Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

సమస్యా పూరణలు

Download to read offline

The first ebook attempt made by me..

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

సమస్యా పూరణలు

 1. 1. “శంకరాభరణం” బ్లా గు లో అలంకృతమైన నా సమస్యా పూరణలు .....ఆకుండి శైలజ
 2. 2. 1.. నరసింహుని బిలువ బలుకు, నరకాసురుడే కరుణించమనుచు భకతు లత నరసింహుని బిలతవ బ్లతకత, నరకాసురుడే పరులను హింసించుఖలతడు మురహరినెదిరిించితాను ముకతుని బ్ ిందెన్!!! 2... పులి గడడిని మేయు మ ింసమును దిను జింకల్ తిలకతించితినొక వింతను పులి గడడిని మేయు మ ింసమును దిను జింకల్ తిలకతించనెైతి నిలలో కలలో గాించితిని నేను కడు చితరముగన్!!! 3.. మలలా లడుగగ మిందార మ ల తెచిి మలలా లడుగగ మిందార మ ల తెచిి చేతి కీయగ నతనిని చేర బిలిచి పింటి బిగువున వవ్ెెడు పతిని నిరుప మ,గని జడలోన మిందార మ ల ముడడచె!!! 4.. మన మన మన మనమె మనమె మన మన మనమే మన సింసకృతి మన భలషయు ఘనమెైనవ జగతిలోన కలాన గలరే? మనపదములనాద మిదియె మన మన మన మనమె మనమె మన మన మనమే!!!
 3. 3. 5....భగవదగీ తయె వషముు భలరత భూమిన్…. భగవింతుడులేడనుచును నగధరుడడనినములేని నాసుకతలకతన్ నిగమము దెలియని వ్ారికత భగవదగీతయె వషముు భలరత భూమిన్!!! 6....దుష్ాా చారములల, ముకతు దొరకొన జేయున్ …….. నషాములతకలతగ జేయును దుష్ాా చారములల, ముకతు దొరకొన జేయున్ నిషఠ గ హరినే గొలతవగ కషాములననవ గలతగవు కలియుగ మిందున్!!! 7....చిందర బిింబ్ముునిందు భలసకరుడు వ్ెలిగె ….. కలతవ ఱేనికత పరతిరోజు కాింతి నొసగి వ్ేయ కతరణాల భలనుిండు వ్ెలతగు చుిండు తమిు దొరతోడ శోభిలతా ధాతిర గాదె చిందర బిింబ్ముునిందు భలసకరుడు వ్ెలిగె!!! 8.....యమృతమ్ము, ఫ్ార ణఘ తమగు గరళమ్ము….. సమరము జేసన ఫలమిది సమరస భలవముులేదె సకల ింధరమునన్ దమరిన వభజనయకనిది యమృతమ్ము, ఫ్ార ణఘ తమగు గరళమ్ము?
 4. 4. 9...రాముని పాదముల వ్ార లల రాముడు భకతున్…. రామ లయమునకేగెను రామునిపూజించగనభి రాముడు శ్రధ్ధన్ నీమము తోడన్ సీతా రాముని పాదముల వ్ార లల రాముడు భకతున్!!! 10...ముటలా డుగిన రాధకతపుడు మూడవ నెలరా…. ఎటలా నోములత నోచియు మెటా కత పూజలత జరుపగ మేదిని యిందున్ హటా రు గృహమున వరముగ ముటలా డుగిన రాధకతపుడు మూడవ నెలరా!!! 11......వృధ్ుధ రాలిని వధియించె బ్ుధ్ుధ డలిగి…… బ్ుదుధ డనువ్ాడు నీచుడెై కతర దుధ డవగ బ్ుధ్ిధ నేరపగ దలచెను ముదుసలవె దిదిి తీరిగ వ్ానిపై శ్రధ్ి జూప వృధ్ుధ రాలిని వధియించె బ్ుధ్ుధ డలిగి!!! 12....పుణయ కరుుడు నరకముు బ్ ింది వగచె ….. పుణయ కారయము లలనినయో భువని జేస సతయ వరున వీడక సాగి నానె పాప పలమేదొ ననినింక బ్టటా ననుచు పుణయ కరుుడు నరకముు బ్ ింది వగచె!!!
 5. 5. ఆడడ దపపని మహరాజు య లినమిు అషా కషాము లనినయు ననుభవించి కాటి కాపరి తానాయె కరుమునను పుణయ కరుుడు నరకముు బ్ ింది వగచె!!! 13...హరికత భలరయ, పరెతాతుజయుమ……. పాలకడలి పటిా పాలేటిరాచూలి హరికత భలరయ, పరెతాతుజయుమ ఆది బిక్షువునికత యరాధ ింగి తానగు పదుభవుని భలరయ వ్ాణగాదె!!! 14....తల దొలగిించిన శుభముు తపపక కలతగున్.. ఇలలో దోచిన దింతయు కలతగులలో దాచుకొనెడడ కలుష మతులన్ వలవ్ేస బ్టిా ఘననే తల దొలగిించిన శుభముు తపపక కలతగున్!!! 15....మలలా తీగకత, పూచె చేమింతు లలనోన ……… పరిమళముులత వ్ెదజలిా పలతకరిించి బ్ ిండు మలలా లత వరబ్ూస నిిండుగాను మలలా తీగకత, పూచె చేమింతు లలనోన అిందగిించుచు కనులకత విందుజేస!!!
 6. 6. 16...తలకాయల పులతసు తార గి తససరి బ్లపల్…… అలివ్ేణ పళ్ళి విందున పులిహో ర వడలత నరిసలత పూరణపు బ్ూరెల్ భళ్ళభళ్ళ యనినయునని చిిం తలకాయల పులతసు తార గి తససరి బ్లపల్!!! 17....రావణుని పతిన,సీతము, రామ భగిని …… పడతి మిండోదరెవరికత పతిన యయెయ? రామ చిందుర ని భలరయయౌ రమణ యెవరు? భలమ సో దరి పరాయయ పదములేవ? రావణుని పతిన,సీతము, రామ భగిని!!! 18...శ్రరకృషుణ డు, శూరపణఖకత జెవులిం గోసన్…. పో కతరి కింసుని జింపను శ్రరకృషుణ డు, శూరపణఖకత జెవులిం గోసన్ కేకల తో లక్ష్ుణుడా లేకతగ సర సముుల డు లేమను జూడన్!!! 19...ఏటేటల నెనినకల్ హతమిచుి మనకత…. ఏటేటల నెనినకల్ హతమిచుి మనకత మ టలడగలహకతక మనకపుపడబ్ుు ఓటేయు హకతకని వ్ొదిలిించు కోకత నీటటైన రూటలనన నేతలిన జూడు!!!
 7. 7. తూటలయె మనవ్ోటల తొలగిించు చెడును దాటేస నావింటట దిండాలత నీకత ఏటేటల నెనినకల్ హతమిచుి మనకత!!! 20..గరుడుని మిరింగినదట భుజగముు గుటలకతనన్ ….. వరముగనుగరుడపించమి జరుపుచు నొకసతి గరుడుని చలిమిడడ పరతిమన్ మురియుచు జేయన్ చలిమిడడ గరుడుని మిరింగినదట భజగముు గుటలకతనన్!!! తరువున నెగురుచు జారిన గరుడుని కూననుగనియొక కాకోలముున్ మురియుచు దొరికతన పో తక గరుడుని మిరింగినదట భుజగముు గుటలకతనన్!!! హరివ్ాహనముగ చేకొనె గరుడుని, మిరింగినదట భుజగముు గుటలకతనన్ ఇరవున మిండూకముగని ఘురణము కాకతిండబ్టిా కతహరము దూరెన్!!! 21...పీరతిని గలిగిించితలిా పరరమను బ్ ిందెన్ …. భూతలముననాధుిండెై సీతకత,రాఘవుడుపుటిా శివధనువ్ెతెున్ మ తయయన కౌసలయకత పీరతిని గలిగిించితలిా పరరమను బ్ ిందెన్!!!
 8. 8. 22...తన బ్లలతని జింపనెించి తానే చచెిన్….. ఘనమగు కృషుణ ని ముదిిడడ అనునయముగ జెింత జేరి హతమొనరిించన్ చనుబ్లలనిచిి నాపూ తన బ్లలతని జింపనెించి తానే చచెిన్!!! 23...పిందికతన్ బ్ుటటా చకకని పాడడ య వు….. రకకసుని వింటివ్ానికత లక్ష్ణముగ హతవు గోరెడడ సదుీ ణ సుతుడు గలిగె జనులత దలచుచుిందురిటలల ఘనముగాను పిందికతన్ బ్ుటటా చకకని పాడడ య వు!!! 24...వ్ెనెనల ఱేని వ్ెలతగులకత వచెి, గమలముల్ …. పుననమి రేయని కలతవలత వ్ెనెనల ఱేని వ్ెలతగులకత వచెి, గమలముల్ మినునన దినకరునిగనగ కనునల విందుగ వరిసను కాసారమునన్!!! 25...కాకతయు కోకతలము గలస కాపురముిండెన్ …. లోకమున వింత గాదిది కాకర వ్ారిింటివ్ెనుక గనపడునిదియే కేకతయు గువెలత, చిలతకలత కాకతయు కోకతలము గలస కాపురముిండెన్!!!
 9. 9. కాకమువలలనుిండుహరిని కోకతలవలలపాడురాధ కోరి వరిించెన్ లోకతలిదిజూచి దలచిరి కాకతయు గోకతలము గలస కాపురముిండెన్!!! 26...రాము డనగను, సాక్షాతుు రావణుిండె ….. సీత నెతుు కత పో యన ఘ తకతిండు!!! దశ్రధేశుని తనయుడు ధరు మూరిు రాము డనగను, సాక్షాతుు రావణుిండె బిక్షు వ్ేషము ధరియించి భిక్ష్ గోరి !!! 27...నీటితో నగిన నారెపడడ మ ట కలా …… కమెు కాకతల కోనలో కారుచిచుి పచి దనమింత బ్డడపో యె చిచుిలోన రగులతకొనుచునన మింటల సగలత జూడ నీటితో నగిన నారెపడడ మ ట కలా!!! 28...శ్లతయ డనగ నెవెడు పారధ? సారధి కద …. శ్లతయ నిగనికీరడడనడడగె సనినహతుడు శ్లతయ డనగ నెవెడు పారధ? సారధి కద కరుణ ని రధమునకతతాను కదనమిందు మేటి వలతకాడు మ కౌను మేనమ మ ననుచు పలికెను పారుధ డు ఘనము గాను !!!
 10. 10. 29...కామితారధముల్ సదిధించు, లేమి వలన …. సతయ పధమున సాగెడు సరుెలకతను కామితారధముల్ సదిధించు, లేమి వలన కలతలవలలో జకతకను కాపురములత చితు మిందున హరినామ చిింత యునన వ్ెతలత దగరును మనుజుల బ్రతుకత మ రు !!! 30…గీతా పారాయణముు, గీడొన రిించున్ …. య తనలత దగరుి జనులకత గీతా పారాయణముు, గీడొన రిించున్ జోతలత చేయక యెవరికత చేతలత గోతులనుతీయ చేటొనగూరుిన్!!! నీతియు నియమము నేరుపను గీతా పారాయణముు, గీడొనరిించున్ ఖ తాలో నలాధనము గోతాములసింపదునన గొడవలత దెచుిన్!!! 31. జిందెము వడనాడువ్ాడె సదారాహుణుడౌ ….. జిందెము జీరణము కాగా జిందెము వడనాడువ్ాడె సదారాహుణుడౌ అిందముగా లేదనుచును జిందెము వడనాడువ్ాని జడుడన వచుిన్!!!
 11. 11. 32...గరళ కింఠుని బ్ూజింప,గరళ మిచుి ..... చితు శాింతిని గలిీించి చిింత దగరుి గరళ కింఠుని బ్ూజింప,గరళ మిచుి ననుచు గేలిడు వ్ారిని గనుచు మురియు భకు వరదుడౌ శూలికత విందనములత!!! 33....బ్ధ్ధ కతించు వ్ాడె , భలగయ శాలి ….. పనులత జేయ కతనన పరమసో మరగును బ్ధ్ధ కతించు వ్ాడె , భలగయ శాలి యగును బ్దికమును దిగవ్ెైచినింతనె జయము బ్డయు నెపుడు జగతి లోన!!! 34...నాలత గెైదులత పదునారు నలిన నయన! …… లలకక లిందున చికతకలత పకతక కలవు పించ వలయురెిండెైదులత పార కటముగ నెైదు తో,వచుి ఫలమున కెైదు కూడ నాలత గెైదులత పదునారు నలిన నయన!!! 35...మలిాయతీవయకత, గాచె మ మిడడ కాయల్ ..... మలలా లత పూచెను ఘుముని మలిాయతీవయకత, గాచె మ మిడడ కాయల్ కొలాలతగతోట లిందున నులాింబ్ులత సింతసలా నూరిించెనుగా!!!
 12. 12. 36..గతకాలము కింటట వచుి కాలము మేలౌ ..... మతి మ లిన చేతలతో గతుకతల బ్డదోరసపో యె గతకాలింబ్ే చితికతన యతుకతల బ్రతుకతల గతకాలము కింటట వచుి కాలము మేలౌ!!! వ్ెతికతన లేదే శాింతియు పతనము వ్ెైపర పరుగులత భలరతమిందున్ బ్తల కతతలము జేసన గతకాలము కింటట వచుి కాలము మేలౌ!!! 37.మతయరముు, గూరుి జయనామ వతసరముు .... శాింతి సౌఖయముు లొనగూరిి సాయు జేస మతయరముు, గూరుి జయనామ వతసరముు భోగ భలగయముు లిందిించి భూరి గాను సింతసముును గలిీించు సరుెలకతను!!! 38..నీతి పరుని మ ట నీటి మూట ..... గటిా మేలత జేయ గదెినెకతకనెవరు? దోచు కొనుట కదియె దొింగ దారి దేశ్ పరజల దోచి దేవుళిమను నవ నీతి పరుని మ ట నీటి మూట!!!
 13. 13. 39..నటిాింట దళుకతకమనెను నక్ష్తరములే … చుటాముల కొతు యింటను పటటాిరి రేడడయముశ్శిని పీరతిగ తారల్ తటిాన మేధకత జోతల్ నటిాింట దళుకతకమనెను నక్ష్తరములే!!! 40….సతిని, జింప రామచిందరమూరిు….. రకకసు చెరనుిండడ రక్షడించు కొనుటకత సతిని, జింప రామచిందరమూరిు లింక నేలత నృపతి రావణ బ్రహును లక్ష్ణముగ కతజకత రక్ష్ జేస!!! 41…మ రాా లము సింహమయెయ మరుింబ్ేమ్మ అరుా ను నిింటను పరిగిన మ రాా లము సింహమయెయ మరుింబ్ేమ్మ! ఖరుా వు కతటిాన దేమ్మ! గరిాించుచుసింహమువలల గడపను దాటటన్!!! 42. ముిండన్ జేరిన నరునకత పుణయము గలతగున్ …. కొిండల రాయని దలచుచు మెిండుగ పూజించుచుిండ మేలౌ నిలలో వ్ెిండడయు శివవలాభ చా ముిండన్ జేరిన నరునకత పుణయము గలతగున్!!!
 14. 14. గ ిండుగ మారును తలయే మ ిండన్ జేరిన నరునకు,పుణ్యమ గలుగ న్ మిండగ భకతిన గొలువగ క ిండల రాయ డినిజేరి కోరి భజించన్!!! 43…లింకేశుడు రాము జింప లలనేచి మెయన్… సింకటహరణుని శిరమును కతింకరు లిందరు కనుగొని కేరిింతలతో బిింకముగ దలచి రిటలలన్ లింకేశుడు రాము జింప లలనేచి మెయన్!!! 44.. సజానులకత పీరతి కరము, సారా కొటేా కజుా రమును తినుటయనిన 1377 సజానులకత పీరతి కరము, సారా కొటేా కజాలకది కారణమౌ మజాగ తార గుచు మదిరను మ నుట మేలౌ!!! ఒజాలను గౌరవించుట సజానులకత పీరతికరము ,సారా కొటేా లజాను పో గొటలా నుగద సజానులకతహానికలతగు సతయము నిదియే!!!
 15. 15. 45..పాప హేతు వగును, బ్లగవతము….. నీతి పధము వడచి నియమింబ్ు దపపన పాప హేతు వగును, బ్లగవతము వనిన జదువ ముకతు వ్ేడుక గలిగిించి బ్రతుకత వరియు గాదె బ్లధ దగరి!!! 46..పవమ నతనూజు నెవడు పరసుు తి సరయున్… అవధే యులయనవ్ారలల భువనేలలడడనేతలగుచు పూజుయలత కాగా చవనీయదురామభజన పవమ నతనూజు నెవడు పరసుు తి సరయున్!!! 47..తరువున వ్ెలొీ ిందుచుిండె తారాగణముల్… మురియుచు కింటిని కలలో నరుదెించెనుజాబిలి యలకదుధ ుత రీతిన్ వరిసను కలతవలత మరియ తరువున వ్ెలొీ ిందుచుిండె తారాగణముల్!!! 48..కతటిలతెము జూపగాదగున్ కవుల రా! ఎటలవింటి కారయ మెైనన్ కతటిలముునజేయతగదు కతవలయమిందున్ జటిలములగు తగు చేతల కతటిలతెము జూపగాదగున్ కవుల రా!!!
 16. 16. 49.వరున కతతుు రు కాష్ాయ వసురములను సతయ శోధన సాగిించ సాధువ్ెైన సనయ సించిన తపసని సనునతిించి సతక రిించుచు భకతుతో సదుీ రుముని వరున కతతుు రు కాష్ాయ వసురములను!!! 50..భగవ్ానుని సరవజేయ బ్లపము దొలగున్ పొ గరును జూపించునటలల భగవింతుని పూజసరయ బ్లపము దగులత ననగణతముగు భకతుగలిగి భగవ్ానుని సరవజేయ బ్లపము దొలగున్!!! 51..మిందాకతని పరువులలతెు ,మెైసూరు దెసన్ అిందముగ పరయ గ దెసన్ మిందాకతని పరువులలతెు ,మెైసూరు దెసన్ విందగు కావ్ేరీనది చిిందులత వ్ేయచును పాఱు శ్రరరింగమునన్!!! 52..ఖల సింబ్ధముు, క్షేమ కారణమయెయన్ కలహములతదెచుినొకపరి ఖల సింబ్ధముు, క్షేమ కారణమయెయన్ నిలలో సుజనులచెలిమిన్ పొ లతపును కలిగిించుగాదె పొిందగ యశ్మున్!!!
 17. 17. 53..భూర ణ హతయల జేసన, బ్ుణయ మబ్ుు… మెచి రెవెరు దగనిని మేదినిందు1393 ఘోర నరకింబ్ు పార పుించు భలర మనుచు భూర ణ హతయల జేసన, బ్ుణయ మబ్ుు దికతక లేని వ్ారికత తగుదికతక జూప!!! 54..రామ! వనాశ్ముిం గనుచు రకకసు లేడడిరి సీత నవ్ెెరా….. ఏమిది?మ యలోకమున నిింతుల వింతల కింతు లేదయ రామయ!రావణాసురులత రింకెలత వ్ేయుచు జతుు జూపనన్ భూమిజ వింటిసీతలను బ్రర వగనిరుయ చటాముిండ నో రామ! వనాశ్ముిం గనుచు రకకసు లేడడిరి సీత నవ్ెెరా!!! 55..వనరుహ గరుునకత భలరయ, పారెతి యెకదా…. అనయము సరులొసగునమల వనరుహ గరుునకత భలరయ, పారెతి యెకదా మినుసగదేవర సహచరి వనజభవునిసతి భగవతి విందన మనరే!!! 56..శోభనింపు రాతిర సుతుడు బ్ుటటా….. కోరుకతనన వరుని కొింగున ముడడవ్ేస పిండడా జేస పింప పదివ్ారు శ్రరజ కలలత పిండడ శ్రరరామ నవమిన శోభనింపు రాతిర సుతుడు బ్ుటటా !!!
 18. 18. 57..రేయ పవలయెయ పవలలలా రేయ యయెయ…. కాలత(ల్) సింటరు లిందున మేలతగాను చేయ వలయును కొలతవును రేయయిందు తారుమ రగు పరతిరోజు వ్ారి కచట రేయ పవలయెయ పవలలలా రేయ యయెయ!!! 58. కతలతతువ మెరిింగియునన గూడును సుఖముల్…. ఇలకతన్ గాలికత నీటికత కతలమననదిలేనెలేదు కతవలయమిందున్ కలతషతమతి వలదను కవ కతలతతువ మెరిింగియునన గూడును సుఖముల్!!! చెలిమే కలతగును నిజముగ కతలతతువ మెరిింగియునన, గూడును సుఖముల్ పలతవురి మించిని గోరిన జలశ్యనుడు మెచుి గాదె జనుతరిించున్!!! 59..ఓడడన వ్ాడలర గెలిచి, యొకకిండేడెిన్…. ఆడే వధమును గన నా డోడడన వ్ాడలర గెలిచి, యొకకిండేడెి నోనడడన వ్ెైనము దలచుచు పో డడమితో నాడలేక పుడమిని గూలలన్!!! తోడగు నాపుు డు గెలతవగ నోడడన వ్ాడలర, గెలిచి యొకకిండేడెి నోనడడన సచివుని గనుచున్ పాడడయెనగునీ వధముు భరతావనిలో!!!
 19. 19. 60..వ్ాన పాము కాటల పార ణహరము…. వ్ాన పాము కాటల పార ణహరముకాదు హాని చేయ లేదు వ్ాన పాము పైరు పింటలనివ సారవింతముజేస చాల మేలత జేయు ససయమునకత!!! 61. గడుపాయెను, కొడుకతచేత కాింతామణకతన్… నడడవయసు దాటిపో యన గడుపాయెను, కొడుకతచేత కాింతామణకత నినడుములత తొలగెను బ్రతుకతన కడువ్ేడుక కలిగెగాదె కమనీయముగన్!!! 62. నీతులత భోధిించువ్ారె నీచులత ధాతిరన్….. కోతలత కోయుచు ధరణని పీరతిగ బ్లతకచు జనులకత పటలా చు టలపీ! నీతిని వడనాడడ కతటిల నీతులత భోధిించువ్ారె నీచులత ధా తిరన్ !!! 63..కతింపటిలోనకక, కతకక కూనల నీనెన్…… దుింపలత మేలతగ గాలలిన్ కతింపటిలోనకక, కతకక కూనల నీనెన్ కింపల దడడలోమూలన సొింపుగ నుిండెనవజూడ శోభను గూరెిన్!!!
 20. 20. 64..నలతగురితో దిరుగు సాధిె నా యలా లే ….. పలతవురి హతమును గోరుచు కలివడడగా నుిండునెపుడు కాింతలతోడన్ వలతవగు వదయలత నేరపగ నలతగురితో దిరుగు సాధిె నా యలా లే!!! 65..కలతవ పూవు లోన గరళముిండుటకలా ….. కలువ పూవు లోన గరళమ ిండుటకలల కలువ పూవు లోన కలదు తేనె ఖలునకు నిలువెలల గరళమ ిండుననుచు కఠిన నిజమ తెలిపె కవివరుిండు!!! 66..బ్హుపతీనవరతమె, మేలత భరుల కెలాన్….. మహలో రాజుల కతిండును నిహపర సుఖముల నొసగే సహచరి యొకరుననచాలత సింసారమునన్ బ్హుపతీనవరతమె, మేలత భరుల కెలాన్!!! 67..తలిా దిండుర ల దిటలా టే ధరుమగును …… ఆడ శిశువని తెలిసన పీడ యనుచు అింత మొిందిించు చుిండడరి వింతగాను సుతుడు మేలని దలచుచు శుింఠలయన తలిా దిండుర ల దిటలా టే ధరుమగును!!!
 21. 21. 68..చేత కాని వ్ాడు, శ్రరహరి యట ….. పనులత చేయ బ్ర య పరిహసించబ్డును చేత కాని వ్ాడు, శ్రరహరి యట భకతు తోడ దలచు భకతు ల నెపుపడు కరిని గాచు రీతి గాచు చుిండు !!! 69..మ రణ హో మముు, కూరుి మహలో శాింతిన్ ….. తీరని వ్ేదన గూరుిను మ రణ హో మముు, కూరుి మహలో శాింతిన్ నోరిమి కలిగిన జనులకత కారణ మేదెైన గాని కాింతుల నొసగున్ !!! 70…రవక వపప, డాస రమణ యతిని…. వ్ాన జలతా లోన పాప జలకమ డె రవక వపప, డాస రమణ యతిని పూరె జను సుకృత పుణయింబ్ు చేతను భకతు తోడ జేస పాదపూజ !!! 71..వసీక తార గి యవధాని వ్ెస సభ కేగెన్ పూజ ….. మ సో క చలిలో వణకతచు వసీక తార గి యవధాని వ్ెస సభ కేగెన్ దసకము లలనోన వచెిను య సాకరము దొరికెనచట యవధానమునకెై !!!
 22. 22. 72..మూగవ్ాడు, పాడె మ్మహనముగ …. సైగ తోడ నేరుి శాసురము లనినయు మూగవ్ాడు, పాడె మ్మహనముగ అింధుడెైన వ్ాడు నదిెతీయముుగ గాన మ లపించి ఘనత కెకెక!!!! 73..సతతము భలధిించునటిా సాెమికత జేజే …. హతవచనముులత దెలతపచు పరతికూలపుపని తగదని పలతవధములతగా బ్రతుకతనకరధము జెపుపచు సతతము భలధిించునటిా సాెమికత జేజే! 74…చోరుని బ్ూజించువ్ారె శుధ్ాధ తుు లిలన్…. చీరలత ముర చిిల జేసన శ్రరరమణుని గొలిచినింత చిింతలత దగరున్ శౌరిని రాధామ నస చోరుని బ్ూజించువ్ారె శుధ్ాధ తుు లిలన్ !!! 75..కొటలా కొనిపో యె గాలికత కొిండలలలా….. సీత జాడను కనుగొన శ్రఘరముగ ను నాింజనేయుడు లఁఘించె నాకశ్మున వ్ాయుజాతుని ధాటికత వణకతపో య కొటలా కొనిపో యె గాలికత కొిండలలలా !!!
 23. 23. 76...సవతి , లేని ఇింట సౌఖయ మేది….. అనిన వసతులతనన నిందాల గృహమునన భలరయ లతిండు చోటల వింట గదియె సింత సముు నీయు సరియెైన మించి ర సవతి , లేని ఇింట సౌఖయ మేది !!! 77..గరుములో నుిండడ వ్ెడలల కమల పుు డొగిన్….. దురురమగు రేయని వడడ నరుకతలగు జనులగావ నవనిని బ్రర వన్ నిరుయ మీయింగ తమపు గరుములో నుిండడ వ్ెడలల కమల పుు డొగిన్ !!! 78..మించి వదయల నేరుిట, మ నవలలను ….. వదలకూడదు మనుజులత వసుధ లోన మించి వదయల నేరుిట, మ నవలలను చేటల దెచెిడడ సరనహాలత నీటలగాను మేలత గలతగును బ్రతుకతన పూలత వరియు !!! 79..కొకొకరొకో కొకొకరొయని, కోకతల కూసన్….. కతకతకటము కూస నుదయము కొకొకరొకో కొకొకరొయని, కోకతల కూసన్ చకకని పించమ రవమున మకతకవ గొలిపడడ వధముగ మనసర దోచెన్ !!!
 24. 24. 80..రా! ముని భలరయలకత నిింద రానే వచెిన్ ….. నీమము మరచి మునిసతుల కామిించిన ఛాగరధుని గాించిన సతి య కోమల వలలనిలిచె కతమ రా! ముని భలరయలకత నిింద రానే వచెిన్ !!! 81..రేలూరున నుిండు వ్ారలలలారు కవులే …… మేలగు రచనలత జేయుచు భూలోకమునిందు గీరిు బ్ ిందిన ఘనుడౌ పాలకతడా రాయల వ్ా రేలూరున నుిండు వ్ారలలలారు కవులే! 82..వీపు జూపు వ్ాడు వీరవరుడు …. వీపు జూపు వ్ాడు వీరవరుడు కాడు భీరు వయన వ్ాడె భీతి జెిందు జయము బ్డయు వరకత జింకకూడదెపుడు పో రి గెలతవ వలలను వీరు డెైన !!! 83..పూవులో రెిండు పూవులత పూచె గనుడు ….. సగుీ లొలతకతచు పరరయస చెింత నిలతవ కమలిని ముఖ రవిందాన కనులత జూచి పరవశ్ముున చెలికాడు పలికె నిటలల పూవులో రెిండు పూవులత పూచె గనుడు !!!
 25. 25. 84..దశ్రధుని శ్బ్ిభేధి, మ్మదముు గూరెి ….. శాప మొసగెను శ్రవణుని సింహరిించి దశ్రధుని శ్బ్ిభేధి, మ్మదముు గూరెి సరె జనులకత శ్రరరామ జనన వ్ారు పూల వ్ానలత గురిసను నేల పైన !!! 85...కామ కోర ధములత, దెలియగా సదుీ ణముల్ ….. క్షేమింబ్గు వడడచినచో కామ కోరధములత, దెలియగా సదుీ ణముల్ పరరమును పించును భువలో కామిత మీడేరిి జనుల కలతలత బ్లపున్ !!! 86..పుటిాన వ్ాడెవడు ? గిటాబ్ర డీ ధరపై …. మటిాని కలవక మనునా పుటిాన వ్ాడెవడు ? గిటాబ్ర డీ ధరపై పటలా కత బ్ర వగ యశ్మును గుటలా గ నుిండెదరు గుిండె కతహరము లోనన్ !!! 87..రావణుడా! సీత మగడు రక్షడించు మిమున్ 1478 పావని సీతా మ తను కావ్ాలని దెచిితీవు కపటము తోడన్ జావక వ్ేడుము రాముని రావణుడా! సీత మగడు రక్షడించు మిమున్ !!!
 26. 26. 88..బ్ మ ు! నీకతింత సగుీ పో లదు సుమ ు!. కముగ బ్లతకవ పుతుడడ బ్ మ ు! నీకతింత సగుీ పో లదు సుమ ు! బ్ ముల నెతుు చు నొకపరి నిముళముగ జూడవము నీరజ నేతీర !!! 89. కత ,పతిని గని మెచెి సాధిె కోరుకలత మిించన్ ….. ఉపకారములను జేయుచు నెపమెించకమెలగుచుిండు నిరుల మతితో కపటము లేని వలపుచిలత కత ,పతిని గని మెచెి సాధిె కోరుకలత మిించన్ !!! 90.. నరటి పిండు మూలయ మ రు కోటలా …. అరటి పిండు లోన నరుదెైన వజరముల్ దాచి పింప నొకడు తనయులకతను దొరికత పో యె నదియె దొరవ్ారి యెదుట నరటి పిండు మూలయ మ రు కోటలా !!! 91..కరి నెతుు కతపో య యెలతక కలతగున దినియెన్ ….. పరిమళ పడడాకత జేసరి నరిసలత శ్రకర చిలతకలత నసురము లలనోన! మురియుచు దొరికతన చకెకర కరి నెతుు కతపో య యెలతక కలతగున దినియెన్ !!!
 27. 27. 92...పిండా మయయను పారెతి,వషుణ వునకత … దక్షడణామూరిుని గొలిచి, తపముజేస పిండామయయను పారెతి,వషుణ వునకత సహచరి యయె నారాయణ,చదువులము బ్రహుదేవుని భలరయగా వ్ాస కెకెక !!! 93..చకరములే లేనిబ్ిండడ చకచక సాగెన్ …. చకతరయె జూసను సమా వికరయ కేిందరములయిందు వింతగు గాడీ! సకరమముగ తుహనముపై చకరములే లేనిబ్ిండడ చకచక సాగెన్ !!! 94.కాటేరనికత, గుహుడు మరియు గణపతి తముుల్ …. కాటేరని జాతరనుగని కాటేరని గుడడకత తరలిరి కానుక లీయన్ కాటేరని పలిాలోగల కాటేరనికత, గుహుడు మరియు గణపతి తముుల్ !!! 95..వ్ానలత లేకతిండ మెటా వరి ఫలియించెన్ ….. వ్ానలకెై చూచి యలస వ్ానలత లేకతననవ్ేళ వరిపిండడించన్ పూనికగొనిబిిందు కృషని వ్ానలత లేకతిండ మెటా వరి ఫలియించెన్ !!!
 28. 28. 96..రముును తాయగయయ గొని సెరముుల గూరెిన్…. కముని కోకతల రవములత జుమును మలయ నిలముల జోలలత వింటూ కొముల తుమెుద ఝింకా రముును తాయగయయ గొని సెరముుల గూరెిన్ !!! 97..కలహమె సుఖశాింతులకతను గారణము గాదా…. చిలిపగ నాలతను మగడును సలలితమగు పలతకతతోడ సింసారమునన్ నలవ్ోకగనాడు పరణయ కలహమె సుఖశాింతులకతను గారణము గాదా !!! 98...శ్రరకృషుణ ని మేనమ మ,శిశుపాలతిండే …. ఆకూళుిండగు కింసుడు శ్రరకృషుణ ని మేనమ మ,శిశుపాలతిండే శ్రరకాింతుని బ్లవ్ెై తా శ్రరకృషుణ ని చుటాలతగుకత చికెకను గాదా! 99..నారాయణ యనిన జాలత, నరకమె గతియౌ …. తీరును దురితము లనినయు నారాయణ యనిన జాలత, నరకమె గతియౌ శౌరిని దలచక నెపుడున్ దూరుచు నేరములత జేయు దుషుా ల కతలలో !
 29. 29. 100..శేష శ్యను బ్ూజ సరయ రాదు …. చితు శుధ్ిధ తోడ శ్రరపతిని గొలిచి వరుల నొసగి గొలతవ సరుల నిడును నీమ నిషఠ లేక నిలతవ పూలను దెచిి శేష శ్యను బ్ూజ సరయ రాదు !!! 101..కామ దాసు లలైన కలతగు ముకతు …. కామి గాక మ్మక్ష్ గామికాడిందురే ! కలా కాదు నదియె కఠిన నిజము చిింత లనిన వడచి శివతతె మరయుచు కామ దాసు లలైన కలతగు ముకతు !!! కలతగ బ్ర దు భకతు కడముటలా వరకత కామ దాసు లలైన, కలతగు ముకతు కామ దాసు గాక రామదాసవెగ మ్మక్ష్ సీమ నింది మ్మద మలరు !!! బాల కుిండు చదివె బడిలోన పదయమ కామ దాసు లైన కలుగ మ కతి అచుు తపపటించు ననుయోకి సరిదిదెె కాళి దాసు లైన కలుగ మ కతి !!!
 30. 30. 102..పురుషుల ఫ్ార ణములత దగయ బ్ుటిారి వనితల్ ….. చెరబ్టిాన రావణులన్ నరకాదుల వింటి ఖలతల నాశ్ము జేయన్ పరమేశ్ెరి నింశ్ములలై పురుషుల ఫ్ార ణములత దగయ బ్ుటిారి వనితల్ !!! 103..ధన మొకకటట మ్మక్ష్మిచుి దారిగఁ దలఁతున్ ….. వనముల తిరిగిన దొరకని ఘనమగు ఫలితముు నొసగు గాదే జదువున్ మనముల దిదెిడు వదాయ ధన మొకకటట మ్మక్ష్మిచుి దారిగఁ దలఁతున్ 104..చెడుకాలమెజనులకెపుడుసరమము గూరుిన్... బ్డబ్ల నల మెదు రెైనను నిడుముల పడుచుననగానినిహలోకములో వడువకశౌరినిమదిగొలి చెడుకాలమెజనులకెపుడుసరమము గూరుిన్ !!! 105..తెలాని మీసము లలసొ బ్గు తెలతఁగుల కెలాన్ …. ఎలారి మననన బ్ ిందుచు నలారి మనుమళి తోడ నాడుచు నెపుడున్ పలాలతగ మ రు పదిల తెలాని మీసము లలసొ బ్గు తెలతఁగుల కెలాన్ !
 • kakundi

  Jul. 21, 2015

The first ebook attempt made by me..

Views

Total views

1,222

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

225

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×