโนโลยีท ี่เ กิด ขึ้น ในยุค นี้ ทำำ ให้ผ ค น ู้ สำมำรถเกำะติด ในกระแสได้ง ำ ยขึ้น โดย ่ เฉพำะอย่ำ งยิ่ง กำรเติบ โตของสมำร์ท โฟน ทำำ ให้ค นมีส ่ว นร่ว มในปรำกฏกำรณ์ข องสัง คม ได้ง ่ำ ยขึ้น ผ่ำ นกำรแสดงควำมคิด เห็น , ดูค ลิป วิด ีโ อที่ค นอื่น ดูก ัน เยอะๆ  
 34. 34.   2.Believe เชื่อ “คนอื่น ” ผูบ ริโ ภคมัก เชื่อ คนใกล้ต ว ไม่ว ่ำ จะ ้ ั เป็น คนในครอบครัว หรือ เพื่อ น จำกกำร ศึก ษำพฤติก รรมของผูบ ริโ ภคทั้ง ใน ้ ระดับ โลกและในประเทศไทย พบว่ำ ปัจ จุบ น ก่อ นที่ผ บ ริโ ภคจะซือ สิน ค้ำ มัก หำ ั ู้ ้ ข้อ มูล ทำงอิน เทอร์เ น็ต หรือ ถำมคน ใกล้ ตัว ก่อ น โดยแนวโน้ม กำรเชื่อ ภำพยนตร์ โฆษณำลดลงเหลือ เพีย ง 47% เท่ำ นัน ้ ขณะที่ผ บ ริโ ภคให้ค วำมเชื่อ ถือ กำร ู้ สื่อ สำรแบบ W ord of Mouth มำกถึง 97% และมีพ ฤติก รรมที่ร ะหว่ำ งดูโ ทรทัศ น์จ ะ ต้อ งท่อ งอิน เทอร์เ น็ต ไปด้ว ยถึง 81%
 35. 35.   3.Share ของดีต อ งแบ่ง ปัน ้ คอนเทนต์ท ี่ผ ู้บ ริโ ภคนิย มแชร์ ต้อ ง มีล ัก ษณะ 4 อย่ำ ง       1.ดูแ ล้ว ชอบ 2.เมื่อ แชร์ใ ห้เ พื่อ นๆ ในโซเชี่ย ลมีเ ดีย เห็น แล้ว ตัว ผู้แ ชร์ด ูด ีข ึ้น 3.คอนเทนต์ท ี่แ ชร์ม ป ระโยชน์ก ับ ผู้แ ชร์ ี เองหรือ เพื่อ น 4.มีป ระโยชน์ก ับ สัง คม
 36. 36.   4.Instantanous ไม่เ คยทนรอ ผูบ ริโ ภคปัจ จุบ ัน อดทนรอ คอยอะไรไม่ ้ ค่อ ยได้ จำกกำรวิจ ัย ที่ส ริน พรเคยทำำ วิจ ัย ให้ กับ ธนำคำรบำงแห่ง พบว่ำ อิน ไซท์ข องผู้ บริโ ภคที่ร ู้ส ึก เมื่อ ต้อ งต่อ คิว ทำำ ธุร กรรม ทำงกำรเงิน จะ รู้ส ึก ว่ำ ตัว เองต่อ คิว เป็น เวลำ นำนกว่ำ ควำมจริง เสมอ เช่น ต่อ คิว แค่ 2 นำที ก็จ ะคิด ว่ำ ต่อ คิว รอไปแล้ว 4 นำที เป็น ต้น ด้ว ย พฤติก รรมนี้ จึง เป็น ที่ม ำของบริก ำรธนำคำรที่ ใช้ Internet Banking เข้ำ มำตอบสนองควำม ต้อ งกำรของผูบ ริโ ภคแบบ 24 ชั่ว โมง ไม่ต ้อ ง ้ รอเวลำธนำคำรเปิด -ปิด ไปจนถึง เทคโนโลยี Fingerprint Payment แค่ร ูด นิ้ว ผ่ำ นเครื่อ ง สแกนก็เ ท่ำ กับ ตอบตกลงกำรจ่ำ ยเงิน ค่ำ สิน ค้ำ โดยบริก ำรนี้เ พิ่ง เริ่ม ใช้ใ นสหรัฐ อเมริก ำและ
 37. 37.   5.Don’t make me Think คนขีเ กีย จคิด ้ เพรำะว่ำ ทุก วัน นี้ม ีข ้อ มูล หลั่ง ไหลเข้ำ หำผู้ บริโ ภคเยอะมำก และมีก ิจ กรรมหลำยๆ อย่ำ งที่ ต้อ งทำำ ดัง นั้น สิน ค้ำ หรือ บริก ำรต้อ งออกมำ ตอบสนองควำมขี้เ กีย จของผูบ ริโ ภคเลย เช่น ้ รถยนต์ท ี่ม ีร ะบบถอยรถให้ หรือ มีบ ริก ำรเก็บ ข้อ มูล กำรขับ ให้เ พื่อ ไปคำำ นวณพฤติก รรมกำร ขับ รถให้ส อดคล้อ ง กับ กำรใช้น ำ้ำ มัน เทคโนโลยีเ ดีย วกัน นี้ย ัง ถูก ใช้ใ นอุป กรณ์ก ฬ ำ ี หลำยอย่ำ งที่เ ก็บ ข้อ มูล กำรออก กำำ ลัง กำยเพื่อ เก็บ เป็น สถิต ิก ำรเผำผลำญพลัง งำน หรือ วัด รอบวงสวิง แล้ว มำวิเ ครำะห์เ พือ ช่ว ยให้ผ ู้เ ล่น ่ ออกกำำ ลัง กำยได้ม ีป ระสิท ธิภ ำพมำกขึ้น ใน ส่ว นของกำรสื่อ สำร ก็อ อกมำในรูป แบบของ
 38. 38.   6.Sit Down Shopping นัง หน้ำ จอก็ช ้อ ป ่ ได้   พฤติก รรมของผูบ ริโ ภคเดี๋ย วนี้ไ ม่ต ้อ งออก ้ ไปช้อ ปปิ้ง นอกบ้ำ นแล้ว แค่น ั่ง อยู่ห น้ำ จออิน เท อร์เ น็ต ก็ช ้อ ปปิ้ง ได้ สถิต ิข องผูบ ริโ ภคที่น ิย มซื้อ ้ ของออนไลน์ใ นสหรัฐ อเมริก ำและยุโ รป เติบ โตเพิม ขึ้น 70% ขณะที่ป ระเทศที่เ ป็น ่ ตลำดใหม่ เช่น จีน ละติน อเมริก ำ กำรช้อ ปปิ้ง ออนไลน์ก ็เ ติบ โตขึ้น 20% เช่น กัน กำรวำง จำำ หน่ำ ยสิน ค้ำ ไม่ไ ด้จ ำำ กัด อยู่แ ค่พ ื้น ที่เ ดิม ๆ อีก ต่อ ไป ในกรณีข องเทสโก้ ประเทศเกำหลีใ ต้
 39. 39.    7.Deal-Starved ดีล ดีๆ ของคนงก เว็บ ไซต์ด ีล มีม ำกขึ้น ในตลำดอีค อมเมิร ์ซ มำกขึ้น ทุก วัน หรือ แม้แ ต่ก ำรเดิน ช้อ ปปิ้ง ก็เ ปิด โอกำสให้ผ ู้ บริโ ภคเข้ำ เว็บ ไซต์ห รือ สแกนบำร์ โค้ด เพือ เปรีย บ ่ เทีย บรำคำสิน ค้ำ กับ ท้อ งตลำดได้เ ลย นอกจำก เว็บ ไซต์ท ี่ข ำยดีล แล้ว พฤติก รรมนีย ง ทำำ ให้เ กิด ้ ั กำรตลำดเรีย ล-ไทม์แ บบทีอ ิง กับ สถำนที่ หรือ ที่ ่ เรีย กว่ำ Location-Based คือ ผู้บ ริโ ภคเปิด หำร้ำ น อำหำรหรือ สิน ค้ำ บริเ วณใกล้เ คีย ง แล้ว ทีไ หนมีด ีล ่ ทีด ีก ว่ำ ก็เ ดิน เข้ำ ไปใช้บ ริก ำรของทีน น เลย   ่ ่ ั่ สิ่ง ทีน ัก กำรตลำดต้อ งเรีย นรู้จ ำกพฤติก รรมนีก ค ือ ่ ้ ็ เมือ สิน ค้ำ ไม่ม ค วำมแตกต่ำ งกัน มำก ลูก ค้ำ ก็จ ะวิ่ง ่ ี ไปซื้อ สิน ค้ำ ตำมดีล ทีด ก ว่ำ ดัง นัน ถ้ำ มัน ใจว่ำ ่ ี ้ ่ สิน ค้ำ หรือ บริก ำรมีค วำมโดดเด่น กว่ำ คู่แ ข่ง ชัด เจน ต้อ งไฮไลต์ค วำมแตกต่ำ งนั้น ออกมำให้ช ัด แต่
 40. 40. Health & Beauty
 41. 41. 1. แนวโน้ม อำหำรสุข ภำพ  “ผู้บ ริโ ภคสนใจเรื่อ ง ทีเ กีย วกับ สุข ภำพ ่ ่ และควำมเป็น อยูใ น ่ ชีว ิต ประจำำ วัน ” “ควำมต้อ งกำรต่อ สิน ค้ำ ทีด ีต ่อ สุข ภำพ ่ เติบ โตอย่ำ งต่อ เนือ ง ่ ไม่ใ ช่เ ฉพำะผู้ท ี่ ระมัด ระวัง และสนใจ เกีย วกับ สุข ภำพ ่  De vine a nd Le p is to , The jo urna l o f m a rke ting , 2 0 0 5
 42. 42. GLOBAL HEALTH FOOD TRENDS Concept สุข ภาพที่ด ีต ้อ งเกิด จากภายในแล้ว ส่ง ผลอ อกมาภายนอก ผู้บ ริโ ภค มีค วามเชื่อ ว่า อาหารและ ส่ว นประกอบบางอย่า งของอาหาร สามารถทำา ให้
 43. 43. GLOBAL HEALTH FOOD TRENDS ผู้บ ริโ ภคต้อ งการที่จ ะรัก ษาและป้อ งกัน สุข ภาพ แต่ก ็ ต้อ งการให้ต ัว เองมีค วามสุข กับ การกิน นั้น ด้ว ย ดัง นั้น ผู้บ ริโ ภคจะไม่ย อมแลกกับ รสชาติ คือ ต้อ งอร่อ ย
 44. 44. 2. โรคปวดหัว โรคนอนไม่ห ลับ และ เจ็บ คอ -- เป็น โรคยอดฮิต ในประเทศไทย W ailments Thai consumer had hat suffered in last month? S o urc e : The N ls e n O nline Co ns um e r Co nfid e nc e a nd O p inio n S urv e y 2 0 0 7 ie
 45. 45. Thai consumers opt for self-medication over doctor’s appointment  Pharmacist’s recommendation is the strongest purchase influencer for Thai consumers when they purchase for a nonprescription medicine.  W do people do when they get hat sick? The Nielsen survey also indicates that once a Thai consumer want to purchase a non-prescription medicine, the medical professional (77%) is the most important influencer followed by brand/ product (45%) and advertising (25%) S o urc e : The N ls e n O nline Co ns um e r Co nfid e nc e a nd O p inio n S urv e y 2 0 0 7 ie
 46. 46. 3. ผูบริโภคไทยจัดอยู่ในกลุ่มคนต้นๆของ ้ โลก ที่ต้องการจะให้ตัวเองดูดี Thai consumers ranked first in the world in dedicating to their facial treatment and hair care, to maintain or enhance their looks.  To maintain/ enhance my appearance, I invest in - facial treatment Top 10 Monthly or more frequent than monthly W ith the highest percentage of people desire to look good in the world, Thai consumers make an effort to enhance their appearance daily, weekly or monthly through    Facial treatment 87% Hair Care 86% Similar Skincare Regime 78% Interestingly, when broken down by gender, Thai male (27%) focused on taking care of their hair daily more than women (22%) and 32% of them invest monthly in hair care more than women (22%) when it comes to G lo ba l Co ns um e r Re p o rt o n Pe rs o na l G ro o m ing , N ls e n s urve y e d , ie looking well-groomed  S o urc e : 1 0 A ril 2 0 0 7 , 5 0 0 inte rne t us e rs a g e d 1 5 a nd a bo ve p
 47. 47.  FLEDGELINESS พฤติกรรมของคน 3 เริ่ม โผบิน กลุมอายุ ่ / 15-24 ปี / โสด  แฟชัน นำา สมัย ่  66 % สนใจสุข ภาพ แต่ไ ม่ส ามารถปฏิบ ัต ิไ ด้  45% รสชาติอ าหารสำา คัญ ที่ส ุด  ผิว สวย ใส อมชมพู ผมบาง  ผู้ม ีอ ิท ธิพ ล นัก รอง เซเลป ครอบครัว  สื่อ Lifestyle Media ทีว ี นิต ยสาร โรงภาพยนตร์ อิน เตอร์เ น็ต  24 %  กลยุท ธ์ส ำา หรับ FLEDGELINESS เริ่ม โผบิน    LONG TERM EFFECTS FASHIONABLE W ELLNESS POTENTIAL TALENTS
 48. 48.  INDEPENDENT YOUNGSTRES คนเมือ งพัน ธุ์ ใหม่ /25-34 ปี / โสด /  ป้า หมายคือ ความสำา เร็จ ในการทำา งาน และมีช ว ิต ี ที่ส มดุล ระหว่า งงานกับ ชีว ิต ส่ว นตัว  87% สุข ภาพที่ด ข องร่า งกายและจิต ใจสำา คัญ พอๆ ี กัน  สนใจเทรนสุข ภาพกายใจ ศาสนา ความเชื่อ คุม นำ้า หนัก ดูส มวัย องค์ร วม  ห่า งไกลจากความเครีย ด รางวัล ชีว ิต  สนใจสื่อ ทั้ง การงาน และชีว ิต ประจำา วัน ทีว ี หนัง สือ พิม พ์ นิต ยสาร OHM 9%  กลยุท ธ์ส ำา หรับ INDEPENDENT YOUNGSTRES 
 49. 49.  PLAY PARENTS พ่อ พัน ธุ์ย ุค ใหม่ /30-45 / แต่ง งานแล้ว /ลูก อายุ 5-9 ปี  60 % สุข ภาพของครอบครัว มีค วามสำา คัญ ทีส ุด ่  บริโ ภคข่า วสารที่ม ีป ระโยชน์ก บ การดำา รงชีว ิต ั ของลูก คนในครอบครัว ตนเอง  ทีว ี นิต ยสาร อิน เตอร์เ น็ต ( บล็อ ก เว็บ บอร์ด ใน หมวดแม่แ ละเด็ก )  แม่ย ุค ใหม่ แข้.แรงสุข ภาพดี อ่อ นเยาว์ เต็ม ไปด้ว ย พลัง ใกล้ช ด ครอบครัว ิ  ดูแ ลตนเอง ครอบครัว ลูก ซึ่ง ถือ ว่า เป็น รางวัล ของชีว ิต  13%  กลยุท ธ์ส ำา หรับ PLAY PARENTS พ่อ พัน ธุ์ย ุค ใหม่ 
 50. 50. Baby Boomer Yuppie Generation X Generation y Generation z
 51. 51. Young Urban Professional “I Am Rich” attitude! Money driven. Image concern. Addicted to expensive brand names. Career path is to be a (managing) director of an international firm.  
 52. 52.        X is not the movie rate. It’s the crosscheck (means “wrong”)! Gen X believe that the older generation have a wrong lifestyle and chose wrong brands. Asian X-Generation is different. They are more individualistic bus still engaging and balance their behavior to suit social norms. (Generation who Independently Engage The Society) Success driven. Job hoppers. Career path is a business owner. Value of money concern. More sensible. Mortgage card era
 53. 53. Little Emperors from micro-families  Want to Z the whole world. Experienced Z’ing the world from books, internet, cable &Satellite TV and… low cost airlines.  English speakers  Computer devils  “Differentiate or Die” attitude  Global business  E-banking & smart card era 
 • siwathatkosa1

  Jul. 1, 2017
 • pansri2211

  Aug. 31, 2015
 • RayMyZen

  Aug. 27, 2015
 • ssuserd67598

  Aug. 25, 2015
 • msayanni

  Jun. 12, 2015
 • NOTHINGam0k

  Mar. 8, 2015
 • noomamyomchan

  Feb. 15, 2015
 • siripojsirikunpibun

  Nov. 15, 2014
 • Kgzhype

  Aug. 5, 2014
 • kagomekorn

  Feb. 8, 2014

Views

Total views

9,092

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

28

Actions

Downloads

495

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×