Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਜੀ
ਨਾਂ - ਨਮਨ ਮਿੰਗਲਾ
ਜਮਾਤ - ੱਤਵੀ ਮਿੰਗਲਾ
ਰੋਲ ਨਿੰ ਰ - 37
ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਜੀ
• ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਜੀ ਬ ੱਖਾਂ ਦੇ ਦ ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਾਬਿ ਾਨ ਿਨ l
• ਉਿ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਬਨਕ ੀ l
• ਜਨਮ: ...
• ਮਾਤਾ ਬਪਤਾ: ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਿਾਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ
• ਪਤਨੀ: ਮਾਤਾ ੁਿੰਦਰੀ, ਮਾਤਾ ਾਬਿ ਕ਼ੌਰ
• ੱਚੇ: ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਫਤੇਿ ਬ ਿੰਘ, ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵ...
ਮੁੱਢਲੀ ਬਜਿੰਦਗੀ
• ਗੋਬ ਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਅਰਿੰਭ ਦੀ ਬ ੱਬਖਆ ਬਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਦਾ ਅਬਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ ਪਾਿੀ ਦੇ ਤ਼ੌਰ ਤੇ ਬ ਖਲਾਈ
ਸ਼...
ਖਾਲ ਾ ਪਿੰਥ ਦੀ ਥਾਪਨਾ
• ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈ ਾਖੀ ਦੇ ਬਦਨ ( ਾਲਾਨਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਤਉਿਾਰ) 13
ਅਪਿੈਲ 1699 'ਤੇ ਨੂਿੰ ਆਨਿੰ ਦਪੁਰ' ਬਵਖੇ ਖਾਲ ਾ ਪਿੰਥ ਦ...
ਪਿੰਜ ਕਕਾਰ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਿ ਪਿੰਜ ਕਕਾਰ ਾਰੇ ਬ ੱਖਾਂ ਨੂਿੰ ਿਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਕਿਾ :-
ਲੜਾਈਆਂ
• ਦ ਵਿੰਿ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਿੇਠਲੀਆ ਲੜਾਈ
ਲੜੀਆਂ l
• ਿੰਘਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ (1689): ਬ ਲਾ ਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚਿੰਦ
ਦੇ ਬ...
ਮੁਕਤ ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ
• ਮੁਕਤ ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ (1703): ਚਾਲੀ ਬ ੱਖ ਬਜਿਨਾ ਨੇ
ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ ਾਬਿ ਛੱਡ ਬਦੱਤਾ ੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪ ਆ
ਗਏl
• ਉਿ ਮੁਗਲ ਫ਼ੌਜ...
ਚਮਕ਼ੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ
• ਚਮਕ਼ੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ (1703): ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਬ ੱਖ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀ ਿਜਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਵਰੁੱਿ ਿਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਿੀਦ ਿੋ ਗਏ ...
ਸ਼ਿੀਦੀ
• ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਔਰਿੰਗਜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਾਬਿ ਜਾਦੇ, ਾਬਿ ਜਾਦਾ
ਫਤੇਿ ਬ ਿੰਘ ਅਤੇ ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਬ ਿੰਘ ਨੂਿੰ ਨੀਿਾਂ ਬਵੱਚ
ਬਚਣਵਾ ਬਦੱਤਾ I
• ...
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਦੀ ਫਹਿਿ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Leyendas del Tercero (versión 2.0)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

Download to read offline

brief discription about guru Gobind Singh ji in punjabi

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

 1. 1. ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਜੀ ਨਾਂ - ਨਮਨ ਮਿੰਗਲਾ ਜਮਾਤ - ੱਤਵੀ ਮਿੰਗਲਾ ਰੋਲ ਨਿੰ ਰ - 37
 2. 2. ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਜੀ • ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਜੀ ਬ ੱਖਾਂ ਦੇ ਦ ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਾਬਿ ਾਨ ਿਨ l • ਉਿ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਬਨਕ ੀ l • ਜਨਮ: 22 ਦ ਿੰ ਰ, 1666, ਪਟਨਾ • ਮਰਨ: 7 ਦ ਿੰ ਰ, 1708, ਨਿੰ ਦੇੜ • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਾਮ: ਗੋਬ ਿੰਦ ਰਾਏ
 3. 3. • ਮਾਤਾ ਬਪਤਾ: ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਿਾਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ • ਪਤਨੀ: ਮਾਤਾ ੁਿੰਦਰੀ, ਮਾਤਾ ਾਬਿ ਕ਼ੌਰ • ੱਚੇ: ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਫਤੇਿ ਬ ਿੰਘ, ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਬ ਿੰਘ, ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਬ ਿੰਘ, ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਬ ਿੰਘ
 4. 4. ਮੁੱਢਲੀ ਬਜਿੰਦਗੀ • ਗੋਬ ਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਅਰਿੰਭ ਦੀ ਬ ੱਬਖਆ ਬਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਬਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ ਪਾਿੀ ਦੇ ਤ਼ੌਰ ਤੇ ਬ ਖਲਾਈ ਸ਼ਾਬਮਲ ਿਨ I • ਉਿਨਾਂ ਨੇ ੱਚਪਨ ਬਵੱਚ ਫਾਰ ੀ ਅਤੇ ਿੰ ਬਕਿਤ ਦੀ ਬ ੱਬਖਆ ਲਈ I • ਉਿਨਾਂ ਨੇ ੱਚਪਨ ਬਵੱਚ ਬਪਤਾ ਜੀ ਨੂਿੰ ਬਿਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ੁਰੱਬਖਆ ਲਈ ਕੁਰ ਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੇਬਰਤ ਕੀਤਾ l
 5. 5. ਖਾਲ ਾ ਪਿੰਥ ਦੀ ਥਾਪਨਾ • ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈ ਾਖੀ ਦੇ ਬਦਨ ( ਾਲਾਨਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਤਉਿਾਰ) 13 ਅਪਿੈਲ 1699 'ਤੇ ਨੂਿੰ ਆਨਿੰ ਦਪੁਰ' ਬਵਖੇ ਖਾਲ ਾ ਪਿੰਥ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ l • ਉਿ ਖਾਲ ਾ ਦੇ ਪਬਿਲੇ ਪਿੰਜ ਬ ੱਖ ਨ: ਦਇਆ ਰਾਮ (ਭਾਈ ਦਇਆ ਬ ਿੰਘ), ਿਰਮ ਦਾ (ਭਾਈ ਿਰਮ ਬ ਿੰਘ), ਬਿਿੰਮਤ ਰਾਏ (ਭਾਈ ਬਿਿੰਮਤ ਬ ਿੰਘ), ਮੋਿਕਮ ਚਿੰਦ (ਭਾਈ ਮੋਿਕਮ ਬ ਿੰਘ), ਅਤੇ ਾਬਿ ਚਿੰਦ (ਭਾਈ ਾਬਿ ਬ ਿੰਘ), ਜੋ ਪਿੰਜ ਬਪਆਰੇ ਕਿਾਏ l
 6. 6. ਪਿੰਜ ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਿ ਪਿੰਜ ਕਕਾਰ ਾਰੇ ਬ ੱਖਾਂ ਨੂਿੰ ਿਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਿਾ :-
 7. 7. ਲੜਾਈਆਂ • ਦ ਵਿੰਿ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬ ਿੰਦ ਬ ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਿੇਠਲੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀਆਂ l • ਿੰਘਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ (1689): ਬ ਲਾ ਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚਿੰਦ ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਬਜੱਤ l • ਨਦ਼ੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ (1690): ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚਿੰਦ ਦੀ ੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾ ਬਵੱਚ ਮੁਗਲ ਬਵਰੁੱਿ ਬਜੱਤ l • ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ ਾਬਿ ਦੀ ਲੜਾਈ (1700): ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਪਿਾੜਹੀ ਰਾਬਜਆਂ ਦੇ ਬਵਰੁੱਿ ਇੱਕ ਲਿੰ ੇ ਘੇਰਾ ਿੰਦੀ ਤੋਂ ਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਆਨਿੰ ਦਗੜਹ ਬਕਲਹੇ ਨੂਿੰ ਛੱਡ ਬਦੱਤਾ l.
 8. 8. ਮੁਕਤ ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ • ਮੁਕਤ ਰ ਦੀ ਲੜਾਈ (1703): ਚਾਲੀ ਬ ੱਖ ਬਜਿਨਾ ਨੇ ਅਨਿੰ ਦਪੁਰ ਾਬਿ ਛੱਡ ਬਦੱਤਾ ੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪ ਆ ਗਏl • ਉਿ ਮੁਗਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਲੜਨ ਦ਼ੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਜਿੰਦਗੀ ਕੁਰ ਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੀਦ ਣ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਤ਼ੌਰ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ ਅ ੀ ਬਦੱਤੀ I
 9. 9. ਚਮਕ਼ੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ • ਚਮਕ਼ੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ (1703): ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਬ ੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀ ਿਜਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਵਰੁੱਿ ਿਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੀਦ ਿੋ ਗਏ l • ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਾਬਿ ਜਾਦੇ, ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਬ ਿੰਘ ਅਤੇ ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਬ ਿੰਘ ਵੀ ਇ ਲੜਾਈ ਬਵੱਚ ਸ਼ਿੀਦੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਗਏ I • ਛੋਟੇ ਾਬਿ ਜਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਰ ਾ ਨਦੀ ਤੇ ਬਵੱਛੜ ਗਏ l
 10. 10. ਸ਼ਿੀਦੀ • ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਔਰਿੰਗਜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਾਬਿ ਜਾਦੇ, ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਫਤੇਿ ਬ ਿੰਘ ਅਤੇ ਾਬਿ ਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਬ ਿੰਘ ਨੂਿੰ ਨੀਿਾਂ ਬਵੱਚ ਬਚਣਵਾ ਬਦੱਤਾ I • ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬਦਲ ਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰ ਦੇੜ 'ਤੇ 7 ਅਕਤੂ ਰ 1708 ਨੂਿੰ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਬਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਗੁਰੂ ਗਿਿੰਥ ਾਬਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਬਦੱਤਾ I
 11. 11. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਹਿਿ
 • husanmeet

  Apr. 4, 2017
 • TarneetSingh

  Jul. 6, 2015

brief discription about guru Gobind Singh ji in punjabi

Views

Total views

1,240

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×