Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6

Share

Download to read offline

بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

بازاریابی و تبلیغات اینترنتی

 1. 1. ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫سروناز‬‫فر‬ ‫آرین‬ ‫اردیبهشت‬93
 2. 2. ‫مهمترین‬‫مزایایی‬‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ •‫پایین‬ ‫هزینه‬ •‫ایجاد‬‫ارتباط‬‫دوطرفه‬ •‫قابلیت‬‫باالي‬‫اندازه‬‫گیري‬‫تب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫گیري‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬‫لیغات‬‫سنتی‬ •‫بسیار‬ ‫اي‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬ ‫تفکیک‬ ‫امکان‬‫پایین‬ •‫اطالعات‬ ‫ارائه‬‫و‬ ‫بیشتر‬‫قابلیت‬‫فروش‬ •‫تبدیل‬ ‫نرخ‬‫باال‬ •‫به‬‫روز‬‫رسانی‬‫آسان‬ •‫دسترسی‬‫جهانی‬‫شبانه‬ ‫و‬‫روزي‬
 3. 3. ‫ج‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بستر‬ ‫دومین‬ ‫اینترنت‬ ‫حاظر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫هان‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬2013‫از‬ ‫بعد‬ ‫دوم‬ ‫جایگاه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ربود‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سبقت‬ ‫گوي‬ ‫رسید‬ ‫تلویزیون‬.‫این‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬2005‫تبلیغاتی‬ ‫هاي‬ ‫بستر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ششم‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫قرار‬ ‫باز‬ ‫فضاي‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫رادیو‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ، ‫مجالت‬ ، ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫مثل‬.‫می‬ ‫انتظار‬‫این‬ ‫رود‬ ‫رشد‬20.6‫رقم‬ ‫به‬ ‫جاري‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫درصدي‬26.6%‫در‬‫سال‬2016‫که‬ ‫برسد‬30.7%‫متعلق‬ ‫آن‬ ‫این‬ ‫نرخ‬ ‫این‬ ‫حاظر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آمریکا‬ ‫کشور‬ ‫به‬‫کشور‬‫عدد‬21.7‫باشد‬ ‫می‬ ‫درصد‬.
 4. 4. ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫هزینه‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫کدام‬ ‫بیشت‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫رشد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫کاهشی‬ ‫شیب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫هاي‬ ‫سانه‬ ‫است‬ ‫ملموس‬ ‫چاپی‬.
 5. 5. ‫برگشت‬‫سرمایه‬‫رسانه‬‫چ‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫ه‬ ‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫مقدار‬ ‫بیشترین‬‫برگشت‬‫سرمایه‬‫د‬‫ر‬ ‫تبلیغات‬‫آنالین‬(‫ایمیل‬‫مارک‬‫تینگ‬ ‫و‬‫تبلیغات‬‫اینترنتی‬)‫می‬‫ب‬‫اشد‬‫و‬ ‫کمترین‬‫برگشت‬‫سرمایه‬‫در‬ ‫تبلیغات‬‫تلویزیونی‬‫بوده‬‫اس‬‫ت‬.
 6. 6. ‫برای‬ ‫خریداران‬ ‫اصلی‬ ‫ابزار‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬‫تحقیقات‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫مصرف‬ ‫امروز‬‫کنندگان‬‫یه‬ ‫عنهوان‬ ‫بهه‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬‫ک‬ ‫از‬ ‫پهی‬ ‫تیقیقهات‬ ‫و‬ ‫هها‬ ‫بررسهی‬ ‫براي‬ ‫جدي‬ ‫ابزار‬ ‫سهال‬ ‫در‬ ،‫کننهد‬ ‫مهی‬ ‫اسهتفاده‬ ‫خود‬ ‫خرید‬2010، ‫ب‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربر‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫هشت‬‫ه‬‫وب‬ ‫مر‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫بررسی‬ ‫براي‬ ‫فروشندگان‬ ‫سایت‬‫اجعه‬ ‫نموده‬‫انهد‬‫مقهدار‬ ‫ایهن‬ ،3‫سهال‬ ‫از‬ ‫بیشهتر‬ ‫درصهد‬ 2009‫ههههههههههههههههت‬‫ه‬‫اس‬ ‫ههههههههههههههههوده‬‫ه‬‫ب‬. ‫کاربرانی‬‫از‬ ‫که‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬‫اعتقهاد‬ ، ‫خ‬ ‫در‬ ‫اساسهی‬ ‫نقه‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫ریهد‬ ‫ههههههههد‬‫ه‬‫کنن‬ ‫ههههههههی‬‫ه‬‫م‬ ‫هههههههها‬‫ه‬‫ایف‬ ‫هههههههها‬‫ه‬‫آنه‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫اعتماد‬2009
 7. 7. ‫روشهای‬‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ •‫تبلیغات‬‫بنري‬ •‫در‬ ‫تبلیغات‬‫موتورهاي‬‫جستجو‬ •‫بازاریابی‬‫ایمیلی‬ •‫بازاریابی‬‫میتوایی‬ •‫هاي‬ ‫شبکه‬ ‫بازاریابی‬‫اجتماعی‬ •‫بصري‬ ‫بازاریابی‬ •‫ویدئویی‬ ‫بازاریابی‬ •‫سئو‬ •‫ها‬ ‫کوکی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫تبلیغات‬‫مکانی‬(‫میلی‬ ‫تبلیغات‬)
 8. 8. ‫تبلیغات‬‫بنری‬ •‫شیوه‬‫ي‬‫تبلیغات‬‫بنري‬‫جمله‬ ‫از‬‫قدیمی‬‫ترین‬‫روش‬‫هاي‬‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬‫است‬. •‫ایران‬ ‫در‬‫هنوز‬ ‫برخی‬‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬‫بنري‬‫می‬‫شناسند‬ •‫شیوه‬ ‫این‬ ‫در‬‫بنر‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫تبلیغ‬‫اندازه‬‫هاي‬‫از‬ ‫میلی‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬‫ص‬‫فیه‬‫ي‬ ‫وب‬‫تبلیغ‬‫داده‬ ‫نمای‬ ‫گیرنده‬‫می‬‫شود‬. •‫تبلیغات‬‫کلیکی‬ •‫بنرهاي‬‫فل‬ •
 9. 9. ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫تبلیغات‬‫با‬ ‫اینترنتی‬ •‫این‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫تبلیغات‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اتفاقات‬ ‫موثرترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫صنع‬‫می‬ ‫ت‬ ‫باشد‬. •‫گوگل‬‫کند‬ ‫می‬ ‫حراج‬ ‫را‬ ‫کلمات‬! •‫روش‬‫یا‬ •‫درآمد‬‫اصلی‬‫گوگل‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫بخ‬ ‫این‬ ‫از‬.
 10. 10. ‫بازاریابی‬‫ایمیلی‬ • • •
 11. 11. ‫بازاریابی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫نکاتی‬‫ایمیلی‬ •‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ •‫از‬ ‫ایمیل‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫هاي‬ ‫روش‬‫وبسایت‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ها‬ ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫فایل‬ ‫دانلود‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کاربران‬ ‫ایمیل‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫براي‬ ‫میتواي‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫کشی‬ ‫قرعه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫قرعه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ •‫اجازه‬‫مهم‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬‫است‬ •‫نرم‬‫افزارهای‬‫ایمیل‬‫مارکتینگ‬
 12. 12. ‫محتوایی‬ ‫بازاریابی‬ •‫یکی‬‫است‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ •‫جذ‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫میتواي‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫براي‬ ‫بازاریابی‬ ‫تکنیک‬ ‫یک‬‫و‬ ‫تصاحب‬ ،‫ب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫جامعه‬ ‫نمودن‬ ‫درگیر‬‫جامعه‬ •‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫اي‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کاري‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قدرت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫وي‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫طوالنی‬‫وفاداري‬‫ش‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتري‬ ‫در‬ ‫همیشگی‬‫ود‬. •‫میتوایی‬ ‫بازاریابی‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫اجتماعی‬ ‫هاي‬ ‫شبکه‬ ‫مقاله‬‫هاي‬‫آنالین‬ ‫خبرنامه‬‫هاي‬‫الکترونیکی‬ ‫موردي‬ ‫مطالعات‬ ‫ویدیو‬‫و‬ ‫ها‬..
 13. 13. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بازاریابی‬ •‫اجتماعی‬ ‫هاي‬ ‫شبکه‬ ‫بازاریابی‬ ‫هدف‬‫مخاطبان‬ ‫بر‬ ‫گذاشتن‬ ‫تاثیر‬‫است‬ ‫کلیدي‬.‫همان‬ ‫که‬‫دایره‬ ‫فرد‬ ‫دوستان‬‫میباشد‬.‫این‬‫فعالیت‬‫درجهت‬‫اف‬ ‫عالیق‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬ ‫براي‬ ‫شرایط‬ ‫ایجاد‬‫راد‬‫بصورت‬ ‫ارادي‬‫توسط‬ ‫و‬‫است‬ ‫خودشان‬‫می‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫پایداري‬ ‫باعث‬ ‫که‬‫شود‬‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫سودرسانی‬‫تمام‬ ‫به‬‫اعضا‬‫یک‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫فروشنده‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫نهایی‬ ‫خریدار‬ ‫چه‬‫خد‬‫مات‬ ‫است‬. •‫است‬ ‫مبیث‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫صییح‬ ‫انتخاب‬. •‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫مشتریان‬ •‫مخاطبان‬ ‫آسان‬ ‫تفکیک‬
 14. 14. ‫با‬‫کردن‬‫هرصفحه‬‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ، ‫داده‬ ‫های‬ ‫انباره‬ ‫در‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬‫فیسبو‬‫ک‬ ‫می‬ ‫گردآوری‬‫شود‬: •‫نام‬‫شخصی‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬‫شما‬ •‫شما‬ ‫کاربري‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ •‫صفیه‬ ‫عنوان‬‫که‬ ‫اي‬‫کرده‬‫اید‬ •‫زمان‬‫کردن‬‫آن‬‫صفیه‬ •‫را‬ ‫صفیه‬ ‫آن‬ ‫هم‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫دوستانی‬ ‫مشخصات‬‫کرده‬‫اند‬ •‫زمانی‬ ‫فاصله‬‫شما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫دوستان‬ ‫کردن‬(‫زودتر‬ ‫کسی‬ ‫چه‬‫کرده‬‫است؟‬) •‫اثر‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دوستانی‬‫را‬ ‫صفیه‬ ‫آن‬ ،‫شما‬ ‫کردن‬‫کرده‬‫اند‬. •‫شما‬ ‫شدن‬ ‫آنالین‬ ‫معمول‬ ‫هاي‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬‫در‬ ،‫باال‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫دوستان‬ ‫و‬ ‫فیس‬‫بوک‬
 15. 15. ‫از‬ ‫زیر‬ ‫اطالعات‬ ،‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫باید‬ ‫دهندگان‬ ‫تبلیغ‬ ‫ارائه‬‫شود‬: •‫شامل‬ ‫تبلیغ‬ ‫مشخصات‬:‫کلمات‬ ‫تعداد‬ ،‫متن‬ ‫فرمت‬ ،‫تصویر‬ ،‫متن‬ ،‫عنوان‬،‫کلیدي‬ ‫کلمات‬‫مرتبط‬ •‫تبلیغ‬ ‫دهنده‬ ‫سفارش‬ ‫شخص‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫مشخصات‬:‫و‬ ‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ،‫کاربري‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫نام‬ •‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫مشخصات‬‫تبلیغ‬ •‫فیس‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫صفیه‬‫بوک‬‫و‬‫وب‬‫سایت‬ •‫مانند‬ ‫بالقوه‬ ‫مخاطبان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫مشخصات‬:‫خیابان‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫منطقه‬ ،‫شهر‬ ،‫کشور‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ي‬ ‫میدوده‬. •‫مشتریان‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سنی‬ ‫ي‬ ‫میدوده‬ •‫جنیست‬‫مشتریان‬ •‫مشتریان‬ ‫مذهبی‬ ‫هاي‬ ‫دیدگاه‬ •‫کشیدن‬ ‫میزان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫الکلی‬ ‫مشروبات‬ ‫نوشیدن‬ ‫مانند‬ ‫مشتریان‬ ‫رفتارهاي‬‫سیگار‬. •‫مشتریان‬ ‫دوستی‬ ‫و‬ ‫خانوادگی‬ ‫روابط‬ ‫نوع‬:‫داشتن‬ ،‫متاهل‬ ،‫مجرد‬‫رابطه‬ •‫شغل‬ ‫نوع‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ ،‫کار‬ ‫میل‬ ،‫شغل‬ ‫درباره‬ ‫اطالعاتی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬‫و‬
 16. 16. ‫بازاریابی‬‫بصری‬ •‫امروزه‬‫بصری‬ ‫محتوای‬‫جایگاه‬‫اي‬‫ویژه‬‫درعلم‬‫دارد‬ ‫بازاریابی‬.‫دار‬ ‫متعددي‬ ‫دالیل‬ ‫مساله‬ ‫این‬‫از‬ ،‫د‬ ‫آنکه‬ ‫جمله‬90‫منتقل‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫شود‬‫می‬‫میتواي‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تصاویر‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ،‫بصري‬60‫برابر‬ ‫هزار‬‫تر‬‫سریع‬‫پردازش‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫متنی‬ ‫میتواي‬ ‫از‬‫شود‬‫می‬ •‫ویدئویی‬ ‫بازاریابی‬ •‫تبلیغاتی‬ ‫تصاویر‬
 17. 17. ‫ویدئویی‬ ‫بازاریابی‬ •‫ظهور‬‫رشد‬ ‫و‬‫گسیخته‬‫لجام‬‫هاي‬‫سایت‬‫بود‬ ‫بصري‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫انقالبی‬ ،‫ویدیو‬ ‫اشتراک‬ •‫میکنند‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویدئو‬ ‫مردم‬. •‫در‬ ‫ها‬ ‫ویدئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کمپین‬‫مینامند‬ ‫ویدئویی‬ ‫بازاریابی‬ ‫را‬ ‫بازاریابی‬. • • • • •
 18. 18. ‫سئو‬ •‫سئو‬‫معناي‬ ‫به‬‫تکنیکهایی‬‫نظ‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫گوگل‬‫سایر‬ ‫و‬‫موتورهاي‬‫داد‬ ‫بهبود‬ ‫جستجو‬.‫متخصصین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫سئو‬‫د‬ ‫باالترین‬ ‫از‬‫در‬ ‫رآمد‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫متخصصین‬ ‫انواع‬ ‫بین‬‫برخوردار‬‫هستند‬ •‫که‬ ‫ویژگی‬ ‫مهمترین‬‫سئو‬‫ر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫هدایت‬ ،‫دارد‬‫ایگان‬ ‫است‬.‫گوگل‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫بلکه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاري‬ ‫چنین‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫زمانی‬‫به‬‫شما‬ ‫سایت‬‫م‬ ‫هدایت‬‫کند‬ ‫ی‬ ‫بازدهی‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خرید‬ ‫براي‬ ‫گیري‬ ‫تصمیم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬‫سئو‬‫تم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬‫هاي‬ ‫روش‬ ‫ام‬ ‫است‬ ‫دیگر‬ ‫تبلیغاتی‬.
 19. 19. ‫ها‬ ‫کوکی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫آ‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اخیر‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫طرفدار‬ ‫پر‬ ‫هاي‬ ‫شیوه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬‫بر‬ ‫ن‬ ‫هاي‬ ‫کوکی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مبناي‬‫مرورگر‬‫ردیابی‬ ‫براي‬‫وب‬‫سایت‬‫هایی‬‫ک‬ ‫بازدید‬ ‫کاربران‬ ‫که‬‫رده‬‫اند‬، ‫باشد‬ ‫می‬.‫ک‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫میصول‬ ‫آمد‬ ‫بیرون‬ ‫خاصی‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫شکل‬ ‫بدین‬‫مشاهده‬ ‫ه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫تبلیغات‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کرده‬‫وب‬‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫وي‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫هاي‬ ‫سایت‬.‫و‬ ‫در‬‫اقع‬ ‫خرید‬ ‫لیظه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫مخاطب‬ ‫ذهن‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫روانی‬ ‫تاثیر‬‫ي‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫خرید‬ ‫این‬ ‫بعدها‬ ،‫او‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫نام‬ ‫ماندن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫ندهد‬ ‫انجام‬.
 20. 20. ‫مکانی‬ ‫تبلیغات‬(‫محلی‬ ‫تبلیغات‬) ‫اینگونه‬‫شامل‬ ‫تبلیغات‬: •‫نقشه‬ ‫روي‬ ‫تبلیغات‬‫گوگل‬ •‫میلی‬ ‫هاي‬ ‫دایرکتوري‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ •‫تبلیغات‬‫کلیکی‬‫گوگل‬‫خاص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫در‬ •‫خاص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫براي‬ ‫سایت‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬
 21. 21. ‫ای‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫وضعیت‬‫نترنتی‬ ‫در‬‫تیقیقات‬‫صورت‬ ‫گرفته‬‫توسط‬‫بازاری‬‫ابان‬ ‫می‬‫توان‬‫نتیجه‬‫گرفت‬ ‫که‬SEO‫و‬‫ایمیل‬ ‫مارکتینگ‬،‫بهتری‬‫ن‬ ‫روش‬‫های‬‫تبلیغات‬ ‫اینترنتی‬‫هستند‬‫و‬ ‫استفاده‬‫از‬‫آنها‬‫می‬ ‫تواند‬‫بازگشت‬‫سرم‬‫ایه‬ ‫ي‬‫چشم‬‫گیري‬‫را‬ ‫نصیب‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ه‬‫ا‬ ‫کند‬.
 • MahdiNasiri9

  Jun. 4, 2017
 • shakeri

  Oct. 18, 2015
 • kamifaraji

  May. 19, 2015
 • alirezashaker

  Oct. 26, 2014
 • mashhadseminar

  Jul. 26, 2014
 • samirapo

  Jun. 2, 2014

Views

Total views

1,667

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

530

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×