Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Türkçe
English
Published by
Keller Williams Doruk Ltd.
Managing Directors
Hakan BEK
Operating Partner
hakan.bek@kww.com.tr
Savaþ BEK
Foun...
Keller Williams Doruk ile çalýþtýðýnýzda sektörün en iyisi ile
çalýþtýðýnýzý hissedeceksiniz. Her iþlemde, müþterilerimize...
HÝZMETLERÝMÝZ
Whether you are a local company with a single office or you are a global
organisation, we will offer you cre...
Sizi sektörün profesyonelleri
temsil etsin.
YATIRIM KARARLARI
ÖZEN GEREKTÝRÝR
Rekabetçi piyasa koþullarý gayrimenkul yatýr...
A plus ofise mi ihtiyacýnýz var?
Doðru adrestesiniz.
SÝZÝN BAÞARINIZ
BÝZÝM BAÞARIMIZDIR
Deðiþken piyasa koþullarý þirketin...
MULTIFAMILY
PROJECTS
Professional marketing
solutions to your
multifamily projects.
CUSTOMER ORIENTED
APPROACH TO YOUR
PRO...
Fabrikanýz sizi ve
vizyonunuzu temsil eder.
ÝHTÝYACINIZA
UYGUN ÇÖZÜMLER
Bir ticari gayrimenkul almak veya satmak þirketler...
Günümüz global ekonomisinde pazarlara hýzlý ulaþým ve kaynaklarýn doðru kullanýmý baþarýya
ulaþmanýn en önemli unsurlarýdý...
Ýlkelerimiz, baþarýlý sonuçlar
elde etmek için en önemli
rehberimizdir.
Bu ilkeler bizi ve müþterilerimizi baþarýya
götüre...
Keller Williams, Doruk Ýnþaat Gayrimenkul
Danýþmanlýk Hizmetleri Ltd. Þti.
Ataþehir Blv. Ata 3/2 No:41 Ataþehir - Ýstanbul...
Keller Williams Doruk, ticari gayrimenkul hizmetleri
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Evimhazir sunum
Next
Upcoming SlideShare
Evimhazir sunum
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Keller Williams Doruk, ticari gayrimenkul hizmetleri

Download to read offline

Keller Williams Doruk, ticari gayrimenkul sektöründe kurumsal olarak en iyi hizmeti sunmayı ilke edinmiş bir şirkettir. Bizim için en iyi demek, standart çıtasını devamlı yükseltmek ve mükemmel olmayı tüm çalışanlarımız için ortak hedef olarak belirlemektir.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Keller Williams Doruk, ticari gayrimenkul hizmetleri

 1. 1. Türkçe English
 2. 2. Published by Keller Williams Doruk Ltd. Managing Directors Hakan BEK Operating Partner hakan.bek@kww.com.tr Savaþ BEK Founding Partner savas.bek@kww.com.tr Ataþehir Blv. Ata 3/2 No:41 Ataþehir Ýstanbul Turkey
 3. 3. Keller Williams Doruk ile çalýþtýðýnýzda sektörün en iyisi ile çalýþtýðýnýzý hissedeceksiniz. Her iþlemde, müþterilerimize sektör normlarýnýn çok üzerinde bir hizmet sunarak müþterilerimizin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için çaba gösteririz. Biliyoruz ki her müþteri iliþkisi iki tarafýn da kazandýðý bir çözüm ile sonuçlanmalýdýr. Müþterimiz kazanýrsa, þirketimiz de kazanýr. Modelimiz, denenmiþ ve doðru olan uzun vadeli iþbirliði ile planlanmýþ bir modeldir. Deneyimli müþteri temsilcilerimiz, bu modellerin verdiði bilgilerden faydalanarak devamlý ve sürdürebilir baþarýlar elde etmektedir. Verimliliðin geliþtirilmesi ve sonuç odaklý çalýþma bu modelin temelidir. Keller Williams Doruk, ticari gayrimenkul sektöründe kurumsal olarak en iyi hizmeti sunmayý ilke edinmiþ bir þirkettir. Bizim için en iyi demek, standart çýtasýný devamlý yükseltmek ve mükemmel olmayý tüm çalýþanlarýmýz için ortak hedef olarak belirlemektir. In Doruk Commercial Real Estate Services, our principal is to offer the “best” commercial real estate service to our clients. For us, the “best” means raising the standards bar continiously and being perfect as a common goal. When you work with Doruk Commercial Real Estate Services, you will feel that you are working with the best. On every transaction, we force ourselves to serve our clients with the beyond standards service to meet their needs. We know that every transaction has to end with a win-win situation. If our clients win, we also win. Our model is a well tried and planned one with a long term cooperation method. With this model, our experienced stuff achives sustainable and continious success. Improving efficiency and result oriented working is the basics of this model. Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri | S.03 Hakan BEK Yönetici ortak - Operating Partner hakan.bek@kww.com.tr
 4. 4. HÝZMETLERÝMÝZ Whether you are a local company with a single office or you are a global organisation, we will offer you creative solutions for your real estate needs. Offering perfect client service takes dedication, discipline, and a perfect bussiness plan. Our commercial real estate experts will serve you localy for various industry segments. Brokerage Consultancy ?Seller representation ?Buyer representation ?Tenant representation ?Investment ?Land development ?Project selling ?Sell & Lease Back agreements ?Project development ?GIS solutions for logistics ?Location search INDUSTRIES WE SERVE Office spaces Warehouses Industrial buildings Hotels Malls Financial Analysis ?Investment & cash flow analysis ?IRR, yield calculations ?RE investment comparison OUR SERVICES Emlak Brokerliði ?Satýcý temsilciliði ?Alýcý temsilciliði ?Kiracý temsilciliði Danýþmanlýk ?Yatýrým danýþmanlýðý ?Arsa geliþtirme ?Proje satýþ ?Sell & Lease Back anlaþmalarý ?Proje geliþtirme ?Lojistik sektörü için GIS çözümleri HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ SEKTÖRLER Ofis plazalarý Lojistik depolar Fabrika binalarý Oteller Zincir maðaza iþlemleri Alýþveriþ merkezleri Ýster yerel bir firma ister dünya çapýnda bir organizasyon olun, gayrimenkul konusundaki ihtiyaçlarýnýz için en yaratýcý çözümleri sunacaðýz. Mükemmel müþteri hizmeti sunmak, özveri, disiplin ve iyi bir iþ planý gerektirir. Konusunun uzmaný müþteri temsilcilerimiz, yerel ve sektörel anlamda size en mükemmel hizmeti saðlayacaktýr. Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri | S.04
 5. 5. Sizi sektörün profesyonelleri temsil etsin. YATIRIM KARARLARI ÖZEN GEREKTÝRÝR Rekabetçi piyasa koþullarý gayrimenkul yatýrýmlarýnýz hakkýnda yararlý danýþmanlýk almayý çok daha kritik hale getiriyor. Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri´nde baþka hiçbir yerde bulamayacaðýnýz gerçekçi piyasa analizlerine dayanan yaratýcý çözümler bulacaksýnýz. Temsil ettiðimiz müþterilerimizin bir ortaðý gibi düþünmek Doruk Gayrimenkul profesyonelleri için vazgeçilmez bir özelliktir. Bu sayede þirketiniz ve sizin için en uygun kararlarý vererek, piyasa gerçeklerine göre pozisyon almanýz kolaylaþýr. Satýcý Temsilciliði Satýcý temsilciniz gayrimenkulünüz ve çevresi hakkýnda detaylý bir deðerlendirme yapacaktýr. Bu sayede gayrimenkulünüz pazarda en iyi konuma yerleþecektir. Sistematik çalýþma anlayýþýmýz hiçbir potansiyel alýcýnýn habersiz kalmamasý üzerinedir. Bunun için kaliteli bir veri tabanýna, iyi çalýþan bir CRM sistemine ve her türlü pazarlama kanalýný en verimli kullanýlmasýna ihtiyaç vardýr. Kiracý Temsilciliði Ýþinizi profesyonelce yaptýðýnýzý düþünüyorsanýz sizinle stratejik ortak gibi hareket eden bir kiracý temsilcisine ihtiyacýnýz vardýr. Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri çalýþanlarý, maliyetlerinizi düþürmek ve verimliliðinizi artýrmak için sizin stratejik danýþmanýnýz olacaktýr. Ýþinizi ve ihtiyacýnýzý analiz ederek en uygun fýrsatlarý size sunacaðýz. Ýsterseniz kiralama görüþmelerini de sizin için yapabiliriz. REAL ESTATE BROKERAGE Let the sector professionals represent you INVESTMENT DECISIONS NEED DELIGENCE GAYRÝMENKUL BROKERLIÐI Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri | S.05 Challenging markets make it more critical to receive the best advice for your real estate assets. At Doruk Commercial Real Estate Services, you can trust us to provide innovative solutions based on realistic market analysis that you can’t find anywhere else. Working as a partner in representing our clients is a goal in our company. This makes you discover your real estate needs and meet your business objectives. Landlord Representation Your landlord representation team will provide you a detailed overview of the market conditions and your property in that market. This overview will place your property in the best place for your market. Our systemized working process is based on to inform ever potential buyer. And this needs a qualified database, a well designed CRM and to use every marketing tool to reach the targeted prospects. Tenant Representation If you think your organization is professional in your sector you need a tenant representation company which can serve you as your strategic partner. Doruk Commercial Real Estate Services will be your strategic advisor to lower your costs and maximize your productivity. We will analyze your business and real estate needs to identify and evaluate appropriate real estate options. We can also manage the lease negotiations according to your company strategies.
 6. 6. A plus ofise mi ihtiyacýnýz var? Doðru adrestesiniz. SÝZÝN BAÞARINIZ BÝZÝM BAÞARIMIZDIR Deðiþken piyasa koþullarý þirketiniz için uygun ticari gayrimenkul yatýrýmýný belirlemeyi zorlaþtýrýr. Doruk Gayrimenkul Ticari Departman’ýndaki uzman ekibimiz, bilgi ve tecrübesini Keller Williams Commercial markasýnýn gücü ve tecrübesiyle birleþtirerek þirketiniz için en uygun çözümü bulur. Dünya çapýnda en fazla kabul gören ticari gayrimenkul yatýrým uzmanlýðý programý olan CCIM’in tüm eðitimlerini tamamlamýþ olan Keller Williams Doruk, ticari gayrimenkul yatýrýmlarýnýn ne kadar ciddi bir iþ olduðunun farkýndadýr. Hizmetlerimiz klasik emlakçýlýk mantýðýndaki alým satýma aracýlýk etmekten çok daha geniþ bir yelpazeye sahiptir. YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS Uncertain market conditions makes it harder to determine your company’s real estate investment. Doruk Commercial Real Estate Services’s professionals combine their know- how and experience with the power of Keller Williams Commercial brand to serve you with the best solution. Our team is dedicated to improve its knowledge and experience. This takes continuous education, including the most sophisticated one like CCIM. C e r t i f i e d Commercial Investment M e m b e r OFFICE SPACES Need an A Plus office ? You are in the right place OFÝS PLAZALARI Savaþ Bek Yatýrýmcý Ortak - Founding Partner savas.bek@kww.com.tr Esas düþündüðümüz, Ýþbirliði yaptýðýmýz kiþilere dünya standartlarýnda gayrimenkul danýþmanlýðý hizmeti vermek ve onlara yeni fýrsatlar sunmaktýr.
 7. 7. MULTIFAMILY PROJECTS Professional marketing solutions to your multifamily projects. CUSTOMER ORIENTED APPROACH TO YOUR PROJECTS Production and selling are recognized all over the world as different specialties. Selling in fact, is an operational activity after a strong marketing process. Being aware of this fact, Doruk Commercial Real Estate Services offers professional solutions for the projects of elite developing companies. Our residential projects marketing team is your strategic advisor from the planning stage to get the maximum profit. Our operating elements according to the “Revenue Management” principles are: ?Identifying the target customers ?Identifying the concept ?Pricing ?Creating a marketing plan ?Marketing ?Selling Üretim ve satýþ konusunun farklý uzmanlýklar olduðu artýk tüm dünyada kabul görmüþ bir gerçektir. Satýþ da aslýnda güçlü bir pazarlama çalýþmasýnýn sonundaki operasyonel bir faaliyettir. Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri, bu gerçeðin bilincinde olan seçkin inþaat firmalarýnýn ürettikleri projeler için profesyonel çözümler geliþtirir. Yeni konut pazarlama konusunda uzman ekibimiz, projenin planlanmasý aþamasýndan itibaren maksimum kazancýn elde edilebilmesi konusunda sizin stratejik danýþmanýnýzdýr. “Gelir Yönetimi” prensipleri doðrultusunda çalýþma unsurlarýmýz: ?Hedef kitle belirlenmesi ?Konsept belirleme ?Fiyatlandýrma ?Pazarlama planý oluþturma ?Pazarlama ?Satýþ Projelerinizin mümkün olan en hýzlý þekilde pazarlanmasý güçlü bir veri tabaný ve iyi yapýlandýrýlmýþ bir CRM sistemi gerektirir. Doruk proje satýþ ekibi teknolojinin tüm imkanlarýný ve markanýn gücünü kullanarak potansiyel alýcýlarýn tümüne ulaþmayý hedefler. PROJELERÝNÝZE MÜÞTERÝ ODAKLI YAKLAÞIM Konut projeleriniz için profesyonel satýþ çözümleri PROJE SATIÞ Marketing your projects in a shortest possible time requires a powerful database and a well-structured CRM system. Doruk project marketing team aims to reach every potential buyer by using all the opportunities of technology and the power of the brand. Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri | S.08 DORUK DEVELOPMENT
 8. 8. Fabrikanýz sizi ve vizyonunuzu temsil eder. ÝHTÝYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER Bir ticari gayrimenkul almak veya satmak þirketler için önemli bir yatýrým kararýdýr. Doruk Gayrimenkul ticari gayrimenkul danýþmanlarý bu kararý sadece bir iþlem olarak görmez. Bu karar müþterilerimizin sonraki ticari yatýrým kararlarýný da etkileyecek önemli bir fýrsattýr. Ýster tek bir gayrimenkul, ister birçok gayrimenkulden oluþan bir portföy sahibi olun bizim için her zaman birinci öncelikli müþterimiz olacaksýnýz. Fabrika ve üretim tesisleri gibi gayrimenkullerin alým satým iþlemleri özel uzmanlýk gerektirir. Satmak istediðiniz fabrikanýn tüm özellikleri incelenerek potansiyel alýcý olabilecek sektör oyuncularýnýn hepsi bu fýrsattan haberdar edilir. Gerekli görülmesi halinde finansman kaynaklarý da bulunarak alýcýlarýn iþlerini kolaylaþtýrýrýz. Eðer bir fabrika binasýna ihtiyacýnýz varsa da tek ihtiyacýnýz Doruk Gayrimenkul temsilcinizi aramaktýr. Ýhtiyaç duyduðunuz kriterlere en uygun fabrika binasýný veri tabanýmýzdan ulaþabiliriz. Gerekli durumlarda “build to suit” sistemi ile ihtiyacýnýza tam uyacak binayý yatýrýmcýlarýmýza yaptýrarak size kiralatabilir veya sattýrabiliriz. SOLUTIONS FOR YOUR NEEDS Buying or selling a commercial real estate is an important investment decision. For Doruk Commercial Real Estate Services, this is not a simple transaction but an opportunity for achieving the invester’s future goals Whether you only have a single office or you have an organization with a wide range of real estates, you will always be our primary client. Industrial building transactions need special experience. All the characteristic features of your industrial building will be analyzed and all the potential buyers of the industry will be informed about this opportunity. Financial resources will also be searched for the buyer if needed to make the transaction easier. FABRÝKA VE ÜRETÝM TESÝSLERÝ If you need an industrial building, you only need to contact our experts. We will find you the building that meets your needs. We can even develop projects, where investers, constructors, financiers are put together to create the “built to suit” property for you. INDUSTRIAL REAL ESTATE Your property represents your vision
 9. 9. Günümüz global ekonomisinde pazarlara hýzlý ulaþým ve kaynaklarýn doðru kullanýmý baþarýya ulaþmanýn en önemli unsurlarýdýr. Doruk Gayrimenkul, lojistik departmaný profesyonelleri, müþterileri için lojistik sektörü ve gayrimenkul piyasasýný tek bir platformda birleþtirerek kusursuz ve geniþ kapsamlý servis sunarlar. Sonuç ise müþterilerinin operasyonel gereksinimlerini saðlayacak ve maliyetleri minimum tutacak çözümleri ortaya çýkarýr. Emlakçý deðil, yatýrým danýþmaný Klasik emlakçýlýk zihniyetinde hizmet almaktan daha fazlasýný bekleyen Doruk Gayrimenkul müþterileri, beklentilerinin karþýlandýðýný kýsa süre içinde görürler. GENÝÞ KAPSAMLI DANIÞMANLIK Lojistik sektörü için entegre gayrimenkul çözümleri Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri | S.10 LOGISTICS AND WAREHOUSING Integrated real estate solutions for logistics industry Reaching the markets quickly and using the resources wisely are the main components of success in our global economy. Our logistics department experts offer a comprehensive service that integrates logistics industry and real estate in a single platform. The result is the solution of operational needs with a minimum cost and maximum efficiency Not a realtor, but an investment consultant. Doruk Commecial Real Estate Services` clients expect more then the classical real estate services. At Doruk Commecial Real Estate Services, our primary goal is to communicate with clients to learn the niches of their company, and establish long-term relationships built upon a commitment to their business objectives. COMPREHENSIVE CONSULTING SERVICES LOJÝSTÝK VE DEPOLAMA Müþterilerimize karþý en büyük sorumluluðum, çalýþacaklarý en iyi gayrimenkul profesyonellerini keþfetmek ve onlarý en iyi hizmeti verecekleri þekilde geliþtirmektir. Ufuk Þevki Takým Lideri - Team Leader ufuk.sevki@kww.com.tr
 10. 10. Ýlkelerimiz, baþarýlý sonuçlar elde etmek için en önemli rehberimizdir. Bu ilkeler bizi ve müþterilerimizi baþarýya götürecek temel taþlarýdýr. Ayný zamanda firma kültürümüzü de gösterir. Vizyonumuz, müþterilerimize dünya standartlarýnda bir gayrimenkul danýþmanlýk hizmeti vermek ve en çok tercih edilen gayrimenkul firmasý olmaktýr. Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri profesyonelleri, bu hizmeti sorumluluklarýnýn bilincinde olarak vermektedir. ÝNANÇ SÝSTEMÝMÝZ Kazan–Kazan : Ya da iþ yapma Dürüstlük : Doðru olaný yap Müþteriler : Her zaman önceliklidir. Baðlýlýk : Her konuda Ýletiþim : Önce anlamaya çalýþ Yaratýcýlýk : Önce fikirler sonra sonuçlar Takým Çalýþmasý : Birlikte daha fazlasýný baþarýrýz Güven : Dürüstlükle baþlar Baþarý : Ýnsanlarla birlikte gerçekleþir OUR BELIEF SYSTEM AND ETHICS Our principles are the guides to our successful results. These principles are the bases of success for us and for our clients. They also show our company culture. Our vision is to serve our clients with the global standards of real estate consultance and to be the real estate company of choice. Doruk Commercial Real Estate Services provides this service with the awareness of their responsibilities. OUR BELIEF SYSTEM Win-Win : or no deal Integrity : do the right thing Customers : always come first Commitment : in all things Communication : seek first to understand Creativity : ideas before results Teamwork : together everyone achieves more Trust : starts with honesty Success : results through people Doruk Ticari Gayrimenkul Hizmetleri | S.11 ÝNANÇ SÝSTEMÝMÝZ VE ÝLKELERÝMÝZ
 11. 11. Keller Williams, Doruk Ýnþaat Gayrimenkul Danýþmanlýk Hizmetleri Ltd. Þti. Ataþehir Blv. Ata 3/2 No:41 Ataþehir - Ýstanbul Tel : 216 455 93 83 - www.kwdoruk.com DORUK DEVELOPMENT
 • UfukEVK

  Jan. 8, 2016

Keller Williams Doruk, ticari gayrimenkul sektöründe kurumsal olarak en iyi hizmeti sunmayı ilke edinmiş bir şirkettir. Bizim için en iyi demek, standart çıtasını devamlı yükseltmek ve mükemmel olmayı tüm çalışanlarımız için ortak hedef olarak belirlemektir.

Views

Total views

931

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×