Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Et kunnskapsbasert reiseliv
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Reiselivskonferansen 2011 dag 2

Download to read offline

Her er presentasjonene fra Reiselivskonferansen onsdag 11.mai 2011.

Reiselivskonferansen 2011 dag 2

 1. 1. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 2. 2. Bjørn M Bjerke, NHO Reiseliv<br />
 3. 3. Reisemålsselskapene i Norge<br />Bjørn M. Bjerke, direktør Næringspolitikk og medlemsservice 11. mai 2011<br />
 4. 4. Bakgrunn<br />Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid<br />Reiselivsmilliarden - NHD<br />Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv?<br />Ny reiselivsstrategi<br />Næringen må delta i debatten om hvordan utformingen av fremtidens organisering av reisemålsselskap skal være<br />NHO Reiselivs strukturutvalg for reiselivet i Norge <br />
 5. 5. Mandat<br />Utvalget skal på grunnlag av dagens struktur og finansiering: <br />Utarbeide forslag til en framtidsorientert organisering av de selskap som skal jobbe med profilering, markedsføring, eventuelt salg av det norske reiselivsproduktet både i det internasjonale og nasjonale markedet, vertskapsansvaret, destinasjons- og produktutvikling. <br />Utarbeide forslag til finansieringsmodell-/er, kompetanse og økonomisk struktur i selskapene. <br />Utarbeide forslag til samarbeidslinjer mellom de ulike nivåene i Norge hvor Innovasjon Norge er inkludert.<br />
 6. 6. Medlemmer<br />Leder Tor Sannerud VisitOSLO<br /> Silje Brandvoll NordNorsk Reiseliv<br /> Jan Rune Yanni Vikan Destination Lofoten <br /> Kristian Jørgensen Fjord Norge<br /> May-Britt Hansen Trøndelag Reiseliv<br /> Hans Edmund Utne Hotel Ullensvang<br /> Pål Semb-Johansson Rica Hotels<br /> Anne Dorthe Carlson Destinasjon Trysil/Styret<br /> Per Steinar Jensen NHO Buskerud<br /> Per Arne Tuftin Innovasjon Norge (Observatør)<br /> Audun Pettersen Innovasjon Norge (Observatør)<br />
 7. 7. Kartlegging av dagens situasjon: God respons<br />E-post til 258 reisemålsselskaper<br />100 respondenter besvarte undersøkelsen <br />E-post til 2 207 <br />903 bedrifter fylte ut skjemaet. Av disse kunne 856 besvarelser brukes. <br />Kvalitative intervjuer <br />
 8. 8. Kartlegging av dagens situasjon: Fakta om reisemålsselskapene i utvalget<br />Den eldste organisasjonen ble etablert i 1892, mens medianorganisasjonen er fra 1997<br />De 84 respondentene som har oppgitt sysselsetting, utfører til sammen 370 årsverk og har samlede inntekter på 550 millioner kroner<br />Gjennomsnittsorganisasjonen har 4 ansatte, utfører 5 årsverk og har 7 millioner kroner i årlige inntekter<br />Medianorganisasjonen: 3 ansatte, 3 årsverk og 3,7 millioner i inntekter<br />I gjennomsnitt står hvert årsverk for en inntekt på 1,4 millioner kroner<br />
 9. 9. Kartlegging av dagens situasjon: Fakta om reiselivsbedriftene i utvalget<br /><ul><li>Overvekt av overnattingsbedrifter
 10. 10. Få serveringsbedrifter som er med</li></li></ul><li>Hovedfunn:Det er svært mange små reisemålsselskap og en fragmentert struktur<br />Ingen som har full oversikt over hvilke selskap som eksisterer:<br />De fleste eiere/medlemmer og ledere i reisemålsselskaper mener at det er formange organisasjoner i dag<br />Eierne/medlemmene som mener at er for mange reisemålsselskap, mener også at det er en god idé å la ens egen selskap inngå i et større. <br />
 11. 11.
 12. 12. Hovedfunn : Markedsaktiviteter dominerer og få driver med reisemålsutvikling – heller ikke de store<br />
 13. 13. Hovedfunn: Erkjennelse om at reisemålsselskapene har et finansieringsproblem<br />Både ledere og eiere/medlemmer mener at det er for mange gratispassasjerer, og de fleste lederne mener at det vil være fornuftig å innføre et forpliktende omsetningspåslag for finansiering av fellesgoder. <br />Eiere/medlemmer er mer spredt i dette spørsmålet. <br />
 14. 14. Hovedfunn:Kun 39% av tiden brukes operativtKun 43% av pengene går til operative aktiviteter<br />
 15. 15. Hovedfunn:Innsalgskostnadene påvirkesav offentlig eierandel og antall offentlige styrerepresentanter<br />Jo høyere offentlig eierandel, desto høyere innsalgskostnader og mindre av inntektene til operative aktiviteter<br />Jo flere offentlige i styret, desto høyere innsalgskostnader og mindre av inntektene til operative aktiviteter<br />Jo større kontinuitet i organisering og ledelse, desto større andel av inntektene til operative aktiviteter<br />Jo større årlige innbetalinger fra bedriftene, desto mindre innsalgskostnader<br />
 16. 16. Hovedfunn:Reisemålsselskapene får relativt god evaluering<br />
 17. 17. Hovedfunn:Ambivalens til temabaserte nettverk/selskap<br />Eiere/medlemmer gir temabaserte selskaper/nettverk bedre evaluering enn de geografiske organisasjonene <br />Over halvparten av bedriftene mener at temabasert organisering er viktigere for dem – gjelder særlig små bedrifter og bedrifter uten kjedetilknytning<br />Flere reisemålsselskap er ambivalente til fremveksten av temabaserte nettverk; på den ene side positivt at bedriftene samles og utvikles, på den annen side trekkes ressurser og oppmerksomhet bort fra destinasjonsarbeidet<br />
 18. 18. NHO Reiseliv mener: Bedre samordnet markedsføring av Norge<br />I dag er det for mange og for små reisemålsselskap som utfører for mange oppgaver i forhold til ressurser.<br />En målsetting må være å frigi mest mulig ressurser til operativ markedsføring og skape robuste selskap som sikrer kontinuitet og tilstrekkelig kompetanse hvor det er en klar rollefordeling mellom selskapene på hvilke oppgaver som skal prioriteres. <br />Det ligger et potensial i å samordne selskapene ved å samarbeide om oppgaver og slå seg sammen. <br />De som finansierer selskapene har et ansvar i å se de eksisterende strukturer i sammenheng med mulige nye, for å unngå ytterligere fragmentering.<br />
 19. 19. NHO Reiseliv mener:Reiselivsnæringen bør ha styringen med reisemålsselskapene <br />Næringen bør ha majoriteten både i aksje- og eierfordelingen, samt i styrene i reisemålsselskapene<br />Reisemålsselskapene må tilstrebe en kommersiell virksomhet som basis for egenfinansiering. <br />Når reisemålsselskapene utfører vertskapsoppgaver som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar, må det følges av tilskudd til drift av vertskapsfunksjonene som er i samsvar med oppgavens kostnader<br /> <br /> <br /> <br />
 20. 20. NHO Reiseliv mener: Langsiktige og forutsigbare finansieringsmodeller<br />Det finnes nesten like mange finansieringsmodeller som selskaper<br />Finansieringsmodellene må tuftes på langsiktighet og forutsigbarhet<br />Gratispassasjerproblematikken<br />Anbefaler at det nedsettes et eget finansieringsutvalg, som kan se på alle de ulike modellene for finansiering, og komme med nye forslag til modeller<br />
 21. 21. Veien videre<br />Veien videre<br />Strukturutvalgets rapport <br />Innspill til Reiselivsstrategien<br />NHDs reiselivsstrategi<br />Kjør debatt!<br />
 22. 22. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 23. 23. PAUSE<br />
 24. 24. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 25. 25. Sigrid Oterholm Hoem, Innovasjon Norge<br />
 26. 26. Er markedskunnskap avgjørende for treffsikker markedsføring og opplevelsesutvikling?<br />Sigrid Oterholm Hoem, <br />Color Line 12. mai 2011<br />Foto: Ørjan B. Iversen, Magnus B. Fjell/VisitHaugesund.no<br />
 27. 27. Kunnskap om marked og målgrupper øker sjansene for å lykkes:<br />«He who has imagination without learning has wings but no feet»<br /> Joseph Joubert<br />Foto: Rune Werner Molnes/www.visitnorway.com<br />
 28. 28. Markedskunnskap skaper <br />kreativt armslag:<br />«Another word for creativity is courage»<br /> George Prince<br />Foto: Svein Petter Aagård/www.visitnorway.com <br />
 29. 29. Fugleperspektiv<br />Kilde: freefoto.com<br />
 30. 30. Fugleperspektiv: Gir helhetsforståelse og endringsberedskap <br />Økonomi<br />Demografi<br />Politikk<br />Leverandører<br />Kunder<br />Konkurrenter<br />Marked<br />Teknologi<br />Verdier<br />Lover<br />Substitutter<br />Miljø/natur<br />Informasjon/<br />media<br />
 31. 31. Konkurransearenaen:Vi må være relevante for den enkelte turist:<br />Relaxation<br />Inspiration<br />Exploration<br />“Holidays are important within life. <br />It is all about being in a different world, <br />a world where you live a different life. ”<br />
 32. 32. Norge = Natur.<br />“Without nature, Norway would feel relatively meaningless.” *<br />Foto: Anders Gjengedal / www.visitnorway.com<br /> Foto: Terje Rakke / www.visitnorway.com<br />Foto: Anders Gjengedal / www.visitnorway.com<br />Målgruppen mangler kunnskap om Norge:<br />hva de kan se og oppleve og hvor de kan reise i Norge<br />(kilde: Optima 2009)<br />*Fokusgruppe i Nederland april 2011<br />
 33. 33. Merkevaren Norge består av fire opplevelsesområder<br /> Fjord- og fjellandskapet<br /> Foto: Terje Rakke / www.visitnorway.com<br />Kysten og kystkulturen<br />Det arktiske Norge<br />Fjell og villmark<br />
 34. 34. Opplevelser<br />Personlighet<br />Troverdighet<br />Motivasjon<br />Verdier<br />Må bygge en historie som bygger bro mellom opplevelsen og turistenes behov <br />Hva Norge kan tilby<br />Kampanje<br />Hva er viktig for turisten<br />Anbefalinger<br />Utstyr<br />Kjøpsutløsende aktiviteter<br />Hvor kan jeg finne ut mer<br />Kostnader<br />Vi må klare å skape en positiv emosjonell binding mellom hva Norge kan tilby og hva som er viktig for turisten – Det er den jobben Powered by Nature skal gjøre! <br />Powered <br />by nature<br />Powered <br />by nature<br />Hjelp<br />Emosjoner<br />Hvordan komme seg dit<br />Booking<br />Kampanje<br />Når og hvor lenge<br />Helse og sikkerhet<br />
 35. 35.
 36. 36. Naturbaserte målgruppe<br />Overordnet motivasjon(Dele opplevelser, oppleve flott norsk natur, komme seg bort fra hverdagen)<br />Opplevelsesturist<br />Drømmereise<br />Det eventyrlige/ eksotiske Norge<br />Bygde turisme, historie og kultur<br />Aktive naturopp-levelser<br />Urban kultur<br />Familie-moro<br />Rekreasjon og velvære<br />Vandring<br />Fiske<br />Alpint<br />Målgrupper i det norske markedet; Vi må være relevante for den enkelte turist:<br />Overordnet målgruppe<br />Strategisk retning/posisjonering<br />Likt for alle ferieformer og alle emosjonelle motivsegment<br />Viktigste motivasjonsfaktorer på tvers av den naturbaserte målgruppen<br />Treffe begge målgruppene gjennom åkommunisere til Opplevelsesturisten.<br />Strategisk viktig å treffe folks drømmer<br />- Nå bredden gjennom spissen!<br />Kommunikasjon:<br />Ulike målgrupper – basert på emosjonell motivasjon + ferieform<br />
 37. 37. Kampanjene skal alltid kommunisere:<br />”(I’m) Powered by Nature”<br /><ul><li>Setter turistens behov i sentrum - Hva skal en ferie i Norge/norsk natur gjøre med meg?
 38. 38. Kan tas ut på ulike måter og for ulike motivsegmenter
 39. 39. Helhet på tvers av markeder med mulighet for lokale tilpasninger
 40. 40. Fungerer godt for alle opplevelsesområdene
 41. 41. Må vise hva som er unikt med Norge</li></ul>Må vise følgende :<br /><ul><li>At Norge har verdifulle opplevelser å tilby
 42. 42. Sense of urgency/Norge overrasker – spennende opplevelser du ikke var klar over - nyhetsverdi
 43. 43. At Norge er en unik og annerledes destinasjon
 44. 44. Drømmereise
 45. 45. Sosialt både i form av vertskap – lokalsamfunn og byer, eget reisefølge, i en setting med UNIK norsk natur</li></li></ul><li>Hvorfor fungerer konseptet:<br />Profesjonelle kåringer/sitater med autoritet i målgruppen leverer budskapet vårt med stor troverdighet og integritet<br />Personlige opplevelser skaper identifikasjon og forteller hva denne opplevelsen gjør med deg<br />Tilfører naturen et sosialt element<br />Potensielt: nyhetsverdi og sense of urgency<br />
 46. 46. Effektmålinger en selvfølge!<br />Endringer i Norges merkevarestyrke<br />Budskapsoppfattelse<br />Holdningsendringer<br />Attraktivitet<br />Ankomster til Norge<br />Kommersielle gjestedøgn<br />Markedsandeler totalt og i de enkelte marked<br />Forbruk<br />Brukerundersøkelser /servicemålinger<br />Effekt av tiltak i samarbeid med Innovasjon Norge<br />Presseaktiviteten<br />Trafikk på VisitNorway<br />Søk på Google<br />Trafikk til partnere<br />Omtale og effekter i sosiale media<br />Besøk på Innovasjon Norges hjemmesider<br />Deltakere på kurs og arrangement<br />Satelittregnskapet<br />Strukturstatistikk<br />Bruk av utenlandske kredittkort i Norge<br />Næringsinntekt<br />Kommer: BookNorway<br />Vi kan ikke trylle!<br />
 47. 47. Learning is like <br />rowing upstream;<br />Not to advance is to <br />drop back.<br />Chinese Proverb<br />
 48. 48. Sigrid Oterholm Hoem<br />E-post: sigrid.oterholm.hoem@innovasjonnorge.no<br />Forbruker: www.visitnorway.com<br />Bransje: www.innovasjonnorge.no/reiseliv<br />youtube.com/visitnorwaycom<br />Takk for oppmerksomheten!<br />
 49. 49. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 50. 50. PAUSE<br />
 51. 51. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 52. 52. Bernt Olufsen, Redaktør Schibsted Media Group<br />
 53. 53. DE DIGITALETRENDENEVG og utviklingen i mediebransjen…<br />REISELIVSKONFERANSENOSLO – KIEL – OSLO<br />11. MAI 2011<br />
 54. 54. 1994 OPPLAG: 386 137<br />Omsetning:<br />1.3 MILLIARDER NOK<br />Lesere: 1 381 000<br />
 55. 55. 2010 OPPLAG: 233 292<br />Omsetning:<br />1.9 MILLIARDER NOK<br />Lesere: 2 068 000<br />
 56. 56. 49<br />Mediehuset VG har 2 068 000 lesere hver dag. Slik fordeler de seg….<br />
 57. 57. 50<br />Mediehuset VG(Daglig dekning i antall personer)<br />
 58. 58. Vi bruker stadig mer tid på medier<br />8t 12m<br />7 t 51m<br />7 t 37m<br />7 t 27m<br />7t 16m<br />7 t 2m<br />6 t 41m<br />6 t 41m<br />6 t 32m<br />6 t 28m<br />6 t 11m<br />Kilde: SSB Norsk Mediebarometer 2010. Brutto tidsbruk undersøkte medier. Metoden gir litt underrapportering av faktisk nivå, men utviklingen (økning) er representativ.<br />
 59. 59. Medieutviklingen fra 1960 til 2010<br />Kilde: Daglig oppslutning om avis, radio, fjernsyn, tekst-TV og Internett 1961-2010. http://www.tns-gallup.no/medierData fra Forbruker & Media fra 1994. Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) Fragmentering av medielandskapet og oppsplitting av publikum (Futsæter 1998). <br />
 60. 60. Island for et år siden<br />
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63.
 64. 64.
 65. 65. Kan vi hjelpe leserne til å hjelpe hverandre?<br />
 66. 66. Haikesentralenblebyggetpå 7 timer<br />
 67. 67. 5000 forbindelsebleetablert, mange tusenleserefikkskysshjem<br />
 68. 68. Og nå skyter Internett på mobil virkelig fart<br />Bruk av mobilt medieinnhold 2005 - 2011<br />Metodejustering <br />fom 4Q 2006<br />Kilde: TNS Gallup, Forbruker & Media<br />
 69. 69. Mobil: fremtidsutsikter <br />«Repetitive now» <br />«Bored now»<br />«Urgent now»<br />
 70. 70. Daglig dekning for mobile innholdsleverandører vokser raskt!<br />798.000 personer eller 19,3% bruker minst en mobil innholdsleverandør i løpet av en dag.<br />VG Mobil har 364.000 daglige brukere!<br />Samlet er det 545.000 personer som bruker andre innholdsleverandør enn de åtte målte.<br />Kilde: Forbruker & Media. 1Q 2011<br />
 71. 71. «Repetitive now» <br />«Bored now»<br />«Urgent now»<br />Mobilbruken har topper ved morgenen, på vei hjem fra jobb og om kvelden<br />
 72. 72. Trafikktall for VG MobilVG Mobil vs. konkurrentene<br />Kilde: TNS Gallup<br />
 73. 73. VG+ på iPad<br />LANSERT 9. DESEMBER 2010<br />63 000 NEDLASTNINGER HITTIL<br />
 74. 74. Unike brukere på VG+ er ca 26.500, 30.000 inkl offlinemodus<br /> Bruker i gj.snitt 12 minutter på hver utgave. Leser i snitt VG+ 3,7 ganger i uken<br />
 75. 75.
 76. 76. Et redigertprodukt med en start og en slutt Design: Forsideoginnholdsfortegnelse<br />
 77. 77. “Sitter på toget til Vinstra med iPaden og leser VG+, dette er etterlengtet. Stilig layout, supre bilder, bra innhold og ikke minst kule reklamer! Det er ikke ofte en annonse er kul, men Nordea og BMW reklamen var så bra at jeg har lyst til å kjøpe en bil og åpne konto hos Nordea!” VG+ leser<br />
 78. 78. iPad:Browser vs App<br />vs<br />vs<br />tablet.vg.no<br />Apps<br />
 79. 79. vs<br />Utvikling fremover<br />- oppdaterte nyheter<br />- gratis innhold<br />- annonser<br />- nisje<br />- unikt innhold<br />- dybde/interesse<br />- pakketering<br />- enkelt artikler<br />- betalt innhold<br />- annonser<br />
 80. 80. OVERBLIKK<br />OPPDATERT<br />OPPLEVELSE<br />SOSIALITET<br />
 81. 81.
 82. 82.
 83. 83. <ul><li> Var den mest leste saken på seksjon Reise i april.
 84. 84. Ble omtalt mye på Twitter, og delt nesten seks tusen ganger</li></ul> på Facebook.<br /><ul><li> I gjennomsnitt står besøk fra Facebook til artikler på VG Nett</li></ul> for 1-2 prosent av totaltrafikken.<br /><ul><li> På denne artikkelen utgjorde Facebook-trafikken 17 prosent!</li></ul>SOM ILD I TØRT GRESS..<br />
 85. 85. Facebook er Norges tredje største medium, VG Nett er nr. 4 sammen med NRK P1<br />Kilde: Forbruker & Media med unntak av TNS Gallup InterBuss 4Q 2010 for Facebook blant hele befolkningen 15 år +.<br />
 86. 86. Besøk mot forsiden avhengig av plattform – andel besøk pr time over døgnet<br />Kilde: Xiti, uke 10 2011<br />
 87. 87. Mediehuset VG topper lesedekningen i tidsrommet 17 – 21 med over 500.000 lesere<br />
 88. 88. Oppmerksomheten og kjøpsintensjonen er høyere for reiseannonser i VG enn i andre printmedier i Norge<br />Kilde: RAM mai 2011. VG er snitt alle VG-tester. Alle er snitt alle printmedier i RAM Norge<br />
 89. 89. Det er ingen tvil om at interessen for å lese annonser om reiseliv er stor<br />Antall personer som er interessert i å lese annonser om reiseliv ved ett innrykk i hvert medium.<br />Kilde: TNS Gallup, F&M 10/1. <br />* Interessert: Meget interessert + litt interessert<br />
 90. 90. Når man skal planlegge og hente inspirasjon til reise, er nettsteder mye brukt<br />Hvilke nettsteder benytter du for å planlegge og hente inspirasjon til en reise? Flere svar er mulig.<br />Kilde: Reisevaneundersøkelse på VG Nett mellom 9. og 11. november. 1 015 respondenter.<br />
 91. 91. VG har utviklet et annonsekonsept, VG24, som skal treffe brukerne gjennom hele døgnet i ulike kanaler<br />
 92. 92. bernt.olufsen@schibsted.noberntoluf@twitter.com<br />TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!<br />
 93. 93. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 94. 94. Arne Hjeltnes, Creuna<br />
 95. 95. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 96. 96. Elisabeth Austad Asser, Color Line<br />
 97. 97. Elisabeth Austad Asser<br />Internet Manager, Color Line<br />Reiselivskonferansen 11. mai 2011<br />
 98. 98. Hygienefaktor – man ER der bare…<br />Color Line lanserte forholdsvis sent<br />Relasjonskanal?<br />Salgskanal?<br />Kommunikasjonskanal?<br />Kundebetjeningskanal?<br />HVA skal vi gjøre<br />HVORFOR skal vi gjøre det?<br />HVORDAN gjør vi det<br />
 99. 99. Synlighetsanalyse Konkurrenter – matrise og resultater<br />Matrise med kontrollpunkter og resultater i bakgrunnen, samlede resultater i forkant<br />
 100. 100. Resultater og avvik<br />
 101. 101. - mål<br />Kundeservice<br />Øke graden av service <br />Synliggjøre vanlige spørsmål <br />Markedsføring<br />Skape reiselyst <br />Forbedre og styrke Color Lines omdømme<br />Salg<br />Konvertere Facebook-medlemmer gjennom salgsutløsende aktiviteter<br />
 102. 102.
 103. 103. Antall «likes» fra juni – 15. november 2010<br />
 104. 104.
 105. 105. Totalt over 30 000 «likes»<br />
 106. 106. Besøk & salg julekalender<br />
 107. 107. Klikk og salg fra bannerannonsering og e-post<br />
 108. 108. Status<br />13. – 24. desember, se neste side<br />Tall relatert til colorline.no er hentet fra Yahoo (YWA)Tall for aktivitet på FaceBook hentes påfølgende dag ca. klokken 10.00Tall for bannerannonsering og e-post (Color Guest, kundebasen og Color Club) er hentet fra Headlights. Salg basert på klikk i disse kanaler er nødvendigvis ikke relatert til tilbud i julekalenderen.Bannerannonsene for julekalender har 20 % av de kjøpte visningene på medier som for eksempel: sol.no, startsiden.no, aftenposten.no<br />
 109. 109. Status<br />Tall relatert til colorline.no er hentet fra Yahoo (YWA)Tall for aktivitet på FaceBook hentes påfølgende dag ca. klokken 10.00Tall for bannerannonsering og e-post (Color Guest, kundebasen og Color Club) er hentet fra Headlights. Salg basert på klikk i disse kanaler er nødvendigvis ikke relatert til tilbud i julekalenderen.Bannerannonsene for julekalender har 20 % av de kjøpte visningene på medier som for eksempel: sol.no, startsiden.no, aftenposten.noBannerannonser ble tatt av ca. klokken 14:00 den 22. desember.<br />
 110. 110.
 111. 111.
 112. 112. - relasjonen er skjør…<br />Hva skjer dersom Facebook legger ned i morgen?<br />Dersom Facebook begynner å ta betalt for antall «likes»?<br />Dersom annet?<br />
 113. 113. Color Club-effekten!<br />
 114. 114. Facebook og effektive vervekampanjer!Color Club har i dag over 200.000 medlemmer og har siden starten systematisk gjennomført målrettede vervekampanjer. I takt med teknologisk utvikling og nye muligheter innenfor sosiale medier har Color Club nå startet med vervekampanjer på Facebook. Den aller første Facebook kampanjen ga oss den beste responsen siden lansering 1.1.2001. <br />”Facebook er nå Color Clubs viktigste rekrutteringskanal”<br />Frank Christensen, kundekonseptsjef<br />
 115. 115. - mål<br />Kundeservice<br />Øke graden av service <br />Synliggjøre vanlige spørsmål <br />Markedsføring<br />Skape reiselyst <br />Forbedre og styrke Color Lines omdømme<br />Salg<br />Konvertere Facebook-medlemmer gjennom salgsutløsende aktiviteter<br />Konvertere Facebook-relasjonen over til Color Club der vi eier relasjonen og i enda større grad kan drive målrettet påvirkning og kommunikasjon<br />
 116. 116. Takk for meg!<br />Twitter: @ElisabethAsser<br />
 117. 117. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 118. 118. Henriette Høyer, NSB<br />
 119. 119. NSB i sosiale medierHenriette Høyer Webredaktør nsb.no, fagansvarlig digitale medier<br />
 120. 120. En page eller en twitter-konto hjelper ikke på forsinkede tog, men det kan kanskje endre et eksisterende inntrykk av at man ikke bryr seg?<br />Bildet viser de mest brukte ordene i twittermeldinger og blogginnlegg som omhandler NSB og togtrafikk. <br />Ordet ”NSB” samt en rekke småord er utelatt. Grafikken er generert ved hjelp av wordle.net<br />
 121. 121. Det dreier seg om å lytte og lære<br />Kunden ønsker å bli sett og hørt<br />Vi ønsker å bli bedre og lærer av tilbakemeldingene vi får av kundene våre<br />
 122. 122. Være der kunden er: <br />
 123. 123.
 124. 124.
 125. 125. Takk for meg!<br />Twitter: @henriettehoyer<br />LinkedIn: /henriettehoyer<br />E- post: henrietteh@nsb.no<br />
 126. 126. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 127. 127. Roger Lian, Dyreparken<br />
 128. 128.
 129. 129. 100 000 fans<br />
 130. 130. 365<br />
 131. 131. Storkundebase = kunnskap<br />
 132. 132. Responstid<br />
 133. 133. Snumisfornøydekunder<br />
 134. 134. Opplevelser<br />
 135. 135. Værerelevante!<br />
 136. 136. Salg!<br />
 137. 137. PR<br />
 138. 138. Nyheter!<br />
 139. 139. Regelverk<br />
 140. 140. Satsing!<br />
 141. 141. Roger Lian • roger@dyreparken.no • 970 59 720<br />
 142. 142.
 143. 143. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 144. 144. PAUSE<br />
 145. 145. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 146. 146. Per Arne Tuftin, Reiselivsdir., Innovasjon Norge<br />
 147. 147. BookNorway er ”live”<br />Color Line Konferansen 2011<br />Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge <br />
 148. 148. Lansering etter omfattende testperiode<br />BookNorway lansert på 3 engelskspråklige VisitNorway-portaler 10/5. <br />Omfattende testprogram – inkl. 5 dedikerte VN testere i 3 uker<br />Godkjennelseskriterier inkluderte: <br />Generering av søkebokser på VN skjer med akseptable responstider.<br />Produktimport fra BookNorway til VisitNorway.<br />Representativ geografisk spredning (landsdeler og fylker).<br />Produkttyper ved lansering: Fly, ferge, overnatting (landsdekkende og representativt utvalg bookbare hoteller), leiebil.<br />Aktiviteter innen utgangen av 2011.<br />Brukeropplevelse (design og flyt/navigasjon på bookingelement og sider på hhv VisitNorway og BookNorway.<br />Identifiserte gjenstående feil er godt innenfor VNs grenseverdier<br />Krav: Ingen A feil, inntil 4 B-feil, inntil 20 C-feil og inntil 20 D-feil.<br />
 149. 149. Hvilke reiselivsprodukter er bookbare i Versjon 1?<br />Overnatting<br />Best Western Hotels<br />De Historiske<br />Nordic Choice Hotels<br />Rezidor<br />Rica Hotels<br />Scandic Hotels<br />Thon Hotels<br />CityBreak destinasjonene<br />GuestMaker Booking pilot Stavanger<br />Fly<br />430 flyselskaper via Amadeus<br />Norwegian<br />Ferge<br />Color Line<br />Fjord Line<br />Stena Line<br />Leiebil<br />AVIS<br />Europcar<br />Hertz<br />Sixt<br />
 150. 150. Smakebiter<br />
 151. 151. 143<br />
 152. 152. Metadata-styrte søkebokser på (nesten) alle Visitnorway.com sidevisninger (ca 4 mill. per mnd)<br />
 153. 153. Søke<br />Velge<br />1<br />2<br />Overnatting – 3 klikk til utsjekk<br />Kontrollere<br />3<br />
 154. 154. Skape trygghet for å bestille gjennom kvalitativt god produktinfo<br />
 155. 155. Søke<br />Velge<br />1<br />2<br />Fly – 4 klikk til utsjekk<br />Kontrollere<br />Passasjerinfo<br />3<br />4<br />
 156. 156. Søke<br />Velge<br />1<br />2<br />Ferge – 4 klikk til utsjekk<br />Kontrollere<br />Passasjerinfo<br />3<br />4<br />
 157. 157. Søke<br />Velge<br />1<br />2<br />Leiebil – 5 klikk til utsjekk<br />Sjåfør info<br />Kontrollere<br />Oppgradere<br />3<br />4<br />5<br />
 158. 158. Utsjekk<br />
 159. 159. BookNorways Servicesenter <br />Servicesenter driftes av Røros Flyservice <br />Håndterer bl.a. om-/avbestillinger og manuelle bestillinger<br />Fullservice reisebyrå med god erfaring rundt alle relevante arbeidsoppgaver, inkludert håndtering av flybilletter, fergebilletter, leiebil og andre turistprodukter<br />Arbeidsverktøy inkluderer Visit Technology Groups Professional (callcentre ) og Financial (back-office) løsninger<br />
 160. 160. Målsetninger<br />
 161. 161. Konverteringsmål<br />Målgruppe: <br />10 millioner besøk per år på VisitNorway/ca 7 mill unike besøkende<br />Målsetninger: <br />10% ”unike søk” – dvs at minimum 10% av unike VisitNorway besøkende skal benytte BookNorway søkeboksene<br />Minimum 10% av de som gjør et søk skal bestille<br />Med andre ord en konvertering på 1% - 70.000 bestillinger i første normale driftsår <br />
 162. 162. Veien videre<br />
 163. 163. Neste steg – flere språk<br />Utrulling på alle Visitnorway språkportaler <br />innledningsvis på 3 engelskspråklige<br />norsk språkportal i løpet av mai<br />
 164. 164. Neste steg – Hurtigruten<br />Planlagt lansert ultimo august 2011<br />Ny produktkategori: ”Coastal cruise”<br />
 165. 165. Neste steg – komplettere overnattingskonsept<br />Utvide overnattingskonsept – sikre kritisk masse i alle overnattingstyper<br />Utrulling av resterende GuestMaker Booking destinasjoner. Dialog pågår med GuestMaker Booking om utrullingsplan<br />Restech kopling klarstilles - målsetning innen utløpet av juni<br />Norske Vandrerhjem ønsker å tilknytte sin Youthostels International bookingløsning<br />Videreutvikle hytte/leilighets bookingkonsept i forkant av vintersesong for å ivareta vinterdestinasjonenes behov<br />Dialog med hytteutleieselskaper om integrasjon <br />
 166. 166. Neste steg – aktiviteter og opplevelser<br />Aktiviteter og opplevelser<br />Status: Etter et omfattende arbeid sammen med destinasjonene er konklusjonen at få aktiviteter og opplevelser for individuelle reisende er bookbareog i stand til å oppfylle de garantier for at de virkelig blir gjennomført som BookNorway og ikke minst Pakkereiseloven krever.<br />Fremdrift videre konseptarbeide: Bygge på det som allerede er gjort allerede tenke men nytt. Utvide med nye samarbeidspartnere som allerede har bookbare produkter.<br />Tidsperspektiv for lansering: I løpet av 2011<br />
 167. 167. Neste steg – White label løsning<br />Nasjonale bedrifter, (transport/kjeder) og regionale/lokale destinasjonsselskap: <br />tilgang til hele/deler av innholdet i Nasjonal Booking Switch (NBS) på egen portal <br />salgbare tilleggsprodukter utenom egen region (overnatting, aktiviteter)<br />transport til/innen egen region <br />Forutsetter at:<br />Tilpasningskostnader til egen portal må dekkes av bedriftene<br />Produkteierne i NBS må godkjenne distribusjon i andre kanaler<br />Juridisk ansvar ovenfor kunde må avklares i forb. med planlagte endringer i pakkereiseloven<br />
 168. 168. Offisiell lansering på Innovasjon Norges Kick Off torsdag 8. september<br />
 169. 169. Mer informasjonKjell Galstad, prosjektleder Nasjonal Booking Switch/BookNorway E-post: kjell.galstad@booknorway.no - Mobil 920 14 775 Elisabeth Heyerdahl-Jensen, prosjektleder BIT Reiseliv/fung. daglig leder BookNorway E-post: heyerdahl@bitreiseliv.no – Mobil: 90 82 82 74 <br />
 170. 170. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 171. 171. Katrine Mosfjeld, Visit Oslo<br />
 172. 172. Online Booking<br />Hva har fungert og hva tror vi på?<br />Reiselivskonferansen på Color Line, 11.mai 2011*<br />v/ Katrine Mosfjeld, VisitOSLO, Utviklingssjef digitale medier<br />katrine.mosfjeld@visitoslo.com Twitter: @kmosfjeld <br />
 173. 173. Konkurrentene er mange og store<br />
 174. 174. Hva har fungert best hittil?<br />ROI<br />Return on Involvement<br />
 175. 175.
 176. 176. Selge på den sosiale web’en<br />User generated content<br />Facebook <br />ads<br />
 177. 177. Be good! – og la handlinger bygge omdømme hos kundene.<br />
 178. 178. Og selvfølgelig… Attraktive produkter!<br />
 179. 179. Distribusjon av produkter og informasjon<br />White label distribusjon<br />Metasøk<br />Widgets <br />Monitor<br />Web <br />
 180. 180. Hva vi har tro på 1: INNHOLD<br />Redaksjonelt, brukerskapt og kommersielt innhold<br />
 181. 181. Hva vi har tro på 2:Teknologi og brukervennlighet<br />
 182. 182.
 183. 183. Hva vi har tro på 3: Samarbeid om teknologi og kompetanse<br />
 184. 184. Hva vi har tro på 4:Folkene våre, og hodene deres!<br />
 185. 185. Hva forventer vi av ny trafikk?<br />
 186. 186. Katrine.Mosfjeld@visitoslo.comTwitter.com/KMosfjeld<br />
 187. 187. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 188. 188. Kari Uglem, Hurtigruten<br />
 189. 189. Ekteopplevelser<br />Kari Uglem<br />Salgs- og Markedsdirektør Norden<br />
 190. 190. Tyskland og Norgeviktigstemarkeder<br />
 191. 191. Ser vi påantallgjestererNorgepåtopp<br />
 192. 192. Vision and values platform<br />Vision<br />Real experiences in unique waters <br />Ambition<br />The best way to experience the destination<br />Brand essenceAuthentic<br />Brand promises<br />Hurtigruten promises you<br /><ul><li>Real experiences in unique waters
 193. 193. Closeness to the local culture
 194. 194. Security under tough conditions
 195. 195. Travel when you want, where you want, for as long as you want
 196. 196. Experience what you want</li></ul>Cultural values <br />What we stand for <br />Secure<br />Generous<br />Responsible<br />TRYGG – RAUS - ANSVARLIG<br />
 197. 197. Produkterog opplevelser Lokal forankring - Ekte<br />
 198. 198. Ekte OPPLEVELSERSatsing på vinter<br />
 199. 199. Dethelestartet med en brainstormingprosess påLandegodeFyr….<br />
 200. 200. warm<br />Verdensvakrestesjøreise<br />Nærhettilelementeneog den lokalekulturen<br />Trygg under tøffeforhold<br />Elegant, men sterk<br />Naturlig og vakker<br />Lokal og gourmet<br />Unik<br />Magiskeøyeblikk og minner<br />
 201. 201. Vinter, som “svartenatta”….<br />Kilde:norsknettskole.no<br />
 202. 202. Hunting the Light<br />Side 190<br />
 203. 203.
 204. 204.
 205. 205.
 206. 206.
 207. 207.
 208. 208.
 209. 209.
 210. 210.
 211. 211. 199<br />
 212. 212.
 213. 213.
 214. 214.
 215. 215. 203<br />
 216. 216.
 217. 217. Gjestene<br />Active<br />Adventure seekers<br />Experienced travellers<br />Long trips 12 days<br />Short trips 1 day<br />Cozy/Chill out voyage<br />MICE<br />Just relax classic<br />Pleasant tranport<br />Passive<br />Side 205<br />
 218. 218. Vinterkundererfornøydekunder!<br />Summer<br />Winter<br />Side 206<br />Customer satisfaction index, 1 =Low, 5 =very high<br />
 219. 219. Nå starter prosjekt: <br />Arctic Awakening!<br />
 220. 220. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 221. 221. Anne Grethe Bakke, Destinasjon Voss<br />
 222. 222.
 223. 223. Event som turistinndrager og merkevarebyggerEkstremsportveko på VOSS <br />VOSSAsjef Anne Grethe Bakke<br />
 224. 224.
 225. 225.
 226. 226. BASE<br />Fallskjerm<br />Paragliding<br />Hanggliding<br />Rafting<br />Kajakk<br />Big Air<br />Frikøyring<br />Kiting<br />Klatring<br />Longboarding<br />MTB/ BMX - Terrengsykling<br />Multisport<br />
 227. 227. IhjerteTav fjord norge<br />
 228. 228.
 229. 229.
 230. 230.
 231. 231.
 232. 232. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 233. 233. Birgit Haugen, Geilolia<br />
 234. 234. Geilolia <br /><ul><li>Aktiviteter og overnatting på Geilo </li></ul> – en destinasjon i destinasjonen<br /><ul><li>Kontinuerlig utvikling av opplevelser som</li></ul> gir nye markedsmuligheter<br />
 235. 235. Geilolia – fra enkel <br />skiheis til <br />totalopplevelse<br />
 236. 236. Geilolia Skisenter med barnehage<br /><ul><li>Trollklubben Barnehage med faste lokale barn
 237. 237. Ligger i hjertet av skisenteret
 238. 238. Tilbud om barnepass til turistene
 239. 239. Gir kvalitetstilbud til turistbarna
 240. 240. Kan kombineres med skiskole
 241. 241. Fleksible tilbud fra 1 time til heldags</li></li></ul><li>
 242. 242. Gir glede og opplevelser<br /><ul><li>Innovasjon gir bedret tilbud til de lokale</li></ul> - de nyter godt av Geiloliashelårsprodukt<br /> - blir introdusert til turismen fra alder 2 år <br /><ul><li>Turistene får kvalitetstilbud og noe unikt!
 243. 243. Konkurransefortrinn i vår viktige </li></ul> målgruppe – barnefamilier<br />Og slik har vi det i Trollklubben ……<br />
 244. 244.
 245. 245. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 246. 246. Anne Varden, Destinasjon Bjørneparken<br />
 247. 247. DESTINASJON BJØRNEPARKEN, FLÅ- Der eventyret starter!<br />Anne Rustberggard Varden, Direktør<br />
 248. 248. OLAV THON GRUPPEN <br />Olav Thon Gruppen er en samlebetegnelse for alle virksomheter og selskaper hvor Olav Thon er majoritetseier. OTG omsetter for ca. 7 milliarder kroner og sysselsetter ca. 2700 årsverk. <br />THON HOTELS<br />THON EIENDOM<br />En av Norges ledende hotellkjeder som pr. 01.01.11 består av:<br /><ul><li>60 hotell fordelt på 8.200 rom over hele Norge (inkl. 8 eksterne franchisehotell)
 249. 249. 8 hotell fordelt på 1.300 rom hvorav 6 hotell i Belgia, 1 hotell i Nederland, og 1 hotell i Sverige.</li></ul>Består av enhetene:<br /><ul><li>Boligsalg
 250. 250. Boligutleie, ca. 950 leiligheter
 251. 251. Kjøpesenter
 252. 252. 23 sentre eies direkte
 253. 253. 58 sentre Amfi Eiendom AS
 254. 254. Næringseiendom
 255. 255. ca. 425 i Norge og ca. 25 i utlandet
 256. 256. I tillegg disponeres ca. 40 eiendommer på langsiktige leiekontrakter. </li></li></ul><li>FAKTA OM FLÅ<br />Først i Hallingdal - 2 timer fra Oslo: <br /><ul><li>1000 innbyggere
 257. 257. 1500 hytter og 1000 nye godkjente tomter
 258. 258. Årlig døgntrafikk ca. 4200 biler</li></ul>id - ferdig 2011<br />Bjørnen er 7.14 meter høy og den har fått plass i Guinness Rekordbok.<br />
 259. 259.
 260. 260. OLAV THON<br />DESTINASJONBJØRNEPARKEN AS<br />STIFTELSEN <br />VASSFARET BJØRNEPARK<br />VASSFARET <br />BJØRNEPARK <br />DRIFT AS<br />VASSFARET <br />BJØRNEPARK<br />EIENDOM AS<br />PARK<br />KJØPESENTER<br />HOTELL<br />EIENDOM<br />SERVERING<br />TURISTINFO<br />
 261. 261. STYRE<br />DIREKTØR<br />Destinasjon Bjørneparken<br />Anne Rustberggard Varden<br />Ressurs-gruppe<br />ADM.LEDER PARK (NK)<br />HOTELLSJEF<br />LEDER F & B <br />LEDERTEKNISK <br />LEDERDYREHOLD<br />LEDERMARKED<br />LEDER SENTER<br />
 262. 262. BJØRNEPARKEN<br />Olav Thon startet sitt engasjement i 2008.<br />Bjørneparken er på ca. 450 mål, hvorav 180 er utviklet så langt. <br />I tillegg til bjørn har vi ulv, rev, elg, rådyr og klappedyr.<br />Steinsliping, hinderløype, klatrevegg og lekeapparater.<br />Visjon:<br />Bjørneparken skal bli en av de ledende familieparkene i Norge.<br />Antall besøkende:<br />2008: Ca. 34 000<br />2009: Ca. 45 000<br />2010: Ca. 70 000<br />2011: Mål 100 000<br />Investeringer:<br />2008: Ca. 30 mill.<br />2009: Ca. 10 mill.<br />2010: Ca. 15 mill.<br />2011: Ca. 15 mill.<br />Omsetning:<br />2008: Ca. 4 mill.<br />2009: Ca. 7 mill.<br />2010: Ca. 12 mill.<br />2011: Mål 25 mill.<br />
 263. 263. HAKKEBAKKESKOGEN<br />Amfiet med plass til 1200 personer.<br />2010: 15 forestillinger, 10 800 besøkende<br />2011: 24 forestillinger, mål 20 000 besøkende<br />
 264. 264. BJØRNEPARKEN KJØPESENTER<br />Fakta:<br /><ul><li>Åpnet 7.5.10
 265. 265. 7500 kvm
 266. 266. 16 butikker
 267. 267. 1 spisested
 268. 268. Omsetning ca. 100 mill. første driftsår</li></ul>PERNILLE<br />Blomster og klær!<br />Carissimo<br />vesker, reiseartikler, <br />tekstil<br />LEDIG!<br />j<br />
 269. 269. Kilde: Hallingdølen 7. mai 2011<br />
 270. 270. UTVIKLING VAREHANDEL<br />Målsetning 2011: Topp 5!<br />2010: 65 mill. <br />Klatret fra 349 plass i 2009 til 206 plass i 2010. <br />Nb! kjøpesenteret åpnet først 7. mai 2010.<br />Første driftsår (7.5.10-7.5.11): Underkant av 100 mill. Ift. 2009 tall kvalifiserer dette til en 15. plass.<br />2011: Estimert 130 mill.<br />Omsetning pr innbygger antas økt fra kr 29 448,- i <br />2009 til kr 130 000 i 2011. <br />Dette vil føre Flå fra 349 plass til topp 5 i løpet av 2 år.<br />(Omsetning pr innbygger er basert på 1000 <br />innbyggere). <br />Omsetning pr innbygger 2010:<br />Ullensaker 187 491<br />Førde 140 075<br />3. Nord-Aurdal 137 113<br />4. Flå (2011 tall) 130 000<br />4. Gol 129 765<br />Haugesund 128 406<br />Seljord 119 628<br />Sortland 117 494<br />Rygge 116 236<br />Tynset 110 140<br />Ålesund 109 100<br />15. Flå (2010 tall) 100 000 <br />
 271. 271. THON HOTEL BJØRNEPARKEN<br />Fakta: <br /><ul><li>Åpnet 7.5.2010
 272. 272. Ligger i tilslutning til kjøpesenteret
 273. 273. 2500 kvm over to plan
 274. 274. 56 rom hvorav 37 familierom og 5 handikap rom
 275. 275. Konferansefasiliteter for inntil 80 deltagere
 276. 276. Omsetning 2010: 5 mill.
 277. 277. Omsetning første driftsår (7.5.10-7.5.11): 8,5 mill.</li></li></ul><li>UTVIKLINGSPROSJEKTER<br /><ul><li>McDonald’s (åpning 8. juli 2011)
 278. 278. Jakt og fiskesenter (åpning januar 2012)
 279. 279. Rovdyrsenter (åpning 2012)
 280. 280. Leilighetsbygg i sentrum (byggestart 2011)
 281. 281. Flå som vinterdestinasjon 2015</li></li></ul><li> McDonald’s<br />Fakta:<br /><ul><li>Åpning 8. juli
 282. 282. Bygg til 20 mill.
 283. 283. 140 sitteplasser
 284. 284. Drive through</li></li></ul><li>JAKT- OG FISKESENTER<br />Norges Jeger- og fiskeforbund etablerer med støtte fra Olav Thon et nasjonalt opplæringssenter for jakt og fiske.<br />Bygget på 1000 kvm blir liggende rett ved Bjørneparken og vil inneholde møterom, kontor, kjøkken, slakteri, peisestue og skytesimulator.<br />I tilknytning skal det bygges en kennel, dressurområde, grillhytte, bålplass og kastedam. <br />
 285. 285. ROVDYRSENTER<br />Bjørneparken Rovdyrsenter skal være en faglig, nøytral og helhetlig kunnskapsbase og et læringssted om de fire store rovdyrenei norsk natur – bjørn, ulv, gaupe og jerv. <br />
 286. 286. LEILIGHETSBYGG<br />Fakta:<br /><ul><li>42 leiligheter
 287. 287. 150 kvm butikk
 288. 288. Garasje
 289. 289. Boder</li></li></ul><li>Flå 2015 – et eventyr?<br />«Veien blir til mens man går»<br />Olav Thon<br />
 290. 290. Destinasjon Bjørneparken<br />Anne Rustberggard Varden<br />Direktør<br />Tlf. 901 97 533<br />E-post: anne.varden@olavthon.no<br />Hjemmeside: www.bjorneparken.no<br />
 291. 291. Reiselivskonferansen<br />2011<br />ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!<br />
 • russlack

  Mar. 20, 2012

Her er presentasjonene fra Reiselivskonferansen onsdag 11.mai 2011.

Views

Total views

1,476

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×