Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 28

PLNOG14: Ocena wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury operatora telekomunikacyjnego - Dariusz Zmysłowski, Rafał Wiszniewski

1

Share

Download to read offline

Dariusz Zmysłowski - Systemics PAB
Rafał Wiszniewski - Orange Polska

Language: Polish

Istotnym obszarem działalności Systemics-PAB jest współpraca z Orange Polska w zakresie testowania wydajności i bezpieczeństwa systemów sieciowych z wykorzystaniem rozwiązań oferowanych przez Spirent Communications. W trakcie prezentacji zostanie przedstawione praktyczne wykorzystanie produktów Avalanche i Avalanche Next w Orange Polska.

W związku z rosnącą ilością zagrożeń ze strony sieci Internet rośnie liczba urządzeń kierowanych do ochrony użytkowników sieci przed niepowołaną treścią. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez największe sieci, producenci wprowadzają na rynek coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania, których wydajność wydaje się być wystarczająca, aby chronić sieci z dużą liczbą użytkowników. Co więcej deklarowana wydajność niektórych urządzeń wydaje się być wystarczająca nawet do uruchomienia takowych urządzeń w rdzeniu sieci.

Orange Polska testuje wydajnościowo urządzenia oraz usługi naszych Klientów dostępne w sieci Internet. Poddajemy je szeregowi testów, których celem jest sprawdzenie ich wydajności i funkcjonalności, określenie słabych punktów i wąskich gardeł, przygotowanie scenariuszy awaryjnych czy zaplanowanie modernizacji i rozbudowy.

Systemics – PAB specjalizuje się pomiarach jakości usług telekomunikacyjnych, usługach i dostarczaniu rozwiązań z obszaru optymalizacji, inżynierii systemów telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa i wydajności środowisk sieciowych.

Zarejestruj się na kolejną edycję PLNOG już dzisiaj: krakow.plnog.pl

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

PLNOG14: Ocena wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury operatora telekomunikacyjnego - Dariusz Zmysłowski, Rafał Wiszniewski

 1. 1. Dariusz Zmysłowski, Systemics PAB Rafał Wiszniewski, Orange Polska 20150302 ocena wydajno ci i bezpiecze stwaś ń infrastruktury operatora telekomunikacyjnego
 2. 2. 2 Systemics PAB – o nas…. Przedstawicielstwa handlowe: Austria, Jordan, Meksyk Zrealizowane projekty: Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Irlandia, Rosja, Kambodzą •Systemics powsta wł 1990 roku •G ó wna siedziba -ł Warszawa • Firma specjalizuje si w pomiarach jako ci sieci ię ś us ug (telco/IT) oraz w dostawie i implementacjił rozwi za ICTą ń •Regionalny lider w zakresie testowania jako ciś sieci mobilnych, ich wydajno ci (audyty,ś benchmarking). • G ó wne rynkił : Polska, Niemcy, Rosja • Przychody za 2014: >6 mln€ •> 70% przychodó w firmy pochodzi z projektó w zagranicznych • 60 pracownikó w Systemics w Rosji •Biuro projektowe w Moskwie •Projekty dla: NSN, MTS, Vimpelcom •Zdolno ci do jednoczesnych pomiaró w wś ró nych regionach.ż
 3. 3. 3 Systemics PAB – kompetencje…. Testowanie wydajno ci i jako ci sieci telekomunikacyjnychś śTestowanie wydajno ci i jako ci sieci telekomunikacyjnychś ś  Jako w rodowiskach ICTść śJako w rodowiskach ICTść ś  Wydajno urz dze , systemów i usługść ą ńWydajno urz dze , systemów i usługść ą ń Testowanie wydajno ci systemów pod k temś ąTestowanie wydajno ci systemów pod k temś ą bezpiecze stwańbezpiecze stwań Testowanie wydajno ci i jako ci sieci telekomunikacyjnychś śTestowanie wydajno ci i jako ci sieci telekomunikacyjnychś ś  Jako w rodowiskach ICTść śJako w rodowiskach ICTść ś  Wydajno urz dze , systemów i usługść ą ńWydajno urz dze , systemów i usługść ą ń Testowanie wydajno ci systemów pod k temś ąTestowanie wydajno ci systemów pod k temś ą bezpiecze stwańbezpiecze stwań •Aktywne testy, wydajno ciowe testy poró wnawcześ , ocena QoS i QoE sieci mobilnych in LTE/3G/2G •Diagnostyka i optymializacja sieci telekomunikacyjnych (warstwy L2-L7) •Testowanie i analiza wydajno ci, efektywno ci iś ś bezpiecze stwa sieci transmisji danychń •Testowanie i monitorowanie parametró w SLA w sieciach • Testowanie wydajno ci urz dze i systemó w ICT,ś ą ń badanie zgodno ci w wymaganiami przetargowymiś •Monitowanie sieci danych w czasie rzeczywistym bazuj ce na pró bnikachą •Testy laboratoryjne , sprzeda i wynajem sprz tuż ę pomiarowego nts PROFESSIONAL SERVICES •Do wiadczony zespó ekspertó wś ł •Zaimplementowany system zarz dzania jako cią ś ą ISO 9001:200 • Specjalizowane narz dzia softwarowe dedykowaneę do zaawansowanej analizy danych pomiarowych •Elastyczne rodowisko sprz towe gotowe doś ę prowadzenia projektó w na du skal .żą ę •Zdolno do testowania najnowszych technologii iść sprz tu w zakresie bezpiecze stwa danych ię ń bezpiecze stwa sieciowegoń fast project execution ZASOBY SwissQual; Spirent Communications; Microtel Innovation; Telchemy; Metaswitch Networks; IMSWorkX; Actix; SAS Institute PARTNERZY
 4. 4. 4 Czy testowanie wydajno ci rodowisk sieciowychś ś pod k tem bezpiecze stwa jest wa ne?ą ń ż  Globalny ruch sieciowy bazuj cy na IP przekroczy próg ZB (zettabajt) w 2015 roku i osi gnieą ą poziom 1,6 ZB do 2018 r.  Globalny ruch sieciowy bazuj cy na IP wzrósł 5x w ci gu ostatnich 5 lat a wzro nie jeszcze 3xą ą ś w ci gu nast pnych 5 lat.ą ę  Content delivery networks (CDNs) b d transportowa wi cej ni połow całego ruchuę ą ć ę ż ę internetowego w 2018 roku.  Do 2018 roku Wi cej ni połowa całego ruchu bazuj cego na IP b dzie pochodzi z innychę ż ą ę ć urz dze ni PC.ą ń ż  Do 2018 roku ruch zwi zany z aplikacjami video bazuj cymi na IP b dzie stanowił 79%ą ą ę całego ruchu u ytkowników ko cowych, w 2013 roku wynosił on 66% całego ruchuż ń zwi zanego z aktywno ci internetow u ytkowników ko cowych.ą ś ą ą ż ń
 5. 5. 5 Czy jeste cie przygotowani?ś Source: Hackmageddon
 6. 6. 6 Smartphones & mobile devices Data center, cloud computing & virtualization Mobile access, backhaul and packet core Live network services High-speed IP networks & applications Global positioning technologies Spirent – globalny lider rynku testowania komunikacji
 7. 7. 7 Service Providers Enterprise & Government Network Equipment Manufacturers Alibaba.co Spirent i Szanowni Klienci …. Wireless & Positioning Device Manufacturers
 8. 8. 8 •Generatory ruchu do testowania protoko ó w Ethernet/IPł •Testy funkcjonalne i obci eniowe urz dze pracuj cych wąż ą ń ą warstwach L2-3 •Weryfikacja zgodno ci ze standardem OSIś •Weryfikacja parametró w podawanych przez producenta •Testy poró wnawcze ró nych producentó wż •Emulacja topologii sieciowych z routingiem w labie •Testowanie sieci end-to-end •Emulacja zak ó ce sieciowych i badanie odporno cił ń ś Testowanie sieci i urz dze sieciowych L2-3ą ń
 9. 9. 9 •Generatory ruchu aplikacyjnego L4-7 (HTTP, FTP, Video) •Generatory zagro e sieciowych (malware, wirusy, trojany)ż ń •Testowanie bezpiecze stwa sieciń •Du e wydajno ci generowanego ruchuż ś •Testowanie skuteczno ci zabezpiecze (Firewall, anti-virus,ś ń IDS) •Weryfikacja podatno ci na zak ó cenia p yn ce z sieciś ł ł ą •Testowanie odporno ci na ataki DDoSś •Testowanie jako ci us ug podczas atakuś ł •Odwzorowanie modeli ruchu z Internetu Testowanie aplikacji i bezpiecze stwa sieciń
 10. 10. 10 Wi ksze wyzwania stawiane dla testom L4-7…..ę – Next Generation Firewalls – Network Security – Application-aware shaping – Video and content delivery networks – Mobile security – Intrusion Detection/Protection – Deep packet inspection (DPI) – Web security gateways – Encryption Performance| Availability| Scalability| Security
 11. 11. 11 Rozwi zania do testowania warstw L4-7 oferowane przezą Spirent Communications – Avalanche – Studio Security – Studio Performance – Avalanche Next
 12. 12. Spirent Avalanche Commander
 13. 13. 13 Avalanche Commander w pigułce…… Security – IPsec, Site to Site and Remote Access – HTTPS, Certificates, up to date algorithms – 8000+ Threats – High rate Ddos – Infected host simulation Realism – User behaviour, browser simulation – 40+ configurable native protocols – Configurable pcap replay – Video testing including ABR Agile – Combined protocols per user – Record user behaviour from real browser – Time scheduled load control – 1700 run-time and post test statistics Performance – Line rate traffic mix – 4,000,000 CPS – 120,000,000 Concurrent Connections
 14. 14. 14 Obs ugiwane protoko ył ł Blended transactions – Run associated traffic over PPP, IPSEC and GTP!! • Web Protocols  HTTP  HTTPS  FTP  SMTP  POP3  IMAP  CIFS  NFS  DNS  Telnet • Voice and Video  Multicast  MMS  RTSP  RTMP  MSRTP  SIP  HTTP ABR • Security Assessment  DOS/DDOS  Attacks  Pcap based application replay • Hundred of protocols with QuickFlow ™ • P2P and Messenger  Bittorrent  Gnutella  MSN  Yahoo  SKYPE • Database  SQL  MYSQL  Oracle • File System  SMB  NFS  Remote Desktop • Enterprise  Exchange  LDAP • Tunneling & Access  IPsec  SSL  GTP  PPPoE  DHCP • IPv4 & IPv6  6RD  DSLite  NAT64
 15. 15. 15 REALISM Test Your Network, Your Traffic, Your Reality SECURITY Find and Fix Vulnerabilities Quickly AGILITY Test Now, Not Months From Now PERFORMANCE Extreme Scale Performance Avalanche Commande r The most advanced way to Test
 16. 16. 16 co na to Orange?
 17. 17. 17 platforma Spirent
 18. 18. 18 wykorzystanie platformy Spirent zakup ochrony przed atakami DDoS lub weryfikacja do jakiego poziomu moja infrastruktura jest odporna sprawdzenie parametrów wydajno ciowych urz dześ ą ń sieciowych/serwerów przed zakupem potwierdzenie skuteczno ci i/lub wydajno ci swoichś ś mechanizmów zabezpieczeń wprowadzenie zmiany w swojej sieci modernizacja lub implementacja poprawki swoich mechanizmów zabezpiecze (platformy, systemy,ń aplikacje)
 19. 19. 19 sprawdzam!
 20. 20. 20 sprawdzam... odporno na atakść DDoS przeci eniowyąż obci eniowyąż wybór/porównanie producentów produktu strojenie wydajno ciś bezpiecze stwań (wydajno ciowy)ś skanowanie podatno ciś test penetracyjny audyt podstawowy rozszerzony
 21. 21. 21 usługa testy wydajno ciś usługa polega na obci aniu infrastrukturyąż lub pojedynczych urz dze bardzo du ym ruchemą ń ż sieciowym testy przeprowadzane s w kilku wariantach a ichą szczegółowe scenariusza s uzgadniane z Klientamią do testów wykorzystujemy urz dzenia wiatowego lideraą ś w tej dziedzinie firmy Spirent
 22. 22. 22 zebranie wymagań zdefiniowanie zakresu przygotowanie scenariuszy testykonfiguracja ł czaą prezentacja raportu logistyka usługa testy wydajno ciś
 23. 23. 23 przykładowe scenariusze HTTP GET/POST pomiar wydajno ci serwerówś DNS QUERY odporno na ataki typuść TCP SYN FLOOD odporno na taki typuść UDP/ICMP FLOOD odporno na atakść
 24. 24. 24 przykład
 25. 25. 25 po te cie -ś raport parametry testu opis przebiegu testu wraz z wykresami podsumowanie i rekomendacje streszczenie dla Kierownictwa
 26. 26. 26 składniki kosztowe opłata stała  czas pracy ekspertów opłata zmienna/opcjonalna  koszt zestawienia ł czaą  transport instalacja/deinstalacja ubezpieczenie
 27. 27. 28
 28. 28. 29 dzi kuję ę

Editor's Notes

 • [Ken] this slide certainly shows a diversity of customers across segments and geographcy (a strength).
  Maybe we could state it explicitly as well: World-Class, Diversified Customer Base.
  Maybe mute the map a bit more as done here. At first glance I was thinking the logos went with regions.
 • Supported on many platforms assures scalability of every solution from small to big setups
 • Not only many protocols are natively implemented in the Avalanche, but with the Special pcap replay editor and engine Avalanche can replay every customers traffic and behavior. With the SAPEE (DPG) editor the user can modify their own network trace to meet their testing needs.
  In addition Spirent offers a huge trace database of predefined pcaps, free of charge available on request.
 • pomiar wydajności serwerów – zapytania HTTP GET/POST
  Żądania HTTP GET/POST, losowe, obciążające URL (np. wyszukiwanie, logowanie etc.), port docelowy 80/tcp. W miarę możliwości atak ten będzie prowadzony z wielu adresów IP w celu symulacji zachowania Botnetu
  odporność na ataki typu DNS QUERY
  Pakiety DNS UDP, spoofowane, pofragmentowane, losowe zapytania DNS o losowe rekordy domen utrzymywanych na docelowych serwerach DNS
  odporność na taki typu TCP SYN FLOOD
  Atak TCP Syn flood ma na celu wygenerowanie dużej ilości pół-otwartych sesji do usługi atakowanego hosta.
  odporność na atak UDP/ICMP FLOOD
  Atak UDP/ICMP Flood ma na celu wygenerowanie dużego ruchu w stronę atakowanego hosta, tak aby zapełnić określoną przepustowość.
 • pomiar wydajności serwerów – zapytania HTTP GET/POST
  Żądania HTTP GET/POST, losowe, obciążające URL (np. wyszukiwanie, logowanie etc.), port docelowy 80/tcp. W miarę możliwości atak ten będzie prowadzony z wielu adresów IP w celu symulacji zachowania Botnetu
  odporność na ataki typu DNS QUERY
  Pakiety DNS UDP, spoofowane, pofragmentowane, losowe zapytania DNS o losowe rekordy domen utrzymywanych na docelowych serwerach DNS
  odporność na taki typu TCP SYN FLOOD
  Atak TCP Syn flood ma na celu wygenerowanie dużej ilości pół-otwartych sesji do usługi atakowanego hosta.
  odporność na atak UDP/ICMP FLOOD
  Atak UDP/ICMP Flood ma na celu wygenerowanie dużego ruchu w stronę atakowanego hosta, tak aby zapełnić określoną przepustowość.
 • ×