Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กดที่Oval tool
นำมำวำด
เป็นรูป
ดูตำมลูกศร
ชี้ที่เส้นด้ำนบน
กดค้ำงเลื่อนขึ้น
จะได้แบบนี้^_^
นำมำวำง
ตำมรูป
นำเส้นตรงมำ
วำดตำมภำพ
วำดเส้นตรงเส้น
ที่2ต่อกัน
ทำจนเสร็จ
จะได้แบบนี้
ทำจนได้
แบบนี้
ลงสีจนได้
แบบนี้
จะได้แบบนี้ๆๆๆๆ
คลุมดำ
ที่รูป
กดF8
พิมพ์ชื่อไฟล์
เห็ด
แล้วกดที่
Graphic
กดok
จำกนั้นลบมันทิ้ง
ไปจะเห็นว่ำมัน
ไปอยู่ข้ำงๆ
แล้ววว
กดctrl+F8
พิมพ์ว่ำประกอบ
กดที่
Movie clp
กดok
จะได้แบบนี้
กด2ครั้ง(ดับเบิ้ลคลิก)
พิมพ์ชื่อไฟล์แล้วกด
enter(ที่แป้ นพิมพ์)
เลื่อนเม้ำส์กดที่ช่องตรง
30จำกนั้นกดF6
จะได้แบบนี้
ทำแบบเมื้อกี้อีก
ครั้ง
ที่นี้ทำตำมที่บอกนะ!!
ขออภัยลืมจับภำพไว้
ดูตรงช่องๆเล็กๆพวกนั้นเขำเรียกว่ำ
frame มันก็คือเฟรม จำมัน...
ดับเบิ้ลคลิกที่ช่อง
ใดช่องหนึ่งตรงนั้น
แล้วจะกลำยเป็นสี
ดำ
คลิกขวำ
ดับเบิ้ลคลิกแล้วคลิก
ขวำกดที่
ถ้ำได้แบบนี้
ผ่ำน!!
เป็นไงบ้ำงได้เเบบนี้ไหม ถ้ำไม่ได้นี่
คนสอน สอนไม่ดีแน่เลย ฮ่ำๆๆๆ
เสร็จแล้วววว!!กด
ctrl+enter
จะเห็นไอหน้ำต่ำงเหลี่ยมๆ
ขึ้นมำ
และตอนนั้นเองกำร์ตูนมัน
จะเคลื่อนไหวววว!
Save บรรทุก เอ๊ย!!
บันทึก
เห็ด
กดsave
จบแล้วค่ะ
ขอบคุณนะคะที่เข้ำ
มำชมกำรสอนของ
........
MIRROR
อำจจะสอนไม่ดี
มำกเนื่องจำก
วันนี้เหนื่อยมำก!
ขอโทษค่ะ
ฝำกติชมด้ว...
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 4 (การทำmovie shortการ์ตูนขยับ)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M

Download to read offline

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน หากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะ อาจมีคำที่เป็นภาษาพูดอยู่เเต่เพื่อให้เข้าใจในการทำมากขึ้น
หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน ช่วยเเสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ -/\-

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

สอนทำการ์ตูน Flash เบื้องต้น-M

 1. 1. กดที่Oval tool
 2. 2. นำมำวำด เป็นรูป
 3. 3. ดูตำมลูกศร
 4. 4. ชี้ที่เส้นด้ำนบน กดค้ำงเลื่อนขึ้น จะได้แบบนี้^_^
 5. 5. นำมำวำง ตำมรูป
 6. 6. นำเส้นตรงมำ วำดตำมภำพ
 7. 7. วำดเส้นตรงเส้น ที่2ต่อกัน
 8. 8. ทำจนเสร็จ จะได้แบบนี้
 9. 9. ทำจนได้ แบบนี้
 10. 10. ลงสีจนได้ แบบนี้
 11. 11. จะได้แบบนี้ๆๆๆๆ
 12. 12. คลุมดำ ที่รูป
 13. 13. กดF8 พิมพ์ชื่อไฟล์ เห็ด แล้วกดที่ Graphic กดok
 14. 14. จำกนั้นลบมันทิ้ง ไปจะเห็นว่ำมัน ไปอยู่ข้ำงๆ แล้ววว
 15. 15. กดctrl+F8 พิมพ์ว่ำประกอบ กดที่ Movie clp กดok
 16. 16. จะได้แบบนี้
 17. 17. กด2ครั้ง(ดับเบิ้ลคลิก) พิมพ์ชื่อไฟล์แล้วกด enter(ที่แป้ นพิมพ์)
 18. 18. เลื่อนเม้ำส์กดที่ช่องตรง 30จำกนั้นกดF6 จะได้แบบนี้
 19. 19. ทำแบบเมื้อกี้อีก ครั้ง ที่นี้ทำตำมที่บอกนะ!! ขออภัยลืมจับภำพไว้ ดูตรงช่องๆเล็กๆพวกนั้นเขำเรียกว่ำ frame มันก็คือเฟรม จำมันไว้เฟรม ดูที่จุดดำๆจุดที่2แล้วเลื่อนตัวกำร์ตูนขึ้นไป ด้ำนบน หยุด!! ทีนี้กดตรงจุดสีดำที่3จุดสุดท้ำยอะ เลื่อนไปเจ้ำเห็ดลงมำทำงด้ำนขวำ โอเค!!
 20. 20. ดับเบิ้ลคลิกที่ช่อง ใดช่องหนึ่งตรงนั้น แล้วจะกลำยเป็นสี ดำ
 21. 21. คลิกขวำ
 22. 22. ดับเบิ้ลคลิกแล้วคลิก ขวำกดที่
 23. 23. ถ้ำได้แบบนี้ ผ่ำน!!
 24. 24. เป็นไงบ้ำงได้เเบบนี้ไหม ถ้ำไม่ได้นี่ คนสอน สอนไม่ดีแน่เลย ฮ่ำๆๆๆ
 25. 25. เสร็จแล้วววว!!กด ctrl+enter จะเห็นไอหน้ำต่ำงเหลี่ยมๆ ขึ้นมำ และตอนนั้นเองกำร์ตูนมัน จะเคลื่อนไหวววว!
 26. 26. Save บรรทุก เอ๊ย!! บันทึก
 27. 27. เห็ด กดsave
 28. 28. จบแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ำ มำชมกำรสอนของ ........ MIRROR อำจจะสอนไม่ดี มำกเนื่องจำก วันนี้เหนื่อยมำก! ขอโทษค่ะ ฝำกติชมด้วยนะ คะ^_^Goodnight นี่เป็นส่วนหนึ่ง ของกำรเรียนกำร สอนวิชำ คอมพิวเตอร์ (โครงงำน)
 • mixkewsumangkay

  Sep. 12, 2017
 • nungruthaisrikongpet

  Apr. 5, 2017
 • PamChattiya

  Nov. 27, 2016
 • BastienWrp

  Nov. 7, 2016
 • vrzo123456

  May. 16, 2015
 • BlackSky1995

  May. 9, 2015
 • priyakornTangvirojnukul

  Feb. 3, 2015

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน หากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะ อาจมีคำที่เป็นภาษาพูดอยู่เเต่เพื่อให้เข้าใจในการทำมากขึ้น หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน ช่วยเเสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ -/\-

Views

Total views

12,956

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

202

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×